Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn maritime trực thuộc công ty TNHH sài gòn vàng

90 149 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GÍAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH    TRẦN MINH PHƯỢNG KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MARITIME TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VÀNG GVHD: VÕ THỊ THÙY TRANG Nha Trang,ngày 22 tháng 06 năm 2016 i MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC LƯU ĐỒ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ iv MỞ ĐẦU .1 Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh…… …………………………………………………………………………… 1.1.1 Kế toán doanh thu 1.1.1.1 Khái niệm điều kiện ghi nhận doanh thu 1.1.1.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung tài khoản sơ đồ hạch toán .4 1.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 1.1.2.1 Nội dung 1.1.2.2 Tài khoản sử dụng, nội dung, kết cấu tài khoản, sơ đồ hạch toán 1.1.3 Kế toán chi phí bán hàng 10 1.1.3.1 Khái niệm .10 1.1.3.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung tài khoản sơ đồ hạch toán 10 1.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 11 1.1.4.1 Nội dung .11 1.1.4.2 Tài khoản sử dụng, nội dung, kết cấu tài khoản, sơ đồ hạch toán .11 1.1.5 Kế toán doanh thu chi phí tài 13 1.1.5.1 Kế toán doanh thu tài chính: 13 1.1.5.2 Kế toán chi phí tài 14 1.1.6 Kế toán doanh thu chi phí khác 16 1.1.6.1 Kế toán thu nhập khác 16 1.1.6.2 Kế toán khoản chi phí khác 18 1.1.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 20 ii 1.1.7.1 Nội dung 20 1.1.7.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung tài khoản sơ đồ hạch toán 20 1.1.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 21 1.1.8.1 Nội dung 21 1.1.8.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung tài khoản sơ đồ hạch toán 21 1.2 Cơ sở pháp lý 23 1.2.1 Chuẩn mực kế toán 23 1.2.2 Chế độ kế toán 23 1.2.3 Một số văn thuế 23 1.2.2.1 Thuế giá trị gia tăng .23 1.2.2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 25 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MARITIME .26 2.1 Giới thiệu khách sạn Maritime .26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Chức nhiệm vụ 27 2.1.2.1 Chức 27 2.1.2.2 Nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động 28 2.1.3 Tổ chức máy 29 2.1.4 Đánh giá khái quát tình hình kết hoạt động SXKD kháchsạn thời gian qua 31 2.1.5 Phương hướng phát triển khách sạn thời gian tới 33 2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn Maritime 34 2.2.1 Tổ chức công tác kế toán khách sạn .34 2.2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 34 2.2.1.2 Hình thức kế toán khách sạn áp dụng 36 2.2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết .37 2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .37 iii 2.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 52 2.2.2.3 Kế toán DT tài CP tài 54 2.2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 58 2.2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 68 2.2.3 Nhận xét, đánh giá chung thực trạng công tác kế toán kháchsạn 71 2.2.3.1 Ưu điểm .72 2.2.3.2 Nhược điểm 72 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MARITIME 73 Kiến nghị 1: Hoàn thiện tài khoản 632 .73 Kiến nghị 2: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí điện nước 74 KẾT LUẬN .75 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Bảng kết hoạt động kinh doanh khách sạn từ năm 2013-2015 32 DANH MỤC LƯU ĐỒ Lưu đồ 2.1: Lưu đồ luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 39 Lưu đồ 2.2: Quy trình luân chuyển chứng từ xác định giá vốn NHKS 53 Lưu đồ 2.3: Quy trình luân chuyển chứng từ xác định doanh thu tài .55 Lưu đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ xác định chi phí tài 57 Lưu đồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ xác định chi phí bán hàng 59 Lưu đồ 2.6: Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí nhân viên quản lý 62 Lưu đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí quản lý chi tiền mặt 64 Lưu đồ 2.8: Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí khấu hao TSCĐ cho 65 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng thông thường Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán DT bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức đổi hàng .5 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán DT bán hàng hàng hóa chịu thuế TTĐB, thuế XK Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng sở giao hàng đại lý Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng sở nhận bán hàng đại lý Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kế toán chiết khấu thương mại Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán kế toán giảm giá hàng bán Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán kế toán hàng bán bị trả lại .8 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng 11 Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp .12 Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán doanh thu tài 14 Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán cho phí tài 16 Sơ đồ 1.15: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 18 v Sơ đồ 1.16: Sơ đồ hạch toán chi phí khác 19 Sơ đồ 1.17: Sơ đồ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp 20 Sơ đồ 1.18: Sơ đồ hạch toán kết kinh doanh 22 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy công ty 29 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế toán công ty 34 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CPBH Chi phí bán hành CKTM Chiết khấu thương mại GTGT Doanh thu DT Giá trị gia tăng HH Hàng hóa TK Tài khoản TSCĐ Tái sản cố định TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt XK Xuất QLDN Quản lý doanh nghiệp TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp XĐKQKD Xác định kết kinh doanh SCT Sổ chi tiết SC Sổ NKC Nhật ký chung BHXH Bảo hiểm xã hội TGNH Tiền gửi ngân hàng KTTT Kế toán toán KTTH Kế toán tổng hợp SXKD Sản xuất kinh doanh MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mong muốn tất nhà kinh doanh “tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro”, doanh nghiệp thực mục tiêu Nó đòi hỏi người kinh doanh phải có nhìn tổng thể sâu sắc hoạt động diễn xung quanh, liên quan đến toàn trình từ sản xuất lúc tiêu thụ Vì vậy, phân tích môi trường bên doanh nghiệp yếu tố kế toán tài bỏ qua Công việc kinh doanh có hiệu cao đứng vững thị trường, đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác đặc biệt kinh tế thị trường bối cảnh hội nhập Như vậy, việc thường xuyên quan tâm công tác kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết kinh doanh trở thành nhu cầu thực tế cần thiết doanh nghiệp Bởi lẽ chức cung cấp thông tin, kiểm tra tổng kết hoạt động kinh tế doanh nghiệp, công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí kết kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu công việc quản lý người chủ doanh nghiệp Bên cạnh đó, Nha Trang xem trong điểm đến hấp dẫn cho tour du lịch (hội nghị, hội thảo, kiện, khen thưởng kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng) Cùng với phát triển ngành du lịch ngành kinh doanh khách sạn phát triển vượt bậc Sự xuất ngày nhiều đa dạng loại hình kinh doanh lưu trú dẫn đến cạnh tranh gay gắt Dó đó, việc xác định, hạch toán chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh việc cần thiết để khách sạn nắm thực trạng phát triển tương lai Xuất phát từ thực trạng nêu nên em lựa chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn Maritime trực thuộc Công ty TNHH Sài Gòn Vàng” làm luận đề khóa luận tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn Maritime từ so sánh quy định hành với lý thuyết giảng dạy nhà trường - Đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn Maritime Đối tượng nghiên cứu Quy trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn Phạm vi nghiên cứu Đi sâu nghiên cứu quy trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn tháng năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Đề tài vận dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp vấn - Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu - Phương pháp thống kê, so sánh - Phương pháp so sánh Nội dung kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, khóa luận bao gồm chương : Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn Maritime Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao công tác kế toán doanh thu, chi phí , xác định kết kinh doanh khách sạn Maritime Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.1 Kế toán doanh thu 1.1.1.1Khái niệm điều kiện ghi nhận doanh thu a)Khái niệm Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu doanh nghiệp bao gồm: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ : Khoản thu bán sản phẩm doanh nghiệp tự sản xuất mua vào thực công việc thỏa thuận theo hợp đồng - Doanh thu từ hoạt động tài chính: Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm giá bán ( có) b) Điều kiện ghi nhận doanh thu: - Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng ghi nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: + Doanh thu chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích kinh tế cho gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua + Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa + Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng 69 - Ngày 30/04/2015: kết chuyển giá vốn (Phiếu kế toán TH/04/2015/060) + Nợ 9111: 1.082.138.578 Có 6321: 1.082.138.578 - Ngày 30/04/2015: Kết chuyển chi phí bán hàng (Phiếu kế toán TH/04/2015/060) + Nợ 9111: 14.651.309 Có 6411 : 12.230.000 Có 64171: 1.200.000 Có 6418 : 1.221.309 - Ngày 30/04/2015: Kết chuyển chi phí QLDN (Phiếu kế toán TH/04/2015/060) + Nợ 9111: 31.770.877 Có 64211: 14.930.141 Có 6422 : 125.520 Có 6423 : 1.183.746 Có 6424 :1.562.100 Có 6425 : 4.838.460 Có 6427 : 9.130.910 - Ngày 30/04/2015: Kết chuyển chi phí tài (Phiếu kế toán TH/04/2015/060) + Nợ 9111: 269.187.100 Có 6351: 269.187.100 - Ngày 30/04/2015:kết chuyển doanh thu tài (Phiếu kế toán TH/04/2015/060) + Nợ 5151: 359.400 Có 9111: 359.400 70 - Ngày 31/12/2015: Kết chuyển doanh thu cung cấp dịch vụ (Phiếu kế toán TH/04/2015/058) + Nợ 51131: 801.559.450 Nợ 51132: 223.817.991 Nợ 51133: 2.972.729 Nợ 51137: 3.386.362 Nợ 51138: 2.000.000 Nợ 51139: 51.417.508 Có 9111: 1.085.154.040 - Ngày 31/12/2015: Kết chuyển lợi nhuận (Phiếu kế toán TH/04/2015/058 + Nợ 4211: 312.234.424 Có 9111: 312.234.424 e) Sơ đồ hạch toán: 71 6321 911 1.082.138.578 51131 801.559.450 51132 635 269.187.100 223.817.991 12.230.000 2.972.729 6411 51133 51137 64171 1.200.000 3.386.362 51138 6418 1.221.309 2.000.000 51139 64211 14.930.000 51.417.508 515 6422 125.520 359.400 6423 1.183.746 6424 1.562.100 6425 4.838.460 6427 4211 9.130.910 312.234.424 1,397,747,864 1,397,747,864 72 2.2.3 Nhận xét, đánh giá chung thực trạng công tác kế toán khách sạn 2.2.3.1 Ưu điểm - Công ty thực theo quy định hành nhà nước ban hành Hệ thống sổ rõ ràng, dễ hiểu, có đầy đủ báo cáo chi tiết tổng hợp theo tài khoản - Hình thức kế toán máy giúp thuận lợi cho việc cập nhập liệu cách nhanh chóng - Đa số tài khoản sử dụng chi tiết giúp thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra đối tượng; sử dụng loại chứng từ theo mẫu BTC ban hành, luân chuyển chứng từ khoa học, có hiệu - Máy móc phục vụ kế toán đầy đủ: máy in, máy photo, máy tính… - Việc cung cấp dịch vụ thu tiền mặt ngay, công ty không hạch toán thẳng vào Tài khoản 111 mà thông qua tài khoản 1311 giúp công ty theo dõi tình hình dẫn khách đến khách sạn công ty tour 2.2.3.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm đơn vị số mặt cần phải ý: - Tài khoản 632 công ty mở chi tiết theo dõi cho lĩnh vực hoạt động công ty chưa chi tiết cho phận KS như: buồng phòng, nhà hàng Do đó, công ty khó xác định xác quản lý tốt giá vốn hai mảng tiền phòng tiền ăn uống - Các khoản chi phí điện, nước công ty đưa hết vào TK 627:chi phí sản xuất chung làm ảnh hưởng đến việc xác định giá vốn- NHKS cung cấp thông tin cho nhà quản trị chất chi phí phục vụ cho đối tượng 73 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MARITIME Như ta biết tình hình phát triển mạnh du lịch đời hàng loạt khách sạn 4-5 Nha Trang, doanh nghiệp muốn khẳng định vị trí thực tế phải có máy quản lý động, nhạy bén, linh hoạt thích nghi với đổi thị trường Để có máy quản lý hoàn hảo vấn đề tổ chức công tác hạch toán kế toán doanh nghiệp có vai trò ý nghĩa quan trọng đắc lực cho hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn Sau đây, em xin đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh khách sạn Kiến nghị 1: Hoàn thiện tài khoản 632 Tài khoản 632 công ty mở chi tiết theo dõi cho lĩnh vực hoạt động công ty chưa chi tiết cho phận KS như: buồng phòng, nhà hàng Do đó, công ty khó xác định xác quản lý tốt giá vốn hai mảng tiền phòng tiền ăn uống Công ty nên mở thêm tài khoản chi tiết cho tài khoản gía vốn hàng bán – NHKS cho phận Việc theo dõi giúp công ty biết xác chi phí mà bỏ phận Đồng thời việc tổ chức chi tiết tài khoản đảm bảo cho việc hạch toán với chế độ kế toán quy định nguyên tắc hạch toán Vậy công ty tiết tài khoản giá vốn hàng bán nhà hàng khách sạn sau: + TK 63211: Giá vốn hàng bán tiền phòng + TK 63212: Giá vốn hàng bán tiền ăn uống ……… 74 Kiến nghị 2:Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí điện nước Các khoản chi phí điện, nước công ty đưa hết vào TK 627- chi phí sản xuất chung làm ảnh hưởng đến việc xác định giá vốn- NHKS cung cấp thông tin cho nhà quản trị chất chi phí phục vụ cho đối tượng Công ty nên tiến hành phân bổ chi phí điện nước cho phận quản lý Điều giúp công ty xác định xác giá vốn- NHKS Với đặc điểm khối văn phòng công ty nằm dãy nhà tách biệt với khu vực kinh doanh nhà nhà hàng khách sạn Do đó, công ty nên tiến hành lắp thêm công tơ phụ riêng cho khối văn phòng Cuối tháng dựa vào số công tơ phụ công tơ tổng để tiến hành phân bổ chi phí điện nước riêng cho hai khối văn phòng khối sản xuất Ví dụ: Tổng tiền điện chưa thuế VAT tháng 6/2016 công ty 100 , số công tơ điện tổng 160kW, số công tơ điện khối văn phòng 20kW Vậy: + Chi phí điện cho khối văn phòng là: (100* 20) /160=12.5 + Chi phí điện cho khối sản xuất kinh doanh là: 100 – 12.5=87.5 Định khoản: Chi phí điện tháng 6: + Nợ 627: 87.5 Nợ 13311: 8.75 Có 331: 96.25 + Nợ 641: 12.5 Nợ 13311: 1.25 Có 331: 13.75 75 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập công ty TNHH Sài Gòn Vàng, em có dịp vận dụng kiến thức thầy cô giảng dạy suốt kháo học vào thực tế Sau tìm hiểu phần hành kế toán công ty, em có thêm hiểu biết định công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Sài Gòn Vàng nhận thấy khác biệt lý thuyết với thực tế Đến đây, đề tài em hoàn thành nội dung sau: - Đề tài hệ thống hoá vấn đề lý luận công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Đề tài phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Sài Gòn Vàng lĩnh vực kinh doanh NHKS, đồng thời mặt đạt mặt tồn hệ thống kế toán công ty xây dựng lên - Đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Do thời gian thực tập kiến thức em hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận nhận xét, đóng góp quý báu thầy cô để khóa luận em hoàn thiện 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ môn Kế toán (2013), Bài giảng Kế toán tài 2, Trường Đại học Nha Trang Bộ tài (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp 1, (Ban hành theo định 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 Bộ tài chính), Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Ths Bùi Mạnh Cường (2013), Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1, Trường Đại học Nha Trang Chủ biên: PGS TS Đào Văn Tài – TS Võ Văn Nhị (2012),Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội TS Nguyễn Thành Cường (2013), Bài giảng Kế toán quản trị, Trường Đại học Nha Trang Ths Huỳnh Thị Hồng Hạnh - PGS TS Nguyễn Mạnh Toàn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (2011), “Kiểm soát đảm bảo an toàn hệ thống thông tin kế toán điều kiện tin học hóa”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 44 (3), tr 177 - 185 TS Phan Thị Dung (2013), Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán, Trường Đại học Nha Trang Kiểm soát nội (xuất lần thứ hai 2012), NXB Phương Đông, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Ths Thái Ninh (2014), Thuế, Trường Đại học Nha Trang 11 Đề tài, khóa luận anh chị khóa trước - Lê Thị Bảo TIên (2012)- Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khách sạn Quê Hương - Nguyễn Thị Kim Thảo (2012)- Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Hùng Nga 12 Website: - Cẩm nang kế toán - http://www.webketoan.vn/ - http://ntu.edu.vn/khoakttc/Bộmôn/ Kếtoán/Tàiliệukếtoán 77 PHỤ LỤC CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VÀNG Địa chỉ: 34 Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 0583.881123 –Fax: 0583.881123 Mã số thuế: 4201538772 Số tài khoản 0731.0022.24008 ngân hàng AB Bank-CN Khánh Hòa HÓA ĐƠN Mẫu số:01GTKT3/001 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Kí hiệu: SG/13P Liên 1: Lưu Số HĐ: 0003390 Ngày 04 tháng 04 năm 2015 Họ tên người mua:… Nguyễn Đăng Cường……………………………… Tên đơn vị:….Bệnh viện đa khoa quốc tế VIMEC………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Số TK:………… NH:………………………………………………… Hình thức toán: tiền mặt…Mã số thuế: STT Tên hàng hóa dịch vụ Tiền phòng ĐVT ngày Số lượng Đơn giá 545.455 Thành tiền 6=4x5 545.455 Cộng:… 545.455 ………… Thuế suất GTGT: 10%Tiền thuế: …54.545 ………… Tổng số tiền toán:…600.000…… Số tiền viết chữ:…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Người mua hàng Người bán hàngThủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên) 78 Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang Điện thoại: 058 3881153 Số fax: 058 3881134 Số A1/02/2015/002 PHIẾU THU Ngày 02 tháng 04 năm 2015Nợ: 1111Có: 1311 Họ tên người nộp tiền: Đặng Thị Diễm Loan Đơn vị: Bộ phận nhà hàng khách sạn Maritime Địa chỉ: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Lý thu: Thu tiền phận FB theo BCTN ngày 02/04/2015 Số tiền: 41.162.000 Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu trăm sáu mươi hai ngàn đồng chẵn Kèm theo: chứng từ gốc Người lậpNgười nộp tiềnThủ quỹKế toán trưởng Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên Ng.Th.Thu HằngDoãnTh.Nguyệt Đoàn Th.T.Phương Đã nhận đủ tiền (ghi chữ)………………………………………… Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang Điện thoại: 058 3881153 Số fax: 058 3881134 Số A1/01/2015/078 PHIẾU CHI Ngày 03 tháng 04 năm 2015Nợ: 6418,1331 Có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Đỗ Thị Loan Đơn vị: Địa chỉ: Mua hàng Lý thu: Thanh toán tiền hoa Số tiền: 510.400 Bằng chữ: Năm trăm mười ngàn bốn trăm đồng Kèm theo: chứng từ gốc Người lậpNgười nhận tiềnThủ quỹ Kế toán trưởng Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên Ng.Th.Thu Hằng DoãnTh.Nguyệt Đoàn Th.T.Phương Đã nhận đủ tiền (ghi chữ)………………………………………… 79 Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang STT Ngày ghi sổ Số chứng từ 01/04/2015 BH/04/2015/001 01/04/2015 BH/04/2015/001 01/04/2015 BH/04/2015/002 01/04/2015 BH/04/2015/002 01/04/2015 MH/04/2015/001 … …… …………… NHẬT KÝ CHUNG Ngày 30 tháng 04 năm 2015 Tháng: 04/2015 Hóa đơn Diễn giải Serial Số hóa Ngày đơn SG/13P 0002545 01/04/ DT: thuê mặt 2015 tháng 04/2015: công ty Beerfest-Vn SG/13P 0002545 01/04/ DT: thuê mặt 2015 tháng 04/2015: công ty Beerfest-Vn SG/13P 0002546 01/04/ DT: thuê mặt từ 2015 ngày 10/04/2015-> 30/06/2015- công ty TNHH MTV TM DL An Lành SG/13P 0002546 01/04/ DT: thuê mặt từ 2015 ngày 10/04/2015-> 30/06/2015- công ty TNHH MTV TM DL An Lành Mua thực phẩm – Đại Dương Mã TK NỢ CÓ Số phát sinh 1311 7118 22.000.000 1311 33311 2.200.000 1311 5.250.000 7118 1311 33311 525.000 1521 305.455 3311 80 Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang SỔ CHI TIẾT TK 51131: Doanh thu tiền phòng Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/04/2015 Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số phát sinh ghi sổ đối Số Ngày Nợ Có ứng Số dư đầu kỳ …… 04/04 BH/04/ 04 DT khách lẻ 1311 519.481 2015/008 04/04 BH/04/ 04 DT khách 1311 10.389.610 2015/008 đoàn: Pegas …… 30/04 TH/04/ K/C DT tiền 911 801.559.450 2015/058 phòng T4 Cộng phát sinh:801.559.450 801.559.450 Số dư cuối kỳ: Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang SỔ CHI TIẾT TK 6321: Giá vốn -NHKS Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/04/2015 ĐVT: VNĐ Ngày Chứng từ Diễn TK Số phát sinh ghi sổ giải đối Số Ngày Nợ Có ứng Số dư đầu kỳ 30/04 TH/04/ 30 K/C chi 1541 1.082.138.578 2015/055 phí tháng 30/04 TH/04/ 30 K/C giá 911 1.082.138.578 2015/060 vốnNHKS T4 Cộng phát sinh:1.082.138.578 1.082.138.578 Số dư cuối kỳ: 81 Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang SỔ CHI TIẾT TK 9111: kết kinh doanh- NHKS Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/04/2015 Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày 30/04 TH/04/ 2015/058 04 30/04 TH/04/ 2015/058 04 … 30/04 … TH/04/ 2015/060 … 04 … 30/04 … TH/04/ 2015/062 … 04 Diễn giải Số dư đầu kỳ Hạch toán kết chuyển DT KS tháng 04/2015 Hạch toán kết chuyển DT KS tháng 04/2015 TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có 5151 359.400 51131 801.559.450 Hạch toán kết chuyển CPKS tháng04/2015 6411 Kết chuyển lãi lỗ tháng 04/2015 4211 12.230.000 312.234.424 Cộng phát sinh:1.397.747.864 1.397.747.864 Số dư cuối kỳ: 82 Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang Mã TK 1311 3332 9111 9113 SỔ CÁI TK 511: Doanh thu bán hàng Kỳ: 04/2015 Tên tài khoản Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu Phải thu khách hàng Thuế tiêu thụ đặc biệt Kết kinh doanh- NHKS Kết kinh doanh- BEER Tổng số phát sinh Số dư cuối 1.167.250.404 27.365.455 1.085.154.040 54.730.909 1.167.250.404 1.167.250.404 Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang Mã TK 1528 1541 1552 9111 9113 SỔ CÁI TK 632: Giá vốn hàng bán Kỳ: 04/2015 Tên tài khoản Số phát sinh Nợ Số dư đầu Nguyên liệu, vật liệu- SX Bia Chi phí SXKD-NHKS Thanh phẩm hàng- BEER Kết kinh doanh- NHKS Kết kinh doanh- BEER Tổng số phát sinh Số dư cuối Có 9.328.213 1.082.138.578 88.299.650 1.167.250.404 1.082.138.578 97.627.881 1.167.250.404 83 Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang Mã TK 1121 9111 SỔ CÁI TK 635: Chi phí hoạt động tài Kỳ: 04/2015 Tên tài khoản Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu Tiền gửi ngân hàng Kết kinh doanh- NHKS Tổng số phát sinh Số dư cuối 269.187.100 269.187.100 269.187.100 269.187.100 Tên đơn vị: Công ty TNHH Sài Gòn Vàng Địa chỉ: 34 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang Mã TK 1121 9111 SỔ CÁI TK 515: Doanh thu tài Kỳ: 04/2015 Tên tài khoản Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu Tiền gửi ngân hàng Kết kinh doanh- NHKS Tổng số phát sinh Số dư cuối 359.400 359.400 359.400 359.400 [...]... hàng và cung cấp dịch vụ 635 Kết chuyển chi phí tài chính 641 Kết chuyển chi phí bán hàng 521 Kết chuyển các khoản làm giảm DT 642 515 Kết chuyển chi phí QLDN Kết chuyển DT tài chính 811 711 Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển thu nhập khác 821 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 421 421 Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ Sơ đồ 1.18: Sơ đồ hạch toán kết quả kinh doanh 23 1.2 Cơ sở pháp lý 1.2.1 Chuẩn mực kế toán. .. giảm chi phí quản lý doanh nghiệp - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 334,338 642 Tiền lương và các khoản trích theoBất độngnhân sản đâu theo lương viêntưquản lý 111.112.138 Các khoản làm giảm chi phí QLDN 152,153 911 Xuất vật liệu, công cụ cho quản lý 242,235 Chi phí phân bổ dần Cuối kì kết chuyển chi phí QLDN để xác dịnh kết quả. .. bùng nổ khách du lịch quốc tế, đặc biệt lượng khách đến từ Nga Tháng 7/2014: Khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế Galina đi vào hoạt động Tháng 4 năm 2015 khai chương Khu tắm bùn và Spa tại khách sạn Galina Đà Nẵng 27 Khách sạn Maritime Hotel& Spa là đơn vị trực thuộc công ty TNHH Sài Gòn Vảng Công ty TNHH Sài Gòn Vàng bắt đầu đi vào hoạt động từ 12/12/2012 kinh doanh nhiều lĩnh vực: nhà hàng khách sạn, ... 111,112,331,141,33,338… Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác… 1331 Thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào Không được khấu trừ chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh 352 Hoàn nhập dự phòng phải về chi phí bảo hành sản phẩm 214 Trích khấu hao TSCĐ ở 352 bộ phận bán hàng Dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng 1.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.4.1 Nội dung Chi phí quản... và các dịch vụ khác Khách sạn Maritime trước đây là khách sạn Hàng Hải Sau nhiều năm hoạt động khách sạn ngày càng xuống cấp Cuối năm 2012, công ty TNHH Sài Gòn Vàng đã thuê lại, đầu tư nâng cấp và đổi tên thành khách sạn Maritime nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hải Đăng Khách sạn Maritime chính thức hoạt động tháng 1 năm 2013 Khách sạn tọa lạc tại. .. 1.1.4.1 Nội dung Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí có liên quan đến toàn bộ hoạt động quản lý chung của doanh nghiệp bao gồm : Chi phí quản lý kinh doanh, chi phí hành chính, chi phí chung khác 1.1.4.2 Tài khoản sử dụng, nội dung, kết cấu tài khoản, sơ đồ hạch toán Tài khoản sử dụng : TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp  Kết cấu tài khoản Bên nợ : - Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh... đối kế toán + Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó 1.1.1.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung tài khoản và sơ đồ hạch toán Tài khoản sử dụng: TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  Kết cấu tài khoản Bên nợ: - Chi t khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại - Kết chuyển doanh thu bán hàng sang TK xác định kết quả. .. thuế TNDN vào bên nợ tài khoản 911 TK 821 không có số dư cuối kỳ  Sơ đồ hạch toán 8211 3334 Tạm nộp thuế TNDN Số thuế TNDN phải nộp Thuế TNDN phải nộp bổ sung nhỏ hơn số thuế tạm nộp 3334 911 Kết chuyể CP Thuế TNDN Sơ đồ 1.17: Sơ đồ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp 21 1.1.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.1.8.1 Nội dung Sau một kỳ kế toán, doanh nghiệp cần xác định kết quả kinh doanh của... khẩu - Chi phí khác bằng tiền phát sinh trong quá trình bán hàng ngoài các khoản chi phí như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng, chi phí bảo hành sản phẩm 1.1.3.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung tài khoản và sơ đồ hạch toán Tài khoản sử dụng : TK 641 - Chi phí bán hàng  Kết cấu tài khoản Bên Nợ : - Chi phí bán... khoản ghi giảm chi phí bán hàng - Kết chuyển chi phí bán hàng sang TK xác định kết quả kinh doanh (911) Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ  Sơ đồ hạch toán 11 641 334,338 Tiền lương và các khoản trích 111,112… Các khoản làm giảm Theo lương cho nhân viên bán hàng chi phí bán hàng 152,153 Xuất vật liệu, công cụ cho bán hàng hàng 911 242,335 Cuối kì kết chuyển Chi phí phân bổ dần Chi phí trích trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn maritime trực thuộc công ty TNHH sài gòn vàng , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn maritime trực thuộc công ty TNHH sài gòn vàng , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn maritime trực thuộc công ty TNHH sài gòn vàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay