Quản lý nhà nước đối với cảng biển việt nam (TT)

27 141 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:22

B GIO DC V O TO B NI V HC VIN HNH CHNH QUC GIA TRNH TH CNG QUảN Lý NHà NƯớC ĐốI VớI CảNG BIểN VIệT NAM TểM TT LUN N TIN S Chuyờn ngnh: Qun lý hnh chớnh cụng Mó s: 62 34 82 01 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti HC VIN HNH CHNH QUC GIA Ngi hng dn khoa hc: GS.TS Nguyn Hu Khin GS TSKH Nguyn Ngc Hu Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp c s hp ti Hc vin Hnh chớnh quc gia Vo hi ngy thỏng nm 201 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Hnh chớnh quc gia M U Tớnh cp thit ca ti Vit Nam l quc gia cú vựng bin rng, b bin di cú nhiu eo vng, vng vnh sõu, li gn tuyn giao thng nhn nhp qua khu vc Bin ụng, cú h thng o gm 3.000 o ven b che chn hu ht cỏc vựng bin ven b v vựng ven bin ca Vit Nam mc khỏc õy l iu kin a lý rt thun li cho phỏt trin giao thụng ng bin núi chung v h thng cng bin núi riờng Vit Nam cú 44 cng bin ln nh v gn 100 a im ven bin, ven o cú tim nng cú th xõy dng cng, k c cng quy mụ trung chuyn quc t Nhu cu chuyn hng hoỏ ngy cng tng ó t yờu cu phỏt trin cng bin; ng thi phi tip tc ci cỏch th ch v nhng bt cp ti cỏc cng bin Nhn thc c nhu cu phỏt trin cú quy mụ ln v hiu qu khai thỏc ca h thng cng bin Vit Nam, ng, Nh nc ó trung vo cỏc gii phỏp nõng cao nng lc qun lý nh nc i vi cng bin úng mt vai trũ ht sc quan trng phỏt trin kinh t ca nc ta nh sau: Vit Nam ó tri qua nhiu giai on ci cỏch qun tr; ngnh cụng nghip/dch v cng bin hin nh sau: + Cng thuc s hu nh nc; + Cng a s hu; + Cng s hu t cỏc ngun ti chớnh khỏc Tng s kim ngch xut nhp khu hng nm tng trng nm 2015 t gn 330 t USD ó tng t ỏp lc ln trờn kh nng thụng qua hng hoỏ ti cng bin Vic phõn nh chc nng gia qun lý nh nc v qun lý kinh doanh v phõn cp qun lý gia trung ng v a phng cú tỏc ng sõu sc trờn ton b h thng cng bin.Tớnh ng b, thng nht gia B lut Hng hi v cỏc bn lut, chớnh sỏch khỏc ca mt s ngnh, lnh vc liờn quan cũn bt cp, ang ũi hi cn c tip tc nghiờn cu xut iu chnh phự hp nõng cao kh nng cnh tranh thng mi bờn ngoi ci cỏch phi t c cỏc mc tiờu: - Gim chi phớ dch v cng; - Nõng cao hiu qu hot ng khai thỏc cng; - Ci thin h tng kt ni sau cng, giao din hiu qu; - Gim gỏnh nng u t t ngõn sỏch Nh nc; - C phn hoỏ nhm thu hỳt u t v hiu qu khai thỏc ti cng Tuy nhiờn, thc t khụng nh chỳng ta mong i p lc v u t phỏt trin cng, v ngun hng, v c ch qun lý ó khin cỏc doanh nghip cng ua gim giỏ dch v nhm gi chõn cỏc hóng tu, h lu ca nú l nguy c mt t, mt cng thua l kộo di ó v ang hin hu H thng cng bin Vit Nam phi i mt vi nhng thỏch thc ln giai on hin nay, ú l: - Thiu c s h tng ng b; - Cng nc sõu khụng v khụng ỏp ng tiờu chun quc t; - Qun lý quan liờu, kộm hiu qu; - Khuụn kh phỏp lý thiu ng b v khụng rừ rng; Cnh tranh thiu lnh mnh gia cỏc cng, gia cỏc a phng v t bo th, chm i mi Qun lý nh nc i vi cng bin úng mt vai trũ ht sc quan trng phỏt trin kinh t ca nc ta Vn t l phi to bc ngot mang tớnh t phỏ phỏt trin h thng cng bin ỏp ng nhu cu v ỏp ng cụng sut v nng sut m khụng cn thay i c bn h thng hot ng; tm quy hoch cng bin di hn, huy ng c ngun u t ln t xó hi hoỏ, thit b xp d hng hoỏ hin i v cụng tỏc qun lý khai thỏc hiu qu ang l nhng yờu cu bc xỳc hin Vn c bn t i vi cỏc c quan qun lý nh nc gii quyt cỏc sau: - Xõy dng th ch phự hp phỏt trin h thng cng bin; - C ch chớnh sỏch no s to s t phỏ phỏt trin cng bin; - Vn bn quy phm phỏp lut no cn ban hnh; - Xõy dng c ch u t phự hp nhm khuyn khớch tham gia ca khu vc t nhõn; - Lm gỡ to sc mnh tng hp gia s phỏt trin cng bin vi cỏc lnh vc khỏc ca nn kinh t; - Lm gỡ trỏnh xung t vi s phỏt trin ang din cỏc lnh vc khỏc ca nn kinh t? T nhng lý ch yu v thc tin nh trờn cho thy, qun lý nh nc i vi cng bin hin mc dự ó cú nhiu thay i v t c mt s kt qu rt ỏng ghi nhn nhng cũn cú nhiu bt cp, lm hn ch hiu qu khai thỏc cng bin Vỡ vy, vic la chn ti Qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam l rt cp thit giai on hin Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch Mc ớch tng quỏt ca lun ỏn l xõy dng lun c khoa hc cho cỏc gii phỏp tng cng qun lý nh nc i vi cng bin, gúp phn ỏp ng yờu cu i mi Vit Nam hin 2.2 Nhim v - Nghiờn cu cỏc lý lun v cng bin, qun lý nh nc i vi cng bin; Khỏi nim, ni dung, vai trũ cng nh cỏc yu t tỏc ng n qun lý nh nc i vi cng bin; - Tỡm hiu kinh nghim qun lý nh nc i vi cng bin mt s nc trờn th gii rỳt nhng bi hc kinh nghim cho Vit Nam; - ỏnh giỏ thc trng qun lý nh nc i vi cng bin nc ta thi gian qua trờn phng din: u im v hn ch; ch nhng nguyờn nhõn ca nhng bt cp, hn ch qun lý nh nc i vi cng bin; - Kin ngh cỏc gii phỏp nhm hon thin hot ng qun lý nh nc i vi cng bin i tng, phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu - Cỏc khớa cnh lý lun v qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam - H thng cng bin v thc trng qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam - Cỏc iu kin, yu t tỏc ng n qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam hin 3.2 Phm vi nghiờn cu - V khụng gian: Nghiờn cu hot ng qun lý nh nc i vi cng bin trờn phm vi c nc - V thi gian: t cú B lut Hng hi 2005 n Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 Phng phỏp lun 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Nhng úng gúp mi ca lun ỏn 5.1 V lý lun - Nhn din v lm rừ cỏc cng bin, s thay i quan nim v cng bin trờn th gii v Vit Nam, a quan nim v cng bin theo cỏch tip cn ca lun ỏn - Lm rừ vai trũ ca nh nc i vi cng bin trờn c s phõn tớch vai trũ ca nh nc theo lý thuyt h thng, lý thuyt kinh t hc - Phõn tớch cỏc ni dung qun lý nh nc i vi cng bin, lun gii cỏc nhõn t tỏc ng n hiu qu qun lý nh nc i vi cng bin T ú, giỳp nhn thc sõu sc hn v mt lý lun v thc tin i vi hot ng qun nh nc i vi cng bin hin - Nghiờn cu, ỏnh giỏ thc trng qun lý nh nc i vi cng bin trờn cỏc phng din v mt t qun lý, th ch, t chc, b mỏy, cỏn b, cụng chc lm cụng tỏc qun lý nh nc i vi cng bin, hot ng qun lý nh nc vi qun lý khai thỏc cng bin - xut nhng gii phỏp nhm hon thin qun lý nh nc i vi cng bin theo mụ hỡnh qun lý nh nc i vi cng bin, chuyn t qun lý hnh chớnh sang giỏm sỏt, kin to s phỏt trin cng bin 5.2 V thc tin - To tin lý lun v thc tin a nhng kin ngh i mi ton din qun lý nh nc i vi cng bin theo hng nh nc trung vo qun lý nh nc, giỏm sỏt, to iu kin cho cng bin phỏt trin - xut cỏch thc qun lý nh nc i vi cng bin, xut hon thin th ch qun lý cng bin theo hng ton din, thng nht, ng b vi trng tõm xỏc nh rừ vai trũ ca nh nc v ca doanh nghip cng bin Nh nc khụng lm thay, khụng can thip vo nhng hot ng mang tớnh qun lý ni b ca doanh nghip cng bin, theo ú, cỏi ớch cui cựng l cú mt h thng cng bin hot ng hiu qu; - Cỏc lun c v gii phỏp ca lun ỏn cú th c s dng cho vic hon thin th ch v cng bin nh phõn cp, y quyn qun lý, hon thin qun lý nh nc i vi cng bin í ngha khoa hc v thc tin ca lun ỏn - V nhn thc lý lun: ti hỡnh thnh t y v QLNN i vi cng bin Vit Nam - V hon thin th ch, chớnh sỏch: ti xỏc lp c s khoa hc cho vic hon thin QLNN i vi cng bin Vit Nam, thit k mụ hỡnh QLNN i vi cng bin hp lý Vit Nam hin - Lun ỏn cú th c s dng lm ti liu tham kho i vi cỏc nh hoch nh chớnh sỏch, cỏc nh lp phỏp, cỏc nh qun lý Lun ỏn cng cú th c tham kho hot ng nghiờn cu v o to lnh vc khoa hc hnh chớnh v khoa hc phỏp lý Gi thuyt khoa hc v cõu hi nghiờn cu 7.1 Gi thuyt khoa hc Cng bin bt c quc gia no cng cú vai trũ quan trng quyt nh i vi s phỏt trin kinh t ca t nc Vit Nam bi cnh hin cng khụng nm ngoi quy lut phỏt trin ú Cng bin Vit Nam cũn cú nhng bt cp bt ngun t nhiu nguyờn nhõn ú mt nguyờn nhõn quan trng l qun lý nh nc i vi cng bin cha c thc hin hiu qu Nu qun lý nh nc i vi cng bin xỏc nh ỳng vai trũ ca mỡnh theo hng nh nc l ch th nh hng, iu tit, giỏm sỏt, kin to nhng iu kin cho phỏt trin cng bin, to lp th ch m rng quyn t ch v trỏch nhim ca doanh nghip khai thỏc cng bin thỡ cng bin Vit Nam ton h thng s thỏc hiu qu, ỏp ng nh cu lu thụng hng húa nc v xut nhp khu n cng bin ca cỏc nc khu vc v trờn th gii 7.2 Cõu hi nghiờn cu - Qun lý nh nc i vi cng bin l gỡ? Ni dung v vai trũ ca qun lý nh nc i vi cng bin? - Qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam hin cú nhng u im v hn ch gỡ? Nguyờn nhõn vỡ õu? - tng cng qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam hin cn cú nhng gii phỏp no? Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u v kt lun, lun ỏn c kt cu thnh chng Chng 1: Tng quan v tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn Chng 2: C s khoa hc ca qun lý nh nc i vi cng bin Chng 3: Thc trng qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam Chng 4: Quan im v gii phỏp hon thin qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam Chng TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N h thng hoỏ tt c cỏc cụng trỡnh khoa hc ó c cụng b, k c cỏc lun ỏn tin s, lun thc s (trong v ngoi nc) liờn quan mt thit n ti lun ỏn hoc liờn quan mt thit n cỏc cn c cp lun ỏn, c th nh sau: 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v bi cnh hỡnh thnh, phỏt trin v qun lý cng bin 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v bi cnh hỡnh thnh, phỏt trin cng bin Cỏc cụng trỡnh tiờu biu sau: Lch s Vit Nam t ngun gc n th k XIX ca tỏc gi o Duy Anh [1], Vn húa Vit Nam ca tỏc gi Trn Quc Vng [80], bi Ph cng vựng Thun Qung th k th XVII-XVIII ca tỏc gi Bang [3]; S hỡnh thnh cng th Bc Vit Nam thi k u thuc a - Lch s Hi Phũng ca tỏc gi V ng Luõn [38] ; Cụng trỡnh bn cng ca cỏc tỏc gi Phm Vn Giỏp, Nguyn Hu u, Nguyn Ngc Hu [21]; Bin v cng bin trờn th gii ca tỏc gi Phm Vn Giỏp, Phan Bch Chõu, Nguyn Ngc Hu [19]; Bỏo cỏo Quy hoch phỏt trin cng bin Vit Nam n nm 2020 ca Cc Hng hi Vit Nam [12]; The Nanhai Trade - A Study of the Early History of the Chinese Trade in the South China Sea, Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society ca tỏc gi Wang Gungwu (tm dch l: Thng mi Nanhai - Mt nghiờn cu v lch s ban u v thng mi ca Trung Quc Bin ụng, Tp ti Malayan Asiatic Society) [97] 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v qun lý cng bin Mt s bin phỏp nhm i mi c ch qun lý doanh nghip nh nc thuc ngnh hng hi Vit Nam ca tỏc gi Nguyn Hong Tim [71]; Hon thin mụ hỡnh qun lý khai thỏc kt cu h tng cng bin Vit Nam ca tỏc gi ng Cụng Xng [81]; Nghiờn cu hon thin phng phỏp quy hoch bn cng cụng-te-n v ỏp dng vo khu kinh t phớa Bc Vit Nam ca tỏc gi Dng Vn Bo [4]; Cỏc gii phỏp chin lc phỏt trin cng bin khu vc thnh ph H Chớ Minh n nm 2010 ca tỏc gi Nguyn Th Ngc Thanh [60]; Gii phỏp c bn hon thin v khai thỏc cụng-te-n ti Vit Nam ca tỏc gi Nguyn Th Phng [48]; Hiu qu kinh t v nhng bin phỏp y mnh chuyn hng húa xut nhp khu ng bin bng cụng-te-n Vit Nam ca tỏc gi Nguyn Nh Tin [72]; Nghiờn cu v gii phỏp u t phỏt trin cng bin Vit Nam ca tỏc gi Bựi Bỏ Khiờm [33]; u t phỏt trin cng bin Vit Nam giai on 2005 - 2020 ca tỏc gi Nguyn Th Thu H [22]; Thu hỳt v s dng nc ngoi xõy dng kt cu h tng ca Ngnh giao thụng ti Vit Nam ca tỏc gi Bựi Nguyờn Khỏnh [32]; Nghiờn cu xut mụ hỡnh qun lý khai thỏc cng bin ti Vit Nam ca tỏc gi Lờ Vn Luyn [39]; Phỏt trin dch v ti bin ỏp ng yờu cu hi nhp kinh t quc t ca tỏc gi Lờ Th Vit Nga [44]; Ngõn hng c phn thng mi Vit Nam - Mt hng i mi ca tỏc gi Chu Quang Th [70] Nhn xột: Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó khớa cnh ny, hay khớa cnh khỏc ó nghiờn cu v a gii phỏp nhm nõng cao hiu qu qun lý nh nc i vi cng bin qua tng giai on v thi k khỏc nhau, ch yu l thi k i mi - l cỏc tham kho hu ớch cho lun ỏn Bỏo cỏo chớnh sỏch ci cỏch cng a xut ci cỏch th ch chuyờn gia Ngõn hng th gii thc hin [45]; Promotion of Port Investments and Model of FTZ in Northeast Asia Korean Maritime Institute thc hin [90]; ỏnh giỏ mụ hỡnh qun lý cng bin: Quỏ trỡnh phỏt trin v cỏc yu t cu thnh mụ hỡnh qun lý cng bin ca tỏc gi Mary R Books v Athanasios A Pallis [84]; Phõn tớch chớnh sỏch i mi v phỏt trin cng bin Trung Quc ca tỏc gi Guan, C v S Yahalom [88]; 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v qun lý nh nc v qun lý nh nc i vi cng bin 1.2.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v qun lý nh nc núi chung i hi VIII ca ng Cng sn Vit Nam v nhng cp bỏch ca khoa hc v Nh nc v Phỏp lut ca Vin Nh nc v Phỏp lut o Trớ c ch biờn [77]; Mt s v hon thin t chc v hot ng ca b mỏy Nh nc nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam ca Vin Nghiờn cu v Phỏp lut Lờ Minh Thụng ch biờn [62] Trong ú cú cỏc bi vit sõu sc v tng c th thuc quyn lc nh nc, nh bi V cu trỳc quyn lc nh nc v t chc thc hin quyn lc nh nc thc t ca tỏc gi inh Vn Mu [43]; i mi nhn thc v nguyờn tc quyn v ci khớa cnh quan h lp phỏp v hnh phỏp nc ta ca tỏc gi Nguyn Cu Vit [78]; Nhng bc ci cỏch i vi cỏc thit ch c bn ca quyn lc Nh nc Lch s lp hin Vit Nam ca Lờ Minh Thụng [62] v.v; Hnh chớnh cụng sỏch dựng cho nghiờn cu, ging dy sau i hc ca Hc vin hnh chớnh Quc [29] Ni dung cun sỏch ó lm rừ khỏi nim, nh ngha v cỏc thut ng Qun lớ hnh chớnh cụng; T nn hnh chớnh truyn thng n qun lý cụng mi ca tỏc gi Patrick Dunleavy v Christopherhood, Giỏo s hnh chớnh cụng v chớnh sỏch cụng, Trng i hc kinh t Luõn ụn [94]; Tỏc phm v i Bn v ti sn quc gia (Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) v nhng bi vit khỏc nh kinh t hc Adam Smith [82] Nhn xột: Qun lý nh nc núi chung v qun lý nh nc i vi cng bin núi riờng l ng lc ci cỏch mnh m i vi mi giai on phỏt trin ca nn kinh t t nc 1.2.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v qun lý nh nc i vi cng bin Bỏo cỏo chớnh sỏch ci cỏch cng a xut ci cỏch th ch chuyờn gia Ngõn hng th gii thc hin [45]; Hon thin qun lý nh nc v qun lý kinh doanh khai thỏc cng Vit Nam Cc Hng hi Vit Nam phi hp vi cỏc chuyờn gia JICA thc hin [11] Nhng lý lun v thc tin ca vic hon thin phỏp lut hng hi Vit Nam ca tỏc gi Nguyn Th Nh Mai [42]; Mt s bin phỏp nhm i mi c ch qun lý doanh nghip nh nc thuc ngnh hng hi Vit Nam ca tỏc gi Nguyn Hong Tim [71]; Hon thin qun lý nh nc v nõng cao nng lc th phn ca i tu bin Vit Nam ca tỏc gi V Th Minh Loan [37]; Promotion of Port 11 nc i vi cng bin phi m bo tớnh thng nht, phự hp v mt lý lun v thc tin, tớnh ng b vic trin khai thc hin t phm vi, cỏch thc, hnh lang phỏp lý, tớnh liờn kt cỏc quy phm phỏp lut nhiu bn quy phm phỏp lut khỏc 1.3.2.3 a nh hng v xut cỏc gii phỏp hon thin qun lý nh nc i vi cng bin - Phõn tớch quan im, nh hng hon thin qun lý nh nc i vi cng bin Phõn tớch, lm rừ vic qun lý nh nc i vi cng bin khụng ch trung vo qun lý hnh chớnh thun tuý; phi lm rừ c yu t quan trng l i mi mnh m t duy, nhn thc qun lý nh nc i vi cng bin Nh nc trung vo vai trũ nh hng, to iu kin, h tr, giỏm sỏt, iu chnh nhm bo m s phỏt trin h thng cng bin theo hng nõng cao hiu qu khai thỏc cng bin - xut cỏc gii phỏp hon thin qun lý nh nc i vi cng bin õy l ớch ti ca Lun ỏn, vy vic nghiờn cu cn trung vo cỏc c bn sau õy: - Nghiờn cu xut nhng thay i nhn thc, t duy, c ch qun lý nh nc i vi cng bin T duy, nhn thc l yu t tin cho s i mi v phỏt trin Tuy nhiờn, hin ti nhn thc, t qun lý nh nc i vi cng bin cũn mang t qun lý hnh chớnh Chc nng qun lý nh nc i vi cng bin cn phi trung vo nõng cao hiu qu khai thỏc cng bin - Nghiờn cu hon thin h thng th ch qun lý nh nc i vi cng bin Th ch ny nh v rừ vai trũ ca nh nc i vi cng bin, cỏc v phõn loi cng bin, trỏch nhim ca doanh nghip cng bin vi qun lý nh nc, c ch ti chớnh v ngun u t phỏt trin c s h tng cng bin - Nghiờn cu hon thin t chc b mỏy qun lý nh nc i vi cng bin, i mi v nõng cao hiu qu kinh doanh khai thỏc cng bin gn vi khu kinh t ven bin lm ng lc thỳc y kinh t phỏt trin Kt lun chng Chng C S KHOA HC V QUN Lí NH NC I VI CNG BIN 2.1 Khỏi quỏt chung v cng bin v qun lý Nh nc i vi cng bin 2.1.1 V trớ, vai trũ ca cng bin Vi u th chuyn c lng hng ln, khong cỏch xa, giỏ thnh r nờn hu ht hng hoỏ xut nhp khu ca th gii c chuyn 12 bng ng bin Vi Vit Nam, hng hoỏ xut nhp khu c chuyn bng ng bin chim hn 90% tng hng hoỏ xut nhp khu v s hng hoỏ ny c chuyn n hng trm nc trờn th gii [11, tr.3] Nng lc cnh tranh ca mt nn kinh t c nhỡn nhn cỏc cp : (i) trỡnh cụng ngh, (ii) nng lc cnh tranh ca cỏc doanh nghip, cng ng doanh nghip, (iii) cp a phng; (iv) cp quc gia Mt quc gia cú nn kinh t bin hin i l nn kinh t ớt phi (i) cú cụng ngh bin phỏt trin, (ii) vi cỏc doanh nghip bin hin i, hiu qu, liờn kt ni b ngnh cú sc mnh; (iii) cú cu trỳc khụng gian kinh t vựng hp lý vi cỏc trung tõm kinh t bin mnh, (iv) th ch qun lý kinh t bin hin i Vic hỡnh thnh cỏc khu cụng nghip gn lin vi cng bin ang tr thnh xu hng tt yu, khụng ch phc v cho s phỏt trin kinh t - xó hi ca vựng, a phng m cũn l mt nhng yu t gim chi phớ giỏ thnh phc v hiu qu cho dch v hu cn cng bin, gúp phn phỏt trin ca ngnh logistics õy l yu t h tr v to nờn th mnh cho nhng vựng, a phng mnh v cng bin.Trong tng lai, cng bin s cú khu hu phng ln phc v cho tt c cỏc hot ng ca cỏc doanh nghip Nh vy, ngoi vai trũ c bn, chuyn ti n gin v Logistic to giỏ tr gia tng cng cũn cú vai trũ ca chui kinh doanh Lỳc ú, hot ng ca cng gn lin vi hot ng ca khu kinh t m, khu thng mi t do, khu cụng nghip, khu ch xut Khu kinh tế mở Khu thương mại tự KCN Trung tâm phân phối Mụ hỡnh phỏt trin cng bin tng lai Các chức hỗ trợ 13 Núi mt cỏch khỏi quỏt, cng bin l u mi giao thụng ln, bao gm nhiu cụng trỡnh v kin trỳc, bo m cho tu thuyn neo u an ton, nhanh chúng v thun li thc hin cụng vic chuyn giao hng húa/hnh khỏch t cỏc phng tin giao thụng trờn t lin sang cỏc tu bin hoc ngc li, bo qun v gia cụng hng húa, v phc v tt c cỏc nhu cu cn thit ca tu neo u cng Ngoi ra, cng bin cũn úng vai trũ l trung tõm phõn phi, trung tõm cụng nghip, trung tõm thng mi, trung tõm dch v, trung tõm khoa hc cụng ngh, trung tõm dõn c ca c mt vựng hp dn 2.1.2 Chc nng cng bin 2.2 Khỏi nim, ni dung, vai trũ ca qun lý nh nc i vi cng bin 2.2.1 Khỏi nim v c im qun lý nh nc i vi cng bin 2.2.1.1 Khỏi nim Qun lý nh nc i vi cng bin l hot ng sp xp t chc, ch huy, iu hnh, hng dn, kim tra v.v ca h thng c quan qun lý nh nc t Trung ng n a phng i vi lnh vc cng bin trờn c s nhn thc vai trũ, v trớ v c im kinh t - k thut, chuyờn mụn ca ngnh hng hi khai thỏc s dng cỏc ngun lc v ngoi nc nhm t c mc tiờu xỏc nh vi hiu qu cao nht 2.2.1.2 c im ca qun lý nh nc i vi cng bin - Th nht, tớnh quyn lc nh nc - Th hai, tớnh thng nht, cht ch - Th ba, tớnh chp hnh v iu hnh 2.2.2 Ni dung qun lý nh nc i vi cng bin 2.2.2.1 Xõy dng v ban hnh bn qun lý nh nc i vi cng bin 2.2.2.2 T chc thc hin bn qun lý nh nc i vi cng bin 2.2.2.3 Thc hin kim tra, tra, x lý vi phm qun lý nh nc i vi cng bin 2.2.2.4 Hp tỏc quc t v cng bin 2.2.3 Vai trũ ca qun lý nh nc i vi cng bin Nõng cao hiu qu qun lý nh nc i vi cng bin l mt tt yu nn kinh t th trng hin i, nú l kt qu ca ng li i mi kinh t ca nh nc, ca quỏ trỡnh chuyờn mụn hoỏ v phõn cụng lao ng sõu sc Cựng vi s phỏt trin 14 mnh m ca nn kinh t th gii theo hng ton cu hoỏ, khu vc hoỏ, cng bin ngy cng úng vai trũ ht sc quan trng, cng bin li l u mi quan trng chui cỏc hot ng dch v logistics nờn cng cn phi quan tõm Vai trũ ca QLNN i vi cng bin c th hin cỏc ni dung sau Th nht, QLNN i vi cng bin l th hin rừ vai trũ ca nh nc vic to mụi trng v hnh lang phỏp lý cho cng bin phỏt trin nn kinh t th trng theo nh hng XHCN, h tr cho lung chung chuyn cỏc giao dch kinh t cỏc h thng ca cng; Th hai, QLNN i vi cng bin giỳp cho vic nh hng cho s phỏt trin kinh t xó hi i vi khu vc cng bin, l cụng c liờn kt cỏc hot ng chui giỏ tr ton b h thng ca cng bin bao gm cung cp, dch v, lu thụng phõn phi, m rng th trng cho cng Th ba, QLNN i vi cng bin tt s to iu kin y mnh lu thụng hng hoỏ, gim chi phớ kinh doanh quc t, m bo dõn ch, cụng bng xó hi Th t, QLNN i vi cng bin nhm trc tip qun lý, iu hnh cỏc doanh nghip kinh doanh khai thỏc cng, gúp phn gim thiu chi phớ quỏ trỡnh xut nhp khu, tng cng sc cnh tranh cho cỏc doanh nghip, to tin thỳc y cỏc doanh nghip khỏc cựng phỏt trin 2.3 Cỏc yu t nh hng n qun lý nh nc i vi cng bin 2.3.1 Yu t chớnh tr 2.3.2 Yu t phỏp lut 2.3.3 Yu t kinh t 2.3.4 Yu t nng lc qun lý nh nc ca cỏc ch th 2.4 Mụ hỡnh qun lý cng bin mt s quc gia v bi hc kinh nghim cú giỏ tr tham kho cho Vit Nam qun lý nh nc i vi cng bin 2.4.1 Mụ hỡnh qun lý cng bin ca mt s quc gia trờn th gii 2.4.1.1 Mụ hỡnh ch cng (Landlord port) 2.4.1.2 Mụ hỡnh cng dch v cụng (Public service port) 2.4.1.3 Mụ hỡnh cng cụng c (Tool port) 2.4.1.4 Mụ hỡnh cng t nhõn (Private port) 15 2.4.2 Nhn xột, ỏnh giỏ v mụ hỡnh t chc qun lý cng bin trờn th gii 2.4.3 Nhng bi hc kinh nghim cho Vit Nam qun lý nh nc i vi cng bin - V mụ hỡnh qun lý cng bin Qua nghiờn cu, phõn tớch v cng bin, iu kin hỡnh thnh cng bin, chc nng ca cng bin v v trớ, vai trũ ca cng bin i sng kinh t - xó hi v bo m an ninh quc phũng cng nh lý thuyt v thc t cỏc mụ hỡnh qun lý cng bin v t chc qun lý cng bin cho thy Vit Nam nờn la chn qun lý cng bin theo mụ hỡnh Ch cng v t chc qun lý cng theo mụ hỡnh Chớnh quyn cng hoc Ban qun lý cng Vic la chn qun lý cng bin theo mụ hỡnh Ch cng v t chc qun lý cng theo mụ hỡnh Chớnh quyn cng hoc Ban qun lý cng s cú nhng u im sau: + Bo m xõy dng v phỏt trin cng bin theo ỳng quy hoch, nh hng chin lc; + Xoỏ b c tỡnh trng phõn lụ, manh mỳn, xộ nh quy hoch u t xõy dng cng bin; + Khc phc tỡnh trng u t dn tri, cung vt cu; t ú phỏt huy ti a hiu qu hot ng khai thỏc cng bin, khu t sau cng; + Huy ng c ngun t nhõn v ngoi nc u t xõy dng kt cu h tng cng bin; + Phỏt huy u th v tớnh linh hot qun lý v khai thỏc cng bin, c bit t thnh phn t nhõn; + Thu hi c ngun thu phớ cu bn, phớ neo u v giỏ tr cú c t li th c a ca cng bin; + Bo m la chn c nh khai thỏc cng cú nng lc, hiu qu vi giỏ cho thuờ ti u nht; + Tng bc hỡnh thnh v phỏt trin c chui cung ng hng húa vi cng bin l ht nhõn, gúp phn lm gim giỏ thnh v gia tng giỏ tr hng húa; + Bo m sn sng ỏp ng yờu cu an ninh - quc phũng v an ton xó hi - V t chc b mỏy qun lý cng bin Mi mụ hỡnh qun lý cng bin tng ng vi b mỏy t chc qun lý cng bin khỏc tin hnh qun lý cng bin, t chc qun lý cng bin trung hai lnh vc chớnh: Khai thỏc cng bin v qun lý nh nc i vi cng bin Theo ú, vic khai thỏc cng bin nờn trung ch yu vic t chc qun lý khai thỏc cu, bn cng bin nh bc d, chuyn hng húa, lu kho bói, ún 16 tr hnh khỏch; qun lý khai thỏc khu hu cn sau cng, khu cụng nghip ph tr; kim tra giỏm sỏt hot ng ca nh khai thỏc cng bin; lp k hoch xõy dng phỏt trin kt cu h tng cu, bn cng bin Cũn qun lý nh nc i vi cng bin nờn trung ban hnh quy nh v qun lý cng bin, hot ng ti cng bin, ban hnh chin lc, chớnh sỏch phỏt trin cng bin; lp v cụng b quy hoch chi tit cng bin, giỏm sỏt thc hin quy hoch cng bin; qun lý vic u t xõy dng phỏt trin cng bin; ban hnh v t chc thu cỏc loi phớ, l phớ; thc hin th tc v iu ng tu ra, vo, hot ng ti cng; thanh, kim tra vic bo m an ton; kim tra, x pht vi phm hnh chớnh lnh vc hng hi T chc b mỏy qun lý cng l c quan thuc trung ng hoc chớnh quyn a phng cú u im l nhanh chúng tip cn chớnh sỏch v mụ, s ch o ca chớnh quyn nhng cú hn ch l khụng t ch, linh hot cụng tỏc qun lý, u t xõy dng, phỏt trin cng bin T chc qun lý cng bin l t nhõn cú u im l huy ng t nhõn vo u t xõy dng cng bin ti a tớnh linh hot nhng gp hn ch v ngun lc, chin lc phỏt trin cng bin ln v Nh nc khụng trc tip thu phớ, l phớ vo ngõn sỏch Nh nc T chc qun lý cng bin l Chớnh quyn cng (PA) hoc Ban qun lý cng (PMB) cú u im l chuyờn trỏch lnh vc u t xõy dng, cho thuờ khai thỏc cng bin, ch ng xõy dng v phỏt trin cng bin, tn dng ngun v kh nng ca thnh phn nh nc, t nhõn Tuy nhiờn, vic ỏp dng ng lot mụ hỡnh ch cng v t chc qun lý theo mụ hỡnh Chớnh quyn cng hoc Ban qun lý cng i vi cỏc cng bin hin ti Vit Nam cng s gp mt s khú khn nht nh v lut phỏp, thc trng qun lý hin ti v u t xõy dng cng bin, c th: + V t chc b mỏy: vic thnh lp c quan qun lý cng theo mụ hỡnh chớnh quyn cng vi cỏc chc nng nh ó nờu trờn s phi sa i nhiu quy nh ca phỏp lut hin hnh nh phỏp lut liờn quan n quyn s hu v s dng t ai, phỏp lut v hng hi, phỏp lut v phớ, l phớ, giỏ dch v ti cng bin Ngoi ra, c cu t chc v chc nng nhim v ca nhiu c quan qun lý nh nc trung ng nh:B Giao thụng ti, B K hoch u t, B Ti chớnh, B Quc phũng, B Cụng an theo ngnh dc v cỏc c quan qun lý nh nc ti a phng (s, ban ngnh thuc y ban nhõn dõn thnh ph) + V qun lý khai thỏc cng bin: Nh ó phõn tớch ti phn trờn, hin nay, phn ln cỏc cng bin Vit Nam ó c cụng b v cú t chc qun lý cng bin 17 ang hot ng, bao gm c nhng t chc cng bin cú yu t nc ngoi, vy vic ng lot ỏp dng mụ hỡnh t chc v qun lý cng bin mi s dn n xỏo trn hot ng ca cng bin, trỏi vi lut u t v khụng kh thi thc t; + V u t xõy dng phỏt trin cng bin v qun lý cng bin: Vic cựng lỳc ỏp dng mụ hỡnh t chc qun lý cng bin mi l khụng cn thit v khụng hiu qu i vi cỏc cng bin nh, cng chuyờn dựng Hn na, nh nc s khụng cú kh nng cựng lỳc cung cp hoc huy ng ngun ln cho tt c cỏc cng bin u t xõy dng kt cu h tng Kt lun chng Chng THC TRNG H THNG CNG BIN V THC TRNG QUN Lí NH NC I VI CNG BIN VIT NAM HIN NAY 3.1 Thc trng h thng cng bin Vit Nam 3.1.1 Quỏ trỡnh s hỡnh thnh v phỏt trin h thng cng bin Vit Nam 3.1.1.1 Giai on trc nm 1945 3.1.1.2 Giai on t nm 1945 n nm 1975 3.1.1.3 Giai on t nm 1975 n nm 1990 3.1.1.4 Giai on t nm 1990 n 3.1.2 ỏnh giỏ chung v h thng cng bin Vit Nam 3.1.2.1 Nhng thnh tu 3.1.2.2 Nhng hn ch 3.2 Thc trng qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam 3.2.1 V xõy dng v ban hnh bn qun lý nh nc i vi cng bin 3.2.2 V t chc thc hin bn qun lý nh nc i vi cng bin 3.2.2.1 V t chc b mỏy qun lý nh nc i vi cng bin 3.2.2.2 V t chc thc hin cỏc bn qun lý nh nc i vi cng bin 3.2.3 V hot ng tra, kim tra, giỏm sỏt v x lý vi phm qun lý nh nc i vi cng bin 3.2.4 V hi nhp v tng cng hp tỏc quc t phỏt trin cng bin 18 3.3 ỏnh giỏ chung v thc trng qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam 3.3.1 Nhng u im Vit Nam ó t c nhng kt qu nht nh xõy dng v phỏt trin h thng cng bin theo quy hoch tng th ra, ó hỡnh thnh c cỏc cng bin ca ngừ, cng bin chuyờn dựng ti cỏc vựng kinh t trng im, ỏp ng c bn nhu cu chuyn hng hoỏ bng ng bin, phc v phỏt trin kinh t xó hi ca c nc v nhu cu xut khu hng hoỏ ti cỏc nc trờn th gii iu ú chng t cụng tỏc qun lý nh nc i vi cng bin ó t c nhng thnh tu nht nh nh: Mt l, nhn thc ca c quan qun lý nh nc i vi cng bin ngy cng rừ nột, cú quan tõm chỳ trng hn, s bn ban hnh ngy cng nhiu, kp thi v cú cht lng hn H thng phỏp lut chuyờn ngnh hng hi cng ó c c bn hon thin vi B lut Hng hi, phỏp lnh, hn 20 Ngh nh ca Chớnh ph, 18 quyt nh ca Th tng Chớnh ph v trờn 100 thụng t cp B lnh vc hng hi c ban hnh phc v qun lý cỏc lnh vc ca ngnh hng hi Cụng tỏc qun lý nh nc chuyờn ngnh ti cng bin ó c cỏc c quan, n v hin thc hin tt, ỏp ng c yờu cu qun lý v thc t hot ng hng hi Hai l, cỏc c quan qun lý nh nc v cng bin ngy cng cao tinh thn trỏch nhim, tớnh ch ng, tớnh phi hp ngy cng cht ch t chc, thc hin phỏp lut cỏc bn qun lý nh nc i vi cng bin Luụn i mi cụng tỏc tuyờn truyn cỏc bn cú liờn quan n qun lý nh nc i vi cng bin i vi cỏc ban, ngnh, a phng cú liờn quan, ó thu hỳt c nhiu i tng tham gia Ba l, cụng tỏc tra, kim tra v x lý vi phm qun lý nh nc i vi cng bin ngy c chỳ trng v thc hin thng xuyờn hn, cú k hoch kim tra phự hp vi c thự tng a bn qun lý Qua tra, kim tra cú ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim nghiờm tỳc thc hin nhim v ca cỏ nhõn, c quan, n v T ú, vic x lý vi phm phỏp lut qun lý nh nc i vi cng bin c trung thc hin kiờn quyt, m bo c tớnh hiu qu qun lý Nh vy, cụng tỏc qun lý nh nc i vi 19 cng bin Vit Nam ngy cng hiu qu Quc phũng, an ninh, trt t an ton xó hi c n nh 3.3.2 Nhng hn ch Th nht, c ch qun lý nh nc hin cha m bo tớnh hiu lc, cũn to sc ln, cha nhy bộn cha cú mt c quan ch qun nht nh cho qun lý nh nc i vi cng bin Th hai, cha cú cng bin ỏp ng nhu cu trung chuyn hng hoỏ quc t vi mc nc sõu, tiờu chun k thut ỏp ng tip nhn cỏc tu bin c ln vo lm hng Th ba, khụng cú cỏc c qun qun lý khai thỏc thng nht nh hng tng th v qun lý, khai thỏc theo ỳng quy hoch v iu chnh m rng cn thit, bo m s hiu qu khai thỏc cng bin Th t, h thng cỏc bn quy phm phỏp lut chng chộo, bt cp, cha rừ rng, nht l th tc hi quan i vi hng hoỏ Th nm, cha to c mụi trng cnh tranh lnh mnh, linh hot, hiu qu hot ng kinh doanh khai thỏc cng bin, dch v h tr ti bin 3.3.3 Nguyờn nhõn ca hn ch Kt lun chng Chng QUAN IM V GII PHP HON THIN QUN Lí NH NC I VI CNG BIN VIT NAM 4.1 Quan im hon thin qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam 4.1.1 Hon thin qun lý nh nc i vi cng bin cn quỏn trit ng li, ch trng ca ng v Nh nc v phỏt trin cng bin Lch s ca ngnh hng hi th gii cho thy kinh t bin luụn c coi l ngnh mi nhn, ú vai trũ ch o l cng bin Ni no cú cng bin, ni ú s l thnh ph vi kinh t, cụng nghip v giao thng phỏt trin Cng bin phn vinh, kinh t bin cng mnh Cú th núi rng, Ngh quyt v Chin lc bin Vit Nam n nm 2020 ó k tha nhng quan im v phỏt trin kinh t bin v cỏc lnh vc khỏc liờn quan n bin ó ban hnh trc ú, nhng phi khng nh rng, õy l Ngh 20 quyt ca Trung ng ton din u tiờn v bin, m mt chng mi t v bin i vi s nghip xõy dng v bo v T quc nhng thp k u ca th k 21 Trong Chin lc bin, phn v chin lc phỏt trin kinh t bin l mt nhng ni dung ch yu nht 4.1.2 Hon thin qun lý nh nc i vi cng bin phi hng n khc phc nhng hn ch, yu kộm qun lý nh nc i vi cng bin 4.1.3 Hon thin qun lý nh nc i vi cng bin phi phi gn lin vi xõy dng, phỏt trin kinh t th trng v hi nhp quc t 4.1.4 Hon thin qun lý nh nc i vi cng bin phi nhm nõng cao hiu lc, hiu qu hot ng ca cỏc cp chớnh quyn, ng thi phi m bo phỏp ch xó hi ch ngha 4.1.5 Hon thin qun lý nh nc i vi cng bin phi phự hp vi hng bin i to ln v sõu sc ca bi cnh quc t liờn quan n cỏc v ton cu húa, hi nhp 4.2 Cỏc gii phỏp hon thin qun lý nh nc i vi cng bin 4.2.1 Tng cng s lónh o ca ng v qun lý nh nc i vi cng bin 4.2.2 Hon thin chin lc v chớnh sỏch phỏt trin cng bin theo hng trung vo vic xõy dng mụ hỡnh qun lý cng bin v xỏc nh tm nhỡn, mc tiờu cho tng loi cng bin v nhng yu t tỏc ng trc tip vo cng bin 4.2.3 Hon thin th ch v nõng cao hiu lc thc hin th ch qun lý nh nc i vi cng bin theo hng phõn cp qun lý 4.2.4 T chc li b mỏy qun lý nh nc i vi cng bin theo hng xỏc nh c th trỏch nhim ca cỏc c quan qun lý nh nc, phõn nh chc nng qun lý nh nc v chc nng cung cp dch v cụng Ban qun lý cng bin thnh mt c quan phi hp hnh ng a chc nng, nhiu tỏc dng, va l c quan quyt ngh nhng thuc cng bin, ng thi l c quan chp hnh ca cỏc c quan nh nc cp trờn v cng nh l c quan hnh chớnh nh nc iu hnh cỏc cụng vic trờn phm vi cng bin vi vai trũ nh mt c quan hnh phỏp gii quyt: (1) Lp k hoch xõy dng phỏt trin kt cu h tng cu, bn cng bin theo tng giai on trỡnh B/Cc HHVN thụng qua; 21 (2) Lp k hoch xõy dng phỏt trin kt cu h tng khu vc hu cn sau cng theo tng giai on trỡnh UBND Tnh/thnh ph thụng qua Giỏm sỏt, theo dừi thc hin quy hoch chi tit khu vc cng bin thuc phm vi qun lý c giao; (3) Cụng b, ỏp dng cỏc loi phớ hng hi ti khu vc cng bin trờn c s khung cỏc loi phớ, l phớ hng hi B Ti chớnh phờ duyt (4) Trờn c s bng biu chc nng nhim v ny, xut chc nng c bn ca T chc Ban qun lý cng s c thnh lp nh sau: - Chc nng Ban qun lý cng (PA) cú chc nng u t, phỏt trin, qun lý khai thỏc kt cu h tng cng bin, khu hu cn sau cng v khu cụng nghip ph tr phm vi qun lý c giao - Nhim v + Nhim v liờn quan n cụng tỏc quy hoch + Nhim v liờn quan n cụng tỏc u t, phỏt trin + Nhim v liờn quan n cụng tỏc qun lý, khai thỏc Ban qun lý cng cú c cu t chc nh sau: T chc Ban qun lý cng Hi ng Chớnh quyn cng i din UBND Tnh/Thnh ph, B GTVT, B KHT, B Ti chớnh, B TNMT, B Quc phũng, Cc HHVN, Hi ng qun tr/iu hnh CEO - Ban chin lc - Ban K hoch v phỏt trin cng bin v khu hu cn sau cng - Ban Khai thỏc cng bin v khu hu cn sau cng - Ban Phỏt trin kinh doanh, maketing, kinh doanh i ngoi - Ban Phỏp ch, hp ng - Ban Nhõn s - Bang Ti chớnh - Ban Cụng ngh Thụng tin (IT) - Ban Qun lý ti sn 22 4.2.5 Nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc lm cụng tỏc qun lý nh nc i vi cng bin 4.2.6 Tng cng cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt qun lý nh nc i vi cng bin thụng qua ci cỏch th tc hnh chớnh - Nõng cao cht lng bn quy phm phỏp lut - y mnh ng dng cụng ngh thụng tin - Ci cỏch thu ngõn sỏch nh nc qua ngõn hng - Thc hin c ch mt ca quc gia - Thit lp quan h i tỏc QLNN chuyờn ngnh ti cng bin - Doanh nghip Kt lun chng Hon thin qun lý nh nc i vi cng bin l mt yờu cu bc thit nhm phỏt trin kinh t ca nc ta Trờn c s lý lun v thc tin qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam hin nay, chng ó cp n h thng cỏc gii phỏp ton din ca qun lý nh nc i vi cng bin bao gm cỏc nhúm gii phỏp v nhn thc qun lý nh nc, i mi c ch qun lý nh nc v phỏt trin h thng cng bin, i mi chin lc, chớnh sỏch phỏt trin i vi cng bin, hon thin h thng th ch qun lý nh nc, kin ton b mỏy qun lý nh nc, nõng cao nng lc i ng cỏn b, cụng chc qun lý nh nc, i mi c ch ti chớnh, to khung th cho vic phõn cp ỏp ng nhu cu v cụng sut v nng sut m khụng cn thay i c bn h thng hot ng; tm quy hoch cng bin di hn, huy ng c ngun u t ln t xó hi húa, thit b xp d hng húa hin i v cụng tỏc qun lý khai thỏc hiu qu KT LUN Nhu cu chuyn hng húa ngy cng tng ó t yờu cu phỏt trin cng bin; ng thi, phi tip tc ci cỏch th ch v nhng bt cp ti cỏc cng bin Nhn thc c nhu cu phỏt trin cú quy mụ ln v hiu qu khai thỏc, Chớnh ph ó trung vo cỏc gii phỏp nõng cao nng lc qun lý nh nc i vi cng bin úng mt vai trũ ht sc quan trng phỏt trin kinh t ca nc ta 23 hon thin th ch qun lý cng bin nn kinh t th trng nhm tht s l mt t phỏ mang tớnh chin lc phỏt trin cng bin, to mụi trng tht s thụng thoỏng gii phúng mnh m sc sn xut ca cỏc thnh phn kinh t v cỏc ch th xó hi nhm nõng cao hiu qu qun lý, u t, khai thỏc cng bin gii quyt thiu ht ngõn sỏch ca chớnh quyn trung ng; tỏi c cu doanh nghip nh nc bng cỏch cho h quyn t ch nhiu hn v ti chớnh c lp; thu hỳt nc ngoi; ng dng cụng ngh cng bin hin i T nhng lý ch yu v thc tin nh trờn cho thy, qun lý cng bin hin mc dự ó cú nhiu thay i v t c mt s kt qu rt ỏng ghi nhn nhng cũn cú nhiu bt cp lm hn ch hiu qu khai thỏc cng bin Vỡ vy, vic la chn v gii phỏp hon thin mụ hỡnh qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam l rt cp thit giai on hin Qua nghiờn cu lun ỏn, cú th rỳt mt s kt lun quan trng sau: Th nht, hin trờn th gii tn ti nhiu loi hỡnh t chc qun lý cng bin khỏc vi chc nng, nhim v c quy nh khỏc Vi mi t chc qun lý cng bin, tựy thuc vo th ch chớnh tr, c cu b mỏy hnh chớnh nh nc, chớnh sỏch phỏt trin cng v mụ hỡnh qun lý cng m chớnh quyn (trung ng hoc a phng) ca quc gia ú la chn, quyt nh t chc qun lý cng bin theo mt cỏc mụ hỡnh t chc sau: Trc thuc chớnh quyn trung ng; Trc thuc chớnh quyn a phng; T chc qun lý cng thnh lp theo nhng quy nh riờng ca phỏp lut nh Chớnh quyn cng (Port Authority), C quan qun lý cng (Port Management Body); hoc l t chc t nhõn c quy nh riờng bi phỏp lut ca quc gia ú Th hai, Nh nc l ch th cú vai trũ quan trng i vi phỏt trin cng bin Vic nh nc thc hin cú hiu qu vai trũ qun lý nh nc s tỏc ng trc tip n phỏt trin h thng cng bin hi nhp vi nn kinh t quc t Chớnh vỡ vy, nh nc qun lý nh th no, qun lý n õu v theo cỏch thc no i vi h thng cng bin s tỏc dng n thc tin ng v phỏt trin ca cng bin Vit Nam Vi xu hng ci cỏch khu vc cụng, hi nhp ngy cng sõu rng kinh t quc t, nh nc cn phi 24 i mi vai trũ ca mỡnh i vi h thng cng bin Nh nc cn l ch th nh hng, to iu kin v iu tit h thng cng bin bo m cú nn nn kinh t phỏt trin Th ba, vi nh hng i mi c ch qun lý nh nc v h thng cng bin, trung tm v mụ, mụ hỡnh qun lý nh nc i vi cng bintheo hng qun lý phõn cp cho chớnh quyn a phng, cn phi hon thin th ch qun lý i vi cng bin Vit Nam to khuụn kh th ch bo m quyn t ch cho cỏc h thng cng bin phỏt trin ỏp ng yờu cu hi nhp kinh t quc t Th t, t l phi to bc ngot mang tớnh t phỏ phỏt trin h thng cng bin ỏp ng nhu cu v ỏp ng cụng sut v nng sut m khụng cn thay i c bn h thng hot ng; tm quy hoch cng bin di hn, huy ng c ngun u t ln, thit b xp d hng húa hin i v cụng tỏc qun lý khai thỏc hiu qu ang l nhng yờu cu bc xỳc hin Vic tham kho kinh nghim qun lý cng bin mt s quc gia trờn th gii s giỳp cho Vit Nam cú nhiu bi hc kinh nghim quy hoch, phỏt trin tim nng to ln ca cng bin, ng thi tng cng v nõng cao hiu qu qun lý nh nc v cng bin, ỏp ng nhu cu ca cụng cuc i mi t nc v hi nhp quc t DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B Nguyn Ngc Hu, Trnh Th Cng (2011), Mt s thnh tu ti bin ca Vit Nam, Tuyn bỏo cỏo Hi ngh khoa hc cụng ngh ton quc ln th V, Nxb Khoa hc t nhiờn v Cụng ngh, H Ni; Trnh Th Cng (2014), Kim soỏt ti trng phng tin cng bin v nõng cao th phn ti ven bin, Tp Hng hi Vit Nam, (12), tr.7; Ngụ c Hnh, Trnh Th Cng (2014), Thc trng v gii phỏp phỏt trin logistics Vit Nam, Tp Vietnam Logistics, (78), tr.20; Trnh Th Cng (2015), Mt s v c ch chớnh sỏch qun lý cng bin Vit Nam, Tp Hng hi Vit Nam, (1,2), tr.22; Trnh Th Cng (2015), Nõng cao hiu qu qun lý cng bin Vit Nam, Tp Vietnam Logistics, (87,88), tr.92; Trnh Th Cng (2015), Gii phũng hng hoỏ tn ng ti cng bin, Tp Vietnam Logistics, (91), tr.24; Trnh Th Cng (2015), Gii phỏp phỏ d tu bin ti Vit Nam, Tp Vietnam Logistics, (93), tr.34; Trnh Th Cng (2015), Gii phỏp nõng cao hiu qu khai thỏc v phỏt trin logistics Cỏi Mộp-Th Vi (phn 1), Tp Vietnam Logistics, (96), tr.36; Trnh Th Cng (2015), Gii phỏp nõng cao hiu qu khai thỏc v phỏt trin logistics Cỏi Mộp-Th Vi (phn 2), Tp Vietnam Logistics, (97), tr.26; 10 Trnh Th Cng (2015), B Ra - Vng Tu: tng cng khai thỏc ti bin thỳc y logistics phỏt trin, Tp Vietnam Logistics, (98), tr.32; 11 V cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khỏc, gm ti, ỏn, bn phỏp lut lnh vc qun lý cng bin ó c phờ duyt ghi lý lch khoa hc [...]... phn vn ti ven bin, Tp chớ Hng hi Vit Nam, (12), tr.7; 3 Ngụ c Hnh, Trnh Th Cng (2014), Thc trng v gii phỏp phỏt trin logistics Vit Nam, Tp chớ Vietnam Logistics, (78), tr.20; 4 Trnh Th Cng (2015), Mt s vn v c ch chớnh sỏch trong qun lý cng bin Vit Nam, Tp chớ Hng hi Vit Nam, (1,2), tr.22; 5 Trnh Th Cng (2015), Nõng cao hiu qu qun lý cng bin Vit Nam, Tp chớ Vietnam Logistics, (87,88), tr.92; 6 Trnh... CNG BIN VIT NAM HIN NAY 3.1 Thc trng h thng cng bin Vit Nam 3.1.1 Quỏ trỡnh s hỡnh thnh v phỏt trin h thng cng bin Vit Nam 3.1.1.1 Giai on trc nm 1945 3.1.1.2 Giai on t nm 1945 n nm 1975 3.1.1.3 Giai on t nm 1975 n nm 1990 3.1.1.4 Giai on t nm 1990 n nay 3.1.2 ỏnh giỏ chung v h thng cng bin Vit Nam 3.1.2.1 Nhng thnh tu 3.1.2.2 Nhng hn ch 3.2 Thc trng qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam 3.2.1 V xõy... bin, Tp chớ Vietnam Logistics, (91), tr.24; 7 Trnh Th Cng (2015), Gii phỏp phỏ d tu bin ti Vit Nam, Tp chớ Vietnam Logistics, (93), tr.34; 8 Trnh Th Cng (2015), Gii phỏp nõng cao hiu qu khai thỏc v phỏt trin logistics Cỏi Mộp-Th Vi (phn 1), Tp chớ Vietnam Logistics, (96), tr.36; 9 Trnh Th Cng (2015), Gii phỏp nõng cao hiu qu khai thỏc v phỏt trin logistics Cỏi Mộp-Th Vi (phn 2), Tp chớ Vietnam Logistics,... qu trong hot ng kinh doanh khai thỏc cng bin, dch v h tr vn ti bin 3.3.3 Nguyờn nhõn ca hn ch Kt lun chng 3 Chng 4 QUAN IM V GII PHP HON THIN QUN Lí NH NC I VI CNG BIN VIT NAM 4.1 Quan im hon thin qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam 4.1.1 Hon thin qun lý nh nc i vi cng bin cn quỏn trit ng li, ch trng ca ng v Nh nc v phỏt trin cng bin Lch s ca ngnh hng hi th gii cho thy kinh t bin luụn c coi l ngnh mi... lý cng bin mt s quc gia trờn th gii s giỳp cho Vit Nam cú nhiu bi hc kinh nghim trong quy hoch, phỏt trin tim nng to ln ca cng bin, ng thi tng cng v nõng cao hiu qu qun lý nh nc v cng bin, ỏp ng nhu cu ca cụng cuc i mi t nc v hi nhp quc t DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B 1 Nguyn Ngc Hu, Trnh Th Cng (2011), Mt s thnh tu trong vn ti bin ca Vit Nam, Tuyn tp bỏo cỏo Hi ngh khoa hc cụng ngh ton quc... tham kho cho Vit Nam trong qun lý nh nc i vi cng bin 2.4.1 Mụ hỡnh qun lý cng bin ca mt s quc gia trờn th gii 2.4.1.1 Mụ hỡnh ch cng (Landlord port) 2.4.1.2 Mụ hỡnh cng dch v cụng (Public service port) 2.4.1.3 Mụ hỡnh cng cụng c (Tool port) 2.4.1.4 Mụ hỡnh cng t nhõn (Private port) 15 2.4.2 Nhn xột, ỏnh giỏ v mụ hỡnh t chc qun lý cng bin trờn th gii 2.4.3 Nhng bi hc kinh nghim cho Vit Nam trong qun lý... kim tra, giỏm sỏt v x lý vi phm trong qun lý nh nc i vi cng bin 3.2.4 V hi nhp v tng cng hp tỏc quc t trong phỏt trin cng bin 18 3.3 ỏnh giỏ chung v thc trng qun lý nh nc i vi cng bin Vit Nam 3.3.1 Nhng u im Vit Nam ó t c nhng kt qu nht nh trong xõy dng v phỏt trin h thng cng bin theo quy hoch tng th ra, ó hỡnh thnh c cỏc cng bin ca ngừ, cng bin chuyờn dựng ti cỏc vựng kinh t trng im, ỏp ng c bn nhu... ng qun lý nh nc, xut cỏc gii phỏp cú tớnh ng dng vo thc tin qun lý nh nc 1.3.2 Nhng vn lun ỏn cn tip tc nghiờn cu 1.3.2.1 Lm rừ c s lý lun qun lý nh nc i vi cng bin Th nht, trong iu kin c th ca Vit Nam, qun lý nh nc i vi cng bin nc ta l mt ni dung cn c nghiờn cu Cỏc vn v vai trũ ca nh nc i vi cng bin vi t cỏch l ch th qun lý, ni dung qun lý nh nc qun lý nh nc i vi cng bin, cỏc yu t tỏc ng trc tip... v ca cỏ nhõn, c quan, n v T ú, vic x lý vi phm phỏp lut trong qun lý nh nc i vi cng bin c tp trung thc hin kiờn quyt, m bo c tớnh hiu qu trong qun lý Nh vy, cụng tỏc qun lý nh nc i vi 19 cng bin Vit Nam ngy cng hiu qu Quc phũng, an ninh, trt t an ton xó hi c n nh 3.3.2 Nhng hn ch Th nht, c ch qun lý nh nc hin nay cha m bo tớnh hiu lc, cũn to ra sc ln, cha nhy bộn do cha cú mt c quan ch qun nht nh... hỡnh thnh cng bin, chc nng ca cng bin v v trớ, vai trũ ca cng bin trong i sng kinh t - xó hi v bo m an ninh quc phũng cng nh lý thuyt v thc t cỏc mụ hỡnh qun lý cng bin v t chc qun lý cng bin cho thy Vit Nam nờn la chn qun lý cng bin theo mụ hỡnh Ch cng v t chc qun lý cng theo mụ hỡnh Chớnh quyn cng hoc Ban qun lý cng Vic la chn qun lý cng bin theo mụ hỡnh Ch cng v t chc qun lý cng theo mụ hỡnh Chớnh quyn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với cảng biển việt nam (TT), Quản lý nhà nước đối với cảng biển việt nam (TT), Quản lý nhà nước đối với cảng biển việt nam (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay