BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016

17 271 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:48

BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016 BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016 BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 01 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Hoạt động đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng gì; nêu các nguyên tắc hoạt động đầu tư xây dựng quy định trọng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13? Câu (33 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, nguyên tắc tuân thủ yêu cầu quy hoạch đô thị Câu (34 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm nhà thầu thi công xây dựng việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 02 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Nêu các hành vi bị nghiêm cấm hoạt động đầu tư xây dựng được quy đị nh Luật Xây dựng số 50/2014/QH13? Câu (33 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, nội dung trách nhiệm công tác quản lý nhà nước quy hoạch đô thị Câu (34 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng bên quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 03 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm):Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Dự án đầu tư xây dựng được phân loại thế nào ? Nêu trình tự đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng yêu cầu dự án đầu tư xây dựng Câu (33 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị; trách nhiệm, hình thức thời gian lấy ý kiến quy hoạch đô thị Câu (34 điểm): Anh (Chị) nêu nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 04 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Nêu trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng Ủy ban nhân dân cấp tỉ nh, UBND cấp huyện cấp xã theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Câu (33 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, đô thị khu đô thị mới; trách nhiệm quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị theo quy hoạch Câu (34 điểm): Anh (Chị) nêu nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 05 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): -Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Chứng hành nghề hoạt động xây dựng gì, được phân thành hạng, quan nào cấp và cấp cho những đối tượng ? - Theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chứng hành nghề thiết kế xây dựng công trình được cấp cho những lĩ nh vực thiết kế nào Điều kiện cấp chứng hành nghề thiết kế xây dựng công trình quy định nào? Câu (33 điểm): Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch xây dựng vùng; trình bày yêu cầu cụ thể định hướng phát triển không gian vùng định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng đồ án quy hoạch xây dựng vùng Câu (33 điểm) Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng Tổng mức đầu tư: - Bao gồm loại chi phí nào? Nêu giải thích - Có phương pháp lập, nêu rõ phương pháp ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 06 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): - Chủ đầu tư xây dựng người định đầu tư định quy định cụ thể theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thế nào ? - Nêu rõ hình thức quản lý dự án điều kiện áp dụng quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13? Câu (33 điểm): Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Anh (Chị) trình bày khái niệm, đối tượng trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù; cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù ? Câu (33 điểm): Theo quy định Nghị định số 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: - Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm chi phí nào? Nêu giải thích - Nêu rõ chi phí thuộc Chi phí hạng mục chung ? - Trong dự toán xây dựng công trình, chi phí xây dựng nhà tạm để điều hành thi công trường thuộc khoản mục chi phí nào, cách tính khoản mục chi phí sao? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 07 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, nguyên tắc tuân thủ yêu cầu quy hoạch đô thị Câu (32 điểm): Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân hợp đồng xây dựng theo tính chất, nội dung công việc thành loại nào, nội dung loại ? Câu (35 điểm): Nêu quyền nghĩa vụ chủ đầu tư theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 08 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm) Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, nội dung trách nhiệm công tác quản lý nhà nước quy hoạch đô thị Câu (33 điểm): Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng xây dựng có hình thức nào, nội dung hình thức giá hợp đồng; nêu điều kiện áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh Giá hợp đồng theo thời gian? Câu (35 điểm): Nêu nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn Trình bày nội dung thời gian lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 09 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị; trách nhiệm, hình thức thời gian lấy ý kiến quy hoạch đô thị Câu (33 điểm): Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định trường hợp điều chỉnh hợp đồng xây dựng (đối với nguồn vốn nói chung); nêu nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng; Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng trọn gói quy định thực ? Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm nhà thầu thi công xây dựng việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 10 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, đô thị khu đô thị mới; trách nhiệm quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị theo quy hoạch Câu (34 điểm): Anh (chị) hảy trình bày nguyên tắc xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở? Phân biệt thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng? Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực nêu nào? Câu (34 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng bên quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 11 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch xây dựng vùng; trình bày yêu cầu cụ thể định hướng phát triển không gian vùng định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng đồ án quy hoạch xây dựng vùng Câu (33 điểm): Anh (chị) hảy cho biết người có thẩm quyền lập biên vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở ? hảy nêu hình thức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoạt động xây dựng biện pháp khắc phục hậu quả? Câu (34 điểm): Anh (Chị) nêu nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 12 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm): Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Anh (Chị) trình bày khái niệm, đối tượng trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù; cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù Câu (35 điểm): Anh (chị) hảy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoạt động xây dựng xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở chức danh: Thanh tra viên xây dựng; Trưởng đoàn tra chuyên ngành Thanh tra Sở Xây dựng; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND cấp xã; chủ tịch UBND cấp huyện; chủ tịch UBND cấp tỉnh? Câu (33 điểm): Nêu quyền nghĩa vụ chủ đầu tư theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 13 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân hợp đồng xây dựng theo tính chất, nội dung công việc thành loại nào, nội dung loại ? Câu (33 điểm): Hoạt động đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng là gì ; nêu các nguyên tắc hoạt động đầu tư xây dựng quy định trọng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ? Câu (33 điểm) Nêu đối tượng nội dung Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 14 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng xây dựng có hình thức nào, nội dung hình thức giá hợp đồng; nêu điều kiện áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh Giá hợp đồng theo thời gian? Câu (35 điểm): Nêu các hành vi bị nghiêm cấm hoạt động đầu tư xây dựng được quy đị nh Luật Xây dựng số 50/2014/QH13? Câu (32 điểm): Anh chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch, kiến trúc quy định Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 15 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm): Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định trường hợp điều chỉnh hợp đồng xây dựng (đối với nguồn vốn nói chung); nêu nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng; Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng trọn gói quy định thực ? Câu (33 điểm):Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Dự án đầu tư xây dựng được phân loại thế nào ? Nêu trình tự đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng yêu cầu dự án đầu tư xây dựng Câu (35 điểm) : Nêu nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn Trình bày nội dung thời gian lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 16 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): Anh (chị) hảy trình bày nguyên tắc xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở? Phân biệt thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng? Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực nêu nào? Câu (33 điểm): Nêu trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng Ủy ban nhân dân cấp tỉ nh , UBND cấp huyện cấp xã theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Câu (33 điểm): Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân hợp đồng xây dựng theo tính chất, nội dung công việc thành loại nào, nội dung loại ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 17 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Anh (chị) hảy cho biết người có thẩm quyền lập biên vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở ? hảy nêu hình thức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoạt động xây dựng biện pháp khắc phục hậu quả? Câu (34 điểm): -Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Chứng hành nghề hoạt động xây dựng gì, được phân thành hạng , quan nào cấp và cấp cho những đối tượng nào ? - Theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chứng hành nghề thiết kế xây dựng công trình được cấp cho những lĩ nh vự c thiết kế Điều kiện cấp chứng hành nghề thiết kế xây dựng công trình quy định nào? Câu (33 điểm): Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng xây dựng có hình thức nào, nội dung hình thức giá hợp đồng; nêu điều kiện áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh Giá hợp đồng theo thời gian? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 18 ……………………………………………………………………………… Câu (35 điểm): Anh (chị) hảy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoạt động xây dựng xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở chức danh: Thanh tra viên xây dựng; Trưởng đoàn tra chuyên ngành Thanh tra Sở Xây dựng; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND cấp xã; chủ tịch UBND cấp huyện; chủ tịch UBND cấp tỉnh; Trưởng đoàn tra chuyên ngành Thanh tra Bộ Xây dựng? Câu (33 điểm): - Chủ đầu tư xây dựng người định đầu tư định quy định cụ thể theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thế nào ? - Nêu rõ hình thức quản lý dự án điều kiện áp dụng quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13? Câu 3(32 điểm): Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định trường hợp điều chỉnh hợp đồng xây dựng (đối với nguồn vốn nói chung); nêu nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng; Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng trọn gói quy định thực ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 19 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng Tổng mức đầu tư: - Bao gồm loại chi phí nào? Nêu giải thích - Có phương pháp lập, nêu rõ phương pháp Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm nhà thầu thi công xây dựng việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng Câu (32 điểm): Anh chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch, kiến trúc quy định Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 20 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: - Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm chi phí nào? Nêu giải thích - Nêu rõ chi phí thuộc Chi phí hạng mục chung - Trong dự toán xây dựng công trình, chi phí xây dựng nhà tạm để điều hành thi công trường thuộc khoản mục chi phí nào, cách tính khoản mục chi phí sao? Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng bên quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng Câu (31 điểm): Anh chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước phát triển đô thị quy định Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng [...]... đầu tư xây dựng và hoạt động xây dựng là gì ; nêu các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định trọng Luật Xây dựng số 50 /201 4/QH13 ? Câu 3 (33 điểm) Nêu đối tượng và nội dung của Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30 /200 9/QH12 ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG... lập quy hoạch xây dựng nông thôn Trình bày nội dung và thời gian lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định của Nghị định số 44 /201 5/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: ... lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 15 ……………………………………………………………………………… Câu 1 (32 điểm): Luật Xây dựng số 50 /201 4/QH13 và Nghị định số 37 /201 5/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định những trường... nhà nước thuộc ngành Xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 20 ……………………………………………………………………………… Câu 1 (34 điểm): Theo quy định của Nghị định 32 /201 5/NĐ/CP về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: - Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm...ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 13 ……………………………………………………………………………… Câu 1 (34 điểm): Nghị định số 37 /201 5/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng phân hợp đồng xây dựng theo tính chất, nội dung công việc thành những... giá điều chỉnh và Giá hợp đồng theo thời gian? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 18 ……………………………………………………………………………… Câu 1 (35 điểm): Anh (chị) hảy nêu thẩm quy n xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng xây dựng; kinh doanh... phân hợp đồng xây dựng theo tính chất, nội dung công việc thành những loại nào, nội dung từng loại ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 17 ……………………………………………………………………………… Câu 1 (33 điểm): Anh (chị) hảy cho biết những người có thẩm quy n lập biên... liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở của các chức danh: Thanh tra viên xây dựng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Xây dựng; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND cấp xã; chủ tịch UBND cấp huyện; chủ tịch UBND cấp tỉnh; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng? Câu 2 (33 điểm): - Chủ đầu tư xây dựng do người quy t... hợp đồng xây dựng (đối với các nguồn vốn nói chung); nêu các nguyên tắc trong điều chỉnh hợp đồng; Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói được quy định thực hiện như thế nào ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 19 ………………………………………………………………………………... nào ? - Theo quy định của Nghị định số 59 /201 5/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chứng chỉ hành nghề thi t kế xây dựng công trình được cấp cho những lĩ nh vự c thi ́t kế nào và Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thi t kế xây dựng công trình quy định như thế nào? Câu 3 (33 điểm): Theo Nghị định số 37 /201 5/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng xây dựng có các
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016, BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016, BỘ 20 ĐỀ TỰ LUẬN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay