Giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non

26 257 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - VŨ THỊ NHÂN GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON Chuyên ngành: Lý luận Lịch sử giáo dục Mã số : 62.14.01.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 LUẬN ÁN ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Thị Hồng Vinh PGS.TS Nguyễn Thị Hòa Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Trƣờng Đại học Giáo dục Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Thị Minh Liên Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Phản biện 3: TS Trần Thị Ngọc Trâm Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án họp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày tháng năm 2016 Có thể tìm đọc luận án tại: - Thư viện Quốc gia Hà Nội - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Con người tồn mối quan hệ cộng đồng, xã hội Sự phát triển cá nhân phụ thuộc nhiều vào khả hòa nhập đời sống xã hội thân Hoạt động, cộng tác, hợp tác nhiều hình thức: cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm… giúp cho cá nhân lĩnh hội giá trị, chuẩn mực xã hội loài người cách sâu sắc Mặt khác “nhân cách người hình thành hoạt động, thông qua hoạt động”[9], hợp tác điều kiện quan trọng để hình thành phát triển toàn diện nhân cách người 1.2 Giáo dục mầm non nhận thức rõ việcphát triển kĩ cho người phải lứa tuổi mẫu giáo, đặc biệt với trẻ mẫu giáo lớn Đây thời kì tạo nên sở ban đầu cần thiết cho trình hình thành nhân cách chuẩn bị cho trẻ trải qua bước ngoặc lớn đời sống tuổi thơ chuyển từ trường Mầm non đến trường Tiểu học Phát triển số kĩ cho trẻ cần thiết, kĩ hợp tác (KNHT) kĩ cần phải đặt lên hàng đầu.Ở trẻ mẫu giáo, nhu cầu hoạt độngvới người xung quanh phát triển mạnh mẽ Tất hoạt động cô giáo bạn có tác động lớn đến hình thành phát triển KNHT trẻ Nếu thiếu kĩ trẻ trở nên thụ động hoạt động, gặp khó khăn để hòa đồng vào tập thể, hay để chia sẻ, thông cảm, lắng nghe người xung quanh Điều dẫn đến hệ bước vào môi trường học tập đa dạng, phong phú khác với nhiều hình thức học tập, đòi hỏi phải có cộng tác phức tạp hơn, trẻ trở nên lúng túng, thụ động, cách hòa nhập tập thể Và điều ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu công việc, tới sống xã hội trẻ sau Có thể thấyđối với trẻ mầm non, KNHT điều kiện quan trọng để hình thành phát triển toàn diện nhân cách trẻ, hình thành trẻ trực tiếp, chủ động tham gia vào hoạt động 1.3 Thực tiễn giáo dục mầm non cho thấy việc giáo dục KNHT cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trò chơi đóng vai có chủ đề (TCĐVCCĐ) chưa nhận nhiều quan tâm mực người giáo viên Họ thường quan tâm đến sáng tạo tính tích cực nhận thức trẻ chơi nhiều kĩ hoạt động nhóm trẻ Đó nhiều nguyên nhân khiến nhiều trẻ thụ động, phụ thuộc vào người lớn, lúng túng, vụng việc thiết lập mối quan hệ với bạn bè người lớn xung quanh Vì vậy, xuất phát từ lí trên, định lựa chọn vấn đề: “Giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non” làm đề tài nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ Đề xuất biện pháp giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi nhằm góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường MN Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường MN 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN Giả thuyết khoa học Nếu GV trình tổ chức TCĐVCCĐ quan tâm mở rộng không gian chơi cho trẻ, khuyến khích trẻ làm đồ chơi, tạo hội, tình cho trẻ trải nghiệm, liên kết nhóm chơi để hợp tác với KNHT trẻ 5-6 tuổi hình thành phát triển cách hiệu trò chơi Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng sở lý luận giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN 5.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường MN 5.3 Đề xuất biện pháp TN biện pháp giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường MN Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung nghiên cứu: số biện pháp giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi - Giới hạn khách thể khảo sát: 120 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, 150 GV dạy trường MN Miền Đông Nam Bộ - Giới hạn địa bàn nghiên cứu: + Tiến hành khảo sát đối tượng GV số trường MN địa bàn Miền Đông Nam (Thành phố Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Bà Rịa – Vũng Tàu; số trường mầm non thuộc Tỉnh Bình Dương) + Tổ chức TN trường MN công lập Thủ Dầu Một, Phú Giáo Dĩ An Các phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp luận 7.1.1 Tiếp cận hệ thống 7.1.2 Tiếp cận hoạt động 7.1.3 Tiếp cận thực tiễn 7.1.4 Tiếp cận tích hợp 7.1.5 Tiếp cận phát triển 7.2 Phương pháp nghiên cứu 7.2.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận 7.2.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Luận điểm bảo vệ 8.1 Kỹ hợp tác TCĐVCCĐ trẻ mẫu giáo phối hợp hành động chơi (hoặc nhiều) nhóm trẻ cách tự nguyện để thực có hiệu trò chơi 8.2 TCĐVCCĐ, chất mô mối quan hệ xã hội sống người lớn đường thuận lợi để giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hiệu 8.3 Giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN việc làm cần thiết giai đoạn đổi GDMN nước ta Trong đó, biện pháp giáo dục GV có ảnh hướng tích cực đến phát triển kĩ hợp tác trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ trường MN Đóng góp đề tài 9.1 Đóng góp mặt lí luận - Góp phần làm phong phú lí luận giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi, trọng tâm khái niệm giáo dục KNHT cho trẻ, vai trò TCĐVCCĐ việc giáo dục KNHT cho trẻ, đặc điểm KNHT trẻ, biểu hợp tác trẻ TCĐVCCĐ, biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ TCĐVCCĐ 9.2 Đóng góp mặt thực tiễn Phát thực trạng giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN địa bàn miền Đông Nam Bộ; nguyên nhân thực trạng Đề xuất số biện pháp giáo dục KNHT nhằm giúp GV giáo dục trẻ 5-6 tuổi KNHT TCĐVCCĐ Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Chương 2: Thực trạng giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Chương 3: Biện pháp giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non thực nghiệm Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các công trình nghiên cứu kĩ hợp tác kĩ hợp tác trẻ mẫu giáo Ở nước ngoài, phương pháp dạy học hợp tác sớm hình thành áp dụng mô hình giáo dục phương Tây từ cuối kỉ XVIII, đầu kỉ XIX nhà giáo dục người Anh Andrew Bell (1789) sau phát triển Joseph Lancaster (1798) với hình thức dạy học tương trợ Dạy học hợp tác tư tưởng hóa cách hệ thống lý thuyết John Dewey (1940, 1966) Ông đề thực thi tư tưởng đề cao khía cạnh xã hội việc học vai trò nhà giáo dục việc giáo dục trẻ sống dân chủ Corsaro Rizzo (1988) cho hoạt động trẻ gắn liền với bối cảnh xã hội liên quan đến khả sử dụng ngôn ngữ, diễn giải trẻ, tham gia trẻ em vào hoạt động tương tác hàng ngày góp phần hoàn chỉnh ngôn ngữ kiến thức văn hóa cho trẻ Ở Việt Nam, việc dạy học hợp tác nhiều nghiên cứu đề cập Hầu hết nghiên cứu khẳng định thiết yếu KNHT việc giáo dục KNHT cho trẻ nhà trường mầm non (MN) nghiên cứu Đặng Thành Hưng (2002) nhóm hợp tác dạy hoc hợp tác, nghiên cứu theo hướng tâm lý học Lê Xuân Hồng (1966) phân tích đặc điểm giao tiếp trò chơi nhóm chơi không độ tuổitừ nhìn nhận tinh thần hợp tác tương trợ trẻ 1.1.2 Các công trình nghiên cứu trò chơi đóng vai có chủ đề với việc giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ mẫu giáo Ở nước ngoài, trò chơi nguồn gốc trò chơi nghiên cứu sớm tương quan với lịch sử phát triển xã hội lòai người, nghiên cứu G V Plekhanov nguồn gốc nghê thuật năm 1925 Khi phân tích trò chơi nhiều dân tộc khác nhau, ông cho lịch sử loài người, trò chơi phản ánh hoạt động lao động người lớn, bé trai bắt chước cha, bé gái bắt chước mẹ Về phân loại trò chơi đóng vai, theo Lindsey Colwell (2013), có hai loại bản, chơi tưởng tượng chơi theo kịch Chơi tưởng tượng thường khoảng tuổi phát triển mạnh mẽ giai đoạn mẫu giáo trẻ bắt đầu tương tác với trẻ khác tuổi tiếp xúc với nhiều đồ chơi, nhiều môi trường Khoảng 10-17% hành vi chơi tất trẻ mẫu giáo nhóm lại theo hình thức Ở Việt Nam, bàn hành vi ký hiệu tượng trưng trò chơi đóng vai theo chủ đề trẻ mẫu giáo, theo Trần Thị Nga, chức ký hiệu tượng trưng hành vi chơi thiết yếu trò chơi đóng vai theo chủ đề Chính hành vi làm cho vui chơi trẻ mang đậm màu sắc mô chất xã hội, giúp phân biệt hành vi chơi hành vi chơi trẻ Nguyễn Xuân Thức Nguyễn Thạc (2008) phân tích tâm lí biểu tính tích cực vui chơi trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi qua TCĐVCCĐ trường MN thành phố Hà Nội, bao gồm thành tố: nhu cầu vui chơi trẻ mẫu giáo qua TCĐVCCĐ, tính chủ động chơi nhập vai chơi trò chơi đóng vai … 1.1.3 Các công trình nghiên cứu giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ mẫu giáo Ở nước ngoài, chuyên gia giáo dục tâm lí trẻ em trí vai trò quan trọng TCĐVCCĐ phát triển trẻ Bên cạnh kỹ vận động, trò chơi đóng vai giúp trẻ phát triển kỹ xã hội, có kỹ hợp tác với bạn bè trang lứa hay với bố mẹ, GV người, đồ vật xung quanh… Ở Việt Nam, theo Nguyễn Ánh Tuyết (1994), trò chơi đóng vai theo chủ đề - trung tâm trò chơi - gây biến đổi chất tâm lí trẻ, chi phối dạng hoạt động khác làm cho chúng mang màu sắc độc đáo tuổi mẫu giáo Tác giả Bùi Thị Xuân Lụa (2013) bàn số biện pháp phát triển kỹ hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trò chơi đóng vai theo chủ đề Như vậy, từ việc tổng quan vấn đề nghiên cứu cho thấy Đã có công trình nghiên giáo dục KNHT, TCĐVCCĐ, phát triển KNHT trò chơi đóng vai Tuy nhiên, chưa có công trình, luận án nghiên cứu sâu biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ Điều cho thấy tính cấp thiết cần có công trình nghiên cứu sâu vấn đề Mặc dù vậy, công trình nghiên cứu kể nước góp phần làm sở quan trọng để kế thừa phát triển nghiên cứu vấn đề 1.2 Kĩ hợp tác trẻ mẫu giáo 1.2.1 Khái niệm kĩ hợp tác trẻ mẫu giáo Trên sở phân tích khái niệm “Kỹ năng” “Hợp tác” luận án xây dựng khái niệm kỹ hợp tác: Kỹ hợp tác phối hợp hành động để thực có hiệu nhiệm vụ chung, dựa vốn tri thức kinh nghiệm có điều kiện định Dựa sở khái niệm kỹ hợp tác luận án xây dựng khái niệm kỹ hợp tác TCĐVCCĐ khái niệm giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ mẫu giáo sau: Kỹ hợp tác TCĐVCCĐ trẻ mẫu giáo phối hợp hành động chơi (hoặc nhiều) nhóm trẻ để thực có hiệu trò chơi dựa tri thức vốn kinh nghiệm có điều kiện định 1.2.2 Cấu trúc kĩ hợp tác trẻ mẫu giáo - Cấu trúc tâm lý kĩ hợp tác Đối với trẻ mẫu giáo hoạt động chủ đạo trẻ hoạt động vui chơi, qua vui chơi trẻ lĩnh hội chuẩn mực đạo đức, kiến thức, kĩ năng…Kĩ hợp tác trẻ mẫu giáo nảy sinh chủ yếu hoạt động vui chơi với bạn bè trường mầm non Cho nên cấu trúc kĩ hợp tác trẻ mẫu giáo mặt dựa cấu trúc hợp tác cấu trúc kĩ năng, mặt dựa hoạt động chơi trẻ trường mầm non Luận án cho cấu trúc kĩ hợp tác trẻ mẫu giáo gồm mặt tương quan: mặt nhận thức, mặt thái độ, mặt hành động - Cấu trúc kĩ thành phần kĩ hợp tác Trong trình hợp tác, có nhiều kĩ khác thể hướng đến hợp tác, kĩ thành phần kĩ hợp tác, trẻ mẫu giáo luận án tập trung số kĩ sau đây:kĩ thảo luận, kĩ lắng nghe, kĩ phân công công việc hợp lí, kĩ chia sẻ, kĩ phối hợp hành động, kĩ giải xung độ 1.2.3 Các giai đoạn phát triển kĩ hợp tác trẻ 5-6 tuổi Chia thành hai giai đoạn thứ chủ yếu, giai đoạn thứ phát triển mối tương quan giai đoạn thứ hai hình thành phát triển kĩ hợp tác 1.3 Trò chơi đóng vai có chủ đề trẻ mẫu giáo mẫu giáo 5-6 tuổi 1.3.1 Bản chất trò chơi đóng vai có chủ đề Bản chất TCĐVCCĐ hiểu tái tạo lại hành động người lớn thái độ mối quan hệ họ với hoạt động lao động sinh hoạt hàng ngày trẻ trò chơi [6] 1.3.2 Đặc điểm trò chơi đóng vai có chủ đề trẻ mẫu giáo TCĐVCCĐ trước hết trò chơi có chủ đề TC, dạng hoạt động mang tính tự nguyện, tính tự lập, tính “tượng trưng”, tính tập thể, mang tính sáng tạo 1.3.3 Cấu trúc trò chơi đóng vai có chủ đề trẻ mẫu giáo Bao gồm chủ đề chơi nội dung chơi, vai chơi hành động chơi, mối quan hệ qua lại trẻ trò chơi, đồ chơi hoàn cảnh chơi 1.3.4 Trò chơi đóng vai có chủ đề trẻ 5-6 tuổi Về TCĐVCCĐ trẻ mẫu giáo nói chung giống đặc điểm cấu trúc, nhiên phát triển nhận thức giới xung quanh, cung kinh nghiệm sống TCĐVCCĐ trẻ 5-6 tuổi thể sâu sắc, sinh động phong phú 1.3.5 Trò chơi đóng vai có chủ đề việc giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ - trò chơi mang chất xã hội phương tiện thuận lợi để giáo dục KNHT cho trẻ - kĩ xã hội 1.4 Kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề trẻ 5- tuổi trƣờng mầm non 1.4.1 Những biểu kĩ hợp tác trẻ 5-6 tuổi trò chơi đóng vai có chủ đề - Trẻ thảo luận đưa ý tưởng chơi, dự định chơi, phân công nhiệm vụ chơi - Cùng phối hợp hành động chơi, thiết lập quan hệ chơi - Lắng nghe tuân thủ yêu cầu nhóm chơi - Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, trải nghiệm chơi - Cùng giải xung đột 1.4.2 Sự phát triển kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề trẻ mẫu giáo trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Sự phát triển KNHT tỉ lệ thuận với phát trẻ, trẻ lớn phát triển KNHT trở lên bền vững, rõ nét tích cực 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề trẻ 5-6 tuổi - Yếu tố chủ quan Sự phát triển tâm, sinh lý trẻ Sự tích cực, chủ động thân đứa trẻ - Yếu tố khách quan Biện pháp giáo dục cô tổ chức hướng dẫn trẻ chơi Môi trường chơi 1.5 Giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trƣờng mầm non 10 Bản chất TCĐVCCĐ mô phỏng, tái lại sống xung quanh, trình giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ, có nhiều phương tiện khác để giáo dục trẻ, thơ, câu truyện, hay tranh ảnh chứa đựng biểu hợp tác, với hoạt động giao tiếp, trải nghiệm, tình hống giáo dục kĩ hợp tác…đều có trẻ trở thành phương tiện giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ TCĐVCCĐ 1.5.6 Quy trình giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi - Đầu tiên, cho trẻ trải nghiệm, thực KNHT chơi TCĐVCCĐ - Sau đó, giáo dục trẻ thái độ mực hợp tác với bạn, hứng thú, tích cực với việc hợp tác với bạn TCĐVCCĐ - Cuối cùng, phát triển nhận thức trẻ KNHT TCĐVCCĐ, trẻ hiểu có KNHT với bạn bè quan trọng mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho trẻ Kết luận chƣơng 1 KNHT trẻ hiểu phối hợp hành động trẻ để thực có hiệu nhiệm vụ chung, dựa tri thức vốn kinh nghiệm có điều kiện định Như vậy, chất KNHT phối hợp hành động đối tác tham gia nhóm, nỗ lực để đạt mục đích chung Đối với trẻ MN, KNHT vốn phôi thai từ nhiệm vụ chung yêu cầu GV, hay hoạt động vui chơi bạn bè Hoạt động vui chơi, đặc biệt TCĐVCCĐ, coi phương tiện thuận lợi việc giáo dục trẻ mẫu giáo Bản chất trò chơi mô hình hóa mối quan hệ xã hội đời sống Thông qua trải nghiệm chơi, trẻ dần hình thành phát triển kĩ xã hội, bộc lộ điều chỉnh trạng thái tâm lý, ứng xử, từ bước hoàn thiện nhân cách Cũng việc tham gia trò chơi đòi hỏi trẻ KNHT, trẻ cần biết thỏa thuận vai chơi, lắng nghe, chia sẻ phối hợp hành động để hoàn thành nhiệm vụ chơi Từ thấy, TCĐVCCĐ vừa đối tượng nhận thức, vừa phương tiện thuận lợi để giáo dục KNHT cho trẻ KNHT TCĐVCCĐ trẻ 5-6 tuổi biểu mặt sau: trẻ thảo luận đưa ý tưởng chơi, dự định chơi, phân công nhiệm vụ chơi; Cùng phối hợp hành động chơi, thiết lập quan hệ chơi; Lắng nghe tuân thủ yêu cầu nhóm chơi; Chia 11 sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, trải nghiệm chơi; Cùng giải xung đột KNHT TCĐVCCĐ trẻ chịu tác động yếu tố khác nhau, khách quan chủ quan Luận án ba yếu tố quan trọng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc giáo dục KNHT cho trẻ giáo viên, trẻ môi trường Ba yếu tố có mối quan hệ tương hỗ, qua lại lẫn trình trẻ chơi có ảnh hưởng to lớn đến KNHT trẻ Để giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ luận án xác định rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp, phương tiện giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ Đây sở để luận án khảo sát thực trạng xây dựng biện pháp giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ Giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi vấn đề cần thiết GDMN giai đoạn nay, cần phải có nghiên cứu để đưa biện pháp giáo dục, cách làm cụ thể giúp GVMN dễ dàng áp dụng vào trình chơi trẻ để giáo dục KNHT cho trẻ Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON 2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 2.1.1 Mục đích khảo sát Tìm hiểu nhận thức, biện pháp, thuận lợi khó khăn GV việc giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN Tìm hiểu KNHT TCĐVCCĐ trẻ 5-6 tuổi trường MN 2.1.2 Nội dung khảo sát * Khảo sát thực trạng giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 56 tuổi trường MN - Thực trạng nhận thức GV việc giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN - Thực trạng biện pháp giáo dục KNHT trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non * Khảo sát thuận lợi, khó khăn GV giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi 12 * Khảo sát thực trạng KNHT TCĐVCCĐ trẻ 5-6 tuổi trường MN 2.1.3 Mẫu khách thể khảo sát Đối tượng khảo sát luận án gồm 120 trẻ 5-6 tuổi, 150 GV 2.1.4 Phương pháp công cụ khảo sát a Xây dựng công cụ khảo sát Công cụ để nghiên cứu định lượng mẫu phiếu hỏi ý kiến khảo sát GV mầm non Công cụ để nghiên cứu định tính phiếu vấn bán cấu trúc cấu trúc b Cách thức tiến hành khảo sát Phát phiếu khảo sát cho giáo viên, tổng số 150 phiếu Số phiếu sau thu đưa vào phầm mềm tính toán SPSS để thống kê, xử lý kiểm định độ tin cậy kết thu Còn vấn thực sau xử lí SPSS nhằm làm khẳng định bổ xung kết phần xử lí định tính bổ xung kết phần xử lí định lượng Xác định mức độ KNHT TCĐVCCĐ trẻ 5-6 tuổi qua phiếu đánh giá KNHT TCĐVCCĐ trẻ Trong đó, GV mẩu giáo lớn tổ chức TCĐVCCĐ cho trẻ chơi theo cách bình thường hàng ngày cô thường làm, người nghiên cứu GV quan sát trẻ chơi cho điểm theo tiêu chí phân loại mức độ KNHT trẻ 2.1.5 Xây dựng tiêu chí thang đánh giá kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề trẻ 5-6 tuổi Dựa biểu KNHT trẻ TCĐVCCĐ, luận án xây dựng tiêu chí thang đáng giá KNHT trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ sau: - Tiêu chí 1: Cùng thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công nhiệm vụ chơi nhóm - Tiêu chí 2: Lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn - Tiêu chí 3: Phối hợp hành động với bạn thực trò chơi - Tiêu chí 4: Giải xung đột xảy chơi để thực trò chơi - Tiêu chí 5: Thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Trẻ chưa biết hợp tác (có kĩ hợp tác mức thấp) Trẻ hợp tác rời rạc (trẻ có kĩ hợp tác mứ c trung bình) 13 Trẻ biết hợp tác (trẻ có kĩ hợp tác mức cao) 2.2 Kết khảo sát thực trạng 2.2.1 Kết trực trạng giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi a Nhận thức GV việc giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non  Nhận thức GV KNHT ý nghĩa việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ GV chưa nhận thức chất khái niệm KNHT, 100% GV cho việc giáo dục KNHT cho trẻ cần thiết  Nhận thức GV hoạt động trường MN với việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi Như vậy, qua khảo sát luận án thấy hoạt động vui chơi trường MN hoạt động phần đông GV lựa chọn để giáo dục KNHT cho trẻ, nhiên TCĐVCCĐ GV chưa nhìn nhận hết vai trò quan trọng việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi  Nhận thức GV biểu KNHT trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ GV có nhận thức định biểu đặc trưng KNHT, nhiên nhận thức GV chưa đồng bộ, trọng tâm vào biểu mang tính đặc trưng KNHT  Nhận thức GV yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ Kết khảo sát cho thấy mức độ ảnh hưởng yếu tố mang tính chất khách quan GV đánh giá cao yếu tố mang tính chủ quan đứa trẻ b Kết thực trạng biện pháp giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trƣờng mầm non GV thường sử dụng biện pháp sau để giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 5-6 tuổi: o Xây dựng chủ đề chơi nội dung chơi phong phú o Quan tâm tới việc phân công nhiệm vụ chơi trẻ o Thường khen trẻ kết thúc trò chơi o Khuyến khích trẻ lắng nghe ý kiến o Theo dõi trẻ chơi kịp thời giải xung đột 14 2.2.2 Kết khảo sát thuận lợi khó khăn giáo viên việc giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi - Khó khăn phía trẻ: số lượng trẻ lớp động - Khó khăn phía GV: khó khăn việc lựa chọn, tìm kiếm phương pháp, biện pháp giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ, đồng thời thân GV nhiều thời gian để đầu tư nghiên cứu biện pháp tìm kiếm ý tưởng, tìm kiếm đồ dùng, đồ chơi cho hoạt động trẻ - Khó khăn sở vật chất đồ dùng đồ chơi trẻ thiếu phong phú, Thuận lợi từ phía nhà trường: quan tâm đạo ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ GV nhiệt tình thuận lợi phía trẻ: trẻ 5-6 tuổi có lượng vốn từ phong phú, thể tương đối tốt khả giao tiếp Thuận lợi sở vật chất là: lớp học thoáng mát, rộng rãi, đủ đồ chơi 2.2.3 Kết thực trạng mức độ kĩ hợp tác trẻ 5-6 tuổi trò chơi đóng vai có chủ trường mầm non Bảng 3.2: Tổng hợp kết đánh giá biểu KNHT trẻ 5-6 tuổi Số Cực Cực Trung Độ lệch Biến lƣợng tiểu đại bình chuẩn 120 60 70 65.4 3.191 Tháng tuổi 120 2.03 821 Tiêu chí_1TE 120 2.00 687 Tiêu chí_2TE 120 1.94 714 Tiêu chí_3TE 120 2.14 693 Tiêu chí_4TE 120 2.04 761 Tiêu chí_5TE Tổng 120 2.03 7352 Qua bảng 3.2 cho thấy, mức độ độ biểu KNHT trẻ nằm mức trung bình - Cùng thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công nhiệm vụ chơi nhóm Điểm tiêu chí biết thỏa thuận với bạn chấp nhận 15 phân công nhiệm vụ chơi nhómdao động từ đến điểm, điểm trung bình đạt 2.03 điểm độ lệch chuẩn 0.821 điểm Kết cho thấy điểm tiêu chí tất các trẻ đạt mức độ trung bình, tập trung - Lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, ý tƣởng chơi với bạn Điểm tiêu chí phối hợp lên kế hoạch cho hoạt động chung dao động từ đến điểm, điểm trung bình đạt 2.00 điểm độ lệch chuẩn 0.687 điểm Kết cho thấy điểm tiêu chí tất các trẻ đạt mức độ thấp tập trung - Phối hợp hành động chơi với bạn thực trò chơi Điểm tiêu chí phối hợp hành động dao động từ đến điểm, điểm trung bình đạt 1.94 điểm độ lệch chuẩn 0.714 điểm Kết cho thấy điểm tiêu chí tất các trẻ đạt mức độ thấp tập trung - Giải xung đột xảy chơi để thực trò chơi Điểm tiêu chí biết giải xung đột xảy chơi để thực trò chơi dao động từ đến điểm, điểm trung bình đạt 2.14 điểm độ lệch chuẩn 0.693 điểm Đa số trẻ linh hoạt việc giải xung đột nảy sinh chơi - Thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Điểm tiêu chí “biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi” dao động từ đến điểm, điểm trung bình đạt 2.04 điểm độ lệch chuẩn 0.761 điểm Đa phần trẻ biết thiết lập mối quan hệ chơi với mở rộng quan hệ chơi trẻ chưa quen lung túng 2.3 Đánh giá chung thực trạng Ưu điểm + Thực tế trường MN địa bàn tỉnh Bình Dương, từ năm 2010 bô chuẩn phát triển trẻ em tuổi đưa vào áp dụng (23/7/2010), việc phát triển KNHT cho trẻ nhiệm vụ góp phần phát triển toàn diện trẻ, KNHT chuẩn phát triển trẻ tuổi Từ nhận thức này, trường MN đưa tra định hướng đào tạo, tạo điều kiện cho việc xây dựng kế hoạch dạy – học cụ thể GV 16 + GVMN nhận thức rõ tầm quan trọng việc giáo dục KNHT việc phát triển hoàn thiện lực cá nhân nhân cách trẻ GV có ý thức xây dựng hệ thống biện pháp để giáo dục kĩ này, lồng ghép, tích hợp vào hoạt động thường nhật nhà trường MN, cụ thể hóa biện pháp dạy học đa dạng, đặc thù với đối tượng trẻ + Có thể thấy, trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ bộc lộ số biểu KNHT thảo luận, thống nhất, biết lắng nghe tôn trọng đối phương trình làm việc nhóm Điều phần xuất phát từ lực cá nhân, phần thể hiệu biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ trường MN Hạn chế GV đánh giá tầm quan trọng việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ việc cụ thể hóa biện pháp giáo dục nhiều bất cập, chưa đồng bộ, thiếu tính khả thi hệ thống + Các biện pháp đưa chưa thể quan tâm GV đến biểu KNHT trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ chia sẻ, thảo luận, lắng nghe đặc biệt biểu phối hợp hành động chơi + Một số biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ GV thường hay sử dụng vào tương tác bề quan hệ giao tiếp hoạt động trẻ (ví dụ theo dõi kịp thời giải xung đột; khuyến khích trẻ lắng nghe ), chất hợp tác, vượt qua tương tác, phối hợp hành động + Kết khảo sát cho thấy, trẻ 5-6 tuổi bộc lộ biểu hiên kỹ hợp tác Tuy nhiên biểu tập trung số lượng nhỏ trẻ, chưa đồng tất trẻ Từ dẫn đến, KNHT trẻ chưa đồng chưa bền vững ảnh hưởng đến kết cuối hoạt động chơi Nguyên nhân thực trạng Hiện vấn đề giáo dục kĩ xã hội cho trẻ có KNHT cho trẻ quan tâm đạo thực bậc học MN 17 chưa có thống đầu tư mức GV chưa tập huấn giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi bồi dưỡng thời gian ngắn Các trường MN dường ý đến chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục phát triển tiềm cho trẻ GVMN chưa trang bị đầy đủ kiến thức việc giáo dục kĩ xã hội, KNHT cho trẻ Nguyên nhân thứ hai chương trình đào tạo GVMN chưa nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục KNHT cho trẻ trẻ chơi theo nhóm, chuẩn cho trẻ tuổi ban hành kèm theo chương trình có yêu cầu số 46 chuẩn 10 “Trẻ phải có nhóm bạn chơi thường xuyên” Nguyên nhân thứ ba từ phía GV – nhân tố nghiên cứu khẳng định có ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức hoạt động giáo dục KNHT cho trẻ Trên thực tế, số GV chưa quan tâm thật tới việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thiếu đầu tư đồng tin tưởng vào phát triển kĩ trẻ Bản thân GV thiều sáng tạo, rập khuôn trình tổ chức TCĐVCCĐ cho trẻ Bên cạnh GV chưa nhận thấy hết vai quan trọng TCĐVCCĐ việc giáo dục KNHT cho trẻ Một nguyên nhân quan trọng khác biện pháp giáo dục KNHT GV chưa vào trọng tâm giáo dục KNHT cho trẻ TCĐVCCĐ, chưa hướng đến phát triển biểu KNHT trẻ, dẫn đến thực trạng KNHT trẻ chưa cao chưa đồng Từ tồn thực tiễn giáo dục KNHT cho trẻ – tuổi TCĐVCCĐ, luận án nhận thấy yêu cầu thiết yếu hệ thống biện pháp giáo dục kỹ hợp tác cho trẻ TCĐVCCĐ, để khắc phục hạn chế thực tiễn giáo dục kĩ nhà trường MN Hệ thống biện pháp cần xây dựng cụ thể, chi tiết, đảm bảo hướng vào trọng tâm phát huy biểu KNHT trẻ TCĐVCCĐ Kết luận chƣơng Giáo dục KNHT cho trẻ mẫu giáo xu hướng tất yếu thời đại Hiện trường MN quan tâm đến việc giáo dục kĩ 18 xã hội cho trẻ có KNHT Tuy nhiên đa phần GVMN thiếu kiến thức giáo dục KNHT, GV gặp nhiều khó khăn lúng túng giáo dục KNHT cho trẻ Hầu hết GV ý thức tầm quan trọng việc giáo dục KNHT cho trẻ -6 tuổi nhà trường mẫu giáo nhiều khía cạnh khác Việc ý thức vai trò, ý nghĩa giáo dục kĩ hợp tác trẻ MN điều kiện thúc đẩy GV thực, cụ thể hóa vào việc thiết kế hoạt động chơi, biện pháp giáo dục Tuy nhiên, qua khảo sát, hầu hết GV bộc lộ mơ hồ chất cốt lõi khái niệm KNHT, nhận thức biểu KNHT trẻ TCĐVCCĐ thiếu đồng thiếu tính đặc trưng, chưa thấy hết vai trò quan trọng TCĐVCCĐ việc giáo dục KNHT cho trẻ Trẻ mẫu giáo 5- tuổi có biểu KNHT định TCĐVCCĐ Tuy nhiên biểu chưa đồng bền vững, nguyên nhân chúng hầu hết hành động tự phát, không khởi sinh từ nhận thức trẻ KNHT chơi KNHT TCĐVCCĐ trẻ rời rạc, đạt mức độ trung bình – thấp GV có ý thức xây dựng biện pháp để giáo dục KNHT cho trẻ, lồng ghép, tích hợp vào hoạt động thường nhật nhà trường MN, nhiên biện pháp thiếu, chưa vào trọng tâm giáo dục KNHT cho trẻ TCĐVCCĐ, chưa hướng đến phát triển biểu KNHT, dẫn đến thực trạng KNHT trẻ TCĐVCCĐ chưa cao chưa đồng Bên cạnh thuận lợi, khó khăn chủ yếu GV trình giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ số lượng trẻ lớp đông khó khăn việc lựa chọn, tìm kiếm phương pháp, biện pháp giáo dục KNHT TCĐVCCĐ cho trẻ 19 Chƣơng BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON VÀ THỰC NGHIỆM 3.1 Xây dựng biện pháp giáo dục kĩ hợp tác trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi 3.1.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi trò chơi đóng vai có chủ đề Đảm bảo mục tiêu Đảm bảo tính khoa học sáng tạo Đảm bảo phù hợp với hoạt động đặc điểm trò chơi đóng vai có chủ đề Đảm bảo tính khả thi hiệu Đảm bảo tính giáo dục phát triển 3.1.2 Biện pháp giáo dục kĩ hợp tác cho trẻ -6 tuổi trò chơi đóng vai có chủ đề trường mầm non Các biện pháp giáo dục KNHT trƣớc trẻ chơi Tạo không gian chơi với vật liệu chơi gần gũi cho nhóm chơi Khuyến khích tạo hội cho nhóm trẻ làm thêm đồ chơi, hướng trẻ đến hoạt động nhóm Cung cấp làm giàu biểu tượng KNHT cho trẻ thông qua tranh ảnh, thơ, câu chuyện Các biện pháp giáo dục KNHT trình trẻ chơi Ủng hộ, khích lệ trẻ chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi Tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm phối hợp hành động chơi Tạo tình chơi, hoàn cảnh chơi cho trẻ Các biện pháp giáo dục KNHT kết thúc trò chơi Cho trẻ nhận xét, đánh giá kết hợp tác nhóm chơi Giáo viên động viên, khuyến khích kết hợp tác trẻ 3.2 Thực nghiệm phân tích kết thực nghiệm 3.2.1 Mục tiêu thực nghiệm 20 Nhằm kiểm nghiệm tính khả thi hiệu biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ trường MN đề xuất, khẳng định tính đắn giả thuyết khoa học 3.2.2 Đối tượng thực nghiệm 130 trẻ lớp trường MN Lê Thị Trung, thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương; Trường MN Tân Long - TT Phú Giáo, Bình Dương; Trường MN Hướng Dương - TT Bến Cát, Bình Dương 3.2.3 Nội dung thực nghiệm Luận án thực nghiêm áp dụng biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ xây dựng mục 3.1.2 theo chủ đề chơi:: “Bán hàng”; Gia đình”; Trường tiểu học” (nằm ba chủ điểm: Thế giới thực vật, giới động vật, trường tiểu học) 3.2.4 Chọn mẫu thực nghiệm - Vòng 1: TN tác động diện hẹp Tiến hành 30 trẻ - - Vòng 2: TN tác động diện rộng Tiến hành 100 trẻ 3.2.5 Thời gian thực nghiệm TN tiến hành từ tháng 9/ 2013 đến tháng 5/2014 3.2.6 Tổ chức thực nghiệm 3.3.6.1 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên - Bồi dưỡng chuyên môn cho GVTN: 3.2.6.2 Tiêu chí cách đánh giá thực nghiệm - Sử dụng tiêu chí thang đánh trình bày mục 2.1.5.chương 3.2.6.3 Tiến hành thực nghiệm - Bước 1: Tiến hành đo đầu vào - Bước 2: Triển khai TN - Bước 3: Tiến hành đo đầu 3.2.7 Kết TN 3.2.7.1 TN vòng  Đánh giá trước TN Trước TN, mức độ biểu KNHT trẻ nhóm TN ĐC tương đương nằm khoảng 1.3 điểm tới 2.1 điểm Cho thấy 21 biểu KNHT trẻ trò chơi mức trung bình - yếu, trẻ phải dựa vào giúp đỡ GV  Đánh giá kết sau TN Kết khảo sát sau TN cho thấy có thay đổi rõ rệt hai nhóm ĐC nhóm TN Điều đáng ý là: kết đo trước TN nhóm TN ĐC tương đương sau TN kết thu nhóm TN ĐC có chênh lệch rõ ràng 3.2.7.2 TN vòng  Đánh giá trước TN Kết bảng 3.6 cho thấy thời điểm trước TN, mức độ biểu KNHT trẻ hai nhóm TN ĐC tương đương nằm mức trung bình, nhiên nằm quãng mức trung bình yếu  Kết đánh giá sau TN Kết khảo sát sau TN cho thấy có thay đổi rõ rệt hai nhóm ĐC nhóm TN Điều đáng ý là: kết đo trước TN nhóm TN ĐC tương đương sau TN kết thu nhóm TN ĐC có chênh lệch rõ ràng 3.2.7.3 Kiểm định độ tin cậy trước sau TN vòng vòng 3.3 Phân tích bình luận trình TN Kết luận chƣơng Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ, luận án xây dựng nhóm biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi trò chơi đóng vai gồm: nhóm biện pháp tác động trước chơi, nhóm biện pháp tác động trình hướng dẫn trẻ chơi, nhóm biện pháp đánh giá, nhận xét trẻ chơi Các biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ sở lớp mẫu giáo địa bàn Miền Đông Nam Bộ, đặc điểm TCĐVCCĐ, đặc điểm trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ phải đảm bảo tính mục tiêu, tính khoa học sáng tạo, tính giáo dục phát triển, tính khả thi 22 hiệu đảm bảo phù hợp với hoạt động đặc điểm trò chơi ĐVCCĐ Nó có sở tâm lí học phát triển, giáo dục trẻ em lứa tuổi MN nói chung trẻ mẫu giáo lớn nói riêng Nhằm kiểm tra giả thuyết nghiên cứu, trình TN biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ thực tháng 130 trẻ 5-6 tuổi (Nhóm TN: 15 trẻ TN vòng 1, 50 trẻ TN vòng 2) trường MN địa bàn Tỉnh Bình Dương Trong trình TN, luận án đánh giá không thức thức để điều chỉnh kế hoạch giáo dục theo tiến chung trẻ Kết đánh giá sau TN kiểm định công thức kiểm định T (Independent Samples T- Test) công thức tính hệ số tương quan có sẵn phần mềm SPSS 16.0 cho thấy khác biệt mức có ý nghĩa so với kết đánh giá trước TN Từ cho thấy biện pháp đề xuất có tác động tích cực tới phát triển KNHT trẻ 5-6 tuổi Có thể khẳng định giả thuyết khoa học ban đầu đắn; biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ đề xuất có hiệu đa số trẻ nhóm TN qua hai vòng TN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Trên sở tổng hợp, phân tích kết nghiên cứu khoa học nước nước, luận án khẳng định rằng: - Trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) có KNHT mức độ định giáo dục có ảnh hưởng lớn đến phát triển KNHT trẻ - TCĐVCCĐ với chất mô phản ánh lại sống sinh hoạt người xã hội - đường thuận lợi để giáo dục KNHT cho trẻ - kĩ xã hội Trong chương trình giáo dục MN quan tâm đến việc giáo dục kĩ xã hội cho trẻ, có KNHT song nội dung hướng dẫn sơ sài Thực tiễn việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thiếu đồng lớp mẫu giáo lớn 23 trường trường MN GV chưa thực ý đến việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi, chưa có biện pháp tác động mang lại hiệu cao việc giáo dục KNHT cho trẻ Luận án xây dựng nhóm biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ, đảm bảo kế thừa phát huy điểm mạnh giáo dục KNHT trường MN địa bàn Tỉnh Bình Dương Nội dung biện pháp đảm bảo môi trường thuận lợi để kích thích trẻ hợp tác nhau, đảm bảo vai trò chủ thể, tích cực trẻ chơi, tương tác tích cực trẻ trẻ, GV trẻ Các biện pháp tác động đến toàn trình tổ chức TCĐVCCĐ cho trẻ Bằng TN, luận án chứng minh nhóm biện pháp với biện pháp cụ thể đề xuất thực hiệu khả thi trường MN địa bàn Tỉnh Bình Dương Các biện pháp cho phép trẻ 5-6 tuổi phát huy tối đa tinh thần tập thể chơi, phát huy tính tích cực, chủ động, tăng cường tương tác với bạn bè cô giáo, từ phát triển KNHT trẻ Đồng thời biện pháp có khả ứng dụng hoạt động giáo dục khác cho trẻ trường MN Kết định lượng định tính TN minh chứng cho hiệu việc tạo không gian cho nhóm chơi Nó minh chứng cho hiệu việc khuyến khích trẻ làm đồ chơi chuẩn bị góc chơi,chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi nhau, việc tạo hội cho trẻ trải nghiệm, tạo tình chơi, biện pháp hướng dẫn trẻ tự đánh giá đánh giá trẻ theo hướng phát huy KNHT trẻ Kết TN cho thấy: Giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi TCĐVCCĐ theo biện pháp hướng vào việc khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm,ý tưởng chơi; tạo không gian chơi; tạo tình chơi; tăng hội trải nghiệm cho trẻ; điều chỉnh cách đánh giá theo hướng khuyến khích trẻ tự nhận xét, đánh giá kết hoạt động nhóm góp phần phát triển KNHT TCĐVCCĐ trẻ 24 II KIẾN NGHỊ Đối với cấp quản lí giáo dục MN Cần đưa nội dung giáo dục KNHT vào nội dung trọng tâm, xuyên suốt chương trình giáo dục trẻ triển khai cụ thể vấn đề thực tiễn Chú trọng bồi dưỡng KNHT người học, giúp họ trở thành người GV MN có KNHT tương lai Biên soạn hỗ trợ tài liệu hướng dẫn thực nội dung giáo dục KNHT cho trẻ mẫu giáo trường MN Tổ chức tập huấn bồi dưỡng GV MN KNHT biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi Cần tiếp tục nghiên cứu vai trò TCĐVCCĐ việc giáo dục KNHT cho trẻ biện pháp giáo dục, tổ chức trò chơi nhằm hình thành, phát triển KNHT cho trẻ 5-6 tuổi nói riêng trẻ mẫu giáo nói chung Đối với trƣờng MN Cần khuyến khích GV trình tổ chức hoạt động chung trường MN nên quan tâm đến việc giáo dục KNHT cho trẻ Tạo điều kiện cho GV bồi dưỡng, nâng cao nhận thức vấn đề giáo dục KNHT cho trẻ hoạt động giáo dục trường MN Tăng cường hoạt động trao đổi chia sẻ chuyên môn cho GV trường KNHT vấn đề giáo dục KNHT cho trẻ Đối với GV MN Cần quan tâm tới KNHT giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi trình tổ chức hoạt động giáo dục Khi tổ chức trò chơi hoạt động khác trường MN, cần nhận biểu KNHT trẻ, đánh giá cao KNHT trẻ tạo hội cho trẻ hợp tác Nên áp dụng linh hoạt biện pháp giáo dục KNHT có đánh giá, điều chỉnh trình giáo dục [...]... cùng chơi, vai chơi, nhóm chơi Trẻ chưa biết hợp tác (có kĩ năng hợp tác ở mức thấp) Trẻ hợp tác rời rạc (trẻ có kĩ năng hợp tác ở mứ c trung bình) 13 Trẻ biết hợp tác (trẻ có kĩ năng hợp tác ở mức cao) 2.2 Kết quả khảo sát thực trạng 2.2.1 Kết quả trực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5- 6 tuổi a Nhận thức của GV về việc giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ 5- 6 tuổi. .. hợp tác, cùng với hoạt động giao tiếp, trải nghiệm, tình hống giáo dục về kĩ năng hợp tác đều có trẻ trở thành phương tiện giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ trong TCĐVCCĐ 1 .5. 6 Quy trình giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5- 6 tuổi - Đầu tiên, cho trẻ được trải nghiệm, được thực hiện KNHT trong khi chơi TCĐVCCĐ - Sau đó, giáo dục trẻ thái độ đúng mực trong khi hợp tác. ..9 1 .5. 1 Ý nghĩa giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5- 6 tuổi Giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ là giúp hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ Giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ là tạo cơ hội để trẻ được chơi và rèn luyện các kĩ năng khác qua chơi Giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ là giúp trẻ bước vào cuộc sống xã hội 1 .5. 2 Nội dung giáo dục kĩ năng hợp tác trong. .. trạng giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ 56 tuổi ở trường MN - Thực trạng nhận thức của GV về việc giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ 5- 6 tuổi ở trường MN - Thực trạng biện pháp giáo dục KNHT trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5- 6 tuổi ở trường mầm non * Khảo sát những thuận lợi, khó khăn của GV khi giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ 5- 6 tuổi 12 * Khảo sát thực trạng KNHT trong TCĐVCCĐ của trẻ. .. pháp giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5- 6 tuổi 3.1.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5- 6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề Đảm bảo mục tiêu Đảm bảo tính khoa học và sáng tạo Đảm bảo phù hợp với hoạt động và đặc điểm của trò chơi đóng vai có chủ đề Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả Đảm bảo tính giáo dục và phát triển 3.1.2 Biện pháp giáo. .. TCĐVCCĐ cho trẻ 5- 6 tuổi - Phát triển nhân thức của trẻ về KNHT trong TCĐVCCĐ Trẻ có những hiểu biết cơ bản về KNHT trong TCĐVCCĐ như: xá Hình thành và phát triển ở trẻ các kĩ năng hợp tác cụ thể trong TCĐVCCĐ cho trẻ - Giáo dục thái độ và tình cảm của trẻ đối với KNHT trong TCĐVCCĐ 1 .5. 3 Hình thức giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5- 6 tuổi Hợp tác theo cặp, hợp tác theo... trình chơi của trẻ để giáo dục KNHT cho trẻ Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5- 6 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON 2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 2.1.1 Mục đích khảo sát Tìm hiểu nhận thức, biện pháp, thuận lợi và khó khăn của GV về việc giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ 5- 6 tuổi ở trường MN Tìm hiểu KNHT trong TCĐVCCĐ của trẻ 5- 6 tuổi ở trường MN 2.1.2... của trẻ trong TCĐVCCĐ chưa cao và chưa đồng bộ 5 Bên cạnh những thuận lợi, thì khó khăn chủ yếu của GV trong quá trình giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ là số lượng trẻ trong lớp đông và khó khăn trong việc lựa chọn, tìm kiếm các phương pháp, biện pháp giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ 19 Chƣơng 3 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5- 6 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON. .. ảnh hưởng đến giáo dục KNHT cho trẻ 5- 6 tuổi trong TCĐVCCĐ Kết quả khảo sát cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố mang tính chất khách quan được GV đánh giá cao hơn các yếu tố mang tính chủ quan của đứa trẻ b Kết quả thực trạng biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5- 6 tuổi ở trƣờng mầm non GV thường sử dụng các biện pháp sau đây để giáo dục KNHT trong. .. thích trẻ cùng nhau giải quyết nhiệm vụ chơi 1 .5. 5 Phương tiện giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5- 6 tuổi ở trường mầm non 10 Bản chất của TCĐVCCĐ là mô phỏng, tái hiện lại cuộc sống xung quanh, trong quá trình giáo dục KNHT trong TCĐVCCĐ cho trẻ, có nhiều phương tiện khác nhau để giáo dục trẻ, như là những bài thơ, câu truyện, hay tranh ảnh chứa đựng những biểu hiện hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non , Giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non , Giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay