Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh hà tĩnh

102 346 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ THU HÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2014 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ THU HÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TĨNH Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH XUÂN CƢỜNG Hà Nội – 2014 MỤC LỤC DANH MỤC TƢ̀ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iv LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI …………… 1.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 13 1.2 Chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.1 Khái niệm chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân 18 1.2.2 Các tiêu thức đánh giá chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân 25 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 26 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 26 1.3.2 Các nhân tố khách quan 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK HÀ TĨNH 31 2.1 Khái quát VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh 31 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 2.1.1 Giới thiệu chung 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh VietinBank Hà Tĩnh 32 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ 33 2.1.4 Cơ cấu tổ chức VietinBank Hà Tĩnh 34 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu VietinBank Hà Tĩnh thời gian gần 34 2.1.6 Các vấn đề tồn Chi nhánh 44 2.2 Thực trạng chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank Hà Tĩnh 45 2.2.1 Đánh giá tổng quát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 45 2.2.2 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank Hà Tĩnh 47 2.2.3 Công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân VietinBank Hà Tĩnh 50 2.2.4 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân VietinBank Hà Tĩnh 53 2.3 Đánh giá thực trạng chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank Hà Tĩnh 60 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 62 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK HÀ TĨNH 67 3.1 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank Hà Tĩnh 67 3.1.1 Định hƣớng phát triển VietinBank Hà Tĩnh 67 3.1.2 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank Hà Tĩnh 70 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank Hà Tĩnh 71 3.2.1 Hoàn thiện sách tín dụng 71 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng Marketing dịch vụ ngân hàng cá nhân 72 3.2.3 Nâng cao trình độ Cán công nhân viên 75 3.2.4 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân 77 3.2.5 Cải thiện sở vật chất, hạ tầng, công nghệ 78 3.2.6 Tăng cƣờng công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát 78 3.3 Kiến nghị 80 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc Chính phủ 80 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 81 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 84 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC TƢ̀ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nội dung Agribank Hà Tĩnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh Bắc Á Bank Hà Tĩnh Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Hà Tĩnh BIDV Hà Tĩnh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh CBCNV Cán công nhân viên CBTD Cán tín dụng CPCT Cổ phầ n Công thƣơng HDBank Hà Tĩnh Ngân hàng CP phát triển nhà TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Tĩnh HĐTD Hợp đồng tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân 10 KTKS Kiểm tra kiểm soát 11 KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội Maritimebank Hà Tĩnh Ngân hàng hàng hải - Chi nhánh Hà Tĩnh 13 NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc 14 NHTM Ngân hàng thƣơng ma ̣i 15 NHTMCP Ngân hàng thƣơng ma ̣i cổ phần 16 NXB Nhà xuất 12 i 17 Oceanbank Hà Tĩnh Ngân hàng Đại dƣơng - Chi nhánh Hà Tĩnh 18 PGD Phòng giao dịch 19 PGĐ Phó Giám đốc 20 QTDND Quỹ tín dụng nhân dân 21 Sacombank Hà Tĩnh Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Hà Tĩnh 22 TCKT Tổ chức kinh tế 23 TCTD Tổ chƣ́c tiń du ̣ng 24 TDQT Tín dụng quốc tế 25 Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Techcombank Hà Tĩnh Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh 26 TMCP Thƣơng mại cổ phần Vietcombank Hà Tĩnh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh VietinBank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 29 VietinBank Hà Tĩnh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 30 VND Việt Nam đồng 27 28 ii Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Huy động vốn thị phần huy động vốn 35 VietinBank Hà Tĩnh từ năm 2009 đến 2013 Bảng 2.2 Dƣ nợ VietinBank Hà Tĩnh ngân hàng 37 địa bàntừ năm 2007 đến năm 2010 Bảng 2.3 Cơ cấu dƣ nợ VietinBank Hà Tĩnh 38 ngân hàng địa bàntừ năm 2007 đến năm 2010 Bảng 2.4 Thu dịch vụ từ hoạt động kinh doanh 39 VietinBank Hà Tĩnh từ năm 2009 đến năm 2013 Bảng 2.5 Kết hoạt động kinh doanh VietinBank 43 Hà Tĩnhnăm 2009 - 2013 Bảng 2.6 Dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng 49 VietinBank năm 2009 - 2013 Bảng 2.7 Dƣ nợ cho vay KHCN theo phƣơng thức đảm bảo 49 VietinBank năm 2009 - 2013 Bảng 2.8 Hiệu suất sử dụng vốn vay KHCN 55 VietinBank Hà Tĩnh năm 2009 - 2013 Bảng 2.9 Tình hình nợ hạn cho vay KHCN 56 VietinBank Hà Tĩnh năm 2009 - 2013 10 Bảng 2.10 Tình hình nợ xấu cho vay KHCN VietinBank Hà Tĩnh năm 2009 - 2013 57 11 Bảng 2.11 Thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN VietinBank Hà Tĩnh 59 iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ SƠ ĐỒ STT Hình Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 2.1 Nội dung Quy trình cho vay KHCN Sơ đồ máy tổ chức VietinBank Hà Tĩnh Trang 15 34 HÌNH VẼ STT Hình Hình 2.1 Hình 2.2 Nội dung Cơ cấu huy động vốn VietinBank Hà Tĩnh so với Ngân hàng địa bàn Cơ cấu dƣ nợ tín dụng VietinBank Hà Tĩnh ngân hàng địa bàn iv Trang 36 38 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế Việt Nam nay, cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) nƣớc, NHTM quốc doanh quốc doanh ngày trở nên gay gắt Đòi hỏi Ngân hàng muốn tồn phát triển phải không ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, đồng thời phải tìm kiếm hƣớng phù hợp với điều kiện nhu cầu khách hàng Trong hình thức, sản phẩm cung ứng cho khách hàng cho vay (tín dụng) hoạt động kinh doanh mang tính chất truyền thống, tảng, chiếm tỷ trọng cao cấu tài sản cấu thu nhập nhƣng hoạt động phức tạp, tiềm ẩn rủi ro lớn cho NHTM Với xu kinh tế nay, nƣớc ta chịu ảnh hƣởng suy thoái kinh tế giới, hàng loạt Công ty, tập đoàn lớn nhƣ cá nhân, hộ gia đình làm ăn thua lỗ, thất thoát vốn Điều dẫn đến tỷ lệ gia tăng nợ xấu, kéo theo nhiều rủi ro khác hoạt động kinh doanh ngành Ngân hàng Đây nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy NHTM sức nghiên cứu, cải tiến sáng tạo sản phẩm tín dụng đa dạng phục vụ khách hàng, đồng thời thƣờng xuyên định hƣớng đảm bảo chất lƣợng tín dụng hoạt động cho vay.Trên cƣơng vị cán làm việc Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (VietinBank Hà Tĩnh), vào thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) NHTM địa bàn Hà Tĩnh nhƣ đơn vị công tác, chọn đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh” Nội dung đề tài đƣợc đánh giá phù hợp với định hƣớng NHTM đặc biệt VietinBank giai đoạn Khi khách hàng tổ chức kinh tế (TCKT) ngày tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn cho Ngân hàng, Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi nhƣng rõ thƣờng hay xảy “Rủi ro tác nghiệp” “ Rủi ro tín dụng ” Rủi ro tác nghiệp khả xảy tổn thất ngƣời, quy trình xử lý, hệ thống nội không đầy đủ, không hoạt động kiện bên gây Rủi ro tín dụng bên vay bên khác không sẵn sàng thực nghĩa vụ trả nợ Để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động cho vay có chất lƣợng, hiệu phát triển bền vững cần phải: - Nâng cao lực trình độ cho cán việc thực văn hóa quản lý rủi ro VietinBank - Tuân thủ chế, quy chế quy trình nghiệp vụ Thực nghiêm túc đạo điều hành VietinBank công tác tín dụng thời kỳ - Chú trọng công tác thẩm định, xếp hạng tín dụng khách hàng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cán nghiệp vụ phân tích thị trƣờng - Lãnh đạo phòng cần phải sâu sát, trọng tới công tác đào tạo, rèn luyện cán - Phát triển hệ thống thông tin tập trung quản lý rủi ro độc lập, tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro chi nhánh Tiến hành áp dụng thực tế hệ thống công cụ quản trị rủi ro (các phầm mềm hỗ trợ kênh thu thập thông tin) tất loại rủi ro, bƣớc tiến tới quản lý rủi ro theo thông lệ Thực kiểm soát rủi ro thông qua hạn mức rủi ro - Tăng cƣờng công tác kiểm tra nội Chi nhánh, tăng cƣờng công tác kiểm soát trƣớc, sau cho vay Việc kiểm tra, kiểm soát khoản vay cần phải đƣợc thực cách nghiêm túc, hiệu quả, tránh tƣợng mang tính hình thức 79 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Chính phủ - Chính phủ Nhà nƣớc cần có đạo ban ngành liên quan địa phƣơng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cho cá nhân/hộ gia đình, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân có nhu cầu vay vốn việc chấp tài sản đảm bảo Trong thực tế địa bàn Hà Tĩnh, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất nhiều bất cập nhƣ nêu Chƣơng II, đề tài Nhiều ngƣời dân thành viên gia đình, chủ hộ, đất thuộc tài sản riêng nhƣng lại cấp cho chủ sở hữu hộ Ông/Bà Theo quy định tất thành viên sổ hộ gia đình từ 15 tuổi trở lên phải ký vào Hợp đồng chấp tài sản cấp cho Hộ gia đình Vì vậy, bất lợi cho khách hàng có nhu cầu vốn thực sự, kinh doanh tốt, tài sản có nhƣng lại làm ăn xa không ký đƣợc Và 100% khách hàng cá nhân chƣa đƣợc cấp quyền sở hữu tài sản gắn liền đất bị giảm giá trị tiền vay tƣơng ứng theo quy định VietinBank Những năm qua VietinBank Hà Tĩnh kiểm soát tốt chất lƣợng tín dụng nhờ thực quy định 100% khách hàng vay vốn có tài sản bảo đảm Trong tỷ lệ tài sản chấp đất tài sản gắn liền đất chiếm tỷ lệ 90%, lại chấp phƣơng tiện giao thông nhƣ ôtô con, ôtô tải phần nhỏ cầm cố giấy tờ có giá VietinBank Hà Tĩnh phát hành.Và VietinBank Hà Tĩnh NHTM áp dụng lãi suất cho vay theo định hƣớng Chính phủ Nhƣ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản đất kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đủ điều kiện tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay với lãi suất thấp; đồng thời góp phần đảm bảo an toàn tín dụng cho Ngân hàng - Chỉ đạo công tác quy hoạch, giải phóng mặt hiệu 80 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Công tác giải phóng mặt chậm; VietinBank có 01 KHCN phát sinh nợ xấu 03 năm, tài sản phát sinh thuộc vùng quy hoạch mở đƣờng tránh quốc lộ IA UBND huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh sau chấp vay vốn VietinBank Hà Tĩnh Chi nhánh nhiều lần cử cán vào trực tiếp làm việc với Lãnh đạo UBND huyện có đề xuất lên UBND Tỉnh, nhiên chƣa có chuyển biến Có hộ dân có tài sản đất liền kề nhau, nhƣng gia đình có giới quy hoạch, gia đình bên cạnh lại không quy hoạch Hoặc tình trạng quy hoạch treo, trả lời rõ ràng văn cấp quyền liên quan Dẫn đến ngƣời dân chịu thiệt thòi việc chấp tài sản để vay vốn kinh doanh - Chính quyền địa phƣơng cần hỗ trợ việc xử lý khoản nợ xấu, thu hồi nợ tranh chấp cần có can thiệp Tòa án… Trong khâu xử lý nợ, hầu nhƣ bị vƣớng mắc việc xử lý tài sản để thu hồi nợ Nhiều khách hàng chấp vay vốn bị thua lỗ, không trả đƣợc nợ Ngân hàng biểu chây ỳ, tài sản chấp bên thứ ba phát sinh nghĩa vụ trả nợ, không đƣợc sử dụng nên tiếc tiền đâm đơn kiện Ngân hàng Chính quyền cấp phối hợp chƣa đồng bộ; có nơi hỗ trợ tích cực nhƣng có tình trạng nể nả dân, sợ lòng dân nên chƣa kiên quyết, dứt điểm việc phối hợp, hỗ trợ Ngân hàng thực xử lý tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nƣớc Tòa án giải chậm, có trƣờng hợp kéo dài thời gian chờ xét xử mở phiên tòa mức quy định 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần thực nghiêm minh việc xử lý NHTM không chấp hành khung lãi suất theo đạo điều hành Chính phủ Có chế 81 quản lý, kiểm tra, giám sát, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh NHTM quốc doanh Theo quy định Chính phủ khống chế lãi suất cho vay NHTM cách quy định lãi suất Và NHNN quan giám sát việc thực NHTM Tuy nhiên việc biến tƣớng lãi suất NHTM quốc doanh địa bàn tiếp tục diễn Với nhiều hình thức quà tặng, chí có NHTM ghi lãi suất cụ thể Sổ tiết kiệm tăng cao Hoặc cho vay lãi suất cao có biến động đạo giảm Chính phủ nhƣng không giảm cho khách hàng Đồng thời có quy định ngầm Hợp đồng tín dụng mà khách hàng không nghiên cứu kỹ, không đƣợc trả nợ trƣớc hạn; trả trƣớc hạn bị phạt khoản phí lớn mà lợi ích từ việc cho vay lãi suất ƣu đãi từ VietinBank Hà Tĩnh không bù đắp Đây chiêu thức giữ chân khách hàng không lành mạnh Tạo xúc ép khách hàng lỡ ký vay phải tuân theo nhƣ không muốn bị xử lý tài sản chấp - Có hƣớng dẫn cụ thể đơn giản hóa thủ tục đạo NHTM thực sách hỗ trợ lãi suất Tỉnh, Chính phủ cho khách hàng Tránh tƣợng nhiều hồ sơ, thủ tục dẫn đến khách hàng NHTM nản chí, biết đƣợc giảm lãi nhƣng để nhận đƣợc lại phiền hà Thƣc tế qua đợt hỗ trợ lãi suất Chính phủ từ năm 2009, phía Ngân hàng nhiều lần đón nhận đoàn kiểm tra NHNN, VietinBank Cứ lần kiểm tra phải kiểm tra thực tế khách hàng, xem có thật kinh doanh, thực đối tƣợng đƣợc hỗ trợ lãi suất hay không Nhiều cá nhân kinh doanh thật nhƣng tính chất kinh doanh cá thể, hộ gia đình nên hồ sơ tài liệu không lƣu giữ cẩn thận nhƣ KHDN Và cán Ngân hàng nhận đƣợc nhiều câu nói khách hàng, “biết không nhận hỗ trợ, đỡ thời gian” Mặt khác, phía Ngân hàng phải thực nhiều loại 82 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi báo cáo, chẳng hạn đợt Chính phủ hỗ trợ lãi suất năm 2009 gồm 05 biểu báo cáo Cụ thể, biểu 05: Bảng kê chi tiết lãi cho vay đƣợc hỗ trợ lãi suất (chi tiết tài khoản khách hàng; 01 khách hàng vay theo phƣơng thức hạn mức có khoảng 30 tài khoản chi tiết CBTD phải lập 30 bảng kê cho khách hàng); biểu 06: Bảng kê khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất (theo khách hàng); biểu 07: Bảng kê tổng hợp khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất (tất khách hàng 01 Chi nhánh), kê cụ thể tài khoản chi tiết khách hàng; biểu 08: Bảng kê tổng hợp lãi khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất; biểu 09: Bảng kê tổng hợp toán khoản vay kiêm giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất Nói chung tốn nhiều chi phí in ấn, thời gian Cán tín dụng - Cân nhắc kỹ lƣỡng đặc thù địa phƣơng nắm bắt đƣợc tình hình hoạt động NHTM quốc doanh định đồng ý cho thành lập chi nhánh địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh tỉnh nhỏ, kinh tế lại phát triển Mặc dù Tỉnh nêu lên số lợi địa phƣơng nhƣng thực tế cho thấy hạng mục đầu tƣ lớn bị chững lại Thị trƣờng bất động sản đóng băng, sản xuất lớn bị thua lỗ Dự án mỏ sắt Thạch Khê tƣởng chừng giải đƣợc công ăn việc làm cho hàng ngàn ngƣời dân Hà Tĩnh, kéo theo dịch vụ thƣơng mại phát triển, nhƣng đến ì ạch, chƣa có chuyển biến tích cực Khu công nghiệp cảng Vũng Áng Kỳ Anh nhận đƣợc nguồn đầu tƣ từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc Nhƣng lợi ích ngƣời dân phải chờ đợi thời gian dài Mặt khác, làm việc với nƣớc không đơn giản Với điều kiện kinh tế khối lƣợng khách hàng không lớn mà NHNN cho phép thành lập nhiều chi nhánh NHTM nên dễ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh Có Ngân hàng thành lập nhƣng không đầu tƣ vốn cho địa phƣơng mà tập trung huy động với lãi suất cao, làm ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng kinh 83 doanh NHTM khác Đây có nghĩa Ngân hàng vay dân mà không cần chấp - Chú trọng công tác nhân cho phòng Thanh tra giám sát: Cán thuộc Phòng Thanh tra giám sát NHTM cán nên có trình độ có kinh nghiệm thực tiễn Hầu hết cán Thanh tra NHNN tỉnh chƣa qua thực tế nghiệp vụ từ NHTM có quan điểm, định cứng nhắc có nhận định không phù hợp làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng việc kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh Ngân hàng, đặc biệt hoạt động cho vay NHTM Chƣa có giải pháp hỗ trợ hữu hiệu cho NHTM việc thông qua kiểm tra giám sát cần phòng ngừa, hạn chế rủi ro nhƣ Chƣa có cảnh báo rủi ro cho NHTM ngành hàng, đối tƣợng cần hạn chế hay đƣa định hƣớng, lĩnh vực, đối tƣợng NHTM nên phát huy đầu tƣ vốn Hoặc kiểm tra, giám sát nhƣng không nắm bắt đầy đủ, sở thực tiễn để đề xuất, tham mƣu cho Ban Giám đốc NHNN tỉnh việc đề xuất lên cấp UBND tỉnh thực thi nhiệm vụ quản lý NHTM địa bàn 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VietinBank Hà Tĩnh Chi nhánh VietinBank, hoạt động Chi nhánh nằm mục tiêu chung hệ thống, để góp phần nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN, đề xuất số kiến nghị nhƣ sau: - Chú trọng độ bền văn quy định, đạo hoạt động cho vay Các Phòng ban thuộc Hội sở cần có danh mục cụ thể việc Chi nhánh trình hồ sơ khách hàng vƣợt mức thẩm quyền + Trên thực tế, có thời điểm Trụ sở có văn có tính hiệu lực ngắn Tất nhiên phải đạo theo chế thị trƣờng, nhƣng có quy định không thiết phải thay đổi nhanh, chẳng hạn quy định điều kiện, chứng từ giải ngân, hình thức giải ngân; quy định mẫu hồ sơ, hợp 84 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi đồng Khi có cố Trụ sở đạo Chi nhánh tiến hành sửa đổi hợp đồng tín dụng, lần thỏa thuận với khách hàng lại bị khách hàng phản ánh VietinBank Hà Tĩnh thủ tục VietinBankcần nghiên cứu, nắm bắt đƣợc tình hình để hạn chế bớt tình trạng “mất bò lo làm chuồng” + Về hồ sơ Chi nhánh trình Trụ sở chính: cần có thông báo cụ thể cho Chi nhánh cần gửi cho Trụ sở loại hồ sơ từ đầu Tránh tình trạng thay đổi yêu cầu, buộc Chi nhánh bổ sung hồ sơ, làm thời gian Chi nhánh đặc biệt thời gian cung cấp hồ sơ tài liệu khách hàng, làm khách hàng không hài lòng - Các thủ tục, hồ sơ vay vốn cần đƣợc rút gọn + Đối với cho vay có bảo đảm tài sản có tính cao nhƣ cầm cố sổ, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá VietinBank phát hành loại hình cho vay có rủi ro thấp, nên rút gọn hồ sơ, thủ tục Hiện khách hàng phải ký nhiều lần; giấy đề nghị vay vốn; ký lần HĐTD kiêm cầm cố giấy tờ có giá; sau cán phải vào chƣơng trình máy nhập tài sản, in kê để khách hàng ký nhập tài sản Nói chung buộc khách hàng phải chờ đợi VietinBank nên nghiên cứu để giảm bớt lƣợt ký cho khách hàng; nhập đề nghị vay vốn, kiêm phƣơng án, kiêm HĐTD, Hợp đồng cầm cố vào Và việc giao nhận tài sản nên ký giấy giao nhận tài sản CBTD khách hàng sau CBTD xử lý sau với Thủ kho Chi nhánh; không nên để khách hàng phải chờ CBTD nhập hồ sơ máy, lãnh đạo phòng duyệt sau in kê nhập tài sản ký đầy đủ thủ kho, lãnh đạo phòng, Ban Giám đốc giao cho khách hàng Thực tế với hồ sơ thủ tục nhƣ thời gian khách hàng + Đối với hồ sơ thủ tục vay vốn sản xuất kinh doanh: 85 Hiện hồ sơ vay vốn quy định VietinBank vừa không tả, chữ viết hoa không theo quy tắc Tiếng Việt; chẳng hạn: Tài Sản Bảo Đảm; hay Hợp Đồng Tín Dụng; Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức VietinBank nên chỉnh lại áp dụng cho toàn hệ thống Các loại hồ sơ có nội dung dài HĐTD KHCN khoảng 12 trang A4 cỡ chữ 12 VietinBanknên nghiên cứu phân loại hồ sơ cho mức cho vay Chẳng hạn vay 100 triệu trở xuống, khách hàng kinh doanh nhỏ lẻ, nên đơn giản bớt thủ tục hồ sơ cho khách hàng, rút ngắn thời gian tác nghiệp CBTD, giảm bớt đƣợc chi phí in ấn hồ sơ tài liệu Tuy nhiên việc rút ngắn nhƣng phải đảm bảo yếu tố cần thiết để đảm bảo trách nhiệm quyền lợi cho Ngân hàng khách hàng Về hồ sơ, điều kiện giải ngân: với đặc thù ngƣời dân Hà Tĩnh, hầu hết khách hàng thích giải ngân tiền mặt kinh doanh thật nhƣng hóa đơn giá trị gia tăng Việc yêu cầu khách hàng giải ngân phải hình thức chuyển khoản làm Chi nhánh sụt giảm số khách hàng uy tín Và việc trả nợ vào ngày đến hạn, theo quy định VietinBank phải trả nợ ngày hôm trƣớc, ngày hôm sau giải ngân, trả nợ, giải ngân tiền mặt ngày phạm lỗi đảo nợ Trong số NHTM khác địa bàn cho phép khách hàng đảo nợ giấy tờ Với điều kiện này, họ thu hút đƣợc lƣợng khách hàng lớn, lúc khách hàng sẵn tiền để trả nợ; mà lúc nợ đến hạn nhƣng nguồn tiền họ dạng hàng hóa, công nợ; khách hàng ngại phải lo lắng đến thời điểm đáo hạn; chí có khách hàng phải vay nặng lãi để trả nợ ngân hàng Nhƣ vậy, yếu tố khó khăn cho Chi nhánh việc quảng bá, mời chào khách hàng vay vốn - Xem xét lại quy trình cấp tín dụng tại, nâng mức ủy quyền phán cho Chi nhánh, tạo chủ động cho Chi nhánh hoạt động cho 86 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi vay KHCN Song song đó, VietinBank nên hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội nhằm phát huy vai trò phận hậu kiểm việc phát ngăn chặn kịp thời rủi ro phát sinh lạm dụng phân công, ủy quyền + Hiện tại, mức ủy quyền phán Giám đốc VietinBank Hà Tĩnh đƣợc tỷ đồng KHCN xếp hạng cao nhất: AAA; hạn mức giải ngân 500 triệu đồng/1 khoản vay Với mức ủy quyền làm hạn chế chủ động mời chào khách hàng Chi nhánh Đối với khách hàng có nhu cầu lớn phải trình Trụ sở chính, hầu nhƣ gần 100% khách hàng phàn nàn quy trình; thời gian trình buộc khách hàng phải chờ đợi Thậm chí có trƣờng hợp Chi nhánh mời chào từ NHTM khác Chi nhánh giao dịch vay vốn, nhƣng trình Trụ sở lại không đạt, nhƣ làm giảm uy tín, thƣơng hiệu Chi nhánh khách hàng địa bàn Đặc biệt, theo thông tin đƣợc biết dự kiến vào thời điểm cuối quý II đầu quý III năm 2014, VietinBank chuyển đổi mô hình LOS (phê duyệt tín dụng tập trung) nhân rộng cho toàn hệ thống Mặc dù theo mô hình này, Ban lãnh đạo cấp cao VietinBanksẽ quản lý sát hoạt động cho vay đầu tƣ Chi nhánh Tuy nhiên giai đoạn khó khăn cho Chi nhánh Chắc chắn hồ sơ khách hàng bị ùn tắc nguy khách hàng tốt dễ xẩy + VietinBank nên xem xét chuẩn lực Giám đốc Chi nhánh nâng mức quỷ quyền phán cho Giám đốc Chi nhánh (giai đoạn trƣớc tháng năm 2013, VietinBank Hà Tĩnh đƣợc ủy quyền phán KHCN tỷ đồng); đồng thời đạo Giám đốc Chi nhánh giao mức phán cho Trƣởng/Phó phòng khách hàng, Phòng giao dịch theo quy định Hiện VietinBank Hà Tĩnh, không ủy quyền phán Lãnh đạo Phòng khách hàng; áp dụng mức phán lãnh dạo Phòng giao dịch loại I; Phòng giao dịch loại II ủy quyền thấp mức cho 87 phép VietinBank Dẫn đến việc tiếp cận khách hàng có hạn chế Bởi vì, thời gian Phòng giao dịch đề nghị thành viên Ban Giám đốc đƣợc kịp thời, mà phải xếp, bố trí thời gian Trong lúc khách hàng kinh doanh tốt ngƣời có quyền đƣợc yêu cầu thời gian cán Ngân hàng phải tuân theo muốn mời chào họ Mặt khác, không ủy quyền hạn mức cho vay cho vay có bảo đảm tài sản có tính khoản cao Lãnh đạo phòng khách hàng làm giảm chất lƣợng phục vụ số lƣợng khách hàng Một hồ sơ phải chạy ký vòng tiến hành giải ngân cho khách hàng đƣợc Nhƣ vậy, vừa làm ảnh hƣởng đến nguồn tiền gửi, vừa không thu hút đƣợc khách hàng vay + Đi đôi với việc ủy quyền phán quyết, VietinBank nên phát huy chức kiểm tra, giám sát phận KTKSNB Theo mô hình tổ chức Ban KTKSNB có phòng Khu vực có tổ đặt Chi nhánh Nếu VietinBank muốn có đƣợc hiệu công tác kiểm tra, giám sát không nên đặt tổ KTKSNB Chi nhánh, mà nên thay đổi máy tổ chức Bời trực thuộc Trung ƣơng mà làm việc địa phƣơng dễ dẫn đến tình trạng nể, che dấu rủi ro Trong hệ thống có số trƣờng hợp Cán KTKS bị sa thải kỷ luật, xẩy rủi ro nhƣng không báo cáo Thực tế cán khả nhận biết, nhiên dễ xẩy biết nhƣng ngại nể nên không báo cáo với VietinBank Bộ máy KTKSNB đặt đến cấp khu vực, có văn phòng làm việc riêng trực thuộc Trụ sở chính, nhƣ phát huy tốt hiệu công tác KTKS VietinBankcũng nên có chế độ lƣơng thƣởng xứng đáng cho phận này, đảm bảo CB an tâm làm việc - Cân nhắc đến yếu tố địa bàn số lƣợng CBTD để giao tiêu dƣ nợ 88 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi cho Chi nhánh Bởi lo ngại tiêu, Chi nhánh tăng trƣởng nóng dƣ nợ nhƣ chất lƣợng khó đƣợc nâng cao Với địa bàn Chi nhánh nhỏ nhƣ Hà Tĩnh việc giao tiêu cao trở ngại lớn cho Chi nhánh Để đạt đƣợc tiêu, Ban Giám đốc phân kế hoạch xuống cho phòng, phòng lại phân bổ cho cán Trên giao cao dƣới phải giao cao Cán sợ không đạt tiêu, lƣơng để trang trải sống dễ sinh tình trạng thẩm định không kỹ càng, nguy tiềm ẩn rủi ro cho Chi nhánh hệ thống VietinBank Mặt khác, với quy mô dƣ nợ tƣơng tự nhƣ VietinBank Hà Tĩnh, nhƣng BIDV Hà Tĩnh, Vietcombank Hà Tĩnh lƣợng cán cao gần gấp đôi số cán VietinBank Hà Tĩnh, chứng tỏ suất lao động CB, đặc biệt CBTD VietinBank Hà Tĩnh đạt cao Việc giao tiêu cao nhƣng rút giảm định biên, không bổ sung CBTD làm Chi nhánh khó đạt đƣợc mục tiêu kế hoạch mà Ban lãnh đạo VietinBank giao phó - Việc tuyển dụng cán tín dụng cần có chiều sâu nữa, nên ƣu tiên tuyển dụng cán nam cho phận Trong hoạt động kinh doanh, chất lƣợng đội ngũ cán vô quan trọng; đặc biệt CBTD Khi tuyển VietinBank cần trọng kỹ ứng viên thí sinh Qua thực tiễn cho thấy, có cán có cấp học giỏi, chí xuất sắc nhƣng lại không CBTD giỏi Mà làm CBTD giỏi học lực cần có kỹ năng, lực khác Chẳng hạn, kỹ giao tiếp, khả nhìn nhận, đánh giá tình hình, tác phong nhanh nhẹn hay không Vì vậy, VietinBank nên đánh giá cao cho phần điểm yêu cầu kỹ Là cán nữ, nhƣng qua thực tiễn nhận thấy rằng, lĩnh vực tín dụng, cán nam có nhiều lợi Cán nữ muốn đạt đƣợc kết 89 tốt đòi hỏi cố gắng, lực họ phải cao ngƣời khác Bời vì, phụ nữ nhiều gánh nặng phía gia đình thực thiên chức Thời gian kết hôn, thai sản nhỏ có ảnh hƣởng lớn đến công việc khách hàng họ Hơn nữa, giai đoạn Chi nhánh tiếp tục mở rộng mạng lƣới vị trí xa Trụ sở Chi nhánh, việc điều động cán khó khăn Nếu cán nam nhiều dễ dàng hơn, cán nữ hầu hết kết hôn nhỏ, nên việc điều động làm xa nhà lại vấn đề mà Ban Giám đốc phải cân nhắc để đảm bảo phụ hợp với điều kiện nhân lực Chi nhánh 90 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi KẾT LUẬN Với diễn biến kinh tế ảm đạm, thị trƣờng bất động sản đóng băng, dự án lớn chứa đựng nhiều rủi ro đổ bể Tỷ lệ nợ hạn gia tăng thời gian gần buộc NHTM có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trƣờng Do khách hàng cá nhân mục tiêu cho tất NHTM tập trung khai thác, tìm kiếm Việc phát triển, tăng trƣởng khách hàng đôi với đảm bảo chất lƣợng khoản vay đích mà Ngân hàng mong muốn đạt đƣợc Nhận thức đƣợc điều này,VietinBank Hà Tĩnh triển khai nhiều biện pháp đạt đƣợc số kết định Tuy nhiên, chƣa phải kết cao mà VietinBank cần chinh phục Với kiến thức đƣợc học thực tiễn trình công tác, đãphân tích vấn đề nghiệp vụ chung liên quan đến hoạt động cho vay phục vụ đối tƣợng khách hàng cá nhân chất lƣợng tín dụng ngân hàng Đánh giá thực trạng, nêu mặt đƣợc hạn chế, nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay KHCN VietinBankHà Tĩnh Đã đề xuất định hƣớng giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN VietinBank Hà Tĩnh Để giải pháp nêu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng cho vay đòi hỏi việc thực giải pháp phải đƣợc triển khai đồng bộ, phận liên quan cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm để xây dựng kế hoạch, chƣơng trình hành động cụ thể để thực Vì nhiều hạn chế mặt thời gian, lý luận, kinh nghiệm thực tiễn nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đƣợc góp ý của Thầy, Cô giáo bạn đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn! 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt NHNN tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo nhanh năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Hà Tĩnh NHNN Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD, Hà Nội NHNN Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội NHNN Việt Nam (2013), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014,về việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN, Hà Nội Hoàng Thị Tâm (2011), Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015, Luận văn tốt nghiệp cao cấp trị, Học viện trị - hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội VietinBank (2009), Sổ tay tín dụng, Hà Nội VietinBank Hà Tĩnh; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Hà Tĩnh VietinBank Hà Tĩnh; Bảng cân đối kế toán năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Hà Tĩnh Website: http://123doc.vn 92 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 10 http://hq-spapp-01/ (Trang cẩm nang tín dụng, kế toán, văn bản, tài liệu nghiệp vụ, mẫu biểu… nội VietinBank) 11 http://hq-spapp-01:8081/ (Trang dành riêng cho khối bán lẻ VietinBank) 12 http://idoc.vn 93
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh hà tĩnh , Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh hà tĩnh , Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay