Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT sơn dương tuyên quang

62 330 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT HOÀNG THỊ LUYẾN LựA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN sức BỀN TỐC Độ TRONG CHẠY 800M CHO ĐỘI TUYỂN ĐIÊN K I N H NỮ TRƯỜNG THPT SON DƯONG - TUYÊN QUANG KHÓA LUÂN TỐT NGHIẼP ĐAI HOC Chuyên ngành: Sư phạm GDTC Người hướng dẫn: ThS LÊ THỊ NGỌC MAI HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hoàng Thị Luyến Sinh viên lớp: K38 GDTC Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT So'n Dưoug Tuyền Quang” đề tài nghiên cứu thân không trùng lặp tác giả khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm vói nội dung đề cập khóa luận Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2016 Sinh viên thưc hiên Hoàng Thị Luyến DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT CT ĐC : Chỉ thị : Đối chứng GDTC : Giáo dục thể chất GV : Giáo viên HS Nxb : Học sinh : Nhà xuất QĐ sv : Quyết định : Sinh viên TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông TN : Thực nghiệm TW : Trung ương VĐV : Vận động viên HLV : Huấn luyện viên MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ • CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu .5 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước TDTT GDTC 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm sức bền 1.2.2 Khái niệm sức bền tốc độ 1.2.3 Bài tập TDTT 1.2.4 Thể chất phát triển thể chất 1.2.5 Huấn luyện thể thao 10 1.3 Cơ sở sinh lý tố chất sức bền tốc độ 11 1.4 Cơ sở huấn luyện sức bền tốc độ .12 1.5 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi THPT .18 1.5.1 Đặc điểm tâm lý học sinH THPT 18 1.5.2 Đặc điểm sinh lý học sinh THPT 19 CHƯƠNG NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN cứu .22 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp phân tích, tổng họp tài liệu có liên quan 22 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 22 2.2.3 Phương pháp vấn .23 2.2.4 DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT Phương pháp kiểm tra sư phạm 23 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm .23 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 24 2.3 Tổ chức nghiên cứu 25 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 25 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 26 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 27 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC va vịêc sử dung tâp phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 27 3.1.1 Thưc trạng công tác GDTC trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 27 3.1.2 Thực trạng sử dụng số tập phát triển sức bền tốc độ huấn luyện chạy cự ly 800m cho đôi tuyên điên kinh nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 30 3.1.3 Đanh gia thưc trang phát triền sức bên tồc đô ừong chay 800m cho nư đôi tuyên Trương THPT Sơn Dương Tuyên Quang 32 3.2 Lưa chon, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức bền tốc đô nhăm nâng cao tích chay 800m cho đôi tuyển điên kinh nữ trương THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 33 3.2.1 Lưa chon bai tâp phát triền sức bên tốc đô chay 800m cho đôi tuyền điên kinh nữ trương THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 33 3.2.2 ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 38 KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Diễn giải Bảng, biểu Bảng 3.1 Bảng 3.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Thực ừạng sở vật chất TDTT trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Bảng 3.3 Bài tập phát triển sức bền tốc độ chạy 800m trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang áp dụng Bảng 3.4 Kết kiểm tra sức bền tốc độ chạy 800m cho nữ Trang 29 30 31 32 đội tuyển điền kinh trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 33 Kết phong vấn lựa chọn đánh giá hiệu tập phát Bảng 3.5 triển sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền 34 kinh nữ trường THPT Sơn Dương -Tuyên Quang Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn tập phát triến sức bền tốc độ cho nữ VĐV chạy 800m trường THPT Sơn Dương - 37 Tuyên Quang Bảng 3.7 Kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm TN ĐC 39 Bảng 3.8 Tiến trình thực nghiệm 42 Bảng 3.9 Kết kiểm tra sau TN nhóm TN ĐC 43 Bảng 3.10 Kết kiểm tra TNT STN nhóm TN 44 Bảng 3.11 Kết kiểm tra TNT STN nhóm ĐC 45 Biếu đồ 3.1 Biếu đồ thành tích chạy lOOm TTN STN 46 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể thành tích chạy 400m TTN STN 46 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ thể thành tích chạy 800m TTN STN 47 ĐẶT VẤN ĐỀ • TDTT phận nên văn hoá x~a hôi Đây coi phưomg tiện hiệu giáo dục góp phần xây dưng phát triền toan dịên “ĐÚc - Trí - Thề - Mỹ” cho hệ trẻ Cùng với trĩnh công nghiệp hoá, hiên đai hoa, TDTT cồn phan anh sư lớn manh đât nước, tạo ổn định kinh tế , trị, nâng cao cụôc sống tinh thân ngày văn minh, tạo mối quan hệ họp tác hữu nghị nước ta với nước ừong khu ỵưc va thề giới Chính vậy, Đang va Nha nước ta coi vịêc phat triền TDTT nhăm hướng tới ĨĨỊUC tiêu xây dưng nên TDTT phát triển tiến vừa có tính dân tộc vừa có tính khoa học Ngày nay, với quan điểm người vìra động lực , vừa la trung tâm phát triển , công tác giáo dục thê chất (GDTC) nha trương đăc bịêt quan Dưới chê đô xa hôi chủ ngtìỉa, la vồn quý Do đó, vịêc bao vê, tăng cương sức khoẻ cho nhân dân mà trước hết đối tượng học sinh, sinh viên trương hoc la môt nhiêm vu c ấp bách Tại nghị Đại hội XI Đảng đa khẳng định: “Phát triển mạnh phong trào TDTT đại chúng, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng số môn thể thao thành tích cao nước ta có ưu Kiên khắc phục tượng tiêu cực thể thao” Nghị 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 Bộ Chính trị khẳng định: “Phát triển TDTT yêu cầu khách quan xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực chất lượng sổng nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ỷ chí, đạo đức, xây dựng lối sổng môi trường văn hóa lành mạnh ” “ cần quan tâm mức TDTT trường học với vị trí phận quan trọng phong trào TDTT; mặt giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, sinh viên ” [3] Vì vậy, GDTC cac nh trường coi trọng thiếu nghịêp giao duc va đao tao , góp phàn thực mục tiêu “ Nâng cao dân tn, đao tao nhân Ịưc, bôi dương nhân taĩ’ cho đất nước Điên kỉnh la môn thê thao r ất đa dạng phong phú bao gồm nội dung: bô, chạy, nhảy, ném đẩy, leo cheo, mang vác nhiều môn phối hơp Ở nước ta, môn Điên kinh đa có lich sử phát triền lâu đoi , với hỉnh thức tâp luỵên đa dang , đa thu hút đông đảo moi tâng lóp , đối tựơng quân chúng tham gia tập luyện thi đấu Khi chay tất ca nhóm đêu tham gia chủ yêu la nhóm đùi VỊêc gằng sức luân phiên với tha lỏng tich cưc tao điêu kịên cho vịêc phát triển tố chất sức nhanh , sức manh, sức bên, sư mềm deo, khả phối họp vận động n gươi Môn chay nói chung chạy cự ly trung bình nói riêng biện pháp tốt để rèn luỵên nâng cao sức khoe , trang bi cho tâp phầm chất đao đức ý tri cung tăng cương vồn ky năng, kỹ xảo vận động quan trong cụôc sống Điên kỉnh giữ vai tro quan trong nên giáo duc thề chât trường học nói chung trương THPT nói riêng Ngày nay, phong ừao TDTT phát triển ngày lớn mạnh , ừong phai kê đên nôi dung chay 800m đựơc phat triền ma nh nĩe cac trương THPT Đặc biệt, chạy cự ly 800m danh cho cac đôi tuyền nĩr, ừong nội dung thi đấu phồ biền va không thê thiếu giải chạy cự ly trung bình dành cho học sinh THPT hang năm Vói quan tâm đặc biệt từ câp nganh va ban Giám hiệu, nhà trương đa đat đựơc nhiêu ứch khỉch Ịê măt như: văn hoá, văn nghê, TDTT Trong đó, hoạt động TDTT đựơc nha trương đăc bịêt quan tâm đâu tư xây dưng sở vât chất phuc vu cho qua trinh hoe tập luyện Tuy nhiên, năm gân , thành tích đội tuyển tham gia t hi đấu chưa đựơc cao , chưa xứng đáng với sư quan tâm va đâu tư nha trương Đặc biệt, cụôc thi đấu chay cư ly trung bình 800mcủađôi tuyền điên kinh nĩr trương THPT Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang thấp , chưa đat đựơc tich cao Trong thực tế qua trinh quan sát va nghiên cứu, vịêc Ịưa chon bai 40 tích chạy lOOm (s), chạy 400m (phút), chạy 800m (phút) nhóm TN ĐC khác biệt ý nghĩa ngưỡng xác suất p > 0,01, thành tích hai nhóm đồng 3.2.2.3 Xây dựng tiến trình thực nghiệm Sau lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ cho nữ VĐV điền kinh trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang, tiến hành xây dựng tiến trình thực nghiệm trình bày bảng 3.9 Qua trình thực nghiệm tuần, tuần buổi, tổng cộng 18 giáo án giáo án thực ừong thời gian 45 phút 42 Bảng 3.8 Bảng tiến trình thực (6 tuần) Tuần TT — B u i ổ — Nội dung —— I Chạy việt dã km II 3 + Chạy lặp lại 400m Chạy phối hcrp cự ly (600m + 400m + 200m + lOOm) V 12 VI + + + sr à s + + + + + + + + + + Chạy đạp sau lOOm + Chạy lặp lại 800m r ĩ IẼ s* o + + Bật cao liên tục fren cát + + + 3.2.2A Kết kiểm tra sau thực nghiệm Sau tuần kết thúc thực nghiệm để làm rõ khác biệt thành tích nhóm TN ĐC, sử dụng test lựa chọn để kiểm tra đánh giá phát triển thành tích nhóm Qua xử lý số liệu phương pháp toán học thống kê, thu kết trình bày bảng 3.10 Bảng 3.9 kết đánh giá sức bền tốc độ chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ nhóm thực nghiệm (nB = 8) đổi chứng (nA = 8) sau thực nghiệm + Kiểm + 200m chậm, 200m nhanh + 200m chậm, 400m nhanh + 200m chậm) IV + Chạy tốc độ cao lặp lại 30m + 60m + 80m) Chạy biến tốc: (lOOm nhanh + lOOm chậm, 200m nhanh Các tập lưng, bụng III + 43 Test Chạy 100m Chạy 400m (phút) Chạy 800m (s) (phút) ^^Nhóm Các số X ô2 ttfnh TN ĐC TN ĐC TN ĐC 14,2 15,1 1,08 1,14 3,04 3,21 0,062 0,085 0,00081 0,00017 0,0012 0,00957 6,9 5,6 6,0 tbảng 2,977 p tbảng= 2,977 ngưỡng xác suất p tbảng = 2,977 ngưỡng xác suất p < 0,01 Thành tích trung bình chạy 800m nhóm TN ĐC có chêch lệch Sự khác biệt có ý nghĩa, ttính = 5,6 > tbảng = 2,977 ngưỡng xác suất p tbảng , khác biệt có ý nghĩa độ tin cậy ngưỡng xác suất p < 0,01, chứng khẳng định sau thực nghiệm, nhóm thực nghiệm có thành tích tốt so với nhóm đối chứng hầu hết tất nội dung kiểm tra thể lực tiến hành thực nghiệm Vậy tập phát triển sức bền tốc độ mà lựa chọn ứng dụng cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 44 phụ họp đảm bảo tính khoa học 3.2.2.5 Ket kiểm tra trước thực nghiệm sau thực nghiệm nhóm TN ĐC phương pháp đối chiếu So sánh số trung bình quan sát test kiểm tra TTN STN nhóm đối chứng Kết thu trình bày bảng 3.11 bảng 3.12 Bảng 3.10 Kết kiểm tra TTN STN nhóm đối chúng Test Chạy 400m Chạy 800m (phút) Chạy lOOm (s) (phút) ^^Nhóm Các TTN STN TTN STN TTN STN X 15,7 15,1 1,19 1,14 3,45 3,21 ô2 0,142 số 0,085 0,0012 0,0017 0,00929 0,0095 3,75 5 ttính tbảng 2,977 p
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT sơn dương tuyên quang , Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT sơn dương tuyên quang , Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 800m cho đội tuyển điền kinh nữ trường THPT sơn dương tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay