Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

2 195 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:02

SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO TrườngTHPTChuyênVĩnhPhúc KHẢOSÁTCHẤTLƯỢNGLẦNTHỨII NĂMHỌC2013– 2014 (Đềcó01trang) Môn:Toán12 KhốiD Thờigian :180phút(Khôngkểgiaođề) A. PHẦNCHUNGCHOTẤTCẢTHÍSINH(7,0 điểm) CâuI(2,0điểm).Chohàmsố x 1 y 2x 1 - + = + . 1) Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị (C)củahàmsốđãcho. 2) Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố(C)saochotiếptuyếnđiquagiaođiểmcủa đườngtiệmcậnvàtrụcOx. CâuII(2, 0điểm)1)Giảiphươngtrình: ( ) 3 sin 2x sinx cos2x cos x 2 + + - = . 2) Giải phươngtrình: ( ) x e 1 ln 1 x = + + . CâuIII(1,0điểm). Tínhtíchphân : 2 0 2 x I dx 1 2x + = + ò CâuIV(1,0điểm). ChohìnhchópS.ABCDcóđáyABCDlàhìnhthangvuôngtạiAvàD, AB= AD=2a,CD=a,gócgiữahaimặtphẳng(SBC)là(ABCD)bằng 0 60 .GọiIlàtrungđiểmcủa cạnhAD.Biếthaimặtphẳng(SBI)và(SCI)cùngvuônggócvớimặtphẳng(ABCD).Tínhthểtích khốichópS.ABCD. CâuV(1,0điểm). Cho , ,a b c làcácsốdươngthoảmãn 3ab bc ca + + = .Tìmgiátrịnhỏnhấtcủa biểuthức: 1 4 ( )( )( ) M abc a b b c c a = + + + + . B.PHẦNRIÊNG(3điểm). Thísinhchỉđượclàmmộttronghaiphần(phần 1hoặc 2) 1.TheochươngtrìnhChuẩn CâuVIA(2,0điểm) 1)Trong mặtphẳng Oxy,cho đườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 1) 4C x y - + + = . Gọi ( ) 'C làđườngtròncó tâm thuộcđườngthẳng ( ) :3 0d x y - = vàtiếpxúcvớitrụcOyđồngthờitiếpxúcngoàivớiđườngtròn(C). Viếtphươngtrình đườngtròn ( ) 'C . 2)TrongkhônggiantọađộOxyz,viếtphươngtrình đườngthẳng ( ) D điqua ( ) A 3; 2; 4 - - ,songsong vớimặtphẳng(P): 3x 2y 3z 7 0 - - - = và cắtđườngthẳng(d): x 2 3t y 4 2t z 1 2t = + ì ï = - - í ï = + î .CâuVIIA(1,0điểm).Tínhgiớihạn 1 2 x 1 3 tan( 1) 1 lim 1 x e x x - ® + - - - . 2.Theochươngtrìnhnângcao. CâuVIB( 2,0điểm) 1) TrongmặtphẳngvớihệtọađộOxy,chođườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 2) 12C x y - + + = . Viếtphươngtrình đườngtròn(C’)có tâm M(5;1) biết(C’)cắt(C) tạihaiđiểm A,Bsaocho 2 3AB = . 2)TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz,chobađiểm A(2;2; 2), B(0;1; 2)vàC(2;2;1).Viết phươngtrìnhmặtphẳng ( ) P điquaA,songsongvới BCvàcắtcáctrụcOy,Oz theothứtựtại M,N khácvớigốctọađộOsaochoOM =3ON. CâuVIIB(1,0điểm). Mộtchiếchộpđựng6cáibútmàuxanh,6cáibútmàuđen,5cáibútmàutím và3cáibútmàuđỏđượcđánhsốtừ1đến20.Lấyngẫunhiênra4cáibút.Tínhxácsuấtđểlấy được ítnhất2bútcùngmàu. HẾT www.VNMATH.com VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: TOÁN KHỐI 10 THỜI GIAN: 30 PHÚT ĐỀ BÀI: Câu 1: (4,0 điểm) Xét tính – sai nêu mệnh đề phủ định mệnh đề sau: a “ x   : x  x ” b “ x   : x  x   ”   Câu 2: (4,0 điểm) Cho tập hợp A  n    n  16 a Liệt kê phần tử tập hợp A b Xác định tập hợp tập hợp A Câu 3: (2,0 điểm) Cho mệnh đề: “Nếu tam giác ABC có hai góc tam giác ABC cân ” Xác định “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” mệnh đề ĐÁP ÁN –HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: x  (HS số làm cho MĐ sai) x  a Mệnh đề sai, x  x  x  x    Mệnh đề phủ định: “ x   : x  x ”  x  1 (HS số làm cho MĐ đúng) x  b Mệnh đề đúng, x  x     Mệnh đề phủ định: “ x   : x  x   ” 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ Câu 2: a Liệt kê phần tử tập hợp A: A  2;3; 4 1,0 đ b Các tập hợp tập hợp A  ; 2 ; 3 ; 4 ; 2;3 ; 2; 4 ; 3; 4 ; 2;3; 4 3,0 đ Câu 3: “Nếu P Q” với P: “tam giác ABC có hai góc nhau”, Q: “tam giác ABC cân” 1,0 đ Q điều kiện cần để có P, P điều kiện đủ để có Q 1,0 đ Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường THPT Gia Phù năm 2014 SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA TIẾT Tổ: Toán MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 10 CƠ BẢN - Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI Câu (3,0 điểm): Cho mệnh đề P : “Có số tự nhiên bình phương nó” a) Dùng kí hiệu   để viết lại mệnh đề b) Xét tính sai P? Vì sao? c) Phát biểu mệnh đề phủ định P P cách dùng kí hiệu ,  Câu (4,0 điểm): Cho tập hợp A   3;2), B  (1;6), C  [1;  ) Xác định tập hợp sau: a) A  B , A  B , A \ B , B \ A b) ( A  B )  C , AC \ B Câu (3,0 điểm): Cho tập hợp sau E   x   |  x  7 ,   F  x   |  x   x  x    G  {x   | x số nguyên tố nhỏ 6} a) Viết tập hợp E, F, G dạng liệt kê phần tử b) Tìm E \ F ; E \ G; C E  F  G  c) Chứng minh rằng: E \  F  G    E \ F   ( E \ G ) ……………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 3đ Nội dung Điểm a P : " n   : n  n " 1,0 b P n=1, n=0 nên  12 ,  (chỉ cần giá trị) 1,0 c P : " n   : n  n " 1,0 A  B  [  3; 2)  (1;6)  [  3;6) 0,5 A  B  [  3; 2)  (1;6)  (1; 2) 0,5 A \ B  [  3; 2) \ ( 1;6)  [  3; 1] 0,5 B \ A  ( 1;6) \ [  3; 2)  [2;6) 0,5 4đ A  B  [  3; 2)  (1;6)  [  3;6) 0,5  A  B   C   3;6   1;    1;6  , 0,5 A  C  [  3; 2)  [1;  )  [  3;  ) 0,5  A  C  \B=[  3;  ) \ (1;6)  [  3; 1]  [6;  ) 0,5 E={1;2;3;4;5;6} 0,25 F={3;6} 0,25 G={2;3;5} 0,25 E \ F  {1; 2; 4;5} 0,25 E \ G  {1;4;6} 0,25 a b a b  F  G   {2;3;5;6}, 3đ c C E F  G   {1; 4} 0,25 F  G  3 0,25 E \  F  G   1; 2; 4;5;6 0,25 E \ F  1; 2; 4;5 0,25 E \ G  1; 4;6 0,25  E \ F   ( E \ G )  1; 2; 4;5;6 0,25 E \  F  G    E \ F   ( E \ G )  1; 2; 4;5;6  0,25 Hết SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO TrườngTHPTChuyênVĩnhPhúc KHẢOSÁTCHẤTLƯỢNGLẦNTHỨII NĂMHỌC2013– 2014 (Đềcó01trang) Môn:Toán12 KhốiD Thờigian :180phút(Khôngkểgiaođề) A. PHẦNCHUNGCHOTẤTCẢTHÍSINH(7,0 điểm) CâuI(2,0điểm).Chohàmsố x 1 y 2x 1 - + = + . 1) Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị (C)củahàmsốđãcho. 2) Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố(C)saochotiếptuyếnđiquagiaođiểmcủa đườngtiệmcậnvàtrụcOx. CâuII(2, 0điểm)1)Giảiphươngtrình: ( ) 3 sin 2x sinx cos2x cos x 2 + + - = . 2) Giải phươngtrình: ( ) x e 1 ln 1 x = + + . CâuIII(1,0điểm). Tínhtíchphân : 2 0 2 x I dx 1 2x + = + ò CâuIV(1,0điểm). ChohìnhchópS.ABCDcóđáyABCDlàhìnhthangvuôngtạiAvàD, AB= AD=2a,CD=a,gócgiữahaimặtphẳng(SBC)là(ABCD)bằng 0 60 .GọiIlàtrungđiểmcủa cạnhAD.Biếthaimặtphẳng(SBI)và(SCI)cùngvuônggócvớimặtphẳng(ABCD).Tínhthểtích khốichópS.ABCD. CâuV(1,0điểm). Cho , ,a b c làcácsốdươngthoảmãn 3ab bc ca + + = .Tìmgiátrịnhỏnhấtcủa biểuthức: 1 4 ( )( )( ) M abc a b b c c a = + + + + . B.PHẦNRIÊNG(3điểm). Thísinhchỉđượclàmmộttronghaiphần(phần 1hoặc 2) 1.TheochươngtrìnhChuẩn CâuVIA(2,0điểm) 1)Trong mặtphẳng Oxy,cho đườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 1) 4C x y - + + = . Gọi ( ) 'C làđườngtròncó tâm thuộcđườngthẳng ( ) :3 0d x y - = vàtiếpxúcvớitrụcOyđồngthờitiếpxúcngoàivớiđườngtròn(C). Viếtphươngtrình đườngtròn ( ) 'C . 2)TrongkhônggiantọađộOxyz,viếtphươngtrình đườngthẳng ( ) D điqua ( ) A 3; 2; 4 - - ,songsong vớimặtphẳng(P): 3x 2y 3z 7 0 - - - = và cắtđườngthẳng(d): x 2 3t y 4 2t z 1 2t = + ì ï = - - í ï = + î .CâuVIIA(1,0điểm).Tínhgiớihạn 1 2 x 1 3 tan( 1) 1 lim 1 x e x x - ® + - - - . 2.Theochươngtrìnhnângcao. CâuVIB( 2,0điểm) 1) TrongmặtphẳngvớihệtọađộOxy,chođườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 2) 12C x y - + + = . Viếtphươngtrình đườngtròn(C’)có tâm M(5;1) biết(C’)cắt(C) tạihaiđiểm A,Bsaocho 2 3AB = . 2)TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz,chobađiểm A(2;2; 2), B(0;1; 2)vàC(2;2;1).Viết phươngtrìnhmặtphẳng ( ) P điquaA,songsongvới BCvàcắtcáctrụcOy,Oz theothứtựtại M,N khácvớigốctọađộOsaochoOM =3ON. CâuVIIB(1,0điểm). Mộtchiếchộpđựng6cáibútmàuxanh,6cáibútmàuđen,5cáibútmàutím và3cáibútmàuđỏđượcđánhsốtừ1đến20.Lấyngẫunhiênra4cáibút.Tínhxácsuấtđểlấy được ítnhất2bútcùngmàu. HẾT www.VNMATH.com VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: TOÁN- KHỐI 11 Thời gian: 30 phút Câu (4,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số sau: a/ y  20  15 x  cos x   b/ y  cot  x     Câu (6,0 điểm) a/ Giải phương trình sau: a1/ sin  x  100   a2/ sin  x  1  sin  0   b/ Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y   2sin  x  ……………………HẾT…………………   4 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM Câu (4,0 đ) 20  15 x  cos x * Nêu  cos x   cos x  1  x    k 2 * Kết luận: TXĐ D   \   k 2 , k   a/ y  1.5đ 0,5đ   b/ y  cot  x          * Nêu sin  x     x   k  x   k (Hoặc bỏ sin khác 0) 5 10       k , k   10  0.5đ * Kết luận: TXĐ D   \  Câu (6,0 đ) a1/ sin  x  100   1,5đ  sin  x  100   sin 300 0.5đ  x  100  300  k 3600  0  x  10  150  k 360 1.0đ  x  200  k 3600   k    họ nghiệm pt cho 0  x  140  k 360 a2/ sin  x  1  sin   sin  x  1  sin 0.5đ 0  0.5đ    x    k 2   x       k 2  họ nghiệm pt cho    x    10  k    k    x    2  k  0.5đ 1.0đ   b/ Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y   2sin  x    4   x   : 1  sin  x    4   Ta có:     1   2sin  x    hay   SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ Môn: Lịch sử 11 (Đề gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? Câu II (3,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc, chứng minh thực dân Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công Câu III (2,0 điểm) Kể tên hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930-1945 Hãy nêu hiểu biết em Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Câu IV (2,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc giai đoạn 1919 đến 1945, em viết luận ngắn không 300 từ nêu bật đóng góp to lớn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam giai đoạn Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: Lịch sử 11 ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? a) Những định quan trọng HN - Từ - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) 0,25 với tham gia nguyên thủ quốc gia (Liên Xô, Mỹ, Anh) - Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật 0,25 + Thành lập Liên hợp quốc trì hoà bình an ninh giới 0,25 + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu 0,5 châu Á b) Nhận xét - Tuy thỏa thuận cường quốc thực chất phân chia phạm vi ảnh hưởng Mĩ Liên Xô 0,25 - Những định hội nghị Ianta thỏa thuận sau 0,5 ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, thường gọi "Trật tự hai cực Ianta" c) Tác động - Từ sau CTTG2 đến năm 70 –XX, nhiều chiến tranh cục diễn Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông liên quan 0,25 đến đối đầu hai cực Xô- Mĩ - Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp (19451954) phản ánh đấu tranh gay gắt phe 0,25 - Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): 9/1950 quân đội Mĩ đổ Triều Tiên Tháng 10/1950 quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên “kháng Mĩ viên Triều” đụng đầu trực tiếp phe, không 0,25 phân thắng bại - Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ (1954-1975): Mĩ xâm lược Việt Nam, Liên Xô , Trung Quốc, nước XHCN ủng hộ 0,25 khang chiến nhân dânVN chiến tran cục lớn PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM II Bằng kiện lịch sử có chọn lọc chứng minh thực dân (3,0 điểm) Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công a) Tình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám  Hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”:ngoại xâm ,nội phản; nạn đói, 0,25 nạn dốt, tài chính… ngoại xâm khó khăn lớn b) Các lực ngoại xâm - Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp quyền nước ta Tuy nhiên khó khăn lớn THDQ lực lượng CM- ĐCSTQ phát triển  khả lại VN lâu dài khó  kẻ thù nguy hiểm - Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta.Nhưng khó khăn Mĩ tập trung đối phó Châu Âu TQ nên điều 0,5 kiện can thiệp vào Đông Dương 0,25 - Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN Tuy nhiên, Anh tậptrung lực lượng đối phó với phong trào CM nước thuộc địa  Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài VN 0,5 - Nhật Bản: dù vạn quân Nhật chờ giải giáp, số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam Nhật nước bại 0,25 trận nên không đủ điều kiện…  Dù nước có âm mưu chống phá CM VN nước có khó khăn riêng, việc chiếm can thiệp lâu dài VN 0,25  kẻ thù nhân dân VN c) Thực dân Pháp III (2,0 điểm) - Dã tâm: ý chí thực dân, tư duy, hành động 0,25 - Được VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Phan Ngọc Hiển Họ tên HS:……………………… Lớp 11 C… Bài kiểm tra khảo sát đầu năm Môn: Vật Lí 11 CB SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ Môn: Lịch sử 11 (Đề gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? Câu II (3,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc, chứng minh thực dân Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công Câu III (2,0 điểm) Kể tên hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930-1945 Hãy nêu hiểu biết em Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Câu IV (2,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc giai đoạn 1919 đến 1945, em viết luận ngắn không 300 từ nêu bật đóng góp to lớn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam giai đoạn Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: Lịch sử 11 ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? a) Những định quan trọng HN - Từ - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) 0,25 với tham gia nguyên thủ quốc gia (Liên Xô, Mỹ, Anh) - Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật 0,25 + Thành lập Liên hợp quốc trì hoà bình an ninh giới 0,25 + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu 0,5 châu Á b) Nhận xét - Tuy thỏa thuận cường quốc thực chất phân chia phạm vi ảnh hưởng Mĩ Liên Xô 0,25 - Những định hội nghị Ianta thỏa thuận sau 0,5 ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, thường gọi "Trật tự hai cực Ianta" c) Tác động - Từ sau CTTG2 đến năm 70 –XX, nhiều chiến tranh cục diễn Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông liên quan 0,25 đến đối đầu hai cực Xô- Mĩ - Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp (19451954) phản ánh đấu tranh gay gắt phe 0,25 - Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): 9/1950 quân đội Mĩ đổ Triều Tiên Tháng 10/1950 quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên “kháng Mĩ viên Triều” đụng đầu trực tiếp phe, không 0,25 phân thắng bại - Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ (1954-1975): Mĩ xâm lược Việt Nam, Liên Xô , Trung Quốc, nước XHCN ủng hộ 0,25 khang chiến nhân dânVN chiến tran cục lớn PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM II Bằng kiện lịch sử có chọn lọc chứng minh thực dân (3,0 điểm) Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công a) Tình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám  Hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”:ngoại xâm ,nội phản; nạn đói, 0,25 nạn dốt, tài chính… ngoại xâm khó khăn lớn b) Các lực ngoại xâm - Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp quyền nước ta Tuy nhiên khó khăn lớn THDQ lực lượng CM- ĐCSTQ phát triển  khả lại VN lâu dài khó  kẻ thù nguy hiểm - Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta.Nhưng khó khăn Mĩ tập trung đối phó Châu Âu TQ nên điều 0,5 kiện can thiệp vào Đông Dương 0,25 - Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN Tuy nhiên, Anh tậptrung lực lượng đối phó với phong trào CM nước thuộc địa  Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài VN 0,5 - Nhật Bản: dù vạn quân Nhật chờ giải giáp, số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam Nhật nước bại 0,25 trận nên không đủ điều kiện…  Dù nước có âm mưu chống phá CM VN nước có khó khăn riêng, việc chiếm can thiệp lâu dài VN 0,25  kẻ thù nhân dân VN c) Thực dân Pháp III (2,0 điểm) - Dã tâm: ý chí thực dân, tư duy, hành động 0,25 - Được VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Phan Ngọc Hiển Lớp: 11C…… Họ tên:………………………………… KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 2015-2016 Môn: HÓA SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO TrườngTHPTChuyênVĩnhPhúc KHẢOSÁTCHẤTLƯỢNGLẦNTHỨII NĂMHỌC2013– 2014 (Đềcó01trang) Môn:Toán12 KhốiD Thờigian :180phút(Khôngkểgiaođề) A. PHẦNCHUNGCHOTẤTCẢTHÍSINH(7,0 điểm) CâuI(2,0điểm).Chohàmsố x 1 y 2x 1 - + = + . 1) Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị (C)củahàmsốđãcho. 2) Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố(C)saochotiếptuyếnđiquagiaođiểmcủa đườngtiệmcậnvàtrụcOx. CâuII(2, 0điểm)1)Giảiphươngtrình: ( ) 3 sin 2x sinx cos2x cos x 2 + + - = . 2) Giải phươngtrình: ( ) x e 1 ln 1 x = + + . CâuIII(1,0điểm). Tínhtíchphân : 2 0 2 x I dx 1 2x + = + ò CâuIV(1,0điểm). ChohìnhchópS.ABCDcóđáyABCDlàhìnhthangvuôngtạiAvàD, AB= AD=2a,CD=a,gócgiữahaimặtphẳng(SBC)là(ABCD)bằng 0 60 .GọiIlàtrungđiểmcủa cạnhAD.Biếthaimặtphẳng(SBI)và(SCI)cùngvuônggócvớimặtphẳng(ABCD).Tínhthểtích khốichópS.ABCD. CâuV(1,0điểm). Cho , ,a b c làcácsốdươngthoảmãn 3ab bc ca + + = .Tìmgiátrịnhỏnhấtcủa biểuthức: 1 4 ( )( )( ) M abc a b b c c a = + + + + . B.PHẦNRIÊNG(3điểm). Thísinhchỉđượclàmmộttronghaiphần(phần 1hoặc 2) 1.TheochươngtrìnhChuẩn CâuVIA(2,0điểm) 1)Trong mặtphẳng Oxy,cho đườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 1) 4C x y - + + = . Gọi ( ) 'C làđườngtròncó tâm thuộcđườngthẳng ( ) :3 0d x y - = vàtiếpxúcvớitrụcOyđồngthờitiếpxúcngoàivớiđườngtròn(C). Viếtphươngtrình đườngtròn ( ) 'C . 2)TrongkhônggiantọađộOxyz,viếtphươngtrình đườngthẳng ( ) D điqua ( ) A 3; 2; 4 - - ,songsong vớimặtphẳng(P): 3x 2y 3z 7 0 - - - = và cắtđườngthẳng(d): x 2 3t y 4 2t z 1 2t = + ì ï = - - í ï = + î .CâuVIIA(1,0điểm).Tínhgiớihạn 1 2 x 1 3 tan( 1) 1 lim 1 x e x x - ® + - - - . 2.Theochươngtrìnhnângcao. CâuVIB( 2,0điểm) 1) TrongmặtphẳngvớihệtọađộOxy,chođườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 2) 12C x y - + + = . Viếtphươngtrình đườngtròn(C’)có tâm M(5;1) biết(C’)cắt(C) tạihaiđiểm A,Bsaocho 2 3AB = . 2)TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz,chobađiểm A(2;2; 2), B(0;1; 2)vàC(2;2;1).Viết phươngtrìnhmặtphẳng ( ) P điquaA,songsongvới BCvàcắtcáctrụcOy,Oz theothứtựtại M,N khácvớigốctọađộOsaochoOM =3ON. CâuVIIB(1,0điểm). Mộtchiếchộpđựng6cáibútmàuxanh,6cáibútmàuđen,5cáibútmàutím và3cáibútmàuđỏđượcđánhsốtừ1đến20.Lấyngẫunhiênra4cáibút.Tínhxácsuấtđểlấy được ítnhất2bútcùngmàu. HẾT www.VNMATH.com VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: TOÁN KHỐI 10 THỜI GIAN: 30 PHÚT ĐỀ BÀI: Câu 1: (4,0 điểm) Xét tính – sai nêu mệnh đề phủ định mệnh đề sau: a “ x   : x  x ” b “ x   : x  x   ”   Câu 2: (4,0 điểm) Cho tập hợp A  n    n  16 a Liệt kê phần tử tập hợp A b Xác định tập hợp tập hợp A Câu 3: (2,0 điểm) Cho mệnh đề: “Nếu tam giác ABC có hai góc tam giác ABC cân ” Xác định “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” mệnh đề ĐÁP ÁN –HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: x  (HS số làm cho MĐ sai) x  a Mệnh đề sai, x  x  x  x    Mệnh đề phủ định: “ x   : x  x ”  x  1 (HS số làm cho MĐ đúng) x  b Mệnh đề đúng, x  x     Mệnh đề phủ định: “ x   : x  x   ” 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ Câu 2: a Liệt kê phần tử tập hợp A: A  2;3; 4 1,0 đ b Các tập hợp tập hợp A  ; 2 ; 3 ; 4 ; 2;3 ; 2; 4 ; 3; 4 ; 2;3; 4 3,0 đ Câu 3: “Nếu P Q” với P: “tam giác ABC có hai góc nhau”, Q: “tam giác ABC cân” 1,0 đ Q điều kiện cần để có P, P điều kiện đủ để có Q 1,0 đ Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường THPT Gia Phù năm 2014 SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KIỂM TRA TIẾT TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN Tổ: Toán MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 11 - Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay