BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016

152 209 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 14:39

BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số 01 Câu (30 điểm): Trình bày nguyên tắc sách phát triển du lịch? Nội dụng quản lý nhà nước du lịch? Câu (40 điểm): Trình bày vi phạm quy định hướng dẫn du lịch? Vi phạm quy định kinh doanh lưu trú du lịch? Câu (30 điểm): Vẽ sơ đồ tổ chức máy Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? Trình bày vị trí chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? Nhiệm vụ quyền hạn lĩnh vực du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số 02 Câu (30 điểm): Trình bày nội dụng quản lý nhà nước du lịch? Trách nhiệm hành vi bị nghiêm cấm quản lý nhà nước du lịch? Câu (40 điểm): Trình bày vi phạm quy định kinh doanh lữ hành? Vi phạm quy định kinh doanh đại lý lữ hành? Câu (30 điểm): Trình bày quyền nghĩa vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế? Trình bày điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế? Ghi chú: - Câu dựa vào Điều 10, Điều 12 Luât Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Câu dựa vào Điều 42, Điều 43 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013; - Câu dựa vào Điều 13, Điều 33 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch ĐÁP ÁN Câu 1: Điều 10 Nội dung quản lý nhà nước du lịch Xây dựng tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sách phát triển du lịch Xây dựng, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động du lịch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông tin du lịch Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch, xác định khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Tổ chức thực hợp tác quốc tế du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch nước nước Quy định tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch, phối hợp quan nhà nước việc quản lý nhà nước du lịch Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động du lịch Kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật du lịch Điều 12 Các hành vi bị nghiêm cấm Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hoá, đạo đức, phong mỹ tục dân tộc Xây dựng công trình du lịch không theo quy hoạch công bố Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất từ khách du lịch Tranh giành khách, nài ép khách mua hàng hóa, dịch vụ Kinh doanh du lịch giấy phép kinh doanh, đăng ký kinh doanh kinh doanh không ngành, nghề, phạm vi kinh doanh Sử dụng tư cách pháp nhân tổ chức khác cho người khác sử dụng tư cách pháp nhân để hoạt động kinh doanh trái pháp luật Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch Câu 2: Điều 42 Vi phạm quy định kinh doanh lữ hành Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành; b) Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế không đủ bốn năm làm việc lĩnh vực lữ hành; c) Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành sử dụng giấy tờ xác nhận thời gian làm việc không với thực tế để điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành; d) Hợp đồng lữ hành ký kết thiếu nội dung theo quy định Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách du lịch theo quy định; b) Không có hợp đồng lữ hành văn với khách du lịch đại diện khách du lịch theo quy định; c) Không giải yêu cầu, kiến nghị đáng khách du lịch theo quy định; d) Không hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến chương trình du lịch bên nhận đại lý lữ hành yêu cầu; đ) Không thông tin rõ ràng, công khai, trung thực số lượng, giá dịch vụ du lịch cho khách du lịch; e) Không thực thực không chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sử dụng hướng dẫn viên du lịch dùng Thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn để hướng dẫn cho khách du lịch dùng Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa để hướng dẫn cho khách du lịch người nước ngoài; b) Không thực chế độ báo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; c) Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để thực chương trình du lịch mà hợp đồng văn với hướng dẫn viên du lịch hợp đồng đầy đủ nội dung theo quy định; d) Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; đ) Kê khai không trung thực giấy tờ, tài liệu hồ sơ đề nghị cấp, đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng hành vi sau đây; a) Sử dụng phương tiện, trang thiết bị không bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản khách du lịch theo quy định, trừ trường hợp quy định khoản 2, 3, Điều 48 Nghị định này; b) Không phân công, sử dụng hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch; c) Sử dụng người Thẻ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch; d) Sử dụng người nước làm hướng dẫn du lịch Việt Nam; đ) Không bảo đảm đủ số tiền ký quỹ hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên du lịch quốc tế; b) Không mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch Việt Nam nước thời gian thực chương trình du lịch theo quy định; c) Thay đổi chương trình du lịch, tiêu chuẩn, dịch vụ ký kết mà không đồng ý khách du lịch đại diện khách du lịch; d) Không áp dụng biện pháp cần thiết phối hợp với quan có liên quan việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu cho khách du lịch Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Thu tiền hợp đồng từ khách du lịch; b) Không quản lý hoạt động văn phòng đại diện, hoạt động kinh doanh chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp theo quy định; c) Không quản lý khách du lịch theo hợp đồng, chương trình du lịch ký kết; d) Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; đ) Không làm thủ tục đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định; e) Sử dụng tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt không với tên đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền để hoạt động kinh doanh Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Hoạt động kinh doanh lữ hành sau thông báo tạm ngừng, chấm dứt bị quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép, yêu cầu tạm ngừng chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành; b) Tổ chức tiếp thị, bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp; c) Thu tiền đặt cọc yêu cầu phải đặt cọc để quyền tham gia mạng lưới bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp; d) Yêu cầu phải mua dịch vụ du lịch ban đầu để tham gia mạng lưới bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp; đ) Chi tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người môi giới, người tham gia bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp; e) Cung cấp thông tin gian dối lợi ích việc tham gia bán dịch vụ du lịch để dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp; g) Yêu cầu phải trả tiền trả khoản phí hình thức khóa học, khóa đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội hay hoạt động tương tự khác để quyền tham gia mạng lưới bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng hành vi hoạt động kinh doanh lữ hành không phạm vi kinh doanh ghi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hành vi hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sử dụng tư cách pháp nhân, tên, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp khác 10 Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ 12 tháng đến 24 tháng hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tư cách pháp nhân, tên, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để hoạt động kinh doanh lữ hành 11 Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định Điểm d Khoản 1, Điểm đ Khoản 3, Điểm d Điểm đ Khoản 4, Điểm a Điểm c Khoản 5, Điểm c Điểm d Khoản Điều này; b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ 12 tháng đến 18 tháng hành vi quy định Khoản Điều 12 Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi quy định Điểm a Khoản 6, điểm a, b, c, d, đ g Khoản 7, khoản 8, 10 Điều Điều 43 Vi phạm quy định kinh doanh đại lý lữ hành Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không thông báo văn thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh đại lý lữ hành cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đại lý lữ hành bắt đầu hoạt động kinh doanh; b) Không thông báo văn việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; tên, địa đại lý lữ hành cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thay đổi; c) Không thông tin rõ ràng, công khai, trung thực số lượng, giá dịch vụ du lịch bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch; d) Hoạt động không địa đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung chương trình du lịch bên giao đại lý lữ hành; b) Bán chương trình du lịch với giá cao giá bên giao đại lý lữ hành; c) Hoạt động đại lý lữ hành mà đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành; d) Kinh doanh đại lý lữ hành mà hợp đồng đại lý lữ hành văn với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Hoạt động đại lý lữ hành cho doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để bán chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế, khách du lịch Việt Nam nước ngoài; b) Tiếp tục hoạt động kinh doanh đại lý lữ hành sau bị quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi quy định điểm b, c d Khoản Khoản Điều Câu 3: Điều 13 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có quyền sau: a) Tự chủ kinh doanh tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh du lịch; b) Đề nghị quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt nhân nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh cho khách du lịch; c) Được nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp; d) Tham gia hoạt động xúc tiến du lịch; tham gia hiệp hội nghề nghiệp; đ) Các quyền khác theo quy định pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có nghĩa vụ sau: a) Thành lập doanh nghiệp, đăng ký, hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật; b) Chỉ sử dụng người có thẻ hướng dẫn viên quốc tế để hướng dẫn khách du lịch người nước phải tuân thủ quy định sử dụng lao động; c) Thông báo cho quan nhà nước du lịch cấp tỉnh thời hạn chậm 30 ngày, kể từ ngày thay đổi người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành; d) Theo dõi, thống kê đầy đủ, số khách du lịch mà doanh nghiệp trực tiếp thực dịch vụ du lịch; đ) Bảo đảm điều kiện quyền lợi khách du lịch theo nội dung ký kết; e) Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 33 Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Người có đủ điều kiện sau cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: Đáp ứng quy định khoản khoản Điều 32 Nghị định Có trình độ nghiệp vụ sau: a) Có tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; b) Có tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên có thẻ hướng dẫn viên nội địa; c) Có tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sở đào tạo có thẩm quyền cấp Có trình độ ngoại ngữ sau: a) Có tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên; b) Có tốt nghiệp đại học nước trở lên; c) Có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ sở đào tạo có thẩm quyền cấp Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thông tin quy định, công bố công khai điều kiện, nội dung, thời gian cụ thể bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch để thực thống nước ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số 03 Câu (30 điểm): Trình bày nguyên tắc xây dựng nội dung quy hoạch phát triển du lịch? Thẩm quyền lập, phê duyệt, định, quản lý tổ chức thực quy hoạch phát triển du lịch? Câu (40 điểm): Trình bày quản lý khu du lịch? Các loại sở lưu trú du lịch? Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa? Câu (30 điểm): Vẽ sơ đồ tổ chức máy Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? Trình bày vị trí chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? Nhiệm vụ quyền hạn lĩnh vực du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? Ghi chú: - Câu dựa vào Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Luât Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Câu dựa vào Điều 10, Điều 17, Điều 32 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch - Câu dựa vào Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 UBND tỉnh Quảng Bình ĐÁP ÁN Câu 1: Điều 18 Nguyên tắc xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước, chiến lược phát triển ngành du lịch Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch môi trường, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Bảo đảm tính khả thi, cân đối cung cầu du lịch Phát huy mạnh để tạo sản phẩm du lịch đặc thù vùng, địa phương nhằm sử dụng hợp lý, hiệu tài nguyên du lịch Bảo đảm công khai trình lập công bố quy hoạch Điều 19 Nội dung quy hoạch phát triển du lịch Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bao gồm: a) Xác định vị trí, vai trò lợi du lịch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vùng quốc gia; b) Phân tích, đánh giá tiềm năng, trạng tài nguyên du lịch, thị trường du lịch, nguồn lực phát triển du lịch; c) Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển cho khu vực quy hoạch; dự báo tiêu luận chứng phương án phát triển du lịch; d) Tổ chức không gian du lịch; kết cấu hạ tầng, sở vật chất - kỹ thuật du lịch; hoạt động gây môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội sở kinh doanh Khách du lịch, cộng đồng dân cư địa phương tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ gìn giữ cảnh quan, môi trường, sắc văn hoá, phong mỹ tục dân tộc; có thái độ ứng xử văn minh, lịch nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, người du lịch Việt Nam Câu 2: Điều 44 Vi phạm quy định hướng dẫn du lịch Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên có hành vi không đeo thẻ, giấy chứng nhận hành nghề Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Thuyết minh không nội dung giới thiệu khu du lịch, điểm du lịch; b) Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hành nghề; c) Không hướng dẫn cho khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, nội quy, quy chế nơi đến tham quan du lịch tôn trọng phong tục, tập quán địa phương; d) Không cung cấp đầy đủ thông tin lịch trình, chương trình du lịch cho đại diện nhóm khách du lịch khách du lịch Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không có hợp đồng lao động văn với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hành nghề; b) Không phổ biến, hướng dẫn khách du lịch biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản khách du lịch thực chương trình du lịch; c) Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; d) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên người khác; đ) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn; e) Kê khai không trung thực giả mạo giấy tờ, tài liệu hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; g) Không thông báo kịp thời cho khách du lịch trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh nguy gây nguy hiểm cho khách du lịch Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; b) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa để hướng dẫn cho khách du lịch người nước ngoài; c) Thuyết minh cho khách du lịch khu du lịch, điểm du lịch mà Giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định; d) Hướng dẫn khách du lịch mà Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định; đ) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch giả, Giấy chứng nhận thuyết minh viên giả; e) Tự ý thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn, dịch vụ khách du lịch Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không quản lý khách du lịch theo hợp đồng chương trình mà doanh nghiệp lữ hành đăng ký; b) Thu tiền hợp đồng từ khách du lịch; c) Giới thiệu sai lệch giá trị văn hóa, lịch sử, đất nước, người Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh, phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Đưa khách du lịch đến khu vực cấm; b) Người nước hoạt động hướng dẫn du lịch Việt Nam Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch từ tháng đến tháng hành vi quy định Điểm b Điểm c Khoản Điều này; b) Tước quyền sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định Điểm c Khoản 3, Điểm a Điểm b Khoản Điều này; c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận thuyết minh viên từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định Điểm c Điểm d Khoản 3, Điểm a Khoản Điều này; d) Tịch thu tang vật vi phạm hành vi quy định Điểm d Điểm đ Khoản Điều Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi quy định Điểm b Khoản Điều Điều 45 Vi phạm quy định kinh doanh lưu trú du lịch Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không thông báo văn thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh sở lưu trú du lịch cho quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt sở lưu trú du lịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày sở lưu trú du lịch thức vào hoạt động; b) Không thông báo văn việc thay đổi người đứng đầu; tên sở lưu trú du lịch cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thay đổi; c) Không thông báo văn áp dụng mức phụ thu cước viễn thông sở lưu trú du lịch xếp hạng cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thực hiện; d) Không thực chế độ báo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không thực quy định mẫu biển tên, hạng sở lưu trú du lịch; b) Không gắn biển hạng sở lưu trú du lịch sau xếp hạng; c) Không ban hành, niêm yết nội quy, quy chế sở lưu trú du lịch; d) Không thông tin rõ ràng, công khai số lượng, chất lượng niêm yết giá dịch vụ, hàng hóa cho khách du lịch; đ) Không treo Quyết định công nhận hạng sở lưu trú du lịch vị trí dễ thấy quầy lễ tân; e) Không thực thực không chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoạt động kinh doanh sở lưu trú du lịch theo quy định Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không bảo đảm số lượng, diện tích buồng ngủ theo tiêu chuẩn tương ứng với loại, hạng sở lưu trú du lịch theo quy định; b) Không bảo đảm tiêu chuẩn nơi để xe giao thông nội bộ, khu vực sảnh đón quy định; c) Không bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn nhà hàng, quầy bar theo quy định; d) Không bảo đảm tiêu chuẩn khu vực bếp theo quy định; đ) Không bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn phòng hội nghị, hội thảo, phòng họp theo quy định; e) Không bảo đảm tiêu chuẩn trang thiết bị, tiện nghi khác theo quy định; g) Không bảo đảm tiêu chuẩn dịch vụ theo quy định; h) Không bảo đảm tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ người quản lý nhân viên phục vụ theo quy định; i) Không thông báo kịp thời cho khách du lịch trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh nguy gây nguy hiểm cho khách du lịch Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, xếp hạng sở lưu trú du lịch sau ba tháng, kể từ sở lưu trú du lịch thức hoạt động kinh doanh; b) Không đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, công nhận lại hạng sở lưu trú du lịch trước ba tháng, kể từ hết hạn công nhận hạng sở lưu trú du lịch; c) Không bổ sung trang thiết bị, sở vật chất, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ người quản lý, nhân viên phục vụ tương ứng với tiêu chuẩn xếp hạng theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sử dụng phương tiện, trang thiết bị không bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản khách du lịch theo quy định; b) Sử dụng hình ảnh gắn sở lưu trú du lịch ấn phẩm, biển quảng cáo, biển hiệu, đồ dùng, trang thiết bị sử dụng sở lưu trú du lịch chưa công nhận hạng không với hạng sở lưu trú du lịch công nhận; c) Không áp dụng biện pháp cần thiết phối hợp với quan có liên quan việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu cho khách du lịch sở lưu trú du lịch Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sử dụng tên sở lưu trú du lịch, tên giao dịch, tên viết tắt không với tên sở lưu trú du lịch đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền; b) Thu tiền hợp đồng từ khách du lịch; c) Thu phí dịch vụ không quy định, Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch sau thông báo tạm ngừng, chấm đứt bị quan nhà nước có thẩm quyền đình hoạt động kinh doanh Các quy định từ Khoản đến Khoản Điều áp dụng nhà khách, nhà nghỉ quan nhà nước có hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận hạng sở lưu trú du lịch từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định điểm a, b, c, d, đ, e, g h Khoản Điều 10 Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi quy định Điểm b Điểm c Khoản Điều Câu 3: Điều Vị trí chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực quản lý Nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo (trừ quảng cáo báo chí, mạng thông tin máy tính xuất phẩm) địa phương, dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý Sở thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có trụ sở đặt thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình * Về di sản văn hóa: a) Tổ chức thực quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương sau phê duyệt; b) Hướng dẫn tổ chức thực dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau phê duyệt; c) Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh; d) Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước người Việt Nam định cư nước ngoài; đ) Tổ chức thực kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh; e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường di tích; g) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tổ chức, cá nhân giao nộp thu giữ địa phương theo quy định pháp luật; h) Đăng ký tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phạm vi tỉnh; cấp giấy phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh sở hữu tư nhân; i) Quản lý, hướng dẫn tổ chức hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử địa phương * Sơ đồ cấu tổ chức máy Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Ghi chú: - Câu dựa vào Điều 5, Điều 6, Điều 10 Luât Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Câu dựa vào Điều 44, Điều 45 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013; - Câu 3: Dựa vào Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 UBND tỉnh Quảng Bình ĐÁP ÁN Câu 1: Điều Nguyên tắc phát triển du lịch Phát triển du lịch bền vững, theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm hài hoà kinh tế, xã hội môi trường; phát triển có trọng tâm, trọng điểm theo hướng du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch sinh thái; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị tài nguyên du lịch Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, lợi ích đáng an ninh, an toàn cho khách du lịch, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch Bảo đảm tham gia thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư phát triển du lịch Góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại giao lưu quốc tế để quảng bá hình ảnh đất nước, người Việt Nam Phát triển đồng thời du lịch nước du lịch quốc tế, tăng cường thu hút ngày nhiều khách du lịch nước vào Việt Nam Điều Chính sách phát triển du lịch Nhà nước có chế, sách huy động nguồn lực, tăng đầu tư phát triển du lịch để bảo đảm du lịch ngành kinh tế mũi nhọn đất nước Nhà nước có sách khuyến khích, ưu đãi đất đai, tài chính, tín dụng tổ chức, cá nhân nước tổ chức, cá nhân nước đầu tư vào lĩnh vực sau đây: a) Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch môi trường du lịch; b) Tuyên truyền, quảng bá du lịch; c) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; d) Nghiên cứu, đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch mới; đ) Hiện đại hoá hoạt động du lịch; e) Xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, sở vật chất - kỹ thuật du lịch, nhập phương tiện cao cấp phục vụ cho việc vận chuyển khách du lịch, trang thiết bị chuyên dùng đại cho sở lưu trú du lịch hạng cao khu du lịch quốc gia; g) Phát triển du lịch nơi có tiềm du lịch vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm sử dụng lao động, hàng hoá dịch vụ chỗ, góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch môi trường du lịch, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước Việt Nam du lịch nước nước ngoài; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp khách du lịch Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư tham gia hoạt động du lịch, mở rộng giao lưu hợp tác du lịch Việt Nam với du lịch khu vực quốc tế Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện hình thành quỹ hỗ trợ phát triển du lịch từ nguồn đóng góp chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch, nguồn đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân nước nước Chính phủ quy định cụ thể sách phát triển du lịch quy định Điều Điều 10 Nội dung quản lý nhà nước du lịch Xây dựng tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sách phát triển du lịch Xây dựng, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động du lịch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông tin du lịch Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch, xác định khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Tổ chức thực hợp tác quốc tế du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch nước nước Quy định tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch, phối hợp quan nhà nước việc quản lý nhà nước du lịch Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động du lịch Kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật du lịch Câu 2: Điều 44 Vi phạm quy định hướng dẫn du lịch Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên có hành vi không đeo thẻ, giấy chứng nhận hành nghề Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Thuyết minh không nội dung giới thiệu khu du lịch, điểm du lịch; b) Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hành nghề; c) Không hướng dẫn cho khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, nội quy, quy chế nơi đến tham quan du lịch tôn trọng phong tục, tập quán địa phương; d) Không cung cấp đầy đủ thông tin lịch trình, chương trình du lịch cho đại diện nhóm khách du lịch khách du lịch Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không có hợp đồng lao động văn với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hành nghề; b) Không phổ biến, hướng dẫn khách du lịch biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản khách du lịch thực chương trình du lịch; c) Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; d) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên người khác; đ) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn; e) Kê khai không trung thực giả mạo giấy tờ, tài liệu hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; g) Không thông báo kịp thời cho khách du lịch trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh nguy gây nguy hiểm cho khách du lịch Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; b) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa để hướng dẫn cho khách du lịch người nước ngoài; c) Thuyết minh cho khách du lịch khu du lịch, điểm du lịch mà Giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định; d) Hướng dẫn khách du lịch mà Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định; đ) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch giả, Giấy chứng nhận thuyết minh viên giả; e) Tự ý thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn, dịch vụ khách du lịch Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không quản lý khách du lịch theo hợp đồng chương trình mà doanh nghiệp lữ hành đăng ký; b) Thu tiền hợp đồng từ khách du lịch; c) Giới thiệu sai lệch giá trị văn hóa, lịch sử, đất nước, người Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh, phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Đưa khách du lịch đến khu vực cấm; b) Người nước hoạt động hướng dẫn du lịch Việt Nam Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch từ tháng đến tháng hành vi quy định Điểm b Điểm c Khoản Điều này; b) Tước quyền sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định Điểm c Khoản 3, Điểm a Điểm b Khoản Điều này; c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận thuyết minh viên từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định Điểm c Điểm d Khoản 3, Điểm a Khoản Điều này; d) Tịch thu tang vật vi phạm hành vi quy định Điểm d Điểm đ Khoản Điều Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi quy định Điểm b Khoản Điều Điều 45 Vi phạm quy định kinh doanh lưu trú du lịch Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không thông báo văn thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh sở lưu trú du lịch cho quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt sở lưu trú du lịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày sở lưu trú du lịch thức vào hoạt động; b) Không thông báo văn việc thay đổi người đứng đầu; tên sở lưu trú du lịch cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thay đổi; c) Không thông báo văn áp dụng mức phụ thu cước viễn thông sở lưu trú du lịch xếp hạng cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thực hiện; d) Không thực chế độ báo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không thực quy định mẫu biển tên, hạng sở lưu trú du lịch; b) Không gắn biển hạng sở lưu trú du lịch sau xếp hạng; c) Không ban hành, niêm yết nội quy, quy chế sở lưu trú du lịch; d) Không thông tin rõ ràng, công khai số lượng, chất lượng niêm yết giá dịch vụ, hàng hóa cho khách du lịch; đ) Không treo Quyết định công nhận hạng sở lưu trú du lịch vị trí dễ thấy quầy lễ tân; e) Không thực thực không chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoạt động kinh doanh sở lưu trú du lịch theo quy định Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không bảo đảm số lượng, diện tích buồng ngủ theo tiêu chuẩn tương ứng với loại, hạng sở lưu trú du lịch theo quy định; b) Không bảo đảm tiêu chuẩn nơi để xe giao thông nội bộ, khu vực sảnh đón quy định; c) Không bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn nhà hàng, quầy bar theo quy định; d) Không bảo đảm tiêu chuẩn khu vực bếp theo quy định; đ) Không bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn phòng hội nghị, hội thảo, phòng họp theo quy định; e) Không bảo đảm tiêu chuẩn trang thiết bị, tiện nghi khác theo quy định; g) Không bảo đảm tiêu chuẩn dịch vụ theo quy định; h) Không bảo đảm tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ người quản lý nhân viên phục vụ theo quy định; i) Không thông báo kịp thời cho khách du lịch trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh nguy gây nguy hiểm cho khách du lịch Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, xếp hạng sở lưu trú du lịch sau ba tháng, kể từ sở lưu trú du lịch thức hoạt động kinh doanh; b) Không đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, công nhận lại hạng sở lưu trú du lịch trước ba tháng, kể từ hết hạn công nhận hạng sở lưu trú du lịch; c) Không bổ sung trang thiết bị, sở vật chất, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ người quản lý, nhân viên phục vụ tương ứng với tiêu chuẩn xếp hạng theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sử dụng phương tiện, trang thiết bị không bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản khách du lịch theo quy định; b) Sử dụng hình ảnh gắn sở lưu trú du lịch ấn phẩm, biển quảng cáo, biển hiệu, đồ dùng, trang thiết bị sử dụng sở lưu trú du lịch chưa công nhận hạng không với hạng sở lưu trú du lịch công nhận; c) Không áp dụng biện pháp cần thiết phối hợp với quan có liên quan việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu cho khách du lịch sở lưu trú du lịch Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sử dụng tên sở lưu trú du lịch, tên giao dịch, tên viết tắt không với tên sở lưu trú du lịch đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền; b) Thu tiền hợp đồng từ khách du lịch; c) Thu phí dịch vụ không quy định, Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch sau thông báo tạm ngừng, chấm đứt bị quan nhà nước có thẩm quyền đình hoạt động kinh doanh Các quy định từ Khoản đến Khoản Điều áp dụng nhà khách, nhà nghỉ quan nhà nước có hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận hạng sở lưu trú du lịch từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định điểm a, b, c, d, đ, e, g h Khoản Điều 10 Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi quy định Điểm b Điểm c Khoản Điều Câu 3: Điều Vị trí chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực quản lý Nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo (trừ quảng cáo báo chí, mạng thông tin máy tính xuất phẩm) địa phương, dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý Sở thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có trụ sở đặt thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình * Về du lịch: a) Tổ chức công bố quy hoạch sau phê duyệt; b) Tổ chức thực điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng sở liệu tài nguyên du lịch tỉnh theo Quy chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; c) Thực biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch tỉnh; d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau có định công nhận; đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước đặt địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật theo phân cấp, ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh; e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; g) Quyết định xếp hạng sao, hạng cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, sở lưu trú du lịch khác; h) Thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho sở kinh doanh dịch vụ du lịch tua du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch tổ chức thực chương trình xúc tiến du lịch, kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch địa phương sau phê duyệt * Sơ đồ cấu tổ chức máy Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016, BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016, BỘ ĐỀ TỰ LUẬN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay