Mẫu giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản

1 194 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 13:01

Mã số nhà đầu tư: ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN(BIDDING REGISTER FORM)………. Ngày(day)…… tháng(month) …… năm(year) 2012Kính gửi: Ban đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Kiên Long do Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ To: The Board of Kien Long Commercial joint stock Bank (KIEN LONG BANK) shares AuctionTên cá nhân/tổ chức (Name of individual or institution):Số CMND/Giấy CN. đăng ký kinh doanh:(ID/Business License No.):Cấp ngày:(Date of issue):Cấp tại:(Place of issue):Địa chỉ (Address):Điện thoại (Telephone No.) Fax: Email:Chủ tài khoản (Name of the Account) Số CMND/Hộ chiếu (ID/Passport No)Số tài khoản (nếu có):(Account No., if any)Tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động ở Việt Nam:(Name of the authorized depository institution in Vietnam)(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho nhà đầu tư trong trường hợp không trúng thầu)(This account will be used to refund the deposit to the investor in the case of unsuccessful bid)Số cổ phần đăng ký mua (Bidding volume): Bằng chữ (In words):cổ phần(shares) (Giới hạn đăng ký: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa đối với tổ chức và cá nhân trong nước là 5.000.000 cổ phần ) Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP KIên Long do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ, tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá ban hành. (With thoroughly acknowledgement of all the information supplied, I voluntarily register for participating in the bid and shall comply with the Bidding Regulation issued.)Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán: Cá nhân (tổ chức) đăng kýConfirmation of the authorized depository institution Ký tên, đóng dấu (nếu có)(Signature and seal (if any) of the bidder)Xác nhận của Đơn vị nhận đăng ký mua cổ phần:(Verification of the registering party)1. Bản sao CMND / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:2. Giấy ủy quyền cho đại diện thực hiện việc đấu giá:3. Tiền cọc mua cổ phần (số cổ phần đăng ký mua x 8.780 đồng x 10%):đồng Bằng chữ:Thủ quỹ Kế toán Kiểm soát Nhân viên nhận phiếuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Tên tài sản: Địa điểm: Ký hiệu tài sản: Kính gửi: - Hội đồng đấu giá tài sản; - Trung tâm Giao dịch Bất động sản Tôi tên: Năm sinh: Địa liên hệ: Số Chứng minh nhân dân: Cấp ngày Nơi cấp: Điện thoại liên hệ: Sau tìm hiểu thông tin tài sản đấu giá, nghiên cứu quy chế đấu giá UBND thành phố Nội quy đấu giá Trung tâm Giao dịch Bất động sản , đồng ý đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu Tôi cam kết thực nghiêm túc quy định UBND thành phố Trung tâm Giao dịch Bất động sản đề phiên đấu giá đến dự quy định , ngày tháng năm Đã nhận phiếu tham dự đấu giá: Người làm giấy (Ký, ghi rõ họ tên) 275 Mẫu số 01A/TPKB Tên TCTD -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: … …., ngày …. tháng …. năm …. GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC Kính gửi: - Sở Giao dịch NHNN Việt Nam - Cục Công nghệ tin học Tên Tổ chức tín dụng: . Địa chỉ: Điện thoại: Telex: .Telefax: . Mã số Tổ chức tín dụng . Số hiệu tài khoản tiền gửi VND: tại Ngân hàng Nhà nước Chúng tôi xin tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước và cam kết chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư 106 và Quy trình đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi xin giới thiệu chữ ký và xin cấp khóa ký chữ ký điện tử cho những cán bộ có tên sau đây tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu kho bạc: Họ và tên Chức vụ Chữ ký 1 Chữ ký 2 1. Cán bộ ký duyệt: - Người thứ nhất: - Người thứ hai: - . 2. Cán bộ kiểm soát: - Người thứ nhất: - Người thứ hai: - . 3. Cán bộ giao dịch (Người lập biểu): - Người thứ nhất: - Người thứ hai: - . Ghi chú: - Cán bộ ký duyệt phải là người đại diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp pháp của Tổ chức tín dụng trước pháp luật. - Số điện thoại, Fax của bộ phận trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thị trường mở Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu) Mẫu TP-TGPL-3Đ UỶ BAN NHÂN DÂN . SỞ TƯ PHÁP Số: …./QĐ-…(1)…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .(2) ., ngày . tháng . năm QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý; Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Xét đề nghị của ………………….……… …(3)……………………………… , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của ……… (4)………… ……………………………………………………………………………………. Điều 2. Lý do thu hồi…………………………(5)……………………………… ……………………………………………………………………………………. Điều 3. Kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực, ………… (4) ………… không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý; các vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện phải được chuyển giao cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước …….… (6) ……… Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. ……… .… (4) ……… …, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ………………… (6) …………… … chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Lưu: VT,…. GIÁM ĐỐC (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Viết tắt của Sở Tư pháp; (2) Địa danh ban hành quyết định; (3) Thẩm quyền của người đề nghị (Ví dụ: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước) (4) Tên tổ chức tham gia TGPL; (5) Nêu rõ lý do thu hồi Giấy đăng ký tham gia TGPL; (6) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ. 74 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày … tháng … năm 201… ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước) Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) Tên tổ chức, cá nhân tham gia : Địa chỉ : Số điện thoại : Số đăng ký kinh doanh (hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân) : Số tài khoản : mở tại : Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần (nếu có) : Số cổ phần đăng ký mua : Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty …………… chúng tôi tự nguyện tham dự đấu giá do quý cơ quan tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do quý cơ quan công bố. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ Ký tên và đóng dấu (nếu có) Mẫu TP-TGPL-3C UBND TỈNH……… SỞ TƯ PHÁP Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 1. Tên tổ chức đăng ký (chữ in hoa) và tên viết tắt (nếu có): 2. Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: 3. Đại diện là: Họ và tên (chữ in hoa): Chức danh: Điện thoại: Fax: Email: 4. Tham gia TGPL với nội dung: 4.1. Người được TGPL: 4.2. Hình thức TGPL: 4.3. Lĩnh vực TGPL: 4.4. Phạm vi TGPL: …, ngày…… tháng…… năm…… GIÁM ĐỐC (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản, Mẫu giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản, Mẫu giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay