Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT chí linh hải dương

64 198 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 14:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐẶNG VĂN BẢO LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẨY TẠ TRƢỜNG THPT CHÍ LINH - HẢI DƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm Giáo dục Thể chất Hƣớng dẫn khoa học: ThS VŨ TUẤN ANH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Đặng Văn Bảo - Sinh viên K38A: GDTC trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài: “Lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương” kết nghiên cứu riêng tôi, đề tài không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu có không trung thực xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên Đặng Văn Bảo DANH MỤC VIẾT TẮT HLV : Huấn luyện viên TDTT : Thể dục thể thao VĐV : Vận động viên GV : Giáo viên GDTC : Giáo dục thể chất THPT : Trung học phổ thông % : Phần trăm (m) : Mét (s) : Giây 10 TTN : Trước thực nghiệm 11 STN : Sau thực nghiệm 12 SMTĐ : Sức mạnh tốc độ 13 RSCC : Ra sức cuối 14 NXB : Nhà xuất 15 SLLL : Số lần lặp lại 16 TH S : Thạc sĩ 17 TD : Thể dục 18 THPT : Trung học phổ thông 19 TT : Thứ tự MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước GDTC Thể thao Trường học 1.2 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 1.3 Cơ sở sinh lí dạy học huấn luyện thể thao cho học sinh THPT 11 1.4 Đặc điểm tố chất sức mạnh 13 1.5 Sức mạnh đặc điểm nguyên lí kĩ thuật môn đẩy tạ 14 1.6 Tầm quan trọng tố chất SMTĐ việc phát triển thành tích đẩy tạ 16 CHƢƠNG 2: NHỆM VỤ - PHƢƠNG PHÁP – TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 17 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 2.3 Tổ chức nghiên cứu 20 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHÊN CỨU 22 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh – Hải Dương 22 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh – Hải Dương 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ SỐ BẢNG BIỂU NỘI DUNG TRANG Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục trường THPT Chí Linh - Hải Dương 23 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập môn GDTC 24 Bảng 3.3 Thực trạng việc sử dụng tập phát triển SMTĐ huấn luyện cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh – Hải Dương 25 Bảng 3.4 Kết test kiểm tra SMTĐ nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh Năm học 2014 - 2015 26 Bảng 3.5 Kết vấn 20 GV, HLV việc lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh – Hải Dương (n=20) 28 Bảng 3.6 Nội dung tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh – Hải Dương 31 Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn test đánh giá SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh Hải Dương( n=20 ) 33 Bảng 3.8 Kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm thực nghiệm đối chứng (nA = nB = 6) 35 Bảng 3.9 Bảng tiến trình thực nghiệm 37 Bảng 3.10 Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm đối chứng (nA = nB = 6) 38 Biểu đồ 3.1 Biểu diễn kết test nằm sấp chống đẩy 15 (giây) tính số lần 40 Biểu đồ 3.2 Biểu diễn kết test chạy 30 tốc độ cao tính (s) 40 Biểu đồ 3.3 Biểu diễn kết test thành tích đẩy tạ 5kg tính (m) 41 ĐẶT VẤN ĐỀ Toàn cầu hóa xu khách quan, lôi ngày nhiều nước tham gia, đồng thời đặt nước chậm phát triển trước thách thức mới, vận hội Xu toàn cầu hóa tạo cho nước chậm phát triển, có Việt Nam có hội tiếp cận với giáo dục phát triển, cho phép thực chủ trương đa phương hóa giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ với giới, có khả khai thác thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến quốc gia giới Giáo dục người phát triển toàn diện mục tiêu chung giáo dục tiên tiến giới Việt Nam trình hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu, nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước giai đoạn bước ngoặt có ý nghĩa định Sự thay đổi nội kinh tế đất nước trước yêu cầu hội nhập đòi hỏi giáo dục phải cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, không giỏi chuyên môn, kỹ làm việc mà phải có sức khỏe dồi để biến ý tưởng trở thành thực Ý thức tầm quan trọng giáo dục thể chất (GDTC) nhằm nâng cao thể lực cho người Việt Nam, bước cải tạo nòi giống, từ thành lập nước , Đảng Bác Hồ quan tâm đến việc nâng cao sức khoẻ của nhân dân , đã phát động phong trào toàn dân tập thể dục, đặc biệt hệ trẻ nhà trường cấp Để kêu gọi toàn dân tập thể dục, chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần có sức khỏe thành công Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần, người dân khỏe mạnh tức làm cho nước khỏe mạnh Dân cường nước thịnh Tôi mong đồng bào gắng tập thể dục Tự ngày tập” [7] Điền kinh môn thể thao có lịch sử phát triển lâu đời, phổ biến toàn giới nói chung với nước ta nói riêng với nội dung phong phú đa dạng, hình thành từ hoạt động tự nhiên người như: “Đi, Chạy, Nhảy, Ném đẩy ” nên thu hút nhiều người tham gia tập luyện nơi, lứa tuổi Tập luyện Điền kinh đơn giản mang lại hiệu cao giúp cho người tập nâng cao sức khỏe có hội khẳng định thân, hướng tới vinh quang thi đấu như: Đại hội TDTT toàn quốc, khu vực, châu lục giới Cùng với lên đất nước, công tác TDTT có nhiều tiến bộ, đưa TDTT nước nhà hòa nhập vào đua tranh với nước khu vực giới TDTT nói chung Điền kinh nói riêng có vị trí vô quan trọng chương trình GDTC huấn luyện thể thao Nó mang lại cho đất nước nguồn nhân lực dồi dào, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tạo khả to lớn sáng tạo nên kỉ lục thể thao nước giới Điền kinh môn mũi nhọn thể thao thi đấu quốc tế, đẩy tạ môn thi đấu thức kỳ Đại hội Olimpic Đẩy tạ đòi hỏi vận động viên phải hình phù hợp có khả thể lực, khả nắm vững hoàn thiện kĩ thuật động tác Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy thành tích đẩy tạ vận động viên nhiều yếu tố định, thể lực yếu tố quan trọng hàng đầu Thể lực đẩy tạ bao gồm: Sức mạnh, sức nhanh, khả phối hợp vận động và.Trong yếu tố tố chất sức mạnh (đặc biệt SMTĐ) có ảnh hưởng lớn đến thành tích đẩy tạ Vì vậy, việc lựa chọn xây dựng tập phát triển SMTĐ phù hợp với em để đạt thành tích cao thể thao có ý nghĩa thiết thực Trường THPT Chí Linh – Hải Dương trường điểm tỉnh Hải Dương Thực chủ trương vận động thi đua học tập rèn luyện phấn đấu đạt tiêu chuẩn trường học chuẩn quốc gia năm 2010, quan tâm đầu tư cấp, ngành Ban giám hiệu nhà trường, hàng năm nhà trường đạt dược nhiều thành tích đáng khích lệ mặt như: Văn hóa, Văn nghệ, TDTT, Trong hoạt động TDTT nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng sân bãi mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ cho trình học tập, tập luyện Tuy nhiên, thành tích môn thể thao nhà trường năm gần chưa đạt mức cao, chưa xứng đáng với quan tâm đầu tư nhà trường Đặc biệt thành tích đẩy tạ nam vận động viên mức thấp Thực trạng qua trình quan sát nghiên cứu thấy nguyên nhân chủ yếu khả sức mạnh tốc độ em nên thành tích đạt chưa cao Trong trình nghiên cứu tài liệu được biết có số tác giả nghiên cứu về môn đẩy tạ cho học sinh THPT như: Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Nghiệp, Mạc Văn Tuyển, Khoa GDTC Trường ĐHSP Hà Nội 2…Tuy nhiên chưa có tác giả nào nghiên cứu sức mạnh tốc độ chon nam vận động viên đẩy tạ Xuất phát từ lí trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương” * Mục đích nghiên cứu: Trên sở tổng hợp, phân tích sở lý luận thực trạng sức mạnh tốc độ nam VĐV đẩy tạ, đề tài tiến hành nghiên cứu, lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương *Gỉa thuyết khoa hoc: Nếu thực tốt đề tài nghiên cứu, tìm số tập phát triển sức mạnh tốc độ nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương hiệu tập luyện tố chất thể lực cải thiện, từ nâng cao thành tích thi đấu đẩy tạ nam VĐV trường THPT Chí Linh - Hải Dương CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc Giáo dục Thể chất Thể thao Trƣờng học Sinh thời, Bác Hồ quan tâm đến nghiệp phát triển TDTT sức khỏe nhân dân, Bác kêu gọi toàn dân thường xuyên rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực Bác Hồ tin yêu hệ trẻ, quan tâm chăm sóc đến phát triển thể chất hệ trẻ, ngày thăm Trường Trung cấp TDTT Trung ương (nay Trường Đại học TDTT Bắc Ninh), Bác dặn: " Các cháu học TD, TT để đạt ông kiện tướng này, bà kiện tướng Cái người cán phục vụ đắc lực cho nhân dân, đem hiểu biết hướng dẫn người tập luyện để nâng cao sức khỏe đẩy lùi bệnh tật " [8] Ngày 02/01/1958 ban bí thư trung ương Đảng thị 106, rõ phương hướng nhiệm vụ công tác TDTT đề số biện pháp lớn để tạo sở cho phong trào TDTT quần chúng phát triển Chỉ thị mở đầu sau: “Dưới chế độ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường thể chất nhân dân coi nhiệm vụ quan trọng Đảng Chính Phủ…” Chỉ thị xác định công tác TDTT biện pháp có hiệu việc nâng cao suất lao động, củng cố quốc phòng, chống bệnh tật, tăng cường nghị lực phương pháp tốt để giáo dục nhân dân tổ chức, kỷ luật đoàn kết nghiệp cách mạng Ngày 31/01/1960 thư gửi cho hội nghị cán TDTT toàn miền Bắc, Bác Hồ dặn: “Muốn giữ gìn sức khỏe nên thường xuyên tập luyện TDTT, nên phát triển phong trào TDTT cho rộng khắp” Tại Đại Hội toàn quốc lần thứ Đảng vào tháng 09/1960 Báo cáo trị ban chấp hành trung ương Đảng có đoạn: “Con người vốn quý chế độ xã hội chủ nghĩa Bảo vệ bồi dưỡng sức khỏe người nghĩa vụ mục tiêu cao quý ngành y tế TDTT…” Với hướng dẫn nghị đại hội III, phong trào TDTT miền bắc, đặc biệt phong trào thể dục vệ sinh sở có bước phát triển mới, đạt số thành tích, góp phần tích cực vào việc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, phụ nữ vai trò phục vụ sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác đời sống Trước tình hình mới, định hướng Đảng phát triển nghiệp TDTT: "Phát triển TDTT phận quan trọng sách phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước nhằm bồi dưỡng phát huy nhân tố người công tác TDTT phải góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, nâng cao suất lao động xã hội sức chiến đấu lực lượng vũ trang" Chỉ thị 36 CT/TW ngày 24 tháng năm 1994 công tác TDTT giai đoạn Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu: "Mục tiêu lâu dài công tác TDTT hình thành TDTT phát triển tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần nhân dân thực giáo dục thể chất tất trường học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống ngày hầu hết học sinh - sinh viên" [1] Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi: "Quy định chế độ GDTC bắt buộc trường học" Điều khẳng định quan tâm đạo Đảng Nhà nước ta TDTT GDTC nhà trường, coi nhiệm vụ cấp thiết Đảng toàn dân, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TDTT nước nhà.[10] 45 PHỤ LỤC Phụ lục Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm Test nằm sấp chống đẩy 15 giây tính số lần Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Nguyễn Ngọc Tuấn 0,5 0,25 Nguyễn Thành Đô -0,5 0.25 Đặng Văn Cường -1,5 2,25 Vũ Mạnh Tiến -0.5 0.25 Nguyễn Thành Long 0.5 0.25 Hoàng Thanh Minh 1.5 2,25  45 X 7,5 2 5,5  1,04 ttính 1,75 46 Nhóm đối chứng TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Trần Đức Trung 0,5 O,25 Nguyễn Tiến Đạt 10 1,5 2,25 Trần Mạnh Chiến -0,5 0,25 Vũ Mạnh Tiến -0,5 0,25 Đỗ Anh Tân 0,5 0,25 Nguyễn Ngọc Tuấn -1,5 2,25  51 X 8,5 2 5,5  1,925 ttính 0.262 47 Phụ lục Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test nằm sấp chống đẩy 15 giây tính số lần Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Nguyễn Thanh Tùng 13 5,4 169 Nguyễn Tuấn Thanh 12 4,4 144 Đặng Ngọc Diệp 12 4,4 144 Vũ Văn Tiến 14 6,4 196 Nguyễn Việt Thanh 13 5,4 169 Hoàng Văn Chiến 12 4,4 144  76 X 12 2 53,66  7,32 ttính 2,42 48 Nhóm đối chứng TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Lê Anh Tuấn 0,5 81 Nguyễn Quốc Việt 0,5 81 Trần Đức Chiến -0,5 64 Vũ Anh Quân 0,5 81 Đỗ Anh Tân -0,5 64 Nguyễn Thái Ngọc -0,5 64  51 X 10,5 2 53,66  7,32 ttính 2,42 49 Phụ lục Kết kiểm trƣớc thực nghiệm Test chạy 30 m tốc độ cao tính (s) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Nguyễn Việt trung 5,5 3,42 5,85 Nguyễn Tiến Anh 1,92 3,68 Đặng Văn Tuấn 4,8 1,72 2,95 Vũ Anh Dũng 4,9 1,82 3,31 Nguyễn Tuấn Dũng 5,2 2,12 4,49 Hoàng Quốc Việt 5,4 2,32 5,38  30,8 X 4,79 2 1,42  1,917 ttính 1,23 50 Nhóm đối chứng TT Họ tên Lê Việt Anh Nguyễn Vưn Toàn Xi Xi - X ( Xi - X )2 -0,09 0.008 4,8 0,08 0.27 Trần Tri Thức 5,4 0,60 0.37 Vũ Quang Tuấn 4,15 -0,64 0,41 Đỗ Tiến Thành 4,8 0,08 0.33 Nguyễn Văn Đức 4,9 0,10 0.01  28,75 X 4,70 2 1,42  1,917 ttính 1,23 51 Phụ lục Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test chạy 30m tốc độ cao tính (s) Nhóm thực nghiệm Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Nguyễn Tiến Anh 4,3 -21,86 18.49 Nguyễn Xuân Tuyến 4,4 -21,76 19.36 Đặng Hồng Quân 4,32 -21,84 18.66 Vũ Việt Anh 4,2 -21,96 17.64 Nguyễn Văn Hoàng 4,44 -21,72 19.71 Hoàng Anh Dũng 4,5 -21,66 20.25 TT  26,16 X 4,30 2 5,42  2.75 ttính 2,35 52 Nhóm đối chứng TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Lê Quang Đạt 4.8 -23.25 23.04 Nguyễn Đình Tùng 4.6 -23.45 21.16 Trần Văn Điệp -23.05 25 Vũ Toàn Anh 4.15 -23.9 17.22 Đỗ Minh Tân -23.05 25 Nguyễn Ngọc Quân 4.5 -23.55 20.25  8,05 X 4,65 2 5,24  2.75 ttính 2,35 53 Phụ lục Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm Test thành tích đẩy tạ 5kg tính (m) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Nguyễn Quang Toản 2.83 8.04 Nguyễn Tiết Thành 6.8 2.63 6.95 Đặng Hoàng Anh 7.2 3.03 9.22 Vũ Việt Dũng 6.73 2.56 6.58 Nguyễn Đình Trọng 7.4 3.23 10.47 Hoàng Nhật Minh 6.5 2.33 14.28  41,63 X 8,50 2 0.467  0.782 ttính 0,0201 54 Nhóm đối chứng TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 7.1 2.84 50.12 2.74 49 Trần Văn Điệp 7.2 2.94 51.84 Vũ Toàn Anh 6.9 2.64 47.61 Đỗ Minh Tân 7.5 3.24 56.25 Nguyễn Ngọc Quân 6.89 2.63 47.4721 Lê Quang Đạt Nguyễn Đình Tùng  42,58 X 9,0 2 0,467  0.782 ttính 0.0201 55 Phụ lục Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test thành tích đẩy tạ 5kg tính (m) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Lê Quang Đạt 8.4 0.302 0.091 Nguyễn Đình Tùng 7.9 -0.198 0.039 Trần Văn Điệp 8.23 0.132 0.017 Vũ Toàn Anh 8.07 -0.028 0.008 Đỗ Minh Tân 7.89 -0.208 0.043 Nguyễn Ngọc Quân 8,50 0,208  40.49 X 10,44 2 0.612  0,213 ttính 2,550 0,043 56 Nhóm đối chứng TT Họ tên Xi Xi - X ( Xi - X )2 Nguyễn Tiến Anh 7.5 -0.081 0.006 Nguyễn Xuân Tuyến 7.67 0.088 0.007 Đặng Hồng Quân 0.418 0.175 Vũ Việt Anh 7.2 -0.381 0.145 Nguyễn Văn Hoàng 7.12 -0.461 0.213 Hoàng Anh Dũng 0.418 0.175  45.49 X 9,25 2 0.228  0,213 ttính 2,550 57 Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trƣờng ĐHSP Hà Nội Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Họ tên: Năm sinh: Nghề nghiệp: Năm công tác: Trình độ chuyên môn: Nơi công tác: Để góp phần giúp hoàn thiện đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh – Hải Dương” Bằng kiến thức sâu rộng bề dày kinh nghiệm Kính mong đồng chí bớt chút thời gian nghiên cứu trả lời giúp số câu hỏi phiếu, câu trả thầy cô đóng góp cho thành công đề tài Cách trả lời: Xin thầy cô đánh dấu x vào ô thầy cô cho Câu hỏi: Theo thầy cô tập phát triển SMTĐ cho nam vận động viên đẩy tạ * Những tập phát triển SMTĐ chân Bật cóc 30m số lần lặp lại 2-3 tổ nghĩ quãng 2-3 phút Bật xa chỗ tổ x lần nghỉ quãng phút Chạy đạp thẳng chân sau 40m x tổ nghỉ tổ 2-3 phút Bật nhảy hố cát 4-5 tổ x4 tổ nghỉ phút Gánh tạ bật nhảy trọng lượng tạ 15 kg bật nhảy cách mặt đất 1822cm, số lần thực 8-10 lần x 4-5 tổ 58 Gánh tạ bật nhảy đổi chân độ cao 25, tổ tổ 18-20 lần, tạ 20 kg, nghỉ phút Chạy lên dốc 40-50m x tổ, nghỉ phút Bật nhảy hai chân lên cầu thang x tổ nghỉ tổ phút * Nhóm tập phát triển SMTĐ tay Co tay xà đơn x 8-10 lần x tổ nghỉ tổ 2-3 phút Nằm sấp chống đẩy x 20 lần x 4-5 tổ, nghỉ tổ phút Chống đẩy xà kép x 15-20 lần x 2-3 tổ nghỉ tổ phút Chống đẩy xà kép x 15-20 lần x 2-3 tổ nghỉ tổ phút Đứng thẳng cầm tạ đơn co duỗi tay chếch 450, Tạ 20 kg số lần lặp lại cực hạn, lặp lại 4-5 tổ nghỉ tổ 3-4 phút Nằm ngửa ghế đẩy tạ: trọng lượng tạ 30kg, số lần thực cực hạn lặp lại 4-5 tổ nghỉ tổ 3-4 phút Vừa chống đẩy, vừa di chuyển hai tay có người nâng chân, chống đẩy di chuyển 20m, lặp lại 2-3 tổ nghỉ tổ phút Gập thân càm tạ đòn thực nâng hạ tạ, trọng lượng tạ 20kg, số thực cực hạn lặp lại 2-3 tổ, nghỉ tổ phút Đứng chếch chống đẩy vào tường, tổ 20-30 lần lặp lại 4-5 tổ nghỉ tổ phút Xin chân thành cảm ơn thầy cô! Hà Nội, ngày… tháng… năm… Ngƣời lập phiếu Đặng Văn Bảo 59 Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trƣờng ĐHSP Hà Nội Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Họ tên : Năm sinh: Nghề nghiệp: Năm công tác: Trình độ chuyên môn: Nơi công tác: Để góp phần giúp hoàn thiện đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh – Hải Dương” Bằng kiến thức sâu rộng bề dày kinh nghiệm mình.Kính mong đồng chí bớt chút thời gian nghiên cứu trả lời giúp số câu hỏi phiếu, câu trả thầy cô đóng góp cho thành công đề tài Cách trả lời: Xin thầy cô đánh dấu x vào ô thầy cô cho Câu hỏi: Bài tập đánh giá hiệu ứng dụng tập phát triển SMTĐ cho nam vận động viên đẩy tạ Bài tập 1: Nằm sấp chống đẩy 15 giây tính số lần Bài tập 2: Từ tư sức cuối đẩy tạ (5kg) tính (m) Bài tập 3: Chạy 30 m tốc độ cao tính (s) Bài tập 4: Bật xa chỗ tính (m) Bài tập 5: Thành tích đẩy tạ 5kg tính (m) Xin chân thành cảm ơn thầy cô! Hà Nội, ngày….tháng….năm… Ngƣời lập phiếu Đặng Văn Bảo [...]... giáo viên đang trực tiếp huấn luyện đội tuyển Điền kinh trường Chí Linh – Hải Dương Vì vậy việc lựa chọn bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương là hết sức cần thiết 3.2 Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trƣờng THPT Chí Linh - Hải Dƣơng 3.2.1 Lựa chọn bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trƣờng THPT Chí Linh - Hải. .. VĐV đẩy tạ 17 CHƢƠNG 2 NHỆM VỤ - PHƢƠNG PHÁP – TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.1 Nhiệm vụ 1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC, việc sử dụng các bài tập và sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương 2.1.2 Nhiệm vụ 2 Lựa chọn ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương. .. lựa chọn bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương Có rất nhiều các bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương, nhưng do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, do quỹ thời gian của buổi tập và do trình độ của VĐV nên chưa thể áp dụng rộng rãi các bài tập được Do vậy để lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ, ... nghiên cứu - Trường THPT Chí Linh - Hải Dương - Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương 22 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trƣờng trung học phổ thông Chí Linh - Hải Dƣơng... liệu có liên quan, viết về nam vận động tổng quan của đề viên trường THPT tài Chí Linh – Hải Dương - Điều tra đánh giá - Thực trạng SMTĐ tố chất SMTĐ của của nam vận động nam vận động viên viên trường THPT trường THPT Chí Chí Linh – Hải Linh – Hải Dương Dương - Lựa chọn bài tập - Nội dung các bài tập III - Ứng dụng và đánh - Kết quả của nội giá hệ thống bài tập dung các bài tập - Hoàn chỉnh đề tài 04/2016... hiệu quả tập luyện không cao + Các bài tập với dụng cụ chưa được áp dụng nhiều nên rất khó tạo ra sự căng cơ tối đa như vậy SMTĐ phát triển rất kém + Các giáo viên huấn luyện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính Chính vì vậy, việc lựa chọn các bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường Chí Linh - Hải Dương là rất cần thiết 3.1.3 Đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ của nam vận động viên đẩy tạ trƣờng... khả năng sinh lực trong động tác tĩnh là tối đa Dưới góc độ lý luận TDTT sức mạnh được chia thành các loại [4]: 14 + Sức mạnh đơn thuần: Khả năng sinh lực trong các động tác chậm hoặc tĩnh + Sức mạnh tốc độ: Khả năng sinh lực trong các động tác nhanh Nhóm sức mạnh tốc độ lại được chia nhỏ tuỳ theo chế độ vận động thành sức mạnh động lực và sức mạnh hoãn sung Ngoài những loại sức mạnh cơ bản đã nêu trên... luyện lâu năm Từ đó giúp chúng tôi lựa 28 chọn được các bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ được trình bày ở bảng 3.5: Bảng 3.5: Kết quả phỏng vấn 20 GV, HLV về lựa chọn bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trƣờng THPT Chí Linh – Hải Dƣơng (n=20) TT Nội dung bài tập Đồng Tỷ lệ ý % Tỷ lệ Không % đồng ý I Các bài tập phát triển SMTĐ nhóm cơ tay vai 1 Hất tạ (5kg) hai tay qua đầu thực hiện... lên Đó là các bài tập được trình bày ở bảng 3.6 31 Bảng 3.6 Nội dung các bài tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trƣờng THPT Chí Linh – Hải Dƣơng Lƣợng vận động SỐ TT Quãng Nội dung bài nghỉ giữa tập SLLL/tổ các tổ (phút) Quãng Tổ nghỉ giữa lặp các tổ lại (phút) Tổng Yêu cầu Nhóm bài tập phát triển SMTĐ của nhóm cơ tay vai 1 2 3 4 Tại chỗ RSCC đẩy tạ 5kg (10 lần) Nằm ngửa trên ghế đẩy tạ 25kg (20... điều hoà vận mạch phát triển tương đối hoàn chỉnh Phản ứng của hệ tuần hoàn trong vận động tương đối rõ rệt, sau vận động mạch và 10 huyết áp hồi phục tương đối nhanh chóng Vì vậy, ta cần áp dụng những bài tập có khối lượng và cường độ vận động tương đối lớn như: Chạy 500 600m, chuyền bóng cự ly 6 - 8m Khi sử dụng bài tập có khối lượng và cường độ vận động lớn hoặc các bài tập phát triển sức bền cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT chí linh hải dương , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT chí linh hải dương , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT chí linh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay