Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn maritime trực thuộc công ty TNHH sài gòn vàng

126 267 1
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - - TRẦN THỊ NGA MSSV: 54130891 KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN GVHD: ThS ĐẶNG THỊ TÂM NGỌC NHA TRANG – 07/2016 i LỜI CẢM ƠN Trong bốn năm học tập trường Đại Học Nha Trang chuyên ngành Kế toán, em ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện môi trường học tập tốt nhất; quý thầy cô giàu kinh nghiệm truyền đạt nhiều kiến thức quí báu chuyên môn lẫn học kinh nghiệm từ thực tiễn Đó tài sản quý giá giúp em chuẩn bị hành trang bước vào tương lai Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn: Giáo viên hướng dẫn Cô Đặng Thị Tâm Ngọc hướng dẫn em làm khóa luận, tận tình bảo, sửa chữa sai sót, giúp em hoàn thiện tốt Quý Thầy, Cô khoa Kế toán – tài nhiệt tình truyền đạt kiến thức, góp ý, bổ sung để khóa luận em hoàn chỉnh Tập thể chuyên viên phòng kế toán, phòng kinh doanh Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành khóa luận Trong trình hoàn thành khóa luận, hạn chế thời gian chưa có kinh nghiệm thực tế, nên làm em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý bảo Quý Thầy Cô cô chú, anh chị Chi nhánh để đề tài hoàn chỉnh Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc Quý Thầy Cô, cô chú, anh chị Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận sức khỏe thành công Nha Trang, ngày 10 tháng năm 2016 Sinh viên thực Trần Thị Nga ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC LƯU ĐỒ ix LỜI MỞ ĐẦU   Phương pháp nghiên cứu Nội dung kết cấu CHƯƠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Khái niệm kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh 1.1.1 Tiêu thụ 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Vai trò 1.1.2 Doanh thu 1.1.3 Xác định kết kinh doanh 1.2 Các sở pháp lý liên quan đến kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh 1.2.1 Chuẩn mực kế toán 1.2.2 Chế độ kế toán 1.2.3 Các văn pháp luật liên quan 11 1.2.3.1 Văn pháp luật liên quan đến thuế GTGT 11 1.2.3.2 Văn pháp luật liên quan đến thuế TNDN 12 1.2.3.3 Các văn pháp luật kinh doanh xăng dầu 13 CHƯƠNG 14 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN 14 iii 2.1 Khái quát chung chi nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận 14 2.1.1 Sơ lược: 14 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận 14 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh 15 2.1.3.1 Chức năng: 15 2.1.3.2 Nhiệm vụ: 15 2.2 Tổ chức máy quản lý Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận 16 2.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 16 2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 16 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Chi Nhánh thời gian qua 18 2.3.1 Các nhân tố bên 18 2.3.1.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 18 2.3.1.2 Lực lượng lao động 18 2.3.1.3 Vốn 18 2.3.2 Các nhân tố bên 18 2.3.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội 18 2.3.2.2 Vị trí địa lý 19 2.3.2.3 Khách hàng 19 2.3.2.4 Đối thủ cạnh tranh 19 2.4 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua 20 CHƯƠNG 23 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN 23 3.1 Tổ chức công tác kế toán chi nhánh 23 3.1.1 Tổ chức máy kế toán 23 3.1.1.1 Sơ đồ máy kế toán 23 3.1.1.2 Chức nhiệm vụ phòng 24 3.1.2 Hình thức tổ chức kế toán 26 iv 3.1.3 Chế độ kế toán áp dụng 27 3.1.4 Hình thức ghi sổ kế toán 27 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi nhánh 29 3.2.1 Đặc điểm kinh doanh Chi nhánh 29 3.2.2 Trang thiết bị phục vụ công tác kế toán 30 3.2.3 Trình độ nhân viên 30 3.3 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận 30 3.3.1 Phương thúc bán hàng 30 3.3.1.1 Phương thức bán buôn 30 3.3.1.2 Phương thức bán đại lý: 31 3.3.1.3 Phương thức bán lẻ: 31 3.3.2 Kế toán doanh thu 32 3.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 53 3.3.4 Kế toán chi phí kinh doanh 63 3.3.5 Kế toán doanh thu tài 86 3.3.6 Kế toán chi phí tài 96 3.3.7 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 97 3.3.7.1 Kế toán thu nhập khác 97 3.3.7.2 Chi phí khác 100 3.3.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 102 3.3.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 104 CHƯƠNG 109 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN 109 4.1 Đánh giá chung công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận 109 4.1.1 Những ưu điểm 109 4.1.2 Những nhược điểm 110 v 4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 110 4.2.1 Kiến nghị 1: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí thu mua hàng hóa 110 4.2.1.1 Thực trạng 110 4.2.1.2 Biện pháp 111 4.2.1.3 Hiệu 112 4.2.2 Kiến nghị 2: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí kinh doanh 112 4.2.2.1 Thực trạng 112 4.2.2.2 Biện pháp 112 4.2.2.3 Hiệu 113 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 116 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHT : Cửa hàng trưởng KTV : Kế toán viên DMN : Dầu mỡ Nhờn CPKD : Chi phí kinh doanh GTGT : Giá trị gia tăng TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TSCD : Tài sản cố định CCDC : Công cụ dụng cụ SCTKT : Sổ chứng từ kế toán SC : Sổ Cái CB CNV : Cán Công nhân viên UNC : Ủy Nhiệm Chi vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số tiêu khái quát kết kinh doanh Chi Nhánh qua năm 2013 – 2015 22 Bảng 3.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chi Nhánh Quý I/ 2016 (Phần phụ lục) 108 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận 16 Sơ đồ 3.1: Tổ chức máy kế toán Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận 23 Sơ đồ 3.2: Quy trình ghi sổ kế toán Chi Nhánh 28 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ chữ T – TK 511 47 Sơ đồ 3.4: Sơ đồ chữ T – TK 632 59 Sơ đồ 3.5: Sơ đồ chữ T – TK 641 73 Sơ đồ 3.6: Sơ đồ chữ T – TK 515 89 Sơ đồ 3.7: Sơ đồ chữ T – TK 8211 103 Sơ đồ 3.8: Sơ đồ chữ T – TK 911 106 ix DANH MỤC LƯU ĐỒ Lưu đồ 3.1: Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng theo phương thức bán lẻ 36 Lưu đồ 3.2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng theo phương thức bán buôn, đại lý 37 Lưu đồ 3.3: Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu theo phương thức hợp đồng cấp lẻ 40 Lưu đồ 3.4: Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu dịch vụ bán bảo hiểm ô tô, xe máy 43 Lưu đồ 3.5: Lưu đồ luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán 57 Lưu đồ 3.6: Lưu đồ luân chuyển chứng từ lương nhân viên 65 Lưu đồ 3.7: Lưu đồ luân chuyển chứng từ phân bổ khấu hao TSCĐ Chi phí CCDC 66 Lưu đồ 3.8: Lưu đồ luân chuyển chứng từ dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác toán TGNH 67 Lưu đồ 3.9: Lưu đồ luân chuyển chứng từ dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác toán tiền mặt 70 Lưu đồ 3.10: Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu tài 87 Lưu đồ 3.11: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phí tài 97 Lưu đồ 3.12: Lưu đồ luân chuyển chứng từ thu nhập khác 99 Lưu đồ 3.13: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi phí khác 101 102 e Định khoản: Trong Quý I/2016 Chi nhánh không phát sinh nghiệp vụ chi phí khác 3.3.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp a Nội dung: Chi phí thuế thu nhập chi nhánh khoản chi phí thuế thu nhập hành phát sinh năm tài Theo điều 17 thông tư 151/2014/TT-BTC, Kể từ quý IV năm 2014, quý, công ty tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính nộp thuế cho quan nhà nước (không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính), chậm 30 ngày quý Chi nhánh áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20% b Chứng từ, sổ sách sử dụng Chứng từ ě Tờ khai toán thuế TNDN năm ě Ủy nhiệm chi ě Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý I/2016 Sổ sách ě Sổ chứng từ kế toán sổ 8211, 3334, 911 Tài khoản sử dụng ě TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành ě TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp ě TK 911 – Xác định kết kinh doanh c Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách d Định khoản ě Căn vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý I/2016, Chi nhánh xác định số thuế TNDN tạm tính quý I sau: Trong Quý I năm 2016: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 103 Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Tổng LNKTTT x 20% = 3.627.535.589 x 20% = 725.507.118 Nợ 8211 725.507.118 Có 3334 725.507.118 ě Kết chuyển TK 8211 sang TK 911 để xác định kết kinh doanh kỳ Nợ 911 725.507.118 Có 8211 725.507.118 e Sơ đồ chữ T 8211 3334 725.507.118 911 725.507.118 Sơ đồ 3.7 : Sơ đồ chữ T – TK 8211 f Sổ sách minh họa CÔNG TY XĂNG DẦU PHÚ KHÁNH CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN SỔ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Từ ngày 01.01.2016 Đến ngày 31.03.2016 Tài khoản: 8211 – Chi phí thuế TNDN tính năm hành Diễn giải Nợ Có Dư đầu kỳ 0 Điều chỉnh số dư đầu kỳ 0 PS kỳ 725.507.118 725.507.118 Dư cuối kỳ 0 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TK đối Số tiền ứng Mã Số hiệu Ngày Nợ Có GL 0070040 31.03 Thuế TNDN 3334 725.507.118 D1 0001000 31.03 Kết chuyển thuế TNDN 911 725.507.118 Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 104 CÔNG TY XĂNG DẦU PHÚ KHÁNH CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN SỔ CÁI TỔNG HỢP Từ ngày 01.01.2016 Đến ngày 31.03.2016 Tài khoản: 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Đơn vị tính:VNĐ Diễn giải Tài khoản đối Số tiền ứng Nợ Có Số dư đầu kỳ 0 Phát sinh kỳ 3334 725.507.118 911 725.507.118 Cộng số phát sinh 725.507.118 725.507.118 Số dư cuối kỳ 0 Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Người lập Kế toán trưởng Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 3.3.9 Kế toán xác định kết kinh doanh a Nội dung b Tài khoản sử dụng TK 911 – Xác định kết kinh doanh TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài TK 632 – Giá vốn hàng bán TK 641 – Chi phí kinh doanh TK 711 – Thu nhập khác TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 105 c Định khoản ě Cuối kỳ, kế toán kết chuyển toàn doanh thu, chi phí kỳ để xác định kết kinh doanh ě Kết chuyển doanh thu bán hàng hóa để xác định kết kinh doanh: Nợ 5111 133.373.920.026 Có 911 133.373.920.026 ě Kết chuyển doanh thu cung cấp dịch vụ để xác định kết kinh doanh Nợ 5113 4.373.427 Có 911 4.373.427 ě Kết chuyển doanh thu tài để xác định kết kinh doanh Nợ 515 187.500 Có 911 187.500 ě Kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết kinh doanh Nợ 911 122.830.221.377 Có 632 122.830.221.377 ě Kết chuyển chi phí kinh doanh để xác định kết kinh doanh Nợ 911 6.920.723.987 Có 641 6.920.723.987 ě Kết chuyển chi phí thuế TNDN để xác định kết kinh doanh Nợ 911 725.507.118 Có 8211 725.507.118 ě Kết chuyển lãi Nợ 911 2.902.028.471 Có 421 2.902.028.471 106 d Sơ đồ chữ T 911 632 5111 122.830.221.377 133.373.920.026 641 6.920.723.987 8211 5113 4.373.427 725.507.118 515 421 2.902.028.471 187.500 Sơ đồ 3.8 : Sơ đồ chữ T – TK 911 107 CÔNG TY XĂNG DẦU PHÚ KHÁNH CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN SỔ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Từ ngày 01.01.2016 Đến ngày 31.03.2016 Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh Diễn giải Nợ Có Dư đầu kỳ 0 Điều chỉnh số dư đầu kỳ 0 PS kỳ 133.378.480.953 133.378.480.953 Dư cuối kỳ 0 Chứng từ Mã Số hiệu Ngày D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 D1 0001000 31.03 Người lập (Ký, họ tên) Diễn giải TK đối ứng Kết chuyển lãi Kết chuyển doanh thu bán hàng hóa Kết chuyển doanh thu cung cấp dịch vụ Kết chuyển doanh thu tài – Lãi tiền gửi Kết chuyển doanh thu tài khác Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển giá vốn – Hao hụt định mức Kết chuyển CPKD – CP tiền lương Kết chuyển CPKD – CP dụng cụ, đồ dùng Kết chuyển CPKD – Khấu hao TSCĐ Kết chuyển CPKD – Dịch vụ mua Kết chuyển CPKD – CP tiền khác Kết chuyển chi phí thuế TNDN 421 5111 Đơn vị tính: VNĐ Số tiền Nợ Có 2.902.028.471 133.373.920.026 5113 4.373.427 5151 40.749 5158 146.751 6321 122.567.600.237 6322 262.621.140 6411 2.948.827.253 6413 207.600.096 6414 566.722.412 6417 2.457.096.684 6418 740.477.542 8211 725.507.118 Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 108 CÔNG TY XĂNG DẦU PHÚ KHÁNH CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN SỔ CÁI TỔNG HỢP Từ ngày 01.01.2016 Đến ngày 31.03.2016 Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh Diễn giải Số dư đầu kỳ Phát sinh kỳ Tài khoản đối ứng Người lập Ký, họ tên) Số tiền Nợ Có 421 5111 5113 5151 5158 6321 6322 6411 6413 6414 6417 6418 8211 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Đơn vị tính:VNĐ 2.902.028.471 133.373.920.026 4.373.427 40.749 146.751 122.567.600.237 262.621.140 2.948.827 207.600.096 566.722.412 2.457.096.684 740.477.542 725.507.118 133.378.480.953 133.378.480.953 Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Bảng 3.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chi Nhánh Quý I/ 2016 (Phần phụ lục) 109 CHƯƠNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN 4.1 Đánh giá chung công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận 4.1.1 Những ưu điểm Để phục vụ cho công tác quản lý, kế toán chi nhánh trang bị hệ thống máy vi tính đại công tác kế toán thực máy với phần mềm SAP thống hệ thống hóa cao, giúp cho việc cập nhật vào sổ sách kế toán đơn giản, gọn nhẹ…Áp dụng kế toán máy có phân quyền truy cập giúp cho công tác quản lý liệu đảm bảo an toàn, bảo mật đồng thời giảm bớt khối lượng công việc ghi chép tay cho kế toán viên Việc đưa vào sử dụng mạng cục toàn chi nhánh, kết nối phòng ban chức năng, phận, cửa hàng với giúp cho kế toán nắm bắt thông tin cần xử lý cách nhanh chóng, kịp thời Về hệ thống chứng từ kế toán: Công ty xây dựng chứng từ ghi chép, phản ánh doanh thu, chi phí kịp thời, nhanh chóng Hệ thống chứng từ luân chuyển, xử lý lưu trữ theo nguyên tắc kế toán Về hệ thống tài khoản kế toán: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với loại hình kinh doanh, áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư số 200/2014/TT- BTC theo qui định riêng tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Về hệ thống sổ sách mở theo quy định chế độ kế toán áp dụng cho tập đoàn Xăng dầu, phản ánh xác, trung thực, khách quan đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh 110 Về hạch toán công nợ khách hàng: Hiện TK 131 chi nhánh chia thành đối tượng khách hàng: khách hàng mua buôn, khách hàng làm đại lý, khách hàng mua lẻ hợp đồng cửa hàng bán lẻ đối tượng khách hàng, mở theo dõi chi tiết theo khách hàng cửa hàng theo mã khách thống giúp cho việc quản lý công nợ trở nên đơn giản, xác Cung cấp thông tin nhanh đáp ứng đủ yêu cầu nhà quản lý Đồng thời theo dõi chi tiết tình hình toán tiền hàng khách hàng để đưa mức chiết khấu hợp lý lần mua Về hạch toán doanh thu, giá vốn: Mặc dù Chi Nhánh sử dụng TK 51110 – Doanh thu bán hàng hóa, TK 6321 - Giá vốn hàng bán để hạch toán chung cho tất mặt hàng quản lý chặt chẽ, theo dõi chi tiết mặt hàng bán nhờ sử dụng PM EGAS quản lý bán hàng Các thông tin chứng từ hàng hóa bán được lưu trữ PM theo mã hàng, mặt hàng cụ thể nên tích hợp sang PM kế toán SAP liệu lưu trữ theo mã hàng phân hệ kho phân hệ bán hàng Giúp cho việc lập báo cáo quản trị, báo cáo bán hàng để cung cấp thông tin cho nhà quản lý nhanh, xác 4.1.2 Những nhược điểm Chi phí thu mua hàng hóa nhóm Xăng dầu chi nhánh hạch toán vào chi phí kinh doanh với chế độ kế toán áp dụng cho khối Xăng dầu Tâp đoàn xăng dầu Việt Nam Nhưng nhóm hóa dầu, gas hàng hóa khác không nằm quy định mà chi nhánh hạch toán vào chi phí kinh doanh không tập hợp riêng tài khoản chi phí thu mua hàng hóa (TK 1562) để cuối kỳ phân bổ vào giá vốn, điều dẫn đến giá vốn hàng bán tiêu thụ kỳ không phản ánh xác Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp theo dõi chung TK 641 - Chi phí kinh doanh khó khăn việc quản lý kiểm soát chi phí 4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 4.2.1 Kiến nghị 1: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí thu mua hàng hóa 4.2.1.1 Thực trạng 111 Thực tế chi nhánh hạch toán chi phí thu mua hàng hóa nhóm hàng Xăng dầu vào chi phí kinh doanh với quy định chế độ kế toán áp dụng cho khối Xăng Dầu Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Nhưng nhóm hàng khác: Hóa dầu, Gas, hàng hóa khác không nằm quy định mà hạch toán vào Chi phí kinh doanh, không hạch toán vào chi phí liên quan đến hàng mua vào TK 1562 Chi phí thu mua hàng Như sai với chế độ kế toán hành Phản ánh chi phí mua hàng chi phí phát sinh liên quan đến số hàng nhập kho kỳ tình hình phân bổ chi phí thu mua có kỳ cho khối lượng hàng hóa bán kỳ tồn kho thực tế cuối kỳ, việc đưa chi phí mua hàng vào TK 641 không phản ánh đắn chi phí kinh doanh kỳ Chi phí mua hàng không đưa hết vào chi phí kỳ mà phải phân bổ sang kỳ hàng tồn kho Việc hạch toán chi phí chi nhánh làm cho xác định kết kinh doanh kỳ thiếu xác gây khó khăn việc phân tích đánh giá công tác tiêu thụ hàng hóa kỳ hạch toán 4.2.1.2 Biện pháp Kế toán nên mở thêm tài khoản 1562 – chi phí thu mua hàng hóa (Có thể mở thêm cho nhóm hàng) để phản ánh khoản chi liên quan đến chi phí mua hàng chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ Cuối kỳ, tính giá trị thu mua phân bổ hàng bán kỳ Ví dụ: Các nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa từ Nhà cung cấp cửa hàng Căn vào Hóa đơn GTGT số 0001104 công ty TNHH Bảo Toàn, Phiếu chi số 294 Thanh toán tiền cước vận chuyển DMN tháng 03/ 2016 Nợ 6417 5.261.090 Nợ 1331 526.109 Có 1111 Nay điều chỉnh lại: 5.787.199 112 Nợ 1562 5.261.090 Nợ 1331 526.109 Có 1111 5.787.199 4.2.1.3 Hiệu Có sở phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán kỳ xác 4.2.2 Kiến nghị 2: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí kinh doanh 4.2.2.1 Thực trạng Mặc dù chi nhánh làm theo chế độ kế toán Tập đoàn xăng dầu Việt Nam theo dõi Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tài khoản 641 Chi phí kinh doanh Nhưng làm khó khăn việc nhà quản lý muốn trọng đến khoản chi cho quản lý chi cho bán hàng Đồng thời, việc tập trung cho hai loại chi phí không đảm bảo cho việc quản lý kiểm soát tốt khoản chi mục đích hiệu 4.2.2.2 Biện pháp Để giải hạn chế chi nhánh nên sử dụng thêm tiểu khoản cấp TK 641 chi phí kinh doanh cho Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Trong đó, có khoản chi phí trực tiếp liên quan đến trình tiêu thụ hàng hóa nên đưa thẳng vào TK 6411 chi phí phát sinh cửa hàng bán lẻ…, khoản chi phí cho công tác quản lý nên đưa vào TK 6412 chi phí phát sinh văn phòng chi nhánh… Để chi tiết dùng tài khoản chi tiết cho loại chi phí phát sinh TK 641 – Chi phí kinh doanh TK 6411 – Chi phí bán hàng TK 64111 – chi phí nhân viên TK 64113 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng TK 64114 – Chi phí khấu hao TSCĐ TK 64117 – Chi phí dịch vụ mua TK 64118 – Chi phí tiền khác 113 TK 6412 – Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 64121 – Chi phí nhân viên TK 64123 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng TK 64124 – Chi phí khấu hao TSCĐ TK 64127 – Chi phí dịch vụ mua TK 64128 – Chi phí tiền khác Ví dụ: Trước nghiệp vụ tiếp khách: Căn phiếu chi số 196, ngày 08/03/2016 Chi tiếp khách Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, kế toán hạch toán đưa hết vào chi phí kinh doanh: Nợ 6418 14.315.000 Có 1111 14.315.000 Nay điều chỉnh lại: Nợ 64128 14.315.000 Có 1111 14.315.000 4.2.2.3 Hiệu Việc làm giúp kế toán chi phí quản lý khoản chi cho bán hàng chi cho quản lý doanh nghiệp Đồng thời kiểm soát hạn chế khoản chi bất thường, không hợp lý không mục đích 114 KẾT LUẬN Trong kinh tế động nay, công tác kế toán đặc biệt kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh thực có vị trí quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp Tổ chức tốt công tác doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công cụ quan trọng cho nhà quản lý điều hành công ty Vì vậy, nghiên cứu hoàn thiện vấn đề hoàn toàn cần thiết với công ty Sau thời gian thực tập nghiên cứu Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận công tác kế toán tiêu thụ, em thực khóa luận giải vấn đề như: Hệ thống lại vấn đề doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Tìm hiểu việc hoạch toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận Qua nhận thấy công tác kế toán doanh thu tiêu thụ chi nhánh thực chế độ, qui định hành phù hợp với tình hình thực tế chi nhánh Việc vận dụng sổ sách, chứng từ đầy đủ, hợp lý Qua trình phân tích đánh giá, em cho chi nhánh ưu điểm đạt số hạn chế cần khắc phục Với kiến thức hạn chế mình, em xin góp số kiến nghị nhằm giúp chi nhánh hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh biện pháp nâng cao doanh thu tương lai Tuy nhiên, điều kiện kiến thức hạn chế, thời gian thực tập ngắn chưa thu thập nhiều chứng từ, thông tin nên chưa sâu Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ bạn, anh chị, thầy cô Một lần xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô Đặng Thị Tâm Ngọc, kế toán trưởng Trần Văn Sỹ , anh chị phòng Kế toán Kinh doanh người nhiệt tình giúp đỡ để em hoàn thành khóa luận 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Kế toán tài (2015), Khoa Kế Toán – Tài Trường Đại học Nha Trang TS.Phan Thị Dung (2015), Bài giảng tổ chức hạch toán kế toán, Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Nha Trang Th.S Bùi Mạnh Cường (2014), Bài giảng hệ thống thông tin kế toán 1, Khoa Kế toán – Tài Trường Đại học Nha Trang Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015 Quý I/2016 Chi Nhánh Xăng dầu Ninh Thuận Tạ Thị Thy Nga (2013), Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Bình Dương, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Nha Trang Vũ Thị Hà (2008), Kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Xăng dầu Petrolimex, Chuyên đề Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Thông tư 200/2014/TT – BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Nghị định 83/2014/NĐ – CP Kinh doanh xăng dầu Webside: thuvienphapluat.vn 10 Các chuẩn mực kế toán, thông tư chế độ kế toán có liên quan 116 PHỤ LỤC CÔNG TY XĂNG DẦU PHÚ KHÁNH CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I: Năm 2016 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quý I Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 133.378.293.453 177.589.582.825 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26 0 DTT BH cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 VI.27 133.378.293.453 177.589.582.825 Giá vốn hàng bán 11 VI.28 122.830.221.377 168.567.096.779 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 10.548.072.076 9.022.486.046 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.29 187.500 215.812 Chi phí tài 22 VI.30 0 Trong chi phí lãi vay 23 0 Chi phí bán hàng 24 6.920.723.987 5.163.501.470 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 0 10.LNT từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25) 30 3.627.535.589 3.859.200.388 11 Thu nhập khác 31 0 12.Chi phí khác 32 1.373.514 13.Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 -1.373.514 14.Tổng LNKT trước thuế (50= 30+40) 50 3.627.535.589 3.857.826.874 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.31 725.507.118 848.721.912 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.32 0 17 LN sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 2.902.028.471 3.009.104.962 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 0 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn maritime trực thuộc công ty TNHH sài gòn vàng , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn maritime trực thuộc công ty TNHH sài gòn vàng , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn maritime trực thuộc công ty TNHH sài gòn vàng , CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, 2 Các cơ sở pháp lý liên quan đến kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN, Sơ đồ 3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận, 3 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận., Lưu đồ 3.2 : Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng theo phương thức bán buôn, đại lý., Lưu đồ 3.3 : Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu theo phương thức hợp đồng cấp lẻ., Lưu đồ 3.4 : Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu dịch vụ bán bảo hiểm ô tô, xe máy., Sơ đồ 3.3 : Sơ đồ chữ T – TK 511, Sơ đồ 3.4 : Sơ đồ chữ T – TK 632, Lưu đồ 3.8: Lưu đồ luân chuyển chứng từ dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác thanh toán bằng TGNH, Lưu đồ 3.9 : Lưu đồ luân chuyển chứng từ dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác thanh toán bằng tiền mặt., Sơ đồ 3.5 : Sơ đồ chữ T – TK 641, Sơ đồ 3.6: Sơ đồ chữ T – TK 515, Sơ đồ 3.7 : Sơ đồ chữ T – TK 8211, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH THUẬN, 2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay