40 2014 TT BNNPTNT

59 114 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:41

vÅ P謂 出習 ξ ふ潔許HON 56: /IC CONG HOA XÅ HOI CHtt NGHIA VIET NAM Doc lap‐ Tr do― Hd /20I4ITT-BNNPTNT NOi, ngdy Hlnh phic "/7 ttuing z// ndm 2014 THONG TU 鷺 :晰 譜 鍛 総量,鶴 計鳳讐:!淋鷺∫ i α 3ο ′ 夕 ″ 2θ ′ CP′ク 26腸 d″ gf′ κ 99/2θ fゝ│ヽ― れ 力Sび ′ ι ′、 ま ジ αβ∂ νめσ み ′ισ ′ν a oα g′ 力J′″ツ ′ 力 ι 力 ′ グ ラ9″ノ″″ σ Cカ ルカ 7,9りa′ 力 `″ ′カ `α `″ ∂ あれ a Pttr″ 彪″″ Mう ″ g偲カプ ず 辱′ クツ caれ 3滋 ″ 2θ ′イο′α動 労 g ″″ ろ ′ カ ン ′ ″の2g″ ′ι a ο 6″gら び″α g′ 力 ″ν δ れ ラッ どν εχ ο ルカ′カ ′ ′ヵ 物 ィ カプ ′′ Oη ´ ″ ″ЙSび 372/2D― rrg埓 ″ ′ィルd“ ′ 郷 ",gCカ ″ろ″″∂ J′ `′ Jメ 物 ιο″ ″gカ ノοラα Od′ 力乃 ″′″ ′g陥 ″′力δtt Dゼ ν′ヵ洗 れo昭 ″δ′ タ “ ルν昭 ぇ 鴨 憾 ″ ″励 g″ ′力″ ιttι ″ ん ′δ埓 ″δ″ια″力a′ 力物 δ昭 ′ βθ筋 昭 ′ψ ノ B∂ r雌 ク ツaPヵ メ′″′ ′れ,″ 滋力α″ 力旅九ば α´″ ,″ 力′ 場 腸労″q力 ぢsσ χι′ε∂″g″力′れνa ε∂″gらびχa力 リノ , r7・ ε力ν´η′∂′g′ 力∂′″∂メ Chrσ ng I QUY DINH CHUNG Diさ ul.Phlm l Pham宙 vi diё u chinh va d6itrσ ng ip dvng diё u chinh:ThOng tu hu6ng dh ttinh ty,thi tuc,hも cOng nhan va cOng b6 xa,huyen,tinh dat chuan n6ng thon rn6i sc xё t 2.D6itucng ap dung: a)CiC Xa,huyen,tinh tren dia bttn ca ntr6c thvc hien Chucng trinh muC tieu qu6c gia xay dung nong thOn m6i; b)cac cO quan nha nu6c,t6ch● c,ho gia dinh,ci nhan c6 1ien quan den trinh tv,thi tuC,h6SC Xё t c6ng nhan va cong b6 Xa,huycn,tinll dat chu△ n n6ng th6n m6i Diさ u2.NguyOn tic thΨc hien l viec dinh gla,x6t c6ng nhan,cong b6 xa,huyOn,tinh dat chuan n6ng thOn m6i phai duoc thvc hien thtrむ ng xuyen,lion tuC hang nttnl,danl bao nguyOn tic cong khai,dan chi,rninh bach,ding triJ■ tり ,thi t,c va ph`i c6 sy ph6i hop Chit Chё gitta c`c co quan,tO chic,ci nhan c6 1ien quan VieC d`nh gi`,x6t c6ng nhan lai xO,huyen,tinh dat Chuan n6ng th6n m6i duOc thvc hien sau 05 nttm dOi v6i cac xa,huyen,tinh dう dlrOc cOng nhan dat Chuan n6ng th6n m6i kё tき c6 quy6t dinh c6ng nhan d● chuan n6ng thOn m6icia cap c6 tham quyen 3.Cic xa,huyen,tinh dlroc cOng nhan dat chu△ n nOng th6n in6i phai dam bao c`c diさ u kien theo quy dinh tai Quy6t dinh s6 372/QD― TTg 14/3/2014 cia Thi tu6ng Chinh phi phiP xic dinh m`℃ dO dat tiOu Chf phり c vv cho viec x6tcOng nhan xl datChu△ n n6ngthOn mOi Diさ u3.Phlrσ ng MiC dO dat chuan cia tirng tieu chi tren dia ban xa phuc vり ChO VieC X6t cOng nhan xa da chu△ n n6ngthon md Uy ban nhtt dtt c`p dnh qlly anh d6 phふ hOp diさ u kien thlrc t6 cia dia phuCng tren co s6 quy dinh tai ThOng tlr s0 41/2013/TT― BNITP羽 NT ngav o4/10/2013 cta Bo NOng nghiep va Ph`t trien n6ng th6n vё hlr6ng dan thvc hien Bo tieu chi qu6c gia vさ n6ng thOn in6i TRINH T,THU TUC,HO SCXET CONG NHttN XA,HUYEN,TINH DttT CHUAN NONG THON Dl(■ PIuc l TRINH T,THも TVC,IiO sCxЁ T cONG NHttN XA DAT CⅡ UAN NONG THON卜 I(■ Diさ u4.Dttngけ Xa dlt chu6n■ 6ng th6n m6i lむ ban nhtt d舗 (sau day宙 6t歯 ぬ lIB■ lD)xa dttgけ xa dat Chu缶 nOng thOn m6i trtr6c lo thing 12 cia nhm liё n kё trtr6c nttm dinh gi`, llBND huyen,thi xa,thm ph6 m「 c thuoC tinh(sau day goi chung la llBIID cap huyen)chi x`C nhan d6i v6i xa da dat chu△ n 14 tieu chi tr6 10n tinh d6n thoi diem dttng k′ va c6 di dieu kien phan dau dat chuan nttm dinh gl` 2.lIBIID xa nop trtrc tiep hoac gtitheo dtring buu dien vttn ban ding kソ xa dat chuι h n6ng th6n m6i(02 ban theo Mau s6 l tai Ph● luC I ban hanh kё m theo Th6ng ttr nay)den uB■ lD cap huyen xac nhan Trong thOi han 05 ngay(ke tき nhan duoc dlng k′ clla UBND xa), 鵬 ND cap huyOn tra 10i bing Van ban chO Ln3hlD xa vё kゞ k6t qua xic nhan ding Xa dat chu△ n n6ng th6n m6i;neu r0 1′ d6i V6i xa chlra dtFoC XiC nhan dttng k′ xa dat chuan n6ng th6n in6i Diさ u5.C6ng nhan x5 datchuin n6ng thOn mdi Trinh ty,thi tuC C6ng nhan xa datchuan n6ng th6n m6i g6nl cic bu6c: l llB■ lD xa t6 chic tv danh gi`k6t qua thvc hien cic tieu chi dat chu△ n n6ng th6n m6i UBAID c`ゎ huyen t6 chic th△ m tra,dさ nghi xa c6ng nhan xa datchu△ n nOng thOn m61 3.lJB■ lD cわ unh t6 Chttc th柿 Ⅲnh,ctt uCh llB■ lD ctt lnh quy6t dinh cOng nhan xa d¨ chu△ n nOngthon m6i Diさ u6.T6chttc tw dinh giう 腱t qua thTc hien cic tiOu chf dlt chuan n6ng th6n lndi lIBND xa t6 ch`c“ dinh gia k`t qua thvc hien c`c ieu chi dat chu猛 nOng thOn m6i(tru6C ngけ 01 thing httlg nam)nhu Sau: l TO chictv d由 測n g16: 1lr潔 cHdtta,BI搬 miC dO d● ting tieu chi;Ban Quι :絲 h l′ 漱 鷺 II鰍 1肌 『 轟 [ilぶ 譜 T電 Xa x∼ d口lg b`OC`od奮 lh gia mic d● ttng tieu chi,b6。 c`o lIBIID xa 2.T6chic l∼ ′ki6n: ki6n xa g灘 bお cお k&qua hvc hien cた tieu ch cia xa d6 1行 ′ T6qu6c xa,c`c t6 chic th激 血 vien cia Mユ trね TO qu6c xa; thaln gia cia Mュ lBblD →■ =江 b)B40 CaO嵯 t qua thvc hien c`c tieu chi cia xa dlroc th6ng b6o,cOng b6 cOng kha td ttt s6 LIBbJD xa,nha vm h6ac`c thOn,ban,あ (sau d∼ gO Chung la th6n)va tren he th6ng truyさ n cta xa thoi gian 20 ngay;trong thё i gian thOng b`o,cOng b6 c6ng khal,llBllD xa giaO Ban Qu狙 けXa ph6i h"v6i cac Ban Phな tri6n thon t6 chttc h9p cic thOn d6 1ay′ ki6n,yeu c△ u cuOc hop th6n phai c6 tき 700/O tr6 1en dai dien s6 ho dan trOng thOn thaln dv va lap bien ban cuOc hop ghir5 k6t qua dai dien s6 ho dan dさ ngフ hOic kh6ng d6ngゞ (bttng hinh thic bi6u quy6t hoic b6 phi6u)v6i k6t qua thvc hien c`c tiOu chi cia xa, gil■ lBND xa; )Xa b6 sung hOan thien b6o caO kё t qua thvc hien cic tieu chi cia C)llB卜 Л xa sau klli nhan dtrocジ ki6n tham gia cia Mattran T6 qu6c xa,c`c t6 chttc thal■ h vien ctia Mttttran T6 qu6c xa va c6 tき 800/。 tr6 1en dai dien s6 ho dan Xa da tham dv cac cuoc hop thOn biё u quy6t hOic b6 phi6u dも ngソ V6i k6t qua thvc hien c`c tiou chi cia xa Hoan thien h6 sc: a)UBND xat6 chic hop(gも m cic vien Ban chi daO XO,Ban Quan Xa,CiC Ban Phit tri6n th6n)tha。 luan,b6phi6u dё nghi x6t c6ng nhan xa dat chuan n6ng th6n m6i;hoan thien hも so dё ngh!xёt COng nhan xa dat chuan nong lソ th6n m6i k6t qua′ ki6n nh△t tri cia c`c dai bi6u tai CuOC hop phai dat tt 900/O tr6 1en,trinh tlB■ lD cap huyOn tru6c 25 thang hang nanl; b)Hも SO dё nghi x6t COng nhan xa d● chu△ n nOng thon m6i UBND xa nOp truc ti6p hOic theO dlring blru dien d6 th△ m tra(o2bo h6 sc)gさ m: Tむ trinh cia lIBllD xa dさ nghitham tra,x6t cOng nhan xtt d"chuan n6ng th6n m6i(ban chinh― theo Mau s6 2.l tai Ph,luC II ban hanh kё m theo Th6ng tlr nay); B`o c6Ю k6t qua thvc hien cic tieu ch n6ng thOn m6itren dia ban xa(ban chinh― kё m thco bi6u chiti6t k6t qua thvc hien cic tiou chi nOng th6n m6i‐ theo Mh s63.l tai Phu luC IⅡ ban h油 山kё m thco ThOng tu nay); B4oc`o t6ng hq,′ ki6n tham gia cta ctt t6 chic,dOtt th6 xa va nh舗 dan Xa vё k6t qua thlrc hien cic tieu chi n6ng thOn m6i cta xa(ban chinh_ theo Mtt s6 tai Phぃ 1,C IV ban hatt kё m theo ThOng tu n∼ ); Bien bh cuoc hop(gOm cicthtt vien Ban chi dao xa,Ban Quan l′ xa, c`c Ban Phtt tri6n th6n)dさ nghi x6t cOng nhan xa da chuan n6ng th6n m6i(b狙 chinh― theo Mau s6 tai Ph,1り C V banh所 ■kё m theo ThOngtu n∼ ); c)Dcn viti6p nhan hさ sσ :Phё ngヽもng nghiep va Phit trien n6ng th6n, hOiC phOng Kinh t6,hOic Van phδ ng Diさ u ph6i chucng trinh muC tieu qu6c gia vё xay d口 g nong thOn m6ithuoc llBblD c'p huyen(sau day goi chung la cc quan thlrむ ng tryc Chuυ llg trinh cap huyen) Diさ u7.T6chf℃ thう m tra,dさ nghi x6t cOng nhan xi d.t chuin■ 6ng thOn m6i l.TO chic tham tra: め llBIID cわ huyen■ 赫 1"Dom■ △m taば m cicぬ油 宙en n d■ dien lanh d,。 cac cσ quan chuyen m6n cap huyen duoc giao phu trich cac tieu chi n6ng th6n m6i)dё th△ m tra,danh gi`cり 品 th“ t6mic dattimg tieu chi cia ting xa;Cc quan thucng trvc Chtrυ llg trinh c'p huyen xay dung b`。 cao k6t qua tll△ m tra h6 sO va mttc da mmgtieu chicho nmg xを ,blo c`o UBND cap huyen; b)TrOng thdi han 15 ngay(k6tき nhan dtroc h6 sO dさ nghi xё t C6ng nhan xa d¨ chu△ n n6ngthOn m6icia UBblD xa),UBIID c`p huyen tra loi bえ ng van ban ch0 1JBblD xa vさ k6t qua th△ m tra,danll gia cu th6 thvc t6 nlttc dO dat tき ng tieu chi cta tき ng xa;neu ro lゞ Xa chtra dtroc de nghi xё t COng nhan dat chuan n6ng th6n ln6i ′k16n: 2.T6chttc l∼ a)llBIID cap huyen t6ng hop danh sich c`c xa di dieu kien nghi X`t c6ng nhan d“ chutt nong thOn m6i va c6ng b6 it nh狂 o312h tren cac phu。 lg len pha thanh,truyё n hinh(n6u C6)cia huyen d6 1△ y′ ki6n nhm d舗 廿en da ban huy9n; b)lIBllD c`p huyen gii b`o cao k6t qua thtt tra hも sc va mtc dO dat ′H6n Va d6p hu′ 鳳 acia Mユ tr如 `n thaln」 T6qu6c cap huyen, T6qu6c cap huyen,cac t6 chic vien cia Mュ tr“ t前 g ieu cH cho ting xa d61∼ tlBblD c`c xa tren dia btt huyen d6 hott thien blo c6o k6t qua th△ m tra hも so va mic dat ting tieu chi cho ttng xa di dieu kien de nghi x6t cOng nhan xa dat Chuan nong th6n in6i 3.Hoan thien h6 sc: a)lJBITD c■ huyen t6 chc hop(g6mc`C thtth宙 en Ban cH da0 Chucng ttlnh muC deu qu6c」 a xay d口 g n6ng■ 6n ma cわ huyen)hao hぃ , b6phieu de nghi x6t cOng nhan xa dat chuan n6ng th6n m6i cho tむ ng xa da di n nong thOn m6i diё u kien;hoan thien hさ so dё nghi x6t COng nhan xa dat chu△ k6t qua′ ki6n nhat trF cia cac dai bi6u tai cuOC hop phal dattき 9o°/O tr6 1en, trinh lJBhlD cap tinh t爾 6c ng∼ 20 thttg 10 httg nこ m; b)Hさ sO dё nghi x6t COng nhan xa dat chuan n6ng thOn m6i lIB■ lD c`p huyen nOp tryC ti6p hOic theO dlrOng blru dien d6 tham dinh(ol bO h6 sc)gも nl: Tむ tnnh cia lJB■ lD cわ huyen dさ ngtt th△ m chu△ n anh,x6t cOng nhan xa d“ n6ng thOn m61(ban chinh‐ thco Mh s6 2.2 tai Ph● luC H ban h激 lh kё m thco Th6ng tlr nay); Blo c`o thh tra h6 sc va k6t qua dattむ ng tieu chf n6ng th6n m6i cho tき ng xa(ban chnll― kё m theo Ы6u ch● 6t th△ m tra m6c dO datthg● eu cH nOng thOn m6i cho ting xa_theo Mttu s6 tai Phv luC VI ban hanh kё m thc。 ThOng tu nay); B`ocう o t6ng hOp y kien cia cic co quan,t6chic va nhan dan tren dia ban huyen tham gia vao k6t qua th△ m tra mic dO dattき ng tieu chi n6ng th6n m6i cho tむ ng xa(b`h ch`nh― thco Mau s6 tal Phv luc VH ban hallh kё m thco Th6ng tu nay); Bien ban cuoc hop(gOm cac vien Ban chi daO Chumg trlnh muc tieu qu6c gia xay dung nong th6n m6i cap huyen)de nghi X6t COng nhan xa dat chu△ n nong th6n m6i(ban chfnh_theo Mau s6 tai Phu luc V ban hanh kё theo ThOng tlr n∼ (Kё m m ); theo h6 sc uBND xa nop d6 th△ m tra duoc quy dinh tai di6m b khoan Diё u ThOng tlr nay); c)Don vi tiep nhan ho sc:cc quan thumg twc chlrυ llg trinh muc tieu quOC」 a vo x∼ dⅢ g n6ngthOn ma■ uOc tIB■ lD cれ dnh(sau day宙 6t tt h co quan thudng tryc Chuong trinh cAp tinh) Diさ u8.T6chih tham dinh,cOng nhan xa d.tchuう n n6ng th6n m6i l.TO chic thanl dinh: a) UBND tinh, phd tryc thugc Trung uong (sau dAy gqi chung I2r llBND c“ tinh)than血 1"Doam tham dinh(g6mc`c th油 宙en la dai dien lanh d,oc`c S6,ban ng計 血cを ぃtinh dlrOc giao phu tr`ch c`c tiOu chi nOng thOn m6i) d6thanl dinh inic datting tieu chi cia tき ng xa thuOc CiC huyen tren dia ban tinh;Co quan thuい g trtrc Chlrmg trinh c■ tinh xay d口gb`oc`o ket qua tham dinh h6 sc va mic datttng tieu chi nOng thOn m6i cho ting xa cia ttng huyen(tren cc s6 vttn ban cia cic S6,ban nganh cap tinh xic nhan mic d¨ c6c ti6u chi dugc giao phq tr6ch), b6o c6o UBND cdp tinh; b)TrOng thむ i han 15 ngay(ke tむ nhan duoc ho so de nghi x6t c6ng nhan cac xa dat chutt nOng thOn m6i cia lIB■ lD c“ huyen),LIB■ lD ctt tinh tra lむ ibをhg v2h btt cho UBND cap huyen,xa ve kOt quatham dinh mic dat ting tieu chi nong thOn in6i cia tirng xa tren dia ban ttng huyen;neu r5 1′ dO Xa chua duoc x6t c6ng nhan dat chuan n6ng th6n rndi T6chic x6t cOng nhan: a)LIBNI)cap tinh tO chic hOP(gOm c`c vien Ban chi daO ChuCng trinh m● c tieu qu6c gia xay dlrng n6ng thOn m6i cap tinh)thao luan,b6phieu x6t c6ng nhan xa dat chuan nong thOn m6i;Cc quan thuё ng tttc Chtrcng trinh cap tillll hoan thien h6 so de nghi x6t COng nhan xa dat chuan n6ng th6n m6i ket quaゞ kien nhat tri ctia cic dai bieu tai cuoc hop phai dat tき 90%tr6 1en,trinh Chi tiCh llBND cap tinh xcm x6t,quyet dinh; b)Chi tiCh tlB■ lD cap tinh quyOt dinh C6ng nhan xa dat chuan n6ng th6n m6i tren dia ban tinln trtr6c ngさ y10 thing ll hang nttm Diさ u9。 Mlu giう y cOng nhan xa datchuan nong thOn m6i Mlu Gi△ y cOng nhan xa dat chutt nong th6n m6i theo Phu l● C IX ban hmh kё m theO ThOng tlr TRi】 Diё u 嵩 llk器 Ⅳluc ° Sσ XET CONG NHAN 1翌垢::轟ヽNONG THON M61 10.Dう ng ktt huyen dlt chuる n nong thOn in6i l.lJBND huyen dを mgけ huyen d“ chu`h n6ng th6n m6itru6c ng∼ 15 thttg 12 cta nttm liё n tt trtr6c n5m d`nh gi`,llB■ lD c'p lnh chi x`c nh“ d6i vd huyen da c6 50%s6xa d● chu△ n tinh d6n thむ i di6m dttng k′ va c6 di diさ u kien ph△ n dtt d“ chutt trOng nぅ 血 dinh gi` k′ LIBIID huyen nop tttC tiep hoac gtitheo dlring blru dien van ban dttng huyen dtt chu△ n n6ng thOn m61(02 ban theO Mau s6 1.2 tai Ph● 1,C I ban h油直kё m theo Th6ng tlr n∼ )den llBND cゎ tinh de xic nhね Trong thd h叩 05 ng∼ (ke tき ng∼ nhan duoc d狂 lg ktt cta llBND huyen),llBhlD cわ Inh tra bi bttg Vtt btt cho llB■ lD huyen vё k6t qua x`c nhan dttng kソ huyen dat chuan nong th6n m6i;neu r5 1′ dOi V6i huyen chua ducc x`c nhれ dangけ huyen d=chum n6ngthOn m6i Diさ u llo cOng nhan huyOn dltChuう n■ 6ng thOn m6i mnhけ ,m“ c cong nh“ huズ n dat Chutt n6ng血 On ma」 mcと bu醗 : 1.lJBblD huy9n tO chic tlr dinh gl`ket qua thvc hien cac tieu chi huyon n6ng thOn m6i 2.llBND c`p tinh t6 chic th△ m tra,dさ nghi x6t COng nhtt huyen d“ chu△ n n6ngth6n m6i 輸 SC,mnh Thi 3.BoN6ng nghiep va PIttt伍 6n n6ngthOn chだ たthtt dinh薇 ゝ g Chitt ph6 xem x6t,quyet anh cong nhtthuyen d● chum n6ngthOn md Diさ u12.T6chttc tr dinh gi`k6t qui thwc hion CiC tiOu chf huyen n6ng th6n in6i tlB■ lD huyen t6 chic tv dinh gi`k6t qua thvc hien cic tiou chi huyen n6ng th6n ln6i nhu sau: l T6 chictv dillh gia: a)1)6i V6i Cic xa dat chu△ n n6ng th6n m6i:LIB■ lD huyen tong hop danh sich cic xa dat chu△ n n6ng th6n m6i tren dia ban huyen da dtroc chi tich ■lBITD c△ p tinh quy6t dinh c6ng nhan; lB■ lD b)D6i v6i cac xa chua dat chuin n6ng thon m6i:■ Doan danh gi`(gも m cac vien ia dai dien lanh d,。 huyen lap cac cO quan chuyOn mOn cia huyen dtroc giao phu tr`Ch Cic tieu chi n6ng th6n m6i)de dinh gi`Cリ th6 thvc t6 mttc dat t前 lg tieu chi cia ting xa tren dia ban huyen;cc quan thtrOng trtrc Chuυ llg trinh cap huyen xay dlFng b60 cao kOt qua thり c hien cic tieu chi huyen nOng th6n m6i,b`oc`o lIBIID huyen 2.T6chic laり ′kien: a)lJB■ lD huyen gti b`o c6o ket qua thvc hien cic tieu chi huyen n6ng thOn md del∼ ′kien va dep hu′ hen tham」 acta Mユ tran To quOc huyen, cac t6 chttc thtth宙 en cia Mュ 廿餌 T6qu6c huyen“ hoan thien blo c6o k6t quathvc hien c`c tieu chi huyen n6ng thOn in6i; b)B`O CaO ket qua thlrc hien cac tieu chi huyen n6ng thOn m6i duoc c6ng b6tren cic phlrυ llg tien thong tin doi ching va tren c6ng thOng tin dien ti cia lJB■ lD huyen thOi gian 10 ng∼ de l∼ ′kien tham gia cia cic cσ quan,t6 chic va nhan dan tren dia ban huy9n 3.Hoan thien h6 sc: a)llB■lD huyen tiep thu′ kien tham gia,hoan thien b4o c`o ket qua thvc hien cac tieu chi huyen nong thOn m6t t6 Chic hop(g6m cic th温 h宙 On Ban Chi daO Chucng trinh muc tieu qu6c gla xay dlrng nOng thOn m6i huyOn va d。 dien lanh daO IIBIID cic xa tren dia ban huyen)tha。 luan,b6phieu de nghi x6t cOng nhan huyen dat chuan nong thOn mで 五;hoan thien ho sc de nghi x6t COng nhan huyen d“ chutt n6ng thOn m6i ket qua′ kien nha tri tai cuOC hop phai dat tir 90%tr6 1en,tinh lJBITD cap tinh tw6c 20 thing ll hang nttm; b)Hも sO dさ nghi x6t COng nhan huyen■ t chutt nong thOn m6i UBIID huyen nOp tttC tiep hoic theO duδ ng blru dien de tham tra(o2bo hO sC)gOnl: TO trinh cia lJB■ lD huyOn de nghi thanl tra, x6t cOng nhan huyon dat chu△ n nong thOn m6i(ban chinh― theo Mau s6 2.3 tai Phu luc II ban hanh kё m theo Th6ng tu nay); TOng hOp danh sich cac xa da dat chuan n6ng tl10n m6itrOn dia ban huy9n (ban chinh_theo Mau s6 1taiPh● 1,C VHI ban hanh kё m theo Th6ngttrn∼ ゝ B`o cio k6t qua thvc hien cic tieu chf huyen n6ng th6n m6i(ban chinh_ kё m theo bieu chi tiet kOt qua thvc hien cic tieu chi huyen n6ng th6n in6i‐ Mau s6 tai Phu luc III ban hanh kё m theo Th6ng ttr nay); thco B`。 caO t6ng hop′ kiё n thaln gia cia cac co quan,t6ch● c va nhan dan tren dia ban huyen vさ k6t qua thvc hien cic tieu chi huyen n6ng th6n m6i(ban chinh‐ theo au Ⅳ〔 s6 tai Phu luC IV ban hanh kё m theo ThOng tlr nay) Bien ban cuoc hop(gも m cic thtth viOn Ban Chi d,o Chtrcyng trinh muC tieu qu6c gia xay dlrng nOng thOn m6i huyen,dai dien ianh dao llBllD cac xa tren dia ban huyen)dさ nghi x6t COng nhan huyen dat chuan n6ng th6n m6i(ban chinh― thco Miu s6 tai Phu luC V ban hanh kё m theo Th6ng tu nay); c)Don viti6p nhan hも sci Co quan thucng tttc Chlrυ llg trinh cap tinh Diё u 13.T6chic thう m tra,dさ nghi x6t cOng nhan huyen d・ t chuぅ n ■6ng th6n ln6i l.T6chic tham tra: a)■ lB■ lD cap tinh thtth l“ Dott th△ m tra(gOm caC thanh宙 en la dai dien l獅 h dao CiC S6,ban ngtth cわ tinh duoc giao phv trお h cic tiOu chi n6ng thOn m6i)dё th△ m tra mttc d“ C`C tieu ch`huyen nong tl16n m6i cia ting huyen;cc quan thlrOng twc Chtrong trinh cap tinh xay dttg b4o c`o k6t qua thtt tra h6 sc va mic dO d● Cac tieu ch`huyen nOng thOn m6i cia thlg huyen, bお c6o llBND cわ dnh; b)TrOng thむ i han 10 ngay(kё tき nhtt dlroC hさ sc dё nghi x6t C6ng nhtt huyen d● chuιh nong thOn m6i cia lIBND huyen),uBND cap tinh traloi C`C tieu chi b:hg vセ h ban cho llBND huyen vё k6t qua thttn tra m`c d● huyen nOng thOn indi cia ting huyen;neu r5 1′ huyen chua duOc dё nghi x6t cOng nhれ d■ Chutt n6ng thOn m6i 2.T6chttc l∼ ソki6・ a)■ lBND cap tinh t6ng hop danh sich c`c huyen di diさ u kien dё nghi x6t cOng nhtt d● Chu△ n nong th6n m6i va cOng b6 it nh狂 o31嶺 tren cac phuOng den phtt thanh,truyё n Hnh cia unh d61∼ ′H6n nhan dantten aa bh dnh; b)llB■ lD c`p tinh gtti b`o cao k6t quathtt tra h6 sc va mic d● cic tieu chi huyen n6ng thOn m6i cho tき ng huyen d6 1△ y′ ki6n Va ti6p thu′ ki6n tham gia cta Mユ trtt T6 qu6c cap Jnh,cac t6 chic thtt vttn cia Mattran T6 qu6c c`p tinh,lIBAID cac huyen tren dia ban tinh d6 hOan thien b`oc`o k6t qua th△ m tra hも sc va mic dat Cac tieu chf huyen nong thOn m6i cho t品 dtl diさ u kien dさ g huyen nghi x6t C6ng nhan huyen dat chuin n6ng th6n rn6i Hoan thien h6 so: a)■ IBIID c△ p tinh t6 ch`c hoP(gも m cic vien Ban chi d,o Chuυ trinh muC tieu qu6c gia xay dvng nong th6n ln6i c`p tinh)tha0 1uan,b6phiё llg u dさ nghi Xё t COng nhan huyen dat chuan n6ng th6n m6i cho tき ng huyen;hoan thien h6sO dさ nghi x6t c6ng nhan huyen dat chuan nong thOn m6i kё t qua′ ki6n nhtt tri tai Cuoc hop phai d“ tき 90%tr6 1en,gtti Bo NOng nghiep va Phな trion nOng thOn trtr6c 05 thing 12 hang nttnl; b)H6sc dさ nghi xa c6ng nh`い huyen da chu`流 nongth6n m6i UBND c“ tinh nop twc ti6p hOぉ theo duёng blru dien d6 th缶 l dinh(01 bO h6 SC)gさ m: Tむ trinh cia■ IB■ lD c`p tinh dさ nghi tham dinh,xё t cOng nhan huyen dat chu6n nong thOn m6i(btt Chinh‐ thco Mau s6 tai Phu luc H ban hmh kё m thco Th6ng ttr nay); B4o c4o tham tra h6 sc va kot qua dat cac tieu chi huyen nOng th6n m6i cho ting huyen(ban chinh‐ kё m theo bi6u chi ti6tthim tra mic dat Cac tiou chf huyOn nOng thOn m6i― theo Mau s0 6.2 tai Phu luc VI ban hanh kё m the。 ThOng tu nけ ); B4oc`o t6ng hく ″ ′ki6n tham gia cta cac cc quan,t6chic va nhtt dM tren dia ban tinh ve ket qua tham tra mttc dat cac tiou chi huyen n6ng th6n m6i cho timg huyen(b`h chinh_thco Mtt s6 7.2 tai Phu luc VH ban hanh kё m theo ThOng tlr nay); BiOn ban cuoc hop(gOm cic thmh vien Ban chi dlo Chuυ llg trinh muC tieu qu6c gia x∼ dlrng nong th6n m6i c'p tinh)dё nghi X6t COng nhan huyen d chu△ n nong th6n in61(ban chinh_theo Mau s6 5.4 tai Phu luc lゾ ban hanh kё m theo Th6ng tu nン ); (Kё m theo hさ sc uBAID huyen nop dё thttm tra duoc quy dinh tai di6m b khoh Diさ u12 Th6ng tlr nay) c)Don vi tiep nhan ho sσ : Bo NOng nghiep va Phit trien nong thOn (Vttn phOng Diさ u ph6i n6ng thon m6i Trung trong;s602 Ngoc Ha_Ba Dinh‐ Ha Noi) Dめ u14.哺 chれ thttm Ⅲnh,cOng nhan huyen dltchuan nong thOn m“ l Bo N6ng nghiep va Phittri6n n6ng th6n t6 chic th△ m dinh h6 SC,trinh Thi tu6ng Chinh phi xenl xё t,quyet dinh cong nhan huyen dat chuan n6ng th6n m6i trtr6c 15 thing 12 hang nttm TrtrOng h9p huyOn kh6ng di dieu kien theo quy dinh de de nghi Xё t c6ng nhan huyen dat chuan n6ng th6n m61,trong thOi han 15 ngay(ke ti nhan dtroc h6 so dさ nghi Xё t COng nhan huyen dat chuan nong thOn m6i ctia lIBND c`p tinh),BO N6ng nghiep va Phtt tri6n nong th6n tra loi bと ng vttn ban cho■ IBND c`p tinh,huyen va neu r。 1′ chtra dtrgc dё nghi x6t c6ng nhan 10 Mau s6 5.5 UY BAN NHAN DAN TINH.… ………………¨ CONG HOAXAHOICHUNGHIAVIETNAM Doc lap― Tv do― Hlnh phic カメ″g¨ ¨ ″グ″ ¨¨ ……………………,κ g9ァ …… ′ BIEN BAN Ⅱ9pdら nghi X`t COng nhan tinh.¨ ¨ ・ ・ ・dat chuin ■6ng th6n m6i nlm ." CIn c士 (cac vttn bttn chi daO C6 1ien quan cia Trung lrc g); Cttn c士 (cic Van ban chi dp c6 1ien quan cia dia phlrOng); can c● B4。 c`o s6 ¨ ¨.ngay.¨ /.¨ ¨/.¨ ¨cia llB■lD tinh ¨ ¨ ¨ ¨Ve ket qua thvc hien cac tieu chi tinh n6ng■ 6n ma va B4。 clo s6.… ….ngけ ¨ ¨ / … / ¨ cia lJB■ lD tinh.¨ ¨ ¨ ¨ ¨t6ng hop′ ki6n tham gia vさ k6t qua thvc hien cic tieu chitinh nOng thOn ma HOm nay,vao hol … …… giO.… ….phit ng2,.… … /.… …./.… … ¨ tai ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ・ ・ ,tJBIID tinh.¨ ¨ ・to chic hop de nghi x6t C6ng nhan tinh dat chuan n6ng th6n m6i,cu the nhlr sau: I.THANH PHAN THAM GIA CUOC ⅡOP,GOM C6: - Ong @n): - Chric 41 don vi cdng t6c - Chri tri cuQc hgp; - ong (bd): - Chric vU, don vi c6ng t6c; (bd): - Ong - Chric W, dorr vi c6ng t6c - Thu kli cu6c hop ⅡoNOIDUNG CUOC HOP ‐Y kien phit bieu tha。 luan cia cac vien tham dv cuoc hop ve ket qua thvc hien cac tieu chitinh nong th6n ln6i ―Ket qua b6 phieu:so vien tharn dlr cuOc hop nhat trf de nghi x6t cOng nhan tinh.¨ ¨ ¨¨.dat chuan nong thOn m6i nttm ¨¨ ¨ la ¨ /tong SO¨ ¨ ¨ th計 山 viOn tham dv cuoc hop,d“ … …% Bien ban ket thic h6i ¨ giO ¨ phit ¨¨/.¨ ¨¨ /¨ ¨ , da(hay chlra?)th6ng qua cho cic vien tham dv cuoc hop cing nghe va nhattri % ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ¨¨ban c6 gia tri phap lフ nhu nhau:llBIID Bien ban duoc lap ¨ tinh ltru ban;de lam ho so de nghi x6t cOng nhan tinh dat chuan n6ng th6n m6i g● i Bo N6ng nghiep va Ph`t trien nong thOn ¨ ¨ban/ THU'KY CUOC HOP CHU TRICUOC HOP ′ ″ ι ,あ 低 あン ,ま Jめ 力 ρr′ 〃 δ力ρ′ ι i埒,gカ メ″ 〃 `ゆ Phu luc VI MAU B Y口 N ∫:合 計 DttT CHUAN h晨長 θルグπ ― 緊 ヽP■Vr電 ″ ノノ/〃 /2θ ノ イ 力θοZみ 0, F●″ ′ ″gカ プ ″ブ ι″″0″ gr力 δ〃 ″ νa Pヵ d′ ′ ■lE5u s6 6。 UY BAN NHAN DAN CoNG HOA XA H91CHU NGHIA VIET NAM ⅡUYttN Doc lap― Tv do― /BC‐ LIBND SO: ,″ gのレ Hlnh phic ………″´″g… ……… ″′″ 2θ BAO CA0 Thう m tra h6 sσ va k6t qui th"hien cic tiOu chf nOng th6n m6i cho xl.“ ““““ ・ ・ ・IIttm。 ““““¨¨ Cう n ci(cac vttn ban chi d,o c6 1ien quan cia Trung lrong); Cう n c6(cic vう n ban chi d.o c6 1ien quan cta dia phtrOng); Cttn ci de nghi cia UBIID xa … ……………tai Tむ trinh s6.… …… ・ /TTr‐ llB■ lD ngay.¨ ¨¨ /.¨ ¨ /.¨ ¨vO v10c thanl tra,x6t cOng nhan xa dat chuan nOng thOn indi nh ¨ can ctt k6t qua tham tra,dtt gii cu thё thvC t6 mic dO datthg tiOu chi nOng thOn m6itren dia ban xa,lIB■ lD huyen.¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨b`Oc`o ket qua llan tra hO sc va th"hien cac tieu chi nong thOn m6i cho xa.… …… ……nam.… …cu the nhu sau: I.KET QUA THAM TRA ThOi gian tham tta(tき ng∼ 1.vさ … …/.… /.… den ng∼ … …/.… /.… ): hさ sσ 2.Vさ k6t qui thlrc hien cic tiou chf n6ng th6n m“ 2。 1.TiOu chi s6.¨ ¨“.vさ 。 ¨¨¨¨¨…… a)YOu cau cta tiOu chi:.… ……………………… b)Ket qua thvc hien tiou chi: ―Tinh hinh tO chic trien khai thtrc hien: _cac n。 l dung da thvc hien: ―Kh6ilucng thvc hien: c)Danh gi`:Mtに d● tieu ch`.… ¨… (trOn CO S6 ket qua tham tra so v6i yeu cau cia tieu chl) 2.2.TiOu chl s6。 ¨¨ ・ Vё ・¨¨¨“¨¨¨ a)Yeu ctt cia tieu chf:.… …………………… b)Ket qua thvc hien tieu chi: ―Tinh hinh tO chic trien khaithlrc hien:.¨ ¨ ¨ ¨¨¨ … ……………… ……¨ ¨ ¨¨¨ _cac n。 l dung dh thvc hien: ‐KhOi llrong thvc hien: c) Denh gi6: Mric y6u c6u cria ti6u chi) n Ti6u chi s5 Ⅱ.KET dQ d4t ti6u chi (tr€n co sd k6t qud thAm tra so v6i vd LUAN l.vさ h6sty 2.Vさ k6t qui thlド hien cic tiOu chi n6ng thOn m6i ―TOng sO tieu chf nOng thOn m6i cia xa.¨ ¨ ¨ ・ da dlrOc tJBblD huyen ・¨¨¨¨¨than tra dat chuan n6ng thOn m(Я tinh den thoi diem■ lan tra la:.¨ ¨¨/19 tieu chl,dat.… …….% III.KIEN NGHI / ド゛ ″力′″′ TM.UBND HUYEN CHU TICH 14グ6″ gグ´ δ力ο′ ι zg″ ′ ン′ 〃 “ BIЁ U TONG Hσ P КЁT QUÅ THÅ M buyen cua xa ″′ ′ 力 ι οβ ο ′ οsぢ : tinh /Bc_3藤D″ g″ / ″θ… ι ′ α』 い Dカ リ′ ″……ソ `ο “ 宵 TRA CAc TIЁ u cHiNONG THON M(■ Ten tiou chf 【 QUY DVT NQi dung ti6u chi TiOu chuう ll dat chu`n H04CH ri器 :常 婆 f:1:ぬ phit tri6n san xutt n6ng Dat nghiep hang h。 1,cOng nghiep,tieu thil cOng nghiep,diCh vリ Quy hogch Quy hoaCh ph`t tri6n l vir thu-c hiQn Dat tang kinh t6‐ xa hoi_ quy hogch m6i trtrOng theo chu△ n m6i 1.3 Quy ho4ch ph6t tri6n cric khu dAn cu moi vd chinh trang cric khu dAn cu hiQn c6 theo hudng Dat vIn minh, bio t6n tluqc ban sic vin hori t6t dep rr rt H4 rANG Krr\H - xA HQr 21T,le km dtring ttc x■ hen xa duσ c nhva h6a hoaC 0/0 beめ ng h6a dat chuan theO p● △ ε thu∼ cia BO GIVT 辮 鳳 靭‰ 謡 cOa Bo GTVT % Theo % Theo virng % Theo virng t つ4 Giao th6ng 23 ■ 100 ving le km dlring ngo, x6m saCh Va khongl△ y10i vao mua rnua 24T,le km dumglmc chinh n。 l d6ng duoc cullg h6a,xc co gid dilaithu¨ tien Hethongthty、 :。 i ccy Dat bin dip ing yeu cau sin Thiy:■ xuat va dan sinh Tttle km t“ n mumg dO xa quin l′ dlroc kien c6 % Theo vtng h6a 111 thOng dien dam b,o 1)ien Cu 、 c△ uk,thuat diOn Cta nginh Dat K6t qui tr; K`t qui thim rl6nh gi6 cia tra cia buyen xe 42T,le ho sir dung dien 山tring xuyen,an toan宙 cac nguon Tnrong hgc 聰 f冊 蝿 諸 i:『 hoc,THCS“ co sd v∼ chttt■t chuふ qu6c」 a │ % 'l'heo rung % Theo virng Nha vm h6a va khuth6 1hao盗 dat Chuふ cia Bo Cα si vat chit vin i6a 62""th6n c6 nha v血 h6avと khu the thao th6n dat quy dinh cia Bo VH-lT― g n C n “ 6 町 山 Btru diCm Dat 81C6d6m phvc w blru chhh宙 詭 th6ng Dat 32C61ntemet“ n Dat thon Nha“ m,dot n壼 Kh6ng NLな O dan Ctr i&鳥鳳 増 ち み諄 lぎ % KINH TT vA Td CIilJc sAx xuAT Thu nh"bhh qutt dh 10 Thu llhap ngtroi khu vり c n6ng th6n ltrru“ ng/ng"him) HO nghあ 彎 眸hO 12 dong c6 vieC lin thttg xuyeロ Irlnh th`℃ 13 100 Ⅲ 糀鳳:I;薔 ‖ 呻鈍 ITI % DL )】 Dat VHJtt「 ― DL Ti l€ h0 nehdo 脚讐魂TImln Theo ving Theo vr)ng % Theo ving % Theo ving dOng C6t6hop● c hoac h9p血 C6 chic san Ka hOat dOng C6 hieu qua xu`t “ rv vAN HoA - xA HOr - MOr TR[Ior{c 14 Ph6 cap gl`o duc Dat trung hOc cσ s6 14 Gllo duc 142T,le hoc sinh t6t nghiep THCS dtr∝ tiep tuC hoc trung hoc(ph6 thOng, % Theo ving % Theo ying D6tic,hOc nghO) 143T,le lao dong qua dao taO 11二 / ´ ´ 151T,"nguti dtt tham Yt` Bia Bao hiem y to % 15 Y te xa datchuan qu6c Theo wng Dat gia 70%s6thon,ban Юn■ t leu chuね l加 g Xa c6tき 16 Vin h6a ttt Dat vin h6a thco quy dinh Cia BO VH― 可 ― DL I 7.1 Ti lQ h6 tluqc s'i dpng nucrc s4ch hgp vQ sinh theo % Theo virng quy chuAn Qu6c gia 17 Ciccos6 SX― KD dat 6u chuふ ve m6i ming Dat “ KhOng。 6cお hoat 17 dOng g″ Suy」 加 m6i 17 M6i truO■ g lwing va c6 c`c hoat dong Dat phtt tri6n m6i ming xanh, sach,d9p 17 NghL trang ducc x∼ dvng thco quy hoach D" 17 Chatthai,nuoc thai dugcthu gom va x[け thcO Dat quy dinh V.呻 THONG CHINH T町 181 ChbO烙 dat chu缶 D" 182 C6di cic t6 chl● he th6ng Chinh tl cσ ・ HC th6ng t6 18 chirc chinh t■ Xl hOi vtrng m]nh Dat sO thco quy dinh I E.3 Dang bQ,chinh quy6n xe dat tiCu chuin "nong s4ch, vtng marrh" 184Cお t6chic dOm th6 0hinh trl cia xa dさ ud“ Dat Dat danh hieu tien tien tro len 19 An ninh,trat An ninh,trat ttr xtt hOi dtroc tV Xi hOi Dat BItr vtrng レ M5u s6 6。 6Y BAN NⅡ AN DAN TINⅡ … CONG ………………… /BC― UBblD S6: xÅ HoICHO NGHIA VIFT NAM Doc lll)― Tr dO― Hlnh phic ⅡOA … ………… ,η ♂のノ…… …ルど辱 ………… ″夕″ 2θ BAO CA0 Vさ viec thう m tra h6 sσ va k6t qui thlド hien cic tiou chf n6ng th6n ma cho huyOn・・ …………nlm."… ……。 Ch“ (Cac vtt bh chi daO C6 Hen quan cia Trung lrcngゝ Cttn c舌 (cac vttn ban chi d,。 c61ien quan cta dia phuυ llg); Cttn ci de nghi cia lJBND huy9n.… ¨¨¨¨¨t'lTむ tnnh s6.… … ′ TTr― 1/BblD ng∼ … …./.… /.… vё vieC th△ m tra,x6t cOng nh“ huyen d“ chutt nOng th6n m6i nttm Ctt ci k6t qua thtt tra,d6血 gia cu th6 thvc t6 mic dat C`C tieu chi huyen n6ng thOn m6i,lJBND tinh.¨ … …….b`bC`o k6t qua th△ m tra hさ so va thvc hien c`c tieu chf huyen n6ng thOn in6i cho huyen.¨ ¨ ¨¨ ¨nh・ ¨ ¨ ¨cu th6 nhlr sau: I.●]T QuÅ THAM TRA ThOi gian th△ m tra(籠 ng∼ ¨ …/… /.… 1.vさ h6scr 2.Vさ …/.… /… ): “ 曖t qui thr hicn CiCtiCu chfhuycm n6ng th6n ma 2.1.S6xa■ t ・ ・ ・ ・ ・・ ・ n ngay… chuろm n6ng thOn m6itheo quy dinh la.… …た6ng S6 xa,d“ %・ 22.S6xa chlra dat Chu△ n nong th6n m6i la.… … /t6ng S6 xa,chi6m ° ・ ・¨¨ ・/O;bao gO■ 1: ―S6xa c6 ft nh`t14 tieu chf tr6 1en dat chuin nong th6n m6i la.¨ ¨ /¨ xa chtra d● chu:h n6ng th6n m6i(CiC deu chi■ t Chu′ h g6m:.… ¨ …);CiC tieu chi cOn lai(g6m tieu chf: ¨ ¨ ¨ )dat ¨° /o tr6 1en so v6i quy dinh ―S6xa c6 dtrdi 14 tiOu chi dat chuan nong thOn m6i la.… …/ xa chua dat Chuan n6ng thOn m61(CiC tieu chf dat chuan g6m:.… …¨ ¨ 、cac tieu chf l,i(g6m deu chf:。 … …… )dat …%so v6i quy dinh Ket quathvc hien c`c tieu chf huyen n6ng th6n m6i khic(n`u c6) a)Tieu chf vO ………………… ―Yeu cau cia tieu chf: ―Ket qua th"hien tieu chi: 十Tinh hinh t6 chic trien khaithuc hien:.¨ ¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨ ¨ ¨ +Cic n。 l dung da thvc hien: … ¨ ¨¨…………・ ¨¨・¨ ・¨¨¨ ・¨¨¨¨¨ ¨¨¨ ・……… ・¨ 十Kh01 ¨ ¨¨¨¨……・¨¨¨¨¨ ¨ ¨ ¨¨¨¨¨・ ・ ・ ・¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨・ luK〕 ng thvc hieni ―Dinh gia:Mic dO dattieu chi.¨ ¨ (tren cc s6 ket qua thtt tra so v6i you cau cia tieu chf) b)Tieu chi ve.… … … ・ … ‐Yeu cau cia tieu chi:.… ….… … … ……・… ‐Ket qua thvc hien tieu chi: +Tinh hinh tO chic trien khaithvc hien:.¨ ¨.¨ ¨ ¨¨¨¨¨ ¨……¨ ¨¨¨………… ・ ・ ・ ¨¨…… +cac n。 l dung da thvc hien:.¨ … ・ ・ ……… ¨ ¨¨¨¨・¨¨¨¨¨…… ………¨¨¨¨ ¨¨ +Iく h01 ltrong thvc hien: ¨ ¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨ ¨¨……… ・ ・¨¨¨¨¨ ¨¨ ・ ・¨¨¨¨¨ ・¨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ―Dinh gi`:Mic dattieu chi.… … (t“ n CC S6 k6t qua thtt tra so v6i yeu cau cia tieu chi) c)Tieu chi ve.… ……………… ……………………… ・ Ⅱ.KET LUttN l.vさ hさ scr 2.Vё 腱t qui thr hien cic tiOu chi huyen n6ng th6n m“ III.KIЁ N NGHI ・/ N″ ″力′″= ―Ltru:VT, TPI.UBND TINH ゎた 4尻 勝罪δ り 的″ BIЁ U TONG HCP KЁ T QIlÅ THARITRA CAc TIЁ u cHiHuYЁ N NONG THON Iγ 161 cia huyln ・ ¨¨¨・ ・ ・ ・,tinh.¨ ¨ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・“ ・ ・ ・¨¨ ・ ・ ・“"・・ ・¨"・ ・ ε″ 滋ιοBdο εびοs∂ 」 “ ″ 03潔 D′ 7g″ ′ 物力 …… , / /2θ TiOu 11 NQi dung ti6u chi DVr chuan dat chuan xa dat chutt n“ g u16n m6i lheo quy dinh 聯 le chuin nOnξ thon bao cic diさ u kien % ζυ ″′ T′ r xa chlra d¨ ma phaid価 S6● eu chi dat chutt no鴫 th6n ma(trong“ c602 ieu chf:1拗 nghё o va Thu nhゎ ) so tieu chf cδ n l,i phai datso va quy anh Ket qua thvc hien cと tieu cH huyen n6ngthOn ma kh`c← 6u C6) 詢硼 sau: % % 25 14 70 … ′α “ K6t qui tv dinh gi` cua huyen JttD K6t quう thう m tra cia tinh MAU BAO C THAPI 0″ α THON MOI 3慈Pttv7″ 8■ ノ3/ノ ″/2θ ′イ ″ gカ プ ツ aP力 d′ ″ノ ι ″″δ ″ g″ δ 〃 `ン s6 7.1 UY BAN NHAN DAN HUYEN.… …………¨ S6: GIA VAO KЁ T QUÅ CHI XA,HUYコ N 2θ ル グZr‐ (Kdm theo Ⅳl'u Phu luc VII P Ψ KIЁ N THAM 峰TC小 C TIEU CONG HOAXA ⅡOICHU Doc lap¨ Tr do‐ NGHIA VIET NAM Hlnh phic /BC― lJBND BAO CA0 T6ng h中 ′ki6n tham gia v】 o離 tquム thう m tra cic tiOu chi nOng thOn m“ 。 ChO Xa ・・ d6n nttm ¨ ¨ ,huyen ¨ ・ ・¨ ・ ・“ “ “ Io T6m tit qui trinh UBND huyon t6 ch“ ¨ ¨ ・ ・ ・“ ・“ ・ ・“ ",tinh ¨ ¨ “ l`y′ ki`n than gia Ⅱ.予 ki6n tham gia vら o離 t qui thう m tra cic tiOu chi nOng th6n m“ cho xa l.Ψ ki6n thanl gia cta Mitt[い T6qu6c huyen va cic t6 chic vien tran To qu6c huyen ctaヽ `ュ ‐Hinh thic tham gia′ kien:.… …………………………………… ・ ¨Y kien tham gia:.¨ ¨¨¨¨¨¨ ・ ・・・¨¨¨¨ ・…………¨¨¨ ・・¨¨¨¨¨ ―Dさ xu乱 ,ki6n nghi(n6u c6):.… …………………………………… Ψ ki6n tham gia cia lIBblD cic xatren dia btt huyen ―Hinh thic tham gia′ kien:.… …………………………………… ¨Y kiOn tham gla:.¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨・ ¨ ・¨…………… ・ ¨ ・ ・ ……¨¨ ‐Dё xu狂 ,ki6n nghi(n6u c6):.… ……………………………・ … ;… 3.Ψ k16n tham gia cia nhan dan tren dia ban huyen(neu c6) ‐Hinh thic tham」 a′ hen:.… …………………………… ‐Y kien thanl gia:.¨ ¨ ¨…………… ・ ¨¨・ ・……… ・ ¨¨¨ ・¨¨¨ ―DO xua,kien nghi:.… ………………………………………………… IH.K6t qua ti6p thu′ ki6n tham gia,gilitrinh cia UBND huyen Nct″ rra″ ′ ‐Ltrui VT、 TM.UBND HUYEN CHU TICH ι ″ all,ぁ 72gグ ′ ,g力 ″δ/1ρ ′ ″ ン′ “ レ PIttu s6 7.2 UY,AN NⅡ AN DAN TINH.… …………¨ coNG HOA XAHOICHU NGⅡ IAWET NAM Doc lap‐ Tv do― Hlnh phiC /BC― UBND SO: …… … ,″ ♂のレ……″メ″g¨ κ夕″ …… BAO CA0 T6ng hγ p′ ki6n tham gia vaO k6t qui th6m tra cic tiOu chf huyen n6ng thOn ma nう m。 …………chO huyen.… ……… ,tinh.… …………… I.T6m tit qui trinh UBND tinh t6 chれ liy tt ki6n tham gia Ⅱ.立 ki6n tham gia vao k`t qui thう m tra cic tiOu chf huyen n6ng thOn m“ 1.Y kien tharn gia cia Ⅳ〔 五 t tran TO quoc tinh va c`c to chic vien Cia Mユ 廿如 Ъ quOC tinh ―Hinh thic tham gia′ ki6n: … …………………… ………………・ ‐Y kien tham gia:.¨ ¨ ¨ ¨¨ ・・¨¨¨¨¨¨ ・ ・ ・……………………………¨¨¨¨¨ ‐Dさ xu乱 ,ki6n nghi(n6u c6): 2.Y kien thaln gla cia lJBAID cic huyOn trOn dia ban tinh ―Hinh th“ tham」 a′ ki6n:.… …………………………… ‐Y kien tham gia:.¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ・・¨¨ …………¨¨¨¨ ・ ・・¨ ・ ‐Dさ xu乱 ,ki6n nghi(n6u c6): 3.Y kien tham gia cia nhan dan tren dia ban tilJ■ (n6u c6) ―Hinh thic tham gia′ ki6n:.… …………………………………… ―Y kien tham gia: ―De xuat,kien nghi: IⅡ o K6t qui ti6p thu′ ki6n tham gia,gilitrinh cia UBND tinh TM.UBND TINH CHU TICH ι ″,あ ′gοり″ rκ ラ′ -1´ uu VT, ,ノ ′″δ力ρ″″ PIAU TONG (Kim theo /2014/TT-BNNPTNTngdy /3 / 14 /2014 4ghプ の g′ 力 リツ aPみ ′ rブ ι ″″∂″ 0″リ θνα `′ 、 4各 u s6 8.1 UY BAN NHAN DAN CoNG HOA XA HoICHU NGHIA VIET NAM ⅡUYEN.… ………… Doc lap¨ Tv do― ………,″gν … ′ 力d′ g Hlnh phic ¨ ″夕″ 2θ …… DANH SACH CAC XA DA DttT CHUAN NONG THON M(■ chuin n6ng th6n mdi xa… …… xa… …¨ s6, ky hiou, ngiy thdng cria Quy6t ilinh c6ng nh$n c`p ban hanh Quy`t dinh NIm i面 h G TT xi ilii tl4t 輌呻軌呻 TOn ,tinh.¨ …・ ・ ・“ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・¨ ・ h 一 n 崚 赫 ︸ m ¨ ・ i d thuOC huyen.""“ cOng b6 xi dat chuバn NTM T6ng s6:… xa d“ chuaゴ tong SO ¨xa thuOC huyen,dat % NGUtt LAP DANH SAcH 軌 “ g″ j rδ ″ρrO〃 TM.UBND HUYttN.… … CHU TICH ∂ヵσ/′ 〃 ′ ι″,グ ♭″ga′ ν,gヵ プ′ `ゆ レ Mau s6 8。 UY BAN NHAN DAN CoNG HOA XA HoICHU NGHIA VIET NAM TINH.… ……… Doc lap― Tr do― Hlnh phic ● ・,48υ ● …… …… ″″″g¨ ¨″′″ 2θ …… ′ ^ ′ DANH SACH CAC HUYコ N DA∼DttT CHUメミN NONG THON RI(九 thu6c tinh.¨ ¨¨¨ ・ ・ ・ ・ ・“¨¨ ・ ・ ・ ・““ nhfn dinh ::1譜 dat chuΔ n NTM HuyOn.… ………… つ乙 Huy9n… …………… Tδ ng s6: huyen dat Chua″t6ng s6 huyen thuoc ° tinh,dat /0 NGび 01 LAP DANH SAcH 3ら “ gnf′ ∂ヵ ρ″〃 TPl.UBND TINH.… … CHU TICH ρ彪〃 の ra4あ 昭 ″4・ 多 δ力 77・ im h G mcn 認T 』 cip ban banh Quy6t 一 獅 ¨ 軌 嚇 m ・ TIttI霊 ・ 輌呻^ 叫 赫 TT s5, ky higu, ngAy thdng cfra Quy6t ttinh c6ng Phu luc IX MAU G xA o+r cnuAN xONc rnON l,rdr Kυ″ ′ 乃ο ο 〔 /2014/TT-BNNPTNT ngdy /J /,1.1 /2014 ′ g″ gカ ノ aPみ ι′″プ g蒻 ∂り ′ ″″ろ″ ζ ンッ (Qu6c huy) CONG HOA XA HOICH6 NGⅡ IA Doc lop‐ Tv dO‐ Ⅵ H=nh phic ET NAM CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH/THANH PHO.… … CONG NHttN Xl.¨ ¨ ¨ ,huyen ¨ ¨ ¨ ,tinh/thanh ph6 ・ ・ DA dq "Xd atgt chuin n6ng th6n mli" ndm , ¨ ¨ ¨ /QD― CT ngay¨ 2り に′ 4″ 力Sぢ ′¨ レ Oο S∂ sぢ f.… ″gcッ ¨ ′ 力′″g¨ /¨ /¨ CHU TICH ……/QD‐ CT ″夕 “ ンη ″ 「 “`′ 1.Kfch th口Oc: _chieu dai:640 mnl,chieu rong:480 1nm ―Hoa van bOn trOng:chieu dai 625 mm,chieu Юng 355 mm 2.Chitlicu va dinh lwσ ng:Gi`y tring,dinh lu`口 g:150g/m2 ′ 3.Hinh thic:Xung quanh trang tri hoa vin mau,chinh gi■ a phfa tren in Qu6c huy nlr6c Cong hё a Xa hoi chi nghia Viet Nam(1) 4.Noi dung: ‐Dё ng l,2:Qu6c hieu(2) κ力οd″ gr′ σ77g 、 ′ ―Dё ng 3:Tham quyen quyOt dinh(3) ―Dё ng 4:C6ng nllan …(4) ―Dbng 5:‖ Xら dat chuan n6ng th6n m6i‖ (5) K/70´ ′g/′ づ′ 7g ‐Dё ng 6:Ten xa dlroc c6ng nhan(6) ‐DOng 7:Ket qua cong nhall(7) Khodng tr6ng - Ddng 8: +Ben trai:Quyet dinh s6,ng∼ ,thttlg,nttm + B6n phAi: Eia danh, ngdy, th6ng, nim (8) - Ddng 9: + BCn tr6i: 56 s"o ving (9) + B6n phdi: ThAm quy6n k)7 (10) Khodng t6ng Q,5 cm); chfr lq, diiu ‐Dё ng 10:Ho vaten ngyむ iけ quy6t dinh(H) C力 ′c力 ′∫ ― (1):Inり nh Qu6c huy ―(2)Qu6c hieu: +DOng chi:"Cong hё a xa hoichi nghL Viet Nam・ (cht in dam,mau dcn) uぃ 3“ Qm加 lぶ 嶋」 T:∬ 肥:淵l濯鍬器3'ぬ ―(4):Chi in,mau dcn ―(5)Cht in,mau ―(6),(7),(8),(9)Chi thtring,mau dcn ―(10):Chir in,mau den ―(H):Chi thtring,mau den o “ ―CO chi trOng noi dung,don vitu quy dinh cho pht hop,dam bao hinh thic dcP,trang trOng [...]... cictinh,TP tnrc thuOc lWV; ―Vin phё ng TW Dttg; ‐Vin phOng Qu6c hoi; “ BQ TRTIONG ―VIn phё ng Chi tich n瞑 ,c; ‐Vin phё ng Chinh phi; ‐Tё a由電Nhtt dan■ 3i cao; ‐Vttn Kiem stt Nhtt d缶 僣i 加ぬ 苫 話 器 胤 f器 :異群f鵠 嶽“ 聞 ‐SO NN&P]NT cic tinh,7 mttthu∝ TW; cao; 6; :ど ―Website Chinh phi,Websitc Bo NN&PTT; ‐C6ng b島 o; ‐しtFu:VT,VPDP(300b) 16 Phu luc I NONc rnON prdr /2014/ TT- BNNPTNT ngdy,/J / 44 /201 4 g′ た ら″ g″ gみ... ban dang k′ tinh d“ chutt n6ng th6n m6i(02 bm theo Mttu s6 1.3 tai Phぃ luc l ban hanh kё m theo ThOng tu nay)d6n Bo N6ng nghiep va Phtttri6n n6ng th6n de xic nhan 3.Trong thOi han 05 ngay(ke tir ng∼ nhan duoc dう 血gけ cia lBblD tinh),BO NOng nghiep va Phtt tri6n n6ng thOn tra 10i bttg Vttn bヵ n cho llBIID tinh vさ k6t qua xac nh“ v6i tinh chlra dlrOc xお Diё u dttgけ nhね dを tinh d● Chutt nong thOn m6i;neu... u22.Hicu llr thi hanh l.Th6ng ttr nけ c6hieu ltt thi ha山 離 住 ng∼ 〃 thingノ %am 2014 2.DOi v6i cた xa tt dlroc c“ g nhtt va cong b6 dat chutt nongぬ On m6i trtr"thむ i diem Thong tu nけ c6hieu l"thi htt dlrcc bao llru k6t qua c6ng nhan;viec cong nh“ 1,i dtrcc thvc hien theo quy dinh tal ThOng tu nay 3.D6i v6i cac xa dang thtrc hien trinh ty,thi tuC X6t C6ng nhan va c6ng bo xa d“ chutt nOng thOn ma theo quy 4nh... 、ty∬鶏kttR駅 ざ Diさ u15.Dttng HttN k′ tinh dat Chuう n nong thOn m6i l.lIBND tinh dttgけ tinh d● Chutt n6ng thOn m6itru6c ng∼ 20 th“ g 12 cia nう m lien ke trtr6c nm dinh gla,Bo N6ng nghiep va Phittrien nong thOn chi xic nhan d6i v6itinh da c6 60%s6huyen d● chu:h tinh d6n thoi di6m dttg k′ va c6 di diOu kien phan dau dat chuan trong nam dinh g14 2.lIB■ lD tinh nop tmc ti6p hOic giitheo dlring blru dien vttn... IIBIID cac huyen tttn dia ban tinh)tha0 1uan,b6phieu de nghi x6t cOng nhan tinh dat Chuan n6ng thOn in6i;hoan thien h6 so de nghi x6t C6ng nhan tinh dat chuan n6ng thOn in6i khi ket qua′ kien nhat tri tai cuOC hop phai dat tき 90%tr6 1en,gil Bo NOng nghiep va Ph`ttrien nong thOn tru6c ngay 15 thttg 12 httg nanl; b)H6so de nghi x6t COng nh`流 tinh d● Chu`h nOngth6n m6i UBND tinh nOp tttC ti6p hOic theO... va Phittrien n6ng a10n to chttc tham dinh ho sc,anh Thi tu“g Chinh phi xem x6t,quyet dinh cong nham lai tinh d● Chu衡 ■n6ng thOn m6itheo quy dinh tai Dieu 18 Th6ng tlr n2, Chlrcllg IV TO cHぴ c THvc HIEN Diさ u21.Trich nhiOm thi hanh l.Ttt nhiem ttuy ban面 面 山 tin価 い o螂 ulu∝ Tnmg uCng: a)Giao cic co quan qu狙 1′ chuyen ngatt thuoc lJBND c“ tinh Chiu tr`ch nhiem chi tri,ph6i h"va cぉ ng汁 山 lien quan huttB dh... BAN NHAN DAN HUYEN.… ……… CoNG HOA XA H91CⅡ U NGⅡ IA VIFT NAM Doc lap― Tり do― H■ nh phic SO: … …… /TTr― UBND TO TRINH vさ viec thう m tra,dさ dat Chuう nghi x`tcong nhan huyen … … n nong thOn m6i nim Kfnh gii:Uy ban nhtt dm ti量 プth激 血 ph0 Ctt c女 (c`c vtt btt chi daO C6 1ien quan cia Trung uolg); Cttn ci(cac vttn ban 9hi d.。 c61ien quan cia dia phuυ llg); cm ci B60 c`O sO …………/BC― UBND ngay.… …/… …./20.…... …%`ο ツ タ 9ッ グ″み″ゴ Oη ´ ″ ″乃 Sび 372/2‐ Fg 4ノ ン ′4′3ノ2θ ′イ tt 2物 労′雄九gCみ 蒻力′カム …………ノ va c6 di diё u kien ph`hdん huyen d“ chu△ n n6ng thOn m6itrong nう m.… …… Tren co so kh61lucng va ti6n dO th“ hien hOtt thtth cic tieu chf huyen n01℃ thOn ma tren aa b`h huyen,uy ban nh`h dtt huyen.¨ ¨ … …… …ルレh/tha″ 乃 phび …… … … …りdttgけ … Va calln k6t thlrc hi"hOh thtth cac tieu chi n6ng th6n m6itheo quy dinh trOng n加 …... nghi uソ ban nhtt dm tinh/thanh ph6.… ……xem x6t,xた XAC NHAN CUA UBND TINMHANH PHO.… れ 的厖 ″ δ ″ 彪 ρ 〃 a6″ g;′ 'ISIプ nhan./ TM.UBND HUYEN.… …… CHU TICH 的 彪4あ 慇 ″″ノJ/δ ″ ρ彪〃 レ Ⅳ15u s6 1.3 6YFAN NHAN DAN TINH.… …………… SO: CONGHOAXÅ HOICⅡ も NGtt VIET NALI Doc lap― Tw do‐ Hlnh phic /UB■ lD― … … V/v dttg k′ ``Tinh dat Chu缶 n6ng thOn m6i''nh ¨¨¨ Kinh gii:Bo NOng nghiep va Phtttrion n6ng thOn Cttn c`(cac vぅ n... llrυ llg va tien dO thlrc hien hoan thanh cac tieu chi nong thOn m6i tren dia bを l Xa,uy ban nhtt d`通 xa.… ……… 0ワC″ ……… ′ シ″7カ a“ 力′力び …………りdttgけ Va cam k6tthuc hien hom thtth cお ●eu chi ・ , n6ng thOn m6itheo quy dinh trOng nm.… … de Ⅲ ccOngnh缶 1“ Xa d“ n6ng thOn in61''nh.¨ ¨ ¨¨¨ Kinh de nghiけ ban nhtt dtt huyen/thi xν ph6.¨ th激血 phO … chum …………,tinh/th漱 h …………Xem xё t,xic nh如 / XAC NHAN CUA UBND HUYEN
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 2014 TT BNNPTNT , 40 2014 TT BNNPTNT , 40 2014 TT BNNPTNT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay