Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển trạm BTS

100 179 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGÔ VĂN THIỆN NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM BTS Chuyên ngành : ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : Ts Nguyễn Nam Quân Hà Nội – Năm 2013 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ…………………………………………….8 CHƯ NG I TỔNG QU N HỆ TH NG 15 T NH CẤP THIẾT CỦ ĐỀ T I 15 C C GIẢI PH P HỆ TH NG HIỆN C TR N THỊ TRƯỜNG 17 2.1 Giải pháp quản lý nhà trạm BTS – Công ty Cổ phần Tập đoàn MV Technology 17 2.2 Hệ thống giám sát điều khiển trạm từ xa SMC – Station Monitoring Centre – Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học chuyển giao công nghệ cao High Technologies Transfer and Scientific Application ,JSC 18 2.3 Thiết bị giám sát điều khiển từ xa cho trạm BTS – Công ty TNHH ứng dụng phát triển công nghệ ECAPRO 19 2.4 Hệ thống giám sát trạm viễn thông từ xa Quantra X – Join Stock Company 20 TƯỞNG THỰC HIỆN ĐỀ T I 21 3.1 Chức điều khiển 21 3.2 Chức giám sát 22 3.3 Chức kết nối 23 X C ĐỊNH PHẠM VI ỨNG DỤNG V MỤC TI U CỦ ĐỀ T I 23 Xác định phạm vi ứng dụng đề tài 23 Xác định mục tiêu đề tài 24 Phương pháp nghiên cứu đề tài 30 CHƯ NG II S ĐỒ KH I HỆ TH NG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN…32 S ĐỒ KH I HỆ TH NG 31 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HỆ TH NG 32 2.1 Giải pháp giám sát trạng thái nhà trạm 32 2.1.1 Nhận biết trạng thái mở cửa 32 2.1.2 Nhận biết cảnh báo cháy 33 2.1.3 Nhận biết thông số nhiệt độ môi trường 33 Đo đạc thông số hoạt động hệ thống 34 2.2 Giải pháp điều khiển thiết bị nhà trạm 35 2 Điều khiển điều hòa nhiệt độ 35 2 Điều khiển quạt thông gió 36 2.2.3 Thiết bị báo động (Tùy chọn) 37 2.3 Giải pháp kết nối người dùng từ xa 37 2.4 Giải pháp cập nhật Firmware từ xa 38 CHƯ NG III THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 40 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ TH NG 40 S ĐỒ KH I MẠCH ĐIỆN CHỨC NĂNG 45 Sơ đồ mạch kết nối (Connector) 45 2.2 Thiết kế mạch điều khiển (ATS) 48 Sơ đồ mạch trung tâm (Main) 52 CHƯ NG IV PHÂN T CH V THIẾT KẾ PHẦN MỀM 64 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM HỆ TH NG 64 CHỨC NĂNG PHẦN MỀM HỆ TH NG 65 2.1 CHỨC NĂNG ĐO ĐẠC THÔNG S HỆ TH NG 65 2.2 Chức điều khiển hệ thống 68 2.3 Chức truyền thông với hệ thống giám sát trung tâm 72 2.3.1 Cấu trúc tin truyền thông 72 2.3.2 Chức update firmware từ xa 77 2.4 Chức thu thập xử lý liệu Server 79 2.4.1 Mô tả nguyên tắc hoạt động phần mềm 79 2.4.2 Mô tả nguyên lý luồng liệu 80 2.4.3 Mô tả tính phần mềm 83 2.4.3.1 Chức danh mục điều hòa trạm 83 2.4.3.2 Chức danh mục máy phát 84 2.4.3.3 Chức danh mục cảnh báo 85 2.4.3.4 Chức danh mục tổ Acquy 86 2.4.3.5 Chức cấu hình danh sách nhận tin nhắn cảnh báo 87 2.4.3.6 Chức cấu hình tin giám sát 88 2.4.3.7 Chức cấu hình ngưỡng trạng thái 89 2.4.3.8 Chức báo cáo liệu 90 2.4.3.9 Chức lấy cảnh báo thông tin nhà trạm 91 2.4.3.10 Chức lấy thông số trạng nhà trạm 93 CHƯ NG V - KẾT LUẬN VÀ BÀN LUẬN 97 NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ĐƯỢC 97 Đ NH GI KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐƯỢC 98 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 100 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu, từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa AC Alternating Current Dòng điện xoay chiều ADC Analogue Digital Converter Bộ chuyển đổi tương tự - Số AT Attention Tên loại tập lệnh giao tiếp BTS Base Tranceiver System Trạm thu phát sóng di động Complementary metal-oxide Một công nghệ tốn semiconductor lượng DC Direct Current Dòng điện chiều DMA Direct Memory Access Truy cập nhớ trực tiếp DNS Domain Name System Hệ thống phân giải tên miền GPS Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu GPRS General Packet Radio Service Dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp HTTP Hyper-Text Transfer Protocol CMOS Giao thức truyền tải siêu văn Institude of Electrical and Một tổ chức điện, điện tử có Electronics Engineers uy tín giới MIPS Million instructions per second Triệu lệnh giây NOC Network Operation Center Trung tâm điều hành mạng PWM Pulse Width Modulation Điều chế độ rộng xung SMS Short Message Service Dịch vụ tin nhắn ngắn SMSC Short Message Service Center SPI Serial Peripheral Interface SMS Short Message Service IEEE Trung tâm dịch vụ tin nhắn ngắn Một giao thức truyền song công Dịch vụ tin nhắn ngắn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng - Tính điều khiển hệ thống 22 Bảng - Tính giám sát hệ thống 22 Bảng - Ch tiêu k thuật hệ thống Giám sát Điều khiển trạm BTS 24 Bảng – Sơ đồ chân module PTB48580 46 Bảng – Sơ đồ chân module nguồn TPS5430 47 Bảng - Tham số cho mô hình Op – mp lý tưởng 52 Bảng - Mô tả tính phần mềm giám sát điều khiển hệ thống 64 Bảng – Các tham số cấu hình cho ATS 67 Bảng – Cấu trúc tin truyền thông 72 Bảng – Cấu trúc tin đo lường 73 Bảng 10 – Tham số thông tin thiết bị 73 Bảng 11 – Cấu trúc tin 74 Bảng 12 – Danh mục cảnh báo hệ thống gửi lên server 75 Bảng 13 – Cấu trúc tin 76 Bảng 14 – Cấu trúc tin 77 Bảng 15 – Quy trình nhận thông tin từ Agent 81 Bảng 16 – Nhận thông tin điều khiển từ NOC 81 Bảng 18 – Danh mục chức máy phát điện 84 Bảng 19 – Danh mục chức cảnh báo 85 Bảng 20 – Chức danh mục tổ acquy 86 Bảng 21 – Chức cấu hình danh sách nhận tin nhắn cảnh báo 87 Bảng 22 – Chức cấu hình khung nhìn giám sát 88 Bảng 23 – Chức cấu hình ngưỡng trạng thái 89 Bảng 24 – Chức báo cáo liệu 90 Bảng 25 – Chức lấy thông tin cảnh báo nhà trạm 91 Bảng 26 – Chức thông số trạng nhà trạm 93 Bảng 27 – Thông tin trạng thái nhà trạm 95 Bảng 28 – Thông tin trạng thái Acquy 95 Bảng 29 – Thông tin trạng thái nguồn điện ……………………… 96 DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Hình – Nhu cầu thực tế nhà trạm viễn thông 16 Hình – Giải pháp giám sát điều khiển ECAPRO 19 Hình – Sơ đồ khối hệ thống 31 Hình – Mô hình hệ thống truyền thông nhà trạm – trung tâm 37 Hình - Sơ đồ khối tổng quan hệ thống giám sát điều khiển trạm BTS……37 Hình - Sơ đồ hệ thống nguồn điện trước thiết bị giám sát điều khiển…… 39 Hình - Sơ đồ hệ thống điện sau lắp thiết bị giám sát điều khiển…… 39 Hình – Sơ đồ khối hệ thống giám sát điều khiển 43 Hình - Sơ đồ chức phần cứng hệ thống giám sát điều khiển…… 41 Hình 10 – Mạch in PCB mạch kết nối (Connector) 45 Hình 11 – Sơ đồ nguyên lý khối nguồn TPS5430 47 Hình 12 – Sơ đồ nguyên lý mạch xử lý dung Pic 18F4520 48 Hình 13 – Sơ đồ nguồn AP1117 49 Hình 14 – Sơ đồ nguyên lý mạch detect trạng thái 49 Hình 15 – Mạch detect AC Lưới – Máy phát 50 Hình 16 – Mạch đệm điều khiển ULN2803 50 Hình 17 – Mạch điều khiển dùng relay 51 Hình 18 – Mạch khuếch đại thuật toán lý tưởng 52 Hình 19 – Mạch khuếch đại đảo dùng Oamp 52 Hình 20 – Mạch lặp điện áp 53 Hình 21 – Mạch ch nh lưu hạn chế diode 54 Hình 22 - Ứng dụng mạch ch nh lưu hạn chế mức dùng diode 54 Hình 23 – Mạch đo điện áp DC 55 Hình 24 – Mạch chia áp 55 Hình 25 – Mạch đo dòng điện DC 58 Hình 26 – Mạch đo dòng điện AC 59 Hình 27 – Khối đo điện áp AC 59 Hình 28 – Mạch xử lý điện áp đo C 60 Hình 29 – Mạch xử lý trước DC đo điện áp AC 60 Hình 30 – Dạng tín hiệu so sánh sau xử lý 61 Hình 31 – Cấu tạo ULN2803A 61 Hình 32 – Sơ đồ nguyên lý mạch detect tín hiệu đầu vào 62 Hình 33 – Mạch tạo liệu thời gian thực 63 Hình 34 – Giao diện hiển thị giám sát từ xa 66 Hình 35 – Mức ưu tiên điện áp cấp cho trạm BTS 69 Hình 37 – Phân tích nguyên lý phân phối điện 70 Hình 38 – Luật điều khiển điều hòa theo nhiệt độ 71 Hình 39 - Lưu đồ trình gửi tin cảnh báo lên Server……………… 72 Hình 40 – Mô hình tổng quát chức update firmware 78 Hình 41 – Các thao tác cập nhật firmware từ xa 78 Hình 42 – Mô hình luồng xử lý liệu hệ thống giám sát điều khiển 79 Hình 43 – Mô hình truyền thông Agent Server 80 Hình 44 – Giao thức TCP IP Agent Server 80 Hình 45 – Đồng EMS Database NOC Database 82 Hình 46 – Lưu đồ luồng xử lý chức điều hòa trạm 83 10 2.4.3.4 Chức danh mục tổ cquy Thông tin chung chức Bảng 20 – Chức danh mục tổ acquy Danh mục Tổ ắc quy Tên chức Cho ph p người dùng (nhân viên k thuật t nh đội, noc Mô tả khu vực, noc công ty) xem, sửa, xóa danh mục Tổ ắc quy người dùng (nhân viên k thuật t nh đội, noc khu vực, noc Tác nhân công ty) Danh sách Tổ ắc quy đ đồng từ database EMS quản lý nhà trạm Người dùng ch xem, sửa Điều kiện trước xóa Người d ng đ đăng nhập vào hệ thống với vai trò nhân viên k thuật t nh đội, noc khu vực, noc công ty Điều kiện sau Danh sách Tổ ắc quy hiển thị Ngoại lệ N/A Các yêu cầu đặc biệt Biểu đồ luồng xử lý chức Quản lý danh mục tổ ắc quy Hệ thống NOCPRO Hệ thống NOCPRO NSD NSD Kiểm tra quyền truy cập chức Bắt đầu Đ ng Nhập điều kiện lọc Load form danh mục tổ ắc quy Hiển thị danh sách tổ ắc quy Tìm kiếm thông tin Sai Cập nhật thông tin Xóa thông tin máy phát Không hợp lệ Kiểm tra Thông tin Hợp lệ Lưu vào CSDL Lưu vào CSDL Hình 49 – Lưu đồ chức danh mục Acquy 86 Kết th c 2.4.3.5 Chức cấu hình danh sách nhận tin nhắn cảnh báo Thông tin chức chung Bảng 21 – Chức cấu hình danh sách nhận tin nhắn cảnh báo Tên chức Cấu hình danh sách nhận tin nhắn cảnh báo trạm quan trọng Cho ph p người dùng (quản trị hệ thống, admin công ty, admin khu vực) xem, cập nhật danh sách nhân viên nhận Mô tả tin nhắn cảnh báo trạm quan trọng Quản trị hệ thống Tác nhân Điều kiện trước Người d ng đ đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản trị hệ thống, admin công ty, admin khu vực Danh sách người dùng nhận tin nhắn cảnh báo trạm quan Điều kiện sau trọng được hiển thị thêm , xóa Tìm kiếm danh sách nhân viên để thêm vào danh sách nhận tin nhắn tham chiếu đến bảng nhân viên Biểu đồ luồng xử lý chức Cấu hình danh sách nhận tin nhắn trạm quan trọng NSD NSD Hệ thống NOCPRO Hệ thống NOCPRO Kiểm tra quyền truy cập chức Bắt đầu Đ ng Load form cấu hình danh sách nhận tin nhắn Nhập điều kiện lọc Sai Hiển thị danh sách đầu mối nhận tin nhắn Thêm đ u mối nhận tin nhắn Không hợp lệ Kiểm tra Thông tin Hợp lệ Lưu vào CSDL Kết th c Xóa đầu mối nhận tin nhắn Xóa kh i CSDL Hình 50 – Biểu đồ luồng xử lý chức danh sách nhận tin cảnh báo 87 2.4.3.6 Chức cấu hình tin giám sát Thông tin chung chức Bảng 22 – Chức cấu hình khung nhìn giám sát Tên chức Cấu hình khung nhìn giám sát Cho phép Quản trị hệ thống cấu hình khung nhìn giám sát, khung nhìn giám sát s áp dụng cho toàn Mô tả user thực chức giám sát trạng thái nhà trạm Quản trị hệ thống Tác nhân Người d ng đ đăng nhập vào hệ thống với vai trò Quản Điều kiện trước trị hệ thống Điều kiện sau Khung nhìn giám sát cấu hình Ngoại lệ N/A Các yêu cầu đặc biệt N/A Biểu đồ luồng xử lý chức Cấu hình khung nhìn giám sát NSD NSD Hệ thống NOCPRO Hệ thống NOCPRO Kiểm tra quyền truy cập chức Bắt đầu Sai Đ ng Load form cấu hình khung nhìn giám sát Chọn thông tin cần giám sát Lưu vào CSDL Hình 51 – Lưu đồ cấu hình khung nhìn giám sát 88 Kết th c 2.4.3.7 Chức cấu hình ngưỡng trạng thái Thông tin chức chung Bảng 23 – Chức cấu hình ngưỡng trạng thái Cấu hình ngưỡng trạng thái Tên chức Cho phép Quản trị hệ thống cấu hình ngưỡng trạng thái Mô tả nhà trạm thiết bị nhà trạm để cảnh báo Quản trị hệ thống Tác nhân Người d ng đ đăng nhập vào hệ thống với vai trò Quản trị Điều kiện trước hệ thống Điều kiện sau Các ngưỡng cấu hình Ngoại lệ N/A Các yêu cầu đặc biệt N/A Biểu đồ luồng xử lý chức Cấu hình ngưỡng trạng thái Hệ thống NOCPRO Hệ thống NOCPRO NSD NSD Kiểm tra quyền truy cập chức Bắt đầu Sai Đ ng Load form cấu hình ngưỡng trạng thái Nhập ngưỡng trạng thái Lưu vào CSDL Hình 52 – Lưu đồ cấu hình ngưỡng trạng thái 89 Kết th c 2.4.3.8 Chức báo cáo liệu Thông tin chung chức Bảng 24 – Chức báo cáo liệu Tên chức Báo cáo chung Cho ph p người dùng (nhân viên k thuật t nh đội, noc khu vực, noc công ty) xem báo cáo thông tin trạng thái trạm khoảng thời gian Người dùng (nhân viên k thuật t nh đội, noc khu vực, noc công ty) Người d ng đ đăng nhập vào hệ thống với vai trò nhân viên k thuật t nh đội, noc khu vực, noc công ty Danh sách thông tin báo cáo hiển thị kết xuất excel Mô tả Tác nhân Điều kiện trước Điều kiện sau Ngoại lệ N/A - Phải cho ph p người dùng lọc thông tin hiển thị - Phải có chức xếp kết tìm kiếm theo trường Các yêu cầu đặc biệt Mặc định xếp theo: Khu vực, t nh/TP, quận huyện, xã phường, thời gian - Phân trang kết tìm thấy - Phải có thông báo không tìm thấy liệu Biểu đồ luồng xử lý chức Báo cáo chung Hệ thống NOCPRO Hệ thống NOCPRO NSD NSD Kiểm tra quyền truy cập chức Bắt đầu Đ ng Nhập điều kiện lọc Load form báo cáo chung Sai Hiển thị danh sách thông tin báo cáo Tìm kiếm thông tin Xuất file excel Kết th c Hình 53 – Lưu đồ chức báo cáo liệu 90 2.4.3.9 Chức lấy cảnh báo thông tin nhà trạm Thông tin chức chung Bảng 25 – Chức lấy thông tin cảnh báo nhà trạm Tên chức Tiến trình lấy thông tin cảnh báo nhà trạm Đồng cảnh báo nhà trạm database EMS database Mô tả NOC-PRO Hệ thống Tác nhân Điều kiện trước Bảng COMPONENT phải đồng toàn hệ thống Điều kiện sau Danh sách alarm thông tin k m theo lấy Ngoại lệ N/A Theo chu k 30s lần, tiến trình tiến hành kết nối vào database EMS để lấy liệu (Tham khảo chức cấu hình) Các yêu cầu đặc biệt - Phải lấy tất alarm chưa clear - Phải lấy tất alarm bên hệ thống EMS đ xác định clear NOC v n để chuyển trạng thái alarm NOC Mô tả dòng kiện - Bước 1: Kết nối đến database server ứng dụng EMS quản lý nhà trạm - Bước 2: Kết nối thành công thực query lấy liệu cảnh báo o Phải lấy tất alarm chưa clear o Phải lấy tất alarm bên hệ thống EMS đ xác định clear NOC v n để chuyển trạng thái alarm NOC - Bước 3: Phân tích thông tin alarm trả Nếu alarm chưa tồn CSDL Nocpro insert thông tin alarm vào CSDL nocpro - Bước 4: Lưu lại thông tin vào CSDL - Bước 5: Kết thúc Kết nối với DB EMS để lấy thông tin danh mục kiện theo EMS 91 Thông tin kết nối: - Database IP: 192.168.182.8 - Port: 1521 - Database name: QLNT - Username: BTS_FM - Password: BTS_FM Query bảng: AGENT_ALARM d Lấy trường thông tin - Với m i dòng liệu trả về, kiểm tra xem CSDL NOC đ có thông tin alarm chưa, chưa có thêm vào sở liệu - Nếu alarm_id lấy từ EMS số ch n kiểm tra CSDL NOC có tồn cảnh báo có alarm_id b ng alarm_id EMS -1 tồn thực move alarm NOC sang bảng cảnh báo đ clear - Nếu alarm_id lấy từ EMS số l thực kiểm tra csdl noc có tồn cảnh báo có alarm_id b ng alarm_id EMS +1 tồn thực move alarm noc sang bảng cảnh báo đ clear Các thông tin cần lấy: - Mã nhà trạm: lấy cột agent_code để biết thiết bị thuộc nhà trạm nào) - Tên thiết bị: lấy cột component_code - Mã cảnh báo: lấy cột L RM ID - Loại cảnh báo: ALARM_TYPE - Thông tin cảnh báo: lấy cột Description - Thời gian : lấy cột TIME Biểu đồ luồng xử lý chức 92 Lấy thông tin cảnh báo nhà trạm Tiến trình Tiến trình NOCPRO v3.0 NOCPRO v3.0 DB EMS Viettel Tech DB EMS Viettel Tech Bắt đầu Kết nối Database server Success Failure Query data Lấy liệu Phân tích liệu Ghi vào CSDL Kết th c Hình 54 – Lưu đồ lấy thông tin cảnh báo nhà trạm 2.4.3.10 Chức lấy thông số trạng nhà trạm Thông tin chức chung Bảng 26 – Chức thông số trạng nhà trạm Tên chức Mô tả Tiến trình lấy thông tin trạng thái nhà trạm - Đồng thông tin trạng thái nhà trạm từ database EMS database NOC-PRO Tác nhân Hệ thống Điều kiện trước N/A Điều kiện sau Ngoại lệ Danh sách thông tin trạng thái nhà trạm thiết bị nhà trạm lấy N/A 93 Biểu đồ luồng xử lý chức Lấy thông tin trạng thái nhà trạm Tiến trình Tiến trình NOCPRO v3.0 NOCPRO v3.0 DB EMS Viettel Tech DB EMS Viettel Tech Bắt đầu Kết nối Database server Success Failure Query data Lấy liệu Phân tích liệu Ghi vào CSDL Kết th c Hình 55 – Lưu đồ lấy thông tin trạng thái trạng nhà trạm Mô tả dòng kiện (Basic Flow) - Bước 1: Kết nối đến database server ứng dụng EMS - Bước 2: Kết nối thành công thực query lấy liệu trạng thái nhà trạm Do trạng thái ch có (không có thông tin lịch sử) nên s lấy hết thông tin - Bước 3: Phân tích thông tin trả về, lưu vào CSDL nocpro - Bước 4: Lưu lại thông tin vào CSDL Thông tin kết nối: - Database IP: 192.168.182.8 - Port: 1521 - Database name: QLNT 94 - Username: BTS_FM - Password: BTS_FM Thông tin trạng thái nhà trạm Bảng 27 – Thông tin trạng thái nhà trạm STT Thông tin cần lấy Mã hóa Mã nhà trạm AGENT_ID Nhiệt độ Temperature Độ m Humidity Công suất nguồn AC AC_POWER Công suất máy nổ GENERATE_POWER Chất lượng acquy ACCU_QUALITY Dung lượng acquy ACCU_CAPACITY Cảnh báo khói IS_SMO_DE Cảnh báo mở cửa IS_DOOR_OPEN 10 Cảnh báo nhiệt IS_OV_TEM 11 Cảnh báo độ m IS_OV_HUM 12 Trạng thái thiết bị giám sát IS_WORK Thông tin trạng thái Acquy Bảng 28 – Thông tin trạng thái Acquy STT Thông tin cần lấy Mã hóa Mã Acquy Component_code Mã nhà trạm Agent_ID Điện áp đầu DC_VOL Dòng điện đầu DC_CUR Trạng thái:phóng/nạp Phân biệt qua trạng thái điện AC có hay Truy xuất từ cảnh báo AC_OFF trường 95 IS_AC_OFF Cảnh báo dung lượng acquy IS_BUT_UN_CAP thấp Cảnh báo chất lượng Acquy IS_BAT_UN_QUA Thông tin trạng thái nguồn điện Bảng 29 – Thông tin trạng thái nguồn điện STT Thông tin cần lấy Mã hóa Mã tủ nguồn Component_code Mã nhà trạm Agent_code Dòng điện DC DC_CUR Điện áp DC DC_VOL Điện áp AC pha AC_VOL_3P_1 Điện áp AC pha AC_VOL_3P_2 Điện áp AC pha AC_VOL_3P_3 Dòng điện AC pha AC_CUR_3P_1 Dòng điện AC pha AC_CUR_3P_2 10 Dòng điện AC pha AC_CUR_3P_3 11 Tần số AC AC_FRE 96 CHƯ NG V - KẾT LUẬN VÀ BÀN LUẬN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ĐƯỢC Nội dung công việc thực bao gồm giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Nghiên cứu, khảo sát hệ thống - Tiến hành khảo sát, phân tích trạng thực tế phạm vi hoạt động, khả vận hành nhà trạm BTS - Nghiên cứu nhu cầu thực tế khai thác mạng lưới, định ngh a chức hệ thống - Đánh giá đưa yêu cầu chức năng, yêu cầu k thuật hệ thống giám sát điều khiển Giai đoạn 2: Thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị - Thiết kế sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in, cấu trúc firmware, xây dựng phần mềm giám sát server khối thu thập liệu - Thiết kế, sơ đồ nguyên lý, chế thử phần điều khiển hệ thống - Chế tạo module chức thử nghiệm Giai đoạn 3: Hoàn thiện chức chế tạo thiết bị - Thiết kế lại hệ thống chip dsPIC tăng lực xử lý - Bổ sung số lượng đầu thu xử lý liệu sensor - Tích hợp khối thu thập liệu khối điều khiển động lực thành thiết bị giám sát điều khiển hoàn ch nh - Xây dựng phần mềm quản lý tích hợp Nocpro - Hoàn ch nh chức năng, tối ưu hóa thiết kế kết nối khối chức để đơn giản hóa lắp đặt khai thác Giai đoạn 4: Hoàn thiện hệ thống - Kiểm tra thử nghiệm trình vận hành thiết bị - Khắc phục l i hoàn thiện chức - Tổng hợp thiết kế xây dựng tài liệu thiết bị 97 Đ NH GI ẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐƯỢC - Mức chất lượng sản ph m so sánh với sản ph m tương tự nước nước ngoài: Sản ph m kiểm tra chạy thử với yêu cầu tính đặt ra, bên cạnh thiết bị cần đánh giá độ ổn định thời gian tuyến nh m cung cấp thông tin để h trợ trình thiết kế cho sản ph m sản xuất hàng loạt, so sánh tính với sản ph m tương đương thị trường - Bước đầu sản ph m đ đáp ứng đầy đủ tính yêu cầu Hệ thống giám sát tự động điều khiển tăng cường tính như: tính toán dung lượng acquy, cập nhật phần mềm từ xa… - H trợ giám sát tình trạng nhà trạm BTS từ xa tự động chạy máy phát điện theo dung lượng acquy giải pháp thiết thực để thông minh hóa, tăng hiệu giảm chi phí l nh vực khai thác HƯỚNG PH T TRIỂN ĐỀ TÀI Thiết bị giám sát tự động điều khiển nhà trạm nghiên cứu phát triển theo hướng mục tiêu trực nhu cầu thực tế nhà trạm Việt Nam nói riêng nước phát triển nói chung Việc vận hành máy phát điện v n phải d ng người trực tiếp thực hiện, điều làm tiêu tốn đáng kể nhân lực thời gian chất lượng acquy suy giảm nhanh chóng vận hành không đ ng quy trình Bên cạnh đó, việc vận hành b ng tay nên lãng phí số lớn nguồn lượng hệ thống acquy dự phòng Những lý đ khiến chi phí khai thác hệ thống nguồn điện trạm BTS cao hiệu Do việc triển khai nhà trạm thông minh cho toàn nhà trạm BTS nước yêu cầu cấp thiết bước phù hợp với thực tế để phá triển hạ tầng viễn thông Hiện việc sản xuất cho giai đoạn thử nghiệm, chi phí nghiên cứu phát triển cao, chưa thể cạnh tranh với đối tác bên ngoài, nhiên với đơn hàng lớn, tối ưu linh kiện, sản ph m hoàn toàn có khả cạnh tranh với sản ph m tương đương thị trường 98 Ngoài ra, dự kiến thiết bị s phát triển hoàn thiện thêm tính dần tiến tới tích hợp với tủ nguồn tích hợp đê dễ dàng lắp đặt vận hành Đề tài dự kiến sản ph m s triển khai toàn trạm phát sóng viễn thông BTS toàn t nh thành nước 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Anil K.Jail , Fundamentals Digital Image Processing, University of California ECA - Electronic GmbH, Germany Up-To-Date World’s Transistor Comparison Tables 0- & A-Zt Tech/ECA Asia-Pacific Edition 2002 Mahmood Najvi & Joseph A Edminister , Theory and Problems of Electric circuits Fourth Edition MultiTech Systems, AT Commands GSM reference Guide Robbins & Miller , Circuit Analysis Theory and Practice SIMCOM, Hardware Design SIM548C_HD_V1.01 SiRF, NMEA Reference Manual Stuart R.Ball, Analog Interfacing to Embedded Miroprocessors WAVECOM, (2002), AT command for GPRS user guide, pp 1-13 10 Nguyễn Đức Ánh - Mạch điện ứng dụng 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển trạm BTS , Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển trạm BTS , Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển trạm BTS , CHƯƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG, CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP, CHƯƠNG III: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG, CHƯƠNG IV: PHÂN TICH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM, CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ BÀN LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay