Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đại thuận

105 174 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH o0o DƯƠNG VŨ NGỌC HUYỀN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ NINH THUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: KẾ TOÁN Khánh Hòa, 06/2016 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH o0o DƯƠNG VŨ NGỌC HUYỀN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ NINH THUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: KẾ TOÁN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN VĂN HƯƠNG Khánh Hòa, 06/2016 i LỜI CẢM ƠN -o0o - Lời em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu với quý thầy cô trường Đại học Nha Trang nói chung thầy cô khoa Kế toán – Tài nói riêng,đã tận tình dạy dỗ truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt năm học qua Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn Thạc sỹ Nguyễn Văn Hương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho em suốt trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn đến Ban Giám đốc,các phòng ban chức năng, đặc biệt cô, chú, anh, chị phòng Kế toán Công ty Cổ phần Quản lý đường Ninh Thuận tạo điều kiện thuận lợi cho em việc thu thập liệu, đóng góp ý kiến thực tế để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, kiến thức hạn chế thời gian thực tập có hạn nên khóa luận tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô để đề tài em hoàn thiện Sinh viên thực Dương Vũ Ngọc Huyền ii MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Quyết định thực tập Nhận xét sở thực tập Nhận xét giáo viên hướng dẫn LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC CÁC LƯU ĐỒ ix LỜI MỞ ĐẦU x Sự cần thiết ý nghĩa đề tài x Mục tiêu nghiên cứu xi Đối tượng phạm vi nghiên cứu xi Phương pháp nghiên cứu xii Nội dung nghiên cứu xii Những đóng góp đề tài xii CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 1.1 Khái quát chung kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.2 Đối tượng hạch toán chi phí đối tượng tính giá thành doanh nghiệp xây lắp 1.1.3 Kỳ tính giá thành 1.1.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 1.1.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2 Hướng dẫn chế độ kế toán kế toán chi phí sản xuất xây lắp 1.2.1 Hướng dẫn chế độ kế toán kế toán chi phí NVLTT iii 1.2.2 Hướng dẫn chế độ kế toán kế toán chi phí nhân công trực tiếp 1.2.3 Hướng dẫn chế độ kế toán kế toán chi phí sử dụng máy thi công 1.2.4 Hướng dẫn chế độ kế toán kế toán chi phí sản xuất chung 10 1.2.5 Hướng dẫn chế độ kế toán kế toán tổng hợp chí phí xây lắp 13 1.3 Hướng dẫn chuẩn mực kế toán chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng 14 1.4 Một số sở khác có liên quan đến kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 15 1.4.1 Thông tư số 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định 15 1.4.2 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tiền lương 16 1.4.3 Luật số 88/2015/QH 13: LUẬT KẾ TOÁN 16 1.4.4 Quyết định số 959/QĐ- BHXH : Ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 17 1.4.5 Thông tư số 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế thu nhập cá nhân nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều luật thuế thu nhập cá nhân luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế thu nhập cá nhân 17 CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ NINH THUẬN 18 2.1 Quá trình hình thành, phát triển chức năng, nhiệm vụ công ty 18 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 18 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 19 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 20 iv 2.1.4 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 20 2.2 Cách thức tổ chức quản lý 21 2.2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý 21 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 21 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 24 2.3.1Các nhân tố bên 24 2.3.2 Các nhân tố bên 25 2.4 Đánh giá khái quát kết sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua 26 2.5 Phương hướng phát triển công ty năm tới 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ NINH THUẬN 33 3.1 Tổ chức công tác kế toán công ty 33 3.1.1 Tổ chức máy kế toán 33 3.1.1.1 Sơ đồ máy kế toán 33 3.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 33 3.1.2 Tổ chức chứng từ kế toán 36 3.1.3 Tổ chức tài khoản kế toán 36 3.1.4 Hình thức kế toán áp dụng công ty 37 3.1.5 Chính sách kế toán áp dụng 39 3.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần quản lý đường Ninh Thuận 39 3.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 39 3.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành 40 3.2.3 Phương pháp tính giá thành 40 3.2.4 Kỳ tính giá thành 41 3.3 Kế toán khoản mục chi phí giá thành (Công trình Sữa chữa quốc lộ 27B) 41 3.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41 v 3.3.1.1 Nội dung 41 3.3.1.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng 42 3.3.1.3 Tài khoản sử dụng 42 3.3.1.4 Quy trình luân chuyển chứng từ CPNVLTT 43 3.3.1.5 Định khoản 44 3.3.1.6 Sơ đồ chữ T 45 3.3.1.7 Minh họa Chứng từ, sổ sách 45 3.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 46 3.3.2.1 Nội dung 46 3.3.2.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng 47 3.3.2.3 Tài khoản sử dụng 47 3.3.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ CPNCTT 47 3.3.2.5 Định khoản 49 3.3.2.6 Sơ đồ chữ T 49 3.3.2.7 Minh họa Chứng từ, sổ sách 49 3.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 50 3.3.3.1 Nội dung 50 3.3.3.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng 51 3.3.3.3 Tài khoản sử dụng 51 3.3.3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí sử dụng MTC 52 3.3.3.5 Định khoản 55 3.3.3.6 Sơ đồ chữ T 56 3.3.3.7 Minh họa Chứng từ, sổ sách 56 3.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 57 3.3.4.1Nội dung 57 3.3.4.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng 58 3.3.4.3 Tài khoản sử dụng 58 3.3.4.4 Quy trình luân chuyển chứng từ CPSXC 59 3.3.4.5 Định khoản 65 3.3.4.6 Sơ đồ chữ T 66 vi 3.3.4.7 Minh họa Chứng từ, sổ sách 66 3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 67 3.4.1 Nội dung 67 3.4.2 Tài khoản sử dụng 67 3.4.3 Định khoản 67 3.4.4 Sơ đồ chữ T 68 3.4.5 Minh họa chứng từ, sổ sách 68 3.5 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì công ty 68 3.6 Công tác tính giá thành sản phẩm 69 3.7 Đánh giá chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thánh sản phẩm xây lắp công ty 70 3.7.1 Đánh giá chung công tác tổ chức hạch toán kế toán công ty 70 3.7.1.1 Những mặt đạt 70 3.7.1.2 Những mặt tồn 71 3.7.2 Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 71 3.7.2.1 Những mặt đạt 71 3.7.2.2 Những mặt tồn 72 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊNHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ NINH THUẬN 73 4.1 Kiến nghị 1: Hoàn thiện quy trình vận dụng hệ thống chứng từ, sổ sách 73 4.2 Kiến nghị 2: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 73 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TSCĐ : Tài sản cố định TK : Tài khoản BLĐTBXH : Bộ lao động thương binh xã hội BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ : Kinh phí công đoàn NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT : Nhân công trực tiếp MTC : Máy thi công SXC : Sản xuất chung GTGT : Giá trị gia tăng TNDN : Thu nhập doanh nghiệp HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh CPSX : Chi phí sản xuất LNTT : Lợi nhuận trước thuế LNST : Lợi nhuận sau thuế CCDC : Công cụ, dụng cụ SCQL27B : Sữa chữa quốc lộ 27 B DTT : Doanh thu KL : Khối lượng CK : Cuối kì XK : Xuất kho VCSH : Vốn chủ sỡ hữu CT : Chi tiết viii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1 BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM(2013, 2014, 2015) 27 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quá trình sản xuất kinh doanh 20 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức quản lý 21 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ máy kế toán 33 Sơ đồ 3.2 Trình tự ghi sổ phần mềm kế toán 38 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ hạch toán chi phí NVLTT 45 Sơ đồ 3.4: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 49 Sơ đồ 3.5: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 56 Sơ đồ 3.7: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất công trình SC QL27B 68 Sơ đồ 3.8: Sơ đồ hạch toán giá vốn công trình SC QL27B 69 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng tổ chức hạch toán kế toán – T.S Phan Thị Dung Bài giảng“Kế toán tài ”, Khoa kế toán – Tài chính, Trường Đại học Nha Trang Bài giảng “Kế toán chi phí”, Khoa kế toán – Tài chính, Trường Đại học Nha Trang Nguyễn Thị Thu Thảo (2013), Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty THHH Vĩnh Phong, Khóa luận tốt nghiệp Đai học, Trường Đại học Nha Trang, Nha Trang Một số tài liệu, số liệu công ty cung cấp Một số trang web: - http://www.ntu.edu.vn/ - http://webkinhte.com - http://www.google.com - Ketoanthienung.com PHỤ LỤC DANH SÁCH SỞ HỮU CỔ PHẦN SỐ STT HỌ VÀ TÊN PHIẾU HỮU CỔ TỶ SỞ (%) LỆ SỐ VỐN (ĐỒNG) Nguyễn Tường Dũ 424,515 42.45 4,245,000,000 Nguyễn Tường Hữu 187,821 18.78 1,878,000,000 Nguyễn Thanh Hiệp 183,687 18.37 1,837,000,000 Trần Tuấn Khải 50,453 5.05 505,000,000 Nguyễn Thị Hường 50,582 5.06 506,000,000 Võ Thành Thông 50,148 5.01 501,000,000 Nguyễn Thị Nghệ 12,224 1.22 122,000,000 Cao Thị Ánh Tuyết 2,312 0.23 23,000,000 Trương Bình Quyền 3,099 0.31 310,000,000 10 Phạm Quang 10,000 1.00 100,000,000 11 Trần Duy Đức 2,801 0.28 28,000,000 12 Nguyễn Hùng 2,511 0.25 25,000,000 13 Đặng Thế Thông 1,896 0.19 19,000,000 14 Trần Như Lang 753 0.08 8,000,000 15 Trần Ngọc Chương 1,097 0.11 11,000,000 16 Trần Trọng Phương 1,392 0.14 14,000,000 17 Lê Thành Lập 1,540 0.15 15,000,000 18 Trương Đình Huân 1,479 0.15 15,000,000 19 Nguyễn Thị Hoàng Linh 11,690 1.17 117,000,000 Tổng cộng 1,000,000 100 10,000,000,000 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN STT Tên chứng từ Số hiệu I Lao động tiền lương Bảng chấm công 01- LĐTL Bảng chấm công làm thêm 01b- LĐTL Bảng toán tiền lương 02- LĐTL Bảng toán tiền thưởng 03- LĐTL Bảng toán tiền làm thêm 06- LĐTL Bảng toán tiền thuê 07- LĐTL Bảng kê trích nộp khoản theo lương 10- LĐTL Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 11- LĐTL II.Hàng tồn kho Phiếu nhập kho 01- VT Phiếu xuất kho 02- VT Biên kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng 05- VT hóa Bảng kê mua hàng Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 07- VT 06- VT cụ Phiếu yêu cầu xuất vật tư Phiếu đề nghị Báo cáo nhập - xuất - tồn III.Tiền tệ Phiếu thu 01- TT Phiếu chi 02- TT Giấy đề nghị tạm ứng 03- TT Giấy toán tiền tạm ứng 04- TT Giấy đề nghị toán 05- TT Biên lai thu tiền 06- TT Bảng kiểm kê quỹ ( dùng cho VND) 08a- TT Ủy nhiệm chi IV.Tài sản cố định Biên giao nhận TSCĐ 01- TSCĐ Biên lý TSCĐ 02- TSCĐ Biên đánh giá lại TSCĐ 04- TSCĐ Biên kiểm kê TSCĐ 05- TSCĐ Bảng tính khấu hao TSCĐ 07- TSCĐ V.Chứng từ khác Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT-3LL Hóa đơn bán hàng 02GTGT-3LL Các chứng từ khác PHỤ LỤC 3: BẢNG DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY Số hiệu tài khoản Cấp Cấp Cấp Tên tài khoản LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN 111 Tiền mặt Tiền mặt Việt Nam 1111 112 Tiền gửi ngân hàng Tiền gửi Việt Nam 1121 113 Tiền chuyển Tiền Việt Nam 1131 131 Phải thu khách hàng Phải thu ngắn hạn khách hàng 1311 133 Thuế GTGT khấu trừ 1331 Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ 1332 Thuế GTGT khấu trừ TSCĐ 138 Phải thu khác 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1388 Phải thu khác 13881 Phải thu khác ngắn hạn 141 Tạm ứng 152 Nguyên liệu, vật liệu 1521 Nguyên vật liệu 1523 Nhiên liệu 153 Công cụ, dụng cụ 1531 154 Công cụ lao động Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang 155 Thành phẩm 156 Hàng hóa 1561 Giá mua hàng hóa 1562 Chi phí thu mua hàng hóa 211 Tài sản cố định hữu hình 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 2112 Máy móc,thiết bị 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 214 Hao mòn tài sản cố định Hao mòn tài sản cố định hữu hình 2141 229 Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng phải thu khó đòi 2293 22931 241 Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn Xây dựng dở dang Xây dựng 2412 242 Chi phí trả trước 2421 Chi phí trả trước ngắn hạn 2422 Chi phí trả trước dài hạn 244 Cầm cố, chấp, ký quỹ, ký cược Cầm cố, chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 2441 LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ 331 Phải trả cho người bán Phải trả cho người bán ngắn hạn 3311 333 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Thuế giá trị gia tăng phải nộp 3331 33311 3334 Thuế giá trị gia tăng đầu Thuế thu nhập doanh nghiệp 3335 Thuế thu nhập cá nhân 3336 Thuế tài nguyên 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất 33371 Thuế nhà đất 33372 Tiền thuê đất 3338 Thuế bảo vệ môi trường loại thuế khác 3339 Phí, lệ phí khoản phải nộp khác 33392 Các khoản phí, lệ phí 33393 Các khoản khác 334 Phải trả người lao động Tiền lương công nhân viên 3341 33411 Tiền lương công nhân trực tiếp công ty 33412 Tiền lương công nhân trực tiếp thuê 33413 Tiền lương công nhân lái máy 3342 Thu nhập khác công nhân viên 3348 Phải trả người lao động khác 335 Chi phí phải trả Chi phí phải trả 3351 338 Phải trả, phải nộp khác 3382 Kinh phí công đoàn 3383 Bảo hiểm xã hội 3384 Bảo hiểm y tế 3386 Bảo hiểm thất nghiệp 3388 Phải trả, phải nộp khác 33881 341 Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn Vay nợ thuê tài Các khoản vay 3411 34111 Các khoản vay ngắn hạn 352 Dự phòng phải trả Dự phòng bảo hành công trình xây dựng 3522 35221 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng ngắn hạn Dự phòng phải trả khác 3524 35241 353 Dự phòng phải trả khác ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3531 Quỹ khen thưởng 3532 Quỹ phúc lợi LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỠ HỮU 411 Vốn đầu tư chủ sở hữu Vốn góp chủ sỡ hữu 4111 41112 Vốn góp đối tượng khác 414 Quỹ đầu tư phát triển 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước 4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 5111 Doanh thu bán hàng hóa 515 Doanh thu hoạt động tài 521 Các khoản giảm trừ doanh thu Giảm giá hàng bán 5213 52131 Giảm giá hàng bán hàng hóa LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 621 622 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 6211 Chi phí nguyên vật liệu 6212 Chi phí vật liệu phụ Chi phí nhân công trực tiếp 6221 623 Chi phí lương trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công 6231 Chi phí nhân công 6232 Chi phí nguyên, vật liệu 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất 6237 Chi phí dịch vụ mua 627 Chi phí sản xuất chung 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng 6273 Chi phi dụng cụ sản xuất 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 6277 Chi phí dịch vụ mua 6278 Chi phí tiền khác 632 Giá vốn hàng bán 6321 Giá vốn thành phẩm 6322 Giá vốn hàng hóa 635 Chi phí tài 641 Chi phí bán hàng 6411 Chi phí nhân viên 6412 Chi phí nguyên vật liệu, bao bì 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ 6415 Chi phí bảo hành 6417 Chi phí dịch vụ mua 6418 Chi phí tiền khác 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6421 Chi phí nhân viên quản lý 6422 Chi phí vật liệu quản lý 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ 6425 Thuế, phí lệ phí 6426 Chi phí dự phòng 6427 Chi phí dịch vụ mua 6428 Chi phí tiền khác LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC 711 Thu nhập khác LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC 811 Chi phí khác 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 8211 Chi phí thuế TNDN hành 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 911 Xác định kết kinh doanh 9111 Kết hoạt động kinh doanh 9112 Kết hoạt động khác PHỤ LỤC : Minh họa chứng từ, sổ sách chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Phiếu nhập kho số 0004/2 - Hóa đơn GTGT số 0007443 - Phiếu xuất kho số 0010/2 - Hóa đơn GTGT số 0002744 - Sổ chi tiết TK 621 - Sổ TK621 PHỤ LỤC :Minh họa chứng từ, sổ sách chi phí nhân công trực tiếp - Bảng chấm công tháng 3/2016 - Bảng toán lương tháng 3/2016 - Sổ chi tiết TK 622 - Sổ TK 622 PHỤ LỤC 6: Minh họa chứng từ, sổ sách chi phí sử dụng máy thi công - Phiếu xuất kho số 0005/2 - Phiếu xuất kho số 0006/2 - Bảng chấm công tháng 3/2016 - Bảng toán lương tháng 4/2016 - Sổ chi tiết TK 623 - Sổ TK 623 PHỤ LỤC 7: Minh họa chứng từ, sổ sách chi phí sản xuất chung - Hóa đơn GTGT số 0000998 - Giấy đề nghị toán - Phiếu chi số 0023/2 - Phiếu chi số 0015/3 - Hóa đơn GTGT số 0000213 - Bảng tính khấu hao quý 1/ 2016 - Sổ chi tiết TK 627 - Sổ TK 627 PHỤ LỤC 8: Minh họa chứng từ, sổ sách - Bảng kê chi phí công trình năm 2016 - Biên nghiệm thu công trình - Sổ chi tiết TK 154 - Sổ TK 154 [...]... Chương 1: Cơ sở lý thuyết kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp - Chương 2: Khái quát chung về công ty Cổ phần Quản lý Đường Bộ Ninh Thu n - Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Quản lý Đường Bộ Ninh Thu n -Chương 4: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành... cô, chú, anh chị phòng kế toán Công ty, em đã tiến hành nghiên cứu khóa luận: “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần quản lý đường bộ Ninh Thu n” 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống các cơ sở lý thuyết, và khung pháp lý liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Phản ánh thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản... xây lắp tại Công ty Cổ phần quản lý đường bộ Ninh Thu n 6 Những đóng góp của đề tài - Chỉ ra được những mặt đạt được cũng như là những hạn chế trong công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH... chuyển công ty nhà nước thành Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thu n được thành lập theo quyết định số 3411/ QĐ –CTUB ngày 29/09/2005 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thu n về việc phê duyệt chuyển đổi Công ty cổ phần Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Ninh thu n chính thức hoạt động từ ngày 28/12/2005 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4303000028 ngày 28/12/2005 Và đăng... thường trực của đại hội cổ đông, do đại hội cổ đông bầu ra và được đại hội cổ đông ủy quyền quản lý toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi quyền hạn chức năng của mình Đại hội quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau:  Quyết định chi n lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào... liệu và phương pháp hạch toán kế toán: Theo các phương pháp này, em tiến hành phân tích, đối chi u, so sánh và lập bảng tổng hợp từ những số liệu đã thu thập được ở đơn vị để phản ánh kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp và tìm ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán chi phí, kiểm soát chi phí và giá thành tại công ty 5 Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu và kết. .. bao gồm chi phí chung phát sinh ở đội nhận thầu hoặc công trường xây lắp Còn chi phí quản lý doanh nghiệp xây lắp (là một bộ phận của chi phí chung) được tập hợp bên Nợ tài khoản 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp” Chi phí này sẽ được kết chuyển vào bên Nợ tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh tham gia vào giá thành toàn bộ sản phẩm xây lắp hoàn thành và bán ra trong kỳ  Phương pháp kế toán một... Hướng dẫn hạch toán chí phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở TK 154– Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau: Việc tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp phải theotừng công trình, hạng mục công trình và theo khoản mục giá thành quy định trong giá trị dự toán xây lắp, gồm: Chi phí vật liệu, Chi phí nhân công, Chi phí sử dụng máy thi công, Chí phí chung Riêng chi phí chung được... thường xuyên, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không phân bổ) Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung 1.2.5 Hướng dẫn của chế độ kế toán đối với kế toán tổng hợp chí phí xây lắp Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT200/2014 hướng dẫn việc hạch toán chi phí 14 sản xuất, kinh doanh dở dang ở điều... giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành xây dựng - Cuối kỳ ,kết chuyển chi phí thực tế phát sinh trong kỳ về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1541) Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đại thuận , Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đại thuận , Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đại thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay