Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh câu lạc bộ võ cổ truyền trường THPT quế võ 1 bắc ninh

74 190 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT DƯƠNG THỊ DUNG LựA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CẮT KÉO TẦM TRUNG CHO NAM VÕ SINH CÂU LẠC Bộ VÕ CỔ TRUYỀN TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ - BẮC NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư phạm GDTC Hướng dẫn khoa học: Th.s LÊ XUÂN ĐIỆP HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Dương Thị Dung Sinh viên: K38B Khoa GDTC Tôi xin cam đoan khoá luận tốt nghiệp với đề tài: "Lựa chọn tập nâng cao hiệu ứng dụng kỹ thuật cắt kéo tần trung cho nam võ sinh Câu lạc Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh" công trình nghiên cứu riêng tôi, kết không trùng với kết tác giả Đề tài nghiên cứu ừên đối tượng em nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh Nếu sai tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước hội đồng khoa học Sinh viên Du’o'ng Thị Dung DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CLB ĐC Câu lạc Đối chứng GDTC Giáo dục thể chất HLV Huấn luyện viên HL Huấn luyện KNKX NXB Kĩ kĩ xảo Nhà xuất n TDTT Số người Thể dục thể thao TG TN Thời gian Thực nghiệm TT Thứ tự TTN : THPT Trước thực nghiệm : Trung học phổ thông VĐV Vận động viên s STN Giây Sau thực nghiệm MỤC LỤC ĐẢT VẤN ĐÊ • CHƯƠNG I: TỐNG QUAN CÁC VẤN ĐÊ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng nhà nước đối vói phát triển GDTC 1.2 trường học Quan điểm phát triển GDTC phong trào thể thao kết họp Trang 4 thể thao thành tích cao 1.3 Lịch sử phát triển môn võ cồ truyền Việt Nam trường 1.3.1 THPT Quế Võ - Bắc Ninh Lịch sử phát triển võ cổ truyền Việt Nam 1.3.2 Xu hướng phát triển môn Võ cổ truyền 1.3.3 1.4 Quan điểm phát triển trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh hướng phát triển môn Võ Đặc điểm hoạt động chuyên môn môn Võ 1.4.1 Đặc điểm hoạt động vận động cửa môn Võ cổ truyền 1.4.2 Đặc điểm hoạt động vận động môn thể thao đối kháng trực 10 11 11 13 tiếp 1.5 14 1.6 Kĩ thuật cắt kéo tầm trung phương hướng phát triển ứng dụng kĩ thuật cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc ninh Cơ sở lí luận huấn luyện kỹ thuật thể thao 1.6.1 Cơ sở lí luận chung 15 1.6.2 1.6.3 Phương pháp giảng dạy huấn luyện kỹ thuật 16 17 1.7 18 1.8 Đặc điểm CO’sỏ’ nghiên cúu trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuồi 1.8.1 Dặc điểm tăm lý 1.8.2 Đặc diểm sinh lý 18 19 Những điểm huấn luyện kỹ thuật cắt kéo 15 18 CHƯƠNG H: NHIÊM vu, PHƯƠNG PHÁP VÀ TÔ CHỨC NGHIÊN cúư 21 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 21 2.2 21 2.2.1 Phương pháp nghiền cứu Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 2.2.2 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm Phương pháp vẩn 21 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 22 23 2.2.6 2.3 Phương pháp toán học thống kê 23 Tổ chức nghiên cứu 25 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 25 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 26 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu Chương III: KÊT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KÊT QUẢ NGHIÊN cứu 26 27 3.1 27 Đánh giá thực trạng giảng dạy, hiệu ứng dụng kỹ thuật 21 22 cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh lựa chọn phương tiện đánh giá đối tưọng nghiên cứu 3.1.1 Đánh giá thực trạng sở vật chất thực trạng giảng dạy cửa đội ngũ HLVtrường THPT Quế Võ - Bắc Ninh 3.1.2 Đánh giá việc sử dụng hiệu đòn cắt kéo nam võ 27 29 sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh hoạt động chuyên môn 3.1.3 Lựa chọn phương tiện (Test chuyên môn) đánh giá đối tượng 32 nghiên cứu 3.1.3.1 Tiêu chuẩn điều kiện lựa chọn phương tiện đánh giá đối tượng nghiên cứu 3.1.3.2 Phương pháp lựa chọn nguồn cung cấp phương tiện đánh giá 32 32 3.1.3.3 Phỏng vẩn lựa chọn 33 3.1.3.4 Đánh giá thực trạng chung đối tượng nghiên cứu 36 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu ứng dụng kỹ 36 thuật cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh 3.2.1 Lựa chọn tập nâng cao hiệu ứng dụng kỹ thuật 36 cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường 3.2.1.1 THPT Quế Võ 1- Bắc Ninh Tiêu chuẩn điều kiện lựa chọn tập 36 3.2.1.2 Phương pháp lựa chọn nguồn cung cấp tập 37 3.2.1.3 Phỏng vẩn lựa chọn 38 3.2.2 Tổ chức thực nghiệm 42 3.2.2.1 Phân nhóm thực nghiệm đối chứng 42 3.2.2.2 Thời gian địa điểm tiến hành thực nghiệm 42 3.2.2.3 Phân phối chương trình thực nghiệm 42 3.2.2A Tiến trình thực nghiệm 43 3.2.3 Đánh giá đối tượng nghiên cứu trước trình thực nghiệm 45 3.2.3.1 Điều kiện phương tiện kiểm tra đánh giá tập 45 3.2.3.2 Kết đánh giá trước thực nghiệm 45 3.2.4 Đánh giá kết sau thực nghiệm 46 3.2.5 So sánh hai trì sắ trung binh quan sát tets kiểm tra TTN 47 STN hai nhóm ĐC TN KÊT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 51 DANH MỤC BẢNG BIỂU Nội Dung TT Bảng 3.1 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho huấn luyện CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh Bảng 3.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh Trang 28 28 Bảng 3.3 Thực trạng sử dụng hiệu đòn thỉ đấu nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - 29 Bắc Ninh Bảng 3.4 Nguyên nhân việc thực không hiệu đòn cắt kéo nam võ sinh CLB võ cổ truyền trường THPT Quế Võ 31 - Bắc Ninh Bảng 3.5 Kết vấn mức độ ưu tiên Test kiểm tra, đánh giá hiệu đòn cắt kéo cho nam võ sinh CLB Võ cổ 34 truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh Bảng 3.6 Xác định độ tin cậy Test đánh giá hiệu đòn cắt kéo cho nam võ sinh CLB Võ cồ truyền trường THPT 35 Quế Võ - Bắc Ninh Bảng 3.7 Kết vấn mức độ ưu tiền sử dụng tập nâng cao hiệu đòn cắt kéo cho nam võ sinh CLB Võ cổ 39 truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh Bảng 3.8 Tiến trình giảng dạy 44 10 11 Bảng 3.9 Kết kiểm tra nhóm nghiên cứu trước thục nghiệm Bảng 3.10 Kết kiểm tra nhóm nghiên cứu sau thực nghiệm 12 Bảng 3.11 Kết Test kiểm tra TTN STN nhóm ĐC 13 Bảng 3.12 Kết Test kiễm tra TTN STN nhóm TN 14 Bảng 3.13 So sánh mức độ tăng trưởng NĐC NTN sau thực nghiệm 45 46 47 48 59 15 Biểu đồ 3.1 So sánh giá trị trung bình hai nhóm thực 46 nghiệm đổi chứng trước thực nghiệm 16 Biểu đồ 3.2 So sánh giá trị trung bình hai nhóm thực nghiệm đổi chứng sau thực nghiệm 47 Biểu đồ 3.3 So sánh kết Test TTN STN nhóm 48 17 18 ĐC Biểu đồ 3.4 So sánh kết Test TTN STN nhóm 49 TN Biểu đồ 3.5 So sánh mức độ tăng trưởng hiệu đòn cắt kéo 19 nhóm thực nghiệm nhóm đổi chứng sau tuần thực nghiệm 50 ĐẶT VẤN ĐỀ • Hoạt động TDTT nhằm góp phần nâng cao sức khỏe chất lượng sống nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực Phát triển TDTT xem chủ trương lớn Đảng Nhà nước ttong trình thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Chính vậy, từ ngày xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tập thể dục “dân cường nước thịnh Đó quan điểm xuyên suốt Đảng ta ừong trình lãnh đạo, đạo xây dựng phát triển đất nước với định hướng: “vì sức khỏe hạnh phúc nhân dân, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Võ thuật Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh sinh tồn, sau giao lưu văn hóa, phát triển đa dạng, phong phú, hình thành nhiều môn phái khác võ Bình Định, Thiếu lâm, Dân tộc môn võ đại Vovinam, Karatedo, Taekwondo Hệ thống môn Võ chia thành nhiều nhóm như: nhóm kĩ thuật (gồm : ìa thuật di chuyển, tẩn pháp, đơn đòn, phổi hợp, lã thuật dùng để tẩn công kĩ thuật dùng để phòng thủ) nhóm chiến thuật quyền pháp Mỗi nhóm đòi hỏi người tập phải lực tốt sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo, đặc biệt kĩ thuật khống chế (đảnh ngã hạn chế hoạt động đối phương} cần có kỹ thực hành thục, kinh nghiệm cao khả ứng dụng phù hợp Đối vói võ thuật cổ truyền, kỹ thuật đánh ngã khống chế ưu tiên ý coi hình thức phân ưu phân thắng thua Mỗi môn phái khác đòi hỏi kỹ thuật đánh ngã khác nhau, bản, kỹ thuật đánh ngã phương pháp làm hoàn toàn khả trụ vững thể hai phàn chân đối phương CLB võ thuật cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh giảng dạy môn võ Bình Định từ năm 1999 đến nay, CLB liên tục đào tạo khóa học viên vói yêu càu cao thể lực trình độ kỹ chiến thuật thi đấu CLB đạt nhiều thành tích cao cao giải thi đấu đối kháng khu vực tỉnh Bắc Ninh năm 1999, 2000, 2004, 2012, 2013, 2014, đáng ý giành giải toàn quốc thi đấu nam hạng cân 55 - 60 kg nam lứa tuổi học sinh Trong trình giảng dạy, kỹ thuật đánh ngã, CLB coi trọng điểm kỹ thuật, nhiên trình độ học viên thể hiện, ứng dụng thực ứng dụng kỹ thuật thấp, tỷ lệ thành công nhận lợi điểm thi đấu bình thường chiếm tỷ lệ thấp hon hẳn kỹ thuật đơn (chiếm tỷ lệ 8%, theo kết nghiên cứu đề tài, “đánh giá hiệu biện pháp nâng cao tỷ lệ thành công nhóm kỹ thuật đánh ngã đơn đòn tẩn công trực tiếp môn võ Bỉnh Định Gia thi đẩu giải cao trung toàn quốc” Cao Thành Trung, 2009) Hiện nay, có nhiều nhà khoa học lựa chọn môn Võ hướng nghiên cứu Song chưa có tác giả sâu vào nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu kĩ thuật đánh ngã tầm trung môn Võ cổ truyền nói chung cho đối tượng nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ Bắc Ninh nói riêng Vì việc nghiên cứu tìm biện pháp nâng cao ứng dụng thực tế cho nhóm kỹ thuật đặt yêu cầu thiết Xuất phát từ thực tế nói trên, vào nghiên cứu đề tài: "Lựa chọn tập nâng cao hiệu ứng dụng kỹ thuật cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh" * Muc đích đề tài ■ 52 KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ Kết luân Từ kết nghiên cứu cho phép đến số kết luận sau: 1.1 Kỹ thuật đánh ngã nói chung đòn đánh cắt kéo nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt so với kỹ thuật khác thi đấu Võ cổ truyền yếu tố quan trọng để tạo nên thành tích tập luyện thi đấu Võ cổ truyền 1.2 Quá trình nghiên cứu xác định hệ thống gồm 12 tập đặc trưng nhằm nâng cao hiệu đòn cắt kéo cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ bao gồm: * Bài tập huấn luyện chung: Chạy càu thang phút (lần) với mức ưu tiên 33 chiếm 86,8% Nhảy dây phút (lần) với mức ưu tiên 34 chiếm 89,5% * Bài tập huấn luyện chuyên môn: Đá đổi chân tốc độ 30s (lần) với mức ưu tiên 32 chiếm 84,2% Đá vòng cầu liên tục vào nămber cách 3,2m 20s (lần) với mức ưu tiên 35 chiếm 92,1% Tại chỗ bật cao đá lăng chân liên tục 20s (lần) với mức ưu tiên 32 chiếm 84,2% Tại chỗ chân đeo tạ lkg đá móc câu liên tục chân luân phiên tới nămber caol,60m 20s (lần) với mức ưu tiên 33 chiếm 86,8% Đá móc câu tốc độ chân vào dụng cụ 30s (lần) với mức ưu tiên 34 chiếm 89,5% Tại chỗ đá tốc độ vào nămber đá 30s (lần) với mức ưu tiên 35 chiếm 92,1% * Bài tập huấn luyện thi đẩu: Đánh ngã liên tục theo hình tròn 30s (lần) với mức ưu tiên 35 chiếm 92,1% 10 Tập bán đấu đòn cắt kéo thòi gian phút (lần) với mức ưu tiên 34 chiếm 89,5% 53 11 Hai người đá đối đánh ngã đòn cắt kéo theo tín hiệu còi HLV thời gian phút (tính số làn) với mức ưu tiên 33 chiếm 86,8% 12 Tập đánh ngã với người phục vụ có hạng cân lớn horn 30s (lần) với mức ưu tiên 34 chiếm 89,5% —> Các tập nâng cao hiệu đòn cắt kéo cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ lựa chọn qua thực nghiệm có tác dụng nâng cao hiệu đạt ngưỡng xác suất thống kê càn thiết Kiến nghị Từ kết luận kiến nghị vấn đề sau: - - ứng dụng tập lựa chọn đề tài để nâng cao hiệu đòn cắt kéo cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ thời gian tới Các HLV, giáo viên sử dụng tập huấn luyện môn Võ cổ truyền để nâng cao hiệu đòn cắt kéo - - Đề tài cần mở rộng phạm vi nghiên cứu sang lứa tuổi, giói tính, kỹ thuật đánh ngã khác nhằm xây dựng hệ thống tập đầy đủ xác cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền nói riêng VĐV nói chung để nâng cao hiệu tất kỹ thuật đánh ngã Đề tài hoàn thành ủng hộ giúp đỡ giáo viên, HLV đặc biệt giáo viên hướng dẫn kết hợp với nỗ lực thân Tuy nhiên trình độ, thời gian điều kiện nghiên cứu có hạn tránh khỏi thiếu sót, ngỡ ngàng bước đầu nghiên cứu Kính mong thầy giáo, cô giáo, HLV bạn bè đồng nghiệp đóng góp ý kiến đề tài hoàn thiện horn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục - Đào tạo, Vụ giáo dục thể chất, 1994, “Văn đạo công tác giáo dục nhà trường cấp ”, NXB TDTT, Hà Nội, Tr 101 Chỉ thị 36 - CT/TW công tác TDTT thời kỳ đổi Chỉ thị 133/TTG việc xây dựng quy hoạch ngành TDTT Lê Khánh Bằng, 1993, “Tổ chức trình dạy học đại học”, NXB Giáo dục, Hà Nội, Tr 45-49 Nguyễn Ngọc Cừ, Dương Ngiệp Chí, 1992, “Huấn luyện với trao đổi chất chuyển hóa lượng thể”, Viện khoa học TDTT, Hà Nội,Tr 54 55 Lý Trung Di, Trần Thiện Tài, Đỗ Trường Chi, 1991, “Tuổi trẻ võ thuật”, NXB TDTT, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Đức Dũng, 1995, “Hướng dẫn chuẩn bị luận văn khoa học”, NXB Giáo dục, Hà Nội Vũ Cao Đàm, 1993, “Giáo trình võ cổ truyền ”, NXB TDTT, Hà Nội Hà Đức Giang, 1991, “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”, NXB Giáo Dục, Hà Nội, Tr 12 -16 10 Lưu quang Hiệp, Phạm Thị Uyên, 1995, “Sinh lý học TDTT”, NXB TDTT, Hà Nội, Tr 32-56 11 Luật thi đấu võ cổ truyền, 2000, NXB TDTT, Hà Nội 12 Lê Văn Lam, Nguyễn Xuân Sinh, Phạm Ngọc Viễn, Lưu Quang Hiệp, 1999, “Giáo trình nghiên cứu khoa học TDTT”, NXB TDTT, Hà Nội 13 Nguyễn Toán, 1976, “Lý luận phương pháp huấn luyện thể dục thể thao”, NXB TDTT, Hà Nội 14 Nguyễn Đức Văn, 2000, “Phương pháp thống kê TDTT\ NXB TDTT, Hà Nội 15 Novicp A.D, M^tveep L.p, 1976, “Lý luận phương pháp giáo dục thể chất trường học” (Phạm Trọng Thanh dịch), NXB TDTT Hà Nội PHỤ LỤC I: CÁCH THựC HIỆN BÀI TẬP Bài tập 1: Chạy cầu thang phút (lần) - Mục đích: Tăng sức mạnh chân tứ đùi - Dụng cụ: Đồng hồ bấm - Chuẩn bị: Tư đứng - Thực hiện: Khi có tín hiệu tiến hành chạy - Yêu cầu: Chạy hết cự ly - Định lượng: lần, nghỉ phút Bài tập 2: Nhảy dây phút (lần) - Mục đích: Tăng sức mạnh chân tứ đùi - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây - Thực hiện: Khi có tín hiệu nhanh chóng thực động tác nhảy dây - Yêu càu: + Tiếp xúc mũi bàn chân + Nhảy dây hết khả thể lực - Định lượng: lần, nghỉ phút Bài tập 3: Đá đổi hai chân tốc độ 30s (lần) - Mục đích: Nâng cao sức bật cổ chân sức mạnh tứ đầu đùi - Dụng cụ: Nămber, còi, đồng hồ bấm giây - Chuẩn bị: Đứng tư chuẩn bị - Thực hiện: Người thực đứng cách nămber khoảng cách thích họp, nghe tín hiệu nhanh chóng thực bật đá đổi liên tục vào nămber đến hết thời gian 30s - Yêu cầu: Bật - Định lượng: tổ X 30s/tổ, nghỉ tổ phút Bài tập 4: Đá vòng càu hên tục vào nămber cách 3,2m 20s (lần) - Mục đích: Phát triển sức mạnh đòn chân - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây, đích, còi, dây chun - Thực hiện: Người thực đứng tư thủ có tín hiệu còi bắt đầu di chuyển đá vòng cầu vào nămber chân đến hết thòi gian 20s - Yêu cầu: Điểm tiếp xúc gót bàn chân với tốc độ tối đa - Định lượng: tổ X 20s/tổ, nghĩ tổ 45s Bài tập 5: Tại chỗ bật cao, đá lăng chân liên tục 20s (lần) - Mục đích: Phát triển sức nhanh, mạnh chân - Dụng cụ: Nămber, đồng hồ bấm giây còi - Thực hiện: Khi nghe thấy tín hiệu lệnh bật chân, đá lăng sang bên thu cao gối đến hết thời gian 20(s) - Yêu cầu: Tốc độ không thay đổi - Định lượng: tổ X 20s/tổ, nghĩ tổ 45s Bài tập 6: Tại chỗ chân đeo tạ lkg đá móc câu liên tục chân luân phiên tói đích cao l,60m 20s (lần) - Mục đích: Phát triển sức mạnh nhanh đòn chân - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây, còi nămber - Thực hiện: + Người thực đứng tư chuẩn bị, chân đeo tạ lkg + Khi nghe thấy tín hiệu bắt đàu di chuyển tới nămber thực luân phiên chân 20s tính số lần đạt tối đa - Yêu cầu: Thực liên tục điểm tiếp xúc gót bàn chân - Định lượng: tổ X 20s/tổ, nghỉ 45s Bài tập 7: Đá móc câu tốc độ chân vào dụng cụ 30s (lần) - Mục đích: Phát triển sức mạnh đòn chân - Dụng cụ: Còi, nămber, đồng hồ bấm giây - Thực hiện: + Ngưòi thực đứng tư chuẩn bị, chân đá trước đặt sau + Khi nghe thấy tín hiệu đá liên tục chân vào nămber đến hết thời gian 30s sau đổi chân - Yêu cầu: Tiếp xúc gót bàn chân, tốc độ tối đa - Định lượng: tổ X 30s/tổ, nghỉ tổ phút Bài tập 8: Tại chỗ đá tốc độ vào nămber đá 30s (lần) - Mục đích: Phát triển sức mạnh nhanh đòn chân - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây, còi nămber - Thực hiện: + Người thực đứng tư chuẩn bị + Khi nghe thấy tín hiệu bắt đầu thực luân phiên chân đá tốc độ vào nămber 30s tính số lần đạt tối đa - Yêu cầu: Thực liên tục điểm tiếp xúc gót bàn chân - Định lượng: tổ X 30s/tổ, nghỉ 45s Bài tập 9: Tập bán đấu đòn cắt kéo thời gian phút (lần) - Mục đích: Phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây, còi - Thực hiện: Người thực đứng tư chuẩn bị, nghe thấy tín hiệu người thực thực động tác cắt kéo đối phưong hết thời gian - Yêu cầu: Cắt kéo kỹ thuật với tốc độ tối đa - Định lượng: tổ X phúưtổ, nghỉ tổ phút Bài tập 10: Đánh ngã liên tục theo hình tròn 30s (lần) - Mục đích: Phát triển sức mạnh, sức nhanh đòn chân - Dụng cụ: Còi, đồng hồ bấm giây - Thực hiện: người phục vụ xếp thành vòng tròn, có tín hiệu bắt đầu ngưòi thực lượt kỹ thuật cắt kéo - Yêu càu: Tiếp xúc tầm trung người phục vụ, tốc độ tối đa - Định lượng: tổ X 30s/tổ, nghỉ tổ phút Bài tập 11: Hai người đối đá đánh ngã đòn cắt kéo theo tín hiệu còi HLV thời gian phút (lần) - Mục đích: Phát triển khả phản ứng - Dụng cụ: đồng hồ bấm giây còi - Thực hiện: Khi nghe thấy tín hiệu còi hai người thực đối đá cắt kéo thời gian phút - Yêu cầu: thực tích cực, cắt kéo vị trí - Định lượng: tổ X lphút/tổ, nghỉ tổ phút Bài tập 12: Tập đánh ngã với người phục vụ hạng cân lớn 30s (lần) - Mục đích: Phát triển sức mạnh chân - Dụng cụ: Đồng hồ, còi - Thực hiện: Người thực nghe tín hiệu còi thi thực kỹ thuật cắt kéo với người phục vụ hạng cân lớn hết thời gian - Yêu cầu: Người thực với tốc độ tối đa - Định lượng: tổ X 30s/tổ, nghỉ tổ phút CÁCH THựC HIỆN CÁC TEST * Test 1: Đá đối vòng càu + cắt kéo (5 ìỉmls) - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây, còi, thảm tập - Cách tiến hành: Đứng tư chẩn bị Hai người phục vụ luân phiên Người thực thực đòn đá vòng cầu trước sau ừở tư chuẩn bị đến người phục vụ thực đá vòng cầu Khi người phục vụ rút chân tư chuẩn bị người thực thực đòn cắt kéo Tiếp đến ngưòi thực nhanh chóng đứng dậy để thực lần với người phục vụ -Yêu cầu: + Những người phục vụ thực nhanh, mạnh kỹ thuật + Người thực đánh ngã kỹ thuật cắt kéo với tốc độ tối đa * Test 2: cắt kéo đom đòn (15 lần/s1,) - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây, còi, thảm tập - Cách tiến hành: Bốn ngưòi phục vụ xếp thành vòng tròn, có tín hiệu bắt đầu người tập thực kỹ thuật cắt kéo theo vòng tròn thực 15 lần tính thời gian - Yêu càu: + Những người phục vụ đứng vị trí + Người thực đánh ngã kỹ thuật cắt kéo với tốc độ tối đa * Test 3: Thực đòn cắt kéo di động (10 lần/s,) - Dụng cụ: còi, thảm tập - Cách tiến hành: có tín hiệu còi người tập di chuyển thực kỹ thuật cắt kéo - Yêu càu: + Người phục vụ giữ khoảng cách lm + Người thực đánh ngã phải thực rõ ràng, mạnh mẽ thực 10 lần PHỤ LỤC II PHIẾU QUAN SÁT Nội dung, mục đích quan sát: Đơn vị: Hạng cân: Nơi thi đấu: Kêt quan sát SỔ TT lần Tên kỹ thuật sử dụng Có hiệu Số lần % Không hiệu Số lần % Kỹ thuật đơn đòn đấm Kỹ thuật đơn đòn cắt kéo Kỹ thuật đơn đòn đá Kỹ thuật phối hợp đôi đấm đá Kỹ thuật phối hợp hai đòn đá Kỹ thuật phối hợp đòn đá ( đấm) kết hợp cắt kéo Những vấn đề khác PHỤ LỤC III TRƯỜNG ĐHSP HÀ NÔI Công hòa xã hôi chủ nghĩa Viêt Nam KHOA GDTC Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi: thầy (cô) giáo: Đơn vị công tác: Trình độ chuyên môn: Để góp phần nâng cao công tác giảng dạy, huấn luyện Võ cổ truyền, đặc biệt nâng cao hiệu đòn cắt kéo Đồng thòi giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: "Lụa chọn tập nâng cao hiệu ứng dụng kỹ thuật cắt kéo tần trung cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế V õ l - Bắc Ninh Chúng mong nhận giúp đỡ thày (cô) giáo Bỏi kinh nghiệm hiểu biết công tác giảng dạy, huấn luyện thực tiễn thi đấu Kính mong thầy (cô) giáo trả lời giúp câu hỏi sau: Cách trả lời: Ưu tiên 1: điểm đánh dấu * Ưu tiên 2: điểm đánh dấu + Ưu tiên 3: điểm3 đánh dấu V Nếu ý kiến nêu thiếu mong thầy (cô) đánh dấu vào ô ttống I I tương ứng phía cho đánh giá Câu 1: Theo thầy (cô) nguyên nhân dưói ảnh hưởng tới việc thực không hiệu kỹ thuật cắt kéo ? I I Đòn cắt kéo không đủ lực I I Thời điểm cắt kéo không họp lý I I Tốc độ đòn đánh chậm □ Khoảng cách không hợp lý □ Kỹ thuật chưa tốt I I Đòn đánh Câu 2: Thầy (cô) đánh vai trò tập việc nâng cao hiệu đòn cắt kéo cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền Trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh? □ Tập tạ tay 30s (lần) n Chống đẩy tốc độ 30s (lần) Đấm Nămber, bao cát phút (lần) □ Cõng chạy tốc độ 15m/l phút (lần) n Đứng lên ngồi xuống tốc độ 15s (lần) □ I Đứng lên ngồi xuống tốc độ 30s (lần) Chạy cầu thang phút (lần) j I Bật cóc chỗ 30s (lần) I I Bật chéo chân tốc độ đứng lên ngồi xuống 30s (lần) □ Chạy tốc độ 3Om (tính thời gian) I I Nhảy dây phút (lần) I I Chạy nâng cao đùi tốc độ 30s (lần) I I Đá đổi chân tốc độ 30s (lần) □ Đá lăng trước có buộc chun 15s/làn (lần) I I Đá thẳng có buộc chun theo tín hiệu còi 15s/lần (lần) □ Đá vòng cầu liên tục vào nămber cách 3,2m 20s/lần (lần) j I Tại chỗ bật cao đá lăng chân liên tục 20s/lần (lần) I I Tập di chuyển theo hình chữ u, hình vuông 30s (lần) I I Tại chỗ chân đeo tạ lkg đá móc câu liên tục chân luân phiên tới nămber caol,60m 20s/lần (lần) I I Đá móc câu tốc độ chân vào dụng cụ 30s /làn (lần) I I Tại chỗ đá tốc độ vào nămber đá 30s/lần (lần) □ Tại chỗ thực đòn đấm tay sau đá móc câu 15s/lần (lần) □ Đánh ngã liên tục đòn cắt kéo theo dòng nước chảy 30s (lần) I I Đánh ngã liên tục theo hình tròn 30s ị lần) □ Tập bán đấu đòn cắt kéo thời gian phút (lần) □ Di chuyển cắt kéo thân người phục vụ 30s (lần) I I Cắt kéo người phục vụ đánh ngã điều kiện người phục chống đánh ngã (lần) I I Hai người đá đối đánh ngã đòn cắt kéo theo tín hiệu còi HLV thời gian phút (lần) □ Đánh ngã đòn cắt kéo có mang phụ trợ 30s (lần) □ Tập đánh ngã với người phục vụ có hạng cân lớn 30s (lần) Câu 3: Thầy (cô) đánh Test kiểm tra đánh giá hiệu đòn cắt kéo cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền Trường THPT Quế Võ 1- Bắc Ninh? □ Di chuyển ngang khoảng cách 2m thực đòn cắt kéo có ngưòi phục vụ thời gian 30s (lần) □ Thực đòn cắt kéo áp dụng đòn đá trước, thời gian 30s (lần) I I Lùi tránh (đòn đá vòng cầu) kết họp cắt kéo 30s (lần) □ Đá đối vòng cầu + cắt kéo (2 người phục vụ luân phiên), thực lần (s) □ Cắt kéo đơn đòn (4 người phục vụ theo hình vòng tròn), thực 15 lần (s) □ Cắt kéo hạng cân lớn (2 người phục vụ luân phiên), 30s (lần) I I Thực đòn cắt kéo di động (bán kính di chuyển người phục vụ lm) 10 lần Người vấn Ngưòi vấn Dương Thị Dung TRƯỜNG ĐHSP HÀ NÔI Công hòa xã hôi chủ nghĩa Viêt Nam KHOA GDTC Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi: thầy (cô) giáo: Đơn vị công tác: Trình độ chuyên môn: Để góp phần nâng cao công tác giảng dạy, huấn luyện Võ cổ truyền, đặc biệt nâng cao hiệu đòn cắt kéo Đồng thời giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập nâng cao hiệu ứng dụng kỹ thuật cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh CLB Võ cổ truyền trường THPT Quế Võ - Bắc Ninh Chúng mong nhận giúp đỡ thầy (cô) giáo Bởi kinh nghiệm hiểu biết công tác giảng dạy, huấn luyện thực tiến thi đấu Kính mong thầy (cô) giáo trả lời giúp câu hỏi sau: Ưu tiên 1: điểm đánh dấu * Cách trả lời: Ưu tiên 2: điểm đánh dấu + Ưu tiên 3: điểm3 đánh dấu V Nếu ý kiến nêu thiếu mong thầy (cô) đánh dấu vào ô trống I I tương ứng phía cho đánh giá Thầy (cô) thường dùng tập giảng dạy huấn luyện để nâng cao hiệu đòn cắt kéo ? I I Bật chéo chân tốc độ đứng lên ngồi xuống 30s ịlần) □ Đá vòng cầu liên tục vào nămber cách 3,2m 20s (lần) I I Tại chỗ đá tốc độ vào nămber đá 30s (lần) I I Hai người đá đối đánh ngã đòn cắt kéo theo tín hiệu còi HLV thời gian phút ị lần) Ý kiến khác: Thầy (cô) thường sử dụng Test để kiểm tra, đánh giá hiệu đòn cắt kéo ? I I Di chuyển ngang khoảng cách 2m thực đòn cắt kéo có người phục vụ thời gian 30s (lần) □ Lùi tránh (đòn đá vòng cầu) kết hợp cắt kéo 30s (lần) □ Đá đối vòng cầu + cắt kéo (2 người phục vụ luân phiên), thực lần (s) □ Cắt kéo đơn đòn (4 người phục vụ theo hình vòng tròn), thực 10 lần (s) Ý kiến khác: Xin chân thành cảm ơn ỉ Người vấn Người vấn Dương Thị Dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh câu lạc bộ võ cổ truyền trường THPT quế võ 1 bắc ninh , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh câu lạc bộ võ cổ truyền trường THPT quế võ 1 bắc ninh , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật cắt kéo tầm trung cho nam võ sinh câu lạc bộ võ cổ truyền trường THPT quế võ 1 bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay