Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn pháp triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông thuận thành số 1 bắc ninh

62 156 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 14:09

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐINH MẠNH HẢI SỬ DỤNG NGOẠI KHÓA MỘT SỐ MÔN THỂ DỤC TỰ CHỌN PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM HỌC SINH KHỐI 11 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUẬN THÀNH SỐ - BẮC NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : SƢ PHẠM GDTC Hƣớng dẫn khoa học Th.S DƢƠNG VĂN VĨ HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Đinh Mạnh Hải Sinh viên lớp K38B - GDTC Trƣờng ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đề tài trung thực chƣa đƣợc công bố công trình Nếu sai xin chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng! Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên Đinh Mạnh Hải CÁC DANH TỪ VIẾT TẮT BCH TW: Ban Chấp hành trung ƣơng Cm: Centimét ĐHTDTT1: Đại học thể dục thể thao GD-ĐT: Giáo dục Đào tạo GDTC: Giáo dục thể chất GD-ĐT: Giáo dục – Đào tạo HLV: Huấn luyện viên m: Mét s: Giây STT: Số thứ tự STN: Sau thực Nghiệm TD: Thể dục TDTT: Thể dục thể thao THPT: Trung học phổ thông TTN: Trƣớc thực nghiệm XPC: Xuất phát cao MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc Giáo dục Thể chất Thể thao Trƣờng học 1.2 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 1.2.1 Đặc điểm tâm lý học sinh trung học phổ thông 1.2.2 Đặc điểm sinh lý học sinh trung học phổ thông 10 1.2.3 Giáo dục thể chất học sinh 12 1.3 Phƣơng pháp phát triển tố chất thể lực chung 13 1.3.1 Phát triển tố chất sức nhanh 14 1.3.2 Phát triển tố chất sức mạnh 15 1.3.3 Phát triển tố chất sức bền 16 1.3.4 Phát triển tố chất khéo léo (hay khả phối hợp vận động) 17 1.3.5 Phát triển tố chất mềm dẻo 18 1.4 Đặc điểm chƣơng trình GDTC ngoại khóa trƣờng THPT Thuận Thành số Bắc – Ninh 19 1.5 Các sở lý luận, quan điểm TD tự chọn 19 1.5.1 Cơ sở lý luận 19 1.5.2 Quan điểm lựa chọn môn TD tự chọn cho trường THPT Thuận Thành số Bắc – Ninh 20 CHƢƠNG II NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 22 2.1 Các nhiệm vụ nghiên cứu 22 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp đọc tài liệu tham khảo 22 2.2.2 Phương pháp vấn 23 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 23 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 24 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 24 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 24 2.3 Tổ chức nghiên cứu 26 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 26 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 27 2.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 27 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC sử dụng môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trƣờng trung học phổ thông Thuận Thành số Bắc - Ninh 28 3.1.1 Thực trạng hoạt động GDTC trường học trường THPT Thuận Thành số Bắc - Ninh 28 3.1.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh 28 3.1.3 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT 29 THPT Thuận Thành số Bắc - Ninh 30 3.1.4 Thực trạng giảng dạy môn học GDTC trường THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh 30 3.1.5 Phỏng vấn nhu cầu nâng cao thể lực chung cho đối tượng nghiên cứu 31 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá môn thể dục phát triển thể lực cho học sinh nam khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh 33 3.2.1 Lựa chọn nhóm môn TD phát triển thể lực chung 33 3.2.2 Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá phát triển thể lực chung cho nam học sinh trƣờng THPT Thuận Thành Số Bắc – Ninh 36 3.3 Đánh giá hiệu môn thể dục tự chọn phát triển tố chất thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành số Bắc – Ninh 40 3.2.1 Kết trước kiểm tra thực nghiệm 40 3.3.2 Tổ chức thực nghiệm 41 3.2.3 Kết kiểm tra sau thực nghiệm 43 3.2.4 So sánh Kết kiểm tra trước sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trƣờng THPT Thuận Thành số Bắc Ninh (n = 8) 29 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất TDTT trƣờng 30THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh 30 Bảng 3.3 Kết vấn đánh giá nhu cầu thực tế thể lực học sinh nam khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh (n = 20) 32 Bảng 3.4 Kết vấn việc lựa chọn số môn TD phát triển thể lực chung cho học sinh nam khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh (n = 20) 35 Bảng 3.5 Kết vấn lựa chọn phƣơng tiện đánh giá đối tƣợng nghiên cứu (n = 20) 37 Bảng 3.6 Kết kiểm tra nhóm nghiên cứu trƣớc thực nghiệm 40 Bảng 3.7 Tiến trình giảng dạy tuần (12 giáo án) 43 Bảng 3.8: Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm nghiên cứu 44 Bảng 3.9a So sánh Kết kiểm tra tốt chất thể lực chung nhóm đối chứng trƣớc sau thực nghiệm (n = 35) 45 Bảng 3.9b So sánh Kết kiểm tra tốt chất thể lực chung nhóm thực nghiệm trƣớc sau thực nghiệm (n = 35) 46 Biểu đồ 1: Biểu đồ diễn biến thay đổi thành tích chạy 30m XPC nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh 47 Biểu đồ 2: Biểu đồ biểu diễn thay đổi thành tích bật xa chỗ nam học sinh khối 11 trường THPH Thuận Thành số - Bắc Ninh 47 Biểu đồi 3: Biểu đồ diễn biến thay đổi thành tích nằm ngửa gập bụng nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh 48 Biểu đồi 4: Biểu đồ diễn biến thay đổi thành chạy tùy sức phút nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh 48 ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, nhằm xây dựng đất nƣớc ta thành quốc gia dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Sự nghiệp đổi nói chung, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nói riêng đặt nhƣng yêu cầu ngày cao nghiệp phát triển nguồn nhân lực Sau hàng trăm năm sống dƣới chế độ thực dân phong kiến, lại trải qua chục năm chiến tranh chống ngoại xâm, nhân dân ta bƣớc vào công xây dựng đất nƣớc với hạ tầng sở kinh tế nghèo nàn, đời sống nhân dân lao động có nhiều khó khăn, sức khỏe ngƣời giảm sút nghiêm trọng Để thực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mặt phải tạo đội ngũ đông đảo lao động trí tuệ có trình độ chuyên môn cao, có lập trƣờng trị vững vàng đạo đức sáng, mặt khác phải tạo nguồn nhân lực lực ngày cƣờng tráng, đáp ứng với nhịp độ lao động công nghiệp ngày tăng cao Để tạo đƣợc đội ngũ lao động phát triển toàn diện trí tuệ thể chất, trách nhiệm nhiều ngành kinh tế, văn hóa xã hội y tế, có ngành giáo dục thể thể thao Từ sau cách mạng Tháng tám năm 1945 thành công, đặc biệt sau ngày thống đất nƣớc (1975) Đảng Nhà nƣớc ngày quan tâm to lớn tới công tác thể dục thể thao nói chung giáo dục thể chất nhà trƣờng nói riêng, coi sức khỏe vốn quý ngƣời Điều 41 Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 “Quy định chế độ giáo dục thể chất bắt buộc trường học”.[5] Chỉ thị 36/CT-TW ngày 24/3/1994 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam rõ: “Thực giáo dục thể chất tất trường học”.[2] Nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII Chỉ thị 192/CT Chính phủ rõ: Sự cần thiết phải coi trọng việc cải tiến nội dung phƣơng pháp điều kiện tập luyện, nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục điều kiện tập luyện, giáo dục thể chất nhà trƣờng cấp từ bậc phổ thông đến đại học.[9] Mục tiêu giáo dục thể thể chất nhà trƣờng phổ thông gắn liền góp phần thực mục tiêu giáo dục đào tạo, giữ vị trí quan trọng then chốt chiến lƣợc phát triển nghiệp TDTT Về phƣơng diện báo cáo trị đại hội Đảng VIII nêu rõ: “Công tác thể dục thể thao cần coi trọng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trường đại học trung học phổ thông”.[1] Để thực đƣợc mục đích giáo dục thể chất trƣờng phổ thông là: Góp phần thực mục tiêu đào tạo toàn diện đội ngũ cán khoa học kĩ thuật, quản lí kinh tế văn hóa xã hội, phát triển hài hòa, chất cƣờng tráng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghề nghiệp Ngày 23/1/1989, Bộ trƣởng Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp dạy nghề định số 203/quyết định - TDTT, ban hành chƣơng trình giáo dục thể chất mới, nhằm giải nhiệm vụ Giáo dục dạo đức xã hội chủ nghĩa, rèn luyện tinh thần cho tập thể, ý thức tổ chức kỷ luận, xây dựng niềm tin, lối sống tích cực lành mạnh, tinh thần tự giác học tập rèn luyện thân thể, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ sản xuất bảo vệ tổ quốc Cung cấp cho học sinh kiến thức tập luyện TDTT, kĩ vận động kĩ thuật số môn thể thao thích hợp Góp phần trì củng cố sức khỏe học sinh phát triển thể cách hài hòa Trong chƣơng trình học TDTT nội khóa hình thức giáo dục thể chất, đƣợc tiến hành kế hoạch dạy học, với thời gian 150 tiết, đƣợc chia làm hai phần: - Phần cứng (bắt buộc) - Phần mềm (tự chọn) Mặc dù có chƣơng trình cải tiến, nhƣng thể lực chung học sinh hầu nhƣ chƣa đƣợc cải thiện đáng kể Tình hình phát triển thể chất, sức khỏe thể lực học sinh trƣờng trung học phổ thông, nhƣ Bộ giáo dục đào tạo đánh giá thập kỷ 90 đáng lo ngại: hàng năm, có tới 38,8% trƣờng hợp học sinh mắc bệnh thông thƣờng phải nghỉ học ảnh hƣởng trực tiếp đến học tập Trong trƣờng Trung học phổ thông Thuận Thành số - Bắc Ninh đƣợc xếp loại thể lực yếu Một nguyên nhân trạng việc dạy học môn thể dục nhiều trƣờng dừng hình thức, chủ yếu cho có đƣợc điểm số đánh chƣa trọng thực chất, chƣa quán triệt sâu sắc đồng ý nghĩa nội dung giáo dục thể chất là: - Trang bị kiến thức lý luận TDTT trang bị đến đâu? - Trang bị kỹ TDTT trang bị đến trình độ nào? - Giáo dục thể chất, phát triển thể lực phải đƣợc coi trọng sao? Tất vấn đề có quan hệ chặt tới việc phân chia tỷ lệ nội dung giáo dục môn học Bởi vì, tăng tỷ lệ nội dung giáo dục kỹ giúp cho học sinh nắm bắt kỹ thuật, động tác tốt, song để nâng cao sức khỏe, phát triển tố chất thể lực phải tăng tỷ lệ nội dung giáo dục thể lực Trong mục đích đào tạo giáo dục thể chất trƣờng Trung học phổ thông, nhu cầu đòi hỏi không lớn Phần nhiều, kỹ TDTT đƣợc trang bị trƣờng Trung học sở, cần hoàn thiện chúng cấp học phổ thông Rõ ràng bớt tỷ lệ nội dung giáo dục thể chất điều kiện thời gian chƣơng trình giáo dục thể chất ỏi với 90 tiết, tất dẫn tới làm giảm sút hiệu tăng cƣờng phát triển thể chất cho học sinh Do đó, khó thực đƣợc mục đích giáo dục thể chất trƣờng học phổ thông phải tăng cƣờng thể lực cho học sinh Mặt khác, việc nâng cao thể chất cho học sinh dựa vào 90 tiết học khóa khó nâng cao phát triển thể chất Do vậy, việc nâng cao chất lƣợng hiệu tập luyện tập ngoại khóa đóng vai trò quan trọng Bởi vì, học ngoại khóa ba năm 120 tiết theo chƣơng trình giáo dục Bộ giáo dục đào tạo Số học lớn khóa, phát huy tính tự giác, tăng tính tập luyện học sinh Trƣờng trung học phổ thông Thuận Thành số - Bắc Ninh phần đông học sinh nam, trƣờng áp dụng thử nghiệm sớm chƣơng trình cải cách giáo dục thể chất Qua thực chƣơng trình, thấy chƣơng trình Bộ giáo dục đề nội dung học môn học để lựa chon nhƣ quỹ thời gian chƣơng trình đƣợc chia làm hai phần, phần phần tự chọn song chƣơng trình Bộ giáo dục đƣa xuống chƣa có đạo định hƣớng cụ thể tỉ lệ thời gian thực nội dung giáo dục học bắt buộc Từ giáo viên quán triệt khác nhau, phần lớn giáo viên dành 10 - 15 phút cho tập luyện thể lực, khoảng 70% thời gian cho giáo dục kĩ Về giáo dục ngoại khóa dừng lại hình thức phổ biến nội dung rèn luyện thân thể,yêu cầu phƣơng pháp tập luyện, đồng thời trang bị số dụng cụ tập luyện phục vụ cho tập luyện ngoại khóa học sinh, chƣa có động viên khích lệ quản lý giáo viên môn, việc tập luyên ngoại khóa học sinh thông môn học mà em yêu thích Do khẳng định hoạt động tập luyện mang tính tự phát, tự nguyện dẫn đến việc tập luyện ngoại khóa thấp 42 Trƣớc sau trình thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đƣợc tiến hành kiểm tra đánh giá thể lực chung test chuyên môn đƣợc lựa chọn nhằm đánh giá thay đổi trình nghiên cứu là: - Test 1: chạy 30m XPC (s) - Test 2: bật xa chỗ (cm) - Test 3: Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) - Test 4: chạy tùy sức phút (m) Điều kiện tiến hành kiểm tra đánh giá đƣợc xác định nhƣ sau: - Các đối tƣợng nghiên cứu đƣợc kiểm tra thời điểm, sở vật chất phƣơng pháp thực - Đảm bảo đẩy đủ yếu tố sức khỏe tâm lý đối tƣợng kiểm tra - Quá trình kiểm tra đƣợc tiến hành nguyên tắc khoa học Sau phân nhóm thực nghiệm, để tiến hành cho nhóm thực nghiệm thực tập mà đặt Dựa vào điều kiện sở vật chất trang thiết bị phục vụ nhƣ kế hoạch giảng dạy , tiến hành xây dựng kế hoạch thực nghiệm, kế hoạch thực nghiệm đƣợc ứng dụng tuần đƣợc thực 12 giáo án, tuần giáo án, giáo án 90 phút thời gian dành cho việc tập thể lực chung 15-20 phút buổi tập Kế hoạch thực nghiệm tập đƣợc thể bảng 3.7 43 Bảng 3.7 Tiến trình giảng dạy tuần (12 giáo án) Tuần Số TT Giáoán + + + + + 10 11 12 Bài tập kỹ thuật Kỹ thuật tâng khống chế cầu kỹ thuật phát cầu diện + nghiêng số tập thi đấu Kỹ thuật đánh cầu cao sâu kỹ thuật đập cầu diện; số tập phối hợp thi đấu chiến thuật chạy di chuyển nhặt cầu + + + + + + + + + + + + + + + góc sân cầu lông, Chống đẩy + + + KIỂM TRA KẾT THÚC chạy chữ v, bật nhảy ,lò cò KIỂM TRA BAN ĐẦU + chiến thuật + kỹ thuật xuất phát, chạy sau xuất phát, kỹ thuật chạy lao, + + + + kỹ thuật chạy quãng, kỹ thuật đích 10 gánh tạ chạy đạp sau; bật cóc + + + 3.2.3 Kết kiểm tra sau thực nghiệm Sau trình thực nghiệm tuần, lại tiếp tục tiến hành kiểm hai nhóm đối chứng thực nghiệm Kết kiểm tra đƣợc trình bày nhƣ bảng 3.8 44 Bảng 3.8: Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm nghiên cứu (n=70) TT Đối chứng Thực nghiệm n = 35 n = 35 Test Độ tin cậy x ±δ x ±δ t p Chạy 30m XPC (s) 5.50 0.14 4.80 0.37 2.02 tbảng =1.96 Hay nói khác đi, tập thể lực mà xây dựng bƣớc đầu thể tính hiệu cao hẳn tập cũ mà đƣợc sử dụng giảng dạy trƣờng 3.2.4 So sánh Kết kiểm tra trước sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Với mục đích làm sáng tỏ hiệu tập xây dựng, tiến hành đối chiếu kết nhóm thực nghiệm, đối chứng trƣớc sau thực nghiệm Kết thu đƣợc trình bày bảng 3.9a 3.9b 45 Bảng 3.9a So sánh Kết kiểm tra tốt chất thể lực chung nhóm đối chứng trƣớc sau thực nghiệm (n = 35) STT Trƣớc thực Sau thực nghiệm nghiệm Test Chạy 30m XPC (s) Bật xa chỗ (cm) Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) Chạy tùy sức Phút (m) Độ tin cậy x ±δ x ±δ t p 5.80 0.24 5.50 0.14 2.09 0.05 205 1.56 210 3.22 2.03 0.05 16.0 2.95 18.0 2.05 2.18 0.05 880 2.95 900 3.45 2.56 0.05 Kết từ bảng 3.9a cho thấy sau thời gian thực nghiệm tố chất thể lực nhóm đối chứng biến đổi, cụ thể là: Về tố chất thể lực: thành tích chạy 30m nằm ngửa gập bụng sau thực nghiệm khác biệt thể ở: - Chạy 30m(s): ttính =2.05 > tbảng =1.96 - Bật xa chỗ (cm): ): ttính =2.03 > tbảng =1.96 - Nằm ngửa gập bụng (lần/30s): ttính =2.18> tbảng =1.96 - Chạy tùy sức Phút (m): ttính =2.56> tbảng =1.96 Nhƣ kết 3.9a cho thấy thể lực nhóm nhóm đối chứng trƣớc sau thay đổi 46 Bảng 3.9b So sánh Kết kiểm tra tốt chất thể lực chung nhóm thực nghiệm trƣớc sau thực nghiệm (n = 35) T T Test Chạy 30m XPC (s) Bật xa chỗ (cm) Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) Chạy tùy sức phút (m) Trƣớc thực Sau thực nghiệm nghiệm Độ tin cậy x ±δ x ±δ t P 5.73 0.27 4.80 0.37 2.89 0.05 193 5.80 222 4.56 2.35 0.05 15.0 3.37 23.0 2.83 2.44 0.05 850 4.37 1030 2.37 2.05 0.05 Kết bảng 3.9b cho thấy trình độ thể lực nhóm thực nghiệm trƣớc sau thực nghiệm có khác biệt lớn thể giá trị trung bình ( x ) nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng cao hẳn, - Chạy 30m XPC (s): ttính =2.89 > tbảng =1.96 - Bật xa chỗ (cm): ttính =2.35> tbảng =1.96 - Nằm ngửa gập bụng (lần): ttính =2.44> tbảng =1.96 - Chạy tùy sức phút ( m): ttính =2.05 > tbảng =1.96 Để biểu thị chênh lệch thuận lợi cho việc quan sát đề tài biểu diễn dƣới dạng biểu đồ: Nhƣ qua bảng 3.9 cho ta thấy thể lực nhóm thực nghiệm khác biệt lớn thể ttính > tbảng 47 Biểu đồ 1: Biểu đồ diễn biến thay đổi thành tích chạy 30m XPC nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh 5,8 5,73 5,5 4,8 Trước TN Nhóm đối chứng Sau TN Nhóm thực nghiệm Biểu đồ 2: Biểu đồ biểu diễn thay đổi thành tích bật xa chỗ nam học sinh khối 11 trường THPH Thuận Thành số - Bắc Ninh 222 225 220 215 210 210 205 205 200 195 193 190 185 180 175 Trước TN Sau TN Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 48 Biểu đồi 3: Biểu đồ diễn biến thay đổi thành tích nằm ngửa gập bụng nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh 25 23 20 18 16 15 15 10 Trước TN Sau TN Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Biểu đồi 4: Biểu đồ diễn biến thay đổi thành chạy tùy sức phút nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh 1200 1030 1000 880 850 900 800 600 400 200 Trước TN Nhóm đối chứng Sau TN Nhóm thực nghiệm 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài, rút số kết luận nhƣ sau: Thực trạng thể lực nam học sinh khối 11 Trƣờng THPT Thuận Thành Số yếu, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nâng cao chất lƣợng học tập môn GDTC nói chung, nhƣ tiêu chuẩn rèn luyện thân thể nói riêng trình đào tạo Việc áp dụng phƣơng pháp giảng dạy nhằm phát triển thể chất cho học sinh sử dụng Trƣờng THPT Thuận Thành số Bắc Ninh đơn giản chƣa phát huy đƣợc hiệu Mặt khác sở vật chất, phƣơng tiện tập luyện thể lực cho học sinh eo hẹp, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu học tập rèn luyện học sinh Kết trình thực nghiệm sƣ phạm, nhóm môn TD tự chọn mà đề tài tiến hành xây dựng thể đƣợc hiệu tốt việc nâng cao thể lực chung cho nam học sinh khối 11Trƣờng THPT Thuận Thành số Bắc Ninh * Nhóm môn TD gồm có: - Môn Đá cầu, với số lựa chọn n = 19 chiếm 95% - Môn cầu lông, với số lƣợng n =17 chiếm 85% - Chạy 100m, với số lƣợng n=17 chiếm 85% Kiến nghị Từ kết luận đề tài, xin phép đƣợc kiến nghị số điều nhƣ sau: Trong trình giảng dạy môn GDTC Trƣờng THPT Thuận Thành số Bắc Ninh giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến môn thể 50 thao nhằm phát triển thể lực tăng cƣờng giáo dục ý thức tự giác học tập rèn luyện cho nam học sinh Đề nghị Ban giám hiệu, Trƣờng THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh cho phép áp dụng môn thể dục mà đề tài lựa chọn vào chƣơng trình môn học GDTC cho học sinh Để phát triển thể chất cho học sinh góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo môn GDTC, Trƣờng THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh cần có kế hoạch tăng cƣờng sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập thể lực, nhằm phục vụ cho trình giảng dạy học tập học sinh Xin chân thành cảm ơn! 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo trị đại hội Đảng VIII, (1996) Chỉ thị 36/CT-TW ban bí thƣ trung ƣơng Đảng khóa VII ”về công tác thể dục thể thao giai đoạn mới”, (1994) Chỉ thị 106/ CT- TW Đảng,(19580, “ vai trò tác dụng công tác TDTT, thể thao quốc phòng, phát triển thể thao quần chúng trường học” Đại hội đại Đảng toàn quốc II,(1960) Điều 41 hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (1992) PGS.TS Lƣu Quang Hiệp, (2003), Sinh lí TDTT, Nxb TDTT Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao Hồ Chủ Tịch (1946) Luật Giáo dục, (1999) Nghị Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VII (1991) 10 Nghị TW II khóa VIII (1996) 11 TG Nguyễn Toán, Phạm Văn Tốn, (1993), “Lý luận phương TDTT”, Nxb TDTT 12 Th.S Đồng Văn Triệu,(2000), Lí luận phương pháp GDTC trường học, Nxb TDTT, Hà Nội 13 Nguyễn Đức Văn, (2008), Phương pháp thống kê TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi: Đơn vị: Để góp phần nâng cao thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành số Bắc Ninh nghiên cứu đề tài: “sử dụng ngoại khóa số môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành số - Bắc Ninh” Chúng xin hỏi thầy (cô) số câu hỏi sau Thầy (cô) đọc kỹ theo hƣớng dẫn trả lời vào phiếu cách đánh dấu (x) vào ô trống mà thầy cô cho phù hợp xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy (cô) Xin thầy cô cho biết sơ lƣợc thân Họ tên: Trình độ chuyên môn: Chức vụ: Đơn vị công tác: Thâm niên công tác: Phƣơng pháp vấn đƣợc chia theo mức độ: + Mức độ 1: Rất quan trọng đánh dấu x + Mức độ 2: Quan trọng đánh dấu o + Mức độ 3: Bình thƣờng đánh dấu v + Mức độ 4: Không chọn đánh dấu * Câu hỏi 1: Mong thầy cô cho biết cho Sự cần thiết phải phát triển thể chất cho nam học sinh trƣờng THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh? - Cần - Không cần Câu hỏi 2: Thầy cô đánh giá tình hình phát triển thể lực nam học sinh trƣờng? - Tốt - Khá - Trung bình - Kém Câu hỏi 3: Thầy cô đánh giá ý thức học tập học sinh trƣờng? - Tốt - Trung bình - Kém Câu hỏi 4: Thầy cô cho biết cần có đổi phƣơng pháp chƣơng trình cho nam học sinh trƣờng không? - Cần - Không cần Câu hỏi 5: Thầy cô cho biết điều kiện điều kiện thiếu để phát triển thể lực cho nam học sinh? - Đội ngũ giáo viên - Phƣơng pháp giảng dạy - Cơ sở vật chất - Cơ chế phát triển nhà trƣờng Câu hỏi 6: Thầy cô cho biết nguyên nhân quan trọng ảnh hƣởng đến phát triển thể lực cho nam học sinh? - trình độ giáo viên - Thiếu chế khuyến khích - Kiểm tra đánh giá - Ý thức học sinh - ngoại khóa - Cơ sở vật chất Câu hỏi 7: Thầy cô cho biết có cần thiết xây dƣng nhóm môn TD tự chon học sinh không? - Cần - Không cần Câu hỏi 8: Theo thầy cô cho biết sử dụng môn TD phù hợp để phát triển thể lực chung cho học sinh ? - Chạy 100m - Nhảy cao - Nhảy xa - Ném đẩy - Bóng chuyền - Bóng bàn - Đá cầu - Cầu lông Câu hỏi 9: Thầy cô cho biết Tests sau sử dụng để đánh giá thể lực cho nam học sinh? - Chạy 30m XPC - Chạy tùy sức phút - Bật xa chỗ - Nằm ngửa gập bụng - Chạy thoi x 10m - Lực bóp tay thuận - Chạy 100m - Chạy 800m - Chạy 1500m - bật cao chỗ - Nằm sấp chống đẩy Xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI PHỎNG VẤN NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN PHỤ LỤC PHIẾU QUAN SÁT Nội dung, mục đích quan sát: Đơn vị: Nơi thi đấu: STT 10 11 12 13 Nội dung quan sát Kết quan sát [...]... thể lực chung của nam học sinh trƣờng trung học phổ thông Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh, sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho học sinh nam khối 11 trƣờng trung học phổ thông Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh *Giả thuyết khoa học: Việc đƣa một số nhóm môn thể dục tự chọn gây đƣợc hứng thú cho ngƣời tập thì hiệu quả tập luyện sẽ tốt hơn Từ đó sẽ phát triển đƣợc thể lực chung. .. Thành số 1 - Bắc Ninh 28 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3 .1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC và sử dụng các môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trƣờng trung học phổ thông Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh 3 .1. 1 Thực trạng hoạt động GDTC trường học của trường THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh Trƣờng THPT Thuận Thành số 1 Bắc Ninh là trƣờng có bề dày thành tích học tập và thành. .. nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập nhất là phát triển thể lực cho nam học sinh khối 11 , xác định phƣơng pháp và biện pháp phát triển thể lực cho đối tƣợng nêu trên là hết sức cần thiết Vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh *Mục đích nghiên cứu:... Nhiệm vụ 1: Đánh giá trình độ thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trƣờng trung học phổ thông Thuận Thành số 1 Bắc - Ninh Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá các môn TD tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh trƣờng THPT Thuận Thành số 1 Bắc Ninh 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu Để giải quyết các nhiệm vụ nêu trên, các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng để thu thập và xử lý thông tin... hoàn thành quá trình nghiên cứu 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 1 Trƣờng THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh 2 Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2 - Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu - Chủ thể nghiên cứu: Một số môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho học sinh nam khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh - Khách thể nghiên cứu: 70 học sinh nam khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành. .. Thuận Thành số 1 Bắc Ninh là một trƣờng xa tỉnh Bắc Ninh nên còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng nhƣ trình độ nhận thức về môn giáo dục thể chất Việc dạy môn học GDTC trong đó có dạy môn TD chỉ dừng lại ở việc học kỹ thuật mà chƣa chú ý tới việc rèn luyện thể lực Từ những thực trạng trên chúng tôi lựa chọn nghiên cứu sử dụng môn TD tự chon phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 . .. chung cho nam học sinh khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành số 1 Bắc - Ninh Hy vọng đây có thể là tài liệu hữu ích cho các giáo viên nhà quản lý trƣờng THPT Thuận Thành số 1 Bắc – Ninh 1. 5.2 Quan điểm lựa chọn các môn TD tự chọn cho trường THPT Thuận Thành số 1 Bắc – Ninh Dựa trên cơ sở các văn bản pháp lý, văn bản hƣớng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, và hƣớng dẫn cụ thể của Sở giáo dục và Đào tạo Căn cứ vào... các nam học sinh khối 11 nhằm lựa chọn và sử dụng những môn thể dục phù hợp, giúp tôi định hƣớng tốt hơn trong việc sử dụng các môn thể dục về hình thức, phƣơng pháp sử dụng các môn thể dục 24 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm Kiểm tra sƣ phạm bao gồm các bài thử sƣ phạm thƣờng đƣợc dùng trong nghiên cứu khoa học, để đánh giá trình độ tố chất thể lực chung của ngƣời tập Trong nghiên cứu chúng tôi sử. .. giáo dục và đào tạo về công tác GDTC trong nhà trƣờng, đặc biệt trong trƣờng trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp - Các sách lý luận và phƣơng pháp GDTC dùng cho học sinh trung học phổ thông - Các sách giáo trình các môn y sinh học TDTT, nhƣ giải phẫu, sinh lý, kiểm tra y học, vệ sinh thể dục thể thao… 23 - Một số tài liệu và giáo trình nghiên cứu khoa học TDTT - Các đề tài và luận án khoa học. .. triển đƣợc thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trƣờng THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh 6 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. 1 Quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về Giáo dục Thể chất và Thể thao Trƣờng học Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển TDTT vì sức khỏe nhân dân, Bác kêu gọi toàn dân thƣờng xuyên rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe và nâng cao thể lực Bác Hồ tin yêu thế hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn pháp triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông thuận thành số 1 bắc ninh , Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn pháp triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông thuận thành số 1 bắc ninh , Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn pháp triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông thuận thành số 1 bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay