Áp dụng mô hình kế toán quản trị trong việc xác định giá bán tại xí nghiệp bê tông và xây lắp đà nẵng

74 157 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH o0o NGUYỄN THỊ MINH HÕA ÁP DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế toán Khánh Hòa, 09/2016 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH o0o NGUYỄN THỊ MINH HÕA ÁP DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế toán GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS VÕ THỊ THÙY TRANG Khánh Hòa, 09/2016 i LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Giảng viên hướng dẫn Ths Võ Thị Thùy Trang, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em mặt để thực luận văn Để hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại học Nha Trang Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn Ban Giám Đốc Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng nhận em vào thực tập Xí nghiệp, đặc biệt cô chú, anh chị phòng Kế toán – Tài tạo điều kiện thuận lợi, tận tình dạy truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho em hoành thành luận văn tốt nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn! Nha Trang, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Minh Hòa ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài: Mục đích nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Nội dung đề tài: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ÁP DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN 1.1 Khái quát kế toán quản trị: 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị: 1.1.3 Bản chất mô hình kế toán quản trị: 1.1.3 Mô hình kế toán quản trị doanh nghiệp: 1.2 Khái quát chi phí giá bán sản phẩm : 1.2.1 Khái quát chi phí: 1.2.2 Khái quát giá bán: 10 1.2.3 Vai trò chi phí định giá bán: 13 1.3 Sự cần thiết việc áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG 16 2.1 Giới thiệu Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 16 iii 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Xí nghiệp: 16 2.1.2 Chức nhiệm vụ Xí nghiệp: 17 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Xí nghiệp: 18 2.1.4 Tổ chức sản xuất Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 22 2.1.5 Tổ chức máy kế toán Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 24 2.1.6 Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghiệp thời gian qua: 27 2.1.7 Phương hướng phát triển Xí nghiệp thời gian tới: 30 2.2 Áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 31 2.2.1 Lựa chọn mô hình kế toán quản trị phù hợp áp dụng Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 31 2.2.2 Quy trình xây dựng kế hoạch giá bán theo mô hình kết hợp: 32 2.2.3 Nhận dạng chi phí theo cách ứng xử chi phí Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 34 2.2.4 Lập bảng tổng hợp chi phí theo cách ứng xử chi phí: 46 2.2.5 Xác định giá bán theo phương pháp trực tiếp Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 48 2.3 Ứng dụng mô hình kế toán quản trị đưa định giá bán cho đơn đặt hàng Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 52 2.3.1 Lập bảng phân tích chi phí: 52 2.3.2 Nghiên cứu đơn đặt hàng: 54 2.3.3 Thông tin chi phí cho đơn đặt hàng: 55 2.3.4 Xác định giá bán cho Đơn đặt hàng: 55 2.3.5 Lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí: 57 2.4 Đánh giá chung áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 58 2.4.1 Những mặt đạt được: 58 iv 2.4.2 Những mặt hạn chế: 58 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG 60 3.1 Kiến nghị 1: Tìm hiểu thêm thị trường cạnh tranh địa bàn thành phố Đà Nẵng 60 3.2 Kiến nghị 2: Tổ chức thông tin kế toán tài phục vụ cho phân tích 60 3.3 Kiến nghị 3: Kiểm soát tốt chi phí 62 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 65 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mẫu tổng quát định giá bán theo phương pháp trực tiếp 12 Bảng 1.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí 14 Bảng 2.1: Bảng tổng hợp số tiêu phản ánh KQHĐSXKD Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng 28 Bảng 2.2: Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 34 Bảng 2.3: Bảng biến phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2014 37 Bảng 2.4: Bảng biến phí nhân công trực tiếp năm 2014 (trong tổ) 38 Bảng 2.5: Biến phí sản xuất chung năm 2014 41 Bảng 2.6: Biến phí bán hàng quản lý doanh nghiệp năm 2014 43 Bảng 2.7: Bảng kết cấu định phí năm 2014 45 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp chi phí theo cách ứng xử chi phí 46 Bảng 2.9: Bảng tổng hợp tiêu định giá bán sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 49 Bảng 2.10: Phiếu định giá bán sản phẩn theo phương pháp trực tiếp 50 Bảng 2.11: Bảng phân tích chi phí theo đơn đặt hàng 53 Bảng 2.12: Bảng phân tích chi phí theo đơn đặt hàng thay đổi 56 Bảng 2.13: Báo cáo kết kinh doanh số dư đảm phí cho đơn đặt hàng 58 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy quản lý Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng 18 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức sản xuất bê tông 22 Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế toán 24 Sơ đồ 2.4: Mô hình máy kế toán quản trị kết hợp 32 Sơ đồ 2.5: Quy trình thực xác định giá bán Xí nghiệp 33 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu SDĐP Số dư đảm phí BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội KPCĐ Kinh phí công đoàn BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KTQT Kế toán quản trị KTTC Kế toán tài 1 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài: Trong kinh tế thị trường đầy biến động nay, doanh nghiệp gặp phải khó khăn tìm kiếm khách hàng tiềm để gia tăng sản xuất Ngoài việc đưa mức giá bán đủ bù đắp chi phí đạt lợi nhuận mong muốn nhà quản trị việc xác định phạm vi giá bán linh hoạt giúp ích nhiều cho doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm đơn đặt hàng lớn, gia tăng khối lượng sản xuất tiêu thụ, hướng đến việc đạt mục tiêu lợi nhuận Vậy để xác định phạm vi giá linh hoạt? Và phải làm mức giá bán đề nghị khách hàng đưa thấp mức giá bán tạo lợi nhuận doanh nghiệp? Việc áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán giúp doanh nghiệp xác định phạm vi linh hoạt giá bán, ảnh hưởng chi phí đến giá bán Từ đó, đưa định giá bán đơn đặt hàng nhằm đưa mức giá cạnh tranh với đối thủ địa bàn thành phố Đà Nẵng Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu việc Áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán Xí nghiệp bê tông Đà Nẵng thông qua việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí xác định phạm vi giá bán linh hoạt Xí nghiệp Từ đó, ứng dụng đưa định giá cho đơn đặt hàng Qua đó, thấy tác động chi phí việc xác định giá bán theo đơn đặt hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Luận văn sở tìm hiểu thực trạng việc Áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng Với đối tượng phạm vi nghiên cứu sau:  Đối tượng: Mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán  Phạm vi nghiên cứu: - Thông qua số liệu chi phí năm 2014 Xí nghiệp phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 51 Việc sử dụng bê tông thương phẩm phổ biến công trình xây dựng lớn, với nhà dân dụng, nhiều người cảm thấy mẻ mang tâm lý lo ngại đắt đỏ Chính điều này, mức giá đỉnh mức giá bán thị trường hướng đến khách hàng mua bê tông tươi với khối lượng Còn đơn hàng lớn tùy vào đơn đặt hàng doanh nghiệp có kế hoạch để điều chỉnh mức giá bán phù hợp Cụ thể sau: - 939.421 đồng/m3 < Giá bán đề nghị ≤ 963.138 đồng/m3  Doanh nghiệp tạo lợi nhuận - Giá hòa vốn = Giá bán đề nghị = 939.421 đồng/m3  Doanh nghiệp hòa vốn - 834.536 đồng/m3 ≤ Giá bán đề nghị < 939.421 đồng/m3  Doanh nghiệp đưa mức giá bán trường hợp đặc biệt như: + Doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng có số lượng lớn lực sản xuất nhàn rỗi nên định phí không cần phải tính đến, giá bán cần bù đắp biến phí, phần lại lợi nhuận thu từ đơn đặt hàng + Thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp gặp khó khăn, hay doanh nghiệp phải đương đầu với đối thủ cạnh tranh mạnh buộc phải giảm giá bán sản phẩm, bất kỳ khoản SDĐP doanh nghiệp thu để đủ bù đắp định phí tốt phải ngưng toàn hoạt động + Doanh nghiệp phải đấu thầu để giành hợp đồng kinh doanh, nhà quản lý linh động hạ bớt giá bán cần đạt SDĐP khiêm tốn kết hợp với vòng quay vốn nhanh đem lại hiệu cao cho trình sinh lời Ngay tình định phí cao, doanh nghiệp buộc phải hoạt động với mức hạch toán lỗ điều có lẽ thỏa đáng doanh nghiệp SDĐP để bù đắp cho phần định phí đầu tư Dựa vào phạm vi giá bán linh hoạt, Xí nghiệp đưa định giá bán tùy vào mục tiêu, thị trường Để minh chứng rõ cho điều Dựa vào Bảng 2.1 tổng hợp số tiêu phản ánh KQHĐSXKD Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng nhận thấy: Do chịu tác động suy thoái kinh tế, năm 2013, việc kinh 52 doanh Xí nghiệp nhiều bị ảnh hưởng, khiến mức lợi nhuận doanh nghiệp bị lỗ Sang năm 2014, theo nghiên cứu phận kinh doanh, tình hình suy thoái tiếp tục diễn nên ban giám đốc thời điểm cần doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn trì hoạt động sản xuất Nên mức giá bán Xí nghiệp khoản thời gian đưa dao động từ giá đến giá hòa vốn tùy vào đơn đặt hàng Chính chiến lược thông minh ban quản trị, Xí nghiệp năm 2014 đạt lợi nhuận mức thấp, khoảng 71.426.941 đồng giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau bốn năm suy thoái kinh tế liên tục (2011-2014) 2.3 Ứng dụng mô hình kế toán quản trị đưa định giá bán cho đơn đặt hàng Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: Đặc thù ngành sản xuất bê tông tươi chi phí dở dang cuối kỳ (TK 154), hàng tồn kho (TK 155) nên tổng phát sinh TK 154 kết chuyển hết sang giá vốn Chính tính chất bê tông tươi sản xuất tới đâu phải tiêu thụ ngay, Xí nghiệp có lợi không cần lập dự toán sản lượng dự toán chi phí cho năm tới Lợi nhuận Xí nghiệp có đa phần từ đơn đặt hàng có giá trị lớn, điều đem lại nhiều điểm bất lợi lợi cho doanh nghiệp: Với mức sản lượng lớn khả bù đắp định phí nhanh, lý lo khiến mức giá bán đề nghị khách hàng thấp mức giá bán thị trường, có thấp mức giá bán hòa vốn Chính ưu, nhược điểm đơn đặt hàng mà doanh nghiệp phải chủ động tăng, giảm mức giá bán Xí nghiệp theo đơn đặt hàng Để làm điều doanh nghiệp cần hiểu rõ chi phí hình thành nên giá bán, phân tích biến động chi phí theo đơn đặt hàng 2.3.1 Lập bảng phân tích chi phí: Giá bán xác định theo nguyên tắc: “ Bù đắp chi phí tạo lợi nhuận mong muốn ” Nhưng với chất doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo đơn đặt hàng mức lợi nhuận doanh nghiệp đạt phụ thuộc vào đơn đặt hàng Dựa vào Bảng 2.7 nhận thấy: Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp biến phí 53 nhân công trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn tổng biến phí Định phí luôn cố định Câu hỏi đặt lúc này: Mỗi nhận đơn đặt hàng, với giá bán đề nghị đưa thấp (834.536 đồng/m3 ≤ Giá đề nghị ≤ 939.421 đồng/m3 ), ứng xử kế toán quản trị lúc nào? Để điều chỉnh chi phí phù hợp cho đơn đặt hàng, ta cần hiểu rõ chất chi phí Muốn làm điều cần lập bảng phân tích chi phí đơn vị chi tiết theo khoản mục chi phí, cung cấp phân tích thông tin chi phí, từ đưa định giá bán Bảng 2.8: Bảng phân tích chi phí theo đơn đặt hàng Bảng phân tích chi phí theo đơn đặt hàng Chỉ tiêu Biến phí đơn vị 1.1 Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.2 Biến phí nhân công trực tiếp 1.3 Biến phí sản xuất chung Tiền lương kỹ thuật bê tông Dầu diezel, nhớt, mỡ Thí nghiệm bê tông Điện, nước sản xuất Chi phí cân xi măng Chi phí nhiên liệu phục vụ xe SX Chi phí sửa chữa phục vụ SX Dịch vụ bơm, vận chuyển Tiền ăn ca (nhân viên tăng ca) Chi phí khác 1.2 Biến phí bán hàng Hoa hồng hàng bán Chi phí khác 1.3 Biến phí quản lý doanh nghiệp Tiền lương văn phòng xí nghiệp Phí chuyển tiền ngân hàng Chi phí nhiên liệu phục vụ QL Chi phí khác Định phí trung bình ĐVT Định mức Đơn giá m3 lít m3 m3 m3 0,45 1 71.650 5.000 10.000 1.675 m3 10.000 ĐVT: đồng Thành tiền 834.536 665.038 13.300 113.198 3.700 32.243 5.000 10.000 1.675 34.397 16.420 8.245 487 1.033 10.735 10.000 735 32.265 20.900 318 1.975 9.072 104.885 54 Mục tiêu doanh nghiệp lợi nhuận Để đạt điều đó, Xí nghiệp phải tìm kiếm cho đơn đặt hàng lớn, khả bù đắp chi phí nhanh tạo lợi nhuận Khi định mua sản phẩm, khách hàng thường khảo sát giá, chất lượng bê tông xây dựng công ty với Hiểu điều này, nhà quản trị tìm phương hướng để giảm giá xuống mức đề nghị khách hàng hay đưa mức giá thấp để cạnh tranh với doanh nghiệp khác phạm vi giá bán linh hoạt Xí nghiệp Dựa vào hoạt động phân tích chi phí, tiến hành nghiên cứu Đơn đặt hàng sau đưa định giá bán 2.3.2 Nghiên cứu đơn đặt hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons trúng thầu xây dựng Nhà máy bia VLB Đà Nẵng Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, đường Phó giám đốc Công ty Rincons đặt hàng mua 5.000 m3 bê tông tươi với mức giá bán đề nghị từ Công ty 930.000 đồng/m3 (giá bán chưa thuế GTGT) Vậy với đơn đặt hàng này, mức giá bán đề nghị đưa doanh nghiệp có chấp nhận đơn đặt hàng hay không? Phân tích đơn đặt hàng: - Đây đơn đặt hàng có mức sản lượng lớn, việc có đơn đặt hàng việc gia tăng sản lượng cho Xí nghiệp giúp doanh nghiệp có mối quan hệ làm ăn lâu dài với đối tác làm ăn lớn Đà Nẵng - Mức giá đề nghị Công ty đưa phạm vi giá bán linh hoạt công ty thể hiện: Giá 930.000 Giá hòa vốn (LN = 0) Không tạo lợi nhuận 834.536 Giá đỉnh Tạo lợi nhuận 939.421 963.138  Mức giá đề nghị Công ty mức giá hòa vốn giá nền, đủ bù đắp định phí không thu lợi nhuận 55 - Khoảng cách giao nhận bê tông từ Xí nghiệp đến dự án 4km cho lần đổ bê tông (10 m3 ) 2.3.3 Thông tin chi phí cho đơn đặt hàng: Dựa vào phân tích đơn đặt hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng mức giá bán mà công ty đưa mức giá đạt lợi nhuận Thông tin chi phí: - Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp nhân công trực tiếp đơn vị mức cố định - Định phí trung bình= Tổng định phí Sản lượng = 5.034.468.022 48.000 = 104.885 đồng/m3 (định phí trung bình giảm mức sản lượng tăng lên, mang tính chất tương đối) - Biến phí sản xuất chung: Dầu diezel, nhớt, mỡ + Xe vận chuyển giao bê tông tươi đến dự án có dung tích chứa 10m3 cho chuyến + Định mức dầu diezel, nhớt, mỡ Xí nghiệp cho 1m3 bê tông tươi 0,45 lít cho đường chạy 1km Vậy với chuyến vận chuyển bê tông từ Xí nghiệp đến dự án, xe trộn bê tông cần 4,5 lít dầu diezel, nhớt, mỡ hoạt động cho quãng đường 10km + Qua việc phân tích đơn hàng, khoảng cách giao nhận bê tông từ Xí nghiệp đến dự án 4km cho lần vận chuyển, lúc chuyến vận chuyển bê tông cần 1,8 lít dầu diezel, nhớt, mỡ Định mức lúc thay đổi 0,18 lít/m3 - Biến phí sản xuất chung khác, biến phí bán hàng quản lý doanh nghiệp đơn vị không đổi 2.3.4 Xác định giá bán cho Đơn đặt hàng: Qua thông tin trên, dựa vào Bảng 2.10 để xác định khoản chi phí phát sinh theo đơn đặt hàng, từ đưa phạm vi giá bán linh hoạt  Biến phí đơn vị Dầu diezel, nhớt, mỡ = 0,18 × 71.650 = 12.897 đồng/m3 56 Bảng 2.9: Bảng phân tích chi phí theo đơn đặt hàng thay đổi Bảng phân tích chi phí theo đơn đặt hàng ĐVT: đồng Chỉ tiêu ĐVT Biến phí đơn vị 1.1 Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.2 Biến phí nhân công trực tiếp 1.3 Biến phí sản xuất chung Tiền lương kỹ thuật bê tông m3 Dầu diezel, nhớt, mỡ lít Thí nghiệm bê tông m3 Điện, nước sản xuất m3 Chi phí cân xi măng m3 Chi phí nhiên liệu phục vụ xe SX Chi phí sửa chữa phục vụ SX Dịch vụ bơm, vận chuyển Tiền ăn ca (nhân viên tăng ca) Chi phí khác 1.2 Biến phí bán hàng Hoa hồng hàng bán m3 Chi phí khác 1.3 Biến phí quản lý doanh nghiệp Tiền lương văn phòng xí nghiệp Phí chuyển tiền ngân hàng Chi phí nhiên liệu phục vụ QL Chi phí khác Định phí trung bình Định mức Đơn giá 0,18 1 71.650 5.000 10.000 1.675 10.000 Thành tiền 815.190 665.038 13.300 93.853 3.700 12.897 5.000 10.000 1.675 34.397 16.420 8.245 487 1.033 10.735 10.000 735 32.265 20.900 318 1.975 9.072 104.885 Dựa vào Bảng 2.1 doanh nghiệp đưa phạm vi hoạt giá bán linh hoạt mới, cụ thể: Giá đỉnh = 963.138 đồng/m3 Giá bán hòa vốn = 815.191 + 104.885 = 920.076 đồng/m3 Giá = Biến phí đơn vị = 815.191 đồng/m3 57 Phạm vi giá bán linh hoạt Giá Giá hòa vốn 930.000 Không tạo lợi nhuận 815.191 (đ/m3 ) Tạo lợi nhuận 920.076 (đ/m3 ) Giá đỉnh 963.138 (đ/m3 ) Sau nghiên cứu đơn đặt hàng, phân tích thông tin chi phí Xí nghiệp nên nhận đơn đặt hàng Vì mức giá bán đề nghị theo đơn đặt hàng Công ty Ricons khoảng tạo lợi nhuận (920.076 < Giá bán đề nghị < 963.138) Lợi nhuận đơn đặt hàng lúc này: SDĐP = Giá bán – Biến phí = 930.000 – 815.191 = 114.809 đồng/m3  Mức LN chấp nhận đơn đặt hàng = (SDĐP –Định phí trung bình)× Sản lượng = (114.809 – 104.885) × 5.000 = 49.620.000 đồng 2.3.5 Lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí: Việc lập báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh theo số dư đảm phí, giúp nhà quản trị có nhìn tổng quát hoạt động tạo lợi nhuận đơn đặt hàng, lợi nhuận toàn Xí nghiệp Hơn nữa, kỳ sản xuất kinh doanh Xí nghiệp nhận nhiều đơn đặt hàng lực sản xuất có hạn, việc phân tích giá bán đề nghị đơn đặt hàng ảnh hưởng đến việc tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp ta cần phân tích so sánh lợi nhuận đơn đặt hàng với (mang tính nghiên cứu lợi nhuận đơn đặt hàng) Việc lập Báo cáo tổng hợp đơn hàng giúp cho nhà quản trị dễ dàng đưa định lựa chọn đơn đặt hàng mang lại lợi nhuận cao 58 Bảng 2.10: Báo cáo kết kinh doanh số dư đảm phí cho đơn đặt hàng Chỉ tiêu Đơn đặt hàng Toàn Xí nghiệp ĐĐH 01 ĐĐH 02 ĐĐH 03 Doanh thu 4.650.000.000 2.805.000.000 935.000.000 Biến phí 4.075.955.061 2.480.654.610 845.637.768 SDĐP 574.044.939 324.345.390 89.362.232 Định phí 524.425.000 314.655.000 104.885.000 Lãi 49.619.939 9.690.390 -15.522.768 … Thông qua báo cáo nhà quản trị biết nên lựa chọn đơn hàng để đạt hiệu kinh doanh cho Xí nghiệp thông qua tiêu lãi 2.4 Đánh giá chung áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng: 2.4.1 Những mặt đạt được: - Tuy Xí nghiệp Bê tông xây lắp Đà Nẵng doanh nghiệp vừa nhỏ có thể thực mô hình kế toán quản trị để đưa định giá bán - Việc phân tích chi phí chi tiết theo khoản mục giúp ích nhiều cho doanh nghiệp có biến động chi phí cho đơn đặt hàng - Việc lập giá bán dựa vào chi phí giúp cho nhà quản trị nhận biết mức giá giá hòa vốn để tránh xây dựng mức giá thấp dẫn đến thua lỗ 2.4.2 Những mặt hạn chế: - Khi định giá, nhà quản trị dễ lầm tưởng chi phí định giá, giá chịu nhiều ảnh hưởng nhiều yếu tố khác phức tạp thị hiếu khách hàng, lợi cạnh tranh,.… - Người làm kế toán quản trị cần phải hiểu rõ chất chi phí phát sinh Xí nghiệp để từ điều chỉnh cho hợp lý theo đơn hàng 59 - Có nhiều đơn đặt hàng đưa nên việc nghiên cứu đơn hàng nhiều thời gian, kèm theo bỏ lỡ qua việc giảm chi phí gây ảnh hưởng đến việc tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp - Ứng dụng mô hình kế toán quản trị giá bán mang tính chất sơ khai nên nhiều thiếu sót, định mang tính chất tương đối 60 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG Việc áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán mang tính chất tương đối, ảnh hưởng nhiều yếu tố khác tác động Để thực tốt việc xác định giá bán, từ hạn chế luận văn, em xin đưa số kiến nghị sau: 3.1 Kiến nghị 1: Tìm hiểu thêm thị trường cạnh tranh địa bàn thành phố Đà Nẵng - Việc xác định giá bán dựa vào chi phí phải liên kết với bên phận kinh doanh Cần hiểu thêm hoạt động sản xuất bê tông Đà Nẵng đối thủ cạnh tranh thị trường - Tìm hiểu mức giá chất lượng sản phẩm đối thủ cạnh tranh, cách thu thập biểu giá so sánh, đánh giá thích hợp sản phẩm, phân tích ưu hạn chế sản phẩm doanh nghiệp đối thủ Tiến hành vấn người tiêu dùng xem họ đánh giá giá trị sản phẩm tương đương doanh nghiệp đối thủ để đưa mức giá bán phù hợp 3.2 Kiến nghị 2: Tổ chức thông tin kế toán tài phục vụ cho phân tích  Xác định đối tượng tập hợp chi phí: Yêu cầu tập hợp chi phí để phục vụ cho các nội dung kế toán quản trị nói chung nội dung kế toán quản trị xác định giá bán nói riêng đòi hỏi mức độ chi tiết cao Ta xác định đối tượng tập hợp chi phí dựa nguyên tắc bất phận phát sinh chi phí người quản lý phận chịu trách nhiệm chi phí phận phận trở thành đối tượng tập hợp chi phí độc lập 61 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xác định dựa phiếu xuất kho, chi phí nhân công trực tiếp xác định dựa vào bảng chấm công, chi phí sản xuất chung ước tính cho đơn hàng  Thiết kế hệ thống sổ sách kế toán chi tiết chi phí: Các sổ kế toán phản ánh chi tiết chi phí phải đảm bảo yêu cầu: - Theo dõi chi tiết khoản mục chi phí, yếu tố chi phí kết hợp với nhận dạng biến phí định phí - Việc ghi sổ chi tiết chi phí phải tuân thủ nguyên tắc chung chi phí trực tiếp phát sinh ghi vào sổ chi tiết tương ứng mở cho khoản chi phí SỔ CHI TIẾT BIẾN PHÍ Chứng từ Số Diễn giải Ngày Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp Biến phí nhân công trực tiếp Biến phí sản xuất chung + Thí nghiệm bê tông + Điện nước sản xuất … Biến phí bán hàng + Hoa hồng hàng bán + Chi phí khác Biến phí QLDN + Lương tối thiểu + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ … Tổng Số tiền 62 SỔ CHI TIẾT ĐỊNH PHÍ Chứng từ Số Ngày Diễn giải Số tiền Định phí sản xuất Định phí bán hàng Định phí quản lý doanh nghiệp Tổng 3.3 Kiến nghị 3: Kiểm soát tốt chi phí - Với chi phí phát sinh cần dựa vào kinh nghiệm đơn đặt hàng trước để đưa định mức cho khoản mục chi phí Điều khiến độ xác không cao Chính vậy, để đạt việc lập kiểm soát chi phí hiệu quả, hợp kỹ thuật thiết lập quy trình tuyển dụng Nói cách thống nhất, kỹ thuật gọi hệ thống kiểm soát quỹ - Sự tác động chi phí ảnh hưởng nhiều đến việc định giá bán nên Xí nghiệp cần đưa nhiều biện pháp để giảm chi phí để giảm giá bán gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 63 KẾT LUẬN Trong tình hình phát triển xu thời đại ngày nay, kinh tế nước ta bước đầu có phát triển hòa nhập với kinh tế khu vực giới Chính cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt Chính vậy, để đứng vững phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp nhằm đưa mức giá bán cạnh tranh thị trường đầy biến động Qua thời gian thực tập Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng, em chọn đề tài “Áp dụng mô hình kế toán quản trị việc xác định giá bán Xí nghiệp bê tông Đà Nẵng” Với luận văn này, em hy vọng góp phần đưa kế hoạch giá bán giản đơn áp dụng cho đơn đặt hàng, giúp đưa mức giá bán phù hợp tạo lợi nhuận cho Xí nghiệp Do thời gian có hạn kiến thức em nhiều hạn chế, luận văn em không tránh thiếu sót, em mong thầy cô bạn đóng góp để đề tài em hoàn chỉnh 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế toán quản trị – TS Phan Đức Dũng Luận án “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam” – Trần Thị Thu Hường Chuyên đề “Sự hình thành giá kinh tế thị trường” - Nguyễn Hồng Yến Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 21/11/2015 Mô hình chế vận hành kế toán quản trị – TS Phạm Văn Dược – TS Huỳnh Lợi Bài giảng: Kế toán quản trị – Giảng viên: Đặng Thị Tâm Ngọc Luận văn “Kế toán quản trị chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần nhôm Khánh Hòa” – Nguyễn Kim Nhàn Thịnh vượng qua cạnh tranh giá Southwest Airlines - http://www.atheenah.com Khóa luận tốt nghiệp “ Phân tích mối quan hệ Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận” doanh nghiệp sản xuất 10 http://voer.edu.vn 65 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu Bảng chi tiết chi phí theo khoản mục năm 20114 Phụ lục 2: Kết thiết kế cấp phối Xí nghiệp bê tông xây lắp Đà Nẵng Phụ lục 3: Bảng toán lương tổ xe bơm [...]... bài, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung đề tài gồm các chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận Áp dụng mô hình kế toán trị trong việc xác định giá bán Chương 2: Thực trạng Áp dụng mô hình kế toán quản trị trong việc xác định giá bán tại Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Áp dụng mô hình kế toán quản trị trong việc xác định giá bán tại Xí nghiệp bê tông. .. tác kế toán quản trị tại Xí nghiệp thông qua việc phân tích chi phí Trên cơ sở đó ứng dụng đưa ra các quyết định giá bán, giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường 16 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG 2.1 Giới thiệu về Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng: 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp: ... khoản mục của Xí nghiệp - Ứng dụng mô hình kế toán quản trị đưa ra quyết định giá bán cho mỗi đơn đặt hàng 4 Phương pháp nghiên cứu: Để có thể tìm hiểu rõ hơn về công tác Áp dụng mô hình kế toán quản trị trong việc xác định giá bán tại Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng, em đã sử dụng các phương pháp: - Phương pháp phân tích: Dựa vào số liệu thu thập được ta tiến hành sử dụng các công thức toán học cần... kế toán quản trị tại doanh nghiệp: Theo Thông tư 53/2006/TT-BTC, ngày 12/06/2006, có ba kiểu tổ chức mô hình kế toán quản trị đó là: Mô hình kết hợp; Mô hình tách biệt và Mô hình hỗn hợp  Mô hình kết hợp: Tổ chức kết hợp giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị theo từng phần hành kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán bán hàng, Kế toán viên theo dõi phần hành kế toán nào... xuất, cung cấp bê tông thương phẩm đầu tiên tại Thành phố Đà Nẵng Đến tháng 10 – 2014 công ty xây dựng xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng cổ phần hóa và đặt tên là Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng, xây lắp Đà Nẵng nên Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng hiện nay là một Xí nghiệp hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tư nhân Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng luôn năng động trong việc kết hợp hài hòa... hỗn hợp bê tông tươi Hỗn hợp này sau đó được xả xuống xe chuyên chở và di chuyển đến công trường 24 2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng: 2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp: Kế toán trưởng Kế toán vật tư Kế toán bán hàng Kế toán thuế Kế toán thanh toán Kế toán tiền lương và BHXH Thủ quỹ Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán 2.1.5.2 Chức năng và nhiệm... chính Phòng kế toán Phòng Kinh doanh Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy quản lý tại Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:  Giám đốc: là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp và có vị trí cao nhất trong doanh nghiệp Giám đốc là người điều hành tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả hoạt động... của doanh nghiệp Công thức tính lợi nhuận: Lợi nhuận = SDĐP – Định phí  Lợi nhuận = (SDĐP đơn vị + Định phí trung bình) × Sản lượng Với định phí trung bình giảm khi mức sản lượng tăng lên, và tăng khi mức sản lượng giảm xuống 1.3 Sự cần thiết của việc áp dụng mô hình kế toán quản trị trong việc xác định giá bán tại Xí nghiệp bê tông và xây lắp Đà Nẵng: Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp cạnh... cái một cách đầy đủ và chính xác 2.1.5.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Xí nghiệp: Tại Xí nghiệp hiện nay, hình thức kế toán mà Xí nghiệp sử dụng là kế toán máy theo hình thức Nhật ký chứng từ Xí nghiệp đang sử dụng phần mềm kế toán Bravo để phục vụ quá trình ghi chép và sử lý số liệu ở Xí nghiệp 2.1.6 Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong thời gian qua: ... Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán 1.1.3 Bản chất của mô hình kế toán quản trị: Kế toán quản trị hình thành từ nhu cầu thông tin của những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp Theo Thông tư 53/2006/TT-BTC, ngày 12/06/2006 về định giá bán sản phẩm “Doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng mô hình kế toán quản trị trong việc xác định giá bán tại xí nghiệp bê tông và xây lắp đà nẵng , Áp dụng mô hình kế toán quản trị trong việc xác định giá bán tại xí nghiệp bê tông và xây lắp đà nẵng , Áp dụng mô hình kế toán quản trị trong việc xác định giá bán tại xí nghiệp bê tông và xây lắp đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay