Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

103 249 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - o0o - TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG MSSV:54131058 M TS I N PHÁP NH M HOÀN THI N C NG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I C NG T CỔ PHẦN TƯ V N VÀ ẦU TƯ KHÓA LUẬN T T NGHI P NG CC I HỌC CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN GVHD: TS NGUYỄN THÀNH CƯỜNG NHA TRANG, NĂM 2016 L I C M ƠN E K T Đ N ọ N T T C –T C ọ Đ , gian Đ , ọ B , , ị , ổ ECC T , E S T i T ịM P MỤC LỤC L I C M ƠN i DANH MỤC SƠ Ồ v DANH MỤC B NG BIỂU v DANH MỤC LƯU Ồ vi L IM ẦU 1 S Đ P N K CHƯƠNG CƠ S L LUẬN V KẾ TOÁN TẬP H P CHI PHÍ S N VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M U T L P 1.1 Đ 1.1.1 Đ ổ 1.1.2 Đ ị 1.2 C ị 1.2.1 C ị 1.2.2 G 1.2.3 M 1.3 C 1.3.1 Đ 1.3.2 K : 1.3.3 Đ 14 1.3.4 Đ , 15 CHƯƠNG TH C TR NG C NG TÁC TỔ CH C KẾ TOÁN CHI PHÍ S N U T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M PHẦN TƯ V N VÀ ẦU TƯ 2.1 G L P T I C NG T CỔ NG CC 16 ổ ECC 16 2.1.1 Q 16 ii 2.1.2 C ổ 18 2.1.3 Đ SXKD 21 2.2 T ổ ECC 25 2.2.1 Tổ ổ ECC 25 2.2.2 H 27 2.2.3 Tổ ch c h th ng ch ng từ t i công ty 27 2.2.4 Tổ ch c h th ng tài kho n t i công ty 28 2.3 C ổ ECC 28 2.3.1 N 28 2.3.2 K 2.4 Đ 28 công tác t p h p chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m xây l p t i công ty cổ ph 2.4.1 Nh ng m ng ECC 63 c 63 2.4.2 Nh ng m t tồn t i 65 CHƯƠNG M T S KIẾN U T NH M HOÀN THI N C NG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ S N U T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I C NG T CỔ PHẦN TƯ V N VÀ ẦU TƯ L P NG CC 67 3.1 Đ xu t 1: Hoàn thi n công tác tổ ch c b máy k toán 67 3.2 Đ xu t 2: Hoàn thi n h th ng sổ sách, tổ ch c c p nh t qu n lý ch ng từ c i 67 3.3 Đ xu t 3: Hoàn thi n công tác h ch toán chi phí ngyên v t li u tr c ti p 68 3.4 Đ xu t 4: Hoàn thi n công tác h ch toán chi phí s n xu t chung 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LI U THAM KH O 70 PHỤ LỤC iii B NG DANH MỤC VIẾT T T BHXH B o hi m xã h i BHYT B o hi m y t BHTN B o hi m th t nghi p KPCĐ K TSCĐ Tài s n c CPNVLTT Chi phí nguyên v t li u tr c ti p CPNCTT Chi phí nhân công tr c ti p CPSXC Chi phí s n xu t chung TK Tài kho n MTC Máy thi công XLNB Xây l p n i b CT Công trình CCDC Công c d ng c DDCK D dang cu i k DDDK D SPXL S n ph m xây l p ịnh uk iv DANH MỤC SƠ Ồ S 1.1: S S 1.2: S p S 1.3: S công S 1.4: S ổ ổ 10 S 1.5: S D ổ 11 S 1.6: H SXC S 1.7: S S 2.1.: S tổ ch c b máy qu n lý c a công ty 18 S 2.2: S tổ ch c b máy k toán t i công ty 25 S 2.3: Trình t ghi sổ k toán ph n m m k toán 27 S 2.4: S n xu t 14 h ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p c a h ng m c công trình sân golf S S 2.5: S 2.6: S 2.7: S golf S - Thanh Hóa 33 S - Thanh Hóa 37 h ch toán chi phí sử d ng máy thi công c a h ng m c công trình sân golf S S S h ch toán chi phí nhân công tr c ti p c a h ng m c công trình sân golf S S 13 S - Thanh Hóa 45 h ch toán chi phí s n xu t chung c a h ng m c công trình sân S - Thanh Hóa 56 S 2.8: S tổng h p chi phí s n xu t 58 S 2.9: S h ch toán xu t giá v n công trình 61 v DANH MỤC B NG BIỂU B ng 2.1: B ng tổng h p m t s tiêu ph n ánh k t qu ho ng SXKD c a công n 2013-2015 22 B ng 2.2: B ng tổng h p chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m 62 DANH MỤC LƯU Ồ L 2.1: Quy trình xu t nguyên v t li u tr c ti p 31 L 2.2: Quy trình mua nguyên v t li u dùng 32 L 2.3: ti L 2.4: Xu t v L 2.5: Ti L 2.6: Chi phí kh u hao máy thi công 42 L 2.7: xu t v L 2.8: Ti L 2.9: Các kho L 2.10: Chi phí kh L 2.11: Các kho n chi khác ti n cho b ph n qu n lý 54 L 2.12: Nghi p v ghi nh n giá v n cho s n ph m bàn giao 60 i tr cho công nhân tr c ti p xây l p 36 công 40 i tr cho tổ máy 41 ph n qu n lý công trình 49 i tr cho nhân viên qu n lý công trình 50 CPSXC 51 TSCĐ ph n qu n lý 52 vi L IM ẦU S T , C , N M , , Đ V ị N Q FTA T Cổ ECC ọ , , TS N T C , ọ : Mục tiêu nghiên cứu V nd C t Cổ ECC T nhằm t i công ty ứ Đ C Cổ ECC, ọ S ọ II P ,T H , 2015 ứ Đ - S , P : - P - P , B , , ồM O Visio 2013 N -H -T C Cổ ECC K u, k t lu n, tài li u tham kh o ph l , Ngoài ph n m C : 1: C C 2: T ổ C 3: M ECC ằ ổ ECC CHƯƠNG CƠ S L LUẬN V KẾ TOÁN TẬP H P CHI PHÍ S N U T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M L P 1.1 1.1.1 1.1.1.1 S , , Đ ị ị , ị M , V , T 1.1.1.2 ị ổ ứ D ổ ổ, ị D , ọ C , , D ị ổ ổ , ọ , 1.1.2 Đ : , , , Đ : , , K : C CP ng ECC 257 Nguyễ V L Nẵng - PHIẾU CHI Ngày 01/04/2015 T Đ L i nh n T ng Phát ị Địa Đ i thi công Lý chi toán ti n mua 60 ng nh a xo n k m fi 60 5.280.000 VNĐ S ti n N Bằng ch ồng chẵn N G c K ng Th qu N i l p phi u N i nh n C CP 257 Nguyễ V ng ECC L Nẵng - SỔ CHI TIẾT TK 621- Chi phí NVL tr c ti p Công trình h ng mục sân golf S 04 Từ - Thanh Hóa n tháng 06/2016 Ch ng từ S hi u S Tài Di n gi i Ngày kho n i ng S phát sinh N Có Đ uk S phát sinh k 114 1.8 PXK001 01/04 Xu t PC003 01/04 PC006 01/04 Thanh toán ti n mua 60 ng nh a xo n k m fi 60 Thanh toán ti n mua ti n g dán ch c 18 li 152 38.478.730 111 5.280.000 111 5.090.900 PKC 30/06 K t chuy n chi phí NVLTT Phát sinh P Cu i k 154 318.219.673 318.219.673 318.219.673 C CP 257 Nguyễ V ng ECC L Nẵng - SỔ CÁI TK 621- Chi phí NVL tr c ti p Công trình h ng mục sân golf S Từ Ch ng từ Di n gi i S hi u Ngày 04 S - Thanh Hóa n tháng 06/2015 Sổ nh t ký S chung hi u Trang sổ S S phát sinh TK TT i dòng ng N Có Đ uk S phát sinh k PXK021 01/04 PC003 01/04 PC006 01/04 Xu t 114*1.8 Thanh toán ti n mua 60 ng nh a xo n k m fi 60 Thanh toán ti n mua ti n g dán ch c 18 li 152 38.478.730 111 5.280.000 111 5.090.900 PKC 30/06 K t chuy n chi phí NVLTT C ng phát sinh Cu i k 154 318.219.673 318.219.673 318.219.673 PHỤ LỤC 4: CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR C TIẾP C STT CP 257 Nguyễ V B ng ch ng ECC L Nẵng i xây d ng công trình h ng mục sân golf S Tháng 04/2015 Họ tên Đ V H Nguy A T Tr Đ T t Nguy X T Nguy n B c Ti n Nguy V Th y Nguy n Anh Tú L V P × × × × × × × × × × × × × × × Ngày × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × S - Thanh Hóa … 30 Tổng ngày 30 30 30 30 29 29 29 28 × × × × × × × × 15 V D B o Luân Tổng c ng × × × × 28 433 C STT CP 257 Nguyễ V B L Họ tên Đ V H Nguy A T Tr Đ T t Nguy X T Nguy n B c Ti n Nguy V T y Nguy n Anh Tú Nguy V N 15 V D B o Luân Tổng c ng xây d ng ECC Nẵng i xây d ng công trình h ng mục sân golf S S Tháng 04/2015 Ch c v Đ ng Đ i viên Đ i viên Đ i viên Đ i viên Đ i viên Đ i viên Đ i viên Giá trị ngày công M - Thanh Hóa Ngày công th c t Thành ti n 9.000.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.000.000 5.000.000 4.800.000 300.000 190.000 190.000 190.000 190.000 166.667 166.667 160.000 30 30 30 30 29 29 29 28 9.000.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5,510.000 4,833.343 4,833.343 4,480.000 4.800.000 80.200.000 160.000 28 4,480.000 77.170.222 433 Ký nh n C CP ng ECC 257 Nguyễ V L - Nẵng SỔ CHI TIẾT TÀI KHO N 622- Chi phí NCTT S Công trình h ng mục sân golf S Từ 04 Ch ng từ n tháng 06/2015 Tài kho n Di n gi i S hi u - Thanh Hóa S phát sinh i ng Ngày N Có Đ uk S phát sinh k BTTL 30/04/2016 T 334 PKC 30/06/2016 KC chi phí NCTT 154 Phát sinh C Cu i k 77.170.222 230.510.746 230.510.746 230.510.746 C CP ng ECC 257 Nguyễ V L - Nẵng SỔ CÁI TÀI KHO N 622- Chi phí NCTT Công trình h ng mục sân golf S 04 Từ S - Thanh Hóa n tháng 06/2015 S Ch ng từ Ngày Di n gi i Sổ nh t kí chung Tháng hi u TK S ti n i ng ghi sổ S Ngày Trang hi u tháng sổ S S TT N Có dòng u k Phát sinh k Ti 30/04 BTTL 30/04/2015 nhân công tháng 334 77.170.222 K t chuy n chi 30/06 PKC 30/06/2015 phí NCTT 154 230.510.746 C ng phát sinh S 230.510.746 230.510.746 i k PHỤ LỤC 5: CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG ị: Công ty cổ ph ng ECC B ph n:Kho PHIẾU XU T KHO 11 04 ă 2015 N : S : 021 - Họ : H Q i nh - Lý xu t kho: Xu t H Có: 1521 Địa (b ph n): Tổ máy thi li u d u diezen S - Xu t t i kho : công trình sân golf S S – Thanh Hóa Tên nhãn hi u, quy cách , 623 S T ph m ch t v ng M T c , s n ph m, hàng hoá s D Đ ị tính Theo ng Th c xu t Đ Thành ti n ch ng từ z 1.437.021 l p Hitachi D u z 300 2.913.476 Komatsu C ng 4.350.497 ồng chẵn - Tổng s ti n (vi t ch ): B n tri ă N il phi u N i nh n hàng Chỉ huy CT K G c C CP ng ECC 257 Nguyễ V B ng ch L Nẵng - S i xây d ng công trình h ng mục sân golf S - Thanh Hóa Tháng 04/2015 Ngày STT Họ tên B V H … 30 Tổng Ghi ngày × × × × × × 28 Nguy n Anh Quân × × × × × × 29 T H × × × × × × 28 Nguy P × × × × × × 30 × × × × × 29 H Nguy n Chi n Th ng Tổng c ng 144 C CP ng ECC 257 Nguyễ V L - Nẵng SỔ CHI TIẾT TÀI KHỎAN 623- Chi phí máy thi công Công trình h ng mục sân golf S S - Thanh Hóa Từ 04 n tháng 06/2015 Ch ng từ S phát sinh Tài S hi u Ngày Di n gi i Đ uk S phát sinh k Xu t nhiên li u d u PXK021/04 11/04 z p Hitachi Xu t nhiên li u d u PXK021/04 11/04 z 300 Komatsu Ti ph n lái BTTL 30/04 máy thi công Phân bổ chi phí kh u hao BPBKH 30/04 máy thi công PKC 30/06 K t chuy n t ng chi phí sử d ng máy thi công Phát sinh C Cu i k kho n i ng N 1521 1.437.021 1521 2.913.476 334 19.326.000 214 15.043.557 154 Có 149.537.015 149.537.015 149.537.015 C CP 257 Nguyễ V ng ECC L Nẵng - SỔ CÁI TÀI KHO N 623- Chi phí máy thi công Công trình h ng mục sân golf S S - Thanh Hóa Từ 04 n tháng 06/2015 Ngày Tháng Ch ng từ S hi u Di n gi i ngày S uk tháng Phát sinh k ghi sổ 30/04 PXK021/04 11/04 Xu t nhiên li u d Sổ nh t kí S hi u Trang S TT chung TKĐƯ sổ z N 1.437.021 PXK021/04 11/04 Xu t nhiên li u d z 300 K BTTL 30/04 Ti ph n lái máy thi công 152 2.913.476 334 19.326.000 BPBKH 30/04 Phân bổ chi phí kh u hao máy thi công 214 15.043.557 PKC 30/06 K t chuy n t 154 S ik ng chi phí sử d ng máy thi công Có dòng 152 C ng phát sinh p Hitachi S ti n 149.537.015 149.537.015 149.537.015 PHỤ LỤC 6: CHI PHÍ S N XU T CHUNG ị: Công ty cổ ph ng ECC B ph n: Kho PHIẾU XU T KHO 09 04 ă 2015 N : S : 016 - Họ : L i nh - Lý xu t kho: Xu t Q Có: 153 H Địa (b ph n): CCDC S - Xu t t i kho : công trình sân golf S STT – Thanh Hóa Tên nhãn hi u, quy cách ph m ch t v 627 , ng c , s n ph m, hàng hoá S Mã s Đ ị tính Theo ng Th c xu t Đ Thành ti n ch ng từ Dây lo i 9m 437.890 K m bu c 913.453 C ng 1.351.343 ồng chẵn - Tổng s ti n (vi t ch ): M t tri ă N il phi u N i nh n hàng Chỉ huy CT K G c C CP ng ECC 257 Nguyễ V L Nẵng - SỔ CHI TIẾT TÀI KHO N 627- Chi phí SXC S Công trình h ng mục sân golf S 04 Từ n tháng 06/2015 Ch ng từ Tài Di n gi i S hi u - Thanh Hóa Ngày S phát sinh kho n i N Có ng Đ uk S phát sinh k PXK016 PC015 09/04 Xu t dây 9m 153 437.890 Xu t k m bu c 153 913.453 11/04 Chi ti p khách 111 2.800.000 334 13.000.000 L ph n qu n BTTL 30/04 BTKTL 30/04 Trích BHXH 3383 9.144.000 Trích BHYT 3384 1.524.000 Trích BHTN 3386 508.000 Trích KPCĐ 3382 1.016.000 214 3.000.000 lý TSCĐ BPBKH 30/04 Trích kh PKC 30/06 K t chuy n CPSXC Phát sinh C Cu i k 131.138.964 131.138.964 131.138.964 C CP n ng ECC 257 Nguyễ V L Nẵng - SỔ CÁI TÀI KHO N 623- Chi phí máy thi công Công trình h ng mục sân golf S 04 Từ S - Thanh Hóa n tháng 06/2015 s Ch ng từ Ngày Sổ nh t kí Di n gi i chung Tháng hi u TK S ti n i ng ghi sổ Ngày S hi u Trang S TT tháng S sổ N dòng Có uk Phát sinh k 30/04 PXK016 09/04 Xu t dây 9m Xu t k m bu c 153 437.890 153 913.453 111 2.800.000 334 13.000.000 PC015 11/04 Chi ti p khách BTTL 30/04 BTKTL 30/04 Trích BHXH 3383 9.144.000 Trích BHYT 3384 1.524.000 Trích BHTN 3386 508.000 T 3382 1.016.000 214 3.000.000 BPBKH 30/04 PKC 30/06 L n lý KPCĐ Trích kh u hao TSCĐ K t chuy n CPSXC C ng phát sinh S ik 154 131.138.964 131.138.964 131.138.964 PHỤ LỤC 7: TỔNG H P CHI PHÍ S N XU T C Ngày Tháng ghi sổ CP n ng ECC 257 Nguyễ V L Nẵng SỔ CÁI TÀI KHO N 154- Chi phí s n xu t kinh doanh d dang Công trình h ng mục sân golf S S - Thanh Hóa Từ 04 n tháng 06/2015 Ch ng từ S hi u S Di n gi i Sổ nh t kí chung Trang sổ ngày tháng s hi u TK i ng S TT dòng S ti n N Có uk Phát sinh k 621 30/06/2015 PKC K t chuy n chi phí nguyên v t 30/06/2015 li u tr c ti p 622 30/06/2015 PKC K t chuy n chi phí nhân công 30/06/2015 tr c ti p 623 30/06/2015 PKC K t chuy n chi phí sử d ng 30/06/2015 máy thi công 627 30/06/2015 PKC K t chuy n chi phí s n xu t 30/06/2015 chung 30/06/2015 PKC K t chuy n giá 30/06/2015 v n 632 C ng phát sinh S ik 318.219.673 230.510.746 149.537.015 131.138.964 829.406.398 829.406.398 829.406.398 [...]... th vào giá thành công trình xây l  t trên m ng không tính c k t chuy n ngay vào TK 632 : 623 : :C cho máy ho n ho ng, chi phí ti nhân tr c ti ng c a máy thi công (chi phí v t li u n ph c u khi n máy, chi phí b , n công c a công ng, sửa ch a xe, máy thi công ) Chi phí v t li u, chi phí dịch v khác ph c v cho xe, máy thi công : - K t chuy n chi phí sử d ng xe, máy thi công vào bên N tài kho n 154 "Chi. .. chuy n CP SXC Chi phí NVL, CCDC TK 632 TK 214 T KHTSCĐ ph n qu n lý CP SXC ịnh m c TK 352 T c chi phí b o hành TK 331/111/112 Chi phí mua ngoài TK 141 C ịn ib quy t toán : 1.3.2.5 K  Đ , : , , , ử V Ph n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti 13 t trên m ng và ph n chi phí s n xu t chung c vào giá thành công trình xây l  ịnh không phân bổ c tính c h ch toán vào giá v n hàng... và c th hóa kịp th i N , th l tài chính k c và c a công ty Chịu trách c và c p trên v toàn b công tác k toán  K toán t ng h p: T p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m Theo dõi công tác thu hồi v n và công n các công trình do chi nhánh thi công Phân ị có nghi p v n còn l i n m i phát sinh, ph n ánh tình hình tiêu th , ik , ,  K toán tiề a công ty : Nhi m v qu ch c tình hình phân bổ, sử... phòng k toán TRƯỞNG PHÒNG (KẾ TOÁN TRƯỞNG) PHÓ PHÒNG (KẾ TOÁN TỔNG HỢP) KẾ KẾ KẾ KẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TOÁN ĐỘI THI CÔNG TOÁN VẬT TƯ TSCĐ TOÁN THUẾ : Ghi chú: Quan hê tr c ti p chỉ 25 o THỦ QUỸ 2.2.1.2C ứ ụ K ừ ởng: G c chỉ o th c hi n toàn b công tác k toán, tài chính thông tin kinh t trong doanh nghi ng hi n hành Phổ bi , ul k các chính sách, ch nhi qu n lý m ng d n th c hi n và c... giao Chi phí th c t Chi phí th c t u + phát sinh trong - d dang cu i k k k  Z = D + C1 + C2 + T + C - Dck : - C1, C2, C ừ ừ , - D , Dck  P T , n xu c t p h p theo từ khi nào hoàn thành công trình thì chi phí s n xu t t p h t c t hàng và c chính là giá thành th c t hàng  G SPXL ị ị +/- SP +/- ổ ị 1.3.4.3 K K ừ ị K ổ N ổ , 15 CHƯƠNG 2 TH C TR NG C NG TÁC TỔ CH C KẾ TOÁN CHI PHÍ S N U T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH... thu chi ti n m t Th qu còn ti n hành thanh b K i thi công: Đ i v i, k toán là m t b ph n tr c thu c k toán công ty B ph n này h ch toán các nghi p v kinh t phát sinh theo từng công trình Cu i tháng, gửi s li ch toán v phòng k toán công ty 26 222 H ứ Công ty cổ ph ng ECC áp d ng ch 200/2014/TT-BTC c a B thô k toán theo ng B Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 và hình th c k toán Nh t ký chung, thao tác. .. THI CÔNG XN THI CÔNG CƠ KHÍ KẾT CẤU THÉP ồ21:S PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ PHÒNG QUẢN LÝ XN XN XN THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG THI CÔNG CƠ ĐIỆN ồ tổ chức b máy qu n lý c a công ty Quan h tr c ti p chỉ 18 o 2122 C ứ ụ  ừ ồng c ih :L m quy n cao nh t c a công ty và n b phi u tham d Đ i h i cổ t t c các cổ các th t c thành l p, th o lu thành l ti n hành Đ i h i cổ. .. còn tính trên c thi công và nhân viên qu kh TSCĐ , o hi m th t a công nhân tr c ti p xây l p, nhân viên sử d ng máy i (thu ng trong doanh nghi p); ng, b ph n s n xu ; hoá tính vào giá trị tài s cv n n xu t d dang; chi phí sửa ch a và 11 b o hành công trình xây l p và nh ng chi phí khác liên quan t i ho ng, b ph n, tổ, ng c a phân i s n xu t, , H ch toán chi ti t cho từ N , , ổ , ừ  : 627 C : Các chi. .. ng chi phí có liên quan tr c ti n vi c sử d ng xe và máy thi công, bao gồm các lo i nguyên, v t li u xu t dùng cho máy thi công, ti i tr u khi n và ph c v máy thi công, kh u hao máy thi công, ti n thuê máy thi công, chi phí dịch v mua ngoài cho sử d ng máy thi công 8  Tài kho t p h p và phân bổ chi phí sử d ng xe, máy thi công ph c v tr c ti p cho ho ng xây, l l ng h p doanh nghi p th c hi n xây, ... xây, c thi công h n h p vừa th công vừa k t h p bằng máy T ng h p doanh nghi p th c hi n xây l th c bằng máy thì không sử d ng tài kho n 623 "Chi phí sử d ng máy thi công" mà h ch toán toàn b chi phí xây l p tr c ti p vào các TK 621, 622, 627 Không h ch toán vào TK 623 kho n trích v b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí , o hi m th t nghi i tr công nhân sử d ng xe, máy thi công Ph n chi phí sử d ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC , Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC , Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP, Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán tập hợp chi phí sản xuất, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ECC, Bảng 2.1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động SXKD của công ty giai đoạn 2013-2015, Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán, Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của các hạng mục công trình sân golf Sầm Sơn- Thanh Hóa, Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp của các hạng mục công trình sân golf Sầm Sơn- Thanh Hóa, Lưu đồ 2.6: Chi phí khấu hao máy thi công, Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công của các hạng mục công trình sân golf Sầm Sơn- Thanh Hóa, Bảng 2.2: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ECC, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay