Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh quảng bình trong giai đoạn hiện nay

207 212 2
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:08

B GIO DC V O TO B NI V HC VIN HNH CHNH QUC GIA ON NHN O HOàN THIệN TIÊU CHí Và PHƯƠNG PHáP ĐáNH GIá CÔNG CHứC CấP Xã Từ THựC TIễN TỉNH QUảNG BìNH TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh: Qun lý hnh chớnh cụng Mó s: 62 34 82 01 LUN N TIN S QUN Lí HNH CHNH CễNG NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS V Duy Yờn PGS.TS Lờ Vn ớnh H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan cụng trỡnh nghiờn cu ny l ca riờng cỏ nhõn tụi Cỏc s liu, kt qu c s dng minh lun ỏn ny l trung thc, cú ngun gc rừ rng Nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Tỏc gi on Nhõn o LI CM N Trong quỏ trỡnh nghiờn cu Lun ỏn, mc dự cũn gp rt nhiu khú khn v thi gian, thụng tin, t liu, song c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc thy giỏo, cụ giỏo Hc vin Hnh chớnh Quc gia cng nh cỏc ng cỏc s ban ngnh ca UBND tnh Qung Bỡnh tỏc gi ó hon thnh lun ỏn: "Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó t thc tin tnh Qung Bỡnh giai on hin nay" theo ỳng thi gian v yờu cu ca Hc vin Vi tỡnh cm trõn trng nht, hc viờn xin cm n ti: - Ban Giỏm c Hc vin Hnh chớnh Quc gia, cỏc thy cụ giỏo khoa Sau i hc v cỏc phũng Khoa ca Hc vin - c bit tỏc gi xin cm n cỏc thy giỏo ó tn tỡnh hng dn, giỳp tỏc gi hon thnh lun ỏn - Cựng cỏc ng nghip cụng tỏc ti Vn phũng UBND tnh, S Ni v tnh, Phũng Ni v cỏc huyn, Chi cc Thng kờ tnh Qung Bỡnh ó nhit tỡnh cung cp s liu giỳp tụi hon thnh lun ỏn Trong quỏ trỡnh lm ti, bn thõn tỏc gi ó c gng tỡm hiu ti liu, hc hi kinh nghim tng hp, phõn tớch, ỏnh giỏ Tuy nhiờn, s hiu bit cũn hn ch, kinh nghim thc t cha nhiu vỡ vy khụng trỏnh nhng thiu sút, rt mong nhn c s gúp ý ca thy cụ giỏo v c gi Tỏc gi on Nhõn o MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Li cm n Mc lc Danh mc cỏc ký hiu, cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng Danh mc cỏc biu , s M U 1 Tớnh cp thit ca lun ỏn Mc ớch, nhim v ca lun ỏn i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu c th ca lun ỏn 5 Gi thuyt khoa hc Nhng úng gúp mi ca lun ỏn í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn Kt cu ca lun ỏn Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NHNG VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU 10 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti 10 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc 10 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc ngoi 21 1.2 Nhng t cn tip tc nghiờn cu 24 Chng 2: C S Lí LUN V TIấU CH V PHNG PHP NH GI CễNG CHC CP X TRONG QUN Lí CễNG CHC 26 2.1 Mt s lý lun v cụng chc cp xó v ỏnh giỏ cụng chc cp xó 26 2.1.1 Cp xó v chớnh quyn cp xó 26 2.1.2 Cụng chc cp xó 28 2.1.3 ỏnh giỏ cụng chc cp xó 36 2.2 Cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 43 2.2.1 Tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó 43 2.2.2 Phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 48 2.3 Kinh nghim ca mt s nc v a phng ỏnh giỏ cụng chc cp xó v mt s bi hc kinh nghim c rỳt 56 2.3.1 Kinh nghim ca mt s nc v a phng ỏnh giỏ cụng chc núi chung v cụng chc cp xó núi riờng 56 2.3.2 Mt s bi hc kinh nghim c rỳt 65 Tiu kt Chng 68 Chng 3: THC TRNG P DNG TIấU CH V PHNG PHP NH GI CễNG CHC CP X TNH QUNG BèNH 69 3.1 Khỏi quỏt v chớnh quyn cp xó v i ng cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh 69 3.1.1 V tỡnh hỡnh kinh t - xó hi ca tnh Qung Bỡnh 69 3.1.2 V i ng cụng chc cp xó ca tnh Qung Bỡnh 70 3.2 Thc tin ỏp dng cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh hin 74 3.2.1 Quỏ trỡnh trin khai cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh 74 3.2.2 Thc trng ỏp dng tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó Qung Bỡnh 77 3.2.3 Thc tin ỏp dng phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh 89 3.3 ỏnh giỏ chung v thc tin ỏp dng cỏc tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh 108 3.3.1 u im 108 3.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn 111 Tiu kt Chng 116 Chng 4: QUAN IM, GII PHP HON THIN TIấU CH V PHNG PHP NH GI CễNG CHC CP X 117 4.1 Quan im hon thin tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 117 4.1.1 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó trờn c s quỏn trit cỏc quan im ca ng v xõy dng i ng cỏn b, cụng chc cp xó 117 4.1.2 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó phi bo m mc tiờu xõy dng i ng cụng chc cp xó sch, vng mnh, chuyờn nghip, hin i 119 4.1.3 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó phi cn c vo chc trỏch, nhim v c giao v kt qu thc hin nhim v ca tng chc danh cụng chc cp xó 120 4.1.4 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó phi bo m khỏch quan, cụng bng, chớnh xỏc v phỏt huy dõn ch, thu hỳt s giỏm sỏt hot ng ỏnh giỏ cụng chc cp xó 122 4.1.5 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó phự hp vi c im ca i ng cụng chc cp xó 123 4.2 Cỏc gii phỏp hon thin tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 124 4.2.1 Nõng cao nhn thc v tm quan trng ca ỏnh giỏ cụng chc cp xó v tớnh cp thit phi hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó giai on hin 124 4.2.2 Tip tc hon thin cỏc quy nh v tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 127 4.2.3 p dng cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó linh hot, sỏng to, phự hp vi c im tng chc danh cụng chc cp xó v iu kin c th cỏc vựng, 136 4.2.4 V thớ im ngi dõn tham gia ỏnh giỏ cụng chc cp xó 143 4.2.5 Bo m iu kin ỏp dng cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó hiu qu 146 Tiu kt chng 149 KT LUN 150 CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N 151 TI LIU THAM KHO 152 PH LC 1PL DANH MC CC Kí HIU, CC CH VIT TT STT Vit tt Din gii CBCC Cỏn b, cụng chc CCCX Cụng chc cp xó CQHCNN C quan hnh chớnh nh nc HND Hi ng nhõn dõn UBND y ban nhõn dõn DANH MC CC BNG Bng 2.1 Bng 2.2 Bng 3.1 Bng 3.2 Bng 3.3 Bng 3.4 Bng 3.5 Bng 3.6 Bng 3.7 Bng 3.8 Bng 3.9 Bng 3.10 Bng 3.11 Bng 3.12 Bng 3.13 Bng 3.14 Bng 3.15 Bng 3.16 Bng 3.17 Bng 3.18 Bng 3.19 Ch s phng phỏp ỏnh giỏ theo kt qu u 52 Mu phiu ghi chộp cỏc s kin ỏng chỳ ý 53 C cu CCCX theo tui nm 2012 70 Trỡnh CCCX tnh Qung Bỡnh nm 2008-2012 72 Trỡnh lý lun chớnh tr CCCX tnh Qung Bỡnh 73 Trỡnh ngoi ng, tin hc CCCX tnh Qung Bỡnh 73 Tỡnh hỡnh thc hin ỏnh giỏ CCCX t nm 2003-2012 75 T l xp loi chung CCCX c ỏnh giỏ t nm 2008-2012 76 So sỏnh quy nh xp loi cụng chc theo Quyt nh s 11/1998/Q-TCCP-CCVC v Lut CBCC nm 2008 84 Kt qu kho sỏt phn ỏnh thc trng ỏp dng tiờu ỏnh giỏ theo quy nh hin hnh 85 Kt qu kho sỏt nhu cu sa i h thng tiờu ỏnh giỏ c* 86 Kt qu kho sỏt b sung tiờu khuyn khớch v phõn loi kt qu ỏnh giỏ* 88 Kt qu kho sỏt thc trng phng phỏp ỏnh giỏ ang ỏp dng vi CCCX tnh Qung Bỡnh 93 Kt qu kho sỏt v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ca tnh theo nh k* 95 Kt qu kho sỏt ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh theo phng phỏp 360o* 97 Kt qu kho sỏt phng phỏp ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh theo mc tiờu v kt qu cụng v* 98 Kt qu kho sỏt phng phỏp bỡnh bu ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh* 100 Kt qu kho sỏt cụng chc v phng thc ỏp dng ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh vi s tham gia ca ngi dõn 102 Kt qu kho sỏt v hỡnh thc ngi dõn tham gia ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh Hỡnh thc ngi dõn tham gia ỏnh giỏ 103 Kt qu kho sỏt ỏnh giỏ mc hi lũng ca ngi dõn vi CCCX tnh Qung Bỡnh* 106 Kt qu kho sỏt nhu cu tham gia ca ngi dõn vo quy trỡnh ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh 107 Bng 4.1 Bng 4.2 Bng 4.3 Bng 4.4 Bng 4.5 Bng 4.6 Kin ngh hon thin tiờu ỏnh giỏ nh k CCCX theo Lut CBCC 2008 127 Kin ngh phõn b ch tiờu xp loi CCCX theo mc hon thnh nhim v ca t chc 130 Minh v so sỏnh cp ỏnh giỏ cụng chc 138 Minh k thut ỏnh giỏ cụng chc theo phng phỏp lit kờ kim tra cụng vic (Weighted Cheklists) 140 Minh k thut ỏnh giỏ cụng chc theo s kin in hỡnh (Critical-Incident technique) 142 Kin ngh ỏp dng ỏnh giỏ CCCX cú s tham gia ca ngi dõn khu vc ụ th 144 DANH MC CC BIU , S Biu 3.1 Th hin c cu dõn s v CCCX tnh Qung Bỡnh theo gii Biu 3.2 tớnh v dõn tc nm 2010 71 Kt qu iu tra ca B Ni v v vic la chn phng thc ỏnh giỏ cụng chc nh k thỏng v nh k nm (nm 2006) 96 Biu 3.3 Kt qu kho sỏt s cn thit ngi dõn v doanh nghip tham gia ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh 101 S 2.1 Mụ hỡnh ỏnh giỏ CCCX theo phng phỏp 3600 Nng 62 S 4.1 Mụ hỡnh kin ngh ỏnh giỏ CCCX theo phng phỏp 360o cú s tham gia ca ch th ngoi h thng hnh chớnh 132 Mụ hỡnh kin ngh phng phỏp ỏnh giỏ bỡnh bu CCCX 135 Minh thang im ỏnh giỏ 139 S 4.2 S 4.3 : Khú hiu, khú ỏp dng : Bỡnh thng : n gin d thc hin Cõu 11 Theo ễng/B thy hng hon thin cỏc tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó hin cn lm l? : C th húa hn so vi quy nh hin hnh : Lng húa cỏc tiờu gn vi kt qu cụng vic : Gn kt qu hot ng ca t chc vi t l xp loi cụng chc : Xỏc nh t l % gia tiờu nh tớnh v tiờu nh lng : Nõng mc im xp loi cho tiờu ỏnh giỏ xut sc v khỏ so quy nh c : Quy nh im thng +, im pht - thay vỡ khung ti a, ti thiu Cõu 12 Theo ễng/B mt s a phng ỏnh giỏ cụng chc cp xó t tiờu cụng chc hon thnh xut sc nhim v phi cú ớt nht sỏng kin ci tiờn k thut liờn quan ti cụng vic ca mỡnh nm l? : Hay, sỏng tp, hp lý, nờn phỏt huy, buc cụng chc phi n lc, sỏng to : Bỡnh thng : Khụng kh thi vỡ quỏ mi m v cha c kim nghim Cõu 13 Theo ễng/B hin phng phỏp ch yu c s dng v tỏc ng trc tip ti ỏnh giỏ cụng chc cp xó a phng mỡnh l gỡ? : Phng phỏp bỡnh bu : Cho im v xp hng theo tiờu : ỏnh giỏ da trờn s kin ỏng chỳ ý v nht ký cụng v : Phng phỏp ỏnh giỏ qua bỏo cỏo 23PL : Cỏc phng phỏp khỏc Cõu 14 Theo ễng/B gii phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó gn vi mc tiờu v kt qu l? : ỏnh giỏ trờn c s mc tiờu, nhim v cụng vic c giao : ỏnh giỏ da trờn kt qu cụng vic : Kt hp gia mc tiờu, nhim v c giao vi kt qu cụng vic Cõu 15 Theo ễng/B phng phỏp bỡnh bu ca th ỏnh giỏ cụng chc cp xó nờn thit k theo hỡnh thc no? : B phiu kớn : ỏnh giỏ trc tip, cụng khai qua phiờn hp Cõu 16 Theo ễng/B cú cn thit ỏp dng c ch phn bin xó hi ngi dõn tham gia ỏnh giỏ cụng chc cp xó khụng? : Cú cn thit : Khụng cn thit Cõu 17 Nu quy nh chớnh quyn cp xó phi cú s tham gia ỏnh giỏ ngi dõn thỡ: a V trớ cn ỏp dng ngi dõn ỏnh giỏ l: : Mi v trớ : Ch cụng chc lónh o : Ch cụng chc trc tip gii quyt th tc hnh chớnh cho nhõn dõn b *Phng thc ngi dõn ỏnh giỏ l: : p dng thớ im phng, th trn : p dng rng rói c xó, phng, th trn 24PL c *S dng kt qu ngi dõn ỏnh giỏ vo ni dung: : S dng cho ỏnh giỏ chung vi cụng chc : Ch s dng ỏnh giỏ cho mc tinh thn thỏi phc v nhõn dõn Cõu 18 Theo ễng/B hin nu ỏp dng vic ly ý kin ngi dõn ỏnh giỏ cụng chc cp xó thỡ nờn tin hnh qua hỡnh thc no? : in thoi, Email : Thụng qua hi ngh, hi tho c s : ỏnh giỏ trc tip qua hũm phiu tr s sau ngi dõn n giao dch cụng vic : Thụng qua i biu i din (t, cm, khu, xúm, i sn xut ) v hỡnh thc khỏc Cõu 19 Theo ễng/B hin s a phng ỏp dng ỏnh giỏ cụng chc cp xó qua mng l? : Tt, tit kim thi gian, giy t, cn trỡ : Bỡnh thng : Khụng cn thit, tn kộm v phc Cõu 20 *Theo ễng/B hin ỏnh giỏ cụng chc cp xó nờn ỏp dng ỏnh giỏ nh k th no? : nh k nm : nh k quý : nh k thỏng 25PL Cõu 21 C quan cp trờn trc tip ễng/B cú ban hnh bn hng dn ỏnh giỏ cụng chc hng nm cho xó ễng/B cụng tỏc khụng? : Cú v rt chi tit ->Nu chn phng ỏn cú thỡ ni dung no hng dn chi tit v khoa hc nht? : Quy trỡnh ỏp dng : Tiờu ỏnh giỏ : Phng phỏp ỏnh giỏ : Thi gia, a im, kinh phớ : Lu h s, cụng khai kt qu : Thnh thong : Khụng, ch ỏp dng VB hng dn ca trung ng Cõu 22 C quan cú thm quyn cp trờn trc tip ễng/B ban hnh bn hng dn ỏnh giỏ cụng chc cp xó hng nm ó bao gi xy tỡnh trng sau khụng? : Ch yu chộp cỏc bn ca Trung ng : Ban hnh bn vt quỏ thm quyn : Ban hnh bn cỏ bit nhng li cha quy phm phỏp lut : Ban hnh bn sai v mt hỡnh thc : Vn bn khụng m bo tớnh kh thi Cõu 23 Theo ễng/B hng hon thin phng phỏp ỏp dng ch th ỏnh giỏ cụng chc cp xó hin l? : p dng cỏ nhõn ỏnh giỏ : p dng th ỏnh giỏ : p dng ng nghip ỏnh giỏ : p dng lónh o ỏnh giỏ 26PL Cõu 24 Theo ễng/B hin vic ỏnh giỏ cụng chc cp xó da trờn kt qu u l? : Nht thit phi tin hnh : Bỡnh thng, cú iu kin thỡ lm : Khụng cn thit Cõu 25 Theo ễng/B hin cú nờn ngi dõn tham gia vo ỏnh giỏ cụng chc cp xó? : Cn thit & nờn lut húa thnh quy nh : Ch nờn ỏp dng s v trớ cụng chc (nu chn phng ỏn ny thỡ v trớ no nờn ỏp dng) : Cụng chc lónh o : Cụng chc chuyờn mụn thc hin nhim v ni b : Cụng chc thng xuyờn gii quyt th tc hnh chớnh cho cụng dõn : Khụng cn (nu chn mc ny ụng b khụng cn tr li cõu 26) Cõu 26 Theo ễng/B nu ngi dõn tham gia vo ỏnh giỏ cụng chc nht l ỏnh giỏ cụng chc c s thỡ cú th s gp phi mt s khú khn l? : K xu qun chỳng li dng chng phỏ, xuyờn tc cụng tỏc cỏn b : Khú b trớ kinh phớ ngun lc, phng tin t chc thc hin : Khú b trớ thi im, cỏch thc thc hin : Khú tng hp kt qu Cõu 27 ễng/B cú nờn ch th khỏc h thng chớnh tr c s tham gia, giỏm sỏt, cho ý kin ỏnh giỏ cụng chc cp xó? : Cú cn thit : Bỡnh thng 27PL : Khụng cn thit Cõu 28 ễng/B thy cú cn thit phi gn kt qu hot ng ca c c quan vi t l mc thnh tớch ca cụng chc ỏnh giỏ hng nm? : Cú cn thit : Bỡnh thng : Khụng cn thit Cõu 29 Theo ễng/B nhn thc ca cụng chc hin v ỏnh giỏ cụng chc cp xó l? : Cú quan tõm ti cụng tỏc ỏnh giỏ : Bỡnh thng : Kộm v ớt quan tõm Cõu 30 Theo ễng/B khú khn, bt cp ỏnh giỏ cụng chc hin cp xó ch yu nguyờn nhõn no? : Vn bn QPPL quy nh phc tp, khụng c th, chm ban hnh cỏc VB hng dn : Trỡnh cỏn b, cụng chc ph trỏch cụng tỏc ỏnh giỏ : Thi gian v kinh phớ cho ỏnh giỏ hu nh khụng c u t : Can thip t lónh o n v : C ch phi hp gia cỏc c quan cú liờn quan quy trỡnh ỏnh giỏ khụng hp lý Xin ễng/B cho bit mt s thụng tin v bn thõn: Gii tớnh: Nam N Nm sinh: 28PL Dõn tc: Tụn giỏo: Trỡnh húa: Cp Cp Cp Khỏc (ghi rừ) Trỡnh chuyờn mụn: S cp, trung cp Cao ng, i hc Sau i hc Khỏc (ghi rừ) Trỡnh chớnh tr: S cp, trung cp C nhõn Cao cp Khỏc (ghi rừ) Trỡnh qun lý nh nc: V trớ cụng vic ễng/B ang m nhn: Mt ln na xin cm n s hp tỏc ca ễng/B! 29PL Ph lc 3.2 HC VIN HNH CHNH QUC GIA PHIU TRNG CU í KIN (Dnh cho ngi dõn cỏc xó, phng, th trn trờn a bn kho sỏt) Kớnh tha ễng/B! Chỳng tụi ang tin hnh nghiờn cu v tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó ca tnh hin S tham gia ca ễng/B s giỳp chỳng tụi rt nhiu nghiờn cu ễng/B hóy c k v tr li cõu hi phiu ny Nhng thụng tin m ễng/B cung cp ch phc v cho mc ớch nghiờn cu khoa hc v hon ton c gi kớn Xin chõn thnh cm n s hp tỏc ca ễng/B! Ghi chỳ: Mc hi ễng/B chn phng ỏn tr li thớch hp nht theo hiu bit v mc quan tõm ca mỡnh Phn b trng dnh cho ý kin khỏc ca ễng/B Cõu 1: ễng (b) cú thng xuyờn thc hin yờu cu gii quyt th tc hnh chớnh xó, phng, th trn ni ụng b sinh sng khụng? : A Cú, thng xuyờn : B t, him : C Cha tng Cõu 2: Thi gian ụng (b) nhn c kt qu cú ỳng nh phiu hn khụng? : A ỳng nh phiu hn : B Chm hn phiu hn Cõu 3: Thỏi ca cụng chc tip dõn th no? : A ỳng mc, t tn : B Bỡnh thng 30PL : C Khụng ỳng mc Cõu 4: ễng (b) thy nng lc chuyờn mụn ca cụng chc cp xó a phng hin nh th no? : A Cú nng lc, hng dn v gii quyt d hiu v d thc hin : B Bỡnh thng : C Khụng cú nng lc, hng dn, gii quyt khú hiu Cõu ễng (b) cú hi lũng sau c gii quyt cụng vic khụng? : A Rt hi lũng : B Bỡnh thng : C Khụng hi lũng Cõu ễng (b) cú sn lũng tham gia ỏnh giỏ cụng chc xó, phng, th trn ni ụng b sinh sng nu nh nc cú c ch ngi dõn trc tip tham gia ỏnh giỏ cụng chc cp xó hay khụng? : A Hng ng cao v sn sng tham gia ỏnh giỏ : B Bỡnh thng : C Khụng cú nhu cu tham gia Cõu Theo ụng b khú khn vic thu hỳt ngi dõn tham gia ỏnh giỏ cụng chc cp xó l gỡ? : A Tõm lý ngi va chm ca ngi dõn : B Trỡnh ngi dõn v cụng tỏc ỏnh giỏ : C Phng tin k thut h tr cho cụng tỏc ỏnh giỏ : D Nim tin ca ngi dõn vo vic s dng kt qu ỏnh giỏ Cõu 8: Cỏc ý kin khỏc: Xin ễng/B cho bit mt s thụng tin v bn thõn: 31PL Gii tớnh: Nam N Nm sinh: Dõn tc: Tụn giỏo: Trỡnh húa: Cp Cp Cp Khỏc (ghi rừ) Trỡnh chuyờn mụn: S cp, trung cp Cao ng, i hc Sau i hc Khỏc (ghi rừ) Trỡnh chớnh tr: S cp, trung cp C nhõn Cao cp Khỏc (ghi rừ) Trỡnh qun lý nh nc: V trớ cụng vic ễng/B ang m nhn: Mt ln na xin cm n s hp tỏc ca ễng/B! 32PL PH LC S 4: CC MU PHIU PHNG VN Ph lc 4.1 PHIU PHNG VN CH TCH UBND X, PHNG, TH TRN a im phng vn: Ngy thỏng phng vn: Ln phng vn: Ngi phng vn: NI DUNG PHNG VN - Tờn ngi phng vn: Tui: - Phng, xó: - Nhim k: Cõu hi? Vi vai trũ ngi lónh o cụng tỏc ỏnh giỏ n v, ng cú th nờu nhng bt cp tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc theo quy nh ca phỏp lut hin nay? Theo ng khú khn ỏnh giỏ cụng chc thc t xó nh l gỡ? Theo ng nguyờn nhõn no dn ti cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh cha thc s hiu qu? Phng phỏp bỡnh bu ỏp dng hin theo ng cú nhng u im, hn ch gỡ? ng cú c hun chuyờn mụn v cụng tỏc ỏnh giỏ bao gi cha? ng cú ngh vi vai trũ lónh o n v mỡnh ó thc hin ỳng quy nh cp trờn v cụng tỏc ỏnh giỏ? Khi ỏnh giỏ cụng chc di quyn phng phỏp ch yu m ng s dng l gỡ? ng ngh gỡ v vic cú c ch ngi dõn tham gia ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh nh? Theo ng ỏnh giỏ cụng chc cp xó hiu qu ngnh ni v tnh Qung Bỡnh v c quan nh nc cp trờn cn tin hnh nhng gii phỏp no? Xin cm n s hp tỏc ca ng chớ! 33PL Ph lc 4.2 PHIU PHNG VN CễNG CHC CP X a im phng vn: Ngy thỏng phng vn: Ln phng vn: Ngi phng vn: NI DUNG PHNG VN - Tờn ngi phng vn: Tui: - Phng, xó: - V trớ cụng tỏc ca cụng chc: Cõu hi? a phng ng cụng tỏc vic ỏnh giỏ ó c thc hin ỳng quy nh ca cp trờn hay cha? ng cú nhn xột gỡ v kt qu ỏnh giỏ cụng chc cp xó? Theo ng khú khn ỏnh giỏ cụng chc cp xó hin l gỡ? Theo ng õu m cú nhng khú khn ú? ng thy vai trũ cỏc ch th ỏnh giỏ cụng chc cp xó hin nh th no? Theo ng mc nh hng ca lónh o n v ti kt qu ỏnh giỏ cụng chc cp xó hin nay? ng cú kin ngh gỡ vi c quan nh nc cp trờn liờn quan ti cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc cp xó a phng hin nay? Xin cm n s hp tỏc ca ễng/B! 34PL Ph lc 4.3 PHIU PHNG VN I DIN T CHC CHNH TR X HI V CHUYấN VIấN PHềNG NI V a im phng vn: Ngy thỏng phng vn: Ln phng vn: Ngi phng vn: NI DUNG PHNG VN - Tờn ngi phng vn: Tui: - Phng, xó: - Lnh vc nghiờn cu ca chuyờn gia: Cõu hi? ễng/B cú c tham gia hi ngh ỏnh giỏ cỏn b, cụng chc cp xó bao gi cha? Nu c tham gia thỡ ý kin ca ng c tip thu nh th no? Vi vai trũ l ch th giỏm sỏt ễng/B cú nhn xột gỡ v kt qu ỏnh giỏ cụng chc cp xó? Theo ụng b nguyờn nhõn õu m cú kt qu ú? Nhỡn nhn tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc hin ễng/B thy cn phi thay i theo hng nh th no? ễng/B cú kin ngh gỡ vi c quan nh nc cp trờn liờn quan ti cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc cp xó a phng hin nay? Xin cm n s hp tỏc ca ễng/B! 35PL BNG HI - Tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc a bn nghiờn cu l gỡ? - Vic hon thin tiờu phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó a bn nghiờn cu cú mc ớch gỡ, bi hc t cụng trỡnh nghiờn cu ỏp dng thc tin qun lý sao? - Vic hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó, trờn a bn nghiờn cu quy mụ mt tnh cn lm nhng vic gỡ? - Hin trng ỏp dng tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó a bn nghiờn cu mu nhng nm qua sao? - Nhng khú khn nghiờn cu thc nghim v trin khai mụ hỡnh a phng? - Nhng cụng vic no cn tin hnh hon thin tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó a bn trin khai trờn thc t? - Cn a nhng kin ngh no thc hin gii phỏp? + Cỏch thc chn mu i tng iu tra 36PL Ph lc 4.4 PHIU PHNG VN CHUYấN GIA a im phng vn: Ngy thỏng phng vn: Ln phng vn: Ngi phng vn: NI DUNG PHNG VN - Tờn ngi phng vn: Tui: - Phng, xó: - Lnh vc nghiờn cu ca chuyờn gia: Cõu hi? Vi vai trũ chuyờn gia nghiờn cu lnh vc liờn quan ti cụng tỏc qun lý cỏn b hin nay, theo ễng/B thc t tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó hin tn ti nhng bt cp gỡ? ễng/B c bit cú nhng quc gia, vựng lónh th hay a phng no nc ta ang cú kinh nghim hay liờn quan ti ỏnh giỏ cụng chc nht l cụng chc cp xó? Kinh nghim ú cú ỏp dng vo cp xó m c th cp xó ca tnh trung nh Qung Bỡnh c khụng? Theo ễng/B õu c coi l khõu then cht gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ỏnh giỏ cụng chc cp xó, c th tnh Qung Bỡnh? ễng/B cú ỏnh giỏ gỡ v h thng phỏp lut nc ta v cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc cp xó m cỏc a phng ang phi tuõn th ỏp dng? Theo ễng/B phng phỏp ỏnh giỏ no c coi l phự hp vi xu th ci cỏch hnh chớnh phỏt huy dõn ch c s? Theo ụng b vai trũ ngi dõn cn nhỡn nhn nh th no ỏnh giỏ cụng chc c s Theo ễng/B cú nờn ban hnh bn quy nh riờng v vic ỏnh giỏ cụng chc cp xó qun lý cụng chc hin nay? Xin cm n s hp tỏc ca ễng/B! 37PL [...]... vụ của công chức; đánh giá tiềm năng; đánh giá động cơ làm việc Tác giả Hoàng Mai cũng có bài viết Hoàn thiện mô hình phân cấp trong đánh giá công chức hành chính nhà nước” đăng trên Tạp chí tổ chức nhà nước số 10/2009 Bài viết nêu thực trạng phân cấp trong đánh giá công chức hành chính nhà nước; hoàn thiện mô hình phân cấp trong đánh giá công chức hành chính nhà nước và một số giải pháp hoàn thiện. .. Cán bộ, công chức năm 2003 cho đến nay của nhà nước ta nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng Đồng thời đánh giá thực tế áp dụng các tiêu chí và phương pháp được pháp luật qui định trong đánh giá CCCX ở tỉnh Quảng Bình Từ đó làm căn cứ để xác định những tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp với thực tế Ba là, luận án nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX trong. .. về mặt lý luận và thực tiễn về tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX, để từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX đáp ứng yêu cầu của tình hình mới Tuy nhiên, do số lượng đơn vị hành chính cấp xã là rất lớn, nên nghiên cứu sinh giới hạn nghiên cứu hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX từ thực tiễn của tỉnh Quảng Bình Quảng Bình là tỉnh thuộc miền... kiện hiện nay khi Đảng và nhà nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện cải cách hành chính nhà nước Bốn là, luận án đề xuất một số điều kiện đảm bảo hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay 25 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRONG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC 2.1 Một số vấn đề lý luận về công chức cấp xã và. .. tượng nghiên cứu Tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX Tiêu chí và phương pháp mà luận án nghiên cứu bao gồm các tiêu chí và phương pháp đang được áp dụng để đánh giá công chức hàng năm được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và những tiêu chí, phương pháp đánh giá nhân sự hiện đang được áp dụng trong quản trị... chính nhà nước Về đánh giá thực thi công việc giáo trình đã nêu lên tầm quan trọng, mục tiêu đánh giá, thời điểm đánh giá, chủ thể đánh giá, phương pháp đánh giá cũng như những khó khăn thường gặp trong đánh giá thực thi công việc tại tổ chức hành chính và một số cách thức để hoàn thiện công tác đánh giá Đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới phương pháp đánh giá công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước”... dung, tiêu chí, quy trình, phương pháp đánh giá Các công 20 trình nghiên cứu về tiêu chí; phương pháp đánh giá công chức nói chung và CCCX nói riêng đã đề cập được nhiều vấn đề cơ bản liên quan đến tiêu chí và phương pháp đánh giá, đặc biệt là phương pháp đánh giá Tuy nhiên các công trình nghiên cứu này nghiên cứu tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức nói chung trong đó có CCCX mà chưa nghiên cứu tiêu. .. địa phương trong đánh giá CCCX và những bài học kinh nghiệm rút ra? - Câu hỏi 2: Thực trạng áp dụng tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX từ thực tiễn của tỉnh Quảng Bình? Các câu hỏi cụ thể: + Thực trạng áp dụng tiêu chí đánh giá CCCX ở tỉnh Quảng Bình hiện nay? Đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân? + Thực trạng áp dụng phương pháp đánh giá CCCX ở tỉnh Quảng Bình hiện. .. nay - Đề xuất quan điểm và các giải pháp cụ thể để hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX trong điều kiện hiện nay 7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX, dựng lại bức tranh thực trạng của việc áp dụng tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX từ thực tiễn của tỉnh Quảng Bình; chỉ ra những kết... chí và phương pháp đánh giá CCCX Phân tích, làm rõ các vấn đề lý luận về CCCX và đánh giá CCCX; những vấn đề lý luận về tiêu chí và phương đánh giá CCCX (khái niệm, mức độ hoàn thiện của tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX); kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong đánh giá CCCX và những bài học kinh nghiệm được rút ra Thứ hai, phân tích được thực trạng áp dụng tiêu chí và phương pháp đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh quảng bình trong giai đoạn hiện nay , Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh quảng bình trong giai đoạn hiện nay , Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh quảng bình trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay