bài tập cá nhân NHẬP môn LUẬT dân sựx

15 157 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 12:49

phân tích về hình thức giao dịch dân sự có so sánh giữa năm 2005 và 2015 Theo quy định tại Điều 121 Bộ Luật Dân Sự 2005:“Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Từ đây ta có thể hiểu: Giao dịch dân sự là căn cứ phổ biến, thông dụng nhất trong các căn cứ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự, trong việc di chuyển tài sản và cung ứng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tất cả các thành viên trong xã hội. Trong nền sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, thông qua giao dịch dân sự, các chủ thể đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, các nhu cầu khác trong cuộc sống hàng ngày. Nước ta là một nước đang phát triển đang trên đà hội nhập với thế giới nên các giao dịch dân sự rất quan trọng và đang chiếm tỉ lệ lớn hiện nay. Và một trong những lưu ý quan trọng khi nói về giao dịch dân sự là hình thức của giao dịch dân sự.Tuy nhiên do luật dân sự năm 2015 đã có nhiều điểm sửa đổi và bổ sung nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thi hành và áp dụng. Chính vì thế mà em xin mạnh dạn chọn đề tài “Phân tích điều kiện về hình thức của giao dịch dân sự ( có so sánh quy định của BLDS 2005 và BLDS 2015)” để có thể làm rõ hơn về vấn đề này. NHẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ ĐỀ BÀI: Phân tích điều kiện hình thức giao dịch dân ( có so sánh quy định BLDS 2005 BLDS 2015) LỜI MỞ ĐẦU Theo quy định Điều 121 Bộ Luật Dân Sự 2005:“Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” Từ ta hiểu: Giao dịch dân phổ biến, thông dụng làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự, việc di chuyển tài sản cung ứng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng tất thành viên xã hội Trong sản xuất hàng hóa theo chế thị trường, thông qua giao dịch dân sự, chủ thể đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nhu cầu khác sống hàng ngày Nước ta nước phát triển đà hội nhập với giới nên giao dịch dân quan trọng chiếm tỉ lệ lớn Và lưu ý quan trọng nói giao dịch dân hình thức giao dịch dân sự.Tuy nhiên luật dân năm 2015 có nhiều điểm sửa đổi bổ sung nên gặp nhiều khó khăn thi hành áp dụng Chính mà em xin mạnh dạn chọn đề tài “Phân tích điều kiện hình thức giao dịch dân ( có so sánh quy định BLDS 2005 BLDS 2015)” để làm rõ vấn đề Vì lượng kiến thức hạn hẹp với yêu cầu tập nên em truyền tải hết yêu cầu Chính em mong thầy cô đóng góp giúp đỡ để làm em hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn I Điều kiện hình thức giao dịch dân sự: 1, Giao dịch dân gì: Như trình bày giao dịch dân theo quy định điều 121 luật dân năm 2005 là:“Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” 1.1 Dấu hiệu giao dịch dân sự: - Được hình thành từ hành vi người: Nếu quan hệ pháp luật dân nói chung hình thành từ nhiều khác giao dịch dân hình thành từ hành vi người Vì vậy, giao dịch dân hình thành từ hành vi bất hợp pháp giao dịch dân vô hiệu, giao dịch dân hình thành từ hành vi hợp pháp giao dịch có hiệu lực( đáp ứng đủ điều kiện khác mà pháp luật quy định giao dịch dân có hiệu lực) - Nhằm làm phát sinh hậu pháp lý định: Hậu pháp lý mà người xác lập tham gia giao dịch dân nhằm làm phát sinh xác lập quyền,nghĩa vụ dân với nhau, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân ,đối với , thay đổi quyền,nghĩa vụ dân - Hướng tới quan hệ dân với chủ thể khác : Người xác lập giao dịch dân hướng tới việc hình thành quan hệ dân với nhiều chủ thể khác thông qua quan hệ dân để xác lập quyền, nghĩa vụ chủ thể Chẳng hạn, bên xác lập hợp đồng hướng hướng tới việc hình thành quan hệ dân bên trường hợp đồng để bên thực quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó, người lập di chúc hướng tới quan hệ thừa kế theo di chúc để dịch chuyển di sản cho người xác định di chúc - Là thể ý chí người xác lập giao dịch: Ý chí người thể thông qua hành vi, mặt khác, giao dịch dân hình thành từ hành vi người nên giao dịch dân sự thể ý chí người xác lập giao dịch 2,Hình thức giao dịch dân 2.1 Hình thức giao dịch dân ? Hình thức giao dịch dân cách thức thể ý chí bên hình thức định chủ thể tham gia giao dịch dân Thông qua hình thức biểu mà bên đối tác người thứ ba biết nội dung giao dịch xác lập Hình thức giao dịch dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác nhận quan hệ tồn bên, từ xác định trách nhiệm dân chủ thể tham gia giao dịch có hành vi vi phạm xảy Điều 124 Bộ luật Dân 2005 quy định: Giao dịch dân thể lời nói, văn hành vi cụ thể Giao dịch dân thông qua phương tiện điện tử hình thức thông điệp liệu coi giao dịch văn Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân phải thể văn bản, phải có công chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tuân theo quy định đó” 2.2 Đặc điểm chung hình thức giao dịch dân Đặc điểm chung tất giao dịch dân sự thống ý chí bày tỏ ý chí thể tham gia giao dịch Sự thống phải thể hình thứ định phù hợp với ý chí đích thức bênCó nhiều hình thức khác nhau: - Hình thức giao dịch dân thể lời nói hành vi cụ thể Hình thức thường áp dụng giao dịch thực chấm dứt sau thực hiện( mua bán trao tay), chủ thể có quan hệ thân thiết, tin cậy Tuy nhiên, có giao dịch dân thực lời nói phải tuân thủ điều kiện pháp luật quy định có giá trị ( ví dụ: di - chúc miệng) Hình thức giao dịch dân thể văn Giao dịch dân thể văn việc bên lập văn thỏa thuận điều khoản giao dịch ký tên vào văn Hình thức có giá trị làm chứng cao hình thức thể lời nói giải tranh chấp phát sinh từ việc vi phạm quyền nghĩa vụ bên Trong hình thức thể giao dịch dân dạng văn phân chia thàng loại : văn thông thường văn có chứng nhận công chứng Nhà nước chứng thực Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền Nếu pháp luật không quy định, bên thỏa thuận với việc lập văn dạng hình thức Hình thức giao dịch có tính chất bắt buộc bên tham gia giao dịch dân chủ yếu áp dụng bên tham gia giao dịch dân chủ yếu áp dụng loại tài sản có giá trị lớn( ví dụ: mua bán nhà, chuyển sử dụng đất…) Hình thức giao dịch dân văn có công chứng Nhà nước chúng thực Ủy ban nhân dân có thẩm quyền chứng thực giúp cho quan nhà nước quản lý, kiểm soát số giao dịch dân sự, làm sở để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia giao dịch Hình thức giao dịch dân để xác định điều kiện hợp pháp giao dịch dân Khi bên không tuân thủ hình thức pháp luật quy định giao dịch dân bị tuyên bố vô hiệu II Phân tích điều kiện hình thức giao dịch theo quy định luật dân năm 2005 Điều 124 Bộ luật Dân 2005 quy định: “Giao dịch dân thể lời nói, văn hành vi cụ thể Giao dịch dân thông qua phương tiện điện tử hình thức thông điệp liệu coi giao dịch văn Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân phải thể văn bản, phải có công chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tuân theo quy định đó” Tuỳ theo tính chất đối tượng giao dịch nhu cầu quản lý nhà nước mà pháp luật dân có yêu cầu khác hình thức giao dịch Đối với giao dịch đáp ứng cho nhu cầu vật chất tinh thần hàng ngày sống thông thường giá trị tài sản không lớn cần bên thể lời nói, có tự nguyện, thống ý chí bên giao dịch có hiệu lực Tuy nhiên, có loại giao dịch không đòi hỏi phải có thống ý chí hai bên mà cần bên bày tỏ ý chí lời nói hành vi cụ thể (ví dụ viết di chúc) Song có loại giao dịch pháp luật bắt buộc hai bên phải thể văn có trường hợp phải có công chứng, chứng thực quan có thẩm quyền Theo quy định khoản Điều 122 Bộ luật Dân năm 2005 trường hợp có quy định pháp luật loại giao dịch phải tuân theo hình thức định hình thức điều kiện có hiệu lực giao dịch hình thức giao dịch trở thành điều kiện bắt buộc để giao dịch có hiệu lực Có hai cách hiểu khác quy định khoản Điều 122 Bộ luật Dân sự: • Quan điểm thứ nên có ý kiến cho pháp luật quy định hình thức giao dịch điều kiện bắt buộc bên vi phạm điều kiện hình thức giao dịch vô hiệu Trong trường hợp bên không yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu hình thức Toà án có quyền tuyên bố giao dịch vô hiệu, có bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước nghiêm minh pháp luật Bởi theo khoản Điều 124 quy định rõ “Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân phải thể văn bản, phải có công chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tuân theo quy định đó” Đây quy định mệnh lệnh dứt khoát, bắt buộc quy định tuỳ nghi Hơn Điều 127 Bộ luật Dân quy định: “giao dịch dân điều kiện quy định Điều 122 Bộ luật vô hiệu” Như điều kiện nội dung điều kiện cần điều kiện hình thức điều kiện đủ giao dịch dân có hiệu lực pháp luật Do đó, lý hợp đồng vi phạm điều kiện mà Toà án phải chờ bên bên có yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu, đương yêu cầu không xem xét không hợp lý, không phù hợp với tinh thần, lời văn điều luật • Quan điểm thứ cho quy định Điều 122, khoản Điều 124, Điều 127 Bộ luật Dân quy định chung, mang tính nguyên tắc, không thiết hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức vô hiệu Theo định nghĩa giao dịch dân quy định Điều 121 Bộ luật Dân thì: “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương, làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự” Như vậy, hợp đồng loại giao dịch mà theo quy định Điều 401 Bộ luật Dân pháp luật không quy định loại hợp đồng phải giao kết hình thức định hai bên thoả thuận chọn hình thức thể hợp đồng Hợp đồng thể hình thức lời nói, hình thức văn hay hành vi cụ thể Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải thể văn có công chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tuân theo quy định Nhưng đoạn hai khoản Điều 401 Bộ luật Dân quy định: “hợp đồng không bị vô hiệu trường hợp có vi phạm hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Nếu theo quan điểm pháp luật quy định loại giao dịch phải tuân theo hình thức định mà vi phạm điều kiện hình thức vô hiệu quy định đoạn khoản Điều 401 Bộ luật Dân trở thành vô nghĩa Quy định Điều 401 Bộ luật Dân sự cụ thể quy định chung điều kiện hình thức hợp đồng Các tranh chấp hợp đồng cụ thể có liên quan đến hình thức hợp đồng phải áp dụng Điều 401 mà đoạn khoản Điều 401 Bộ luật Dân ghi rõ “hợp đồng không bị vô hiệu trường hợp có vi phạm hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Như vậy, hợp đồng có vi phạm hình thức Toà án tuyên bố tranh chấp hợp đồng có vi phạm hình thức vô hiệu việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu không bị hạn chế thời gian Theo em không tán thành hai quan điểm trên, thấy quy định khoản Điều 401 Bộ luật Dân dễ gây cảm giác có mâu thuẫn với quy định khoản Điều 122, Điều 127, Điều 134 Điều 136 Bộ luật Dân dẫn đến có cách hiểu khác Có nhiều ý kiến cho tranh chấp hợp đồng mà vi phạm điều kiện hình thức không bị vô hiệu Nhiều ý kiến khác lại tỏ phân vân không hiểu phải xử lý cho hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức quy định phần giao dịch phần hợp đồng mâu thuẫn Bộ luật Dân năm 2005 quy định điều kiện hình thức giao dịch nói chung hợp đồng nói riêng khác trước nhiều Cần sửa đổi có tính chất kỹ thuật bỏ bớt chữ, câu, ý thừa nội dung có tư tưởng thể điều quy định chung giao dịch quy định phần hợp đồng Để hiểu quy định pháp luật không xem xét tách rời điều luật với nhau, quy định chung với quy định chế định cụ thể Nếu Bộ luật Dân năm 1995 coi vi phạm điều kiện hình thức nghiêm trọng giống với giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội giao dịch dân vô hiệu giả tạo, khoản Điều 145 Bộ luật Dân năm 1995 quy định: “2- Đối với giao dịch dân quy định Điều 137, Điều 138 Điều 139 Bộ luật này, thời gian yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu không bị hạn chế” Như vậy, lúc bên đương có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều kiện hình thức; theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 giao dịch dân vi phạm điều kiện hình thức đương nhiên vô hiệu Dù giao dịch dân có vi phạm điều kiện hình thức mà bên không khởi kiện yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu hình thức Toà án không xem xét; trường hợp đương yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu vi phạm hình thức theo quy định Điều 136 Bộ luật Dân sự, thời gian tuyên bố giao dịch dân vô hiệu vi phạm hình thức có hai năm kể từ ngày giao dịch dân xác lập, thời hạn đương yêu cầu Toà án không chấp nhận yêu cầu Theo quy định Điều 121 Bộ luật Dân giao dịch dân hợp đồng dân sự, nên vụ án hợp đồng dân đương nhiên áp dụng Điều 136 Bộ luật Dân Ví dụ, ngày 01/01/2005, Hai bên ký kết hợp đồng mua bán nhà đất Hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức đến ngày 20/01/2007 (quá hai năm) bên khởi kiện Toà án yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng mua bán nhà đất vô hiệu Toà án bác yêu cầu họ, công nhận hợp đồng mua bán Tuy nhiên ngày 01/10/2006 (trong thời hạn năm) mà họ có đơn yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu hình thức Toà án Điều 134 Bộ luật Dân năm 2005 định buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn tháng Quá thời hạn mà không thực Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu Trong trường hợp bên có lỗi làm cho giao dịch dân vô hiệu phải bồi thường thiệt hại cho bên Như vậy, Toà án áp dụng Điều 134 Bộ luật Dân buộc bên thực quy định hình thức giao dịch đương khởi kiện thời hiệu theo quy định Điều 136 Bộ luật Dân Hợp đồng dân hình thức giao dịch dân đoạn hai khoản Điều 401 có quy định: “hợp đồng không bị vô hiệu trường hợp có vi phạm hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác” Vấn đề mấu chốt hiểu “trừ… quy định khác” quy định nào? có phải cách giải thích, bình luận quan điểm hai nói Theo em phải hiểu quy định quy định pháp luật đề cập đến việc vô hiệu hình thức hợp đồng dù hợp đồng có vi phạm điều kiện hình thức không bị vô hiệu Ngược lại, luật dân văn pháp luật có quy định giao dịch hay hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức vô hiệu hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức phải tuyên bố hợp đồng bị vô hiệu Qua phân tích buộc phải có nhận thức theo hướng áp dụng Điều 401 Bộ luật Dân không tách rời với Điều 134, 136 Bộ luật Dân Chính Điều 134, Điều 136 quy định khác pháp luật so với đoạn khoản Điều 401 Bộ luật Dân Việc giải thích bình luận câu: “Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” quan điểm nói cho em không xác, hoàn toàn tách rời quy định phần giao dịch quy định phần hợp đồng Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm không đáng có,khi sửa đổi Bộ luật Dân năm 2005 cần xem xét việc bỏ đoạn hai khoản Điều 401 Mặc có lẽ dụng ý bổ sung thêm đoạn hai khoản Điều 401 nhà làm luật muốn lưu ý áp dụng Điều 401 phải gắn với quy định phần giao dịch Bộ luật Dân quy định khác có liên quan đến hình thức giao dịch hợp đồng Nhưng quy định hình thức, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu phần giao dịch khái quát đầy đủ Hơn nữa, Điều 121 Bộ luật Dân định nghĩa rõ: Giao dịch dân hợp đồng… đương nhiên quy định phần giao dịch phải áp dụng phần hợp đồng, trừ trường hợp quy định phần hợp đồng cụ thể có tính đặc thù khác với quy định phần giao dịch áp dụng quy định phần hợp đồng mà không áp dụng quy định chung phần giao dịch Do đó, việc thêm đoạn hai khoản Điều 401 dẫn đến phản tác dụng gây lúng túng, hiểu lầm quy định riêng biệt đặc thù áp dụng cho phần hợp đồng, từ cho “… quy định khác” quy định pháp luật hợp đồng có giá trị áp dụng cho tranh chấp riêng hợp đồng quan điểm hai nói Nếu muốn giữ tinh thần đoạn hai khoản Điều 401 Bộ luật Dân phải viết rõ III So sánh điều kiện hình thức giao dịch dân theo BLDS năm 2005 BLDS năm 2015 Về giao dịch dân thông qua phương tiện điện tử : Điều kiện hình thức giao dịch dân điều kiện tất yếu để giao dịch dân có hiệu lực Chính mà BLDS năm 2015 có bổ sung vào điều 119 hình thức dân phải nói đến hình thức giao 10 dịch Việt Nam phát triển thời đại giao dịch phương tiện điện tử Theo Điều 124 Hình thức giao dịch dân Giao dịch dân thể lời nói, văn hành vi cụ thể Giao dịch dân thông qua phương tiện điện tử hình thức thông điệp liệu coi giao dịch văn Nắm bắt xu phát triển hợp đồng thong qua giao dịch điện tử nước ta tương đối nhiều , trước thực tế Nhà nước ban hành nhiều văn sở hành lang pháp lý cho hình thức giao dịch dân điều 124 hay Luật thương mại năm 2015 quy định khoản 15 Điều 3: “ Các hình thức có giá trị tương đương văn bao gồm điện báo,telex,fax, thông điệp liệu hình thức khác theo quy định pháp luật” điều 15 nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý thông điệp liệu đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản”; Luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định khoản 12 điều 4: “ thông điệp liệu” “ thông tin tạo ra, tạo ra, gửi đi, thừa nhận lưu trữ phương tiện điện tử”, Điều 10 “ Thông điệp liệu thể hình thức trao đổi liệu điện tử, chứng từ điện tử,thư điện tử, điện tín,điện báo,fax hình thức tương tự khác”, Điều 11: Thông tin thông điệp liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý thông tin thể dạng thông điệp liệu”, Điều 12: “ Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải thể văn thông điệp liệu truy cậ sử dụng thể tham chiếu cần thiết Ngoài ra, Luật giao dịch điện tử năm 2015 quy định việc giao kết thực hợp đồng điện tử Hợp đồng điện tử giống hợp đồng dân 11 khác, thông qua phương tiện điện tử hình thức thông điệp liệu email,fax,telex, điện tín, điện báo Nếu BLDS năm 2005 nói hình thức thông điệp liệu đến luật năm 2015 BLDS nói rõ: “Giao dịch dân thông qua phương tiện điện tử hình thức thông điệp liệu theo quy định pháp luật giao dịch điện tử coi giao dịch văn bản” Và theo quy định pháp luật giao dịch điện tử thi Luật giao dịch điện tử năm 2005 văn quy định chi tiết tương đối đầy đủ khía cạnh giao dịch điện tử , giá trị hợp đồng liệu, thông điệp điện tử Có thể nói luật giao dịch điện tử năm 2005 đời hoàn thiện quy định giao dịch điện tử, hợp đồng điện tử, góp phần tạo sở pháp lý vững cho chủ thể lựa chọn giao kết giao dịch điện tử Sau thỏa thuận nội dung bên tiến hành ký xác nhận vào hợn đồng, chữ ký có ý nghĩa pháp lý đặc biệt quan trọng qua xác định tác giả văn bản, thể thùa nhận thức người ký đói với nội dung thông tin chứa đựng văn văn hợp đồng, không thấy có quy định chữ ký “sống” giao dịch điện tử năm 2005 lại có quy định phần chữ ký Điều 21 luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định: Điều 21 Chữ ký điện tử Chữ ký điện tử tạo lập dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm hình thức khác phương tiện điện tử, gắn liền kết hợp cách lô gíc với thông điệp liệu, có khả xác nhận người ký thông điệp liệu xác nhận chấp thuận người nội dung thông điệp liệu ký Chữ ký điện tử xem bảo đảm an toàn chữ ký điện tử đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 22 Luật 12 Chữ ký điện tử chứng thực tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử Thiết lập hợp đồng qua mạng bên lần đầu giao dịch bên đối tác có thông tin, mối quan hệ tin tưởng trước tiến hành xác lập quan hệ hợp đồng , việc nhận dạng chữ ký văn ‘điện tử’ phụ thuộc nhiều vào chữ ký điện tử Việc sử dụng chũ ký điện tử đồng nghĩa với việc mã hõa tài liệu ký kết Vì vậy, chữ ký điện tử ý nghĩa xác định người ký mà chứng minh cho tính toàn vẹn nội dung thông tin chứa đựng văn ‘điện tử’ Sử dụng hình thức văn dạng thông điệp liệu việc thiết lập giao dịch dân nói chung hợp đồng nói riêng có ưu điểm nhanh, gọn, nhe, dễ lưu trữ, tiết kiệm thời gian nên phù hợp với hoạt động thương mại , dịch vụ Tuy vậy, tính chất vô hình hình thức biểu bên đặc thù, tồn môi trường số, điện tử không gian mạng, mức độ bảo đảm an toàn, toàn vẹn nội dung giao dịch… đòi hỏi mộ trình độ kỹ thuật an toàn, toàn vẹn nội dung giao dịch… đòi hỏi trình độ kỹ thuật an toàn định, nên hình thức văn điện tử không thích hợp cho loại giao dịch hình thức văn Chính lẽ Luật giao dịch điện tử giới hạn trường hợp không sử dụng hình thức thông điệp liệu thiết lập quan hệ hợp đồng Điều phạm vi điều chỉnh Luật “ Các quy định Luật không áp dụng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà bất động sản khác văn thừa kế, , giấy đăng ký kết hôn, định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu giấy tờ có giá khác’’ điều nghị định 57/2006/ND-CP: ‘ Các quy định Nghị định không áp dụng việc sử dụng chứng điện tử hối phiếu , lệnh phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay bất 13 chứng từ chuyển nhượng cho phép bên nắm giữ chứng từ bên thụ hưởng quyền nhận hàng hóa, dịch vụ trả khoản tiền đó” Như hợp đồng thiết lập liên quan đến quyền nhân thân cá, xác nhận quan hệ gia đình, tài sản đặc biệt tiền tệ, chứng từ chứng minh giấy tờ có giá, chứng từ chứng nhận quyền sở hữu tài sản chuyển nhượng được, không lập hình thức thông điệp liệu Về điều khoản bắt buộc hợp đồng: Về khoản điều 124 BLDS năm 2005 khoản điều 119 ‘Những hợp đồng bắt buộc lập thành văn có công chứng thực, đăng ký xin phép’ Qua so sánh khoản giữ nguyên thay đổi Có thê thấy việc bắt buộc hình thức hợp đồng dân phải thiết lập dạng văn bản, pháp luật quy định số loại hợp đồng bắt buộc phải tuân thủ thủ tục đặc biệt, phải lập thành văn có công chứng, chứng thực phải đăng kí xin phép Khoản điều 401 BLDS năm 2005 quy định ‘ Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải thể văn có công chứng chứng thực, phải đăng kí xin phép phải tuân theo quy định KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường ngày giao dịch dân ngày hình thức vô phổ biến ngày phát triển nhiên hình thức văn vô quan trọng không thực văn vô hiệu nên cần phải lưu ý điều tưởng nhỏ lại vô quan trọng Theo quy định pháp luật giao dịch dân lập dạng văn bản, lời nói ,hành vi cụ thể thiết lậ nhiều hình thức khác Tuy nhiên số trường hợp đặc biệt số loại hợp đồng bắt buộc phải lập văn bản, văn có công chứng chứng thực Có thể nói quy định 14 pháp luật Việt Nam hình thức giao dịch dân tạo hành lang pháp lý vững cho chủ thể tham gia giao kết hợp đồng, quan giải tranh chấp có sở pháp lý vững giải phát sinh liên quan đến hợp đồng giao kết Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực có mặt tồn thiếu linh hoạt, chưa dự liệu hết yếu tố xảy trình tranh chấp Nhà nước cần có sách giáo dục, tuyên truyền pháp luật đén người dân để nâng cao hiểu biết pháp luật người dân, đội ngũ làm công tác xét xử cần học hỏi thường xuyên trau dồi kinh nghiệm để bảo đảm xét xử diễn kịp thời, người tội luật 15 [...]... hình thức giao dịch dân sự như điều 124 hay Luật thương mại năm 2015 quy định tại khoản 15 Điều 3: “ Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo,telex,fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và điều 15 về nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa... ngay trong Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của các Luật “ Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác văn bản về thừa kế, , giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác’’ và điều 3 nghị định 57/2006/ND-CP: ‘ Các quy định của Nghị định này không áp dụng... của giao dịch điện tử , giá trị hợp đồng dữ liệu, thông điệp điện tử Có thể nói luật giao dịch điện tử năm 2005 ra đời đã hoàn thiện hơn các quy định về giao dịch điện tử, hợp đồng điện tử, góp phần tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho các chủ thể khi lựa chọn giao kết các giao dịch điện tử Sau khi thỏa thuận các nội dung thì các bên sẽ tiến hành ký xác nhận vào hợn đồng, chữ ký có ý nghĩa pháp lý đặc biệt... thông điệp dữ liệu thì đến luật năm 2015 thì BLDS đã nói rõ: “Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản” Và theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thi Luật giao dịch điện tử năm 2005 là văn bản quy định chi tiết nhất cũng như tương đối đầy đủ các khía cạnh của giao dịch... tử đó đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này 12 3 Chữ ký điện tử có thể được chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử Thiết lập hợp đồng qua mạng giữa các bên lần đầu giao dịch hoặc các bên đối tác có ít thông tin, không có mối quan hệ tin tưởng trước khi tiến hành xác lập quan hệ hợp đồng , thì việc nhận dạng chữ ký của nhau trên các văn bản ‘điện... dữ liệu”, Điều 12: “ Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ liệu đó có thể truy cậ và sử dụng được thể hiện tham chiếu khi cần thiết Ngoài ra, trong Luật giao dịch điện tử năm 2015 cũng quy định về việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử Hợp đồng điện tử cũng giống như các hợp đồng dân 11 sự khác, thông qua các phương tiện điện tử dưới hình thức... phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập khẩu kho hay bất 13 cứ chứng từ có thể chuyển nhượng nào cho phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hưởng được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một khoản tiền nào đó” Như vậy những hợp đồng thiết lập liên quan đến quyền nhân thân của cá, xác nhận quan hệ gia đình, các tài sản đặc biệt như tiền tệ, các chứng từ chứng minh như giấy tờ có giá,... phải được lập bằng văn bản, văn bản có công chứng hoặc chứng thực Có thể nói quy định của 14 pháp luật Việt Nam về hình thức giao dịch dân sự đã tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc cho các chủ thể khi tham gia giao kết hợp đồng, các cơ quan giải quyết tranh chấp có cơ sở pháp lý vững chắc khi giải quyết các phát sinh liên quan đến hợp đồng đã giao kết Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn có... thể xảy ra trong quá trình tranh chấp Nhà nước cần có những chính sách giáo dục, tuyên truyền pháp luật đén người dân để nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân, đội ngũ làm công tác xét xử cũng cần học hỏi và thường xuyên trau dồi kinh nghiệm để bảo đảm xét xử diễn ra kịp thời, đúng người đúng tội đúng luật 15 ... định người ký mà còn chứng minh cho tính toàn vẹn của nội dung thông tin chứa đựng trong các văn bản ‘điện tử’ Sử dụng hình thức văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu trong việc thiết lập các giao dịch dân sự nói chung và hợp đồng nói riêng có ưu điểm là nhanh, gọn, nhe, dễ lưu trữ, tiết kiệm thời gian nên phù hợp với các hoạt động thương mại , dịch vụ Tuy vậy, do tính chất vô hình và hình thức biểu hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập cá nhân NHẬP môn LUẬT dân sựx, bài tập cá nhân NHẬP môn LUẬT dân sựx, bài tập cá nhân NHẬP môn LUẬT dân sựx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay