Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

1 220 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 12:01

Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐOStt Tên thiết bò Mô tả thiết bò Bộ phận sử dụngSố lượng thiết bò kiểm traGhi chúNgày tháng nămTrưởng Bộ phận cấp trên Tổ trưởng bảo trìNGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập – Tự – Hạnh phúc - CHI NHÁNH BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY Họ tên cán kiểm tra: Tên người vay: Địa chỉ: Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số: ngày tháng .năm I- NỘI DUNG KIỂM TRA 1- Mục đích sử dụng tiền vay: 2- Tình hình thực dự án, phương án, khả trả nợ: 3- Tài sản làm đảm bảo nợ: II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA: III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY: NGƯỜI VAY (Ký, ghi rõ họ tên) CÁN BỘ KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ lục 8Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;Đoàn kiểm tra theo Quyết định số … ngày … tháng … năm 20 của (tên cơ sở) về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với “…”, tiến hành kiểm tra tại:Tên cơ sở:………………………………………Địa chỉ:…………………………………………Điện thoại: ……………… Fax:……………….I. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và tất cả các đoàn viên có mặt)II. Đại diện phía cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt)III. Nội dung kiểm tra- Kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của “(tên cơ sở)” theo quy định của pháp luật, làm căn cứ để phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.- Lấy mẫu kiểm chứng số liệu về các nguồn chất thải của cơ sở (nếu có).IV. Nhận xét: Nhận xét chi tiết về tình hình hoạt động và thực hiện bảo vệ môi trường của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụ thể:1. Sơ lược về hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ- Đối với các cơ sở: Các thông tin liên quan gồm: Giấy chứng nhận đầu tư/Đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số , ngày … tháng . năm ., do (cơ quan …) cấp; loại hình sản xuất; năm hoạt động; diện tích mặt bằng sản xuất; số lượng công nhân sản xuất; tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất; sản phẩm và công suất hoạt động/công suất thiết kế; tình trạng thiết bị hiện nay (công nghệ mới, cũ, lạc hậu,…); hóa chất sử dụng (chủng loại, khối lượng); nguyên, vật liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng); nhiên liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng); lượng nước sử dụng trung bình (m3/ngày); nguồn cung cấp (nước ngầm, nước mặt, hay nước máy). Các thông tin khác.- Đối với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp đề nghị bổ sung thêm: Thông tin về số lượng dự án đã được cấp giấy phép đầu tư; số lượng dự án đang triển khai xây dựng; số cơ sở đang hoạt động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bảng tổng hợp tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của NGÂN HÀNG --------------- CHI NHÁNH . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------- MẪU SỐ: 05/CV BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY Họ và tên cán bộ kiểm tra: Tên người vay: Địa chỉ: Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số: ngày tháng .năm I- NỘI DUNG KIỂM TRA 1- Mục đích sử dụng tiền vay: . . 2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ: . . 3- Tài sản làm đảm bảo nợ: . . II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA: . . III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY: . . NGƯỜI VAY CÁN BỘ KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “…” TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “…” trước khi đi vào vận hành chính thức được thành lập theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … đã tiến hành kiểm tra từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … tại … - Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và tất cả các đoàn viên có mặt) - Đại diện phía Chủ dự án: (Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt) - Với sự tham gia của: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của những người có mặt) I. Nội dung kiểm tra: (theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và những yêu cầu cần thiết khác do cơ Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “…” TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “…” trước khi đi vào vận hành chính thức được thành lập theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … đã tiến hành kiểm tra từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … tại … - Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và tất cả các đoàn viên có mặt) - Đại diện phía Chủ dự án: (Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt) - Với sự tham gia của: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của những người có mặt) I. Nội dung kiểm tra: (theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và những yêu cầu cần thiết khác do cơ quan có thẩm quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay, Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay, Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay