Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT sơn dương tuyên quang

59 184 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 14:09

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT HOÀNG THỊ LUYẾN LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN TỐC ĐỘ TRONG CHẠY 800M CHO ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH NỮ TRƢỜNG THPT SƠN DƢƠNG - TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm GDTC Ngƣời hƣớng dẫn: ThS LÊ THỊ NGỌC MAI HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hoàng Thị Luyến Sinh viên lớp: K38 GDTC Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trƣờng THPT Sơn Dƣơng Tuyên Quang” đề tài nghiên cứu thân không trùng lặp tác giả khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung đề cập khóa luận Hà Nội, ngày …16… tháng …5… năm 2016 Sinh viên thực Hoàng Thị Luyến DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CT : Chỉ thị ĐC : Đối chứng GDTC : Giáo dục thể chất GV : Giáo viên HS : Học sinh Nxb : Nhà xuất QĐ : Quyết định SV : Sinh viên TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông TN : Thực nghiệm TW : Trung ương VĐV : Vận động viên HLV : Huấn luyện viên MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước TDTT GDTC 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm sức bền 1.2.2 Khái niệm sức bền tốc độ 1.2.3 Bài tập TDTT 1.2.4 Thể chất phát triển thể chất 1.2.5 Huấn luyện thể thao 10 1.3 Cơ sở sinh lý tố chất sức bền tốc độ 11 1.4 Cơ sở huấn luyện sức bền tốc độ 12 1.5 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi THPT 18 1.5.1 Đặc điểm tâm lý học sinH THPT 18 1.5.2 Đặc điểm sinh lý học sinh THPT 19 CHƢƠNG NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 22 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu có liên quan 22 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 22 2.2.3 Phương pháp vấn 23 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 23 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 23 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 24 2.3 Tổ chức nghiên cứu 25 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 25 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 26 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu 26 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC và việc sử dụng tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang 27 3.1.1 Thực trạng công tác GDTC trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 27 3.1.2 Thực trạng sử dụng số tập phát triển sức bền tốc độ huấn luyện chạy cự ly 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 30 3.1.3 Đánh giá thực trạng phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho nữ đội tuyển Trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 32 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức bền tốc độ nhằm nâng cao thành tí ch chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 33 3.2.1 Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 33 3.2.2 Ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng, biểu Bảng 3.1 Bảng 3.2 Diễn giải Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Thực trạng sở vật chất TDTT trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Bảng 3.3 Bài tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang áp dụng Bảng 3.4 Kết kiểm tra sức bền tốc độ chạy 800m cho Trang 29 30 31 32 nữ đội tuyển điền kinh trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 33 Kết phong vấn lựa chọn đánh giá hiệu tập Bảng 3.5 phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển 34 điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương -Tuyên Quang Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ cho nữ VĐV chạy 800m trường THPT Sơn 37 Dương - Tuyên Quang Bảng 3.7 Kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm TN ĐC 39 Bảng 3.8 Tiến trình thực nghiệm 42 Bảng 3.9 Kết kiểm tra sau TN nhóm TN ĐC 43 Bảng 3.10 Kết kiểm tra TNT STN nhóm TN 44 Bảng 3.11 Kết kiểm tra TNT STN nhóm ĐC 45 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể thành tích chạy 100m TTN STN 46 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể thành tích chạy 400m TTN STN 46 Biểu đồ 3.3 47 Biểu đồ thể thành tích chạy 800m TTN STN ĐẶT VẤN ĐỀ TDTT phận của nền văn hoá xã hội Đây coi phương tiện hiệu giáo dục góp phần xây dựng người mới phát triển toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ” cho hệ trẻ Cùng với trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá , TDTT còn phản ánh sự lớn mạnh của đất nước, tạo ổn định kinh tế , trị , nâng cao cuộc sống tinh thần ngày văn minh , tạo mối quan hệ hợp tác hữu nghị nước ta với nước khu vực và thế giới Chính , Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng việc phát triển TDTT nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nền TDTT phát triển tiến vừa có tính dân tộc vừa có tính khoa học Ngày nay, với quan điểm người vừa động lực , vừa là trung tâm phát triển , công tác giáo dục thể chất (GDTC) nhà trường đặc biệt quan trọng Dưới chế độ xã hội chủ nghĩ a, người là vốn quý nhất Do đó, việc bảo vệ , tăng cường sức khoẻ cho nhân dân mà trước hết đối tượng học sinh, sinh viên các trường học là một nhiệm vụ c ấp bách Tại nghị Đại hội XI Đảng đã khẳng định: “Phát triển mạnh phong trào TDTT đại chúng, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng số môn thể thao thành tích cao nước ta có ưu Kiên khắc phục tượng tiêu cực thể thao” Nghị 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 Bộ Chính trị khẳng định: “Phát triển TDTT yêu cầu khách quan xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực chất lượng sống nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống môi trường văn hóa lành mạnh ” “ cần quan tâm mức TDTT trường học với vị trí phận quan trọng phong trào TDTT; mặt giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, sinh viên ” [3] Vì vậy, GDTC các nh trường coi trọng thiếu nghiệp giáo dục và đào tạo , góp phần thực mục tiêu “ Nâng cao dân trí , đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước Điền kinh là môn thể thao r ất đa dạng phong phú bao gồm nội dung: bộ, chạy, nhảy, ném đẩy, leo chèo, mang vác nhiều môn phối hợp Ở nước ta , môn Điền kinh đã có lị ch sử phát triển lâu đời , với các hì nh thức tập luyện đa dạng , đã t hu hút đông đảo mọi tầng lớp , đối tượng quần chúng tham gia tập luyện thi đấu Khi chạy tất cả các nhóm đều tham gia chủ yếu là nhóm đùi Việc gắng sức luân phiên với thả lỏng tí ch cực tạo điều kiện cho việc phát triển tố chất sức nhanh , sức mạnh , sức bền, sự mềm dẻo , khả phối hợp vận động n gười Môn chạy nói chung chạy cự ly trung bình nói riêng biện pháp tốt để rèn luyện nâng cao sức khoẻ , còn trang bị cho người tập những phẩm chất đạo đức ý trí cũng tăng cường vốn kỹ , kỹ xảo vận động quan trọng cuộc sống Điền kinh giữ vai trò quan trọng nền giáo dục thể chất trường học nói chung trường THPT nói riêng Ngày , phong trào TDTT phát triển ngày lớn mạnh , đó phải kể đến nội dung chạy 800m được phát triển mạ nh mẽ các trường THPT Đặc biệt, chạy cự ly 800m dành cho các đội tuyển nữ , nội dung thi đấu phổ biến và không thể thiếu giải chạy cự ly trung bình dành cho học sinh THPT hàng năm Với quan tâm đặc biệt từ cấp ngành và ban Giám hiệu, nhà trường đã đạt được nhiều thành tí ch đáng khí ch lệ các mặt như: văn hoá, văn nghệ, TDTT… Trong đó, hoạt động TDTT được nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng sở vật chất phục vụ cho quá trì nh học tập luyện Tuy nhiên, những năm gần , thành tích đội tuyển tham gia t hi đấu chưa được cao , chưa xứng đáng với sự quan tâm và đầu tư của nhà trường Đặc biệt , các cuộc thi đấu chạy cự ly trung bình 800m của đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang còn thấp , chưa đạt đượ c thành tí ch cao Trong thực tế qua quá trì nh quan sát và nghiên cứu, việc lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang côn g việc mẻ quan tâm Để VĐV phát triển sức bền tốc độ chạy 800m trước tiên cần trang bị cho em tảng thể lực chung tốt thể lực chuyên môn phù hợp Vì v ậy, quá trình chuẩn bị thể lực cho VĐV đội tuyể THPT Sơn Dương thì n điền kinh nữ trường chuẩn bị sức bền tốc độ có vai trò vô cùng to lớn , không chỉ đối với quá trì nh chuẩn bị thể lực lứa tuổi của các VĐV để đạt được thành tí ch cao Trong trình giảng dạy huấn luyện người tập chạy cự ly trung bình 800m việc nghiên cứu tập phát triển sức bền tốc độ có ý nghĩa to lớn Trong trình nghiên cứu tổng hợp tài liệu thấy có nhiều công trình nghiên cứu hướng sức bền tốc độ Lâm Đức Thuận, Doãn Thị Oanh năm 2011 Tuy nhiên, trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang, vấn đề chưa đề cập tới Xuất phát từ lý trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển Điền kinh nữ trƣờng THPT Sơn Dƣơng - Tuyên Quang” * Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên cứu nhằm lựa chọn ứng dụng số tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Thông qua việc ứng dụng thực nghiệm chọn tập mang lại hiệu cao cho học sinh việc phát triển sức bền tốc độ * Giả thiết khoa học Nếu nghiên cứu lựa chọn hệ thống tập phát triển tốt sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang tạo điều kiện giúp em đạt thành tích cao tập luyện thi đấu Từ đó, kết nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo cho trường khác có điều kiện tương tự trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 39 test để kiểm tra sau sử lý số liệu thông qua phương pháp toán thống kê, thu thập kết trình bày bảng 3.8 Bảng 3.7 Kiểm tra đánh giá sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ nhóm thực nghiệm (nB = 8) đối chứng (nA = 8) trƣớc thực nghiệm Test Chạy 100m (s) Nhóm Chạy 400m (phút) Chạy 800m (phút) TN ĐC TN ĐC TN ĐC x 15,4 15,7 1,18 1,19 3,44 3,45 2 0,067 0,142 0,00286 0,00129 0,00204 0,000929 Các số ttính 1,86 tbảng P 1,39 0,52 2,977 >0,01 Phân tích kết kiểm tra trước thực nghiệm Nhìn vào bảng 3.8 cho thấy: Thành tích trung bình chạy 100m nhóm TN ĐC tương đương Sự khác biệt nghĩa, ttính = 1,86 < tbảng = 2,977 ngưỡng xác suất P > 1% Thành tích trung bình chạy 400m nhóm TN ĐC tương đương Sự khác biệt nghĩa, ttính = 1,39 < tbảng = 2,977 ngưỡng xác suất P > 1% Thành tích trung bình chạy 800m nhóm TN ĐC tương đương Sự khác biệt nghĩa, ttính = 0,52 < tbảng = 2,977 ngưỡng xác suất P > 1% 40 Tóm lại, qua kiểm tra thành tích ban đầu nhóm TN ĐC cho thấy ttính = 1,86, ttính = 1,39, ttính = 0,52 < tbảng = 2,977 điều cho thấy thành tích chạy 100m (s), chạy 400m (phút), chạy 800m (phút) nhóm TN ĐC khác biệt ý nghĩa ngưỡng xác suất P > 0,01, thành tích hai nhóm đồng 3.2.2.3 Xây dựng tiến trình thực nghiệm Sau lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ cho nữ VĐV điền kinh trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang, tiến hành xây dựng tiến trình thực nghiệm trình bày bảng 3.9 Qua trình thực nghiệm tuần, tuần buổi, tổng cộng 18 giáo án giáo án thực thời gian 45 phút 42 Bảng 3.8 Bảng tiến trình thực (6 tuần) Tuần Buổi TT Nội dung Chạy việt dã km Chạy tốc độ cao lặp lại 30m + 60m + 80m) Chạy biến tốc: (100m nhanh + 100m chậm, 200m Chạy lặp lại 400m Chạy phối hợp cự ly (600m + 400m + 200m + 100m) Các tập lưng, bụng Bật cao liên tục cát Chạy đạp sau 100m Chạy lặp lại 800m III IV V VI 3 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kiểm tra kết thúc 400m nhanh + 200m chậm) II Kiểm tra ban đầu nhanh + 200m chậm, 200m nhanh + 200m chậm, I + + + + 43 3.2.2.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm Sau tuần kết thúc thực nghiệm để làm rõ khác biệt thành tích nhóm TN ĐC, chúng sử dụng test lựa chọn để kiểm tra đánh giá phát triển thành tích nhóm Qua xử lý số liệu phương pháp toán học thống kê, chúng thu kết trình bày bảng 3.10 Bảng 3.9 kết đánh giá sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ nhóm thực nghiệm (nB = 8) đối chứng (nA = 8) sau thực nghiệm Test Nhóm Chạy 100m Chạy 400m Chạy 800m (s) (phút) (phút) TN ĐC TN ĐC TN ĐC x 14,2 15,1 1,08 1,14 3,04 3,21 2 0,062 0,085 Các số ttính 0,00081 0,00017 0,0012 0,00957 6,9 6,0 tbảng 2,977 P tbảng= 2,977 ngưỡng xác suất P < 0,01 Thành tích chạy trung bình 400m nhóm TN ĐC có chêch lệnh Sự khác biệt có ý nghĩa, ttính = 6,0 > tbảng = 2,977 ngưỡng xác suất P < 0,01 44 Thành tích trung bình chạy 800m nhóm TN ĐC có chêch lệch Sự khác biệt có ý nghĩa, ttính = 5,6 > tbảng = 2,977 ngưỡng xác suất P < 0,01 Như vậy, cho thấy ttính > tbảng , khác biệt có ý nghĩa độ tin cậy ngưỡng xác suất P < 0,01, chúng khẳng định sau thực nghiệm, nhóm thực nghiệm có thành tích tốt so với nhóm đối chứng hầu hết tất nội dung kiểm tra thể lực tiến hành thực nghiệm Vậy tập phát triển sức bền tốc độ mà chúng lựa chọn ứng dụng cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang phụ hợp đảm bảo tính khoa học 3.2.2.5 Kết kiểm tra trước thực nghiệm sau thực nghiệm nhóm TN ĐC phương pháp đối chiếu So sánh số trung bình quan sát test kiểm tra TTN STN nhóm đối chứng Kết thu trình bày bảng 3.11 bảng 3.12 Bảng 3.10 Kết kiểm tra TTN STN nhóm đối chứng Test Nhóm Chạy 100m Chạy 400m Chạy 800m (s) (phút) (phút) TTN STN TTN STN TTN STN x 15,7 15,1 1,19 1,14 3,45 3,21 2 0,142 0,085 0,0012 0,0017 Các số ttính 3,75 tbảng 2,977 P
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT sơn dương tuyên quang , Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT sơn dương tuyên quang , Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT sơn dương tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay