BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016

110 242 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 14:30

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số BD: ……………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 01: Câu 1: Theo anh, chị tài nguyên du lịch nhân văn gồm yếu tố sau đây? a Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo phục vụ mục đích du lịch b Truyền thống văn hóa, yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian sử dụng phục vụ mục đích du lịch c Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, công trình lao động sáng tạo người di sản văn hóa vật thể, phi vật thể d Cả a,b,c Câu 2: Theo quy định Luật Du lịch 2005 quan, tổ chức, nhân sau có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh nhà? a Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch b Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình c Hội đồng nhân dân tỉnh d Cả a,b,c Câu 3: Đáp án sau thuộc nội dung quản lý nhà nước du lịch quy định Luật Du lịch năm 2005? a Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông tin du lịch b Kiểm tra, tra, khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật du lịch a Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động du lịch b Cả a,b,c đề Câu 4: Theo quy định Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có nghĩa vụ sau đây? a Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh du lịch b Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp c Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến du lịch; đưa vào danh mục quảng bá chung ngành du lịch d Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Câu 5: Theo anh, chị tài nguyên du lịch tự nhiên gồm yếu tố sau đây? a, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo phục vụ mục đích du lịch b, Truyền thống văn hóa, yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử c, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên d, Cả a,b,c Câu 6: Theo quy định Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân sau có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia? a, Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương b, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ d, Cả b c Câu 7: Theo quy định Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân sau có thẩm quyền định quy hoạch cụ thể khu chức điểm du lịch quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên? a, Chính phủ b, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ c Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 8: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quan chuyên môn thuộc quan ? a, Ủy ban nhân dân tỉnh b, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Tổng cục Du lịch d, Sở Nội vụ Câu 9: Theo quy định Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có quyền sau đây? a, Được nhà nước bảo hộ kinh doanh du lịch hợp pháp b, Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật c, Được kinh doanh du lịch theo nội dung giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh du lịch ngành, nghề cần có giấy phép d, Cả a,b,c Câu 10: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, có đơn vị nghiệp trưc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ? a, 10 đơn vị b, 12 đơn vị c, 08 đơn vị d, 05 đơn vị Câu 11: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có nhiệm vụ quyền hạn ? a, Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật b, Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho sở kinh doanh dịch vụ du lịch tua du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch d, Cả a, b,c Câu 12: Luật Du lịch nước CHXHCN Việt Nam ban hành vào ngày nào? a, 16/6/2005 b, 14/6/2005 c, 0/6/2005 d, 24/6/2005 Câu 13: Luật Du lịch nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày nào? a, 01/01/2005 b, 01/6/2005 c, 01/6/2006 d, 01/01/2006 Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, hoạt động cấp phép không thuộc nội dung quản lý nhà nước Du lịch? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch c, Cấp hộ chiếu cho khách du lịch d, Cả a,b,c Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, quản lý nhà nước du lịch không bao gồm nội dung đây? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch c, Xếp hạng sở lưu trú du lịch d, Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn uống Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, quan có chức quản lý nhà nước du lịch địa phương? a, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch b, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Ủy ban nhân dân tỉnh d, Cả a,b,c Câu 17: Đơn vị đơn vị hoạt động lĩnh vực du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch? a, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng b, Khu du lịch Động Thiên Đường c, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch d, Cả ba phương án Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, khách du lịch có nghĩa vụ đây? a, Tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam b, Thực nội quy, quy chế khu du lịch, điểm du lịch, sở lưu trú du lịch c, Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng khoản phí, lệ phí theo quy định d, Cả a,b,c Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, khách du lịch nghĩa vụ đây? a, Tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam b, Thực nội quy, quy chế khu du lịch, điểm du lịch, sở lưu trú du lịch c, Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật d, Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng khoản phí, lệ phí theo quy định Câu 20: Theo Luật Du lịch năm 2005, khách du lịch có quyền đây? a, Được bồi thường thiệt hại lỗi tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch gây b, Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin cần thiết chương trình du lịch c, Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật d, Cả a,b,c Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Hiệp hội du lịch thành lập sở nào? a, Trên sở tự nguyện cá nhân, tổ chức có hoạt động du lịch b, Các doanh nghiệp góp vốn c, Đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Cả a,b,c sai Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn b, Có khả thu hút khách du lịch c, Có tài nguyên du lịch dặc biệt hấp dẫn d, Có diện tích tối thiểu hai trăm hécta Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện công nhận khu du lịch địa phương? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn b, Có khả thu hút lượng khách du lịch cao c, Có diện tích tối thiểu nghìn hécta d, Có kết cấu hạ tầng sở vật chất - kỹ thuật du lịch đồng Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia? a, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch b Ủy ban nhân dân tỉnh c Chính phủ d Tổng cục Du lịch Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận điểm du lịch quốc gia? a, Chính phủ b, Tổng cục Du lịch c, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số BD: ……………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 02 Câu 1: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận khu du lịch địa phương? a, Chính phủ b, Tổng cục Du lịch c, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Câu 2: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận điểm du lịch địa phương? a, Chính phủ b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c, Tổng cục Du lịch d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 3: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện công nhận đô thị du lịch? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn ranh giới đô thị ranh giới đô thị khu vực liền kề b, Có sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch c, Ngành du lịch có vị trí quan trọng cấu kinh tế d, Cả a,b,c Câu 4: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận đô thị du lịch? a, Chính phủ b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c, Tổng cục Du lịch d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 5: Theo Luật Du lịch năm 2005, ngành, nghề kinh doanh du lịch bao gồm ngành, nghề đây? a, Kinh doanh lữ hanh b, Kinh doanh lưu trú du lịch c, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch d, Tất ngành, nghề Câu 6: Theo Luật Du lịch năm 2005, Kinh doanh du lịch không bao gồm ngành, nghề đây? a, Lữ hành b, Lưu trú du lịch c, Thẻ hướng dẫn viên du lịch d, Vận chuyển khách du lịch Câu 7: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền tổ chức, nhân kinh doanh du lịch bao gồm quyền nào? a, Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký nhiều ngành,nghề kinh doanh du lịch b, Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp c, Tổ chức tham gia cac hoạt động xúc tiến du lịch, đưa vào danh mục quảng bá chung ngành du lịch, d, Cả ba phương án Câu 8: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa không bao gồm điều kiện đây? a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành b, Có phương án kinh doanh c, Có tiền ký quỹ theo quy định Chính phủ d, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ba năm hoạt động lĩnh vực lữ hành Câu 9: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm điều kiện đây? a Có ba hướng dẫn viên cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế b, Có tiền ký quỹ theo quy định Chính phủ c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian bốn năm hoạt động lĩnh vực lữ hành d, Cả a,b,c Câu 10: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế? a, Chính phủ b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c, Tổng cục Du lịch d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn năm? a, năm b, năm c, năm d, năm Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế không bao gồm quyền nghĩa vụ ? a, Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh hải quan b, Mua bảo hiểm cho khách du lịch c, Thông báo chương trình du lịch cho quan quản lý nhà nước du lịch cấp tỉnh d, Có trách nhiệm quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch ký với khách du lịch Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, bên nhận đại lý lữ hành trách nhiệm đây? a, Không chép chương trình du lịch bên giao đại lý hình thức b.Lập lưu trữ hồ sơ chương trình du lịch bán cho khách du lịch c, Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên giao đại lý lữ hành d, Cả a,b,c Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm điều kiện đây? a, Có hợp đồng kinh doanh vận chuyển khách du lịch b, Sử dụng người điều khiển người phục vụ phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịchchuyên môn, sức khỏe bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch c, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển d, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu riêng theo quy định Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch gồm điều kiện đây? a, Sử dụng người điều khiển người phục vụ phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịchchuyên môn, sức khỏe bồi dướng nghiệp vụ du lịch b, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu riêng theo quy định d, Cả ba phương án Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm quyền nghĩa vụ đây? a, Có hợp đồng lao động chủ phương tiện vận chuyển b, Lựa chọn phương tiện vận chuyển khách du lịch c, Vận chuyển khách du lịch theo tuyến, theo hợp đồng với khách du lịch doanh nghiệp kinh doanh lữ hành d, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển Câu 17: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch không bao gồm loại sở đây? a, Làng du lịch b, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê c, Trang trại du lịch d, Bãi cắm trại du lịch Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch bao gồm loại sở đây? a, Khách sạn b, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê c, Bãi cắm trại du lịch d, Cả a,b,c Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, Khách sạn xếp hạng ? a, hạng b, hạng c, hạng d, hạng Câu 20: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn từ đến sao? a, Chính phủ b, Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh c, Cơ quan nhà nước du lịch trung ương d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn sao, hạng đạt tiêu chuẩn? a, Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh b, Cơ quan nhà nước du lịch trung ương c, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Chính phủ Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, Những điều hướng dẫn viên không làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm b, Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn khách du lịch c, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên d, Cả a,b,c đề Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều hướng dẫn viên làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn khách du lịch d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn khách du lịch d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có quyền đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c, Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp hướng dẫn du lịch d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên d, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu riêng theo quy định Câu 10: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch gồm điều kiện đây? a, Sử dụng người điều khiển người phục vụ phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịchchuyên môn, sức khỏe bồi dướng nghiệp vụ du lịch b, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu riêng theo quy định d, Cả ba phương án Câu 11: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch, tiền ký quỹ doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo quy định bao nhiêu? a, Năm trăm triệu đông b, Hai trăm năm mươi triệu đồng c, Ba trăm triệu đồng d, Hai trăm triệu đồng Câu 12: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch, tiền ký quỹ doanh nghiệp lữ hành quốc tế sử dụng vào mục đích gì? a, Bồi thường cho khách du lịch b, Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế c, Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế d, Các hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lữ hành quốc tế Câu 13: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch, điều kiện chung kinh doanh lưu trú du lịch không bao gồm điều kiện đây? a, Không xây dựng liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý b, Phải đảm bảo khoảng cách an toàn trường học, bệnh viện c, Không cản trở đến không gian trận địa phòng không quốc gia d, Không có sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định Câu 14: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký hạng sở lưu trú du lịch? c, Tổng Cục Du lịch b, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch c, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Sở Nội vụ Câu 15: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn xếp hạng hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng sở lưu trú Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch? a, Hai tháng b, Một tháng c, Ba tháng, d, Mười lăm ngày Câu 16: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn xếp hạng hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng sở lưu trú Tổng cục Du lịch? a, Hai tháng b, Một tháng c, Ba tháng, d, Mười lăm ngày Câu 17: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, thời hạn báo cáo hoạt động sở lưu trú du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch? a, Hai tháng b, Một tháng c, Ba tháng d, Mười lăm ngày Câu 18: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có giá trị năm? a, Một năm b, Hai năm c, Ba năm d, Năm năm Câu 19: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch bao gồm tiêu chuẩn đây? a, Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng b, Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên áo c, Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận d, Cả a,b,c Câu 20: Theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch không bao gồm tiêu chuẩn đây? a, Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar b, Có phòng vệ sinh riêng cho khách c, Có diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông d, Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Câu 21: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, quy định mức phạt tiền hành vi vi phạm quy định thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ? a, Từ 2.000.000 đến 6.000.000đ b, Từ 5.000.000 đến 10.000.000đ c, 10.000.000đ đến 15.000.000đ d, 10.000.000đ đến 20.000.000đ Câu 22: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm quy định thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ? a, Không thông báo văn thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở b, Không thông báo văn việc thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp c, Không thông báo cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tai nạn, rủi ro, cố xảy với khách du lịch d, Cả a,b,c Câu 23: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm không quy định thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ? a, Không thông báo văn thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở b, Không thực thực không chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định c, Không thông báo văn việc thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp d, Không thông báo cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tai nạn, rủi ro, cố xảy với khách du lịch Câu 24: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000đ? a, Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách theo quy định b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành c, Hợp đồng lữ hành ký thiếu nội dung quy định d, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế không đủ bốn năm làm việc lĩnh vực lữ hành Câu 25: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành? a, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành c, Hợp đồng lữ hành ký thiếu nội dung quy định d, Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách theo quy định d, Cả a,b,c ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số BD: ……………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 19 Câu 1: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi không vi phạm quy định kinh doanh lữ hành? a, Không hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan bên nhận đại lý lữ hành yêu cầu b, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề c, Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách theo quy định d, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành Câu 2: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 10.000.000 đến 15.000.000đ? a, Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách theo quy định b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành c, Hợp đồng lữ hành ký thiếu nội dung quy định d, Sử dụng người thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch Câu 3: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000đ? a, Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách theo quy định b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành c, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên quốc tế d, Sử dụng người thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch Câu 4: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 25.000.000 đến 30.000.000đ? a, Tổ chức tiếp thị, bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành c, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên quốc tế d, Sử dụng người thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch Câu 5: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ? a, Tổ chức tiếp thị, bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp b, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế c, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên quốc tế d, Sử dụng người thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch Câu 6: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hướng dẫn du lịch? a, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề b, Thuyết minh không nội dung giới thiệu khu du lịch, điểm du lịch c, Không cung cấp đầy đủ thông tin lịch trình, chương trình du lịch cho khách du lịch, đại diện nhóm khách du lịch d, Cả a,b,c Câu 7: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi không vi phạm quy định hướng dẫn du lịch? a, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề b, Thuyết minh không nội dung giới thiệu khu du lịch, điểm du lịch c, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên quốc tế d, Cả a,b,c Câu 8: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hướng dẫn du lịch, mức xử phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000đ? a, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề b, Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch c, Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp lữ hành hành nghề d Cả a,b,c Câu 9: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hướng dẫn du lịch, mức xử phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000đ? a, Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch c, Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp lữ hành hành nghề d Cả a,b,c Câu 10: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hướng dẫn du lịch, mức xử phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000đ? a, Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch c, Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp lữ hành hành nghề d Đưa khách du lịch đến khu vực cấm Câu 11: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hoạt động xúc tiến du lịch? a) Sử dụng sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch có nội dung không phù hợp với sở liệu du lịch quốc gia công bố b) Sử dụng sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch không tiêu đề, biểu tượng chung quan nhà nước có thẩm quyền quy định c) Sử dụng sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam không hình ảnh, đất nước người Việt Nam d, Cả a,b,c Câu 12: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, thời hạn báo cáo hoạt động kinh doanh lữ hành doanh nghiệp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch? a, Hai tháng b, Một tháng c, Ba tháng d, Định kỳ sáu tháng hàng năm Câu 13: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Chứng nghiệp vụ hướng dẫn du lich có thời hạn năm kể từ ngày cấp? a, Một năm b, Hai năm c, Ba năm d, Không thời hạn Câu 14: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Giấy chứng nhận qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên có giá trị năm từ ngày cấp? a, Một năm b, Hai năm c, Ba năm d, Không thời hạn Câu 15: Cơ quan có thẩm quyền Quyết định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch ? a, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch b, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Tổng cục Du lịch d, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Câu 16: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên bao gồm điều kiện nào? a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú địa phương làm việc khu du lịch, điểm du lịch b, Có lực hành vi dân đầy đủ c, Có đủ sức khỏe hành nghề thuyết minh viên; Đã tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; Có cam kết thực nghiêm chỉnh quy định khu, điểm du lịch ngành du lịch d, Cả a,b,c Câu 17: Theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên không bao gồm điều kiện nào? a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú địa phương làm việc khu du lịch, điểm du lịch b, Có lực hành vi dân đầy đủ c, Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành du lịch trở lên c, Có đủ sức khỏe hành nghề thuyết minh viên; Đã tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; Có cam kết thực nghiêm chỉnh quy định khu, điểm du lịch ngành du lịch Câu 18: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch nhiệm vụ quyền hạn ? a, Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật b, Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho sở kinh doanh dịch vụ du lịch tua du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch d, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng ăn uống sở lưu trú du lịch Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm điều kiện đây? a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành b, Có phương án kinh doanh c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ba năm hoạt động lĩnh vực lữ hành d, Cả a,b,c Câu 20: Theo Luật Du lịch năm 2005, thời hạn xếp hạng sở lưu trú năm ? a, Ba năm b, Bốn năm c, Năm năm d, Hai năm Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa bao gồm điều kiện ? a, Có quốc tịch Việt Nam, thường trú Việt Nam, có lwucj hành vi dân đầy đủ b, Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện c, Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sở đào tạo có thẩm quyền cấp d, Cả ba phương án Câu 22: Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 không quy định hành vi vi phạm lĩnh vực đây? a, Du lịch b, Thể thao c, Văn hóa d Kế hoạch hóa gia đình Câu 23: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Hành vi vi phạm không quy định thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành ? a, Không thông báo văn thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đóng trụ sở b, Không thông báo văn việc thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp c, Không thông báo cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tai nạn, rủi ro, cố xảy với khách du lịch d, Không thông báo cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chương trình du lịch ký kết với khách du lịch Câu 24: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành? a, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành b, Thuyết minh viên Giấy chứng nhận thuyết minh viên c, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề d, Cả a,b,c Câu 25: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lưu trú du lịch bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng ? a) Sử dụng phương tiện, trang thiết bị không bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản khách du lịch theo quy định b, Không ban hành, niêm yết nội quy, quy chế sở lưu trú du lịch c, Không thực chế độ báo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định d, Không gắn biển hạng sở lưu trú du lịch sau xếp hạng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số BD: ……………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) Đề thi số 20 GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Câu 1: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi không vi phạm quy định kinh doanh lữ hành? a, Không hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan bên nhận đại lý lữ hành yêu cầu b, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề c, Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách theo quy định d, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành Câu 2: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 10.000.000 đến 15.000.000đ? a, Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách theo quy định b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành c, Hợp đồng lữ hành ký thiếu nội dung quy định d, Sử dụng người thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch Câu 3: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000đ? a, Không có chương trình du lịch văn cho khách du lịch đại diện nhóm khách theo quy định b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành c, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên quốc tế d, Sử dụng người thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch Câu 4: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 25.000.000 đến 30.000.000đ? a, Tổ chức tiếp thị, bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp b, Sử dụng người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa không đủ ba năm làm việc lĩnh vực lữ hành c, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên quốc tế d, Sử dụng người thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch Câu 5: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, mức xử phạt từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ? a, Tổ chức tiếp thị, bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp b, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế c, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên quốc tế d, Sử dụng người thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch Câu 6: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hướng dẫn du lịch? a, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề b, Thuyết minh không nội dung giới thiệu khu du lịch, điểm du lịch c, Không cung cấp đầy đủ thông tin lịch trình, chương trình du lịch cho khách du lịch, đại diện nhóm khách du lịch d, Cả a,b,c Câu 7: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi không vi phạm quy định hướng dẫn du lịch? a, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề b, Thuyết minh không nội dung giới thiệu khu du lịch, điểm du lịch c, Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ba hướng dẫn viên quốc tế d, Cả a,b,c Câu 8: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hướng dẫn du lịch, mức xử phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000đ? a, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ hành nghề b, Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch c, Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp lữ hành hành nghề d Cả a,b,c Câu 9: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hướng dẫn du lịch, mức xử phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000đ? a, Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch c, Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp lữ hành hành nghề d Cả a,b,c Câu 10: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi vi phạm quy định hướng dẫn du lịch, mức xử phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000đ? a, Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch c, Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp lữ hành hành nghề d Đưa khách du lịch đến khu vực cấm Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, Kinh doanh du lịch không bao gồm ngành, nghề đây? a, Lữ hành b, Lưu trú du lịch c, Thẻ hướng dẫn viên du lịch d, Vận chuyển khách du lịch Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền tổ chức, nhân kinh doanh du lịch bao gồm quyền nào? a, Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký nhiều ngành,nghề kinh doanh du lịch b, Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp c, Tổ chức tham gia cac hoạt động xúc tiến du lịch, đưa vào danh mục quảng bá chung ngành du lịch, d, Cả ba phương án Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa không bao gồm điều kiện đây? a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành b, Có phương án kinh doanh c, Có tiền ký quỹ theo quy định Chính phủ d, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ba năm hoạt động lĩnh vực lữ hành Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm điều kiện đây? a Có ba hướng dẫn viên cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế b, Có tiền ký quỹ theo quy định Chính phủ c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian bốn năm hoạt động lĩnh vực lữ hành d, Cả a,b,c Câu 15: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế? a, Chính phủ b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c, Tổng cục Du lịch d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn năm? a, năm b, năm c, năm d, năm Câu 17: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế không bao gồm quyền nghĩa vụ ? a, Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh hải quan b, Mua bảo hiểm cho khách du lịch c, Thông báo chương trình du lịch cho quan quản lý nhà nước du lịch cấp tỉnh d, Có trách nhiệm quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch ký với khách du lịch Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, bên nhận đại lý lữ hành trách nhiệm đây? a, Không chép chương trình du lịch bên giao đại lý hình thức b.Lập lưu trữ hồ sơ chương trình du lịch bán cho khách du lịch c, Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên giao đại lý lữ hành d, Cả a,b,c Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm điều kiện đây? a, Có hợp đồng kinh doanh vận chuyển khách du lịch b, Sử dụng người điều khiển người phục vụ phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịchchuyên môn, sức khỏe bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch c, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển d, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu riêng theo quy định Câu 20: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch gồm điều kiện đây? a, Sử dụng người điều khiển người phục vụ phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịchchuyên môn, sức khỏe bồi dướng nghiệp vụ du lịch b, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu riêng theo quy định d, Cả ba phương án Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm quyền nghĩa vụ đây? a, Có hợp đồng lao động chủ phương tiện vận chuyển b, Lựa chọn phương tiện vận chuyển khách du lịch c, Vận chuyển khách du lịch theo tuyến, theo hợp đồng với khách du lịch doanh nghiệp kinh doanh lữ hành d, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch không bao gồm loại sở đây? a, Làng du lịch b, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê c, Trang trại du lịch d, Bãi cắm trại du lịch Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch bao gồm loại sở đây? a, Khách sạn b, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê c, Bãi cắm trại du lịch d, Cả a,b,c Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, Khách sạn xếp hạng ? a, hạng b, hạng c, hạng d, hạng Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn từ đến sao? a, Chính phủ b, Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh c, Cơ quan nhà nước du lịch trung ương d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch [...]... thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành d, Cả a,b,c đều đúng Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, thời hạn xếp hạng cơ sở lưu trú là bao nhiêu năm ? a, Ba năm b, Bốn năm c, Năm năm d, Hai năm ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ và... lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia? a, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch b Ủy ban nhân dân tỉnh c Chính phủ d Tổng cục Du lịch Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận điểm du lịch quốc gia? a, Chính phủ b, Tổng cục Du lịch c, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, Kinh doanh du lịch. .. du lịch theo phương tiện vận chuyển Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch không bao gồm loại cơ sở nào dưới đây? a, Làng du lịch b, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê c, Trang trại du lịch d, Bãi cắm trại du lịch Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch bao gồm loại cơ sở nào dưới đây? a, Khách sạn b, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê c, Bãi cắm trại du lịch. .. nhu cầu đa dạng của khách du lịch c, Ngành du lịch có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế d, Cả a,b,c đều đúng Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận đô thị du lịch? a, Chính phủ b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c, Tổng cục Du lịch d, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, ngành, nghề kinh doanh du lịch bao gồm những ngành, nghề nào dưới đây?...ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ và tên thí sinh: ………………………………… Số BD: ……………… (Thí sinh làm bài ngay trên đề thi) Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên) Số phách Đề thi. .. thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ và tên thí sinh: ………………………………… Số BD: ……………… (Thí sinh làm bài ngay trên đề thi) Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên) Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký,... bao gồm ngành, nghề nào dưới đây? a, Lữ hành b, Lưu trú du lịch c, Thẻ hướng dẫn viên du lịch d, Vận chuyển khách du lịch Câu 17: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền của tổ chức, các nhân kinh doanh du lịch bao gồm những quyền nào? a, Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành, nghề kinh doanh du lịch b, Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp c, Tổ chức tham... thuộc nội dung quản lý nhà nước về Du lịch? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch c, Cấp hộ chiếu cho khách du lịch d, Cả a,b,c đều đúng Câu 10: Theo Luật Du lịch năm 2005, quản lý nhà nước về du lịch không bao gồm nội dung nào dưới đây? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch c, Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch d, Cấp... khách du lịch c, Có tài nguyên du lịch dặc biệt hấp dẫn d, Có diện tích tối thi u hai trăm hécta Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện nào dưới đây được công nhận là khu du lịch địa phương? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn b, Có khả năng thu hút lượng khách du lịch cao c, Có diện tích tối thi u một nghìn hécta d, Có kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch đồng bộ Câu 14: Theo Luật Du lịch. .. phách Đề thi số 04 Câu 1: Theo Nghị định số158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, hành vi nào dưới đây vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch? a, Hướng dẫn viên du lịch không đeo thẻ trong khi hành nghề b, Thuyết minh không đúng nội dung giới thi u tại khu du lịch, điểm du lịch c, Không cung cấp đầy đủ thông tin về lịch trình, chương trình du lịch cho khách du lịch, đại diện nhóm khách du lịch d, Cả a,b,c đều
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016, BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016, BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH NĂM 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay