Phát triển các ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho thuê bao 3g sử dụng công nghệ IMS

112 178 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:06

Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC HÌNH VẼ TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT ĐỒ ÁN 12 ABSTRACTION 12 CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU 13 1.1.Tầm quan trọng đề tài 13 1.2.Nội dung nghiên cứu 14 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ IMS 15 2.1.Giới thiệu 15 2.2 Mạng Internet, mạng di động cần thiết đời kiến trúc IMS 15 2.2.1 Mạng Internet 15 2.2.2 Mạng di động 16 2.2.3 Sự cần thiết IMS 16 2.3 Các giao thức sử dụng IMS 19 2.3.1 Giao thức điều khiển phiên 19 2.3.2 Giao thức nhận thực, phân quyền tính cước(AAA) 27 2.3.3 Các giao thức khác 29 2.4 Kiến trúc IMS 29 2.4.1 Mạng truy nhập 30 2.4.2 Mạng lõi 30 2.4.3 Tầng dịch vụ : 34 2.5 Định danh IMS 35 2.5.1 Định danh chung (Public User Identities) 36 2.5.2 Định danh riêng 37 Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS 2.5.3 Mỗi quan hệ định danh chung định danh riêng 37 2.5.4 Định danh dịch vụ chung (publica service identifies – PSI) 39 2.6 Tiêu chí lọc 42 2.7 Triển khai kiến trúc IMS 47 CHƯƠNG III: MÁY CHỦ ỨNG DỤNG TRONG IMS 49 3.1 Chức AS mô hình IMS (Máy chủ ứng dụng) 49 3.2 Các chế độ hoạt động máy chủ ứng dụng 50 3.2.1 As hoạt động Sip UA 51 3.2.2 As hoạt đông back-to-back user agent 51 3.2.3 As đóng vai trò Sip Proxy máy chủ ứng dụng 52 3.2.4 As đóng vai trò Sip Redirect máy chủ ứng dụng: 53 3.3 Giao diện AS với thành phần khác mạng 54 3.3.1 Giao diện với IMS core – ISC 54 3.3.2 Giao diện với HSS – Sh 55 3.4 Qúa trình cung cấp dịch vụ - tương tác S-CSCF với máy chủ ứng dụng AS 59 3.4.1 Giới thiệu 59 3.4.2 Sự hình thành tiêu chuẩn lọc khởi tạo 59 3.4.3 Lựa chọn máy chủ ứng dụng 61 3.4.4 Hành vi máy chủ ứng dụng 63 3.4.5 Máy chủ ứng dụng tương tác với HSS để tải thông tin liên quan tới người dùng thông qua giao diện Sh 63 3.4.6 Máy chủ ứng dụng gửi yêu cầu phía S-CSCF 64 CHƯƠNG IV: CƠ SỞ LÍ THUYẾT XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DỰA TRÊN THÔNG TIN VỊ TRÍ CỦA THUÊ BAO 3G TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ IMS 65 4.1 Giới thiệu 65 4.2 Dữ liệu mô tả trạng thái người dùng 67 Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS 4.2.1 Dạng (PIDF) 67 4.2.2 Dạng mở rộng (RPIDF) 69 4.3 Mô hình liệu trạng thái người dùng cho giao thức SIP 72 4.4 SIP thủ tục để thực dịch vụ kiểm tra trạng thái người dùng IMS 75 4.5 Kiến trúc dịch vụ kiểm tra trạng thái người dùng IMS 76 4.6 Giao thức thao tác liệu XCAP 77 4.7 Một số luồng tin báo hiệu phục vụ dịch vụ 80 4.7.1 Watcher đăng kí để nhận thông tin trạng thái thực thể cung cấp thông tin 81 4.7.2 RLS đăng kí để nhận thông tin trạng thái người dùng thực thể cung cấp thông tin mạng khách 85 4.7.3 Thực thể cung cấp thông tin cập nhật thông tin trạng thái 86 4.7.4 Luồng tín hiệu hoạt động HTTP phục vụ dịch vụ kiểm tra trạng thái người dùng 87 CHƯƠNG V: THỰC HIỆN DỊCH VỤ 91 5.1 Các kỹ thuật định vị phổ biến 91 5.1.1 Cell - ID (Cell site Identification) 91 5.1.2 E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) 93 5.1.3 A-GPS (Assisted GPS) 94 5.2 Sự cần thiết xây dựng giải pháp ứng dụng đồ tích hợp hệ thống LBS 97 5.2.1 Hiện trạng mạng MobiFone 97 5.2.2 Xu hướng phát triển đầu cuối 98 5.2.3 Xu hướng sử dụng đồ 98 5.3 Xây dựng giải pháp cung cấp dịch vụ GTGT sở thông tin vị trí thuê bao 99 5.3.1 Xây dựng Client (mMap Client) 100 Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS 5.3.2 Xây dựng hệ thống back-end (mMap Server) 104 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS LỜI CAM ĐOAN Tôi Đặng Thường, xin cam đoan luận văn thạc sỹ đề tài “Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho thuê bao 3G sử dụng công nghệ IMS” nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực xác Học viên Đặng Thường Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS MỤC LỤC HÌNH VẼ HÌNH 2.1 GIAO THỨC SIP 21 HÌNH 2.2 CẤU TRÚC BẢN TIN SIP 23 HÌNH 2.3 TRANSACTION 25 HÌNH 2.4 LUỒNG CUỘC GỌI TRONG MỘT DIALOG SIP 26 HÌNH 2.5 GIAO THỨC DIAMETER CƠ BẢN VÀ CÁC ỨNG DỤNG 27 HÌNH 2.6 ĐỊNH DẠNG BẢN TIN DIAMETER 28 HÌNH 2.7 CẤU TRÚC AVP 28 HÌNH 2.8 TỔNG QUAN KIẾN TRÚC IMS 30 HÌNH 2.9 TẦNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 34 HÌNH 2.10 QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH DANH CHUNG VÀ ĐỊNH DANH RIÊNG TRONG 3GPP R5 38 HÌNH 2.11 QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH DANH CHUNG VÀ ĐỊNH DANH RIÊNG TRONG 3GPP R6 38 HÌNH 2.12 PHIÊN ĐẾN, ĐỊNH TUYẾN TRỰC TIẾP TỚI MÁY CHỦ ỨNG DỤNG 41 HÌNH 2.13 PHIÊN ĐẾN, ĐƯỢC ĐỊNH TUYẾN GIÁN TIẾP TỚI MÁY CHỦ ỨNG DỤNG THÔNG QUA S-CSCF 42 HÌNH 2.14 CẤU TRÚC CỦA USER PROFILE 44 HÌNH 2.15 TIÊU CHÍ LỌC KHỞI TẠO 45 HÌNH 2.16 SƠ ĐỒ KHỐI CHỨC NĂNG KIẾN TRÚC IMS 47 HÌNH 3.1 HƯỚNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ TRONG KIẾN TRÚC IMS 49 HÌNH 3.2 AS HOẠT ĐỘNG NHƯ SIP UA 51 HÌNH 3.3 KIẾN TRÚC LOGIC CỦA SIP B2BUA 51 HÌNH 3.4 AS ỨNG DỤNG ĐÓNG VAI TRÒ SIP B2BUA 52 HÌNH 3.5 AS ĐÓNG VAI TRÒ SIP PROXY AS 53 HÌNH 3.6 AS ĐÓNG VAI TRÒ SIP REDIRECT AS 53 HÌNH 3.7 SH DATA UML DIAGRAM 57 HÌNH 4.1 CONTACT HIỆN NAY VÀ CONTACT CẢI TIẾN VỚI CÁC THÔNG TIN VỀ TRẠNG THÁI NGƯỜI DÙNG 66 HÌNH 4.2 ỨNG DỤNG MMAP CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN TIỆN ÍCH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG 66 HÌNH 4.3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU PRESENCE CHO SIP 74 HÌNH 4.4 KIẾN TRÚC SIP PRESENCE 76 HÌNH 4.5 KIẾN TRÚC ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TRA TRẠNG THÁI NGƯỜI DÙNG TRONG IMS 77 HÌNH 4.6 SỬ DỤNG XCAP 78 HÌNH 4.7 WATCHER ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TRẠNG THÁI 81 HÌNH 4.8 WATCHER ĐĂNNG KÍ TỚI DANH SÁCH NGUỒN ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TRẠNG THÁI CỦA DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG 83 HÌNH 4.9 WATCHER ĐĂNG KÍ TỚI DANH SÁCH NGUỒN ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TRẠNG THÁI CỦA DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG 85 Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS HÌNH 4.10 RLS ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TRẠNG THÁI CỦA NGƯỜI DÙNG CỦA MỘT THỰC THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN Ở MẠNG KHÁCH .85 HÌNH 4.11 UE XUẤT THÔNG TIN TRẠNG THÁI TỚI PS 86 HÌNH 4.12 XCAP CLIENT THAO TÁC DANH SÁCH NGUỒN Ở XCAP SERVER 88 HÌNH 5.1 CELL-ID KẾT HỢP VỚI CELL-SECTOR HOẶC TA 92 HÌNH 5.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA E-OTD 93 HÌNH 5.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA A-GPS 95 HÌNH 5.4 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ PHẠM VI CỦA CÁC KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ 96 HÌNH 5.5 THỐNG KÊ TỈ TRỌNG SỬ DỤNG CÁC LOẠI BẢN ĐỒ 99 HÌNH 5.6 MÔ HÌNH KẾT NỐI THỰC TẾ HỆ THỐNG 108 HÌNH 5.7 CALL-FLOW ĐĂNG KÝ ACCOUNT 109 HÌNH 5.8 CALL-FLOW ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 110 HÌNH 5.9 CALL-FLOW SỬ DỤNG DỊCH VỤ 110 Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS TỪ VIẾT TẮT 3GPP third generation partnership project 3GPP2 third generation partnership project 3PCC 3rd party call control ARPU average revenue per user B2BUA back-to-back user agent BGCF breakout gateway control function BSS business support system CAMEL customized applications for mobile networks enhanced logic CDMA code division multiple access CSCF call session control function CSP communciations service provider DSL digital subscriber line EDGE enhanced data rates for global evolution ETSI european telecommunications standards institute GPRS general packet radio services GSM global system for mobile communications HSS home subscriber máy chủ ứng dụng I-CSCF interrogating-cscf IDE integrated development environment IETF internet engineering tmáy chủ ứng dụngk force IM-SSF ip multimedia service switching function IMS ip multimedia subsystem INAP intelligent network application part IP internet protocol ISC ims service control J2EE java platform, enterprise edition JAIN java apis for advanced intelligent networks JCP java community process Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS MGCF media gateway control function MMD multi-media domain MRF media resource function MRFC media resource function controller NEP network equipment provider OA&M operation, administration & management OMA open mobile alliance OSA open service access OSS operation support system OTA over-the-air P-CSCF proxy-cscf PDF policy decision function PLMN public land mobile network POC push-to-talk-over-cellular PSTN public switched telephone network QOS quality of service RAN radio access network RFC request for comment S-CSCF serving-cscf SDP session description protocol SIP session initiation protocol SIMPLE sip for instant messaging and presence leveraging extensions SLEE service logic execution environment SS7 signaling system no SSP subscriber services profile TCAP transaction capabilities application part TDM time-division multiplexing UE user equipment UMTS universal mobile telecommunications system VOIP voice over ip Đặng Thường Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS WCDMA wideband code division multiple access WLAN wireless local area network Đặng Thường 10 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS * 7xcombi-SGSN SG6.0 Tổng dung lượng là: 4200K subs/2940PDP ctx, 630Mbps * 8x GGSN Flexi-ISN 3.2 Tổng dung lượng: 5640K PDP ctx, 1200Mbps Cùng với phát triển mạng Core, MobiFone xây dựng hệ thống LBS để phục vụ phát triển dịch vụ kết hợp định vị thuê bao Hệ thống LBS MobiFone xây dựng hoàn thiện dựa công nghệ Cell-id Hiện tại, MobiFone có dịch vụ SMS Locator sử dụng để cung cấp địa (ngân hàng, sở y tế, ẩm thực, mua sắm,…) thông qua tin nhắn 5.2.2 Xu hướng phát triển đầu cuối Với hội tụ công nghệ thông tin viễn thông, ngày nay, thiết bị đầu cuối có phát triển mạnh mẽ tốc độ Chip, dung lượng nhớ, hệ điều hành làm cho điện thoại trở thành máy tính thu nhỏ Với phát triển mạnh mẽ cấu hình, điện thoại dễ dàng hỗ trợ dịch vụ nhiều tiện ích ứng dụng đồ 5.2.3 Xu hướng sử dụng đồ Cùng với phát triển đầu cuối, xu hướng phát triển bật điện thoại di động  Các ứng dụng xác định vị trí: Số lượng ứng dụng website dựa chức xác định vị trí theo đồ để trợ giúp người dùng tìm đường du lịch thiết bị di động tăng trưởng chóng mặt Các ứng dụng mở nhiều hội cho nhiều lĩnh vực kinh doanh truyền thông  Mạng xã hội dựa tảng định vị (Location-based social networks): Mạng xã hội định vị dựa tảng định vị giúp người dùng khám phá người quen quanh họ hay nơi với điện thoại động mang theo Thông qua mạng xã hội định vị, người dùng nhận gửi tin nhắn qua mạng qua MSN, Yahoo, Đặng Thường 98 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS ICQ, IRC, AIM, Jabber, skype… cho bạn bè Cũng mạng xã hội nay, mạng xã hội định vị đăng lấy ảnh về, đưa thông tin người vùng đất mà họ đến để chia sẻ cho bạn bè Do có điểm mạnh bật vậy, mạng xã hội định vị phát triển với tốc độ cao liên tục Dự đoán năm 2011 chứng kiến thành công vang dội dịch vụ UK TomTom Spain Italy Operator Germany France Nokia Maps Google Maps 0% 20% 40% 60% 80% 100% Samples: 98, 87, 237, 214, 271 Hình 5.5 Thống kê tỉ trọng sử dụng loại đồ (Nguồn : CCS Insight Mobile Internet User Report, Summer 2010 ) Dịch vụ đồ nói riêng dịch vụ ứng dụng kỹ thuật định vị thuê bao có tiềm năng, theo nghiên cứu thị trường cho thấy thị trường dịch vụ phát triển mạnh mẽ năm tới Vì vậy, việc xây dựng giải pháp ứng dụng đồ tích hợp hệ thống LBS mở đường cho việc triển khai dịch vụ dựa định vị thuê bao sau 5.3 Xây dựng giải pháp cung cấp dịch vụ GTGT sở thông tin vị trí thuê bao Trên sở phân tích công nghệ định vị, trạng mạng MobiFone, giải pháp xây dựng ứng dụng đồ mMap, tích hợp hệ thống LBS dựa phương pháp Cell-Id đánh giá khả thi Ứng dụng đồ mMap có khả cung cấp tiện ích: Đặng Thường 99 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS  Định vị dịch chuyển định vị: xác định vị trí người dùng mMap trường hợp tĩnh động Ngoài ra, hệ thống kết hợp công nghệ định vị toàn cầu qua vệ tinh(GPS) với dòng máy có hỗ trợ  Tìm đường: dẫn cho người sử dụng đường từ điểm A đến điểm B xác, nhanh chóng  Tìm dịch vụ: cho phép người dùng tìm kiếm dịch vụ như: nhà hàng, café, thời trang…  Xem đồ: cung cấp đầy đủ hệ thống đồ trực quan toàn tỉnh thành toàn quốc  Mạng xã hội: kết nối bạn bè xác định vị trí bạn bè  Lịch trình người dùng Để đáp ứng tính trên, hệ thống phải xây dựng 02 thành phần sau:  Client chạy điện thoại di động  Hệ thống trung tâm cung cấp dịch vụ nội dung xử lý dịch vụ (bản đồ hệ thống thông tin dịch vụ du lịch, kết nối với hệ thống MobiFone,…) 5.3.1 Xây dựng Client (mMap Client) Phần mềm ứng dụng (Client) phần mềm cài máy điện thoại khách hàng giúp khách hàng truy cập sử dụng dịch vụ cung cấp Client có chức gửi yêu cầu khách hàng tới hệ thống máy chủ dịch vụ hiển thị kết trả 5.3.1.1 Yêu cầu thiết kế Đảm bảo tính đắn, chặt chẽ logic hoạt động Client:  Hoạt động với quy trình đề thiết kế  Đảm bảo hoạt động xác với liệu nhận từ Server từ người dùng  Trong trường hợp xảy lỗi, cần ghi nhận kiểm soát lỗi xảy Đặng Thường 100 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS Client thiết kế dạng mô đun hóa, đảm bảo tính mở dễ phát triển:  Dễ dàng bổ sung, loại bỏ dịch vụ Client mà không cần phải thay đổi cấu trúc Client hệ thống  Dễ dàng tùy biến giao diện Client thông qua thao tác phía máy chủ tự động cập nhật cho Client  Tự động kiểm tra phiên thông báo cập nhật phiên  Bảo mật thông tin trao đổi Client máy chủ:  Các thông tin trao đổi Client máy chủ cần phải bảo mật  Nén liệu gửi cho hệ thống giải nén liệu từ hệ thống gửi xuống  Độ tiện dụng:  Client phải thiết kế đảm bảo dễ cài đặt, thao tác sử dụng  Tốc độ xử lý  Client phải thiết kế, tối ưu để đảm bảo tốc độ xử lý 5.3.1.2 Yêu cầu tính chung  Có khả giao tiếp với hệ thống file thiết bị đầu cuối  Đọc danh bạ thiết bị đầu cuối  Hỗ trợ tính nhắn tin giới thiệu ứng dụng cho thuê bao bạn bè, người thân  Hỗ trợ hình cảm ứng 5.3.1.3 Yêu cầu giao diện  Giao diện phải thiết kế phù hợp với kích thước hình loại thiết bị đầu cuối  Giao diện hiển thị nội dung hỗ trợ nhiều loại nội dung văn có format, có màu sắc, bảng biểu, hình ảnh,…  Giao diện tất mục cần thiết kế động, dễ dàng thay đổi từ hệ thống tự động cập nhật lên Client Các giao diện dịch vụ: Đặng Thường 101 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS Dịch vụ Level Level Định vị Liên kết bạn bè Tìm kiếm dịch vụ Đặng Thường 102 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS Tìm đường Xem đồ Lịch trình người dùng Dịch chuyển định vị Đặng Thường 103 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS 5.3.1.4 Yêu cầu tương thích với thiết bị đầu cuối Client phải hỗ trợ chủng loại thiết bị đầu cuối hãng sau: Nokia, Samsung, SonyEricsson, Motorola, Apple Iphone, LG, HTC, BlackBerry số dòng tương đương, hệ điều hành khác Đặc biệt Client phải tương thích với đầu cuối chạy hệ điều hành Android 5.3.2 Xây dựng hệ thống back-end (mMap Server) 5.3.2.1 Yêu cầu thiết kế hệ thống Hệ thống phải thiết kế đảm bảo yếu tố sau:  Thiết kế mở, mô đun hóa  Thiết kế thành nhiều lớp: lớp kết nối, lớp ứng dụng, lớp sở liệu,  Đảm bảo tính ổn định an toàn trình hoạt động: Các module phải thiết kế cho chế phân tải, dự phòng backup cho  Khả chịu tải khắc phục lỗi cao  Dễ dàng mở rộng dung lượng, lực hệ thống mà không phá vỡ kết cấu toàn hệ thống gián đoạn dịch vụ  Dễ dàng vận hành khai thác  Các dịch vụ cần cập nhật liên tục, dễ dàng thay đổi server mà không cần thay đổi client Đặng Thường 104 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS  Hệ thống cần nhận dạng, phân loại thiết bị người dùng để cung cấp dịch vụ phù hợp với dòng máy, nhóm máy trò chơi, hình ảnh, file audio, video,… 5.3.2.2 Xây dựng hệ thống 5.3.2.2.1 Thành phần hệ thống Hệ thống trung tâm dịch vụ gồm:  Module quản lý xử lý thông tin dịch vụ người dùng  Module quản lý định vị thuê bao sử dụng (kết nối với liệu LBS MobiFone)  Module cung cấp dịch vụ đồ số  Module tính cước đối soát cước  Module Web hỗ trợ khách hàng trực tuyến tải ứng dụng client hướng dẫn sử dụng dịch vụ  Module WebGIS hỗ trợ khách hàng quản lý thông tin trực tiếp qua web 5.3.2.2.2 Tính hệ thống  Tương tác Client – Server  Cập nhật nội dung lên Client có version  Nhận yêu cầu từ Client, xử lý trả lại kết cho Client  Nhận số thuê bao MSISDN: Hệ thống nhận diện số thuê bao khách hàng có kết nối vào hệ thống từ Client cài đặt sẵn đầu cuối qua mạng GPRS/3G cách đọc trường MSISDN Http Header  Quản lý nội dung  Chức quản lý kho liệu đồ số (hệ thống đồ dịch vụ 63 tỉnh thành Việt Nam) Việc quản lý bao gồm việc trì vận hành hệ thống đồ dịch vụ, quản lý việc cập nhật bổ sung hệ thống đồ nền, đồ giao thông hệ thống đồ dịch vụ Đặng Thường 105 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS  Chức quản lý nội dung kho liệu dịch vụ tập trung, quản lý việc cập nhật thêm sửa xóa liệu dịch vụ có biến, đáp ứng nhu cầu thay đổi thời điểm  Hệ thống quản lý nội dung thực theo chế offline được đẩy lên hệ thống nội dung dịch vụ kiểm tra xác nhận  Kết nối hệ thống LBS: Hệ thống mMap kết nối với hệ thống LBS, gửi request (có chứa số MSISDN thuê bao) sang nhận response trả tọa độ thuê bao thông qua WebService  Tính cước tạo CDR Hệ thống có khả kết nối tới hệ thống ING qua giao thức RTEC/Diameter để thực tính cước dịch vụ cho thuê bao trả trước Phương án tính cước sau :  Tính cước theo gói : ngày, tháng  Việc đăng ký gói cước thực cách nhắn tin SMS tới đầu số MobiFone, thực Client (mục Tài khoản) Sau đăng ký thành công, hệ thống tạo tài khoản mMap cho khách hàng với user số thuê bao, đồng thời gửi cho khách hàng mật dạng SMS  Khi khách hàng sử dụng GPRS/3G để truy cập, hệ thống tự nhận diện số thuê bao gói cước đăng ký Khi khách hàng sử dụng WiFi để truy cập, hệ thống yêu cầu khách hàng đăng nhập tài khoản mMap trên, từ xác nhận số thuê bao sử dụng Hệ thống thực tạo CDR để tính cước cho thuê bao trả sau phục vụ đối soát Cấu trúc CDR sau : TT Tên trường Định dạng Độ dài tối đa Mô tả Datetime yyyymmddhhmmss 14, cố định A_Number 84xxxxxxxxxx 12, không cố định Ngày thực Số mạng MobiFone sử dụng dịch vụ, số bị trừ tiền, có 84 đầu Đặng Thường 106 Bắt buộc có liệu x x Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS B_Number 04xxxx 12, không cố định EventID Ký tự 6, không cố định CPID Ký tự 6, cố định ContentID Ký tự 10, cố định Status Cost Ký tự Ký tự 1, cố định 20, không cố định ChannelType Ký tự 3, cố định 10 Information Ký tự 15, không cố định Số shortcode dịch vụ, có 04 đầu Mã kiện, dùng để phân biệt kiện Mã CP cung cấp nội dung, phân biệt CP khác Mã phân loại hát, clip,… khác + mã nội dung Trạng thái: 0: unsuccessful; 1: successful Giá tiền Kênh thực dịch vụ: SMS, IVR, WAP, WEB Thông tin thêm: Volume,… x x x x x x  Quản trị  Quản lý hoạt động hệ thống  Tạo account, phân quyền tạo nhóm quản trị hệ thống, kinh doanh chăm sóc khách hàng  Tạo báo cáo lỗi dịch vụ, lỗi kết nối, thống kê chất lượng dịch vụ hoạt động hệ thống qua giao diện Web tạo file txt  Thống kê báo cáo  Giao diện báo cáo WEB GUI  Hình thức báo cáo: WEB GUI, chiết xuất file Exel  Báo cáo theo bảng số liệu, theo biểu đồ, đồ thị  Thời gian lấy số liệu báo cáo: Từ ngày A đến Ngày B  Các tiêu chí báo cáo:  Tổng số thuê bao download sử dụng Client, phân theo dòng máy  Tổng số lượt truy cập/yêu cầu dịch vụ thuê bao toàn hệ thống  Thống kê tổng số lượt truy cập theo nội dung, dịch vụ  Báo cáo tình trạng hệ thống Đặng Thường 107 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS  Hỗ trợ tra cứu chăm sóc khách hàng  Tra cứu thông tin thuê bao: gói cước (nếu có), lịch sử sử dụng dịch vụ khách hàng  Tra cứu dòng máy hỗ trợ cài đặt Client mMap 5.3.2.3 Mô hình kết nối hệ thống vào mạng MobiFone PP SM V3 Hình 5.6 Mô hình kết nối thực tế hệ thống Hệ thống mMap gồm Server chạy theo chế độ active/standby Đặng Thường 108 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS Lưu lượng từ thuê bao qua mạng GPRS/3G định tuyến từ SGSN/GGSN qua mạng IPBB đến Core SW trung gian định tuyến sang máy chủ hệ thống 5.3.2.4 Nguyên lý hoạt động dịch vụ 5.3.2.4.1 Tạo Account Client gửi yêu cầu đăng ký Account qua mạng PS Core lên máy chủ dịch vụ mMap Máy chủ dịch vụ mMap nhận dạng số thuê bao MSISDN HttpHeader, sau gửi tin đăng ký thành công thông báo password cho khách hàng Client GGSN Server mMap SMSC Yêu cầu đăng ký Account Attach số MSISDN (HTTP) Kiểm tra số MSISDN (HTTP) Gửi thông báo (SMPP) Gửi SMS đăng ký Account thành công password (SMS) Hình 5.7 Call-Flow đăng ký Account 5.3.2.4.2 Đăng ký gói cước Client gửi yêu cầu đăng ký gói cước qua mạng GPRS/3G tới server mMap Server mMap nhận dạng số thuê bao MSISDN HttpHeader, sau gửi lệnh trừ tiền tới ING theo giao thức RTEC/Diameter Sau nhận phản hồi trừ tiền thành công từ ING, server mMap gửi tin nhắn đăng ký gói cước thành công cho khách hàng qua SMSC Đặng Thường 109 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS Client GGSN Server mMap ING SMSC Yêu cầu đăng ký gói cước Attach số MSISDN (HTTP) Kiểm tra số MSISDN (HTTP) Yêu cầu trừ cước (RTEC) Phản hồi trừ cước (*) (RTEC) Gửi tin nhắn thông báo (SMPP) Gửi SMS đăng ký gói cước thành công (SMS) Hình 5.8 Call-Flow đăng ký gói cước 5.3.2.4.3 Sử dụng dịch vụ Các dịch vụ cung cấp ứng dụng đồ cần xác định vị trí thuê bao Client gửi yêu cầu định vị lên server mMap qua mạng PS Core, server mMap sau kiểm tra số MSISDN gửi yêu cầu định vị tới hệ thống LBS, nhận liệu tọa độ thuê bao Từ liệu tọa độ này, server mMap xử lý gửi cho Client Client GGSN Yêu cầu định vị (HTTP) Server mMap LBS Attach số MSISDN Kiểm tra MSISDN (HTTP) Yêu cầu định vị (WS) Vị trí thuê bao (HTTP) Vị trí thuê bao (HTTP) Tọa độ thuê bao (WS) Hình 5.9 Call-Flow sử dụng dịch vụ Đặng Thường 110 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, với bùng nổ Internet, ADSL dịch vụ thông tin di động phát triển vô mạnh mẽ Việc kết hợp mạng: mạng điện thoại PSTN, mạng không dây, mạng số liệu (internet) trở thành vấn đề quan tâm Phát triển IMS giúp nâng cao tính hiệu mạng truyền số liệu, tính linh hoạt phát triển ứng dụng mới, giảm chi phí kĩ thuật, nâng cao chất lượng thoại nhiều tiện ích khác Với ứng dụng có khả cung cấp nhóm dịch vụ tiện ích dựa thông tin vị trí người dùng IMS hứa hẹn mang lại lợi ích to lớn cho khách hàng lẫn doanh nghiệp Được hướng dẫn tận tình thầy giáo, T.S Nguyễn Tài Hưng, với giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, em phần nắm kiến thức cấu trúc chung hệ thống IMS, xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ dựa sở LBS Trong thời gian thực đồ án, nhiều hạn chế mặt kiến thức thiết bị, em chưa thể xây dựng sản phẩm ứng dụng thực tế Hướng phát triển đề tài phát triển tập chung hoàn thiện gói sản phẩm, tích hợp XCAP Server với Presence Server để thực chứng thực thao tác liệu liên quan đến dịch vụ, nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao độ xác thông tin vị trí người dùng Đặng Thường 111 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Miikka poikselkä - georg mayer, ip multimedia concepts and service – second edition, hisham khartabil and aki niemi © 2006 john wiley & sons, ltd Isbn: 0-47001906-9 [2] Gonzalo camarillo & miguel a.garcía – martín, the 3g ip multimedia subsystem (ims) merging the internet and the cellular worlds – second edition [3] Alan b Johnston, sip understanding the sessiong initiation protocol – second edition [4] Rfc 3725 - best current practices for third party call control (3pcc) in the session initiation protocol (sip) [5] The ims ip multimedia concepts and services in the mobile domain [6] Http://www.iptel.org [7] Http://tech-invite.com [8] 3GPP TS 24.229 V8.30, IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP)and Session Description Protocol (SDP); Stage3(Release 8) [9] Ngô Phương Lan, JAVA-tập 1, 2, nhà xuất lao động xã hội [10] Rfc 3327 - Session Initiation Protocol (SIP) Extension Header Field [11] Http://uctimsclient.berlios.de Đặng Thường 112 Cao học ĐT2-K2009 [...]... ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS HSS là trung tâm dữ liệu tập trung các thông tin liên quan đến người dùng Về kĩ thuật thì HSS là sự phát triển của HLR – một nút trong mạng GSM HSS bao gồm các thông tin thuê bao liên quan đến người dùng được yêu cầu để điều khiển các phiên đa phương tiện Những dữ liệu này bao gồm, thông tin vị trí, thông tin bảo mật (bao. .. cùng sử dụng một giao thức thiết lập giống nhau Các giao diện cung cấp cho các nhà phát triển dịch vụ cũng dựa trên các giao thức Internet Đặng Thường 18 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS Như vậy, IMS là một kiến trúc khung cho viêc triển khai các dịch vụ đa phương tiện trền nền IP đối với người dùng di động IMS được xây dựng và phát triển. .. chủ ứng dụng trong kiến trúc IMS, chức năng và chế độ hoạt động, giao diện từ máy chủ ứng dụng Sip tới các thành phần khác trong mạng lõi IMS  Nguyên lý thực hiện dịch vụ Dựa trên thông tin vị trí thuê bao 3G : mô tả chức năng dịch vụ, thủ tục thực hiện dịch vụ Đặng Thường 14 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ IMS. .. im-ssf) Như đã nói ở trên, ưu điểm lớn nhất của IMS là khả năng phát triển các dịch vụ mới một cách dễ dàng Kiến trúc IMS được thiết kế để cho phép các nhà điều hành cung cấp dải rộng các dịch vụ dựa trên chuyển mạch gói và thời gian thực Nó Đặng Thường 34 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS cũng cho phép lưu lại các thông tin của các dịch vụ để... Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS Internet có thể cung cấp nhiều dịch vụ như thế là do nó sử dụng các giao thức mở, điều này cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cũng có thể triển khai các dịch vụ mới trên nó Hơn nữa các công cụ cần thiết cho việc tạo ra các dịch vụ Internet cũng rất phổ biến 2.2.2 Mạng di động Hiện nay, các mạng điện thoại... phát triển ứng dụng theo kiến trúc IMS nên trong đề tài này em sẽ tập trung tìm hiểu tổng quan về IMS, máy chủ ứng dụng, và về mô hình hệ thống cung cấp Ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho thuê bao 3G :  Tổng quan về IMS: tìm hiểu về kiến trúc IMS, các thành phần, chức năng của từng thành phần và kiến trúc triển khai và một số các khái niệm quan trọng sử dụng trong IMS  Máy chủ ứng dụng: giới... ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS  Chọn đúng mạng xảy ra tương tác với miền chuyển mạch kênh  Hoặc chọn đúng PSTN/CS Gateway, nếu tương tác xảy ra trong cùng một mạng mà BGCF được đặt 2.4.3 Tầng dịch vụ : Hình 2.9 Tầng cung cấp dịch vụ Phần này bao gồm các máy chủ ứng dụng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ tới người dùng cuối Các máy chủ ứng dụng là các. .. học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS TÓM TẮT ĐỒ ÁN Trong những năm gần đây, mạng di động thế hệ thứ 3 (3G) đã được triển khai và mang lại những tiện ích đáng kể cho người sử dụng Với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ đã không ngừng nghỉ trong việc sáng tạo ra các kiến trúc mạng mới, IMS (IP Multimedia... được gửi đi một cách độc lập với bản tin trước đó Đặng Thường 26 Cao học ĐT2-K2009 Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS 2.3.2 Giao thức nhận thực, phân quyền và tính cước(AAA) Diameter dựa trên RFC 3588 được chọn là giao thức AAA trong mạng IMS Diameter được phát triển từ giao thức RADIUS (RFC 2865) là một giao thức được sử dụng phổ biến trong Internet để thực.. .Phát triển ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho TB 3G sử dụng công nghệ IMS LỜI NÓI ĐẦU 3G (Third Generation) hay còn gọi là “Mạng di động thế hệ thứ 3” đã và đang được hầu hết các nhà cung cấp di động ở Việt Nam triển khai, cung cấp cho người dùng Cải tiến nổi bật nhất của mạng 3G là khả năng cung cấp các các dịch vụ truyền thông gói đa phương tiện tốc độ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển các ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho thuê bao 3g sử dụng công nghệ IMS , Phát triển các ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho thuê bao 3g sử dụng công nghệ IMS , Phát triển các ứng dụng dựa trên thông tin vị trí cho thuê bao 3g sử dụng công nghệ IMS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay