BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016

120 249 1
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 14:13

BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016 BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016 BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016 BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 1: Câu 1: Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ngành nghề ngành nghề sau đây? A Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính người B Kinh doanh loại pháo C Kinh doanh Casio D Kinh doanh dịch vụ nổ mìn Câu 2: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sản xuất vật liệu mới, lượng mới, lượng sạch, lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ phần trăm trở lên, sản phẩm tiết kiệm lượng thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư? A 10% B 20% C 30% D 40% Câu 3: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, tranh chấp nhà đầu tư nước với quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh lãnh thổ Việt Nam giải thông qua quan, tổ chức sau (trừ trường hợp có thoả thuận khác theo hợp đồng điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác)? A Toà án Việt Nam Trọng tài Việt Nam B Trọng tài nước C Trọng tài quốc tế D Trọng tài bên tranh chấp thoả thuận Câu 4: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Quốc hội định chủ trương đầu tư dự án di dân tái định cư miền núi có từ người trở lên? A 25.000 người B 20.000 người C 30.000 người D Cả đáp án sai Câu 5: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thời hạn ngày kể từ ngày nhận hồ sơ dự án đầu tư xin phê duyệt định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết cho nhà đầu tư ? A 30 ngày B 25 ngày C 35 ngày D 20 ngày Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền định chủ trương đầu tư Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ định chủ trương đầu tư nước dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư nước từ tỷ đồng trở lên? A Từ 300 tỷ đồng trở lên B Từ 350 tỷ đồng trở lên C Từ 400 tỷ đồng trở lên D Từ 450 tỷ đồng trở lên Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, dự án đầu tư nước chấm dứt hoạt động trường hợp nào? A Nhà đầu tư định chấm dứt hoạt động dự án B Hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư C Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn vốn đầu tư nước cho nhà đầu tư nước D Cả đáp án Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư, quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư thời hạn ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? A 10 ngày B 15 ngày C 20 ngày D 30 ngày Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, trình tự đầu tư xây dựng có giai đoạn, trừ trường hợp xây dựng nhà riêng lẻ ? A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D giai đoạn Câu 10 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng khu chức đặc thù cấp quốc gia quan đại diện quan ? A Thủ tướng Chính phủ B Bộ Xây dựng C Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh D Uỷ ban nhân dân cấp huyện Câu 11 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, công trình chưa khởi công chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Mỗi giấy phép xây dựng gia hạn tối đa lần ? A lần B lần C lần D lần Câu 12 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại thu hồi giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt quan đại diện quan nào? A Quốc hội B Thủ tướng Chính phủ C Bộ Xây dựng D Uỷ ban nhân dân tỉnh Câu 13 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng quan chuyên môn xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ công trình cấp II cấp III không ngày? A Không 20 ngày B Không 25 ngày C Không 30 ngày D Không 35 ngày Câu 14 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, điều kiện lực Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Bộ, quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành? A Có 10 người B Có 15 người C Có 20 người D Có 25 người Câu 15 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, kết thúc xây dựng công trình nào? A Nhà thầu tiến hành bàn giao phần công trình, hạng mục công trình hoàn thành để chủ đầu tư khai thác sử dụng B Nhà thầu tiến hành xây dựng công trình hoàn chỉnh theo thiết kế duyệt, vận hành yêu cầu kỹ thuật nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng C Chủ đầu tư nhận bàn giao toàn công trình công trình hết thời gian bảo hành theo quy định D Cả đáp án sai Câu 16 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Nhà đầu tư giảm phần trăm số tiền ký quỹ dự án đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn? A 30% B 40% C 50% D 60% Câu 17 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy phép, chấp thuận khác theo quy định pháp luật để thực hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm tiến độ quy định Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư văn định chủ trương đầu tư nhà đầu tư hoàn trả phần trăm số tiền ký quỹ? A 30 % B 40 % C 50 % D 60 % Câu 18 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư không thuộc diện định chủ trương đầu tư trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa nhà đầu tư thay đổi tên nhà đầu tư, quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận văn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 19 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện định chủ trương đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trường hợp tăng giảm phần trăm tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô công suất dự án đầu tư? A % B 10 % C 15 % D 20 % Câu 20 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, sau dự án chấm dứt hoạt động trường hợp quy định khoản Điều 48 Luật Đầu tư, việc lý dự án đầu tư giao cho quan, đơn vị nào? A Sở Tài B Sở Kế hoạch Đầu tư C Ban Quản lý Khu kinh tế D Nhà đầu tư Câu 21 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Chứng hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa thời hạn năm? A năm B năm C năm D năm Câu 22 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, Quy hoạch xây dựng quy hoạch quy hoạch sau? A Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội B Quy hoạch ngành C Quy hoạch sản phẩm D Quy hoạch nông thôn Câu 23 Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, quan định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C địa phương quản lý cho kế hoạch đầu tư công trung hạn năm? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Sở Tài D Sở Kế hoạch Đầu tư Câu 24 Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, thời gian thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn đầu tư dự án nhóm B kể từ ngày quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ không ngày? A 15 ngày B 20 ngày C 25 ngày D 30 ngày Câu 25 Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, thời gian định chủ trương đầu tư dự án nhóm C kể từ ngày cấp có thẩm quyền định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ không ngày? A 15 ngày B 20 ngày C 25 ngày D 30 ngày BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 2: Câu 1: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trường hợp phải thực thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? A Dự án đầu tư nhà đầu tư nước B Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tổ chức kinh tế C Dự án đầu tư nhà đầu tư nước D Cả đáp án Câu 2: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thẩm quyền cấp, điều chỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đơn vị nào? A Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế B Uỷ ban nhân dân tỉnh C Sở Kế hoạch Đầu tư D Cả đáp án sai Câu 3: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thời hạn hoạt động dự án đầu khu kinh tế không năm? A 40 năm B 50 năm C 60 năm D 70 năm Câu 4: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sau thời hạn tháng mà nhà đầu tư không thực khả thực dự án theo tiến độ đăng ký với quan đăng ký đầu tư không thuộc trường hợp giãn tiến độ dự án bị chấm dứt hoạt động? A 12 tháng B 24 tháng C 36 tháng D Cả đáp án sai Câu 5: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, mức ký quỹ để bảo đảm thực dự án đầu tư xác định bao nhiêu? A Từ 1% đến 2% tổng vốn đầu tư B Từ 1% đến 3% tổng vốn đầu tư C Từ 2% đến 4% tổng vốn đầu tư D Từ 2% đến 5% tổng vốn đầu tư Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, định kỳ rà soát quy hoạch xây dựng quy hoạch chung quy hoạch phân khu năm kể từ ngày quy hoạch xây dựng phê duyệt? A năm B năm C năm D 10 năm Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Dự án đầu tư xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình gì? A Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) B Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) C Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) D Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm công trình nào? A Công trình công cộng cấp I, cấp đặc biệt B Trụ sở quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành – trị, trung tâm phát thanh, truyền hình C Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng D Cả đáp án Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Ở cấp tỉnh, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quan nào? A Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn B Sở Kế hoạch Đầu tư C Sở Văn hoá Thể thao Du lịch D Sở Tài Câu 10 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thời gian thẩm định dự án dự án nhóm C dự án cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ngày ? A 10 ngày B 15 ngày C 20 ngày D 25 ngày Câu 11 Theo Phụ lục Phân loại dự án đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, dự án nhóm C thuộc lĩnh vực thủy lợi có tổng mức đầu tư bao nhiêu? A Dưới 50 tỷ đồng B Dưới 60 tỷ đồng C Dưới 70 tỷ đồng D Dưới 80 tỷ đồng Câu 12 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, mã số dự án đầu tư dãy số gồm chữ số? A chữ số B 10 chữ số C 11 chữ số D 12 chữ số Câu 13 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Dự án đầu tư có quy mô vốn thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định Luật Đầu tư? A Từ 5.000 tỷ đồng trở lên B Từ 5.500 tỷ đồng trở lên C Từ 6.000 tỷ đồng trở lên D Từ 6.500 tỷ đồng trở lên Câu 14 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Dự án đầu tư vùng nông thôn sử dụng lao động (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian lao động có hợp đồng lao động 12 tháng) thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định Luật Đầu tư? A Từ 500 lao động trở lên B Từ 1.000 lao động trở lên C Từ 1.500 lao động trở lên D Từ 2.000 lao động trở lên Câu 15 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Nhà đầu tư giảm phần trăm số tiền ký quỹ dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư? A 20% B 25% C 30% D 35% Câu 16 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, việc quản lý tài sản dự án đầu tư sau Cơ quan đăng ký đầu tư định chấm dứt hoạt động trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc với nhà đầu tư đại diện hợp pháp nhà đầu tư thực theo quy định pháp luật: A Dân B Hình C Đất đai D Đầu tư Câu 17 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo lần văn cho nhà đầu tư toàn nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ? A 01 lần B 02 lần C 03 lần D 04 lần Câu 18 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, trường hợp phát thông tin kê khai hồ sơ đăng ký đầu tư không xác, Cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ để cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nhà đầu tư? A 10 ngày B 11 ngày C 12 ngày D Cả đáp án sai Câu 19 Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thời hạn ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành nhà đầu tư nước hợp đồng BCC, quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước hợp đồng BCC ? A ngày B 10 ngày C 15 ngày D 20 ngày 10 P 100% tổng số thành viên Câu 14: Theo Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 Bộ Kế hoạch Đầu tư, thời hạn ngày làm việc kể từ ngày kết thúc họp thẩm định dự án quy hoạch, đơn vị thường trực thẩm định gửi văn kết luận Hội đồng thẩm định cho quan lập quy hoạch? Q ngày R 10 ngày S 15 ngày T 20 ngày Câu 15: Dự án quy hoạch không thông qua có số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp thẩm định bỏ phiếu không đồng ý thông qua theo Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 Bộ Kế hoạch Đầu tư? Q 1/5 tổng số thành viên R 1/4 tổng số thành viên S 1/3 tổng số thành viên T 1/2 tổng số thành viên Câu 16: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, mức giá bán hồ sơ yêu cầu (bao gồm thuế) đấu thầu nước tối đa tiền? U 2.000.000 đồng V 1.500.000 đồng W 1.000.000 đồng X 500.000 đồng Câu 17: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, hạn mức gói thầu quy mô nhỏ gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không bao nhiêu? U 10 tỷ đồng V 15 tỷ đồng W 20 tỷ đồng X 25 tỷ đồng Câu 18: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, quan địa phương chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh, thành 106 phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu địa phương mình? U Sở Xây dựng V Sở Kế hoạch Đầu tư W Sở Giao thông Vận tải X Tất phương án Câu 19: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn gồm tối thiểu nhà thầu có lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu gói thầu có nhu vầu tham dự thầu? Q nhà thầu R nhà thầu S nhà thầu T nhà thầu Câu 20: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, công việc sau chủ đầu tư? E Phê duyệt hồ sơ mời thầu B Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau có định phê duyệt dự án Báo cáo kinh tế - kỹ thuật C Phê duyệt hồ sơ yêu cầu D Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu Câu 21: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu ngày đấu thầu nước, kể từ ngày hồ sơ mời thầu phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu? U 10 ngày V 15 ngày W 20 ngày X 25 ngày Câu 22: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, hành vi bị cấm đấu thầu gì? F Đưa, nhận, môi giới hối lộ 107 B Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu C Tổ chức lựa chọn nhà thầu nguồn vốn cho gói thầu chưa xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn nhà thầu D Tất phương án Câu 23: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa ngày? U 10 ngày V 20 ngày W 30 ngày X 40 ngày Câu 24: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, giải kiến nghị vấn đề trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn giải kiến nghị gửi nhà thầu thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà thầu? Q 10 ngày R ngày S ngày T ngày Câu 25: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, quy mô, tính chất gói thầu, giá trị bảo đảm thực hợp đồng quy định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định phần trăm giá trúng thầu? Q 2% đến 10% R 5% đến 10% S 10% đến 15% T Tất phương án sai 108 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 19: Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền định chủ trương đầu tư Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ định chủ trương đầu tư nước dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư nước từ tỷ đồng trở lên? GG Từ 300 tỷ đồng trở lên HH Từ 350 tỷ đồng trở lên II Từ 400 tỷ đồng trở lên JJ Từ 450 tỷ đồng trở lên Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, dự án đầu tư nước chấm dứt hoạt động trường hợp nào? CC Nhà đầu tư định chấm dứt hoạt động dự án DD Hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư EE Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn vốn đầu tư nước cho nhà đầu tư nước FF Cả đáp án Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư, quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư thời hạn ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? CC 10 ngày DD 15 ngày EE 20 ngày FF 30 ngày Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, trình tự đầu tư xây dựng có giai đoạn, trừ trường hợp xây dựng nhà riêng lẻ ? CC giai đoạn DD giai đoạn EE giai đoạn FF giai đoạn 109 Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng khu chức đặc thù cấp quốc gia quan đại diện quan nào? CC Thủ tướng Chính phủ DD Bộ Xây dựng EE Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh FF Uỷ ban nhân dân cấp huyện Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, công trình chưa khởi công chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Mỗi giấy phép xây dựng gia hạn tối đa lần ? M lần N lần O lần P lần Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại thu hồi giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt quan đại diện quan nào? I Quốc hội J Thủ tướng Chính phủ K Bộ Xây dựng L Uỷ ban nhân dân tỉnh Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng quan chuyên môn xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ công trình cấp II cấp III ngày? I Không 20 ngày J Không 25 ngày K Không 30 ngày L Không 35 ngày Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, điều kiện lực Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Bộ, quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có người người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành? I Có 10 người J Có 15 người K Có 20 người L Có 25 người 110 Câu 10 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, kết thúc xây dựng công trình nào? I Nhà thầu tiến hành bàn giao phần công trình, hạng mục công trình hoàn thành để chủ đầu tư khai thác sử dụng J Nhà thầu tiến hành xây dựng công trình hoàn chỉnh theo thiết kế duyệt, vận hành yêu cầu kỹ thuật nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng K Chủ đầu tư nhận bàn giao toàn công trình công trình hết thời gian bảo hành theo quy định L Cả đáp án sai Câu 11 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, việc quản lý tài sản dự án đầu tư sau Cơ quan đăng ký đầu tư định chấm dứt hoạt động trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc với nhà đầu tư đại diện hợp pháp nhà đầu tư thực theo quy định pháp luật: M Dân N Hình O Đất đai P Đầu tư Câu 12 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo lần văn cho nhà đầu tư toàn nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ? Q 01 lần R 02 lần S 03 lần T 04 lần Câu 13 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, trường hợp phát thông tin kê khai hồ sơ đăng ký đầu tư không xác, Cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ để cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nhà đầu tư? Q 10 ngày R 11 ngày S 12 ngày T Cả đáp án sai 111 Câu 14 Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thời hạn ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành nhà đầu tư nước hợp đồng BCC, quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước hợp đồng BCC ? Q ngày R 10 ngày S 15 ngày T 20 ngày Câu 15 Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thời hạn ngày làm việc kể từ ngày có định chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành nhà đầu tư nước hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước gửi hồ sơ thông báo cho quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành? Q ngày R ngày S ngày T ngày Câu 16: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư, mức chi phí cho dự án quy hoạch huyện không % mức chi phí tối đa dự án quy hoạch tỉnh có huyện đó? M 60% N 50% O 40% P 30% Câu 17: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư, mức chi phí cho dự án quy hoạch huyện đảo không % mức chi phí tối đa dự án quy hoạch tỉnh có huyện đảo đó? M 60% N 50% O 40% P 30% Câu 18: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư, mức chi phí cho dự án quy hoạch thị xã, thành phố thuộc tỉnh không % mức chi phí tối đa dự án quy hoạch tỉnh có thị xã, thành phố đó? M 80% 112 N 70% O 60% P 50% Câu 19: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư, mức chi phí cho dự án điều chỉnh quy hoạch quy hoạch thực năm trở lên không bao nhiều % mức chi phí tối đa dự án lập quy hoạch thời điểm lập dự toán? I 65% J 60% K 55% L 50% Câu 20: Định mức chi phí quy định Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa bao gồm chi phí nào? I Chi phí lập dự án quy hoạch J Chi phí thẩm định dự án quy định K Chi phí phê duyệt công bố dự án quy hoạch L Chi phí đánh giá môi trường chiến lược Câu 21: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, mức giá bán hồ sơ yêu cầu đầu thầu nước tối đa tiền? Y 2.000.000 đồng Z 1.500.000 đồng AA 1.000.000 đồng BB 500.000 đồng Câu 22: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, hạn mức gói thầu quy mô nhỏ gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không bao nhiêu? Y 10 tỷ đồng Z 15 tỷ đồng AA 20 tỷ đồng BB 25 tỷ đồng 113 Câu 23: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, quan địa phương chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu địa phương mình? Y Sở Xây dựng Z Sở Kế hoạch Đầu tư AA Sở Giao thông Vận tải BB Tất phương án Câu 24: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn gồm tối thiểu nhà thầu có lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu gói thầu có nhu vầu tham dự thầu? U nhà thầu V nhà thầu W nhà thầu X nhà thầu Câu 25: Theo quy định Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, công việc sau chủ đầu tư? F Phê duyệt hồ sơ mời thầu B Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau có định phê duyệt dự án Báo cáo kinh tế - kỹ thuật C Phê duyệt hồ sơ yêu cầu D.Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu 114 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 20: Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, định kỳ rà soát quy hoạch xây dựng quy hoạch chung quy hoạch phân khu năm kể từ ngày quy hoạch xây dựng phê duyệt? Q năm R năm S năm T 10 năm Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Dự án đầu tư xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình công trình nào? M Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) N Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) O Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) P Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm công trình nào? M Công trình công cộng cấp I, cấp đặc biệt N Trụ sở quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành – trị, trung tâm phát thanh, truyền hình O Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng P Cả đáp án Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Ở cấp tỉnh, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quan nào? M Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn N Sở Kế hoạch Đầu tư O Sở Văn hoá Thể thao Du lịch P Sở Tài 115 Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thời gian thẩm định dự án dự án nhóm C dự án cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ngày ? M 10 ngày N 15 ngày O 20 ngày P 25 ngày Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Chứng hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa thời hạn năm? M năm N năm O năm P năm Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, Quy hoạch xây dựng quy hoạch quy hoạch sau đây? I Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội J Quy hoạch ngành K Quy hoạch sản phẩm L Quy hoạch nông thôn Câu Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, quan định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C địa phương quản lý cho kế hoạch đầu tư công trung hạn năm? I Hội đồng nhân dân cấp tỉnh J Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh K Sở Tài L Sở Kế hoạch Đầu tư Câu Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, thời gian thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn đầu tư dự án nhóm B kể từ ngày quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ không ngày? I 15 ngày J 20 ngày K 25 ngày L 30 ngày Câu 10 Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, thời gian định chủ trương đầu tư dự án nhóm C kể từ ngày cấp có thẩm quyền định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ không ngày? I 15 ngày 116 J 20 ngày K 25 ngày L 30 ngày Câu 11: Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quốc phòng, an ninh phải có tham gia thẩm định đơn vị theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ? Y Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Z Chính phủ, Bộ Công an AA Bộ Quốc phòng BB Bộ Công an Câu 12: Kết cấu hạ tầng xã hội phải lập quy hoạch phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ? Q R S T Mạng lưới trường đại học Mạng lưới trung tâm dạy nghề Mạng lưới bệnh viện cấp vùng cấp tỉnh Cả A C Câu 13: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phải lập quy hoạch phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ? M Hệ thống khu công nghiệp đô thị gắn với khu công nghiệp N Hệ thống khu công nghiệp, hệ thống khu kinh tế O Hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp D Hệ thống khu công nghiệp, hệ thống khu kinh tế đô thị gắn với khu công nghiệp, khu kinh tế Câu 14: Các ngành, sản phẩm chủ yếu phải lập quy hoạch phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ? M Sản xuất ô tô, xe máy N Đóng sửa chữa tàu thuyền O Thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản P Cả đáp án 117 Câu 15: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện phê duyệt theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ? M Thủ tướng phủ N Chủ tịch UBND cấp tỉnh O Hội đồng nhân dân cấp huyện P Chủ tịch UBND cấp huyện Câu 16: Nợ đọng xây dựng theo quy định Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 gì? A Giá trị khối lượng thực nghiệm thu dự án thuộc kế hoạch đầu tư công cấp có thẩm quyền phê duyệt B Giá trị khối lượng thực nghiệm thu dự án thuộc kế hoạch đầu tư công cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ lũy kế số vốn toán cho dự án C Giá trị khối lượng thực nghiệm thu dự án thuộc kế hoạch đầu tư công cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực D Tổng mức đầu tư dự án trừ lũy kế số vốn bố trí cho dự án Câu 17: Theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, lĩnh vực sau không thuộc lĩnh vực đầu tư công? M Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội N Đầu tư hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích C Đầu tư Nhà nước tham gia thực dự án theo hình thức đối tác công tư D Đầu tư kinh doanh thị trường bất động sản Câu 18: Theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Quốc hội định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nào? Y Chương trình mục tiêu quốc gia Z Chương trình mục tiêu sử dụng vốn ngân sách Trung ương AA Vốn Trái phiếu Chính phủ BB Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Câu 19: Theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, dự án đầu tư công gì? CC Dự án đầu tư sử dụng toàn vốn đầu tư công DD Dự án đầu tư sử dụng toàn phần vốn đầu tư công EE Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng 30% trở lên 118 FF Cả đáp án sai Câu 20: Thẩm quyền định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công dự án nhóm A theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quan đại diện quan nào? CC Quốc hội DD Ủy ban Thường vụ Quốc hội EE Thủ tướng Chính phủ FF Chính phủ Câu 21: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, gói thầu quy mô nhỏ gói thầu có giá gói thầu hạn mức quan đại diện quan quy định? Y Quốc hội Z Ủy ban Thường vụ Quốc hội AA Chính phủ BB Thủ tướng Chính phủ Câu 22: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu ngày đấu thầu quốc tế, kể từ ngày hồ sơ mời thầu phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu? Y 40 ngày Z 30 ngày AA 20 ngày BB 10 ngày Câu 23: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu quy định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định phần trăm giá gói thầu? Y 1% đến 2% Z 2% đến 3% AA 3% đến 5% BB 1% đến 3% 119 Câu 24: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, thời gian có hiệu lực bảo đảm dự thầu quy định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thời gian có hiệu lực hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm ngày? CC 30 ngày DD 20 ngày EE 10 ngày FF Tất phương án sai Câu 25: Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, nhà thầu hưởng ưu đãi tham gia đấu thầu nước đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa có chi phí sản xuất nước chiếm tỷ lệ từ % trở lên? CC 30 % DD 25 % EE 20 % FF 15 % s 120
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016, BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016, BỘ 20 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ_2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay