Tiểu luận tìm hiểu bao bì trong công nghệ sản xuất thủy sản

7 179 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 12:16

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  TIỂU LUẬN MÔN: CÔNG NGHỆ BAO BÌ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐỀ TÀI TÌM HIỂU BAO BÌ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỦY SẢN GVHD: SVTH: LỚP: TP.HCM, Tháng… , Năm…… DANH SÁCH NHÓM HỌ & TÊN MÃ SINH VIÊN ĐIỂM MỤC LỤC Khái niệm bao bì Chứ ă Tiêu chuẩ 3.1 Yêu cầu bảo vệ sản phẩm bảo vệ môi trƣờng 3.2 Yêu cầu marketing 3.3 Yêu cầu bán hàng ƣời mua hàng 3.4 Yêu cầu củ hà ƣớc 3.5 Yêu cầu theo tiêu chuẩ Ph i th i thự hẩm 4.1 Sản phẩm truyền thống 4.2 Sả hẩm i trị i tă 4.3 Đồ hộp t iệu 5.1 u ầu v t iệu 5.2 Một số i v t iệu thƣờ thủ sả tr thủ sả 5.2.1 Plastic 10 5.2.2 Thép tráng thiếc 16 5.2.3 Thủ ti h 17 5.2.4 Màng ghép nhiều lớp 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 Khái niệm bao bì: B i sả hẩm ô hiệ đặ iệt đƣợ để ói đự , hằm ả vệ i trị sử ụ ủ hà hó , t điều kiệ thu ợi h việ v hu ể , xế ỡ, ả ti u thụ sả hẩm Bao bì gồm nhiều lớp bao bọc, phủ kín toàn hay bao bọc phần sản phẩm Chức n n bao bì  Chứa đựng: Đảm bảo số ƣợng chất ƣợng, tránh hƣ h i v t lý gây bị nén xếp chồ h v đ p thời i ƣu kh v n chuyển Những gói thực phẩm đô nh ƣới đ ó thể bị hƣ h i nhiều hơ ữa ô t đƣợc thả bề mặt cứng  Bảo vệ: - Tránh m t hƣơ vị hấp thụ h th đổi mùi vị khác l xuất thực phẩm hƣ ói mà đ m h đô - Để tránh khử ƣớc gây thất th t ƣớc qua thành bao bì hay nếp hàn ghép mí củ Độ hao ẩm lo i ƣớc khỏi bề mặt thực phẩm đô nh Sự hao ẩm nghiêm trọ đƣợc gọi “ h h” Sự thất thoát lớp ƣớc bề mặt mỏ , hƣ ó thể ả h hƣở đến vẻ chất ƣợng cuối sản phẩm - Giới h n oxy hóa không khí thâm nh p vào bao bì Sự oxy hóa đƣợ đẩy m nh enzyme có thực phẩm - N ă hặn oxi hóa thực phẩm ó hàm ƣợng chất béo cao Tố độ oxy hóa i tă ƣới tác dụng củ hs ũ hƣ hiệt độ Nhiệt độ ánh s àm i tă h t tính enzym nhữn phản ứng hóa họ , ũ hƣ i tă hƣ hỏng thực phẩm vi khuẩn  Thông tin: Giới thiệu sản phẩm, thu hút ƣời tiêu dùng  Tính thuận tiện: Phân phối, ƣu kh , quản lý, tiêu dùng Tiêu chuẩn bao bì 3.1 Yêu cầu bảo vệ sản phẩm bảo vệ môi trường Khô độ tƣơ hợp với lo i sản phẩm : điểm quan trọng sản xuất t khô độc Nếu thực phẩm đƣợc chế biế khô độc thực phẩm bị nhiễm độc bao bì Sự nhiễm độc thân bao bì mang chất độc hay tƣơ t , hản ứng thực phẩm si h độc Ví dụ: bao bì chất dẻo có phụ i hƣ u môi, mực in, chất hóa dẻ thƣờng chứa kim lo i nặ hƣ: P , M , As, hững tác nhân làm thực phẩm bị nhiễm độ , h trƣờng hợp thực phẩm đồ hộp sinh H2S phản ứng với lớp thiếc hay oxit thiếc t o SnS, muối Fe2+, H2 làm cho thực phẩm sẫm mầu có mùi Phải đảm bảo vệ sinh: Bao bì phải đảm bảo không bị nhiễm bẩn tác nhân v t lý, hóa học, sinh học từ môi trƣờ ài àm hƣ hỏng sản phẩm thiệt h i cho nhà sản xuất ảnh hƣở đến sức khỏ ƣời tiêu dùng Ví dụ: ánh sáng, oxy không khí, chất từ xă dầu B ũ hải bảo vệ sản phẩm không bị h t , rơi vãi r môi trƣờng làm ô nhiễm môi trƣờng Các yêu cầu hụ nhiều vào cách thức bao gói, tình tr ng vệ si h tr ô đ n bao gói gồm vệ sinh phòng ốc, bụi, gió, công nhân, vi trùng Do v y cần phải làm tốt công tác Giữ độ ẩm chất béo thực phẩm: Bao bì phải bảo vệ khô àm th đổi độ ẩm thực phẩm độ ầm ổ định giữ đƣợc giá trị cảm quan cao mà ò đảm bảo ổ đị h khô hƣ hỏ thực phẩm khô Cấu trúc thực phẩm thƣờng chịu ả h hƣởng m nh mẽ củ độ ẩm Trong trƣờng hợp thực phẩm đƣợc bảo àm khô th độ ẩm định tính ổ định thực phẩm Trƣờng hợp ngo i lệ h tƣơi, trứng bao bì cần thoát ầm hô hấp sinh Giữ khí mùi: + Mùi hấp dẫn thực phẩm cầ đƣợc bảo vệ khô th t r ài để ổ định đƣợc lâu dài phẩm chất Tuy nhiên lo i v t liệu khô đủ kí để giữ mùi, v y chọn bao bì cần kết hợp số lo i v t liệu thích hợ để đ ứ đƣợc yêu cầu Ví dụ: sản phẩm trà, h đƣợc giữ bao bì nhiều lớp (xelophan/PE/giấy/keo/lớp nhôm/PE) + Bao bì phải không thấm mùi từ bên vào thực phẩm + Một số lo i thực phẩm cần vắng mặt oxy hay diện số nồ độ thích hợp CO2, N2O bao bì cần phải có khả ă ảo vệ ă thấm khí + Bao bì phải không sinh mùi làm biế đổi mùi thực phẩm, ví dụ plastic chứa dung môi, chất phụ gia có phân tử nhỏ để làm thoát ƣợng nhỏ chất mang mùi làm ả h hƣở đến chất ƣợng thực phẩm Bảo vệ tính nguyên vẹn sản phẩm : Yêu cầu để thông tin với khách hàng đảm bảo phẩm chất bên bao bì nguyên vẹ hƣ sử dụ h đ h tr sản phẩm có chất ƣợng kh Để đảm bảo tính nguyên vẹn sản phẩm ƣời ta sử dụng biện pháp in ấn Bảo vệ sản phẩm va ch m: v n chuyển thực phẩm thƣờng có va ch m đổ vỡ, hƣ hỏng sản phẩm Bao bì phải đủ sức chịu lự , đệm lót t o cấu trúc hình d ng thích hợ h i tă khả ă hịu va ch m sản phẩm 3.2 Yêu cầu marketing Màu sắc bao bì cần bắt mắt phù hợp với yêu cầu sản phẩm bên trong: ích màu sắc gồm màu nền, màu biểu tƣợng, hình ảnh, chữ viết Chúng ta chọn màu cho phần cho kết hợp l i có ả h hƣởng tốt đế t m ý ƣời tiêu dùng Kiểu dáng kích cỡ cần thích hợp thẫm mỹ: Yếu tố ò i qu đến tiêu hao v t liệu bao bì vị sản phẩm, tiêu hao không gian chứa kho, hay không gian v n chuyển Yêu cầu thông tin trực tiếp lên sản phẩm: Bao bì cầ đƣợc in ấ ài để giới thiệu sản phẩm, nhà sản xuất chịu trách nhiệm trƣớ ƣời tiêu thụ trƣớc pháp lu t sản phẩm mỉnh Các thông tin in trực tiếp dán nhãn in bao bì gồm: tên sản phẩm, tên công ty, trọ ƣợng tị h, hƣơ h hế biến, cách bảo quản, cách sử dụng,giá trị i h ƣỡng, h n sử dụng, giá cả, cách xác nh n ISO, HACCP, quan đă ký hất ƣợng 3.3 Yêu cầu bán hàng Bao bì hình thức bao gói phải t điều kiện thu n lợi cho việc: v n chuyển, bảo quản mua bán Bao bì sử dụng cần phải: + Dễ nhặt lên cầm tay + Kích cỡ vừa vào tủ, giá, tủ l nh + Lƣợng vị sản phẩm phù hợp với nhu cầu ƣời tiêu dùng + Giá phải hợp lý phù hợp với sản phẩm bên 3.4 Yêu cầu người mua hàng Các ký, mã hiệu bao bì + Phải hi đầ đủ ký hiệu, mã hiệu + Phải thể hiệ thô ti hƣ i sản phẩm, nhà sản xuất,chất ƣợng, số ƣợng, giá + Phải rõ rà khô khó đọc, khó hiểu h ƣời tiêu dùng + Phải ấ tƣợ để ƣời mua dễ nh n sản phẩm cho lần sau Hấp dẫ đƣợc ý: phải kết hợp hài hòa màu sắc, hình ảnh chữ viết Màu sắc: có màu nền, màu biểu tƣợng, hình ảnh, chữ viết Sự quen thuộc bao bì iú h ƣời mua nh n sản phẩm Sự thu n tiện, thu n lợi bảo quản,v n chuyền sử dụng 3.5 Yêu cầu theo tiêu chuẩn nhà nước TCVN 4736; TCVN4869-89; TCVN 4870-89; TCVN 5117-90; TCVN 429186; TCVN 5513-1991; TCVN 4736-89; TCVN 5512-1991 số lo i bao bì qu định đ ƣờng chất ƣợng khâu bao gói Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh v t liệu bao bì đựng thực phẩm đƣợc ban hành tr “ h mục tiêu chuẩn vệ si h ƣơ thực thực phẩm “ th qu ết định số 067/ 1998/QĐ-BYT Bộ trƣởng y tế ngày 4/4/1994 4.1 h n o i bao bì heo o i h c phẩm Sản phẩm ruyền hốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tìm hiểu bao bì trong công nghệ sản xuất thủy sản, Tiểu luận tìm hiểu bao bì trong công nghệ sản xuất thủy sản, Tiểu luận tìm hiểu bao bì trong công nghệ sản xuất thủy sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay