Nghi dinh 09 2006 PCCC

21 125 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:42

CHNH PH _ CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc _ S : 09/2006/N-CP H Ni, ngy 16 thỏng 01 nm 2006 NGH NH Quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng CHNH PH Cn c Lut T chc Chớnh ph ngy 25 thỏng 12 nm 2001; Cn c Lut Phũng chỏy v cha chỏy ngy 29 thỏng nm 2001; Cn c Lut Bo v v Phỏt trin rng ngy 03 thỏng 12 nm 2004; Xột ngh ca B trng B Cụng an, B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, NGH NH : Chng I NHNG QUY NH CHUNG iu Phm vi iu chnh Ngh nh ny quy nh v phũng chỏy, cha chỏy rng, t chc lc lng, trang b phng tin, u t kinh phớ, ch , chớnh sỏch cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng; trỏch nhim ca chớnh quyn cỏc cp, cỏc c quan, t chc, h gia ỡnh v cỏ nhõn hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng iu i tng ỏp dng C quan, t chc, h gia ỡnh v cỏ nhõn hot ng, sinh sng trờn lónh th nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam phi tuõn th cỏc quy nh ca Ngh nh ny; trng hp Điu c quc t m Vit Nam l thnh viờn cú quy nh khỏc thỡ ỏp dng theo quy nh ca Điu c quc t ú i vi nh mỏy, xớ nghip, kho tng, nh v cỏc c s khỏc úng rng, ven rng, ngoi vic phi thc hin theo Ngh nh ny cũn phi thc hin cỏc quy nh ti Ngh nh số 35/2003/N-CP ngy 04 tháng năm 2003 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Phũng chỏy v cha chỏy (di õy gi tt l Ngh nh s 35/2003/N-CP) v cỏc quy nh khỏc ca Nh nc v phũng chỏy v cha chỏy 2 iu Gii thớch t ng Trong Ngh nh ny, cỏc t ng di õy c hiu nh sau: Ch rng l t chc, h gia ỡnh, cỏ nhõn c Nh nc giao rng, cho thuờ rng, giao t trng rng, cho thuờ t trng rng, cụng nhn quyn s dng rng, cụng nhn quyn s hu rng sn xut l rng trng; nhn chuyn nhng rng t ch rng khỏc Lc lng chuyờn ngnh phũng chỏy v cha chỏy rng gm cỏc t chc lc lng Kim lõm v cỏc ch rng lp chuyờn lm cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng Cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng gm ng bng cn la, kờnh, mng ngn la, sui, h, p, kờnh, mng, b cha nc c xõy dng hoc ci to phc v phũng chỏy v cha chỏy rng; chũi quan sỏt phỏt hin chỏy rng; h thng bin cm, bin bỏo, bin ch dn v phũng chỏy v cha chỏy rng; h thng thụng tin liờn lc; trm bm, h thng cp nc cha chỏy v cỏc cụng trỡnh khỏc phc v cho phũng chỏy v cha chỏy rng iu Quyn v trỏch nhim ca ch rng Ch rng cú cỏc quyn sau: a) Ngn chn cỏc hnh vi vi phm v phũng chỏy v cha chỏy rng; b) Huy ng lc lng v phng tin phm vi qun lý ca mỡnh tham gia cha chỏy rng; c) c ngh c quan nh nc cú thm quyn h tr, u tiờn vay u t cho cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng Ch rng cú trỏch nhim: a) T chc thc hin cỏc quy nh, ni quy, iu kin an ton, bin phỏp v phũng chỏy v cha chỏy rng theo quy nh ca phỏp lut; b) Xõy dng, ban hnh cỏc quy nh, ni quy v bin phỏp v phũng chỏy v cha chỏy phm vi rng mỡnh qun lý; c) Xõy dng v t chc thc hin phng ỏn, d ỏn, k hoch phũng chỏy v cha chỏy i vi khu vc rng mỡnh qun lý; d) Tuyờn truyn, ph bin phỏp lut, kin thc phũng chỏy v cha chỏy rng; hun luyn nghip v phũng chỏy v cha chỏy rng; thnh lp, qun lý v trỡ hot ng ca t, i phũng chỏy v cha chỏy rng; ) Kim tra an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng; x lý hoc xut x lý cỏc hnh vi vi phm quy nh, ni quy v phũng chỏy v cha chỏy rng v t chc khc phc kp thi cỏc thiu sút, vi phm quy nh an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng theo thm quyn; e) u t trang b phng tin, dng c phũng chỏy v cha chỏy rng theo quy nh; g) Bo m kinh phớ u t cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng theo quy nh hin hnh ca Nh nc; h) Bỏo cỏo nh k v t xut v tỡnh hỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng, thụng bỏo kp thi cho c quan Kim lõm s ti, c quan Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy v c quan qun lý trc tip nhng thay i ln cú liờn quan n bo m an ton phũng chỏy v cha chỏy rng thuc phm vi qun lý; i) Phi hp vi cỏc ch rng khỏc, chớnh quyn s ti, c quan, t chc xung quanh vic bo m an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng; khụng gõy nguy him chỏy i vi cỏc khu rng, c quan, t chc v h gia ỡnh lõn cn; k) Thc hin cỏc hot ng phũng chỏy v cha chỏy cú yờu cu ca c quan cú thm quyn; l) Phi hp v to iu kin cho cỏc c quan chc nng iu tra, truy tỡm th phm gõy chỏy rng iu Trỏch nhim ca ngi ng u c quan, t chc úng, hot ng rng, ven rng Ngi ng u c quan, t chc úng, hot ng rng, ven rng ngoi vic thc hin trỏch nhim quy nh ti iu Ngh nh s 35/2003/N-CP cũn cú trỏch nhim thng xuyờn giỏo dc, ụn c cỏc thnh viờn phm vi qun lý ca mỡnh thc hin nhng quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng; tớch cc tham gia cha chỏy rng cú chỏy rng xy iu Trỏch nhim ca ch h gia ỡnh sinh sng rng, ven rng Thc hin cỏc quy nh, ni quy, iu kin an ton, bin phỏp v phũng chỏy v cha chỏy rng theo quy nh ca phỏp lut ụn c nhc nh cỏc thnh viờn gia ỡnh thc hin quy nh, ni quy, cỏc iu kin an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng Phỏt hin chỏy, bỏo chỏy v tham gia cha chỏy rng 4 Phi hp vi cỏc h gia ỡnh, c quan, t chc xung quanh vic bo m an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng; khụng gõy nguy him chỏy i vi cỏc khu rng Tham gia cỏc hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng cú yờu cu ca c quan cú thm quyn iu Trỏch nhim ca cỏ nhõn hot ng rng, ven rng Thc hin cỏc quy nh, ni quy, iu kin an ton bin phỏp v phũng chỏy v cha chỏy rng theo quy nh ca phỏp lut Bo m an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng c phộp s dng ngun la, ngun nhit, cỏc thit b, dng c sinh la, sinh nhit v bo qun, s dng cht chỏy rng v ven rng Ngn chn v bỏo kp thi phỏt hin nguy c trc tip phỏt sinh chỏy rng v hnh vi vi phm quy nh an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng; bỏo chỏy v cha chỏy kp thi phỏt hin chỏy v chp hnh nghiờm lnh huy ng tham gia cha chỏy rng iu Chớnh sỏch i vi ngi tham gia cha chỏy rng Ngi tham gia cha chỏy rng m khụng phi l lc lng ca ch rng c hng ch bi dng bng tin tng ng vi ngy cụng lao ng ngh rng ph bin a phng mỡnh Ngi trc tip cha chỏy, ngi tham gia cha chỏy rng m hy sinh, b thng, b tn hi sc khe thỡ c hng ch , chớnh sỏch theo quy nh ca phỏp lut B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch trỡ, phi hp vi B Ti chớnh v B Lao ng - Thng binh v Xó hi hng dn c th ch bi dng cho ngi tham gia cha chỏy rng iu Cỏc hnh vi b cm rng, ven rng t la, s dng la phõn khu bo v nghiờm ngt rng c dng, phõn khu phũng h rt xung yu t la, s dng la cỏc khu rng d chỏy, thm thc vt khụ n vo hanh khụ t la, s dng la gn kho, bói g cú cp d bỏo chỏy rng t cp III n cp V 5 t la, s dng la sn bt ng vt rng, h cõy rng v t ly than rng, ly mt ong, ly ph liu chin tranh t nng, ry, ng rung trỏi phộp rng, ven rng Cỏc hnh vi khỏc trc tip gõy nguy c chỏy rng Chng II PHềNG CHY RNG iu 10 Cỏc bin phỏp phũng chỏy rng Tuyờn truyn giỏo dc, ph bin kin thc phũng chỏy v cha chỏy rng ton xó hi Xỏc nh cỏc vựng trng im cú nguy c chỏy rng Qun lý cht ch cỏc ngun la, ngun nhit, thit b v dng c sinh la, sinh nhit rng v ven rng p dng cỏc gii phỏp lm gim vt liu chỏy hoc lm gim khụ n ca vt liu chỏy rng p dng cỏc bin phỏp phũng chng chỏy lan T chc cnh bỏo chỏy rng v phỏt hin sm cỏc im chỏy rng Xõy dng cỏc cụng trỡnh v trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng Cỏc bin phỏp phũng chỏy khỏc theo quy nh ca phỏp lut iu 11 iu kin an ton v phũng chỏy i vi khu rng iu kin chung: a) Cú quy nh, ni quy, bin bỏo, bin cm la c b trớ ti cỏc v trớ quy nh, phự hp vi c im v tớnh cht chỏy ca tng loi rng; b) Cú cỏc cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng theo quy nh, phự hp vi c im v tớnh cht chỏy ca tng loi rng; c) Cú cỏc quy trỡnh, gii phỏp phũng chng chỏy lan phự hp vi iu kin an ton phũng chỏy v cha chỏy ca tng loi rng; d) Cú trang b cỏc phng tin, dng c phũng chỏy v cha chỏy rng phự hp vi c im v tớnh cht chỏy ca tng loi rng theo quy nh; ) Cú lc lng phũng chỏy v cha chỏy c hun luyn, bi dng nghip v phũng chỏy v cha chỏy rng v t chc thng trc sn sng, ỏp ng yờu cu cha chỏy ti ch; e) Cú h s qun lý, theo dừi hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng theo quy nh i vi cỏc khu rng d chỏy, ngoi vic thc hin cỏc quy nh ti khon iu ny cũn phi ỏp dng bin phỏp tu b cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng v t chc thc hin cỏc bin phỏp phũng chỏy v cha chỏy rng xong trc khụ hng nm, cú t chc tun tra canh gỏc vo thi gian cao im cú nguy c chỏy cao i vi cỏc khu rng trm, nhng ni cú iu kin, thỡ cn trỡ ngun nc m bo m cho ngun vt liu chỏy v tng than bựn i vi cỏc khu rng cú ng st, ng dõy in cao th, ng ng dn khớ t, du m v sn phm du m i qua phi cú ng bng cn la, hnh lang an ton phự hp vi tng loi cụng trỡnh theo quy nh ca phỏp lut v thng xuyờn kim tra, dn sch vt liu chỏy ng bng cn la iu 12 iu kin an ton v phũng chỏy v cha chỏy c phộp s dng la rng, ven rng Trc t nng, ry, ng rung, ngi s dng la phi lm ng ranh cn la bao quanh; t phi b trớ ngi canh gỏc, cú dng c dp la chỏy lan vo rng; sau t xong phi dp tt ht tn la t thc bỡ chun b t trng rng v lm gim vt liu chỏy rng, ngi s dng la phi thc hin nhng bin phỏp an ton phũng chỏy v cha chỏy theo quy nh ca B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn S dng la nhng c s, cụng trỡnh, cụng trng v nh c phộp b trớ rng phi m bo khụng chỏy lan vo rng; sau s dng la phi dp tt ht tn la iu 13 Yờu cu v phũng chỏy i vi d ỏn trng rng, d ỏn xõy dng mi hoc ci to cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng Khi lp d ỏn trng rng phi cú gii phỏp thit k v phũng chỏy v cha chỏy, bo m cỏc ni dung sau: a) Gii phỏp ngn chỏy, chng chỏy lan gia cỏc lụ, khonh v tiu khu rng phự hp vi c im chỏy ca tng loi rng; b) Gii phỏp ngn chỏy, chng chỏy lan n ng st, h thng ng dõy in cao th, ng ng dn khớ t, du m v sn phm du m, nh v cụng trỡnh hin cú; c) H thng quan sỏt, thụng tin phỏt hin v bỏo chỏy rng; d) H thng ng giao thụng, bói cho cỏc phng tin cha chỏy c gii phự hp vi c im ca tng loi rng, m bo kớch thc, ti trng va kt hp s dng ng chuyn sn xut v cho cỏc phng tin cha chỏy c gii; ) Ngun nc, h thng cp nc cha chỏy v cỏc phng tin cha chỏy khỏc m bo yờu cu phc v cha chỏy, phự hp vi c im ca tng loi rng; e) D toỏn thit k phi bo m kinh phớ cho vic thc hin cỏc hng mc cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng i vi d ỏn trng rng trung, rng quy mụ ln v thuc loi rừng d chỏy, trc trỡnh c quan cú thm quyn phờ duyt phi cú ý kin chp thun v cỏc gii phỏp phũng chỏy v cha chỏy rng ca c quan Kim lõm v c quan Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy cú thm quyn i vi d ỏn xõy dng mi hoc ci to cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng phi tuõn th cỏc quy nh ca phỏp lut v d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh iu 14 Kinh phớ u t cho phũng chỏy v cha chỏy d ỏn trng rng Kinh phớ u t cho phũng chỏy v cha chỏy d ỏn trng rng gm: a) Kinh phớ cho xõy dng cỏc hng mc, cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng quy nh ti khon iu 13 ca Ngh nh ny; b) Kinh phớ cho vic lp d ỏn, thit k, thm duyt, thi cụng, nghim thu v phũng chỏy v cha chỏy; c) Kinh phớ cho cụng tỏc thc hin nhim v phũng chỏy v cha chỏy rng cho n kt thỳc d ỏn Kinh phớ u t cho phũng chỏy v cha chỏy d ỏn trng rng phi m bo yờu cu theo d toỏn thit k phũng chỏy, cha chỏy ó c cp cú thm quyn phờ duyt v phi c b trớ cựng vi k hoch kinh phớ u t hng nm cho d ỏn trng rng, phự hp vi yờu cu phũng chỏy, cha chỏy ca d ỏn iu 15 Trỏch nhim ca cỏc c quan, n v i vi d ỏn trng rng v xõy dng cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng C quan lp d ỏn trng rng, d ỏn xõy dng cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng cú trỏch nhim: a) m bo cỏc yờu cu v phũng chỏy v cha chỏy rng v chu trỏch nhim cht lng ca d ỏn v thit k ú; b) Giỏm sỏt quỏ trỡnh trng rng v thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng; c) Tham gia nghim thu d ỏn trng rng v cỏc cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng Ch u t cú trỏch nhim: a) T chc trng rng, thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng theo ỳng d ỏn, thit k ó c cp cú thm quyn phờ duyt; b) T chc kim tra, giỏm sỏt thi cụng v nghim thu d ỏn trng rng v cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng n v trng rng, thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng cú trỏch nhim: a) Trng rng, thi cụng cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng theo ỳng thit k ó c phờ duyt; b) Bo m an ton phũng chỏy v cha chỏy quỏ trỡnh trng rng v thi cụng cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng C quan Kim lõm v c quan Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy phm vi chc nng, nhim v ca mỡnh cú trỏch nhim: a) Xem xột v cú ý kin v cỏc gii phỏp phũng chỏy v cha chỏy i vi d ỏn trng rng, d ỏn xõy dng mi hoc ci to cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng v kinh phớ u t cho phũng chỏy, cha chỏy d ỏn trng rng theo quy nh ti iu 13 v iu 14 Ngh nh ny; b) Kim tra vic thc hin nhng yờu cu, quy nh v phũng chỏy v cha chỏy, x lý cỏc vi phm quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng; c) Tham gia nghim thu v phũng chỏy v cha chỏy i vi d ỏn trng rng v cụng trỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng iu 16 Kim tra an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng Kim tra an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng c tin hnh theo cỏc ni dung sau õy: a) Vic thc hin cỏc iu kin an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng phự hp vi tng i tng quy nh ti iu 11 ca Ngh nh ny v cỏc iu cú liờn quan ca Ngh nh s 35/2003/N-CP v cỏc quy nh khỏc ca phỏp lut; b) Vic thc hin trỏch nhim phũng chỏy v cha chỏy rng phự hp vi tng i tng quy nh ti cỏc iu 4, 5, 6, v cỏc iu cú liờn quan ca Ngh nh ny v cỏc quy nh hin hnh khỏc v phũng chỏy v cha chỏy; c) Vic chp hnh cỏc tiờu chun, quy nh ca phỏp lut v phũng chỏy v cha chỏy rng v cỏc yờu cu phũng chỏy v cha chỏy rng ca ngi hoc c quan cú thm quyn Kim tra an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng c tin hnh theo ch kim tra thng xuyờn, kim tra nh k, kim tra t xut Trỏch nhim kim tra an ton phũng chỏy v cha chỏy rng trc v khụ c quy nh nh sau: a) Ch tch y ban nhõn dõn cp xó, ch rng phm vi qun lý ca mỡnh cú trỏch nhim t chc kim tra an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng theo ch kim tra quy nh ti khon iu ny; b) Ngi ng u c quan, t chc, Ch tch y ban nhõn dõn cp huyn tr lờn phm vi qun lý ca mỡnh cú trỏch nhim t chc kim tra an ton phũng chỏy v cha chỏy rng theo ch nh k v t xut; c) Lc lng Kim lõm cú trỏch nhim kim tra an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng thng xuyờn, nh k i vi cỏc khu rng d chỏy v cỏc khu rng cú kh nng chỏy; kim tra t xut cú du hiu nguy him chỏy rng hoc vi phm quy nh an ton phũng chỏy v cha chỏy rng v cú yờu cu bo v c bit; d) Lc lng Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy cú trỏch nhim kim tra an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng nh k i vi rng d chỏy v kim tra t xut cú du hiu nguy him chỏy hoc vi phm quy nh an ton phũng chỏy v cha chỏy rng v cú yờu cu bo v c bit iu 17 Tm ỡnh ch cỏc hot ng vi phm cỏc quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng Hot ng ca c quan, t chc, c s, phng tin giao thụng c gii, h gia ỡnh v cỏ nhõn rng, ven rng b tm ỡnh ch cỏc trng hp sau õy: a) Cỏc hot ng khụng c phộp s dng hoc gõy ngun la, ngun nhit m cú nguy c trc tip phỏt sinh chỏy rng; 10 b) Cỏc hot ng to mụi trng nguy him chỏy, n rng, ven rng nh gõy rũ r xng du, khớ t hoc cỏc cht cú nguy him v chỏy, n khỏc v cỏc hot ng cú s dng la, ngun nhit, s dng cỏc dng c, phng tin phỏt sinh tia la trng hp xut hin mụi trng nguy him chỏy n; c) Cỏc hot ng c phộp s dng la rng, ven rng nhng xut hin cỏc yu t v iu kin khụng kim soỏt c cú th dn n nguy c chỏy rng; d) ó b x lý hnh chớnh v phũng chỏy v cha chỏy rng nhng khụng khc phc, sa cha Khi cỏc nguy c chỏy rng c quy nh ti im a, b, c khon c loi tr hoc vi phm v phũng chỏy v cha chỏy rng c quy nh ti im d khon c khc phc, sa cha thỡ c phc hi hot ng tr li Trng hp ht thi hn tm ỡnh ch hot ng ó ht m nguy c phỏt sinh chỏy rng cha c loi tr hoc vi phm hnh chớnh v phũng chỏy v cha chỏy rng cha c khc phc, sa cha thỡ b gia hn tm ỡnh ch hot ng Vic tm ỡnh ch hot ng ca cỏc c quan, t chc, c s, phng tin giao thụng c gii, h gia ỡnh v cỏ nhõn quy nh ti khon iu ny ch gii hn phm vi nh nht theo quy nh ti khon iu 20 Ngh nh s 35/2003/N-CP Thi hn tm ỡnh ch hot ng, gia hn tm ỡnh ch hot ng v vic phc hi hot ng i vi cỏc trng hp quy nh ti khon iu ny c thc hin theo quy nh ti khon v khon iu 20 ca Ngh nh s 35/2003/N-CP Thm quyn tm ỡnh ch hot ng, gia hn tm ỡnh ch hot ng v phc hi hot ng i vi cỏc trng hp quy nh ti khon iu ny l nhng ngi ó c quy nh ti khon iu 20 ca Ngh nh s 35/2003/N-CP Ngoi nhng ngi cú thm quyn nờu trờn, nhng ngi sau õy thuc c quan qun lý nh nc v Lõm nghip cú thm quyn tm ỡnh ch hot ng, gia hn tm ỡnh ch hot ng v phc hi hot ng i vi cỏc trng hp quy nh ti khon iu ny v cỏc phm vi sau: a) B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn hoc ngi c y quyn c quyn quyt nh tm ỡnh ch hot ng trờn phm vi c nc; 11 b) Cc trng Cc Kim lõm, Th trng c quan Kim lõm cp tnh, Trng Kim lõm cp huyn, Ht trng Ht phỳc kim lõm sn, Trm trng Trm Kim lõm c quyn quyt nh tm ỡnh ch hot ng phm vi qun lý ca mỡnh; c) Kim lõm viờn phỏt hin trng hp ang cú nguy c trc tip gõy chỏy rng c quyn tm ỡnh ch hot ng, ng thi phi kp thi bỏo cỏo cp trờn trc tip cú thm quyn B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch trỡ, phi hp vi B Cụng an hng dn th tc tm ỡnh ch hot ng, gia hn tm ỡnh ch hot ng v phc hi hot ng tr li i vi cỏc trng hp quy nh ti khon iu ny v ban hnh cỏc biu mu "Quyt nh tm ỡnh ch hot ng", "Quyt nh gia hn tm ỡnh ch hot ng", "Quyt nh phc hi hot ng tr li" Nhng ngi c quy nh ti khon iu ny quyt nh tm ỡnh ch hot ng, quyt nh gia hn tm ỡnh ch hot ng, quyt nh phc hi hot ng tr li, ng thi gi ti y ban nhõn dõn v c quan Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy iu 18 ỡnh ch cỏc hot ng khụng m bo an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng Cỏc hot ng, hnh vi vi phm quy nh ti khon iu 17 ca Ngh nh ny ó ht thi hn tm ỡnh ch m khụng khc phc hoc khụng th khc phc c v cú nguy c chỏy rng gõy thit hi nghiờm trng thỡ b ỡnh ch hot ng Thm quyn quyt nh ỡnh ch hot ng c thc hin theo quy nh ti iu 21 ca Ngh nh s 35/2003/N-CP Chng III CHA CHY RNG iu 19 Cỏc bin phỏp cha chỏy rng Trong cụng tỏc cha chỏy rng trc ht phi c thc hin v gii quyt theo phng chõm ti ch: lc lng ti ch, phng tin ti ch, hu cn ti ch v ch huy ti ch Cỏc bin phỏp cha chỏy rng gm cú: Huy ng ti a lc lng, phng tin v thit b, dng c cha chỏy a) i vi rng cú th a phng tin c gii vo cha chỏy thỡ phi huy ng ti a phng tin c gii cha chỏy; 12 b) i vi rng m phng tin c gii cha chỏy khụng th tip cn c thỡ phi huy ng ti a lc lng v cỏc phng tin khỏc cha chỏy To ng bng cn la, khoanh vựng cụ lp ỏm chỏy p dng "bin phỏp t trc cú kim soỏt" cha chỏy cú iu kin cho phộp o kờnh, mng, rónh chng chỏy ngm v cha chỏy Cỏc bin phỏp cha chỏy khỏc iu 20 Phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng Phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng phi m bo cỏc yờu cu v ni dung c bn sau: a) chng trỡnh k hoch t chc thc hin cỏc bin phỏp, iu kin phũng chỏy v cha chỏy rng quy nh ti iu 10 v iu 11 ca Ngh nh ny; b) cỏc tỡnh chỏy c th cú th xy ra, kh nng chỏy lan, phỏt trin ca ỏm chỏy theo cỏc mc khỏc v tỡnh chỏy ln phc nht; c) k hoch huy ng, s dng lc lng, phng tin, t chc ch huy, bin phỏp k thut, chin thut cha chỏy v cụng vic phc v cha chỏy phự hp vi tng giai on ca tng tỡnh chỏy Ch rng chu trỏch nhim xõy dng phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng Trng hp phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy cn huy ng lc lng phng tin cha chỏy ca lc lng chuyên ngành phũng chỏy v cha chỏy rng, ca cỏc ch rng v lc lng, phng tin khỏc c quan Kim lõm qun lý thỡ ch rng ngh c quan Kim lõm hng dn xõy dng phng ỏn Trng hp phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy cn huy ng nhiu lc lng, phng tin ca nhiu c quan, t chc hoc a phng tham gia thỡ ch rng ngh c quan Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy hng dn xõy dng phng ỏn Phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng phi c b sung chnh lý kp thi cú nhng thay i v tớnh cht, c im nguy him v chỏy v cỏc iu kin liờn quan n hot ng cha chỏy Thm quyn phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng: 13 a) Ch tch y ban nhõn dõn cp xó phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng thuc phm vi trỏch nhim qun lý ca mỡnh; b) Th trng Kim lõm cp tnh v th trng Kim lõm cp huyn, phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng cú s dng lc lng, phng tin ca lc lng chuyờn ngnh phũng chỏy v cha chỏy rng thuc phm vi qun lý ca mỡnh; c) Cc trng Cc Kim lõm phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy i vi cỏc loi rng thuc B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn qun lý; trng hp cn thit thỡ trỡnh B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn phờ duyt; d) Trng phũng Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy cú s dng lc lng, phng tin ca nhiu c quan, t chc a phng; trng hp cn thit thỡ Giỏm c Cụng an tnh phờ duyt; ) Ch tch y ban nhõn dõn cp tnh phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy cú s dng lc lng, phng tin ca Quõn i úng a phng; e) Cc trng Cc Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy cú s dng lc lng, phng tin ca nhiu c quan, t chc, ca nhiu a phng, b, ngnh; trng hp cn thit trỡnh B trng B Cụng an hoc ngi c y quyn phờ duyt; trng hp c bit thỡ B trng B Cụng an trỡnh Th tng Chớnh ph phờ duyt Trỏch nhim thc phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng a) Ch rng chu trỏch nhim t chc thc phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng Phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy phi c thc nh k ớt nht mi nm ln vo trc hanh khụ v thc t xut cú yờu cu; b) Lc lng, phng tin cú phng ỏn c huy ng thc phi tham gia y ; c) C quan Kim lõm cú trỏch nhim phi hp vi c quan Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy hng dn, kim tra vic thc phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch trỡ, phi hp vi B Cụng an quy nh mu "Phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng" v thi hn phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng 14 iu 21 Trỏch nhim bỏo chỏy, cha chỏy v tham gia cha chỏy rng Ngi phỏt hin thy chỏy rng phi bng mi cỏch bỏo chỏy cho ngi xung quanh v cho mt hoc cỏc n v sau õy bit: a) Ch rng; b) i phũng chỏy v cha chỏy rng ni gn nht; c) Chớnh quyn a phng s ti; d) C quan Kim lõm s ti hoc c quan Cụng an ni gn nht; ) n v Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy ni gn nht C quan, n v quy nh ti im a, b, c, d v khon iu ny nhn c tin bỏo v v chỏy rng xy a bn c phõn cụng qun lý thỡ phi nhanh chúng huy ng lc lng, phng tin n t chc cha chỏy, ng thi bỏo cho cỏc c quan, n v cn thit khỏc bit chi vin cha chỏy; trng hp chỏy rng xy ngoi a bn c phõn cụng qun lý thỡ sau nhn c tin bỏo chỏy phi bng mi cỏch nhanh chúng bỏo cho cỏc c quan, n v qun lý a bn ni xy chỏy bit x lý, ng thi bỏo cỏo cp trờn trc tip ca mỡnh Ngi cú mt ti ni xy chỏy phi tỡm mi bin phỏp ngn chn chỏy lan v dp chỏy; ngi tham gia cha chỏy phi tuõn theo lnh ca ngi ch huy cha chỏy Ch rng v cỏc lc lng cụng an, kim lõm, quõn i, dõn quõn t v, c quan hu quan khỏc cú nhim v cha chỏy v tham gia cha chỏy theo quy nh ti cỏc khon 2, 3, iu 33 Lut Phũng chỏy v cha chỏy v quy nh ti Ngh nh ny iu 22 Huy ng lc lng, phng tin v ti sn cha chỏy rng Thm quyn huy ng lc lng, phng tin v ti sn cha chỏy rng c thc hin theo quy nh ti iu 25 Ngh nh s 35/2003/N-CP Vic huy ng xe u tiờn, ngi v phng tin ca quõn i, ca t chc quc t, t chc, cỏ nhõn nc ngoi ti Vit Nam tham gia cha chỏy rng c thc hin theo quy nh ti iu 24 ca Ngh nh s 35/2003/N-CP iu 23 Ngi ch huy cha chỏy rng Ngi ch huy cha chỏy rng c thc hin theo quy nh ti khon v im d, khon iu 37 Lut Phũng chỏy v cha chỏy 15 iu 24 Hon tr v bi thng thit hi phng tin, ti sn c huy ng cha chỏy rng Phng tin, ti sn ca c quan, t chc, h gia ỡnh v cỏ nhõn c huy ng phc v cha chỏy rng c hon tr sau cha chỏy; trng hp phng tin, ti sn b mt mỏt, h hng, nh, cụng trỡnh b phỏ d, din tớch rng b cht h thỡ c bi thng theo quy nh ca phỏp lut Kinh phớ bi thng thit hi c cp t ngõn sỏch nh nc Ti sn huy ng cha chỏy rng ca ch rng no thỡ ch rng ú cú trỏch nhim bi thng theo quy nh ca phỏp lut B Ti chớnh ch trỡ, phi hp vi B Cụng an, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn v B Quc phũng hng dn chi tit vic bi thng thit hi cha chỏy rng gõy Chng IV Tổ chức lực lợng trang bị phơng tiện Phòng cháy chữa cháy rừng iu 25 T chc, qun lý lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng Nhng ch rng l c quan, t chc cú trỏch nhim thnh lp v trc tip qun lý, trỡ hot ng ca i phũng chỏy v cha chỏy rng v ban hnh Quy ch hot ng, bo m kinh phớ, trang b phng tin v bo m cỏc iu kin trỡ hot ng ca i phũng chỏy v cha chỏy rng C quan Kim lõm cú trỏch nhim thnh lp v trc tip qun lý, trỡ hot ng ca cỏc n v phũng chỏy v cha chỏy rng thuc phm vi qun lý ca mỡnh; ch o, kim tra v t chc hun luyn, bi dng chuyờn mụn, nghip v phũng chỏy v cha chỏy rng i vi lc lng chuyờn ngnh phũng chỏy v cha chỏy rng C quan Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy cú trỏch nhim hng dn ch o v phi hp vi c quan Kim lõm thc hin nhng quy nh ti khon iu ny B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch trỡ, phi hp vi B Cụng an quy nh c th v t chc t, i phũng chỏy v cha chỏy rng; ch qun lý, trỡ hot ng ca lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng iu 26 Hun luyn, bi dng chuyờn mụn, nghip v phũng chỏy v cha chỏy cho lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng Ni dung hun luyn, bi dng chuyờn mụn, nghip v phũng chỏy v cha chỏy cho lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng thc hin theo quy nh ti khon iu 34 ca Ngh nh s 35/2003/N-CP 16 iu 27 Trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng Trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng gm cú phng tin phũng chỏy v cha chỏy thụng dng nh quy nh ti khon 1, v iu 39 Ngh nh s 35/2003/N-CP v cỏc phng tin chuyờn dựng phũng chỏy v cha chỏy rng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn phi hp vi B Cụng an quy nh nh mc, tiờu chun trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng cho lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng v cỏc loi rng Chng V Đầu t cho hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng iu 28 Ngun ti chớnh u t cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng Ngun ti chớnh u t cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng gm: Ngõn sỏch nh nc Kinh phớ u t ca ch rng Thu t ngun bo him chỏy, n Ti tr v cỏc ngun thu khỏc theo quy nh ca phỏp lut iu 29 S dng ngun ti chớnh u t cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng Ngun ti chớnh u t cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng c s dng cho cỏc ni dung sau õy: a) u t cho hot ng, c s vt cht, trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng ca lc lng Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy, lc lng Kim lõm v lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng; b) Tuyờn truyn v xõy dng phong tro qun chỳng phũng chỏy v cha chỏy rng; c) Khen thng cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng; d) H tr bi thng thit hi phng tin, ti sn c huy ng cha chỏy rng theo quy nh ti khon iu 24 ca Ngh nh ny; ) H tr t chc din phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng; e) Bi dng cho ngi tham gia cha chỏy rng; 17 g) H tr cỏc hot ng khỏc v phũng chỏy v cha chỏy rng; h) u t cho Quõn i mua sm phng tin chuyờn dựng phũng chỏy v cha chỏy rng, h tr t chc din phng ỏn phũng chỏy, cha chỏy rng, chi tr bự vo d tr s dng cỏc phng tin ca Quõn i tham gia cha chỏy rng, khen thng cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng Ngun ti chớnh u t cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng c qun lý v s dng theo quy nh ca phỏp lut iu 30 Ngõn sỏch u t cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng Kinh phớ bo m cỏc hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng ca lc lng Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy, lc lng Kim lõm, cỏc n v kiờm nhim ca Quõn i, cỏc ch rng l c quan, t chc th hng ngõn sỏch nh nc v cỏc a phng c b trớ d toỏn ngõn sỏch hng nm theo quy nh ca Lut Ngõn sỏch nh nc Cỏc ch rng khụng th hng ngõn sỏch nh nc t bo m kinh phớ cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng theo quy nh iu 31 Khuyn khớch u t cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng Nh nc khuyn khớch, to iu kin c quan, t chc, cỏ nhõn nc, ngi Vit Nam nh c nc ngoi v t chc, cỏ nhõn nc ngoi, t chc quc t u t, ti tr cỏc lnh vc sau õy: a) Hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng; b) Trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng; c) o to, bi dng nõng cao kin thc phũng chỏy v cha chỏy rng; d) ng dng tin b khoa hc v cụng ngh vo hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng Nh nc khuyn khớch nghiờn cu sn xut, lp rỏp nc, xut khu, nhp khu phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng C quan, t chc, cỏ nhõn sn xut, lp rỏp phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng nc, xut khu, nhp khu phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng c hng chớnh sỏch u ói v thu theo quy nh ca Nh nc 18 Chng VI TRCH NHIM CA CC B, C QUAN NGANG B, C QUAN THUC CHNH PH V Y BAN NHN DN CC CP TRONG HOT NG PHềNG CHY V CHA CHY RNG iu 32 Trỏch nhim ca B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Ch trỡ, phi hp vi B Cụng an xut v t chc thc hin chin lc, quy hoch, k hoch v phũng chỏy v cha chỏy rng trờn phm vi ton quc Ch trỡ, phi hp vi chớnh quyn a phng v cỏc B, c quan ngang B, c quan trc thuc Chớnh ph t chc tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut, ng cỏc c quan, t chc v nhõn dõn tớch cc tham gia phũng chỏy v cha chỏy rng Ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut, quy phm k thut v phũng chỏy v cha chỏy rng v t chc thc hin, kim tra vic chp hnh cỏc quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng Ch o vic t chc, xõy dng lc lng chuyờn ngnh phũng chỏy v cha chỏy rng phm vi c nc Ch o lc lng Kim lõm v cỏc n v cú liờn quan ca ngnh nụng nghip v phỏt trin nụng thụn t chc thc hin cỏc nhim v c quy nh ti Ngh nh ny v cỏc quy nh phỏp lut khỏc v phũng chỏy v cha chỏy rng Ch trỡ, phi hp vi B Cụng an v cỏc B, c quan ngang B, c quan trc thuc Chớnh ph v y ban nhõn dõn cp tnh ban hnh ch bỏo cỏo nh k, t xut v tỡnh hỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng; tin hnh s kt, tng kt v cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng; lp k hoch, bin phỏp, gii phỏp phũng chỏy v cha chỏy rng c th, phự hp cho tng thi gian Lp k hoch, d trự kinh phớ hng nm cho cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng iu 33 Trỏch nhim ca B Cụng an B Cụng an cú trỏch nhim thng nht qun lý nh nc v phũng chỏy v cha chỏy phm vi c nc v thc hin cỏc nhim v cú liờn quan n cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng quy nh ti Lut Phũng chỏy v cha chỏy v cỏc bn quy phm phỏp lut khỏc cú liờn quan; phi hp vi B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch o, hng dn, t chc thc hin cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng 19 iu 34 Trỏch nhim ca B Quc phũng Ban hnh cỏc ch th, quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng cú liờn quan cho cỏc c quan, n v thuc quyn Ch o B Ch huy quõn s v B Ch huy B i biờn phũng cp tnh v cỏc n v Quõn i phi hp vi c quan Kim lõm, c quan Cụng an a phng tham gia cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng, tham gia phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng ti ni n v úng quõn, a bn hot ng ca n v mỡnh; t chc thc hin nhng quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng i vi nhng din tớch rng c khoỏn bo v hoc trng rng Ch o t chc tuyờn truyn, giỏo dc cỏn b, chin s nm vng v chp hnh nghiờm chnh cỏc quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng Ch o cỏc n v úng quõn rng, gn rng tham gia tun tra v sn sng ng cu xy chỏy rng theo lnh huy ng ca ngi cú thm quyn Huy ng lc lng, phng tin ca cỏc n v quõn i tham gia cha chỏy rng cú yờu cu ca cp cú thm quyn iu 35 Trỏch nhim ca y ban nhõn dõn cỏc cp Ch tch y ban nhõn dõn cỏc cp theo thm quyn v phm vi qun lý ca mỡnh chu trỏch nhim v phũng chỏy v cha chỏy rng v cú trỏch nhim c th sau: Ban hnh cỏc quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng ti a phng Thnh lp v ban hnh Quy ch hot ng ca Ban Ch huy phũng chỏy, cha chỏy rng Ch o, kim tra v t chc thc hin cỏc quy nh ca phỏp lut v phũng chỏy v cha chỏy rng; x lý hnh chớnh cỏc hnh vi vi phm quy nh v phũng chỏy v cha chỏy rng theo thm quyn Hng dn, ch o tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut, kin thc v phũng chỏy v cha chỏy rng cho nhõn dõn, xõy dng phong tro qun chỳng tham gia hoạt động phũng chỏy v cha chỏy rng u t ngõn sỏch cho hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng; trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng Ch o vic xõy dng v thc phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy rng cn huy ng nhiu lc lng, phng tin tham gia Ch o t chc cha chỏy rng, iu tra nguyờn nhõn gõy chỏy rng v khc phc hu qu v chỏy rng 20 Quy hoch a im, xut cp t v xõy dng doanh tri cho lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng Thng kờ, bỏo cỏo y ban nhõn dõn cp trờn; ủy ban nhõn dõn cp tnh bỏo cỏo Chớnh ph, B Cụng an, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn v tỡnh hỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng iu 36 Trỏch nhim ca cỏc B, c quan ngang B, c quan thuc Chớnh ph Ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut, quy nh v phũng chỏy v cha chỏy liờn quan n rng phm vi v thm quyn ca mỡnh Phi hp vi B Cụng an v B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn t chc thc hin cỏc quy nh ca phỏp lut v phũng chỏy v cha chỏy rng Huy ng lc lng, phng tin phm vi qun lý ca mỡnh tham gia cha chỏy rng cú yờu cu Thng kờ bỏo cỏo Chớnh ph, B Cụng an v cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng iu 37 Trỏch nhim ca c quan thụng tin i chỳng Trung ng v a phng Xõy dng k hoch, t chc tuyờn truyn, hng dn v ph bin kin thc v phũng chỏy v cha chỏy rng Phi hp vi B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, y ban nhõn dõn cỏc cp, B Cụng an v cỏc B, c quan ngang B, c quan thuc Chớnh ph cú liờn quan t chc tuyờn truyn v phũng chỏy v cha chỏy rng; thụng bỏo cỏc bn tin d bỏo chỏy rng cỏc thi im cn thit Chng VII KHEN THNG V X Lí VI PHM iu 38 Khen thng T chc, cỏ nhõn cú thnh tớch cụng tỏc phũng chỏy v cha chỏy rng hoc cú cụng phỏt hin, ngn chn nhng hnh vi phỏ hoi, khc phc v hn ch nhng thit hi chỏy rng gõy s c khen thng theo quy nh hin hnh ca Nh nc v thi ua khen thng iu 39 X lý vi phm T chc, cỏ nhõn nu vi phm quy nh ca Ngh nh ny thỡ tu theo tớnh cht, mc vi phm s b x lý hnh chớnh hoc truy cu trỏch nhim hỡnh s theo quy nh ca phỏp lut 21 Chng VIII IU KHON THI HNH iu 40 Hiu lc thi hnh Ngh nh ny cú hiu lc sau 15 ngy, k t ngy ng Cụng bỏo v thay th Ngh nh s 22/CP ngy 09 tháng năm 1995 ca Chớnh ph quy nh v phũng chỏy, cha chỏy rng Nhng ni dung khỏc v phũng chỏy v cha chỏy rng khụng quy nh ti Ngh nh ny c thc hin theo Ngh nh s 35/2003/N-CP ngy 04 tháng năm 2003 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Phũng chỏy v cha chỏy iu 41 Trỏch nhim hng dn v thi hnh Cỏc B trng: B Cụng an, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, B Quc phũng, B Ti chớnh, B Lao ng - Thng binh v Xó hi, B K hoch v u t, B Ti nguyờn v Mụi trng phm vi chc nng, nhim v ca mỡnh hng dn thc hin Ngh nh ny Cỏc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chớnh ph, Ch tch y ban nhõn dõn cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trỏch nhim thi hnh Ngh nh ny./ TM CHNH PH TH TNG (ó ký) Phan Vn Khi [...]... lc lng chuyờn ngnh phũng chỏy v cha chỏy rng thuc phm vi qun lý ca mỡnh; c) Cc trng Cc Kim lõm phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy i vi cỏc loi rng thuc B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn qun lý; trng hp cn thit thỡ trỡnh B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn phờ duyt; d) Trng phũng Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy phờ duyt phng ỏn phũng chỏy v cha chỏy cú s dng lc lng, phng tin ca nhiu c quan,... cha chỏy rng thuc phm vi qun lý ca mỡnh; ch o, kim tra v t chc hun luyn, bi dng chuyờn mụn, nghip v phũng chỏy v cha chỏy rng i vi lc lng chuyờn ngnh phũng chỏy v cha chỏy rng 3 C quan Cnh sỏt phũng chỏy v cha chỏy cú trỏch nhim hng dn ch o v phi hp vi c quan Kim lõm thc hin nhng quy nh ti khon 2 iu ny 4 B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch trỡ, phi hp vi B Cụng an quy nh c th v t chc t, i phũng chỏy... quy nh c th v t chc t, i phũng chỏy v cha chỏy rng; ch qun lý, duy trỡ hot ng ca lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng iu 26 Hun luyn, bi dng chuyờn mụn, nghip v phũng chỏy v cha chỏy cho lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng Ni dung hun luyn, bi dng chuyờn mụn, nghip v phũng chỏy v cha chỏy cho lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng thc hin theo quy nh ti khon 1 iu 34 ca Ngh nh s 35/2003/N-CP 16 iu 27 Trang b phng... trờn; ủy ban nhõn dõn cp tnh bỏo cỏo Chớnh ph, B Cụng an, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn v tỡnh hỡnh phũng chỏy v cha chỏy rng iu 36 Trỏch nhim ca cỏc B, c quan ngang B, c quan thuc Chớnh ph 1 Ban hnh cỏc vn bn quy phm phỏp lut, quy nh v phũng chỏy v cha chỏy liờn quan n rng trong phm vi v thm quyn ca mỡnh 2 Phi hp vi B Cụng an v B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn t chc thc hin cỏc quy nh ca phỏp lut... bỏo v thay th Ngh nh s 22/CP ngy 09 tháng 3 năm 1995 ca Chớnh ph quy nh v phũng chỏy, cha chỏy rng Nhng ni dung khỏc v phũng chỏy v cha chỏy rng khụng quy nh ti Ngh nh ny c thc hin theo Ngh nh s 35/2003/N-CP ngy 04 tháng 4 năm 2003 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Phũng chỏy v cha chỏy iu 41 Trỏch nhim hng dn v thi hnh Cỏc B trng: B Cụng an, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, B Quc... khụng m bo an ton v phũng chỏy v cha chỏy rng 1 Cỏc hot ng, hnh vi vi phm quy nh ti khon 1 iu 17 ca Ngh nh ny ó ht thi hn tm ỡnh ch m khụng khc phc hoc khụng th khc phc c v cú nguy c chỏy rng gõy thit hi nghi m trng thỡ b ỡnh ch hot ng 2 Thm quyn quyt nh ỡnh ch hot ng c thc hin theo quy nh ti iu 21 ca Ngh nh s 35/2003/N-CP Chng III CHA CHY RNG iu 19 Cỏc bin phỏp cha chỏy rng Trong cụng tỏc cha chỏy rng... ỡnh ch hot ng trong phm vi qun lý ca mỡnh; c) Kim lõm viờn khi phỏt hin trng hp ang cú nguy c trc tip gõy chỏy rng c quyn tm ỡnh ch hot ng, ng thi phi kp thi bỏo cỏo cp trờn trc tip cú thm quyn 6 B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch trỡ, phi hp vi B Cụng an hng dn th tc tm ỡnh ch hot ng, gia hn tm ỡnh ch hot ng v phc hi hot ng tr li i vi cỏc trng hp quy nh ti khon 1 iu ny v ban hnh cỏc biu mu "Quyt nh... phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng gm cú phng tin phũng chỏy v cha chỏy thụng dng nh quy nh ti khon 1, 2 v 3 iu 39 Ngh nh s 35/2003/N-CP v cỏc phng tin chuyờn dựng phũng chỏy v cha chỏy rng 2 B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn phi hp vi B Cụng an quy nh nh mc, tiờu chun trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng cho lc lng phũng chỏy v cha chỏy rng v cỏc loi rng Chng V Đầu t cho hoạt động phòng cháy... rng; b) Trang b phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng; c) o to, bi dng nõng cao kin thc phũng chỏy v cha chỏy rng; d) ng dng tin b khoa hc v cụng ngh vo hot ng phũng chỏy v cha chỏy rng 2 Nh nc khuyn khớch nghi n cu sn xut, lp rỏp trong nc, xut khu, nhp khu phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng 3 C quan, t chc, cỏ nhõn sn xut, lp rỏp phng tin phũng chỏy v cha chỏy rng trong nc, xut khu, nhp khu phng tin phũng... c hng chớnh sỏch u ói v thu theo quy nh ca Nh nc 18 Chng VI TRCH NHIM CA CC B, C QUAN NGANG B, C QUAN THUC CHNH PH V Y BAN NHN DN CC CP TRONG HOT NG PHềNG CHY V CHA CHY RNG iu 32 Trỏch nhim ca B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn 1 Ch trỡ, phi hp vi B Cụng an xut v t chc thc hin chin lc, quy hoch, k hoch v phũng chỏy v cha chỏy rng trờn phm vi ton quc 2 Ch trỡ, phi hp vi chớnh quyn a phng v cỏc B, c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghi dinh 09 2006 PCCC , Nghi dinh 09 2006 PCCC , Nghi dinh 09 2006 PCCC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay