Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích đẩy tạ cho học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT si ma cai lào cai

63 238 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT HÀ ĐÌNH Lực LựA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC Độ NÂNG CAO THÀNH TÍCH ĐẢY TẠ CHO HỌC SINH NỮ ĐỘI TUYỂN ĐẲY TẠ TRƯỜNG THPT SI MA CAI - LÀO CAI KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Hướng dẫn khoa học: Th.s GVC NGUYỄN MANH HÙNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hà Đình Lực Sinh viên lớp k38A - GDTC Trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài: “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích đẩy tạ cho học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đề tài trung thực chưa công bố công trình Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Hà Đình Lực DANH MỤC VIẾT TẮT : Huấn luyện viên : Thể dục thể thao : Vận động viên : Giáo viên : Giáo dục thể chất : Trung học phổ thông : Phần trăm : Mét : Giây : Trước thực nghiệm : Sau thực nghiệm : Sức mạnh tốc độ : Ra sức cuối : Nhà xuất : Số lặp lại : Thạc sĩ : Thể dục : Trung học phổ thông : Thứ tự MUC LUC •• ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẨN VÈ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước công tác GDTC trường học 1.2 Ý nghĩa vị trí môn Điền kinh hệ thống GDTC 1.3 Đặc điểm kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném 1.3.1 Sức mạnh đặc điểm nguyên lí kĩ thuật môn đẩy tạ 1.3.2 Đặc điểm tố chất sức mạnh 1.3 Tầm quan trọng tố chất SMTĐ đối vói việc phát triển thành tích đẩy tạ 1.3.4 Các giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ lưng hướng ném 10 1.4 Đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi THPT 12 1.4.1 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi THPT 12 1.4.2 Đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông 13 1.5 Cơ sở sinh lý dạy học huấn luyện thể thao cho học sinh THPT 15 CHƯƠNG NHÊM vu - PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC NGHIÊN • • CỨU 18 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 18 2.1.1 Nhiệm vụ 18 2.1.2 Nhiệm vụ 18 2.2 Phương pháp nghiên cứu 18 DANH MỤC VIẾT TẮT 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 18 2.2.2 Phương pháp vẩn 18 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 19 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 19 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 19 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 20 2.3 Tổ chức nghiên cứu 21 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 21 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 21 2.3.3 Đổi tượng, phương tiện nghiên cứu .21 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 23 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC SMTĐ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 23 3.1.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC nhà trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 23 3.1.2 Thực trạng việc sử dụng tập phát trỉên SMTĐ cho nữ đội tuyên đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 25 3.1.3 Đánh giá thực trạng SMTĐ nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai-Lào Cai 27 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triên SMTĐ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 29 3.2.1 Lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai .29 3.2.2 ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển SMTĐ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 37 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 3.1: Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục trường THPT Error! Bookmark not defined Si Ma Cai - Lào Cai .Error! Bookmark not defined Bảng 3.2: Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập môn GDTC Error! Bookmark not defined Bảng 3.3: Thực trạng việc sử dụng tập phát triển SMTĐ huấn luyện cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - lào Cai 26 Bảng 3.4: Kết test kiểm tra đánh giá SMTĐ nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai-Lào Cai năm học 2014-2015 Error! Bookmark not defined Bảng 3.5: Kết vấn lựa chọn tập phát triển SMTĐ nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai (n=20) 29 Bảng 3.6 Nội dung tập phát triển SMTĐ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 33 Bảng 3.7: Kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm thực nghiệm đối chứng (nA= nB = 10) 38 Bảng 3.8 Tiến trình thực nghiệm 40 Bảng 3.9: Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm đối chứng (nA = nB = 10) 41 Biểu đồ 1: Biểu diễn kết test nằm sấp chống đẩy 15 (giây) tính số lần 41 Biểu đồ 2: Biểu diễn kết test gánh tạ đứng lên ngồi xuống (lần) 43 Biểu đồ 3: Biểu diễn kết test thành tích đẩy tạ 3kg (m) 44 ĐÃT VẤN ĐÈ • Vói phát triển tiến loài người, đặc biệt phát triển cách mạng khoa học - kỹ thuật, tri thức tự nhiên, xã hội ngày bổ sung khám phá nhiều mặt góp phần nâng cao chất lượng sống, tăng hiểu biết người giới, phục vụ cho nhu cầu lợi ích người Đất nước Việt Nam thân yêu phấn đấu trở thành nước công nghiệp có kinh tế phát triển hội nhập với kinh tế giói Ngày 11 tháng năm 2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới (WTO) Đây bước ngoặt lớn ữong tiến trình hội nhập với kinh tế quốc tế Việt Nam thành viên 63 tổ chức quốc tế có quan hệ với 500 tổ chức phi phủ Đồng thòi, Việt Nam có quan hệ thương mại với 165 nước vùng lãnh thổ Trong thời kỳ hội nhập phát triển đòi hỏi đất nước phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, ngưòi phát triển trí tuệ, cường tráng thể chất, sáng đạo đức, phong phú tinh thần Như vậy, thực tiễn đặt cho giáo dục toàn xã hội phải đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp Trung thành vói lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng nhân cách - phẩm chất - lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc Thực chủ trương đường lối Đảng Nhà nước chương trình giáo dục thể chất (GDTC) trường học, nhiều môn học đưa vào giảng dạy cho học sinh như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, điền kinh, thể dục TDTT nói chung Điền kinh nói riêng có vị trí vô quan trọng chương trình GDTC Nó phận thiếu tách rời mục tiêu giáo dục - đào tạo chuẩn bị cho em bước vào sống GDTC cho học sinh, sinh viên trường từ phổ thông đến đại học phận quan trọng thể thao Việt Nam Cùng vói thể thao thành tích cao, TDTT quần chúng đảm bảo cho TDTT phát triển cân đối đồng bộ, nhanh chóng hòa nhập tham gia với quốc gia giới Điền kinh môn thể thao có lịch sử phát triển lâu đời, phổ biến toàn giới nói chung với nước ta nói riêng vói nội dung phong phú đa dạng, hình thành từ hoạt động tự nhiên người như: “Đi, Chạy, Nhảy, Ném đẩy ” nên thu hút nhiều người tham gia tập luyện nơi, lứa tuổi Tập luyện Điền kinh đơn giản mang lại hiệu cao giúp cho ngưòi tập nâng cao sức khỏe có hội khẳng định thân, hướng tới vinh quang thi đấu như: Đại hội TDTT toàn quốc, khu vực, châu lục giới Cùng với lên đất nước, công tác TDTT có nhiều tiến bộ, đưa TDTT nước nhà hòa nhập vào đua ừanh với nước khu vực giới TDTT nói chung Điền kinh nói riêng có vị trí vô quan trọng chương trình giáo dục thể chất huấn luyện thể thao Nó mang lại cho đất nước nguồn nhân lực dồi dào, làm phong phú đòi sống văn hóa tinh thần, tạo khả to lớn sáng tạo nên kỉ lục thể thao ừong nước giới Điền kỉnh môn mũi nhọn thể thao thi đấu quốc tế, đẩy tạ môn thi đấu thức kỳ đại hội olimpic Đẩy tạ đòi hỏi vận động viên phải hình phù họp có khả thể lực, khả nắm vững hoàn thiện kĩ thuật động tác Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy thành tích đẩy tạ vận động viên nhiều yếu tố định, thể lực yếu tố quan trọng hàng đàu Thể lực đẩy tạ bao gồm: Sức mạnh, sức nhanh, khả phối hợp vận động , yếu tố tố chất sức mạnh (đặc biệt SMTĐ) có ảnh hưởng lớn đến thành tích đẩy 41 \ Test Gánh tạ 25kg đứng lên Nằm sấp chống đẩy Thành tích đẩy tạ ngồi xuống giây 3kg (m) 15s (làn) (lần) Đối Thực chứng nghiệm 5,9 9.3 Thực Nhốm Chỉ số \ nghiệm X 6,7 ttính Đối chứng nghiệm 9,0 Đối Thực chứng 9,5 9,0 87 0,248 0,3 2,363 2,705 8,256 0, tbảng 2,101 p tbảng = 2,101 ngưỡng xác suất p < 0,05 - Thành tích gánh tạ 25kg đứng lên ngồi xuống nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng tương đương Sự khác biệt ý nghĩa, ttính = 2,363> tbảng = 2,101 ngưỡng xác xuất p < 0,05 - Thành tích trung bình đẩy tạ tính (m) nhóm đối chứng thực nghiệm có chênh lệch Sự khác biệt có ý nghĩa, ttính = 8,256 > tbảng = 2,101 ngưỡng xác suất p < 0,05 Như vậy, ta thấy ttính > tbảng, khác biệt nhóm có ý nghĩa đủ 42 độ tin cậy ngưỡng xác xuất p < 0,05, hay nói cách khác thành tích trung bình đẩy tạ nhóm thực nghiệm tốt nhóm đối chứng sau áp dụng tập phát triển SMTĐ mà đưa Vậy tập mà nghiên cứu lựa chọn ứng dụng cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai có hiệu bảo đảm tính khoa học Cụ thể kết đạt thể qua biểu đồ sau 43 •? V ^ mr r r r r Biêu đô 1: Biêu diên kêt test năm săp chông 15 (giây) tính sô lân □ nhóm thực nghiệm ■ nhóm đối chứng í> ^ w r X r Biêu đô 2: Biêu diên kêt test gánh tạ đứng lên xuông (lân) ^=7 nu L1 □ nhóm thực nghiệm ■ nhóm đối chứng “—1 “—1 -r TTN STN ^ 44 mr 1» r Biêu đô 3: Biêu diên kêt test thành tích tạ 3kg (m) □ nhóm thực nghiệm ■ nhóm đối chứng 45 KẾT LUÂN VÀ KIẾN NGHI • • A KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau: Thực trạng công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai chưa tốt, tập sử dụng không phong phú chưa toàn diện, thực trạng lực SMTĐ em thấp Qua nghiên cứu đề tài lựa chọn 15 tập thuộc nhóm nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai là: Các tập phát triển SMTĐ nhóm tay vai: Bài tập : Tại chỗ RSCC đẩy tạ 3kg Bài tập 2: Nằm ngửa ghế đẩy tạ 14 kg Bài tập 3: Vừa chống đẩy vừa di chuyển tay có người nâng chân Bài tập 4: Lăng tạ sau hai tay Bài tập 5: Kéo tạ 14 kg tư nằm vớt tạ Bài tập phát triển nhóm lưng bụng: Bài tập 6: Gánh tạ 20kg (cố định thân) quay thân người từ ữái sang phải ngược lại Bài tập 7: Nằm ngửa nâng chân gập thân tay bám cố định Bài tập 8: Gánh tạ 20 kg gập lưng Bài tập 9: Ke bụng thang gióng Bài tập phát triển SMTĐ nhóm chi dưổi: Bài tập 10: Trượt đà liên tục (đạp duỗi thẳng chân lăng) Bài tập 11: Bật cao thu gối hố cát Bài tập 12: Gánh tạ 14 kg bật nhảy đổi chân liên tục 46 Bài tập 13: Chạy 30 m TĐC Bài tập 14: Gánh tạ chạy nâng cao đùi 20 m Bài tập 15: Gánh tạ đứng lên ngồi xuống với mức tạ tăng dần Các tập lựa chọn sau trình thực nghiệm cho thấy tập mang lại hiệu tốt Nâng cao hiệu tập, thảnh tích cải thiện rõ rệt Có thể áp dụng vào tập luyện cho đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai-lào Cai đội tuyển đẩy tạ khác B KIẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu có sổ kiến nghị sau: Các tập mà nghiên cứu, lựa chọn vận dụng vào trình huấn luyện SMTĐ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai cho trường THPT càn mở rộng phạm vi đối tượng nghiên cứu để xây dựng hệ thống tập nhằm phát triển tố chất thể lực (trong có sức mạnh tốc độ) cho đội tuyển nữ đẩy tạ lứa tuổi DANH MUC TÀI LIÊU THAM KHẢO •• Bộ GD - ĐT (1993) thông tư liên số 493 GD - ĐT/TDTT đẩy mạnh nâng cao chất lượng GDĐT học sinh, sinh viên, Nxb Chính ữị quốc gia giai đoạn Chỉ thị 36CT/TW 224/3/1994 ban chấp hành trung ưomg Đảng cộng sản Việt Nam công tác TDTT giai đoạn D.Hare (1996), Học thuyết huấn luyện, NXB TDTT, Hà Nội Dương Nghiệp Chí (2000), Giáo trình điền kinh dùng cho sinh viên trường Đại học TDTT, NXB TDTT Hà Nội Dương Nghiệp Chí, Võ Đức Phùng (1995), Điền kinh, Nxb Giáo dục Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), Lý luận phương pháp GDTC trường học, NXB TDTT Hà Nội Nguyễn Thành Luân, khóa luận tốt nghiệp: Lựa chọn tập phát triển sức mạnh bột phát nâng cao thành tích đẩy tạ cho vận động viên nam đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định” (2011) Lê Bửu, Nguyễn Thế Truyền (1986), Kiểm tra lực thể chất thể thao, NXB TDTT thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Xem (2006), Giáo trình tâm lí học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 10 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý TDTT Hà Nội 11 Nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX năm 2001 12 Nguyễn Đức Văn (1987), Phương pháp thống kê TDTT, Nxb TDTT Hà Nội 13 Nguyễn Đức Văn (1998), Toán học thắng kê, NXB TDTT Hà Nội 14 Nguyễn Quang Hưng (2006), Điền kỉnh trường THPT, NXB TDTT Hà Nội 15 Nguyễn Toán (2006), Lý luận phương pháp TDTT, giáo trình dành cho sinh sinh viên trường ĐH TDTT, NXB TDTT Hà Nội 16 Quang Hưng (2006), Điền Kinh trường THPT, Nxb TDTT Hà Nội PHU LUC •• Trường ĐHSP Hà Nội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam KHOA GDTC Độc lập - Tự - Hạnh Phúc PHIẾU QUAN SÁT Ngày: Lớp: Quan sát đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai: STT Đội ngũ giáo viên Ghi Tổng số giáo viên Số giáo viên nam Thâm niên công tác (>10; [...]... cứu cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai Xuất phát từ những lý do trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích đẩy tạ cho học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai Mục đích nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: Lựa chọn, ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ, nâng. .. điều kiện cơ sở vật chất, ý thức tập luyện của học sinh, thì ở đây cần thiết phải đề cập đến việc sử dụng các bài tập của các giáo viên đang trực tiếp huấn luyện đội tuyển đẩy tạ nữ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai còn chưa thật sự hợp lý Vì vậy việc lựa chọn bài tập phát triển SMTĐ nâng cao thành tích đẩy tạ cho nữ học sinh đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai là rất càn thiết ... việc sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 2.1.2 Nhiệm vụ 2 Lựa chọn ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các nhiệm vụ trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 2.2.1 Phương pháp phân tích và tổng hợp... Lựa chọn, ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ, nâng cao thành tích tập luyện và thi đấu cho học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ truờng THPT Si Ma Cai * Giả thuyết khoa học Nếu bài tập mà chúng tôi áp dụng là đúng thì thành tích thi đấu của các 4 nữ học sinh đội tuyển đẩy tạ truờng THPT Si Ma Cai- Lào Cai sẽ đuợc nâng cao, đạt đuợc kết quả tốt trong các cuộc thi đấu 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN... Đánh giá thực trạng công tác GDTC và SMTĐ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai 3.1.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC của nhà trường THPT Si Ma Cai Lào Cai Trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai là trường có chất lượng học tập và đào tạo đứng đầu của huyện Si Ma Cai Tuy là một trường THPT ở khu vực vùng cao còn nhiều khó khăn và hạn chế nhưng nhà trường đã cố gắng quan tâm đầu tư xây dụng... trường TIIPT Si Ma - Hoàn thành tổng tuyển đẩy liên quan, viết tổng tạ Cai- Lào Cai quan đề tài - Tổng quan đề tài - Điều tra đánh giá tố - Thực chất SMTĐ của nữ đội của nữ đội tuyển trường tuyển trường THPT Si THPT Ma Cai - Lào Cai Si Ma Cai - Lào Cai - Lựa chọn hệ thống - Nội dung các bài tập bài tập - Kết quả của nội dung - ứng dụng và đánh các bài tập trạng SMTĐ giá hệ thống bài tập III Hoàn chỉnh đề... biểu tập luyện của các học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai Qua thu thập chúng tôi có được kế hoạch huấn luyện và các bài tập phát triển SMTĐ mà các giáo viên đã sử dụng cho độ tuyển nữ đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai như sau: Kế hoạch huấn luyện: + Tổng số giáo án mà các giáo viên sử dụng là 18 giáo án, giảng dạy trong 6 tuần, mỗi tuần 3 buổi + Thời điểm tập luyện đội tuyển. .. thao vẫn chưa đạt được kết quả cao, đặc biệt là thành tích đẩy tạ của các học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ còn ở mức thấp Qua quá trình quan sát nghiên cứu cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do sức mạnh tốc độ ở giai đoạn ra sức cuối cùng của các em còn kém Vì vậy, để phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích đẩy tạ cần phải lựa chọn áp dụng họp lý các bài tập và hình thức tập luyện phù họp với lứa tuổi... quả tập luyện không cao + Các bài tập với dụng cụ chưa được áp dụng nhiều nên rất khó tạo ra sự căng cơ tối đa như vậy SMTĐ phát triển rất kém + Các giáo viên huấn luyện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính Chính vì vậy, việc lựa chọn các bài tập phát triển SMTĐ cho nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai - Lào Cai là rất cần thiết 3.1.3.Đánh giả thực trạng SMTĐ của nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si. .. đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai — Lào Cai Với mục đích tìm hiểu sự phát triển SMTĐ của nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai- Lào Cai Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, thu thập tài liệu và có kết quả các test kiểm tra SMTĐ trước và sau tập luyện (6 tuần) của nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT Si Ma Cai- Lào Cai năm học 2014 - 2015 thông qua các test: nằm sấp chống đẩy 15 giây tính số lần, chạy 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích đẩy tạ cho học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT si ma cai lào cai, Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích đẩy tạ cho học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT si ma cai lào cai, Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích đẩy tạ cho học sinh nữ đội tuyển đẩy tạ trường THPT si ma cai lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay