Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đại thuận

94 481 5
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - o0o - LÊ THỊ THU SƢƠNG KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN GVHD: ThS TỪ MAI HOÀNG PHI NHA TRANG, NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô khoa Kế toán- Tài chính, ngƣời ngày đêm thầm lặng chèo lái thuyền đƣa chúng em đến bến bờ tri thức, dùng hết tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt trình học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn cô Từ Mai Hoàng Phi, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn đề tà Trong thời gian làm khóa luận, cô tận tình hƣớng dẫn, giúp em giải vấn đề nảy sinh trình làm hoàn thành định hƣớng ban đầu Và củng xin cảm ơn Ban giám đốc, đặc biệt anh Dƣơng Anh Tƣờng-kế toán trƣởng công ty, chị Lê Thị Huệ-kế toán tổng hợp anh chị Công ty cổ phần Đại Thuận tạo điều kiện giúp em hoàn thành đề tài Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Cô, Chú, Anh, Chị Công ty cổ phần Đại Thuận dồi sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp công việc Nha Trang, ngày 14 tháng06 năm 2016 Sinh viên thực DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU,CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ Từ viết tắt Tên đầy đủ SXKD Sản xuất kinh doanh NCC Nhà cung cấp KQKD Kết kinh doanh DTTC Doanh thu tài HĐ GTGT Hóa đơn giá trị gia tăng CPTC Chi phí tài ĐĐH Đơn đặt hàng VCNB Vận chuyển nội HĐBH Hóa đơn bán hàng PXK Phiếu xuất kho CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp PNK Phiếu nhập kho CPBH Chi phí bán hàng TNDN Thu nhập doanh nghiệp PT Phiếu thu PKT Phiếu kế toán PC Phiếu chi BCTC Báo cáo tài GBN Giấy báo Nợ SC Sổ GBC Giấy báo Có BKCT Bảng kê chi tiết KTT Kế toán trƣởng TSCĐ Tài sản cố định i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU,CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC LƢU ĐỒ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN 1.1 Cơ sở pháp lý liên quan đến kế toán doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.4.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ 1.1.4.3 Kế toán chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.4.5 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN 10 2.1 Khái quát chung doanh nghiệp 10 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 10 2.1.2 Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ 12 2.1.3 Tổ chức máy quản lý công ty 13 2.1.4 Tổ chức sản xuất 16 2.1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác kế toán doanh,thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đại Thuận 17 2.1.6 Đánh giá khái quát kết hoạt động công ty thời gian từ năm 20132015 19 2.2 Tổ chức công tác kế toán công ty công ty Cổ phần Đại Thuận 22 2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng: 22 2.2.2 Tổ chức máy kế toán công ty 22 2.2.3 Tổ chức chứng từ kế toán(Phụ lục số 1) 26 2.2.4 Tổ chức hệ thống tài khoản(Phụ lục số 2) 26 2.2.5 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 26 2.2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo công ty 27 2.3 Thực trạng kế toán doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đại Thuận 28 2.3.1 Khái quát chung 28 2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 29 2.3.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 37 2.3.4 Kế toán giá vốn hàng bán 40 ii 2.3.5 Kế toán chi phí bán hàng 43 2.3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 52 2.3.7 Kế toán doanh thu tài 54 2.3.9 Kế toán thu nhập khác 59 2.3.10 Kế toán chi phí khác 61 2.3.11 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 64 2.3.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 66 2.4 Nhận xét, đánh giá 70 2.4.1 Về tổ chức máy kế toán 70 2.4.2 Về tổ chức công tác kế toán 71 2.4.3 Về phƣơng pháp hạch toán 72 2.4.4 Về hệ thống kiểm soát nội 73 3.1 Đề xuất 1:Hoàn thiện hệ thống TK kế toán 73 3.1.1 Sự cần thiết đề xuất 73 3.1.2 Nội dung đề xuất 74 3.1.3 Cụ thể phƣơng án đề xuất 74 3.1.4 Hiệu dự kiến mang lại 75 3.2 Đề xuất :Gia tăng hiệu hạch toán kế toán 75 3.2.1 Sự cần thiết đề xuất 75 3.2.3 Cụ thể đề xuất 75 3.2.4 Hiệu mang lại 75 3.3 Đề xuất 3: Đẩy mạnh công tác tiêu thụ thông qua Marketing đại 76 3.3.1 Sự cần thiết đề xuất 76 3.3.2 Nội dung đề xuất, cụ thể đề xuất 76 3.3.3 Hiệu mang lại 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 iii DANH MỤC LƢU ĐỒ Lƣu đồ 2.1:Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách doanh thu bán hàng nƣớc tiền mặt 31 Lƣu đồ 2.2:Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách doanh thu bán hàng nƣớc tiền gửi ngân hàng 32 Lƣu đồ 2.3:Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách doanh thu xuất 33 Lƣu đồ 2.4:Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu nội 34 Lƣu đồ 2.5:Quy trình luân chuyển chứng từ chiết khấu thƣơng mại 38 Lƣu đồ 2.6:Quy trình luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán 41 Lƣu đồ 2.7:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí nhân viên bán hàng 44 Lƣu đồ 2.8:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí vật liệu bao bì,dụng cụ 46 Lƣu đồ 2.9:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí khấu hao BPBH 48 Lƣu đồ 2.10:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí mua ngoài, 50 Lƣu đồ 2.11:Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán doanh thu tài 55 Lƣu đồ 2.12:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí hoạt động tài tiền mặt 57 Lƣu đồ 2.13:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí hoạt động tài tiền gửi ngân hàng 58 Lƣu đồ 2.14:Quy trình luân chuyển chứng từ thu nhập khác 61 Lƣu đồ 15:Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi phí khác 63 Lƣu đồ 2.16:Quy trình luân chuyển chứng từ xác định kết kinh doanh 67 iv DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1:Sơ đồ tổ chức máy quản lý 14 Sơ đồ 2.2:Sơ đồ tổ chức sản xuất công ty 16 Sơ đồ 2.3:Sơ đồ tổ chức nhân phòng kế toán 22 Sơ đồ 2.5:Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán hình thức kế toán 26 Sơ đồ 2.6 :Sơ đồ hạch toán kế toán xác định KQKD 69 v LỜI MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết đề tài Trong kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp muốn tồn phát triển định phải có phƣơng án sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế Để đứng vững phát triển điều kiện có cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi phải đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời tiêu dùng, tạo sản phẩm có chất lƣợng cao, giá thành hợp lý, mẫu mã đa dạng,…Do việc giám sát tất khâu trình sản xuất kinh doanh từ lúc bỏ vốn đến lúc thu hồi vốn để đảm bảo an toàn tăng tốc độ lƣu chuyển vốn quan trọng Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu kinh doanh hầu hết doanh nghiệp tham gia kinh doanh, muốn làm đƣợc điều doanh nghiệp phải có kết hợp khéo léo khâu sản xuất tiêu thụ để sản phẩm đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng mà phải bù đắp đƣợc chi phí bỏ mang lại lợi cao Một công tác đặc biệt quan trọng hạch toán kế toán, công cụ đề nhà quản lý đƣa chiến lƣợc kinh doanh, điều hành quản lý đồng thời kiểm tra lại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Có thể nói kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh cho doanh nghiệp nhìn vừa tổng quát vừa cụ thể tình hình hoạt động doanh nghiệp thông qua tiêu cho biết doanh nghiệp kinh doanh lãi hay lỗ kỳ…Thông qua cung cấp thông tin cho nhà quản lý phân tích đánh giá, lựa chọn phƣơng án kinh doanh tối ƣu Đây lý chọn đề tài “ Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí xác định kết kinh doanh” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Đại Thuận, cụ thể văn phòng công ty, qua tìm điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân tác động đến công tác kế toán văn phòng công ty, từ đƣa kiến nghị để khắc phục hạn chế Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh văn phòng công ty cổ phần Đại Thuận, với nội dung sau: Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh taij văn phòng thuộc công ty cổ phần Đại Thuận Trên sở thực tế đề biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh quý IV năm 2015 văn phòng công ty thuộc công ty cổ phàn Đại Thuận.Các số liệu đƣợc thu thập văn phòng kế toán văn phòng công ty Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thống kê - Phƣơng pháp so sánh - Phƣơng pháp vấn phân tích Nội dung kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, phụ lục đề tài gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chƣơng 2: Khái quát công ty Cổ phần Đại Thuận Chƣơng 3: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Đại Thuận Chƣơng 4: Nhận xét, đánh giá số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Đại Thuận Những đóng góp đề tài Đƣa ý kiến nhận xét đề xuất số ý kiến, giải pháp nhằm giúp cho công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty đƣợc tốt hơn, phản ánh xác hiệu hoạt động công ty giúp cho công tác quản trị đƣợc tốt Trong điều kiện nghiên cứu nhiều hạn chế thời gian hiểu biết thân làm không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đƣợc bảo đóng góp ý kiến quý thầy cô để khóa luận đƣợc hoàn thiện CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN 1.1 Cơ sở pháp lý liên quan đến kế toán doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính hành Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC hƣớng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay cho định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Thông tƣ số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Thông tƣ thay đổi theo hƣớng: - Phù hợp với thực tiễn, đại mang tính khả thi - Tôn trọng chất hình thức; Phù hợp với thông lệ quốc tế - Linh hoạt mở; Lấy mục tiêu đáp ứng yêu cầu quản lý DN, phục vụ nhà đầu tƣ chủ nợ làm trọng tâm; Không kế toán mục đích thuế - Tách biệt kỹ thuật kế toán TK BCTC; Khái niệm ngắn hạn dài hạn áp dụng BCĐKT, không áp dụng TK - Đề cao trách nhiệm ngƣời hành nghề Theo đó, Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC đƣa loạt thay đổi quy định kế toán Cụ thể: 1.1.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng Tất loại chứng từ mang tính hƣớng dẫn Doanh nghiệp đƣợc tự xây dựng, thiết kế biểu mẫu riêng phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm hoạt động doanh nghiệp nhƣng phải đáp ứng đƣợc yêu cầu Luật Kế toán đảm bảo rõ ràng, minh bạch Trƣờng hợp doanh nghiệp không tự xây dựng, thiết kế cho riêng đƣợc áp dụng theo Phụ lục 1.1.2 Sổ kế toán Doanh nghiệp đƣợc tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán nhƣng phải đảm bảo cung cấp thông tin giao dịch kinh tế cách minh bạch, đầy đủ Trƣờng hợp không tự xây dựng áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục Thông tƣ 1.1.3 Tài khoản kế toán Các tài khoản Tài Sản không phân biệt ngắn hạn dài hạn Gộp chung TK 531, 532, 521 sữ dụng TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu” sản công ty Thực tế công ty cổ phần Đại Thuận kế toán không tổ chức hạch toán khoản dự phòng nêu Dù chƣa xảy tƣợng giảm giá hàng tồn kho hay rủi ro, mát số nợ phải thu xuất phát từ yêu cầu, tính cấp thiết khoản dự phòng cho khoản 4.1.4 Về hệ thống kiểm soát nội a Ưu điểm Phòng kế toán có phân công,phân nhiệm rõ ràng Mỗi nhân viên kế toán có mật riêng đăng nhập vào phần hành kế toán Điều đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin, tránh xâm hại, ăn cắp phá hủy thông tin Qua trình luân chuyển chứng từ có xem xét, ký duyệt cấp Điều hạn chế đƣợc tình trạng thất thoát tài sản công ty, tránh gian lận Quá trình nhập xuất hàng hóa, sản phẩm củng nhƣ công việc xác định kết kinh doanh phản ánh củng nhƣ theo dõi thƣờng xuyên b Nhược điểm Hệ thống kiểm soát nội công ty tƣơng đối hoàn thiện thân em vinh dự đƣợc thực tập quý công ty 4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu 4.2.1 Đề xuất 1: Hoàn thiện hệ thống TK kế toán 4.2.1.1 Sự cần thiết đề xuất Hệ thống TK kế toán áp dụng tƣơng đối đầy đủ tuân theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC Bộ tài ban hành nhƣng mức độ chi tiết cho doanh thu giá vốn hàng bán chƣa cao nhiều điểm cần bổ sung TK theo dõi doanh thu 511 đƣợc mở chi tiết theo hoạt động nhƣ bán hàng hóa, bán thành phẩm, cung cấp dịch vụ nhƣng chƣa mở chi tiết cho đối tƣợng mang lại nguồn doanh thu nhƣ lợi nhuận cao cho công ty Vì nhìn vào bút toán định khoản biết đƣợc doanh thu mặt hàng Chính điều gây khó khăn việc theo dõi chi tiết tình hình doanh thu bán hàng mặt hàng mang lại hiệu cao đƣợc tiêu thụ Tƣơng tự doanh thu giá vốn hàng bán đƣợc theo dõi giá vốn hàng bán nƣớc giá vốn hàng bán nội để hạch toán chung cho tất thành 73 phẩm nhƣ hàng hóa bán đƣợc không phù hợp với việc theo dõi doanh thu hoạt động nên không tính đƣợc lợi nhuận chi tiết cho hoạt động Khi cần thống kê doanh thu giá vốn mặt hàng kê toán phải nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin hiệu mang lại không cao việc quản lý gặp nhiều khó khăn việc nắm bắt lợi nhuận gộp mặt hàng củng nhƣ việc phân tích lợi ích việc tiêu thụ mặt hàng 4.2.1.2 Nội dung đề xuất Vì văn phòng kinh doanh phân phối nhiều mặt hàng khác nhau,kế toán nên mở thêm tài khoản chi tiết doanh thu, giá vốn, giảm trừ doanh thu Điều làm cho việc hạch toán chi tiết, rõ ràng đồng thời cung cấp thông tin cụ thể hơn, nhà quản lý dễ dàng theo dõi tình hình bán hàng lợi nhuận gộp hoạt động, sản phẩm hàng hóa 4.2.1.3 Cụ thể phƣơng án đề xuất  Mở chi tiết TK giá vốn tương ứng với hoạt động tương ứng với tài khoản doanh thu có TK 632: Giá vốn hàng bán Gồm tiểu khoản : -TK 6321: Giá vốn hàng bán cung cấp dịch vụ + TK 63211: Giá vốn hàng bán hàng hóa + TK 63212: Giá vốn hàng bán thành phẩm  TK 632121: Giá vốn hàng bán thành phẩm nội địa  TK 632122: Giá vốn hàng bán thành phẩm xuất + TK 63213: Giá vốn cung cấp dịch vụ -TK 6322: Giá vốn hàng bán cung cấp dịch vụ nội + TK 63221: Hàng hóa + TK 63222: Thành phẩm + TK 63223: Cung cấp dịch vụ + TK 63224: Giá vốn bán nội  Chiết khấu thương mại theo đối tượng khách hàng -TK 521: Chiết khấu thƣơng mại + TK 521(HH): CKTM bán hàng hóa + TK 521(TP): CKTM bán thành phẩm 74  TK 5211: CKTM Thành phẩm nội địa  TK 5212: CKTM Thành phẩm xuất 4.2.1.4 Hiệu dự kiến mang lại Khi mở TK chi tiết cho TK 632, TK 521 theo hoạt động tƣơng ứng với TK doanh thu giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin xác lợi nhuận gộp mà hoạt động bán hàng mang lại 4.2.2 Đề xuất :Gia tăng hiệu hạch toán kế toán 4.2.2.1 Sự cần thiết đề xuất Bộ máy kế toán có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động công ty.Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhƣ hiểu biết kế toán viên cần thiết chế kinh tế thị trƣờng đầy biến động 4.2.2.2 Nội dung đề xuất Công ty nên có kế hoạch đào tạo,nâng cao trình độ nhân viên kế toán,bồi dƣỡng bố trí nguồn nhân lực cách hợp lý, tạo điều kiện cho máy kế toán hoàn thành công việc Bộ máy kế toán phải thực sách, chế độ, quy định quản lý kinh tế tài Việt Nam 4.2.2.3 Cụ thể đề xuất Nghiên cứu chuẩn mực, văn nhƣ chế độ chuẩn mực kế toán, luật kế toán,…Để hoàn thiện công tác kế toán công ty, từ có vân dụng phù hợp linh hoạt Mở lớp huấn luyện, bồi dƣỡng nghiệp vụ, thƣờng xuyên trao đổi kinh nghiệm nhằm hạn chế sai sót có trình tổ chức công tác hạch toán kế toán Để nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên kế toán sau năm kế toán viên nên trao đổi phần hành cho 4.2.2.4 Hiệu mang lại Mỗi ngƣời có tầm nhìn khái quát kế toán,hiểu sâu sắc phần hành công việc trƣờng hợp cần thiết Đồng thời, tạo điều kiện cho phối hợp nhịp nhàng công việc, tránh trùng lắp phần hành kế toán Cập nhật sách để áp dụng vào công việc hạch toán phù hợp với quy định hành 75 4.2.3 Đề xuất 3: Đẩy mạnh công tác tiêu thụ thông qua Marketing đại 4.2.3.1 Sự cần thiết đề xuất Ngày với phát triển mạnh mẽ kinh tế ,đồng thời cạnh tranh ngày trở nên khóc liệt, gay gắt Các công ty muốn sản phẩm hàng hóa đứng vững thị trƣờng họ phải cố gắng cho bán đƣợc nhiều sản phẩm, hàng hóa chiếm đƣợc thị phần lớn thị trƣờng Marketing ngày trở thành yếu tố quan trọng với công ty công tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.Vì vậy, để đứng vững thị trƣờng,mở rộng thêm thị trƣờng mới, gia tăng lợi nhuận, công ty cần có chiến lƣợc hợp lý để giới thiệu, quảng bá sản phẩm thị trƣờng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 4.2.3.2 Nội dung đề xuất, cụ thể đề xuất Tăng cƣờng hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm nhƣ: Quảng cáo - truyền hình, Internet, chào hàng siêu thị, cửa hàng bán lẽ, hội chợ, khuyến mãi,… - Cung cấp sản phẩm, hàng hóa có chất lƣợng để tạo lòng tin cho khách hàng nƣớc Vì đặc điểm nhóm hàng hải sản khó bảo quản, đặc biệt xuất phải vận chuyển xa, nhiều thời gian nên việc sản phẩm bị hƣ hỏng tránh khỏi.Chính vậy, bảo quản sản phẩm , hàng hóa nên đƣợc trọng nhiều nhƣng đảm bảo chất lƣợng - Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng: Trong sau trình bán hàng, công ty nên hƣớng dẫn khách hàng bảo quản cách chi tiết để hạn chế hƣ hỏng,biến chất.Thƣờng xuyên lấy ý kiến khách hàng nhƣ ngƣời tiêu dùng để nắm bắt kịp thông tin sản phẩm, phản hồi ngƣời sữ dụng để có biện pháp kịp thời đảm bảo củng nhƣ nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tạo uy tín cho công ty 4.2.3.3 Hiệu mang lại Công ty giới thiệu rộng rãi sản phẩm, hàng hóa thị trƣờng,là hội để tìm kiếm thêm khách hàng túc đẩy tiêu thụ, nhờ tăng thêm niềm tin khách hàng, giữ vững thƣơng hiệu thị trƣờng có, đồng thời tìm kiếm thêm thị trƣờng Đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa sau bán tạo niềm tin cho khách hàng, tạo uy tín cho công ty việc khẳng định chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp 76 KẾT LUẬN Tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa khâu cuối hoạt động SXKD, có vị trí đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp Qúa trình góp phần góp phần to lớn đến tồn phát triển doanh nghiệp Nhất môi trƣờng cạnh tranh nhƣ nay, tiêu thụ hàng hóa trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đòi hỏi hoàn thiện Công ty cổ phần Đại Thuận từ ngày thành lập đến không ngừng lớn mạnh, vƣợt qua khó khăn thách thức thời kỳ hội nhập, ảnh hƣởng lạm phát, suy thoái kinh tế giới củng nhƣ Việt Nam,…Giờ đây, Công ty khẳng định đƣợc hình ảnh uy tín thƣơng trƣờng Yếu tố dẫn đến thành công ngày hôm nhờ lực quản lý ban lãnh đạo công ty, nhạy bén nắm bắt thông tin kịp thời,nhanh chóng, xác kết hợp với trình độ chuyên môn vững vàng động, sáng tạo tập thể cán công nhân viên đƣa công ty nhanh chóng hòa nhập vào môi trƣờng kinh doanh đại Qua trình thực tập công ty, em rút đƣợc nhiều học bổ ích,đã thấy đƣợc điểm giống khác thực tế công ty lý thuyết học trƣờng Công tác hạch toán kế toán nói chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng tƣơng đối hợp lý nhƣng số hạn chế định cần đƣợc hoàn thiện hơn.Mặc dù kiến thức chuyên môn kiến thức thực tế em nhiều hạn chế nhƣng em mạnh dạn đƣa ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Tuy nhiên, thời gian tìm hiểu hạn chế, trình độ chuyên môn chƣa sâu sắc nên làm tránh khỏi sai sót có ý kiến chƣa xác đáng.Vậy nên em mong nhận đƣợc đóng góp quý báu thầy cô anh chị phòng kế toán văn phòng công ty thuộc Công ty cổ phần Đại Thuận để khóa luận em đƣợc hoàn thiện nhƣ có thêm kinh nghiệm thực tế công tác kế toán sau Em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình cô giáo Từ Mai Hoàng Phi,Ban lãnh đạo công ty,quý anh chị văn phòng công ty Đặc biệt anh chị phòng kế toán tận tình giúp đỡ để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc công tác tốt đến quý thầy cô, quý anh, chị Công ty cổ phần Đại Thuận Chúc cho quý công ty tiếp tục phát triển lớn mạnh nữa, ngày có nhiều ảnh hƣởng lớn thị trƣờng 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng kế toán tài 2(2015), Trƣờng Đại học Nha Trang Bài giảng kế toán tài 3(2015), Trƣờng Đại học Nha Trang Bài giảng Tài doanh nghiệp(2014), Bộ môn kế toán, Khoa KT-TC, Trƣờng Đại học Nha Trang Thái Ninh(2014), Bài giảng thuế, Khoa KT-TC, Trƣờng Đại học Nha Trang Bùi Mạnh Cƣờng, Bài giảng hệ thống tông tin kế toán 1, Trƣờng Đại học Nha Trang Phan Thị Dung (2015), Bài giảng tổ chức hạch toán kế toán, Khoa KT-TC, Trƣờng Đại học Nha Trang Lâm Ái Loan (2014) Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Đại Thuận, khóa luận tốt nghiệp Google.com.vn http://webketoan.com 10 http://www.taikhoanketoan.com/p/ieu89.html 11 Quyết định 15/2006QĐ-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp 12 Thông tƣ 200/2014/TT-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp 13 http://ketoanthienung.com 78 PHỤ LỤC Phụ lục số 1:Bảng danh mục chứng từ Phụ lục số 2: Bảng danh mục tài khoản Phụ lục số 3:Các chứng từ minh họa,báo cáo tài năm 2015 Phụ lục số 2:Bảng danh mục tài khoản SỐ HIỆU TK Cấp Cấp TÊN TÀI KHOẢN I.LOẠI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền mặt 111 1111 Tiền Việt Nam 1112 Ngoại tệ 1113 Vàng tiền tệ Tiền gửi ngân hàng 112 1121 Tiền mặt 1122 Ngoại tệ 1123 Vàng tiền tệ Tiền chuyển 113 1131 Tiền Việt Nam 1132 Ngoại tệ Chứng khoán ngắn hạn 121 1211 Cổ phiếu 1212 Trái phiếu 1218 Chứng khoán công cụ tài khác Đầu tƣ nắm giữ đến ngày đáo hạn 128 1281 Tiền gửi có kỳ hạn 1282 Trái phiếu 1283 Cho vay 1288 Các khoản đầu tƣ khác nắm giữ đến ngày đáo hạn Phải thu khách hàng 131 1311 Phải thu khách hàng-VNĐ 1312 Phải thu khách hàng-USD 1313 Phải thu khách hàng TK xử lý Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 133 1331 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ hàng hóa-dịch vụ 1332 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ TSCĐ 1333 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ hàng nhập Phải thu nội 136 1361 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 1368 Phải thu nội khác Phải thu nội ngắn hạn-VNĐ Phải thu nội ngắn hạn-USD Phải thu khác 138 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1388 Phải thu khác 13881 Phải thu ngắn hạn khác 13882 Phải thu dài hạn khác 141 Tạm ứng 151 Hàng mua đƣờng 152 Nguyên vật liệu 1521 Nguyên vật liệu 1522 Nguyên vật liệu phụ 1523 Nhiên liệu 1526 Bao bì Công cụ,dụng cụ 153 1531 Công cụ,dụng cụ 1532 Bao bì luân chuyển Chi phí SXKD dỡ dang 154 1541 Chi phí SXKD dỡ dang hàng sản xuất 1542 Chi phí SXKD dỡ dang hàng gia công 1543 Chi phí SXKD dỡ dang hàng tái chế 155 Thành phẩm 156 Hàng hóa 1561 Giá mua hàng hóa 1562 Chi phí mua hàng 157 Hàng gửi bán 158 Hàng hóa kho báo thuế II.LOẠI TÀI SẢN DÀI HẠN TSCĐ hữu hình 211 213 2111 Nhà của,vật kiến trúc 2112 Máy móc thiết bị 2113 Phƣơng tiện vận tải 2114 Thiết bị dụng cụ quản lý 2115 Cây lâu năm,súc vật 2116 Đất 2118 TSCĐ khác 2119 TSCĐ hữu hình tăng thẩm định TSCĐ vô hình 2131 Quyền sữ dụng đất 2133 Bản quyền,bằng sáng chế 2134 Nhẫn hiệu hàng hóa 2135 Phần mềm máy vi tính 2138 TSCĐ vô hình khác Hao mòn TSCĐ 214 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 2142 Hao mòn TSCĐ thuê 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 217 Bất động sản đầu tƣ 221 Đầu tƣ vào công ty 222 Góp vốn liên doanh 228 Đầu tƣ dài hạn khác 2281 Đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác 2288 Đầu tƣ khác 229 Dự phòng tổn thất TS 2411 Xây dựng dỡ dang 2411 Mua sắm TSCĐ 2412 Xây dựng 2413 Sữa chữa lớn TSCĐ 242 Chi phí trả trƣớc dài hạn 243 Tài sản thuế TNDN hoãn lại 244 Ký quỹ,ký cƣợc dài hạn III.LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ Phải trả cho ngƣời bán 331 3311 Phải trả cho ngƣời bán-VNĐ 3312 Phải trả cho ngƣời bán-USD Thuế khoản phải nộp nhà nƣớc 333 3331 Thuế GTGT phải nộp 33311 Thuế GTGT đầu 33312 Thuế GTGT hàng nhập 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt 3333 Thuế xuất,nhập 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3335 Thuế thu nhập nhân 3336 Thuế tài nguyên 3337 Thuế nhà đất,tiền thuê đất 3338 Các loại thuế khác 3339 Phí,lệ phí khoản phải nộp khác 334 Phải trả ngƣời lao động 335 Chi phí trả trƣớc 336 Phải trả nội khác 338 Phải trả,phải nộp khác 3381 Tài sản thừa chờ xữ lý 3382 Kinh phí công đoàn 3383 Bảo hiểm xã hội 3384 Bảo hiểm y tế 3386 Bảo hiểm thất nghiệp 3387 Doanh thu chƣa thực 3388 Phải trả,phải nộp khác Phải trả,phải nộp khác ngắn hạn Phải trả,phải nộp khác dài hạn Vay nợ thuê tài 341 3411 Các khoản vay 3412 Nợ thuê tài 343 Trái phiếu phát hành 347 Thuế TNDN phải trả hoãn lại 353 Quỹ khen thƣởng,phúc lợi 3531 Quỹ khen thƣởng 3532 Quỹ phúc lợi Quỹ phát triển khoa học,công nghệ 356 IV.VỐN CHỦ SỠ HỮU Nguồn vốn kinh doanh 411 4111 Vốn kinh doanh ngân sách cấp 4112 Thặng dƣ vốn cổ phần 4113 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 4118 Vốn khác 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 413 Chênh lệch tỷ giá 414 Quỹ đầu tƣ phát triển 421 Lợi nhuận chƣa phân phối 4211 Lợi nhuận chƣa phân phối năm trƣớc 4212 Lợi nhuận chƣa phân phối năm V.DOANH THU 511 Doanh thu 5111 Doanh thu bán hàng hóa 5111NB Doanh thu bán Nội 5112 Doanh thu bán thành phẩm 51121 Doanh thu bán thành phẩm nội địa 51122 Doanh thu bán thành phẩm xuất 51123 Doanh thu bán phế phẩm,phụ phẩm 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ 515 Doanh thu hoạt động tài 521 Các khoản giảm trừ doanh thu 5211 Chiết khấu thƣơng mại 5212 Hàng bán bị trả lại 5213 Giảm giá hàng bán VI.CHI PHÍ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 621 621-GC Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-gia công 621-SX Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-Sản xuất 621-TC Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-tái chế 622 Chi phí nhân công trực tiếp 627 Chi phí sản xuất chung 6271 Chi phí nhân viên phân xƣởng 6272 Chi phí vật liệu 6273 Chi phí dụng cụ sản xuât 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 6277 Chi phí dịch vụ mua 6278 Chi phí khác tiền 6279 Chi phí vận chuyển Giá vốn hàng bán 632 635 6321 Giá vốn hàng bán 6322 Giá vốn hàng bán nội Chi phí tài 641 Chi phí bán hàng 6411 Chi phí nhân viên 6412 Chi phí vật liệu,bao bì 6413 Chi phí công cụ,đồ dùng 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ 6416 Chi phí lãi vay 6417 Chi phí dịch vụ mua 6418 Chi phí khác tiền 6419 Chi phí vận chuyển bảo hành Chi phí quản lý doanh nghiệp 642 6421 Chi phí nhân viên 6422 Chi phí vật liệu quản lý 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ 6424-TA Chi phí khấu hao TSCĐ tăng thêm 6425 Thuế,phí,lệ phí 6427 Chi phí dịch vụ mua 6428 Chi phí khác tiền VII.LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác 711 VIII.LOẠI CHI PHÍ KHÁC 811 Chi phí khác 821 Chi phí thuế TNDN 8211 Chi phí thuế TNDN hành 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại IX.LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết kinh doanh 911 Phụ lục 01: Bảng danh mục chứng từ STT Tên chứng từ I.Tiền tệ Phiếu thu Phiếu chi Uỷ nhiệm thu Uỷ nhiệm chi Giấy đề nghị tạm ứng Bảng kê lãi Giấy báo Nợ Giấy báo Có Biên kiểm kê quỹ II.Hàng tồn kho Phiếu nhập kho vật tƣ công cụ dụng cụ Phiếu xuất kho vật tƣ công cụ dụng cụ Phiếu xuất kho công cụ phân bổ Thẻ kho Biên kiểm kê vật tƣ,hàng hóa Báo cáo nhập xuất tồn Phiếu báo vật tƣ xuất kho Nơi lập Luân chuyển Bộ phận Bộ phận KT toán KT toán KT ngân hàng KT ngân hàng Ngƣời đề nghị tạm ứng KT ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng KT toán Phòng kế toán Phòng kế toán GĐ,Kế toán trƣởng GĐ,Kế toán trƣởng Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Kế toán vật tƣ-hàng hóa Kế toán vật tƣ-hàng hóa Kế toán vật tƣ-hàng hóa Thủ kho Hội đồng kiểm kê Kế toán vật tƣ-hàng hóa Kế toán vật tƣ-hàng hóa Thủ kho Thủ kho Thủ kho Thủ kho KT trƣởng Thủ kho Thủ kho Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán STT Tên chứng từ III.Lao động,tiền lƣơng Bảng chấm công Giấy đƣờng Phiếu làm thêm Đơn xin nghĩ phép Bảng toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng Bảng toán tiền thƣởng Bảng tổng hợp xếp loại lao động IV.Tài sản cố định Biên bàn giao TSCĐ Thẻ TSCĐ Phiếu yêu cầu sữa chữa lớn TSCĐ Biên lý TSCĐ Biên đánh giá lại TSCĐ V.Bán hàng Hóa đơn GTGT Giấy đề nghị xuất hàng Giấy đề nghị trả lại hàng Biên trả lại Biên giao nhận hàng Nơi lập Luân chuyển Bộ phận Bộ phận Các phận Ngƣời công tác Phụ trách phận Ngƣời xin nghĩ KT tiền lƣơng KT tiền lƣơng Các phận liên quan GĐ,Kế toán trƣởng Phụ trách phận Phòng kế toán Phụ trách phận GĐ,Kế toán trƣởng GĐ,Kế toán trƣởng Phòng hành KT.TSCĐ KT.TSCĐ KT.TSCĐ KT.TSCĐ Hội đồng đánh giá TSCĐ Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Giám đốc KT tổng hợp Phòng kinh doanh KT tổng hợp KT tổng hợp Phòng kinh doanh Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đại thuận , Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đại thuận , Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đại thuận , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN, CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN, Sơ đồ 2.2:Sơ đồ tổ chức sản xuất tại công ty, Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán, Giải thích: Quan hệ trực tuyến, CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN, Lưu đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu nội bộ, Lưu đồ 2.5:Quy trình luân chuyển chứng từ chiết khấu thương mại, Lưu đồ 2.6:Quy trình luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán, Lưu đồ 2.8:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí vật liệu bao bì, dụng cụ, Lưu đồ 2.10:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí mua ngoài,, Lưu đồ 2.13:Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí hoạt động tài chính bằng tiền gửi ngân hàng, Lưu đồ 2.14: Quy trình luân chuyển chứng từ thu nhập khác, Lưu đồ 2 .15:Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi phí khác, Sơ đồ 2.6 :Sơ đồ hạch toán kế toán xác định KQKD, CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay