luat hoat dong giam sat QH HDND 2015 (chuong i, mục 4 chuong II, chuong III, IV)

60 151 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:49

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 19.01.2016 16:25:07 +07:00
- Xem thêm -

Xem thêm: luat hoat dong giam sat QH HDND 2015 (chuong i, mục 4 chuong II, chuong III, IV) , luat hoat dong giam sat QH HDND 2015 (chuong i, mục 4 chuong II, chuong III, IV) , luat hoat dong giam sat QH HDND 2015 (chuong i, mục 4 chuong II, chuong III, IV)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay