Dieu le truong mam non

28 131 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 04/VBHN-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng năm 2008, sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011 Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản Điều 13; khoản Điều 16; khoản Điều 17 điểm c khoản Điều 18 Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2011 Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng năm 2015 sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng năm 2015 Căn Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức bộ, quan ngang bộ; Căn Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non1, Điều Ban hành kèm theo Quyết định Điều lệ trường mầm non Điều 2.2 Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Quyết định thay Quyết định số 27/2000/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng năm 2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non Quyết định số 31/2005/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho lớp mầm non, lớp mẫu giáo nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn nơi không đủ điều kiện thành lập trường mầm non Điều Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT Nơi nhận: KT BỘ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); THỨ TRƯỞNG - Wesite Bộ GDĐT; - Lưu: VT, PC, GDMN (12b) Nguyễn Thị Nghĩa ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON (Ban hành kèm theo Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều lệ Trường mầm non quy định về: Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Giáo viên nhân viên; Trẻ em; Quan hệ trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình xã hội Điều lệ áp dụng trường mầm non trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non Điều Nhiệm vụ quyền hạn trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Tổ chức thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành 2.3 Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền văn Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực theo quy định pháp luật Xây dựng sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, đại hóa theo yêu cầu tối thiểu vùng đặc biệt khó khăn Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức cá nhân để thực hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em Tổ chức cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên trẻ em tham gia hoạt động xã hội cộng đồng Thực kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em theo quy định Thực nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật Điều Các loại hình trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trường mầm non, trường mẫu giáo (sau gọi chung nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tổ chức theo loại hình: công lập, dân lập tư thục Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập quan Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ chi thường xuyên Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập cộng đồng dân cư sở thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động quyền địa phương hỗ trợ Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất bảo đảm kinh phí hoạt động nguồn vốn ngân sách nhà nước Điều Phân cấp quản lý nhà nước nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4 Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) thực chức quản lý nhà nước giáo dục nhà trường, nhà trẻ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) thực chức quản lý nhà nước giáo dục nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Phòng giáo dục đào tạo thực chức tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước giáo dục nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Điều Tổ chức hoạt động nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập; nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Tổ chức hoạt động nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập; nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật thực theo quy định Điều lệ Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non dân lập; Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục; Quy định giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chương II VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ Điều Vị trí, nhiệm vụ nhà trường, nhà trẻ Nhà trường, nhà trẻ có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng Nhà trường, nhà trẻ hỗ trợ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập địa bàn theo phân công cấp có thẩm quyền thực nhiệm vụ nêu Điều Điều lệ Điều Tên nhà trường, nhà trẻ; biển tên nhà trường, nhà trẻ Tên nhà trường, nhà trẻ quy định sau: Trường mầm non (hoặc trường mẫu giáo nhà trẻ) tên riêng nhà trường, nhà trẻ Không ghi loại hình nhà trường, nhà trẻ công lập, dân lập hay tư thục Tên nhà trường, nhà trẻ ghi định thành lập nhà trường, nhà trẻ, dấu, biển tên nhà trường, nhà trẻ giấy tờ giao dịch 2.5 Biển tên nhà trường, nhà trẻ a) Góc bên trái - Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân tên riêng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục Đào tạo Điều Điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục6 Nhà trường, nhà trẻ thành lập có đủ điều kiện sau: a) Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch mạng lưới sở giáo dục địa phương quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình nội dung giáo dục; đất đai, sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức máy, nguồn lực tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng phát triển nhà trường, nhà trẻ Nhà trường, nhà trẻ phép hoạt động giáo dục có đủ điều kiện sau: a) Có định thành lập định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; b) Có đất đai, trường sở, sở vật chất, thiết bị theo quy định Chương IV Điều lệ này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, trì phát triển hoạt động giáo dục; c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy người lao động; d) Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng 50 trẻ em không 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; đ) Có Chương trình giáo dục mầm non tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; e) Có đội ngũ giáo viên, cán quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý cấu, bảo đảm thực Chương trình giáo dục mầm non tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định Điều 22, Điều 24 Điều lệ này; g) Có đủ nguồn lực tài theo quy định để đảm bảo trì phát triển hoạt động giáo dục; h) Có quy chế tổ chức hoạt động nhà trường, nhà trẻ Trong thời hạn 02 (hai) năm, nhà trường, nhà trẻ có đủ điều kiện quy định Khoản Điều cho phép hoạt động giáo dục Hết thời hạn quy định không đủ điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục định thành lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ bị thu hồi Điều Thẩm quyền thành lập cho phép thành lập, thu hồi định thành lập cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình hoạt động giáo dục sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường, nhà trẻ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định thành lập nhà trường, nhà trẻ công lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục Trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp huyện cho phép hoạt động giáo dục, đình hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Người có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ có thẩm quyền thu hồi định thành lập cho phép thành lập; định sáp nhập, chia, tách; giải thể nhà trường, nhà trẻ Người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục có thẩm quyền định đình hoạt động giáo dục Điều 10 Hồ sơ trình tự, thủ tục thành lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Hồ sơ trình tự, thủ tục thành lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ quy định sau: a) Hồ sơ thành lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, bao gồm: - Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ quan chủ quản nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức cá nhân nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhà trường, nhà trẻ; - Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch mạng lưới sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình nội dung giáo dục; đất đai, sở vật chất, thiết bị; tổ chức máy hoạt động đội ngũ giáo viên cán quản lý; nguồn lực tài chính; quy hoạch, kế hoạch giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ giai đoạn Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực kế hoạch bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm đầu thành lập năm tiếp theo, có thuyết minh rõ tính khả thi hợp pháp nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà trường, nhà trẻ giai đoạn; - Có văn chủ trương giao đất hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu (năm) năm; - Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt thiết kế sơ công trình kiến trúc xây dựng khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ thiết kế công trình kiến trúc (nếu có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; b) Trình tự, thủ tục thành lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ quy định sau: - Ủy ban nhân dân cấp xã nhà trường, nhà trẻ công lập; tổ chức, cá nhân nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục lập hồ sơ theo quy định điểm khoản Điều gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đạo phòng giáo dục đào tạo phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ thẩm định thực tế điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo nội dung điều kiện quy định điểm a Khoản Điều này; - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ý kiến thẩm định văn phòng giáo dục đào tạo phòng chuyên môn có liên quan, đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định Khoản Điều Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định thành lập nhà trường, nhà trẻ công lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Nếu không đáp ứng đủ điều kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn trả lời nêu rõ lý Hồ sơ, trình tự thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ quy định sau: a) Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ gồm: - Bản chứng thực Quyết định thành lập Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; - Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục; - Báo cáo chi tiết tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ Báo cáo cần làm rõ công việc cụ thể hoàn thành thực hiện: điều kiện đất đai, sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên cán quản lý, tài chính; - Danh sách đội ngũ giáo viên ghi rõ trình độ chuyên môn đào tạo; hợp đồng làm việc ký nhà trường, nhà trẻ với giáo viên; - Danh sách cán giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, ban, tổ chuyên môn ghi rõ trình độ chuyên môn đào tạo; hợp đồng làm việc ký nhà trường, nhà trẻ với cán quản lý; - Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực chương trình giáo dục mầm non; - Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, sở vật chất, thiết bị đáp ứng điều kiện quy định Điều 27, 28, 29, 30 Điều lệ này; - Văn pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu (năm) năm; - Các văn pháp lý xác nhận số tiền có nhà trường, nhà trẻ quản lý, bảo đảm tính hợp pháp cam kết sử dụng để đầu tư xây dựng chi phí cho hoạt động thường xuyên nhà trường, nhà trẻ sau cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn cân đối vốn để bảo đảm trì ổn định hoạt động nhà trường, nhà trẻ giai đoạn năm, nhà trường, nhà trẻ tuyển sinh - Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế chi tiêu nội nhà trường, nhà trẻ b) Trình tự, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ quy định sau: - Phòng giáo dục đào tạo tiếp nhận tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu quy định điểm a Khoản Điều thông báo để nhà trường, nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ tài liệu quy định điểm a Khoản Điều thông báo kế hoạch thẩm định thực tế nhà trường, nhà trẻ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, phòng giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp với phòng có liên quan tổ chức thẩm định thực tế - Nếu nhà trường, nhà trẻ đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Điều lệ trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp huyện Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Điều lệ phòng giáo dục đào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ văn nêu rõ lý Điều 11 Sáp nhập, chia, tách, đình hoạt động giáo dục, giải thể nhà trường, nhà trẻ Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ a) Việc sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ phải bảo đảm yêu cầu sau: - Phù hợp với quy hoạch mạng lưới sở giáo dục; - Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; - Bảo đảm quyền lợi trẻ em, cán quản lý, giáo viên nhân viên; - Góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ b) Hồ sơ gồm có: - Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ; - Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ; c) Trình tự, thủ tục, sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ thực theo quy định Điều 10 Điều lệ Đình hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ a) Nhà trường, nhà trẻ bị đình hoạt động giáo dục xảy trường hợp sau đây: - Có hành vi gian lận để cho phép hoạt động giáo dục; - Không bảo đảm điều kiện để phép hoạt động giáo dục quy định Khoản Điều Điều lệ này; - Người cho phép hoạt động giáo dục không thẩm quyền; - Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày cho phép hoạt động giáo dục; - Vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giáo dục mức độ phải đình chỉ; - Các trường hợp khác theo quy định pháp luật b) Hồ sơ đình hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ gồm: - Quyết định thành lập đoàn kiểm tra phòng giáo dục đào tạo; - Biên kiểm tra; - Các chứng chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm trường hợp quy định điểm a Khoản này; - Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp trẻ em, giáo viên, cán nhân viên nhà trường, nhà trẻ c) Trình tự, thủ tục đình hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ quy định sau: - Khi phát nhà trường, nhà trẻ vi phạm trường hợp quy định điểm a Khoản này, phòng giáo dục đào tạo lập hồ sơ thông báo cho nhà trường, nhà trẻ hành vi vi phạm; - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho nhà trường, nhà trẻ việc phát hành vi vi phạm, trưởng phòng giáo dục đào tạo xem xét định đình hay không đình hoạt động giáo dục d) Quyết định đình hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ phải xác định rõ lý đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi trẻ em, giáo viên, cán nhân viên trường Quyết định đình hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ phải công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng đ) Sau thời hạn đình chỉ, nhà trường, nhà trẻ khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc đình trưởng phòng giáo dục đào tạo xem xét, định cho phép hoạt động giáo dục trở lại nhà trường, nhà trẻ Giải thể nhà trường, nhà trẻ a) Nhà trường, nhà trẻ bị giải thể xảy trường hợp sau đây: - Vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý, tổ chức, hoạt động nhà trường, nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; - Hết thời gian đình mà không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; - Mục tiêu nội dung hoạt động định thành lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ không phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; - Theo đề nghị tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ b) Hồ sơ giải thể gồm có: - Quyết định thành lập đoàn kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện; - Biên kiểm tra; - Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ phòng giáo dục đào tạo xác định rõ lý đề nghị giải thể kèm theo chứng chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm ba trường hợp đầu dẫn đến bị giải thể quy định điểm a Khoản Điều tờ trình đề nghị giải thể tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ, nêu rõ lý giải thể, biện pháp giải quyền lợi hợp pháp trẻ em, giáo viên, cán nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải tài sản trường c) Trình tự, thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ quy định sau: - Tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ nộp hồ sơ đề nghị giải thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện Trong trường hợp phát có báo cáo quan, tổ chức cá nhân việc nhà trường, nhà trẻ có hành vi vi phạm ba trường hợp đầu dẫn đến bị giải thể quy định điểm a Khoản Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đạo phòng giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp với phòng có liên quan thời hạn 20 ngày, tiến hành kiểm tra xác a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hoạt động giáo dục khác; b) Thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục thành viên tổ theo kế hoạch nhà trường, nhà trẻ; c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần lần Điều 15 Tổ văn phòng Tổ văn phòng gồm nhân viên làm công tác y tế trường học, văn thư, kế toán nhân viên khác Nhiệm vụ tổ văn phòng gồm: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hoạt động nhà trường, nhà trẻ chăm sóc, dinh dưỡng; b) Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ nhà trường, nhà trẻ; c) Thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu công việc thành viên tổ theo kế hoạch nhà trường, nhà trẻ; d) Tham gia đánh giá, xếp loại thành viên Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ hai tuần lần Điều 16 Hiệu trưởng Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhà trường, nhà trẻ 2.15 Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy trình bổ nhiệm công nhận Hiệu trưởng cấp có thẩm quyền Nhiệm kỳ Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ năm Sau năm, Hiệu trưởng đánh giá bổ nhiệm lại công nhận lại Đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, Hiệu trưởng giao quản lý nhà trường nhà trẻ không hai nhiệm kì Sau năm học, nhiệm kì công tác, Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ cán bộ, giáo viên trường cấp có thẩm quyền đánh giá công tác quản lý hoạt động chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định Người bổ nhiệm công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: a) Có trình độ chuẩn đào tạo có trung cấp sư phạm mầm non, có năm công tác liên tục giáo dục mầm non Trường hợp yêu cầu đặc biệt công việc, người bổ nhiệm công nhận Hiệu trưởng có thời gian công tác giáo dục mầm non theo quy định; b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán quản lý; có uy tín phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ có sức khoẻ Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch giáo dục năm học; báo cáo, đánh giá kết thực trước Hội đồng trường cấp có thẩm quyền; b) Thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng hội đồng tư vấn nhà trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó Đề xuất thành viên Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền định; c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật giáo viên, nhân viên theo quy định; d) Quản lý sử dụng có hiệu nguồn tài chính, tài sản nhà trường, nhà trẻ; đ) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhà trường, nhà trẻ; định khen thưởng, phê duyệt kết đánh giá trẻ theo nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Bộ Giáo dục Đào tạo quy định; e) Dự lớp bồi dưỡng trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia hoạt động giáo dục tuần; hưởng chế độ phụ cấp sách ưu đãi theo quy định; f) Thực quy chế dân chủ sở tạo điều kiện cho tổ chức trị - xã hội nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; g) Thực xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò nhà trường cộng đồng Điều 17 Phó Hiệu trưởng 1.16 Phó Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy trình bổ nhiệm công nhận Phó Hiệu trưởng cấp có thẩm quyền Phó Hiệu trưởng người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trước pháp luật Trường hạng I có phó hiệu trưởng; trường hạng II có phó hiệu trưởng; bố trí thêm phó hiệu trưởng có từ điểm trường có từ 20 trẻ em khuyết tật trở lên Các hạng I, II nhà trường, nhà trẻ quy định Thông tư số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 liên tịch Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở giáo dục mầm non công lập Người bổ nhiệm công nhận làm phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: a) Có trung cấp sư phạm mầm non, có năm công tác liên tục giáo dục mầm non Trường hợp yêu cầu đặc biệt công việc, người bổ nhiệm công nhận phó hiệu trưởng có thời gian công tác giáo dục mầm non theo quy định; b) Có uy tín phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có lực quản lý nhà trường, nhà trẻ có sức khoẻ Nhiệm vụ quyền hạn phó hiệu trưởng: a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc hiệu trưởng phân công; b) Điều hành hoạt động nhà trường, nhà trẻ hiệu trưởng ủy quyền; c) Dự lớp bồi dưỡng trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia hoạt động giáo dục tuần; hưởng chế độ phụ cấp sách ưu đãi theo quy định Điều 18 Hội đồng trường Hội đồng trường nhà trường, nhà trẻ công lập, Hội đồng quản trị nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục gọi chung Hội đồng trường Hội đồng trường tổ chức chịu trách nhiệm định phương hướng hoạt động nhà trường, nhà trẻ, huy động giám sát việc sử dụng nguồn lực dành cho nhà trường, nhà trẻ, gắn nhà trường, nhà trẻ với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực mục tiêu giáo dục Cơ cấu tổ chức, nội quy hoạt động thủ tục thành lập Hội đồng trường công lập: a) Cơ cấu tổ chức: Hội đồng trường công lập gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu (gồm Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng), đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng Hội đồng trường có Chủ tịch, Thư ký thành viên khác Chủ tịch Hội đồng trường không thiết hiệu trưởng Số lượng thành viên Hội đồng trường có người b) Nội quy hoạt động: - Hội đồng trường họp thường kỳ hai lần năm học Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải vấn đề phát sinh trình thực nhiệm vụ quyền hạn nhà trường, nhà trẻ Chủ tịch Hội đồng trường mời đại diện quyền đoàn thể địa phương tham dự họp Hội đồng trường cần thiết Phiên họp Hội đồng trường công nhận hợp lệ có mặt từ ba phần tư số thành viên Hội đồng trường trở lên (trong có Chủ tịch hội đồng) Nghị Hội đồng trường thông qua có hiệu lực hai phần ba số thành viên có mặt trí Các nghị Hội đồng trường công bố công khai toàn nhà trường, nhà trẻ; - Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ có trách nhiệm thực nghị kết luận Hội đồng trường nội dung quy định Khoản Điều Khi Hiệu trưởng không trí với nghị kết luận Hội đồng trường, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến quan quản lý giáo dục cấp Trong chờ ý kiến cấp trên, Hiệu trưởng phải thực theo nghị kết luận Hội đồng trường vấn đề không trái với pháp luật hành Điều lệ trường mầm non c)17 Thủ tục thành lập: Căn vào cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động Hội đồng trường, tập thể giáo viên tổ chức, đoàn thể nhà trường, nhà trẻ giới thiệu nhân sự, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân làm tờ trình gửi phòng giáo dục đào tạo Chủ tịch Hội đồng trường thành viên hội đồng bầu; Thư ký hội đồng trường Chủ tịch hội đồng trường định Trưởng phòng giáo dục đào tạo công nhận Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường Nhiệm kỳ Hội đồng trường năm Hằng năm, có thay đổi nhân sự, Hiệu trưởng làm văn đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận, bổ sung thành viên Hội đồng trường Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường công lập: a) Quyết nghị mục tiêu, chiến lược, dự án, kế hoạch đầu tư phát triển nhà trường, nhà trẻ giai đoạn năm học; b) Quyết nghị tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản nhà trường, nhà trẻ; giới thiệu người để bổ nhiệm làm hiệu trưởng theo yêu cầu quan có thẩm quyền; c) Giám sát hoạt động nhà trường, nhà trẻ; giám sát việc thực nghị Hội đồng trường, việc thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường, nhà trẻ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, cấu tổ chức, thủ tục thành lập nội quy hoạt động Hội đồng quản trị nhà trường, nhà trẻ dân lập; nhà trường, nhà trẻ tư thục thực theo Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non dân lập, Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục Điều 19 Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tư vấn Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệu trưởng thành lập vào đầu năm học Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng Các thành viên hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng Hội đồng thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em nhà trường, nhà trẻ Hội đồng thi đua khen thưởng họp vào cuối học kỳ cuối năm học Trường hợp cần thiết, hiệu trưởng thành lập Hội đồng tư vấn giúp Hiệu trưởng chuyên môn, quản lý nhà trường Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần thời gian hoạt động hội đồng tư vấn Hiệu trưởng quy định Điều 20 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn thể nhà trường, nhà trẻ Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trường lãnh đạo nhà trường, nhà trẻ hoạt động khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật Điều lệ Đảng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức xã hội khác hoạt động nhà trường, nhà trẻ theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức nhằm giúp nhà trường, nhà trẻ thực mục tiêu giáo dục Điều 21 Quản lý tài sản, tài Quản lý tài sản nhà trường, nhà trẻ tuân theo quy định pháp luật Mọi thành viên nhà trường, nhà trẻ có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường, nhà trẻ Việc quản lý thu, chi từ nguồn tài nhà trường, nhà trẻ thực theo quy định hành Bộ Tài Bộ Giáo dục Đào tạo Chương III CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM Điều 22 Chương trình giáo dục, kế hoạch thực chương trình giáo dục Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thực chương trình giáo dục mầm non Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em vào chương trình, hướng dẫn nhiệm vụ năm học điều kiện địa phương Đối với trẻ khuyết tật nhà trường, nhà trẻ thực kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục linh hoạt, phù hợp với khả cá nhân theo Quy định giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật Điều 23 Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tài liệu phục vụ chương trình giáo dục mầm non Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tài liệu hướng dẫn sử dụng nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có trách nhiệm trang bị thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tài liệu phục vụ chương trình giáo dục mầm non; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu, thiết bị nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ khuyết tật theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 24 Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tiến hành thông qua hoạt động theo quy định chương trình giáo dục mầm non Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha mẹ trẻ cộng đồng Điều 25 Hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Đối với nhà trường a) Hồ sơ quản lý trẻ em; b) Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập (nếu có); c) Hồ sơ quản lý nhân sự; d) Hồ sơ quản lý chuyên môn; đ) Sổ lưu trữ văn bản, công văn; e) Hồ sơ quản lý tài sản, sở vật chất, tài chính; f) Hồ sơ quản lý bán trú Đối với giáo viên a) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em; b) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khỏe, theo dõi đánh giá trẻ; c) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn; d) Sổ theo dõi tài sản nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Điều 26 Đánh giá kết nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Kiểm tra định kỳ sức khỏe trẻ em: hai lần năm học 2.18 Thực đo chiều cao, cân nặng, ghi theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ em 24 tháng tuổi tháng lần, trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên quý lần Đánh giá phát triển trẻ em: Căn quy định chuẩn phát triển trẻ em theo độ tuổi Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trẻ em khuyết tật học hòa nhập đánh giá tiến dựa vào mục tiêu kế hoạch giáo dục cá nhân Chương IV TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ, NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP Mục 1: TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ Điều 27 Nhà trường, nhà trẻ Nhà trường, nhà trẻ đặt khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ; đảm bảo quy định an toàn vệ sinh môi trường Độ dài đường trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ: khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu tái định cư, khu vực ngoại thành, nông thôn không km; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không 2km 3.19 Diện tích khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ gồm: diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích xanh, đường Diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu 12m2 cho trẻ khu vực đồng bằng, trung du; 8m2 cho trẻ khu vực thành phố, thị xã núi cao Đối với nơi khó khăn đất đai, thay diện tích sử dụng đất diện tích sàn xây dựng bảo đảm đủ diện tích theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm lập đề án báo cáo việc sử dụng diện tích thay phải Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Khuôn viên nhà trường, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên gạch, gỗ, tre, kim loại xanh cắt tỉa làm hàng rào, cổng nhà trường, nhà trẻ có biển tên nhà trường, nhà trẻ theo quy định Điều Điều lệ Cơ cấu khối công trình: a) Yêu cầu chung - Các công trình phải đảm bảo quy cách tiêu chuẩn thiết kế quy định vệ sinh trường học hành - Bố trí công trình cần đảm bảo độc lập khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo với khối phục vụ; Đảm bảo an toàn yêu cầu giáo dục với độ tuổi; Đảm bảo lối thoát hiểm có cố hệ thống phòng cháy chữa cháy - Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng b) Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Số phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo xây dựng tương ứng số nhóm, lớp theo độ tuổi nhà trường, nhà trẻ, đảm bảo nhóm, lớp có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em riêng Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em gồm: - Phòng sinh hoạt chung; - Phòng ngủ; - Phòng vệ sinh; - Hiên chơi c) Khối phòng phục vụ học tập: phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật phòng đa chức d) Khối phòng tổ chức ăn: khu vực nhà bếp kho e) Khối phòng hành quản trị gồm: - Văn phòng trường; - Phòng hiệu trưởng; - Phòng phó hiệu trưởng; - Phòng hành quản trị; - Phòng Y tế; - Phòng bảo vệ; - Phòng dành cho nhân viên; - Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên; - Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên Sân vườn gồm: sân chơi nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - xanh Điều 28 Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo 1,5 - 1,8m2 cho trẻ; đủ ánh sáng tự nhiên thoáng; nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng gỗ Được phép sử dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo Phòng sinh hoạt chung có thiết bị sau: - Bàn, ghế trẻ quy cách đủ cho số trẻ lớp; - Bàn, ghế, bảng cho giáo viên; - Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu; - Hệ thống đèn, hệ thống quạt Phòng ngủ: Đảm bảo 1,2 - 1,5m2 cho trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông Phòng ngủ bao gồm thiết bị sau: - Giường, phản, chiếu, đệm, chăn, gối, màn, quạt tùy theo khí hậu miền; - Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ 3.20 Phòng vệ sinh: Đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho trẻ; trẻ mẫu giáo có chỗ riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái Phòng vệ sinh xây dựng liền kề với phòng sinh hoạt chung, thuận tiện cho sử dụng dễ quan sát Phòng vệ sinh có thiết bị sau: - Đối với trẻ nhà trẻ: vòi nước rửa tay; ghế ngồi bô; bố trí máng tiểu, bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng; vòi tắm; bể có nắp đậy bồn chứa nước - Đối với trẻ mẫu giáo: vòi nước rửa tay; chỗ tiểu bệ xí cho trẻ em trai trẻ em gái; vòi tắm; bể có nắp đậy bồn chứa nước 4.21 Hiên chơi: Đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho trẻ, chiều rộng không 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8-1m, sử dụng đứng với khoảng cách hai không lớn 0,1m Điều 29 Nhà bếp Đảm bảo 0,3 - 0,35m2 cho trẻ Gồm có khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu ăn, khu chia thức ăn; thiết kế tổ chức theo dây chuyền hoạt động chiều Nhà bếp có thiết bị sau đây: a) Có đầy đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn bán trú trường; Có dụng cụ chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; b) Có tủ lạnh để lưu mẫu thực phẩm trẻ em ăn bán trú; Có đủ nước sử dụng, chất lượng nước phải quan Y tế kiểm định; c) Đảm bảo việc xử lí chất thải quy định; Đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ Điều 30 Yêu cầu thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu Nhà trường, nhà trẻ phải có đủ thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, tài liệu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; sử dụng có hiệu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Nhà trường, nhà trẻ sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu danh mục Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ em mầm non Nhà trường, nhà trẻ phải có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu Mục 2: TÀI SẢN CỦA NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP Điều 31 Yêu cầu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không bị dột nát, xây dựng kiên cố bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng xếp gọn gàng Nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng gỗ Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: đảm bảo 1,5 m2 cho trẻ Có đủ nước dùng cho sinh hoạt đủ nước uống hàng ngày cho trẻ Có chỗ chơi, có hàng rào cổng bảo vệ an toàn cho trẻ, có phòng vệ sinh 0,4 m2 cho trẻ phương tiện phù hợp với lứa tuổi đủ phục vụ Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; Đảm bảo phòng chống cháy nổ vệ sinh an toàn thực phẩm Thực chế độ đăng kiểm thực phẩm Điều 32 Trang thiết bị nhóm trẻ độc lập Có chiếu thảm cho trẻ ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, cho trẻ ngủ, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, giá để khăn ca cốc cho trẻ, có đủ bô vệ sinh cho trẻ dùng; Một ghế cho giáo viên Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ gồm: đồ chơi, đồ dùng tài liệu phục vụ hoạt động chơi chơi - tập có chủ đích Đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ Có đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ, gồm: tài liệu hướng dẫn thực hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ theo dõi tài sản nhóm trẻ; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy cho cha mẹ Điều 33 Trang thiết bị lớp mẫu giáo độc lập Có bàn, ghế quy cách cho trẻ ngồi (đặc biệt trẻ tuổi): bàn hai ghế cho hai trẻ; Một bàn, ghế bảng cho giáo viên; Kệ để đồ dùng, đồ chơi; Thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt Nếu lớp bán trú, có ván giường nằm, chăn, gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngủ Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ bao gồm: đồ chơi, đồ dùng tài liệu cho hoạt động chơi học có chủ đích Đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: tài liệu hướng dẫn thực hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ ghi chép tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ngày; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy cho cha mẹ Chương V GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN Điều 34 Giáo viên nhân viên Giáo viên sở giáo dục mầm non người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nhân viên người làm nhiệm vụ phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em sở giáo dục mầm non Điều 35 Nhiệm vụ giáo viên Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trẻ em thời gian trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thực công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em; Bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng Điều 36 Nhiệm vụ nhân viên Thực nhiệm vụ giao theo kế hoạch phân công Hiệu trưởng Thực quy chế chuyên môn nghề nghiệp chấp hành nội quy nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bảo đảm an toàn cho trẻ ăn uống sinh hoạt nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để xảy ngộ độc trẻ Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín thân nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Thực nghĩa vụ công dân quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng Điều 37 Quyền giáo viên nhân viên Được đảm bảo điều kiện để thực nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hưởng lương, phụ cấp chế độ khác theo quy định pháp luật cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo chế độ, sách quy định nhà giáo Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự Được thực quyền khác theo quy định pháp luật Điều 38 Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên nhân viên Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên mầm non có tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non; Trình độ chuẩn đào tạo nhân viên y tế học đường, kế toán có tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn giao; Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải bồi dưỡng nghiệp vụ giao Điều 39 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên nhân viên Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ em Trang phục giáo viên nhân viên gọn gàng, phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Điều 40 Các hành vi giáo viên nhân viên không làm Các hành vi giáo viên không làm: a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp; b) Xuyên tạc nội dung giáo dục; c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; d) Đối xử không công trẻ em; e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; f) Bớt xén phần ăn trẻ em; Làm việc riêng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Các hành vi nhân viên không làm: a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp; b) Đối xử không công trẻ em; c) Bớt xén phần ăn trẻ em; Làm việc riêng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em Điều 41 Khen thưởng xử lý vi phạm Giáo viên nhân viên có thành tích khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua danh hiệu cao quý khác theo quy định Giáo viên nhân viên có hành vi vi phạm quy định Điều lệ tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý theo quy định Chương VI TRẺ EM Điều 42 Tuổi sức khỏe trẻ em mầm non Trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi nhận vào nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Không tiếp nhận trẻ em mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy hiểm vào học sở giáo dục mầm non Điều 43 Quyền trẻ em sách trẻ em Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định lập kế hoạch giáo dục cá nhân Được chăm sóc sức khỏe ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh trả tiền sở y tế công lập Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu Được giảm phí dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Điều 44 Nhiệm vụ trẻ em Đi học đều; Tham gia đầy đủ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ em; Thực quy định nhà trường Có lời nói, cử lễ phép, có thói quen vệ sinh văn minh phù hợp lứa tuổi Trang phục sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho hoạt động vui chơi học tập Giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ nơi công cộng Điều 45 Khen thưởng, nhắc nhở Trẻ em chăm, ngoan khen ngợi, động viên, khích lệ Trẻ em mắc lỗi giáo viên nhắc nhở trao đổi với gia đình Chương VII QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ, NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VỚI GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Điều 46 Trách nhiệm nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập chủ động đề xuất biện pháp với cấp ủy quyền địa phương, phối hợp với gia đình xã hội nhằm thống quy mô, kế hoạch phát triển nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, biện pháp giáo dục trẻ em quan tâm giúp đỡ trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Phối hợp với quan, tổ chức trị - xã hội cá nhân có liên quan nhằm: a) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ cộng đồng; thực phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập b) Huy động nguồn lực cộng đồng chăm lo nghiệp giáo dục mầm non; góp phần xây dựng sở vật chất; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em Điều 47 Trách nhiệm gia đình Thường xuyên liên hệ với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập để thông báo kịp thời tình hình trẻ em nhằm phối hợp việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tham gia hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Điều 48 Ban đại diện cha mẹ trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nhà trường, nhà trẻ có Ban đại diện cha mẹ trẻ em nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Ban đại diện cha mẹ trẻ em nhà trường, nhà trẻ Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có Ban đại diện cha mẹ trẻ em nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Ban đại diện cha mẹ trẻ em tổ chức hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Dieu le truong mam non , Dieu le truong mam non , Dieu le truong mam non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay