Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017

3 268 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 12:02

thi h c kì 1 môn toán l p 5 tr ng ti u h c Tr nĐề ọ ớ ườ ể ọ ầ H ng o n m 2014ư Đạ ă BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào ch t tr c các câu tr l i úng sau :ữđặ ướ ả ờ đ (2,5 )đ a/ (0,5 )đ Ch s 7 trong s 169,57 ch:ữ ố ố ỉ A . 7 n vđơ ị B . 7 ph n m iầ ườ C . 7 ch cụ D . 7 ph n tr mầ ă b/ (0,5 )đ H n s 4ỗ ố vi t d i d ng s th p phân là:ế ướ ạ ố ậ A . 4,35 B . 4,53 C . 4,6 D . 4,06 c/ (0,5 )đ S nào d i ây có cùng giá tr v i 0,08?ố ướ đ ị ớ A . 0,800 B . 0,080 C . 0,80 D . 8,00 d/ (0,5 )đ Tìm ch sữ ố x, bi t : 5,6ế x1 > 5,681 A . x = 9 B . x = 7 C . x = 1 D . x = 0 e/ (0,5 )đ 80% c a 62,5ủ là : A. 80 ; B. 62,5 ; C. 50 ; D. 12,8 Bài 2(2 i m)đ ể - t tính r i tính:Đặ ồ 345,6 - 27,92 35,6 + 5,67 + 7,89 56,78 x 7,8 1411,12 : 56,9 Bài 3 (2 i m)đ ể i n s thích h p vào ch tr ng:Đ ề ố ợ ỗ ố a) 123,9 ha = … km 2 c) 36,9 dm 2 = …m 2 b) 2t n 35kgấ = t nấ d) 21 cm 3 mm = … cm Bài 4 (1,5 i m):đ ể M t t m bìa hình ch nh t có chi u dài 6,5 dm, chi u r ngộ ấ ữ ậ ề ề ộ kém chi u dài 2,25dm. Tính chu vi và di n tích t m bìa hình ch nh t ó?ề ệ ấ ữ ậ đ Bài 5 (1 i mđ ể ): Tính b ng cách thu n ti n:ằ ậ ệ a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8 b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2 Bài 6 (1 i m):đ ể Thanh s t dài 0,7m cân n ng 9,1kg. H i thanh s t cùng lo iắ ặ ỏ ắ ạ dài 0,27m thì cân n ng bao nhiêu ki-lô-gam?ặ á p án thi h c kì 1 l p 5 môn toán tr ng ti uĐ đề ọ ớ ườ ể h c Tr n H ng o n m 2014ọ ầ ư Đạ ă BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào ch t tr c các câu tr l i úng sau :ữđặ ướ ả ờ đ (2,5 )đ a/ (0,5 )đ Ch s 7 trong s 169,57 ch:ữ ố ố ỉ D . 7 ph n tr mầ ă b/ (0,5 )đ H n s 4ỗ ố vi t d i d ng s th p phân là:ế ướ ạ ố ậ C . 4,6 c/ (0,5 )đ S nào d i ây có cùng giá tr v i 0,08?ố ướđ ị ớ B . 0,080 d/ (0,5 )đ Tìm ch sữ ố x, bi t : 5,6ế x1 > 5,681 A . x = 9 e/ (0,5 )đ 80% c a 62,5ủ là : C. 50 Bài 2(2 i m)đ ể - t tính r i tính:Đặ ồ 345,6 - 27,92 35,6 + 5,67 + 7,89 56,78 x 7,8 1411,12 : 56,9 317,68 49,16 442,884 24,8 Bài 3 (2 i m)đ ể i n s thích h p vào ch tr ng:Đ ề ố ợ ỗ ố a) 123,9 ha = 1,239 km 2 c) 36,9 dm 2 = 0,369 m 2 b) 2t n 35kgấ = 2,035 .t nấ d) 21 cm 3 mm = 21,3 cm Bài 4 (1,5 i m):đ ể M t t m bìa hình ch nh t có chi u dài 6,5 dm, chi u r ngộ ấ ữ ậ ề ề ộ kém chi u dài 2,25dm. Tính chu vi và di n tích t m bìa hình ch nh t ó?ề ệ ấ ữ ậ đ Bài gi iả Chi u r ng c a t m bìa hình ch nh t ó là:ề ộ ủ ấ ữ ậ đ 6,5 – 2,25 = 4,25 (dm) (0,5 )đ Chu vi c a t m bìa hình ch nh t ó là:ủ ấ ữ ậ đ (6,5 + 4,25) x 2 = 21,5 (dm) (0,5 )đ Di n tích c a t m bìa hình ch nh t ó là:ệ ủ ấ ữ ậ đ 6,5 x 4,25 = 27,625 (dm) (0,5 )đ áp s :Đ ố 21,5 dm ; 27,625 dm Bài 5 (1 i mđ ể ): Tính b ng cách thu n ti n:ằ ậ ệ a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8 = 56,8 x (76,9 - 76,8) = 56,8 x 0,1 = 5,68 b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2 = 20,14 x (6,8 + 3,2) = 20,14 x 10 = 201,4 Bài 6 (1 i m):đ ể Thanh s t dài 0,7m cân n ng 9,1kg. H i thanh s t cùng lo iắ ặ ỏ ắ ạ dài 0,27m thì cân n ng bao nhiêu ki-lô-gam?ặ Thanh s t cùng lo i dài 1m cân n ng là: 9,1 : 0,7 = 13 (kg)ắ ạ ặ Thanh s t cùng lo i dài 0,18m cân n ng là: 0,27 x 13 = 3,51 (kg)ắ ạ ặ áp s :Đ ố 3,51 kg PHÒNG GD - ĐT THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II NĂM HỌC 2016 -2017 Môn: Toán - Lớp – Thời gian 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ Tên:………………………………… …Lớp ……………………… Điểm Người chấm (Kí ghi rõ họ tên) …………… 1………………………………………………………… …………… 2…………………………………………………………… Bài 1: (1 điểm) Viết số: a/ Năm phần mười b/ Sáu mươi hai phẩy bảy c/ Bốn trăm hai mươi lăm phảy ba trăm linh hai d/ Số gồm đơn vị, phần trăm, ba phần nghìn Bài 2: ( điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a/ 2m 6dm = m c/ 2cm25mm2 = cm2 b/ 12kg = .tấn d/ 450 m2 = Bài 3:(1,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a/ Chữ số số thập phân 95,824 có giá trị là: 450 m2 = A 4/ 1000 b/ B 4/100 C 4/10 D C 1,2 D 1,020 viết dạng số thập phân là: 100 A 1,200 B 1,02 c/ phút 20 giây = giây Số viết vào chỗ chấm là: A 520 B 320 C 80 D 200 Bài 4: ( 2điểm)Đặt tính tính: a/ 186,34 + 521,85 b/ 516,4 + 350,28 c/ 2504 × 35 d/ 1476 : 12 Bài ( điểm): Có hai đội công nhân sửa đường Đội thứ sửa 235,7 m đường Đội thứ hai sửa nhiều đội thứ 13,2 m đường Hỏi hai đội sửa mét đường? Bài (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 85 m, chiều rộng chiều dài Tính diện tích mảnh vườn mét vuông? Bao nhiêu dam2? Bài ( 0,5 điểm): Tính cách thuận tiện 1,25 + 2,344 + 0,75 + 1,532 + 4,124 =……………………………………………… PHÒNG GD - ĐT THANH OAI ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II NĂM HỌC 2016 -2017 Hướng dẫn chấm - Toán Câu (Bài) Câu (1 điểm) Câu (1 điểm) Câu (1,5 điểm) Câu (2 điểm) Đáp án gợi ý a) 10 b) 62,7 a) 2,6 b) 3,012 a) A b)B 708,19 c) 425, 302 d) 7,063 c) 2,05 d) 0,045 Cho điểm Mỗi ý cho 0,2 điểm Mỗi ý cho 0,25 điểm c)B 866,68 Mỗi ý cho 0,5 điểm 87640 123 Câu (2,0 điểm) Đội thứ hai sửa số mét đường là: 235,7 + 13,2 = 248,9 (m) Cả hai đội sửa số mét đường là: 235,7 + 248,9 = 484,6( m) Đáp số: 484,6 m Câu (2điểm) Chiều rộng hình chữ nhật là: 85 × = 17( m) Diện tích hình chữ nhật là: 85 × 17 = 1445 (m2) = 14,45 dam2 Đáp số: 1445 m2 Mỗi ý cho 0,5 điểm Đề thi học kì môn toán lớp trường tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2014 BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời sau : (2,5đ) a/ (0,5đ) Chữ số số 169,57 chỉ: A đơn vị B phần mười C chục D phần trăm b/ (0,5đ) Hỗn số viết dạng số thập phân là: A 4,35 B 4,53 C 4,6 D 4,06 c/ (0,5đ) Số có giá trị với 0,08? A 0,800 B 0,080 C 0,80 D 8,00 d/ (0,5đ) Tìm chữ số x, biết : 5,6x1 > 5,681 A.x=9 B.x=7 C.x=1 D.x=0 e/ (0,5đ) 80% 62,5 : A 80 ; B 62,5 ; C 50 ; D 12,8 Bài 2(2 điểm) - Đặt tính tính: 345,6 - 27,92 56,78 x 7,8 35,6 + 5,67 + 7,89 1411,12 : 56,9 Bài (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống: a) 123,9 = … km2 b) 2tấn 35kg = c) 36,9 dm2 = …m2 d) 21 cm mm = … cm Bài (1,5 điểm): Một bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng chiều dài 2,25dm Tính chu vi diện tích bìa hình chữ nhật đó? Bài (1 điểm): Tính cách thuận tiện: a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8 b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2 Bài (1 điểm): Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg Hỏi sắt loại dài 0,27m cân nặng ki-lô-gam? Đáp án đề thi học kì lớp môn toán trường tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2014 BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời sau : (2,5đ) a/ (0,5đ) Chữ số số 169,57 chỉ: D phần trăm b/ (0,5đ) Hỗn số viết dạng số thập phân là: C 4,6 c/ (0,5đ) Số có giá trị với 0,08? B 0,080 d/ (0,5đ) Tìm chữ số x, biết : 5,6x1 > 5,681 A.x=9 e/ (0,5đ) 80% 62,5 : C 50 Bài 2(2 điểm) - Đặt tính tính: 345,6 - 27,92 35,6 + 5,67 + 7,89 317,68 56,78 x 7,8 49,16 1411,12 : 56,9 442,884 24,8 Bài (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống: a) 123,9 = 1,239 km2 c) 36,9 dm2 b) 2tấn 35kg = 2,035 = 0,369 m2 d) 21 cm mm = 21,3 cm Bài (1,5 điểm): Một bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng chiều dài 2,25dm Tính chu vi diện tích bìa hình chữ nhật đó? Bài giải Chiều rộng bìa hình chữ nhật là: 6,5 – 2,25 = 4,25 (dm) (0,5đ) Chu vi bìa hình chữ nhật là: (6,5 + 4,25) x = 21,5 (dm) (0,5đ) Diện tích bìa hình chữ nhật là: 6,5 x 4,25 = 27,625 (dm) (0,5đ) Đáp số : 21,5 dm ; 27,625 dm Bài (1 điểm): Tính cách thuận tiện: a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8 b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2 = 56,8 x (76,9 - 76,8) = 20,14 x (6,8 + 3,2) = 56,8 x 0,1 = 20,14 x 10 = 5,68 = 201,4 Bài (1 điểm): Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg Hỏi sắt loại dài 0,27m cân nặng ki-lô-gam? Thanh sắt loại dài 1m cân nặng là: 9,1 : 0,7 = 13 (kg) Thanh sắt loại dài 0,18m cân nặng là: 0,27 x 13 = 3,51 (kg) Đáp số : 3,51 kg Trên đề thi đáp án môn toán lớp năm 2014 trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi trường, em thường xuyên theo dõi Thầy cô em tham khảo Đề thi – Kiểm tra tuần kì lớp môn Toán trường THCS Nhân Mỹ – Lý Nhân – Hà Nam năm học 2014 -2015 có đáp án hướng dẫn chấm chi tiết ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN NĂM HỌC : 2014 – 2015 TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài : ( 1.5 điểm ) 1) Phát biểu tính chất quan hệ tính vuông góc với tính song song 2) Hình vẽ bên cho biết xx’// yy’ Khi đó: (A) ∠ BAD = 900 (B) ∠ADC + ∠BCD = 1800 (C) ∠ DCy = 450 (D) ∠ADC + ∠Dcy = 1800 Hãy chọn câu trả lời sai Bài : ( 2.0 điểm) Thực phép tính sau : Bài : (2,0 điểm) Tìm x ∈ Q biết: c)2x = 8; d)|2,5 – x| + |x – 3| =0 Bài : (2,0 điểm) Tìm chu vi hình chữ nhật, biết hai cạnh tỉ lệ với 2; chiều dài chiều rộng 12m Bài 5: ( 2,5 điểm) Trong hình vẽ bên cho biết: ∠mAO =450; ∠OBt=1100 ; a) Hai đường thẳng On Bt có song song với hay không ? Vì sao? b) Tính số đo góc ∠AOB? ————————–Hết————————– ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN (Thi tuần năm học 2014-2015) Đáp án đề thi tuần kì Toán 1,2 Am // Bt; Am // On; Đáp án đề thi tuần kì Toán Đáp án đề thi tuần kì Toán a) Ta có: Am // Bt Am // On (GT) (2,5 điểm) nên Bt // On ( hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ 3) 0,5 b) 0,5 -Vì Am // On (GT) nên ∠AOn =∠OAm ( Hai góc so le trong) Mà ∠OAm = 450 (GT) suy ∠AOn = 450 -Vì Bt // On (chứng minh trên) nên (hai góc phía) Mà ∠OBt = 1100 suy ∠nOB+ 1100 = 1800 ⇒ ∠nOB = 1800 – 1100 = 700 – Vì tia On nằm hai tia OA OB nên : 0,5 ∠AOB = ∠AOn + ∠nOB = 450 + 700 = 1150 Vậy ∠AOB = 1150 0,5 0,5 Lưu ý: Lập luận tập hình cần có đầy đủ lí do, ý thiếu lí trừ nửa số điểm ý Tải máy: De thi tuan ki mon toan 7_dethikiemtra.com thi h c kì 1 môn toán l p 5 tr ng ti u h c Tr nĐề ọ ớ ườ ể ọ ầ H ng o n m 2014ư Đạ ă BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào ch t tr c các câu tr l i úng sau :ữđặ ướ ả ờ đ (2,5 )đ a/ (0,5 )đ Ch s 7 trong s 169,57 ch:ữ ố ố ỉ A . 7 n vđơ ị B . 7 ph n m iầ ườ C . 7 ch cụ D . 7 ph n tr mầ ă b/ (0,5 )đ H n s 4ỗ ố vi t d i d ng s th p phân là:ế ướ ạ ố ậ A . 4,35 B . 4,53 C . 4,6 D . 4,06 c/ (0,5 )đ S nào d i ây có cùng giá tr v i 0,08?ố ướ đ ị ớ A . 0,800 B . 0,080 C . 0,80 D . 8,00 d/ (0,5 )đ Tìm ch sữ ố x, bi t : 5,6ế x1 > 5,681 A . x = 9 B . x = 7 C . x = 1 D . x = 0 e/ (0,5 )đ 80% c a 62,5ủ là : A. 80 ; B. 62,5 ; C. 50 ; D. 12,8 Bài 2(2 i m)đ ể - t tính r i tính:Đặ ồ 345,6 - 27,92 35,6 + 5,67 + 7,89 56,78 x 7,8 1411,12 : 56,9 Bài 3 (2 i m)đ ể i n s thích h p vào ch tr ng:Đ ề ố ợ ỗ ố a) 123,9 ha = … km 2 c) 36,9 dm 2 = …m 2 b) 2t n 35kgấ = t nấ d) 21 cm 3 mm = … cm Bài 4 (1,5 i m):đ ể M t t m bìa hình ch nh t có chi u dài 6,5 dm, chi u r ngộ ấ ữ ậ ề ề ộ kém chi u dài 2,25dm. Tính chu vi và di n tích t m bìa hình ch nh t ó?ề ệ ấ ữ ậ đ Bài 5 (1 i mđ ể ): Tính b ng cách thu n ti n:ằ ậ ệ a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8 b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2 Bài 6 (1 i m):đ ể Thanh s t dài 0,7m cân n ng 9,1kg. H i thanh s t cùng lo iắ ặ ỏ ắ ạ dài 0,27m thì cân n ng bao nhiêu ki-lô-gam?ặ á p án thi h c kì 1 l p 5 môn toán tr ng ti uĐ đề ọ ớ ườ ể h c Tr n H ng o n m 2014ọ ầ ư Đạ ă BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào ch t tr c các câu tr l i úng sau :ữđặ ướ ả ờ đ (2,5 )đ a/ (0,5 )đ Ch s 7 trong s 169,57 ch:ữ ố ố ỉ D . 7 ph n tr mầ ă b/ (0,5 )đ H n s 4ỗ ố vi t d i d ng s th p phân là:ế ướ ạ ố ậ C . 4,6 c/ (0,5 )đ S nào d i ây có cùng giá tr v i 0,08?ố ướđ ị ớ B . 0,080 d/ (0,5 )đ Tìm ch sữ ố x, bi t : 5,6ế x1 > 5,681 A . x = 9 e/ (0,5 )đ 80% c a 62,5ủ là : C. 50 Bài 2(2 i m)đ ể - t tính r i tính:Đặ ồ 345,6 - 27,92 35,6 + 5,67 + 7,89 56,78 x 7,8 1411,12 : 56,9 317,68 49,16 442,884 24,8 Bài 3 (2 i m)đ ể i n s thích h p vào ch tr ng:Đ ề ố ợ ỗ ố a) 123,9 ha = 1,239 km 2 c) 36,9 dm 2 = 0,369 m 2 b) 2t n 35kgấ = 2,035 .t nấ d) 21 cm 3 mm = 21,3 cm Bài 4 (1,5 i m):đ ể M t t m bìa hình ch nh t có chi u dài 6,5 dm, chi u r ngộ ấ ữ ậ ề ề ộ kém chi u dài 2,25dm. Tính chu vi và di n tích t m bìa hình ch nh t ó?ề ệ ấ ữ ậ đ Bài gi iả Chi u r ng c a t m bìa hình ch nh t ó là:ề ộ ủ ấ ữ ậ đ 6,5 – 2,25 = 4,25 (dm) (0,5 )đ Chu vi c a t m bìa hình ch nh t ó là:ủ ấ ữ ậ đ (6,5 + 4,25) x 2 = 21,5 (dm) (0,5 )đ Di n tích c a t m bìa hình ch nh t ó là:ệ ủ ấ ữ ậ đ 6,5 x 4,25 = 27,625 (dm) (0,5 )đ áp s :Đ ố 21,5 dm ; 27,625 dm Bài 5 (1 i mđ ể ): Tính b ng cách thu n ti n:ằ ậ ệ a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8 = 56,8 x (76,9 - 76,8) = 56,8 x 0,1 = 5,68 b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2 = 20,14 x (6,8 + 3,2) = 20,14 x 10 = 201,4 Bài 6 (1 i m):đ ể Thanh s t dài 0,7m cân n ng 9,1kg. H i thanh s t cùng lo iắ ặ ỏ ắ ạ dài 0,27m thì cân n ng bao nhiêu ki-lô-gam?ặ Thanh s t cùng lo i dài 1m cân n ng là: 9,1 : 0,7 = 13 (kg)ắ ạ ặ Thanh s t cùng lo i dài 0,18m cân n ng là: 0,27 x 13 = 3,51 (kg)ắ ạ ặ áp s :Đ ố 3,51 kg Đề thi học kì lớp môn Toán năm 2015 trường tiểu học Sơn Hồng PHẦN I :TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 128; 276; 762; 549 B 276; 549; 762; 128 C 128; 276; 549; 762 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: ; 14 ; 21 ; …… ; …… ; ….… ; …… ; Cho 1/4 = phút Số thích hợp vào chỗ chấm là: A 10 phút B 15 phút Cho 2m 7cm = cm A 27cm; C 20 phút Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: B 207cm; C 270cm Có 48 cam, bưởi Hỏi số bưởi số cam lần? A lần; B lần; C lần Chu vi hình tam giác có độ dài cạnh hình bên là: PHẦN II: TỰ LUẬN: 1.Đặt tính tính: 589 + 407 735 – 208 67 x 96 : Tìm X biết : X : = 58 x X = 63 3.Tính: 37 x - 18 42 : + 84 Em hái cam, chị hái gấp lần số cam em Hỏi hai chị em hái cam? Tìm tất số có hai chữ số mà hiệu chúng 5? Đáp án  KTK–CUI HC K I – NH: 2009 – 2010 MÔN TOÁN - LP 4 Th i gian làm bài: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H TÊN: ………………… LP: ………… Giám th 1 Giám th 2 S mt mã S th t   im Giám kho 1 Giám kho 2 S mt mã S th t      !""#$%&'"#()$*'%+,"  /0'(123 )           -45446  786   S cn in vào ch chm là :             9./$+'(1544547             :.;<=&%                >  !?*=@8,'ABCDC7E"0$FG&"#,+  "  "#$%"$"     #&"'%&"'  &"' &&"&( &"&"#&(%     !H=,G%I,I'"="%"F"<=%=,)$% &)&)&)&                             ' !?!""0#@*"0    &"'&*        '&*        & !/;6     "*     &*'      ! +,-./0123-01450".26!7!26'&8"9 :.1-2-;123-!26<1-.1-2-48"9=3 >.23-!!7!26-584"9? @3         !A01.21,B-1!26&   25C=3   1,D->B-1.!!26-54<12? @3   
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017, Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017, Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay