Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện không đổi - nguồn điện

4 297 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 12:02

Bµi tËp tr¾c nghiÖm V ẬT LÝ 11 1/ Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên gấp 2 lần thì cường độ dòng điện qua dây đó: A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 4 lần D. giảm đi 4 lần 2/ Đặt U 1 = 6V vào hai đầu dây dẫn thì CĐD Đ qua dây là 0,5A. Nếu tăng hiệu điện thế đó lên thêm 3V thì CĐDĐ qua dây dẫn sẽ: A. tăng thêm 0,25A B. giảm đi 0,25A C. tăng thêm 0,50A D. giảm đi 0,50A 3/ Mắc một dây R= 24Ω vào U= 12V thì: A. I = 2A B. I = 1A C. I = 0,5A D. I = 0,25A 4/ Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V mà dòng điện qua nó cường độ là 0,2A thì điện trở của dây là: A. 3Ω B. 12Ω C. 15Ω D. 30Ω 5/ Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 36V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu? A. 9V B. 18V C. 36V D. 45V 6/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn? A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở điện lượng của vật gọi là điện trở của vật dẫn. B. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở êlectrôn của vật gọi là điện trở của vật dẫn. C. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn. D. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn. 7/ Một điện trở R được mắc vào giữa hai điểm cố định có hiệu điện thế 6V và cường độ dòng điện đo được 0,5A. Giữ nguyên điện trở R, muốn cường độ dòng điện trong mạch đo được là 2A thì hiệu điện thế phải là: A. 32V B. 24V C. 12V D. 6V 8/ Muốn đo hiệu điện thế của một nguồn điện, nhưng không có Vôn kế, một học sinh đã sử dụng một Ampe kế và một điện trở có giá trị R = 200 Ω mắc nối tiếp nhau, biết Ampe kế chỉ 0,12 A. Hỏi hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện bằng bao nhiêu?( R A ≈ 0Ω ) A. 2,4V B. 240V C. 24V D. 0,24V 9/ Chọn câu đúng: A. 0,5MΩ = 500kΩ = 500 000Ω. B. 0,0023MΩ = 230Ω = 0,23kΩ C. 1kΩ = 1 000Ω = 0,01MΩ D. 1Ω = 0,01kΩ = 0,0001MΩ 10/ Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn, công thức nào là sai? A. I = U.R B. I = U : R C. R = U : I D. U = R I 11/ Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được hiệu điện thế định mức 6V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18V để chúng sáng bình thường? A. ba bóng mắc song song B. hai bóng song song, bóng thứ ba nối tiếp với hai bóng trên C. hai bóng nối tiếp, bóng còn lại song song với cả hai bóng trên D. ba bóng mắc nối tiếp nhau 12/ Căn cứ vào đồ thị cho sau đây, điện trở của dây có trị số: A. 5Ω B. 3Ω C. 2,25Ω D. 1,5Ω 13/ Trên đồ thị cho trong hình vẽ câu 12, hiệu điện thế ứng với cường độ dòng điện 1,2A là: A. 3V B. 6V C. 9V D. 12V 14/ Cho R 1 = 15Ω, R 2 = 25Ω mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương có trị số là : A. 40Ω B. 30Ω C. 10Ω D. 9,375Ω 15/ Điện trở tương đương của hai điện trở R 1 , R 2 mắc nối tiếp nhau luôn có trị số: A. R t đ < R 1 B. R t đ > R 2 C. R t đ < R 1 + R 2 D. R t đ > R 1 + R 2 16/ Mắc R 1 vào hai điểm A,B của mạch điện thì I = 0,4A. Nếu mắc nối tiếp thêm một điện trở R 2 = 10Ω mà I ’ = 0,2A thì R 1 có trị số là: A. 5Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 20Ω 17/ R 1 = 5Ω, R 2 = 10Ω, R 3 = 15Ω mắc nối tiếp nhau. Gọi U 1 , U 2 , U 3 lần lượt là hiệu điện thế của các điện trở trên. Chọn câu đúng. A. U 1 : U 2 : U 3 = 1: 3 : 5 B. U 1 : U 2 : U 3 = 1: 2 : 3 C. U 1 : U 2 : U 3 = 3: 2 : 1 D. U 1 : U 2 : U 3 = 5: 3 : 1 18/ Có hai điện trở R 1 = 15Ω, R 2 = 30Ω biết R 1 chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 4A, còn R 2 chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Hỏi có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu? A. 60V B. 90V C. 135V D. 150V 19/ Có hai điện trở R 1 = 5Ω, R 2 = 15Ω biết R 1 chỉ chịu được hiệu điện thế tối đa là 15V, còn R 2 chịu được hiệu điện thế tối đa là 30V. Hỏi có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu? A. 30V B. 40V C. 45V D. 60V 20/ Các công thức sau VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện không đổi - nguồn điện Câu Dòng điện định nghĩa A Dòng chuyển dời có hướng điện tích B Dòng chuyển động điện tích C Là dòng chuyển dời có hướng electron D Là dòng chuyển dời có hướng ion dương Câu Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng A Các ion dương B Các electron C Các ion âm D Các nguyên tử Câu Trong nhận định đây, nhận định không dòng điện là: A Đơn vị cường độ dòng điện A B Cường độ dòng điện đo ampe kế C Cường độ dòng điện lớn đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn nhiều D Dòng điện không đổi dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian Câu Điều kiện để có dòng điện A Có hiệu điện B Có điện tích tự C Có hiệu điện điện tích tự D Có nguồn điện Câu Nguồn điện tạo hiệu điện hai cực cách A Tách electron khỏi nguyên tử chuyển electron ion cực nguồn B Sinh electron cực âm C Sinh ion dương cực dương D Làm biến electron cực dương Câu Trong nhận định suất điện động, nhận định không là: A Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện B Suất điện động đo thương số công lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn có trị số hiệu điện hai cực mạch hở VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Nếu thời gian t = 0,1 s đầu có điện lượng 0,5 C thời gian t / = 0,1 s có điện lượng 0,1 C chuyển qua tiết diện vật dẫn cường dộ dòng điện hai khoảng thời gian A A B A C A D A Câu Hai nguồn điện có ghi 20 V 40 V, nhận xét sau A Hai nguồn tạo hiệu điện 20 V 40V cho mạch B Khả sinh công hai nguồn 20 J 40 J C Khả sinh công nguồn thứ nửa nguồn thứ hai D Nguồn thứ sinh công nửa nguồn thứ hai Câu Hạt sau tải điện A Prôtôn B Êlectron C Iôn D Phôtôn Câu 10 Dòng điện tác dụng tác dụng sau A Tác dụng B Tác dụng nhiệt C Tác dụng hoá học D Tác dụng từ Câu 11 Điểm khác Pin ác quy A Kích thước B Hình dáng C Nguyên tắc hoạt động D Số lượng cực Câu 12 Cấu tạo pin điện hóa A Gồm hai cực có chất giống ngâm dung dịch điện phân B Gồm hai cực có chất khác ngâm dung dịch điện phân C Gồm cực có chất khác ngâm điện môi D Gồm hai cực có chất giống ngâm điện môi Câu 13 Trong trường hợp sau ta có pin điện hóa? A Một cực nhôm cực đồng nhúng vào nước muối; B Một cực nhôm cực đồng nhúng vào nước cất; C Hai cực đồng giống nhúng vào nước vôi; D Hai cực nhựa khác nhúng vào dầu hỏa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 14 Nhận xét không nhận xét sau acquy chì là: A Ác quy chì có cực làm chì vào cực chì đioxit B Hai cực acquy chì ngâm dung dịc axit sunfuric loãng C Khi nạp điện cho acquy, dòng điện vào cực âm từ cực dương D Ác quy nguồn điện nạp lại để sử dụng nhiều lần Câu 15 Cho dòng điện không đổi 10 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng C Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng A C B.10 C C 50 C D 25 C Câu 16 Một dòng điện không đổi, sau phút có điện lượng 24 C chuyển qua tiết diện thẳng Cường độ dòng điện A 12 A B 1/12 A C 0,2 A D.48A Câu 17 Một dòng điện không đổi có cường độ A sau khoảng thời gian có điện lượng C chuyển qua tiết diện thẳng Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A có điện lượng chuyển qua tiết diện thằng A C B C C 4,5 C D C Câu 18 Trong dây dẫn kim loại có dòng điện không đổi chạy qua có cường độ 1,6 mA chạy qua Trong phút số lượng electron chuyển qua tiết diện thẳng A 6.1020 electron B 6.1019 electron C 6.1018 electron D 6.1017 electron Câu 19 Một dòng điện không đổi thời gian 10 s có điện lượng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 1018 electron B 10-18 electron C 1020 electron D 10-20 electron Câu 20 Một nguồn điện có suất điện động 200 mV Để chuyển điện lượng 10 C qua nguồn lực lạ phải sinh công A 20 J A 0,05 J B 2000 J D J Câu 21 Qua nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển điện lượng 10 C lực phải sinh công 20 mJ Để chuyển điện lượng 15 C qua nguồn lực phải sinh công A 10 mJ B 15 mJ C 20 mJ D 30 mJ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 22 Một tụ điện có điện dung μC tích điện hiệu điện 3V Sau nối hai cực tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa 10-4 s Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối thời gian A 1,8 A B 180 mA C 600 mA D 1/2 A 1 Trang 1 CHƢƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1.Chuyển động cơ,chất điểm: a.Chuyển động cơ:   b.Chất điểm:   c.Quỹ đạo:    2. Hệ tọa độ:  3. Hệ quy chiếu:   1.Chuyển động thẳng đều: a. Tốc độ trung bình:           tb s v t   tb /s)   b.Chuyển động thẳng đều :   c. quãng đƣờng đi đƣợc trong chuyển động thẳng đều:   s = v tb t = vt 2.phƣơng trình chuyển động thẳng đều: x = x 0 + s = x 0 + vt  0    Câu 1    2 Trang 2 C.   Câu 2.      D.  Câu 3.                      0 .  A. 2 00 1 2 x x v t at   . B. x = x 0 +vt. C. 2 0 1 2 x v t at . D. 2 00 1 2 x x v t at   Câu 4sai.   C.  0 v v at . ng trình chuy 0 +vt. Câu 5. không thể     D.  Câu 6.     C  Câu 7.   B.      Câu 8.    B.  VnDoc - Tải tài 1 Trang 1 CHƢƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1.Chuyển động cơ,chất điểm: a.Chuyển động cơ:   b.Chất điểm:   c.Quỹ đạo:    2. Hệ tọa độ:  3. Hệ quy chiếu:   1.Chuyển động thẳng đều: a. Tốc độ trung bình:           tb s v t   tb /s)   b.Chuyển động thẳng đều :   c. quãng đƣờng đi đƣợc trong chuyển động thẳng đều:   s = v tb t = vt 2.phƣơng trình chuyển động thẳng đều: x = x 0 + s = x 0 + vt  0    Câu 1    2 Trang 2 C.   Câu 2.      D.  Câu 3.                      0 .  A. 2 00 1 2 x x v t at   . B. x = x 0 +vt. C. 2 0 1 2 x v t at . D. 2 00 1 2 x x v t at   Câu 4sai.   C.  0 v v at . ng trình chuy 0 +vt. Câu 5. không thể     D.  Câu 6.     C  Câu 7.   B.      Câu 8.    B.  VnDoc - Tải tài 1 Trang 1 CHƢƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1.Chuyển động cơ,chất điểm: a.Chuyển động cơ:   b.Chất điểm:   c.Quỹ đạo:    2. Hệ tọa độ:  3. Hệ quy chiếu:   1.Chuyển động thẳng đều: a. Tốc độ trung bình:           tb s v t   tb /s)   b.Chuyển động thẳng đều :   c. quãng đƣờng đi đƣợc trong chuyển động thẳng đều:   s = v tb t = vt 2.phƣơng trình chuyển động thẳng đều: x = x 0 + s = x 0 + vt  0    Câu 1    2 Trang 2 C.   Câu 2.      D.  Câu 3.                      0 .  A. 2 00 1 2 x x v t at   . B. x = x 0 +vt. C. 2 0 1 2 x v t at . D. 2 00 1 2 x x v t at   Câu 4sai.   C.  0 v v at . ng trình chuy 0 +vt. Câu 5. không thể     D.  Câu 6.     C  Câu 7.   B.      Câu 8.    B.  VnDoc - Tải tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện không đổi - nguồn điện, Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện không đổi - nguồn điện, Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện không đổi - nguồn điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay