BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016

124 222 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:21

BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016 BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016 BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016 V BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Đề thi số: 01 Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, đô thị phân thành loại? A B C D Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, tiêu chí dùng để phân loại đô thị? A Trình độ phát triển sở thượng tầng B Trình độ phát triển sở hạ tầng C Trình độ phát triển sở giao thông D Trình độ phát triển sở sản xuất Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, đô thị xác định theo cấp quản lý hành Thị xã thuộc loại đô thị đây? A Loại I loại II B Loại II loại III C Loại III loại IV D Loại IV loại V Câu 4: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công trình xây dựng gồm cấp? A: cấp B: cấp C: cấp D: cấp Câu 5: Theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở) thuộc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư là: A: Dưới 15 tỷ đồng B: Dưới 30 tỷ đồng C: Dưới 45 tỷ đồng D: Dưới 50 tỷ đồng Câu 6: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Chứng hành nghề phân thành hạng? A: hạng B: hạng C: hạng D: hạng Câu 7: Nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng A Quản lý chất lượng công trình xây dựng công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng B Bảo trì công trình xây dựng C Giải cố công trình xây dựng D Hình thức nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng Câu Một đối tượng điều chỉnh Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở là? A Tổ chức, cá nhân Việt Nam B Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm C Tổ chức, cá nhân nước D Cơ quan, người có thẩm quyền Câu Nội dung không thuộc nguyên tắc xử phạt vi phạm hành Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở ? A Mọi hành vi vi phạm hành phải phát kịp thời đình B Việc xử phạt vi phạm hành phải đảm bảo tiến độ thi công công trình C Việc xử phạt vi phạm hành tiến hành kịp thời, công minh, triệt để trình tự thủ tục D Mọi hậu vi phạm hành gây phải khắc phục theo quy định Câu 10: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân theo tính chất, nội dung công việc có loại hợp đồng? A: 10 B: C: D: 11 Câu 11: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân theo hình thức giá hợp đồng có loại hợp đồng? A: B: C: D: Câu 12: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân theo mối quan hệ bên tham gia hợp đồng có loại hợp đồng? A: B: C: D: Câu 13: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Tổng mức đầu tư gồm có loại chi phí: A: B: C: D: Câu 14: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Chi phí sau không thuộc Dự toán xây dựng công trình: A: Chi phí xây dựng B: Chi phí dự phòng C: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư D: Chi phí thiết bị Câu 15: Trong dự án (được phê duyệt bắt đầu thực Nghị định 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng có hiệu lực) có hạng mục lắp đặt Trạm biến áp 400KVA Hỏi chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh chạy thử Trạm biến áp (nếu có) thuộc hạng mục chi phí sau đây: A: Chi phí xây dựng B: Chi phí dự phòng C: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư D: Chi phí thiết bị Câu 16: Theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị , thời gian lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đô thị loại trở lên bao nhiêu? A Không tháng B Không tháng C Không 12 tháng D Không 18 tháng Câu 17: Theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, thời gian lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đô thị loại trở xuống bao nhiêu? A Không tháng B Không tháng C Không tháng D Không tháng Câu 18: Theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, quan có trách nhiệm phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho đô thị loại 2, loại thị xã? A Ủy ban nhân dân cấp tỉnh B Hội đồng nhân dân cấp tỉnh C Ủy ban nhân dân cấp huyện D Hội đồng nhân dân cấp huyện Câu 19 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, kể từ ngày đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn phê duyệt, thời gian lập phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới không ngày? A 20 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu 20 Theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh không tháng? A 01 tháng B 02 tháng C 03 tháng D 04 tháng Câu 21 Theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, thời gian lập đồ án quy hoạch vùng liên tỉnh không tháng? A 12 tháng B 15 tháng C 18 tháng D 24 tháng Câu 22: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chủ đầu tư xây dựng công trình việc giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ sau đây? A Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình B Lưu trữ kết giám sát thi công xây dựng công trình C Thay đổi người giám sát trường hợp người giám sát không thực quy định; D Chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật; Câu 23: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chủ đầu tư xây dựng công trình việc lập quản lý thực dự án đầu tư xây dựng có quyền sau đây? A Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án B Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện lực theo quy định Luật C Chịu trách nhiệm sở pháp lý, tính xác thông tin, tài liệu cung cấp cho tư vấn lập dự án D Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án Câu 24: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chủ đầu tư xây dựng công trình việc lập quản lý thực dự án đầu tư xây dựng có nghĩa vụ sau đây? A Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án B Lập, quản lý dự án có đủ điều kiện lực theo quy định Luật C Yêu cầu quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu lập, quản lý dự án D Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án Câu 25: Nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng A Quản lý chất lượng công trình xây dựng công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng B Bảo trì công trình xây dựng C Giải cố công trình xây dựng D Hình thức nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Đề thi số: 02 Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy hoạch phân khu không lập cho đối tượng đây? A Các khu vực thành phố B Các khu vực thị xã C Các khu vực thị trấn D Các khu vực đô thị Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quản lý hành đô thị đây? A Thành phố trực thuộc trung ương B Thành phố trực thuộc tỉnh C Thị xã D Thị trấn Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thời gian lấy ý kiến quy hoạch xây dựng quan ngày? A 20 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu 4: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phân thành hạng? A: hạng B: hạng C: hạng D: hạng Câu 5: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thời gian thẩm định dự án nhóm C dự án yêu cầu lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là: A Không 40 ngày làm việc B Không 30 ngày làm việc C Không 20 ngày làm việc D Không 15 ngày làm việc Câu Trình tự đầu tư xây dựng (trừ trường hợp xây dựng nhà riêng lẻ) theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có giai đoạn? A: giai đoạn B: giai đoạn C: giai đoạn D: giai đoạn Câu Theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở, dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm nhiều công trình, mà chủ đầu tư có hành vi vi phạm hành giống nhiều công trình hành vi vi phạm hành xác định là: A Một hành vi vi phạm hành B Cứ công trình vi phạm xác định 01 hành vi vi phạm C Cứ công trình vi phạm xác định 01 hành vi vi phạm phạm D Cứ hạng mục công trình vi phạm xác định 01 hành vi vi Câu Mức phạt tiền tối đa lĩnh vực hoạt động xây dựng quy định Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở là: A tỷ (đồng); B 500 triệu; C 300 triệu; D 100 triệu Câu Mức phạt tiền tối đa lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng quy định Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở là: A tỷ (đồng); B 500 triệu; C 300 triệu ; D 100 triệu Câu 10: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định hợp đồng thầu có hợp đồng thầu phụ? A: B: C: D: Nhiều Câu 11: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực việc bảo hành vòng ngày kể từ ngày nhận thông báo sửa chữa bên giao thầu? A: 21 B: 25 C: 30 D: 20 Câu 12: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp trở lên? A: cấp IV B: cấp III C: cấp II D: Cấp đặc biệt Câu 13: Phương pháp sau phương pháp xác định Tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: A: Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế sở yêu cầu cần thiết khác dự án B: Xác định theo khả đáp ứng vốn chủ đầu tư C: Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình D: Xác định từ liệu chi phí công trình tương tự thực Câu 14: Trong trường hợp sau đây, trường hợp đối tượng bắt buộc áp dụng 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: A: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước B: Dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước C: Dự án sử dụng vốn đầu tư tự có tư nhân D: Dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước Câu 15: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Sơ tổng mức đầu tư xây dựng xác định bước dự án A: Bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng B: Bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng C: Bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng D: Bước lập Bản vẽ thiết kế chi tiết Câu 16: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, hình thức sau hình thức cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng? A Công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng B Đăng thông tin báo chí truyền hình C Giải thích quy hoạch xây dựng D Cung cấp thông tin văn Câu 17: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, loại quy hoạch sau Quy hoạch xây dựng? A Quy hoạch vùng B Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội C Quy hoạch đô thị D Quy hoạch khu chức đặc thù Câu 18: Theo quy định Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, nội dung tiêu chí phân loại đô thị? A Vị trí, chức năng, vai trò, cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội đô thị B Quy mô dân số C Tỷ lệ lao động D Trình độ phát triển sở hạ tầng Câu 19 Theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, thời gian lập đồ án quy hoạch vùng tỉnh không tháng? A 12 tháng B 15 tháng C 18 tháng D 24 tháng 10 C 15 năm D 20 năm Câu 21 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quan có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng chức đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh? A Bộ Xây dựng B UBND tỉnh C Sở Xây dựng D Chính phủ Câu 22: Theo quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng, cá nhân tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng hành nghề công trình cấp III cấp chứng hành nghề thiết kế xây dựng công trình Hạng III: A (sáu) B (năm) C (bốn) D (ba) Câu 23: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nội dung sau không thuộc nội dung chủ yếu báo cáo kết khảo sát xây dựng? A Dự kiến khối lượng công tác khảo sát thực B Cơ sở, quy trình phương pháp khảo sát C Số liệu khảo sát; phân tích, đánh giá kết khảo sát D Kết luận kết khảo sát, kiến nghị Câu 24: Theo quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng, dẫn kỹ thuật bắt buộc phải lập cho trường hợp sau đây? A Dự án nhóm A, nhóm B B Dự án có tổng mức 30 tỷ đồng C Dự án có tổng mức 15 tỷ đồng D Công trình cấp đặc biệt, cấp I cấp II 110 Câu 25: Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng, mức tiền bảo hành tối thiểu công trình cấp đặc biệt cấp I sử dụng vốn nhà nước là? A 1% giá trị hợp đồng B 3% giá trị hợp đồng C 5% giá trị hợp đồng D 7% giá trị hợp đồng BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Đề thi số: 19 Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy hoạch dùng để làm lập đồ án quy hoạch đô thị? A Quy hoạch địa phương phê duyệt B Quy hoạch ngành phê duyệt 111 C Quy hoạch tỉnh phê duyệt D Quy hoạch đô thị phê duyệt Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, loại đồ dùng để làm lập đồ án quy hoạch đô thị? lập A Bản đồ giao thông đường quan chuyên môn khảo sát, đo đạc B Bản đồ địa hình quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập C Bản đồ địa chất quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập D Bản đồ hành quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, tiêu chí dùng để làm lập đồ án quy hoạch đô thị? A Tỷ trọng sản xuất phi nông nghiệp B Mật độ dân số C Mật độ xanh đô thị D Mật độ giao thông đô thị Câu 4: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu thiết kế việc thi công xây dựng có nghĩa vụ sau đây? A Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực theo thiết kế B Từ chối yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý chủ đầu tư C Từ chối nghiệm thu công trình thi công không theo thiết kế D Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu tư Câu 5: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư việc giám sát thi công xây dựng công trình có quyền sau đây? A Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng B Xử lý kịp thời đề xuất người giám sát C Thay đổi yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trường hợp người giám sát không thực quy định D Thông báo cho bên liên quan quyền nghĩa vụ tư vấn giám sát 112 Câu 6: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư việc giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ sau đây? A Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trường hợp không tự thực giám sát thi công xây dựng B Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình C Yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trường hợp người giám sát không thực quy định; D Đình thực hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật; Câu Theo Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở, xây dựng công trình theo quy định phải có Giấy phép xây dựng mà giấy phép xây dựng, tổ chức, cá nhân sau bị xử phạt vi phạm hành ? A Chủ đầu tư, nhà thầu thi công B Nhà thầu thiết kế C UBND cấp xã nơi có công trình xây dựng D Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng Câu Theo Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở, tổ chức nghiệm thu công trình không khối lượng thực tế thi công, tổ chức, cá nhân sau bị xử phạt ? A Đơn vị tư vấn Quản lý dự án B Nhà thầu thiết kế C Người có thẩm quyền định đầu tư D Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát thi công Câu Theo Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở, hành vi không treo biển báo công trường thi công biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định tổ chức, cá nhân sau bị xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng: 113 A Chủ đầu tư B Nhà thầu thi công C Nhà thầu giám sát thi công D Tư vấn quản lý dự án Câu 10: Theo quy định Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, hợp đồng thi công xây dựng có giá trị 10 tỷ có mức tạm ứng tối thiểu phần trăm (%) giá trị hợp đồng A: 10% B: 15% C: 20% D: Không quy định Câu 11: Theo quy định Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay loại hợp đồng xây dựng khác có mức tạm ứng tối thiểu phần trăm (%) giá trị hợp đồng A: 5% B: 15% C: 20% D: 10% Câu 12: Theo quy định Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, hồ sơ toán hợp đồng xây dựng bên lập? A: Bên nhận thầu B: Bên giao thầu C: Chủ đầu tư D: Tư vấn quản lý dự án Câu 13: Theo quy định Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, điều kiện sau điều kiện để điều chỉnh quy hoạch đô thị? A Có biến động điều kiện thời tiết, môi trường B Có biến động điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn C Phục vụ lợi ích quốc gia lợi ích cộng đồng D Hình thành dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị Câu 14: Theo quy định Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, đồ án quy hoạch chung thành phố, thị xã, thị trấn chịu trách nhiệm công bố? 114 A Bộ Xây dựng B UBND tỉnh C Sở Xây dựng D UBND thành phố, thị xã, thị trấn Câu 15: Theo quy định Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, nội dung thiết kế đô thị không thuộc loại quy hoạch sau đây? A Quy hoạch vùng tỉnh B Quy hoạch chi tiết C Quy hoạch chung D Quy hoạch phân khu Câu 16: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Thẩm quyền phê duyệt toán vốn đầu tư đối dự án (trừ dự án quan trọng quốc gia dự án quan trọng khác Thủ tướng Chính phủ định đầu tư) thuộc về? A: Chủ đầu tư B: Nhà thầu thi công xây dựng C: Người định đầu tư D: Tất đáp án sai Câu 17: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, chi phí xây dựng nhà tạm để điều hành thi công trường thuộc khoản mục chi phí sau đây? A: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư B: Chi phí xây dựng C: Chi phí khác D: Chi phí dự phòng Câu 18: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, trường hợp sau không điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn nhà nước phê duyệt? A: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng ảnh hưởng thiên tai; B: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án; 115 C: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng xuất yếu tố mang lại hiệu cao cho dự án; D: Điều chỉnh dự án chủ đầu tư sử dụng vượt chi phí dự phòng (do khối lượng công việc phát sinh) mà dự án chưa hoàn thành; Câu 19 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quan có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn? A UBND cấp huyện B UBND huyện C UBND cấp xã D UBND xã Câu 20 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thời hạn quy hoạch quy hoạch chung xây dựng xã năm? A từ 10 năm đến 15 năm B từ 10 năm đến 20 năm C từ 10 năm đến 25 năm D từ 10 năm đến 30 năm Câu 21: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, vẽ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thể theo tỷ lệ nào? A 1/1000 B 1/2000 C 1/5000 D 1/10000 Câu 22: Theo quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng, thí nghiệm đối chứng thực trường hợp sau đây? A Chủ đầu tư yêu cầu; B Nhà thầu tư vấn giám sát yêu cầu; C Theo yêu cầu quan chuyên môn xây dựng D Đối với công trình cấp II trở lên 116 Câu 23: Theo quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng, thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng quan chuyên môn xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ công trình cấp II III tối đa bao nhiêu? A 40 ngày B 30 ngày C 20 ngày D 10 ngày Câu 24: Theo quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng, cá nhân dã trực tiếp giám sát thi công chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng hành nghề công trình cấp II cấp chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng Hạng II: A công trình B công trình C công trình D công trình Câu 25: Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng, mức tiền bảo hành tối thiểu công trình cấp II sử dụng vốn nhà nước là? A 5% giá trị hợp đồng B 6% giá trị hợp đồng C 7% giá trị hợp đồng D 8% giá trị hợp đồng 117 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Đề thi số: 20 Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quan sau có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới? A HĐND tỉnh B UBND tỉnh C Sở Xây dựng D UBND thành phố Đồng Hới Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quan sau có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Ba Đồn? A HĐND tỉnh B UBND tỉnh C Sở Xây dựng D UBND thị xã Ba Đồn 118 Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quan sau có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới? A HĐND tỉnh B UBND tỉnh C UBND xã Bảo Ninh D UBND thành phố Đồng Hới Câu 4: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có quyền sau đây? A Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình hoàn thành thi công xây dựng B Thực giám sát theo hợp đồng C Từ chối nghiệm thu công trình không đạt yêu cầu chất lượng D Giám sát việc thực quy định an toàn, bảo vệ môi trường Câu 5: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ sau đây? A Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình hoàn thành thi công xây dựng B Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực thiết kế phê duyệt C Bảo lưu ý kiến công việc giám sát đảm nhận D Thực giám sát theo hợp đồng Câu Theo quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng, Sở Xây dựng có thẩm quyền kiểm tra công tác đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trình khai thác, sử dụng công trình công trình dân dụng trường hợp nào? A Từ cấp II trở xuống B Cấp II trở lên C Cấp I trở lên D Mọi cấp Câu Nội dung không thuộc nguyên tắc xử phạt vi phạm hành Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh 119 vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở ? A Mọi hành vi vi phạm hành phải phát kịp thời đình B Việc xử phạt vi phạm hành phải đảm bảo tiến độ thi công công trình C Việc xử phạt vi phạm hành tiến hành kịp thời, công minh, triệt để trình tự thủ tục D Mọi hậu vi phạm hành gây phải khắc phục theo quy định Câu Mức phạt tiền tối đa lĩnh vực hoạt động xây dựng quy định Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở là: A tỷ (đồng); B 500 triệu; C 300 triệu; D 100 triệu Câu Thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng quy định Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở là: A tháng; B 01 năm; C 02 năm; D 03 năm Câu 10: Theo quy định Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, tài liệu không cần phải có hồ sơ toán hợp đồng hợp đồng trọn gói? A: Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn toán khối lượng công việc phù hợp với phạm vi hợp đồng, không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết B: Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn toán khối lượng công việc phù hợp với phạm vi hợp đồng có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết C: Bảng tính giá trị nội dung công việc phát sinh (nếu có) phạm vi hợp đồng D: Đề nghị toán bên nhận thầu Câu 11: Theo quy định Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết 120 hợp đồng xây dựng, hồ sơ toán hợp đồng bên lập? A: Chủ đầu tư B: Bên nhận thầu C: Bên giao thầu D: Tư vấn giám sát Câu 12: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân theo tính chất, nội dung công việc có loại hợp đồng? A: 10 B: C: D: 11 Câu 13: Theo quy định Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, loại quy hoạch đô thị sau không đúng? A Quy hoạch phân khu lập cho 02 tỉnh trở lên B Quy hoạch chung lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã , thị trấn đô thị C Quy hoạch phân khu lập cho khu vực thành phố, thị xã đô thị D Quy hoạch chi tiết lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị nhu cầu đầu tư xây dựng Câu 14: Theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị , thời gian lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đô thị loại trở lên bao nhiêu? A Không tháng B Không tháng C Không 12 tháng D Không 18 tháng Câu 15: Theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, thời gian lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đô thị loại trở xuống bao nhiêu? A Không tháng B Không tháng 121 C Không tháng D Không tháng Câu 16: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Nội dung không thuộc Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình: A: Kiểm tra phù hợp khối lượng công tác xây dựng dự toán so với khối lượng tính toán từ thiết kế B: Kiểm tra phù hợp số lượng thiết bị dự toán so với số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế C: Kiểm tra tính đắn, hợp lý việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán D: Kiểm tra phù hợp dự toán gói thầu thi công xây dựng so với hồ sơ mời thầu Câu 17: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Tổng mức đầu tư gồm có loại chi phí: A: B: C: D: Câu 18: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Chi phí sau không thuộc Dự toán xây dựng công trình: A: Chi phí xây dựng B: Chi phí dự phòng C: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư D: Chi phí thiết bị Câu 19 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn? A HĐND cấp huyện B HĐND huyện C UBND cấp huyện D Sở Xây dựng Câu 20: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quan có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch xây dựng xã điểm dân cư nông thôn? 122 A UBND cấp huyện B UBND huyện C Đơn vị tư vấn D UBND xã Câu 21 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, kể từ ngày phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng xã điểm dân cư nông thôn phải công bố công khai thời hạn ngày? A 20 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu 22: Theo quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cá nhân dã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành công trình cấp III cấp chứng hành nghề khảo sát xây dựng Hạng III: A công trình B công trình C công trình D công trình Câu 23: Theo quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cá nhân tham gia lập dự toán xây dựng công trình cấp III cấp chứng hành nghề định giá xây dựng Hạng III: A công trình B công trình C công trình D công trình Câu 24: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư xây dựng công trình việc giám sát thi công xây dựng công trình có quyền sau đây? A Thực đầy đủ nghĩa vụ thoả thuận hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình 123 B Tự thực giám sát thi công xây dựng công trình có đủ điều kiện lực giám sát thi công xây dựng C Xử lý kịp thời đề xuất người giám sát D Lưu trữ kết giám sát thi công xây dựng công trình Câu 25: Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng, bên chịu trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng công trình? A Chủ đầu tư B Nhà thầu thi công C Nhà thầu tư vấn giám sát D Nhà thầu tư vấn quản lý dự án 124
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016, BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016, BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG_2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay