Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghiệp hà nội

128 200 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU HIỀN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU HIỀN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS VŨ MẠNH CHIẾN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS.TS VŨ MẠNH CHIẾN Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp tự thân thực hiện, có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Luận văn có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, phòng Đào tạo khoa Sau đại học Nhà trƣờng, ngƣời trang bị kiến thức cho em suốt trình học tập Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, em nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân, đồng nghiệp, ngƣời hỗ trợ thầm lặng, giúp đỡ em nhiệt tình việc thu thập thông tin, số liệu, tài liệu nghiên cứu nhƣ đóng góp ý kiến quý báu suốt trình thực đề tài Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo - PGS TS Vũ Mạnh Chiến, ngƣời trực tiếp bảo, tận tình hƣớng dẫn khoa học giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Trong trình thực không tránh thiếu sót kiến thức kỹ năng, em mong nhận đƣợc ý kiến nhận xét thầy cô để có thêm kinh nghiệm tích lũy cho việc học tập công tác sau Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hiền MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU i DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN .6 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm 15 1.2.1 Khái niệm dịch vụ 15 1.2.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ 16 1.2.3 Sự hài lòng khách hàng 18 1.2.4 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 19 1.2.5 Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ 21 1.2.6 Chất lượng giáo dục đại học 29 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 2.1.1 Nghiên cứu sơ (định tính) 34 2.1.2 Nghiên cứu thức (định lượng) 37 2.1.3 Bảng hỏi khảo sát 37 2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 38 2.2.1 Mô hình nghiên cứu 38 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 40 Chƣơng 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG .42 3.1 Khái quát trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 42 3.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 44 3.3 Nội dung kết nghiên cứu 50 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 3.3.1 Thống kê mô tả kết khảo sát chung 50 3.3.2 Thống kê mô tả kết khảo sát nhân tố 51 3.4 Đánh giá bảng hỏi 56 3.4.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA - exploratory factor analysis) 56 3.4.2 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 61 3.5 Kiểm định phù hợp mô hình – phân tích hồi quy 66 3.5.1 Phân tích hồi quy 66 3.5.2 Kết phân tích hồi quy đa biến 69 3.5.4 Kiểm định giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5 70 3.6 Phân tích phƣơng sai (ANOVA) 71 3.6.1 Kiểm định khác biệt kết đánh giá chất lượng đào tạo nhóm đối tượng khảo sát theo yếu tố đặc điểm cá nhân 72 3.6.2 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng nhóm đối tượng khảo sát 76 Chƣơng 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ 78 4.1 Đối với đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo 78 4.2 Đội ngũ chuyên viên phục vụ đào tạo 80 4.3 Phòng học máy móc thiết bị phục vụ đào tạo 81 4.4 Thư viện phục vụ đào tạo 81 4.5 Tổ chức, quản lý đánh giá đào tạo 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Thành phần chất lƣợng dịch vụ đào tạo sinh viên Trang Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Thống kê mô tả biến quan sát mức độ hài lòng 55 Bảng 3.7 Tổng hợp kết khảo sát theo nhóm nhân tố 56 10 Bảng 3.8 Kết phân tích nhân tố khám phá lần 56 11 Bảng 3.9 Kết phân tích nhân tố khám phá 57 12 Bảng 3.10 Kết phân tích nhân tố khám phá 59 13 Bảng 3.11 14 Bảng 3.12 15 Bảng 3.13 khối ngành kinh tế Cấu trúc bảng hỏi thang đo Số sinh viên đƣợc điều tra học khoa theo năm học Kết học tập đƣợc sinh viên điều tra giới tính Thống kê mô tả biến quan sát nhân tố Tổ chức, quản lý đào tạo Thống kê mô tả biến quan sát Nhân tố Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị Thống kê mô tả biến quan sát Nhân tố Quản lý nhân viên phục vụ Bảng tóm tắt nhân tố tƣơng ứng với biến quan sát Bảng tóm tắt Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố Năng lực giảng viên, chƣơng trình đào tạo Bảng tóm tắt Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố lực nhân viên phục vụ i 36 38 45 49 52 53 54 61 62 63 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Bảng tóm tắt Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố 16 Bảng 3.14 17 Bảng 3.15 18 Bảng 3.16 19 Bảng 3.17 20 Bảng 3.18 21 Bảng 3.19 Bảng tóm tắt kết hồi quy 67 22 Bảng 3.20 Bảng tóm tắt kết phân tích phƣơng sai 67 23 Bảng 3.21 Bảng tóm tắt kết hồi qua 06 nhân tố 68 24 Bảng 3.22 Kết hồi quy đa biến 69 25 Bảng 3.23 26 Bảng 3.24 27 Bảng 3.25 28 Bảng 3.26 29 Bảng 3.27 Phòng học máy móc thiết bị Bảng tóm tắt Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố Giáo trình phục vụ đào tạo Bảng tóm tắt Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố Thƣ viện phục vụ đào tạo Bảng tóm tắt Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố Tổ chức quản lý, đánh giá đào tạo Bảng tóm tắt Cronbach’s Alpha hài lòng sinh viên Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5 Tổng hợp kết kiểm định theo yếu tố đặc điểm cá nhân Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết H6, H7, H8, H9 Tổng hợp kết kiểm định theo yếu tố đặc điểm cá nhân Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết H10, H11, H12, H15, H13 ii 63 64 64 65 66 70 72 76 76 76 DANH MỤC HÌNH Nội dung TT Hình Hình 1.1 Mô hình hài lòng khách hàng Teboul 22 Hình 1.2 Mô hình chất lƣợng kỹ thuật chức 23 Hình 1.3 Mô hình số hài lòng khách hàng Hoa Kỳ 24 Hình 1.4 Mô hình số hài lòng khách hàng quốc gia EU 28 Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu 36 Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ đào tạo 40 Hình 3.1 Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa 68 Hình 3.2 Kết kiểm định mô hình 71 iii Trang Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC BIỂU ĐỒ TT Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 Số sinh viên khảo sát khoa Kế toán kiểm toán 45 Biểu đồ 3.2 Số sinh viên khảo sát khoa Quản lý kinh doanh 46 Biểu đồ 3.3 Số sinh viên khảo sát khoa Sƣ phạm du lịch 46 Biểu đồ 3.4 Số sinh viên đƣợc khảo sát theo giới tính 47 Biểu đồ 3.5 Kết học tập sinh viên đƣợc khảo sát 48 Biểu đồ 3.6 Kết học tập sinh viên đƣợc khảo sát 48 Biểu đồ 3.7 Kết học tập sinh viên đƣợc khảo sát 49 Biểu đồ 3.8 Kết học tập sinh viên đƣợc khảo sát theo giới tính iv 50 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục 07: Kết phân tích Anova đánh giá chất lượng thành phần theo năm học Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N F1 F2 F3 F4 F5 F6 Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Minimu Maximu Bound m m 112 3.6512 46413 04386 3.5643 3.7381 1.75 5.00 240 3.5320 65705 04241 3.4485 3.6156 1.00 5.00 148 3.5781 60779 04996 3.4794 3.6769 1.00 5.00 Total 500 3.5724 60473 02704 3.5192 3.6255 1.00 5.00 112 3.3625 69517 06569 3.2323 3.4927 1.00 5.00 240 3.0883 77267 04988 2.9901 3.1866 1.00 5.00 148 3.0122 91792 07545 2.8631 3.1613 1.00 5.00 Total 500 3.1272 81163 03630 3.0559 3.1985 1.00 5.00 112 3.4978 75299 07115 3.3568 3.6388 1.50 5.00 240 3.0927 98737 06373 2.9672 3.2183 1.00 5.00 148 3.3936 78305 06437 3.2664 3.5208 1.00 5.00 Total 500 3.2725 89721 04012 3.1937 3.3513 1.00 5.00 112 3.4792 72255 06827 3.3439 3.6145 1.00 5.00 240 3.4306 80664 05207 3.3280 3.5331 1.00 5.00 148 3.4077 83916 06898 3.2713 3.5440 1.00 5.00 Total 500 3.4347 79743 03566 3.3646 3.5047 1.00 5.00 112 3.6577 76125 07193 3.5152 3.8003 1.33 5.00 240 3.3944 81762 05278 3.2905 3.4984 1.00 5.00 148 3.5495 76672 06302 3.4250 3.6741 1.33 5.00 Total 500 3.4993 79620 03561 3.4294 3.5693 1.00 5.00 112 3.8973 73564 06951 3.7596 4.0351 1.50 5.00 240 3.6354 81397 05254 3.5319 3.7389 1.00 5.00 148 3.8615 71861 05907 3.7448 3.9782 1.50 5.00 Total 500 3.7610 77755 03477 3.6927 3.8293 1.00 5.00 ANOVA Sum of Squares F1 F2 F3 F4 F5 F6 Between Groups Mean Square df 1.092 546 Within Groups 181.394 497 365 Total 182.486 499 8.522 4.261 Within Groups 320.188 497 644 Total 328.710 499 15.611 Within Groups 386.073 497 Total 401.684 499 334 167 Within Groups 316.976 497 638 Total 317.310 499 5.824 2.912 Within Groups 310.509 497 625 Total 316.333 499 7.361 3.680 Within Groups 294.329 497 592 Total 301.690 499 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig 1.496 225 6.614 001 7.806 10.048 000 777 262 770 4.661 010 6.215 002 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Multiple Comparisons Bonferroni Depend ent (I) Variabl N?mho e c F1 (J) N?mho Mean Difference, c I-J) Std Error 11920 06913 07310 07566 -.11920 06913 -.04609 06314 -.07310 07566 04609 06314 F2 09185 27417* * 10052 35034 -.27417* 09185 07617 08389 -.35034* 10052 -.07617 08389 * F3 10086 40506 10419 11038 * 10086 -.40506 -.30087* 09212 -.10419 11038 30087* 09212 F4 04861 09139 07151 10002 -.04861 09139 02290 08347 -.07151 10002 -.02290 08347 * F5 26329 09045 10819 09899 * -.26329 09045 -.15511 08261 -.10819 09899 15511 08261 * F6 26190 08806 03583 09638 08806 -.26190* * 08043 -.22607 -.03583 09638 * 22607 08043 * The mean difference is significant at the 0.05 level 95% Confidence Interval Sig Lower Bound 256 -.0469 1.000 -.1086 256 -.2853 1.000 -.1978 1.000 -.2549 1.000 -.1056 009 0535 002 1089 009 -.4948 1.000 -.1253 002 -.5918 1.000 -.2777 000 1628 1.000 -.1610 000 -.6473 003 -.5221 1.000 -.3693 003 0796 1.000 -.1709 1.000 -.1687 1.000 -.2681 1.000 -.1776 1.000 -.3118 1.000 -.2234 011 0460 825 -.1296 011 -.4806 183 -.3535 825 -.3460 183 -.0433 009 0504 1.000 -.1957 009 -.4734 015 -.4193 1.000 -.2673 015 0329 Upper Bound 2853 2549 0469 1056 1086 1978 4948 5918 -.0535 2777 -.1089 1253 6473 3693 -.1628 -.0796 1610 5221 2681 3118 1709 2234 1687 1776 4806 3460 -.0460 0433 1296 3535 4734 2673 -.0504 -.0329 1957 4193 Phụ lục 08: Kết phân tích Anova đánh giá chất lƣợng thành phần theo kết học tập Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N F1 Minim Maximu um m 3.7364 1.00 4.69 139 3.6277 57715 04895 3.5309 3.7245 1.75 5.00 292 3.5432 60352 03532 3.4737 3.6127 1.00 5.00 29 3.6940 67135 12467 3.4386 3.9493 2.06 4.69 2.6250 2.62 2.62 500 3.5724 60473 02704 3.5192 3.6255 1.00 5.00 39 3.4000 83729 13407 3.1286 3.6714 1.20 5.00 139 3.1655 73265 06214 3.0426 3.2883 1.00 5.00 292 3.0658 83055 04860 2.9701 3.1614 1.00 5.00 29 3.2069 90156 16742 2.8640 3.5498 1.00 4.40 2.8000 2.80 2.80 500 3.1272 81163 03630 3.0559 3.1985 1.00 5.00 39 3.2179 1.13000 18095 2.8516 3.5843 1.00 5.00 139 3.1223 99881 08472 2.9548 3.2898 1.00 5.00 292 3.3365 82096 04804 3.2419 3.4310 1.00 5.00 29 3.4483 69237 12857 3.1849 3.7116 1.75 5.00 2.5000 2.50 2.50 500 3.2725 89721 04012 3.1937 3.3513 1.00 5.00 39 3.5641 94329 15105 3.2583 3.8699 1.00 5.00 139 3.4844 71246 06043 3.3649 3.6039 1.00 5.00 292 3.4178 80264 04697 3.3254 3.5103 1.00 5.00 29 3.2299 89577 16634 2.8892 3.5706 1.00 5.00 2.3333 2.33 2.33 500 3.4347 79743 03566 3.3646 3.5047 1.00 5.00 39 3.5556 97132 15554 3.2407 3.8704 1.00 5.00 139 3.4532 84175 07140 3.3121 3.5944 1.00 5.00 292 3.5251 75359 04410 3.4383 3.6119 1.33 5.00 Total F5 Upper Bound 64536 10334 3.3180 Total F4 Std Lower Error Bound 39 3.5272 Total F3 Std Deviation Total F2 Mean Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 29 3.4138 2.6667 3.7006 2.00 5.00 2.67 2.67 500 3.4993 79620 03561 3.4294 3.5693 1.00 5.00 39 3.8718 77560 12420 3.6204 4.1232 2.00 5.00 139 3.7734 78071 06622 3.6424 3.9043 1.00 5.00 292 3.7620 77926 04560 3.6722 3.8517 1.00 5.00 29 3.5862 73277 13607 3.3075 3.8649 2.00 4.50 2.5000 2.50 2.50 77755 03477 3.6927 3.8293 1.00 5.00 Total F6 Total 500 3.7610 75412 14004 3.1269 ANOVA Sum of Squares F1 F2 F3 F4 F5 F6 Between Groups df Mean Square 2.079 520 Within Groups 180.407 495 364 Total 182.486 499 4.500 1.125 Within Groups 324.210 495 655 Total 328.710 499 5.940 1.485 Within Groups 395.745 495 799 Total 401.684 499 3.509 877 Within Groups 313.801 495 634 Total 317.310 499 1.518 380 Within Groups 314.815 495 636 Total 316.333 499 2.976 744 Within Groups 298.713 495 603 Total 301.689 499 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig 1.426 224 1.718 145 1.857 117 1.384 238 597 665 1.233 296 Phụ lục 09: Kết phân tích Anova đánh giá chất lƣợng thành phần theo cấp đào tạo Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimu Maximu m m F1 374 3.5598 62337 03223 3.4964 3.6232 1.00 5.00 126 3.6096 54633 04867 3.5133 3.7059 1.00 4.69 Tota l 500 3.5724 60473 02704 3.5192 3.6255 1.00 5.00 F2 374 3.0775 81965 04238 2.9942 3.1609 1.00 5.00 126 3.2746 77180 06876 3.1385 3.4107 1.00 5.00 Tota l 500 3.1272 81163 03630 3.0559 3.1985 1.00 5.00 F3 374 3.4037 80657 04171 3.3217 3.4858 1.00 5.00 126 2.8829 1.03329 09205 2.7008 3.0651 1.00 5.00 Tota l 500 3.2725 89721 04012 3.1937 3.3513 1.00 5.00 F4 374 3.3850 80233 04149 3.3034 3.4666 1.00 5.00 126 3.5820 76703 06833 3.4468 3.7172 1.00 5.00 Tota l 500 3.4347 79743 03566 3.3646 3.5047 1.00 5.00 F5 374 3.5294 76578 03960 3.4515 3.6073 1.33 5.00 126 3.4101 87753 07818 3.2553 3.5648 1.00 5.00 Tota l 500 3.4993 79620 03561 3.4294 3.5693 1.00 5.00 F6 374 3.7406 79601 04116 3.6597 3.8216 1.50 5.00 126 3.8214 71962 06411 3.6945 3.9483 1.00 5.00 Tota l 500 3.7610 77755 03477 3.6927 3.8293 1.00 5.00 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ANOVA Sum of Squares F1 F2 F3 F4 F5 F6 Between Groups Mean Square df 234 234 Within Groups 182.253 498 366 Total 182.486 499 3.660 3.660 Within Groups 325.050 498 653 Total 328.710 499 25.564 25.564 Within Groups 376.121 498 755 Total 401.684 499 3.657 3.657 Within Groups 313.653 498 630 Total 317.310 499 1.343 1.343 Within Groups 314.990 498 633 Total 316.333 499 615 615 Within Groups 301.074 498 605 Total 301.689 499 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig .639 425 5.607 018 33.848 000 5.806 016 2.123 146 1.017 314 Phụ lục 10: Kết phân tích Anova đánh giá chất lƣợng thành phần theo địa điểm học tập Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N Std Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimu Maximu m m F1 434 3.5690 60727 02915 3.5117 3.6263 1.00 5.00 66 3.5947 59184 07285 3.4492 3.7402 1.00 4.69 500 3.5724 60473 02704 3.5192 3.6255 1.00 5.00 F2 434 3.1323 82216 03947 3.0547 3.2098 1.00 5.00 66 3.0939 74356 09153 2.9111 3.2767 1.00 5.00 500 3.1272 81163 03630 3.0559 3.1985 1.00 5.00 F3 434 3.4078 79811 03831 3.3325 3.4831 1.00 5.00 66 2.3826 1.00501 12371 2.1355 2.6296 1.00 5.00 500 3.2725 89721 04012 3.1937 3.3513 1.00 5.00 F4 434 3.4132 78527 03769 3.3391 3.4873 1.00 5.00 66 3.5758 86636 10664 3.3628 3.7887 1.00 5.00 500 3.4347 79743 03566 3.3646 3.5047 1.00 5.00 F5 434 3.5415 77121 03702 3.4687 3.6142 1.33 5.00 66 3.2222 90267 11111 3.0003 3.4441 1.00 5.00 500 3.4993 79620 03561 3.4294 3.5693 1.00 5.00 F6 434 3.7558 77729 03731 3.6824 3.8291 1.50 5.00 66 3.7955 78435 09655 3.6026 3.9883 1.00 5.00 500 3.7610 77755 03477 3.6927 3.8293 1.00 5.00 Tota l Tota l Tota l Tota l Tota l Tota l Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ANOVA Sum of Squares F1 F2 F3 F4 F5 F6 Between Groups df Mean Square 038 038 Within Groups 182.449 498 366 Total 182.486 499 084 084 Within Groups 328.626 498 660 Total 328.710 499 60.219 60.219 Within Groups 341.466 498 686 Total 401.684 499 1.514 1.514 Within Groups 315.797 498 634 Total 317.310 499 5.839 5.839 Within Groups 310.494 498 623 Total 316.333 499 090 090 Within Groups 301.599 498 606 Total 301.690 499 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig .103 748 127 721 87.824 000 2.387 123 9.365 002 149 700 Phụ lục 11: Kết phân tích Anova Sự hài lòng theo giới tính Descriptives Suhailong 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimu Maxim m um Mean 451 3.418 66581 03135 3.3571 3.4804 1.00 5.00 49 3.632 68574 09796 3.4357 3.8296 2.00 4.86 500 3.439 67012 02997 3.3808 3.4986 1.00 5.00 Total Std Deviation N ANOVA Suhailong Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.022 2.022 Within Groups 222.059 498 446 Total 224.081 499 F 4.535 Sig .034 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục 12: Kết phân tích Anova Sự hài lòng theo ngành học Descriptives Suhailong 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minim Maxi um mum 261 3.3810 70954 04392 3.2945 3.4674 1.00 5.00 128 3.4632 57528 05085 3.3626 3.5638 1.71 4.71 41 3.7631 68259 10660 3.5476 3.9785 2.00 4.86 70 3.4265 62837 07510 3.2767 3.5764 2.00 4.71 500 3.4397 67012 02997 3.3808 3.4986 1.00 5.00 Total ANOVA Suhailong Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df 5.271 218.810 224.081 Mean Square 496 499 1.757 441 F 3.982 Sig .008 Multiple Comparisons Suhailong Bonferroni 95% Confidence Interval (I) (J) Nganh Nganh Mean Difference, I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound -.08222 07167 1.000 -.2721 1076 -.38211* 11158 004 -.6777 -.0866 -.04558 08940 1.000 08222 07167 1.000 -.29990 11919 073 03664 09874 1.000 38211* 11158 004 29990 11919 073 33654 13062 062 04558 08940 1.000 -.03664 09874 1.000 -.33654 13062 062 * The mean difference is significant at the 0.05 level -.2824 -.1076 -.6156 -.2249 0866 -.0158 -.0095 -.1912 -.2982 -.6825 1912 2721 0158 2982 6777 6156 6825 2824 2249 0095 Phụ lục 13: Kết phân tích Anova Sự hài lòng theo năm học Descriptives Suhailong 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimu Maxim m um N Mean 112 3.5676 61287 05791 3.4528 3.6824 1.00 5.00 240 3.3601 69113 04461 3.2722 3.4480 1.71 5.00 148 3.4720 66353 05454 3.3642 3.5798 1.00 5.00 Total 500 3.4397 67012 02997 3.3808 3.4986 1.00 5.00 ANOVA Suhailong Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.507 1.753 Within Groups 220.574 497 444 Total 224.081 499 F 3.951 Sig .020 Multiple Comparisons Suhailong Bonferroni (I) (J) N?mho N?mho c c 95% Confidence Interval Mean Difference, I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound * 07624 020 0244 3906 09559 08343 757 -.1048 2960 -.20748* 07624 020 -.3906 -.0244 -.11189 06963 326 -.2791 0554 -.09559 08343 757 -.2960 1048 11189 06963 326 -.0554 2791 20748 * The mean difference is significant at the 0.05 level Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục 14: Kết phân tích Anova Sự hài lòng theo kết học tập Descriptives Suhailong 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimu Maxim m um 39 3.4615 76403 12234 3.2139 3.7092 1.71 5.00 139 3.4830 68066 05773 3.3689 3.5972 1.00 5.00 292 3.4149 65563 03837 3.3394 3.4904 1.00 5.00 29 3.4778 65049 12079 3.2304 3.7253 2.00 4.43 2.7143 2.71 2.71 500 3.4397 67012 02997 3.3808 3.4986 1.00 5.00 Total ANOVA Suhailong Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.028 257 Within Groups 223.053 495 451 Total 224.081 499 F 570 Sig .684 Phụ lục 15: Kết phân tích Anova Sự hài lòng theo bậc đào tạo Descriptives Suhailong 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximu m 374 3.4400 66824 03455 3.3721 3.5080 1.00 5.00 126 3.4388 67834 06043 3.3192 3.5584 1.00 5.00 Total 500 3.4397 67012 02997 3.3808 3.4986 1.00 5.00 ANOVA Suhailong Sum of Squares Between Groups df Mean Square 000 000 Within Groups 224.081 498 450 Total 224.081 499 F 000 Sig .986 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục 16: Kết phân tích Anova Sự hài lòng theo địa điểm học tập Descriptives Suhailong 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimu Maximu m m 434 3.4513 66872 03210 3.3882 3.5144 1.00 5.00 66 3.3636 67945 08363 3.1966 3.5307 1.71 5.00 500 3.4397 67012 02997 3.3808 3.4986 1.00 5.00 F Sig Total ANOVA Suhailong Sum of Squares Between Groups df Mean Square 440 440 Within Groups 223.641 498 449 Total 224.081 499 980 323 [...]... câu hỏi sau: - Mức độ hài lòng của sinh viên về chất lƣợng đào tạo ngành Kinh tế trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội? - Các yếu tố cơ sở vật chất, chƣơng trình đào tạo, giảng viên, khả năng phục vụ, có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến sự hài lòng của sinh viên? - Làm thế nào để nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lƣợng đào tạo của sinh viên khối ngành Kinh tế trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội? 2 Mục đích... khóa học nhà trƣờng đang cung cấp - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên khối kinh tế của trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên học khóa 6, 7, 8 hệ chính quy, khối ngành kinh tế trƣờng Đại Công nghiệp Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Sinh viên các ngành/ chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh đang học. .. về chất lƣợng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Đánh giá thực trạng chất lƣợng cung cấp dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên khối ngành Kinh tế tại trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu để đo lƣờng sự cảm nhận của sinh viên hệ đại học chuyên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh trên các khía cạnh: Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, tổ chức quản lý đào tạo,... kỹ thuật và những gì nhà trƣờng hiện đang có, cần thiết phải nắm bắt sự hài lòng của sinh viên đối dịch vụ đào tạo đã cung cấp, từ đó tìm ra các giải pháp 2 có tính chiến lƣợc Xuất phát từ những phân tích trên, đƣợc sự đồng ý của Giảng viên hƣớng dẫn chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài: Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành Kinh tế tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Đề tài nghiên cứu... trí tuệ mà cơ sở giáo dục cung cấp cho sinh viên Để đánh giá sự hài 6 lòng của sinh viên tác giả sử dụng phƣơng pháp đánh giá sự hài lòng khách hàng MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis – phân tích sự hài lòng nhiều tiêu chí) bao gồm 4 tiêu chí: Giáo dục; Hỗ trợ hành chính; Hữu hình; Hình ảnh và Danh tiếng của khoa Kết quả cho thấy sự hài lòng của sinh viên khoa Quốc tế và Châu Âu học là 89,3%, cao... (nông sinh viên năm thứ nhất và cần chú ý đến đặc điểm của sinh viên nhƣ yếu của sinh viên thôn/thành thị); Nghề sinh viên năm thứ 4 của các tố giới, con thứ mấy trong gia đình, nghề đối với hoạt nghiệp cha mẹ; Trình khối, ngành: Khối nghệ nghiệp của bố, ngành học, năm học, sĩ số lớp động giảng dạy độ học vấn thuật (ngành Kiến trúc); học, điểm trung bình chung và mức độ tham - Tác động đặc điểm: Khối. .. Departerment - Đánh giá sự hài lòng của sinh viên tại Khoa Quốc tế và Châu Âu học [18] đƣợc 2 tác giả G.V Diamantis và V.K Benos, trƣờng đại học Piraeus, Hy Lạp thực hiện năm 2007 Tác giả cho rằng sự hài lòng của sinh viên về khóa học là rất quan trọng và sự hài lòng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ chƣơng trình đào tạo, các môn học đƣợc giảng dạy, đội ngũ giảng viên, giáo trình, kinh nghiệm xã hội và kinh. .. quy chế, tác phong nhà giáo) Tuy nhiên hiện nay chƣa có một đề tài nghiên cứu một cách toàn diện, có cơ sở khoa học về mức độ hài lòng của của sinh viên khối ngành kinh tế, các kết quả thăm dò ở trên chỉ dừng lại ở số liệu tổng hợp, chƣa có phân tích cụ thể, nguyên nhân cũng nhƣ mức độ của từng nhân tố đến mức độ hài lòng, chƣa đƣa ra đƣợc các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng Từ những phân tích... rằng quá trình học đại học của sinh viên liên quan đến sự hài lòng của sinh viên và ý định tiếp tục theo học tại trƣờng đại học đó Tác giả cũng đã đƣa ra lời đề nghị đối với Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục nên áp dụng các nguyên tắc định hƣớng sinh viên nhƣ một khách hàng để làm tăng lợi nhuận cũng nhƣ tăng chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng Một nghiên cứu khác về sự hài lòng của sinh viên là Measuring... việc giảm số lƣợng của khóa học hay sinh viên bỏ học giữa chừng có liên quan đến sự hài lòng của sinh viên Nghiên cứu này cung cấp một con số rất đáng quan tâm đó là hơn 40% số sinh viên học đại học nhƣng không hề lấy đƣợc bằng cấp, trong số sinh viên này có 75% bỏ học trong 2 năm đầu đại học Bằng một nghiên cứu thực nghiệm trên 160 sinh viên ngành kinh doanh tại một trƣờng đại học ở phía nam trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghiệp hà nội , Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghiệp hà nội , Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghiệp hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay