Thông tư 153/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn

5 244 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 12:01

Mẫu quyết định số 02 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …… /QĐ-XPHC ……… , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền (Theo thủ tục đơn giản) Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều ……… Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ngày … tháng năm ………….; Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức: ……………………………………………. thực hiện tại …………………………………………………… Tôi: ……………………………………. Chức vụ: ………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………… QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với: - Ông (bà)/tổ chức: …………………………………………………………………………………….1 - Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………… - Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………… - Giấy chứng minh nhân dân/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ……………………………. Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp: ………………………………………………. Bằng hình thức phạt tiền với mức phạt là: ……………………………………………………. đồng. (Ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………………… ) Lý do: Đã có hành vi vi phạm hành chính: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 2 Hành vi của ông (bà)/tổ chức đã vi phạm quy định tại Điểm …………. Khoản ………. Điều …… Nghị định số …………………………………………. của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 153/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2014/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN Căn Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Căn Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Căn Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2016 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý giá Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (sau gọi tắt Thông tư số 31/2014/TT-BTC) Điều Sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư số 31/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản Điều sau: “đ) Việc trích lập, sử dụng, kết chuyển số dư hạch toán quỹ bình ổn giá (đối với loại hàng hóa lập quỹ bình ổn giá);” Sửa đổi, bổ sung khoản Điều sau: “2 Hành vi vi phạm quy định đăng ký giá để bình ổn giá xử lý theo quy định khoản Điều Nghị định số 49/2016/NĐ-CP khoản Điều Thông tư này.” Bổ sung khoản Điều sau: “3 Khoản lãi tính số dư quỹ bình ổn giá phát sinh (nếu có) quy định khoản Điều Nghị định số 49/2016/NĐ-CP tính theo mức lãi suất cho vay ngắn hạn dành cho doanh nghiệp Ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá thời kỳ.” Sửa đổi, bổ sung Điều sau: “Điều Hướng dẫn khoản Điều Nghị định số 49/2016/NĐ-CP Tiền chênh lệch quy định khoản Điều Nghị định số 109/2013/NĐ-CP số tiền mà tổ chức, cá nhân có bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao mức giá quan, người có thẩm quyền quy định văn quy phạm pháp luật, Quyết định Thông báo; tiền chênh lệch tính chênh lệch giá bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao mức giá cụ thể mức giá tối đa khung giá quan, tổ chức, người có thẩm quyền quy định tính cho đơn vị hàng hóa, dịch vụ nhân (x) với số lượng hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân bán, cung ứng Sửa đổi, bổ sung Điều sau: “Điều Hành vi vi phạm đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ quy định khoản Điều Nghị định số 49/2016/NĐ-CP Hành vi không kê khai giá với quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định khoản Điều Nghị định số 49/2016/NĐ-CP hành vi không gửi văn thông báo mức giá kê khai đến quan nhà nước có thẩm quyền trước định giá, điều chỉnh giá theo quy định Hành vi không đăng ký giá với quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định khoản Điều Nghị định số 49/2016/NĐ-CP hành vi không lập, phân tích việc hình thành mức giá gửi Biểu mẫu đăng ký giá đến quan nhà nước có thẩm quyền không gửi văn giải trình đăng ký giá theo yêu cầu quan tiếp nhận (nếu có) trước định giá, điều chỉnh giá thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá theo quy định.” Bổ sung khoản 1a Điều sau: “5 Bổ sung khoản 1a Điều sau: 1a Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao mức giá phải kê khai đăng ký với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật quy định điểm a khoản Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.” Sửa đổi, bổ sung Điều 11 sau: “Điều 11 Hành vi vi phạm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá Các hành vi vi phạm xác định báo cáo đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định Bộ Tài đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá kết kiểm tra đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá quan có thẩm quyền Hình thức xử phạt bổ sung quy định khoản 10 Điều Nghị định số 49/2016/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể sau: a) Đình hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có thời hạn 60 (sáu mươi) ngày hành vi quy định điểm a khoản Điều 21 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều Nghị định số 49/2016/NĐ-CP trường hợp tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ tăng nặng, thời hạn đình sau: - Nếu có tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn đỉnh là: 30 (ba mươi) ngày; - Nếu có tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn đình là: 90 (chín mươi) ngày b) Đình hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có thời hạn 135 (một trăm ba mươi lăm) ngày hành vi quy định điểm b khoản Điều 21 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều Nghị định số ...Mẫu quyết định số 03 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …… /QĐ-XPHC ……… , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều ……… Nghị định số ……………. của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức ……………………………………………… thực hiện tại ……………………………………………………………………………………………… Tôi: …………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xử phạt cảnh cáo theo thủ tục đơn giản đối với: - Ông (bà)/tổ chức: …………………………………………………………………………………… 1 - Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………… - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………. - Giấy chứng minh nhân dân/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ……………………………… Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp: …………………………………………………. Lý do: Đã có hành vi vi phạm hành chính: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….2 Quy định tại Điểm …………. Khoản ……… Điều …………… Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được gửi cho: 1. Ông (bà)/tổ chức: ……………………………………………………………………. để chấp hành. 2. ……………………………………………………………………………………………………………. Quyết định này gồm trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN MẬU PHẤN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NH Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 60.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ KHÁNH VINH Hà Nội - Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc thầy giáo, cô giáo Học viện Khoa học xã hội, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ trình học tập trình hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới thầy giáo, GS.TS Võ Khánh Vinh - người hướng dẫn khoa học – tận tình hướng dẫn phương pháp nghiên cứu trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Chi cục Kiểm lâm t nh uảng Bình tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cung cấp cho thân văn bản, số liệu liên quan đến luận văn Tác giả luận văn Phan Mậu Phấn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Phan Mậu Phấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG 1.1 Vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 1.2 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 12 1.3 Các điều kiện đảm bảo hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỀ RỪNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 44 2.1 Khái quát xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý 2.2 Tổ chức máy nhân sở vật chất phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình 50 2.3 Đánh giá kết xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng tỉnh Quảng Bình 52 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG 62 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 62 3.1.4 Xây dựng chế phối kết hợp lực lượng liên ngành công tác quản lý bảo vệ rừng 64 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 65 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC ẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Diện tích quy hoạch loại rừng đến năm 2020 phân theo địa phương Trang 45 Số vụ vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo 2.2 vệ rừng theo hành vi địa bàn tỉnh Quảng Bình giai 47 đoạn 2011 - 2015 Số vụ vi phạm hành lĩnh vực quản lý bảo 2.3 vệ rừng theo đơn vị hành địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rừng nguồn tài nguyên vô quý giá, hệ sinh thái có vai trò lớn bảo vệ cải tạo môi trường sống, cung cấp lâm sản phòng hộ môi trường… Trong trình phát triển kinh tế, đời sống người dân cao nhu cầu lâm sản ngày lớn Đặc biệt, từ thực công đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, công tác quản lý, bảo vệ rừng phát triển rừng có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tạo nhiều việc làm bước nâng cao đời sống người dân góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ rừng vấn đề Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm Tỉnh Quảng Bình nằm khu vực Bắc Trung Bộ có “tổng diện tích tự nhiên 806.525 ha, đất quy hoạch cho lâm nghiệp 641.132 ha, đó: rừng tự nhiên 476.577 ha, rừng trồng 74.877 đất chưa có rừng 89.678 ha; độ che phủ rừng đạt 68%” [23] Rừng tỉnh Quảng Bình có chất lượng trữ lượng gỗ tương đối lớn so với nước, đặc biệt có di sản thiên nhiên giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẽ Bàng nơi tập trung nhiều loài gỗ có giá trị cao nhiều loài động vật hoang dã quý sinh sống Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Quảng Bình cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương quan chức quan tâm đạo thực liệt, đạt nhiều kết quan trọng Tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng địa bàn ổn định, tụ điểm khai thác gỗ trái phép phát hiện, xử phạt kịp thời; vụ vi phạm pháp luật bảo vệ phát triển rừng có tính chất nghiêm trọng giảm dần qua năm; công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THÙY TRANG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LÂM SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 60.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG HÀ NỘI - Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, thầy, cô Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tạo điều kiện học tập, nhiệt tình giảng dạy, trao dồi kiến thức quý báu cho suốt trình học tập, nghiên cứu Học viện Khoa học xã hội để giúp Tôi hoàn thiện luận văn Xin cảm ơn gia đình, người bạn, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, khích lệ Tôi trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy giáo PGS TS Lương Thanh Cường, Trưởng khoa Nhà nước Pháp luật, Học viện Hành Quốc gia người dành nhiều thời gian, tâm huyết trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn./ Người thực NGUYỄN THỊ THÙY TRANG LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Học viên cao học ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Học viện khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam theo Quyết định số 3265/QĐ-HVKHXH ngày 15/9/2014 Giám đốc Học viện Khoa học xã hội Thực Quyết định số 401/QĐ-HVKHXH ngày 02/02/2016 Giám đốc Học viện Khoa học xã hội việc giao đề tài cử người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học khóa V (đợt 2) năm 2014, Tôi giao đề tài luận văn thạc sỹ “Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” Đến nay, luận văn hoàn thành, Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu Các nội dung nghiên cứu, số liệu kết trình bày luận văn trung thực không trùng lắp với công trình có liên quan công bố Xin cam đoan./ Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LÂM SẢN 1.1 Vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản 1.2 Khái niệm, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản 18 1.3 Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản 25 1.4 Kinh nghiệm số địa phương xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LÂM SẢN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI 41 2.1 Các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi tác động đến vi phạm hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản 41 2.2 Tình hình vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản tỉnh Quảng Ngãi 44 2.3 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản tỉnh Quảng Ngãi 05 năm qua 47 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LÂM SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI 64 3.1 Phương hướng bảo đảm xử phạt hành lĩnh vực quản lý lâm sản 64 3.2 Giải pháp bảo đảm xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý lâm sản từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi 66 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Luật XLVPHC Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 Nghị Nghị định số 157/2013/NĐ-CP định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt ngày 11/11/2013 Chính phủ vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản UBND Ủy ban nhân dân VPHC Vi phạm hành XLVPHC Xử lý vi phạm hành XPVPHC Xử phạt vi phạm hành DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Số vụ vi phạm quy định quản lý, bảo vệ động vật rừng 45 2.2 Số vụ vi phạm hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật 46 2.3 Số vụ vi phạm hành vi mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với quy định Nhà nước 46 2.4 Số vụ vi phạm hành vi vi phạm thủ tục hành quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản 47 2.5 Số vụ Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 49 2.6 Số vụ Chủ tịch UBND cấp huyện xử phạt 49 2.7 Số vụ Chủ tịch UBND cấp xã xử phạt 50 2.8 Số VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ VĂN TUẤN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 60.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN MINH ĐỨC HÀ NỘI, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Các thông tin, tài liệu trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Ngô văn Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG 1.1 Quan niệm quản lý bảo vệ rừng 1.2 Vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 12 1.3 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng .17 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng .27 Kết luận Chương 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1 Thực trạng vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng tại thành phố Đà Nẵng 32 2.2 Tình hình xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng tại thành phố Đà Nẵng .47 Kết luận Chương 57 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG 58 3.1 Nhu cầu nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 58 3.2 Phương hướng nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 59 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 60 Kết luận Chương 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình LXLVPHC : Luật Xử lý vi phạm hành NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn UBND : Ủy ban nhân dân VPHC : Vi phạm hành DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Thống kê tình hình vi phạm hành chính lĩnh vực quản 2.1 lý bảo vệ rừng địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 2011 – 38 2015 Tổng số vụ vi phạm, tổng số vụ xử lý số tiền xử phạt 2.2 vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 49 địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 2011 - 2015 2.3 Số lượng tang vật, phương tiện vi phạm tịch thu từ 2011 2015 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, phát triển khoa học kỹ thuật diễn nhanh chóng, đời sống kinh tế người cải thiện đáng kể phải đối mặt với thách thức phát triển Đó nguy suy giảm từng ngày, từng nguồn tài nguyên thiên nhiên suy thoái yếu tố môi trường sống Tài nguyên rừng - một nguồn tài nguyên có khả tự tái tạo có tính định việc trì cân sinh thái toàn cầu đứng trước nguy bị suy thoái nghiêm trọng lượng chất Các nhà khoa học cảnh báo, rừng không đơn thuần suy giảm một nguồn tài nguyên mà gây hậu nghiêm trọng trình sa mạc hoá; thiên tai lũ lụt, lở đất, hạn hán tác hại môi trường sinh thái phá hoại sinh cảnh, tuyệt chủng loài sinh vật, ô mhiễm nguồn nước,… Việt Nam trình hội nhập phát triển đứng trước nguy khủng hoảng môi trường sinh thái tài nguyên thiên nhiên Cho đến nay, bên cạnh việc đem lại lợi ích kinh tế, phủ nhận vai trò quan trọng rừng việc giữ đất, giữ nước, điều hoà không khí bảo vệ môi trường sinh thái Trước biến đổi môi trường thời gian qua, hiểu tầm quan trọng rừng Hiện trạng rừng suy thoái rừng gây hậu vô tai hại cho đời sống nhân dân ổn định nhiều mặt đất nước Do vậy, bảo vệ rừng phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường đòi hỏi Nhà nước phải có chế độ quản lý bảo vệ thích hợp nguồn tài nguyên này, đặc biệt bảo vệ pháp luật Trong năm qua, Quốc Hội thông qua Luật Bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 153/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn, Thông tư 153/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn, Thông tư 153/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay