Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay (TT)

27 191 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:19

B GIO DC V O TO B NI V HC VIN HNH CHNH QUC GIA ON NHN O HOàN THIệN TIÊU CHí Và PHƯƠNG PHáP ĐáNH GIá CÔNG CHứC CấP Xã Từ THựC TIễN TỉNH QUảNG BìNH TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh: Qun lý hnh chớnh cụng Mó s: 62 34 82 01 TểM TT LUN N TIN S QUN Lí HNH CHNH CễNG H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti: Hc vin Hnh chớnh Quc gia NGI HNG DN KHOA HC PGS TS V Duy Yờn PGS TS Lờ Vn ớnh Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng ỏnh giỏ lun ỏn cp Hc vin a im: Phũng bo v lun ỏn tin s - Phũng hp Nh , Hc vin Hnh chớnh Quc gia S: 77 - ng Nguyn Chớ Thanh - Qun ng a - H Ni Thi gian: vo hi gi ngy thỏng Nm Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia Vit Nam hoc th vin ca Hc vin Hnh chớnh Quc gia CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N on Nhõn o (2013), Mt s v thi tuyn cụng chc lónh o nc ta hin nay, Tp T chc Nh nc, (8), H Ni on Nhõn o (2013), Qung Bỡnh y mnh cụng tỏc o to bi dng i ng cỏn b CCCX, Tp qun lý Nh nc, (212), tr 82 85 on Nhõn o (2014), Hon thin tiờu ỏnh giỏ CCCX trờn c s hon thin h thng phỏp lut, Tp T chc Nh nc, (6), tr 51- 54 on Nhõn o (2014), Tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ỏp ng yờu cu ci cỏch hnh chớnh, Tp qun lý Nh nc, (222), tr 21 25 on Nhõn o (2015), V phõn cp qun lý cụng chc cỏc c quan hnh chớnh Nh nc, Tp T chc Nh nc, (9), tr 14 17 on Nhõn o (2015), Cụng tỏc ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh hin nay, Tp qun lý Nh nc, (233), tr 88 91 M U Tớnh cp thit ca lun ỏn Trc ht, ý ngha, tm quan trng ca cụng tỏc ỏnh giỏ cng nh vic xõy dng, hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ỏnh giỏ cụng chc l mt khõu quan trng cụng tỏc qun lý CCCX ỏnh giỏ khụng ỳng, khụng chớnh xỏc dn n s dng mt cỏch tựy tin, lm mt i ng lc phn u ca tng cỏ nhõn, thm cú lm xỏo trn tõm lý ca c mt th Hai l, ng v Nh nc ta ó ban hnh nhiu ch trng, chớnh sỏch nhm nõng cao cht lng cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc, ú cú vic xõy dng v hon thin tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX Nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc, ng ta ó cú nhiu ngh quyt bn v cụng tỏc ỏnh giỏ cỏn b núi chung, ú cú ỏnh giỏ CCCX v rỳt nhng bi hc kinh nghim ch o c th v ny Coi ú l thc o chớnh ỏnh giỏ phm cht, trỡnh , nng lc ca CBCC Sa i, b sung v ban hnh mi quy trỡnh ỏnh giỏ cụng chc, m bo dõn ch, cụng bng, cụng khai, chớnh xỏc v trỏch nhim i vi vic ỏnh giỏ cụng chc Ba l, h thng cỏc tiờu chớ, phng phỏp hin c s dng ỏnh giỏ CCCX trờn thc t cũn cha thc s khoa hc, hp lý ó nh hng n kt qu, cht lng ca cụng tỏc ỏnh giỏ CCCX Bờn cnh nhng kt qu ó t c, cụng tỏc ỏnh giỏ CCCX hin cũn tn ti nhng hn ch, bt cp nht nh Vic ỏnh giỏ cha da vo nhng thc o c th ó c lng hoỏ, m ch yu da vo nhng tiờu chung chung, mang nng cm tớnh Phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc ch yu l phng phỏp ỏnh giỏ theo nhn xột Cỏc tiờu ỏnh giỏ cũn nng v thõm niờn cụng tỏc, v phng din tinh thn, o c v t cỏch núi chung, thiu c th v cha thc s hng vo cỏc chun mc, kt qu hot ng chuyờn mụn nghip v, thc thi cụng vic c giao Do ú ỏnh giỏ d dn n nhiu hn ch nh n nang, nộ trỏnh hoc thnh kin nh hng tiờu cc n cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc, lm cho cụng tỏc ỏnh giỏ CCCX cha t c mc tiờu, yờu cu Chớnh thc tin trờn ó ũi hi cn cú nhng nghiờn cu ton din c v mt lý lun v thc tin v tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX, t ú xut quan im, gii phỏp nhm hon thin tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ỏp ng yờu cu ca tỡnh hỡnh mi Tuy nhiờn, s lng n v hnh chớnh cp xó l rt ln, nờn nghiờn cu sinh gii hn nghiờn cu hon thin tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX t thc tin ca tnh Qung Bỡnh - tnh thuc Trung, cú tng din tớch l 8.063,7 kmvi 159 n v hnh chớnh cp xó, ú cú: 10 phng, th trn v 140 xó Cỏc xó ca tnh Qung Bỡnh hi t c trng ca cỏc loi a hỡnh: cú c xó ng bng, xó nỳi, xó bin, hi o Chớnh vỡ lý trờn, nghiờn cu sinh chn ti: Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX t thc tin tnh Qung Bỡnh giai on hin lm ti lun ỏn õy l ti khụng ch mang tớnh lý lun m cũn cú ý ngha thc tin giai on hin Mc ớch, nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn Thụng qua vic nghiờn cu c s lý lun v tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX, ỏnh giỏ thc trng ỏp dng tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh, lun ỏn s xut quan im v cỏc gii phỏp nhm hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX nc ta iu kin hin 2.2 Nhim v nghiờn cu Th nht, lm rừ c s lý lun v tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX Phõn tớch, lm rừ cỏc lý lun v CCCX v ỏnh giỏ CCCX; Th hai, phõn tớch v ỏnh giỏ v thc trng ỏp dng tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX t thc tin ca tnh Qung Bỡnh; Th ba, xut quan im v cỏc gii phỏp nhm hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX nc ta ỏp ng yờu cu ca tỡnh hỡnh mi i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: Nghiờn cu tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX - Khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu mt s xó, th trn thuc mt s huyn tnh Qung Bỡnh - Thi gian: T nm 2003 n Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu c th ca lun ỏn 4.1 Phng phỏp lun Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi ó tip cn trờn c s nn tng nhn thc ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s; t tng H Chớ Minh v cỏc quan im, ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v ỏnh giỏ CCCX v cỏc tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX 4.2 Phng phỏp nghiờn cu c th thc hin kt qu nghiờn cu, lun ỏn s dng nhiu phng phỏp nghiờn cu c th nh: - Phng phỏp nghiờn cu ti liu; - Phng phỏp iu tra xó hi hc; - Phng phỏp thng kờ - so sỏnh; - Phng phỏp phõn tớch - tng hp; - Phng phỏp chuyờn gia Gi thuyt khoa hc Lun ỏn ng trc mt s cõu hi nghiờn cu quan trng cn phi gii mó, ú l: - Cõu hi 1: Nhng lý lun v tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX? - Cõu hi 2: Thc trng ỏp dng tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX t thc tin ca tnh Qung Bỡnh? - Cõu hi 3: hon thin cỏc tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX cn xut quan im v gii phỏp no? Nhng úng gúp mi ca lun ỏn Lun ỏn gúp phn quan trng vic h thng húa, phõn tớch nhng lý lun v thc tin v ỏnh giỏ v tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX, c bit l thụng qua nghiờn cu t thc tin Qung Bỡnh xut quan im v cỏc gii phỏp c th hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX giai on hin í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn gúp phn b sung, úng gúp quan trng vo s phỏt trin ca lý lun qun lý hnh chớnh nh nc, qun lý cụng chc, cụng v, qun lý i ng CB, CCCX; gúp phn lm phong phỳ thờm c s khoa hc c v phng din lý lun ln thc tin v ỏnh giỏ cụng chc, tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ng thi, lun ỏn cũn dựng lm ti liu tham kho ging dy v hc mụn cụng chc, cụng v h thng cỏc hc vin, lm ti liu tham kho ging dy ti cỏc lp o to, bi dng nghip v cho i ng cỏn b lm cụng tỏc t chc cỏn b cỏc cp v cho CBCC núi chung cng nh CCCX núi riờng Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, kin ngh, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng: Chng 1: Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti v nhng t cn tip tc nghiờn cu Chng 2: C s lý lun v tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX qun lý cụng chc Chng 3: Thc trng ỏp dng tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh Chng 4: Quan im, gii phỏp hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NHNG VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc 1.1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v cụng chc v chớnh quyn a phng núi chung ó cú rt nhiu cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan ti ti vi nhiu cỏch tip cn v phn ỏnh nhiu phng din, nhiu cp khỏc nh: Cun sỏch C s lý lun v thc tin xõy dng i ng cỏn b, cụng chcca ng ch biờn, gm TS Thang Vn Phỳc v TS Nguyn Minh Phng NXB Chớnh tr Quc gia phỏt hnh nm 2004 CunMt s lý lun v ch nh phỏp lut cụng v, cụng chc ca PGS TS Lng Thanh Cng NXB Chớnh tr - Hnh chớnh n hnh nm 2011 Hay cú th k n cun i mi ni dung hot ng cỏc cp chớnh quyn a phng kinh t th trng v hi nhp kinh t quc t ca ng tỏc gi Nguyn Ký v Nguyn Hu c, inh Xuõn H NXB Chớnh tr Quc gia phỏt hnh nm 2012, 1.1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v cỏn b, cụng chc cp xó Cun sỏch Phỏp lut v CBCC chớnh quyn cp xó Vit Nam hin - nhng lý lun v thc tin ca tỏc gi Nguyn Minh Sn ch biờn NXB Chớnh tr - Hnh chớnh phỏt hnh nm 2008 Hay nh cun Tip tc hon thin ch , chớnh sỏch i vi CBCC c s ca ng tỏc gi Nguyn Th Vnh v inh Ngc Giang NXB Chớnh tr quc gia phỏt hnh nm 2011 Lun Thc s Lut hc Hon thin phỏp lut v CBCCCX nc ta hin ca tỏc gi Nguyn Th Thanh (2006), Trng i hc Lut Thnh ph H Chớ Minh Vin Nh nc v Phỏp lut ti Nghiờn cu xõy dng quy hoch o to, bi dng i ng cỏn b, cụng chc xó, phng, th trn khu vc ng bng sụng Cu Long giai on 2007 2015 ca B Ni v nm 2009 1.1.1.3 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ỏnh giỏ cụng chc Cun sỏch Quy hoch v ỏnh giỏ cỏn b ca tỏc gi Minh Cng NXB Chớnh tr quc gia phỏt hnh nm 2009 Ti liu tham kho vi tiờu i mi hon thin t chc b mỏy v phng thc hot ng ca cỏc CQHCNN cỏc cp ca tỏc gi Nguyn Khỏnh NXB Lao ng phỏt hnh nm 2003 V ỏnh giỏ CBCC, tỏc gi Thu Hng cng cú cụng trỡnhHon thin cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc õy l Lun thc s Qun lý hnh chớnh cụng c bo v nm 2011 Ngoi ra, cũn cú nhiu bi bỏo khoa hc khỏc cp ti ch ny, ú cú th phi k n nh: Nhng i mi quy ch ỏnh giỏ CBCC ca tỏc gi Phm Tt Thng ng trờn Tp qun lý nh nc s 8/2010; Bi vit Cỏc tiờu ỏnh giỏ cht lng cụng chc ca tỏc gi o Th Thanh Thy ng trờn Tp T chc nh nc s thỏng 12/2010; Tỏc gi Hong Mai cng cú bi vit Hon thin mụ hỡnh phõn cp ỏnh giỏ cụng chc hnh chớnh nh nc ng trờn Tp t chc nh nc s 10/2009, 1.1.1.4 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc núi chung v cụng chc cp xó núi riờng Cỏc cụng trỡnh liờn quan cú th k n nh: ti khoa hc cp B Hon thin phng phỏp ỏnh giỏ CBCC hng nm tỏc gi Nguyn Ngc Hin lm ch nhim (2002); Giỏo trỡnh T chc nhõn s hnh chớnh nh nc, NXB Khoa hc k thut H Ni (2010) ca Hc vin Hnh chớnh; ti khoa hc cp B i mi phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cỏc c quan hnh chớnh nh nc tỏc gi H Quang Ngc lm ch nhim (2011), Tỏc gi Phm Tt Thng cú bi vit Nhng i mi quy ch ỏnh giỏ CBCC ng trờn Tp Qun lý nh nc s 175 (8/2010) Lun ỏn tin s Hon thin th ch qun lý cụng chc Vit Nam iu kin phỏt trin v hi nhp quc t ca tỏc gi Trn Anh Tun c bo v nm 2010 Trờn phm vi a phng hin cng ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu v ch ny, ú cú th cp ti ti: Xõy dng tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ thc thi cụng v hng nm ca CBCC ly thc tin TP Cn Th ca tỏc gi Vừ Duy Nam 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc ngoi ó cú nhiu cụng trỡnh ca cỏc tỏc gi nc ngoi nghiờn cu v cụng chc v ỏnh giỏ cụng chc ú cú cp n tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc C th: PUMA (1994) Performance management in Government; Performance Measurement and Results-oriented Management, Publish: OECD cp n qun lý thc thi cụng v hot ng ca Chớnh ph U.S.Department of the Interior(2004),Performance Appraisal Handbook õy l cun sỏch di dng mt s tay hng dn ca B Ni v Hoa K cho cỏc nh qun lý, ngi giỏm sỏt v cỏc nhõn viờn Cun sỏch ny cho rng qun lý kt qu cụng vic ca nhõn viờn cng quan trng nh qun lý cỏc ngun lc ti chớnh v u vo OECD (2005),Performance Related Pay Policies for Government Employees õy l cun sỏch trỡnh by cỏc bỏo cỏo tng quan v chớnh sỏch tr lng theo kt qu cho cỏc nhõn viờn chớnh ph ti 14 quc gia hai thp k qua Jody Zali Kusek v Ray C.Rist (2005), Mi bc tin ti h thng giỏm sỏt v ỏnh giỏ da trờn kt qu, Nxb Vn húa Thụng tin Cun sỏch cp ti nhng khú khn ca cỏc nc ang phỏt trin xõy dng h thng ỏnh giỏ cn c vo kt qu thay cho ỏnh giỏ theo quỏ trỡnh thc hin State Personnel Manual of North Carolina (2007), Performance Management System, gii thiu v h thng qun lý thc thi ú cú ni dung ỏnh giỏ kt qu thc thi c thc hin thụng qua bn ỏnh giỏ kt qu thc thi nhm xp hng cụng chc, 1.2 Nhng t cn tip tc nghiờn cu Th t, CCCX phi kiờm nhim nhiu vic Mc dự c o to mt chuyờn ngnh nht nh nhng thc thi cụng v c s cụng chc xó li phi thc hin vic qun lý, tham mu v thc thi cụng v trờn quy mụ, phm vi rng vi nhiu lnh vc, chuyờn ngnh khỏc Th nm, phn ln CCCX l ngi a phng, sinh sng ti a phng nờn cú u im l cú s am hiu v hoỏ, phong tc quỏn ca a phng, nm bt rừ tõm lý, tỡnh cm ca nhõn dõn, lm tt cụng tỏc tuyờn truyn nhõn dõn thc hin cỏc ch trng ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc v cỏc quy nh ca a phng Th sỏu, CCCX gm cụng chc xó, th trn v phng cú s khỏc v hot ng 2.1.2.2 Vai trũ ca cụng chc cp xó qun lý hnh chớnh chớnh nh nc c s Th nht, l lc lng trc tip trin khai cỏc chin lc, k hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng, c s Th hai, l cu ni mi quan h gia ngi dõn c s vi Nh nc Th ba, giỳp chớnh quyn cp xó bo tn v trỡ c nhng giỏ tr húa tt p ca a phng, ng thi s nhy bộn vi cỏi mi, sỏng to, linh hot ca CCCX cng giỳp chớnh quyn cp xó loi b c h tc lc hu 2.1.2.3 Tiờu chun i vi cụng chc cp xó Tiờu chun i vi CCCX c xỏc nh theo phỏp lut v CBCC, phỏp lut chuyờn ngnh v dõn quõn t v, cụng an xó, tiờu biu l ba bn: Lut CBCC ban hnh ngy 13/11/2008, Lut Dõn quõn t v ngy 23/11/2009; Phỏp lnh Cụng an xó ngy 21/11/2008 Theo ú, CCCX cú cỏc tiờu chun chung v tiờu chun c th nht nh 2.1.2.4 Nhim v ca cụng chc cp xó Nhim v ca cỏc chc danh CCCX c quy nh chi tit t iu n iu Thụng t s 06/2012/TT-BNV ca B Ni v ban hnh ngy 10 30 thỏng 10 nm 2012 hng dn v chc trỏch, tiờu chun c th, nhim v v tuyn dng cụng chc xó, phng, th trn Theo ú, mi chc danh CCCX thc hin cỏc nhim v c th theo quy nh ca phỏp lut v s phõn cụng ca lónh o UBND cp xó 2.1.3 ỏnh giỏ cụng chc cp xó 2.1.3.1 Khỏi nim ỏnh giỏ cụng chc cp xó ỏnh giỏ CCCX l mt ni dung qun lý i ng CCCX lm rừ phm cht chớnh tr, o c, nng lc, trỡnh chuyờn mụn, nghip v, kt qu thc hin nhim v c giao theo cỏc tiờu nht nh, l cn c b trớ, s dng, b nhim, o to bi dng, khen thng, k lut v thc hin ch , chớnh sỏch i vi CCCX. 2.1.3.2 Mc ớch ỏnh giỏ cụng chc cp xó Nhm lm rừ phm cht chớnh tr, o c, nng lc, trỡnh chuyờn mụn, nghip v, kt qu thc hin nhim v c giao Kt qu ỏnh giỏ l cn c b trớ, s dng, b nhim, TBD, khen thng, k lut v thc hin chớnh sỏch i vi cụng chc 2.1.3.3 Ni dung ỏnh giỏ cụng chc cp xó Ni dung ỏnh giỏ CCCX bao gm: kt qu lm vic; nng lc v trỡnh chuyờn mụn nghip v; tim nng ca ngi CCCX v ng c lm vic ca ngi cụng chc 2.1.3.4 Nguyờn tc ỏnh giỏ cụng chc cp xó Th nht, nguyờn tc bo m khỏch quan, cụng bng, chớnh xỏc Th hai, nguyờn tc trung dõn ch Th ba, vic ỏnh giỏ phi cụng khai, m bo tuõn th y quy trỡnh ỏnh giỏ CCCX Th t, nguyờn tc phỏp ch 2.1.3.5 Cỏc ch th ỏnh giỏ cụng chc cp xó Cỏc ch th gm: cụng chc t ỏnh giỏ; th - ng nghip ỏnh giỏ; cp trờn trc tip ỏnh giỏ; ngi dõn (khỏch hng) ỏnh giỏ 2.2 Cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 11 2.2.1 Tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó 2.2.1.1 Khỏi nim tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó Tiờu ỏnh giỏ CCCX l h thng cỏc du hiu c trng m ch th ỏnh giỏ s dng theo nhng quy trỡnh xỏc nh ỏnh giỏ phm cht chớnh tr, o c, nng lc, trỡnh chuyờn mụn, nghip v, kt qu thc hin nhim v c giao ca CCCX 2.2.1.2 Cỏc tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó bỡnh din chung, khoa hc qun lý ghi nhn cỏc tiờu c s dng ỏnh giỏ CCCX cú th l nh tớnh hoc nh lng bao gm: - Tiờu v s lng: õy l tiờu nh lng gm ton b nhng cụng vic CCCX ó thc hin - Tiờu v cht lng: Cht lng lm vic ca CCCX cú th o lng thụng qua vic xỏc nh kt qu thc hin nhim v ca CCCX so vi mc tiờu ó hoc so sỏnh vi kt qu thc hin ca cỏc cụng chc khỏc thc hin cựng cụng vic ú iu kin tng t xỏc nh hiu qu lm vic ca cụng chc Hin nay, tiờu ỏnh giỏ CCCX c thc hin theo quy nh ca Ngh nh s 56/2015/N-CP ngy 09/06/2015quy nh v ỏnh giỏ v phõn loi CBCC, viờn chc hng nm 2.2.1.3 Mc hon thin ca tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó Mc hon thin ca cỏc tiờu ỏnh giỏ CCCX ũi hi phi ỏp ng c nhng yờu cu sau: - Tớnh c th v ton din - Tớnh h thng ca tiờu - Tớnh thng nht ca tiờu - Tớnh phự hp ca tiờu 2.2.2 Phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 2.2.2.1 Khỏi nim phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó Phng phỏp ỏnh giỏ CCCX l h thng cỏc cỏch thc chớnh thc m ch th ỏnh giỏ s dng theo nhng quy trỡnh xỏc nh ỏnh giỏ 12 phm cht chớnh tr, o c, nng lc, trỡnh chuyờn mụn, nghip v, kt qu thc hin nhim v c giao ca CCCX Kt qu ỏnh giỏ l cn c b trớ, s dng, b nhim, o to, bi dng, khen thng, k lut v thc hin chớnh sỏch i vi cụng chc 2.2.2.2 Cỏc phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó Trong quỏ trỡnh ỏnh giỏ cụng chc núi chung, CCCX núi riờng, thng cú cỏc phng phỏp ỏnh giỏ sau: (1) Phng phỏp cho im, xp hng theo tiờu chớ, so sỏnh vi mc tiờu ó xỏc nh (2) Phng phỏp bỡnh bu (hoc theo ý kin nhn xột) (3) Phng phỏp ỏnh giỏ thụng qua bỏo cỏo (4) Phng phỏp ỏnh giỏ da vo nhng s kin ỏng chỳ ý (phng phỏp lu gi) (5) Phng phỏp quan sỏt hnh vi (6) Phng phỏp phng 2.2.2.3 Mc hon thin ca phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó Mc hon thin ca cỏc phng phỏp ỏnh giỏ CCCX c m bo bi cỏc yờu cu v: - m bo thc hin c mc tiờu ca ỏnh giỏ CCCX - Tớnh a dng v h thng - m bo tớnh chớnh thc v cú quy trỡnh thng nht - m bo d ỏp dng v tit kim 2.3 Kinh nghim ca mt s nc v a phng ỏnh giỏ cụng chc cp xó v mt s bi hc kinh nghim c rỳt 2.3.1 Kinh nghim ca mt s nc v a phng ỏnh giỏ cụng chc cp xó 2.3.1.1 Kinh nghim ca mt s nc Kinh nghim ca M Trong ỏnh giỏ cụng chc cỏc a phng tnh, ht (province, 13 town) cho n qun huyn (district), v cp xó (village, commune) M, cụng chc tham gia rt ch ng, h cú quyn xut ý kin trc tip v ni dung ỏnh giỏ phự hp v ý kin cỏ nhõn v bn ỏnh giỏ v mỡnh t nh qun lý cp trờn Bờn cnh ú, thi im ỏnh giỏ cụng chc a phng cp xó (village, commune) M cng khỏc gia cỏc bang, tng s 50 bang ca M cú 13 bang ỏp dng ỏnh giỏ theo chu k nm/ln, bang ỏp dng chu k nm v bang ỏp dng chu k nm/ln S d cỏc bang ny cho rng tn sut ỏnh giỏ cụng chc quỏ dy s dn ti tõm lý ngi va chm v vỡ th cú bn ỏnh giỏ t, trũn vai cụng chc s la chn hng hnh ng vi nng sut hot ng cụng v mc trung bỡnh, thiu s t phỏ, sỏng to, n lc, quan im cỏ nhõn cụng vic Nhng bang cũn li l ỏp dng chu k nm/ln Kinh nghim ca Nht Bn Cụng chc c s Nht Bn c chm súc theo kiu ngh thut cõy cnh khụng cn nhiu nhng chm súc tt, thng xuyờn ta v nuụi cy li, o to li Bng c ch phỏt hin, phỏt trin qua nhng k ỏnh giỏ chuyn nhng cụng chc khụng cũn phự hp vo h thng o to mi trc tỏi s dng b mỏy hnh chớnh nh nc c s vi hc thuyt Lean Production - ỏnh giỏ cht lng ca Kichiro Toyoda v Taiichi Ohno Kinh nghim ca Trung Quc Vi cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc c s, ni dung ỏnh giỏ c chỳ trng l phm cht chớnh tr v kt qu thc hin cụng v ca cụng chc, ú mi quyt nh cui cựng v ỏnh giỏ nhõn s phi nhõn danh th, khụng cho phộp quyt nh ỏnh giỏ vi danh ngha cỏ nhõn Kinh nghim ca Niu-Di-lõn Cụng chc cp c s Grassroots Civil Servants hay Grassroots Servants c chia thnh loi v mi loi li cú mt hỡnh thc ỏnh giỏ khỏc nhau, phự hp vi c trng ca tng loi 2.3.1.2 Kinh nghim thc t ca mt s a phng 14 Mt s a phng c nc cú nhng cỏch thc ỏnh giỏ CCCX tin b cú th phi k n l Nng; Thnh ph H Chớ Minh; Qung Ninh v H Ni 2.3.2 Mt s bi hc kinh nghim c rỳt - Mun ỏnh giỏ ỳng ngi CCCX, cn phi xõy dng c h thng cỏc tiờu ỏnh giỏ c th cú th o lng c - Cn nh k xem xột li b tiờu ỏnh giỏ CCCX cú nhng thay i i vi i tng qun lý - Cỏc phng phỏp l khỏ a dng, phong phỳ v nhiu n v cú s kt hp mt s phng phỏp ỏnh giỏ cú nhng thụng tin cú giỏ tr t nhiu ngun khỏc nhm lm cho kt qu ỏnh giỏ c khỏch quan v chớnh xỏc hn - Phi nõng cao vai trũ, tớnh trỏch nhim ca cỏc ch th tham gia cụng tỏc ỏnh giỏ - Vic ỏnh giỏ CCCX theo tiờu chớ, phng phỏp no thỡ cng phi m bo cỏc nguyờn tc ca ỏnh giỏ cụng chc, ú l phi cn c vo chc trỏch, nhim v c giao v kt qu thc hin nhim v, cn lm rừ u im, khuyt im, tn ti, hn ch v phm cht, nng lc, trỡnh ca cỏn b, cụng chc, viờn chc; bo m khỏch quan, cụng bng, chớnh xỏc v khụng n nang, trự dp, thiờn v, hỡnh thc Chng THC TRNG P DNG TIấU CH V PHNG PHP NH GI CễNG CHC CP X TNH QUNG BèNH 3.1 Khỏi quỏt v chớnh quyn cp xó v i ng cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh 3.1.1 V tỡnh hỡnh kinh t - xó hi ca tnh Qung Bỡnh Tnh Qung Bỡnh cú tng cng 159 n v hnh chớnh cp xó, ú cú: 10 phng, th trn v 140 xó Trong huyn, mi huyn u cú 15 trung tõm tnh l l th trn, ú cú hai huyn l L Thu v B Trch cú n hai th trn Cỏc xó ca tnh Qung Bỡnh hi t c trng ca cỏc loi a hỡnh: cú c xó ng bng, xó nỳi, xó bin, hi o c im a lý, khớ hu, s hỡnh thnh cng ng dõn c v quỏ trỡnh ng xó hi qua nhiu thi k khỏc ó to cho a phng cỏc xó ca tnh Qung Bỡnh mt h thng giỏ tr du lch thiờn nhiờn, nhõn a dng, phong phỳ 3.1.2 V i ng cụng chc cp xó ca tnh Qung Bỡnh Nm 2012 ton tnh cú 1.305 CCCX T l CCCX di 30 tui chim 34,4%, t 31 n 45 tui chim 44,52%, t 46 n 60 tui chim 20,6%, trờn 60 tui cú ngi chim 0,38% CCCX Qung Bỡnh ch yu cú trỡnh húa t tt nghip THPT tr lờn (nm 2012 l 1270/1305 ngi, chim 97,3%) Trỡnh chuyờn mụn ca CCCX ch yu l trung cp, chim 65,21% S cụng chc cha qua o to cũn nhiu (33 ngi), cha cú CCCX no cú trỡnh trờn i hc So vi nm 2005 thỡ t l cụng chc cú trỡnh i hc tng mnh theo cỏc nm C th, nm 2005 cú 130 ngi cú trỡnh i hc, nm 2006 cú 146 ngi, nm 2007 l 163 ngi, nm 2008 cú 203 ngi (chim 20.1%), nm 2009 cú 251 ngi (chim 22.3%) v nm 2010 l 330 ngi (chim 26.6%), nm 2012 l 351 ngi (chim 27%) 3.2 Thc tin ỏp dng cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh hin 3.2.1 Quỏ trỡnh trin khai cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh Nm 2010-2012 cú 159/159 xó, phng, th trn thc hin ỏnh giỏ cụng chc hng nm ca n v mỡnh tng ng vi 100% iu ny cho thy cụng tỏc ỏnh giỏ nh k nm l hot ng quan trng nht ỏnh giỏ cụng chc, l c s cho khen thng, k lut, ghi nhn thnh tớch phc v cho bt, thuyờn chuyn, b nhim cụng chc c s sau ny 16 3.2.2 Thc tin ỏp dng tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó Qung Bỡnh 3.2.2.1 H thng cỏc quy nh v ni dung tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó a) T nm 2003 n nm 2010 Trong giai on ny, vic ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh c ỏp dng theo Phỏp lnh Cỏn b, cụng chc sa i, b sung nm 2003; Ngh nh s 114/2003/N-CP ngy 10/10/2003 ca Chớnh ph v Thụng t s 03/2004/TT-BNV ngy 16/01/2004 ca B Ni v hng dn thi hnh Ngh nh s 114/2003/N-CP; Quyt nh s 11/1998/Q-TCCPCCVC ngy 05/12/1998 ca B trng, Trng ban Ban T chc - Cỏn b Chớnh ph v ban hnh quy ch ỏnh giỏ cụng chc hng nm b) T nm 2010 n Ni dung tiờu ỏnh giỏ CCCX ca tnh c ỏp dng theo quy nh ca Lut CBCC nm 2008; Ngh nh 92/2009/N-CP ngy 22/10/2009 quy nh v chc danh, s lng, mt s ch chớnh sỏch i vi cụng chc xó, phng, th trn; Ngh nh s 112/2011/N-CP ngy 05/12/2011 v cụng chc xó, phng, th trn v Thụng t s 06/2012/TTBNV ngy 30/12/2012 ca B Ni v hng dn v chc trỏch, tiờu chun c th, nhim v v tuyn dng cụng chc xó, phng, th trn Qua vic h thng, phõn tớch cỏc quy nh phỏp lý v tiờu ỏnh giỏ CCCX nờu trờn, cú th ỏnh giỏ mc hon thin ca cỏc tiờu ỏnh giỏ CCCX ỏp dng ti tnh Qung Bỡnh nh sau: - V tớnh c th v ton din: Ni dung tiờu ỏnh giỏ CCCX ngy cng c quy nh c th, c bit t ban hnh Ngh nh s 56/2015/N-CP ca Chớnh ph ngy 09/06/2015 v ỏnh giỏ v phõn loi CBCC, viờn chc Tuy nhiờn cũn nhng tiờu chung chung, ch yu mang tớnh nh tớnh, khụng nh lng c nờn ỏp dng thc t s khụng m bo chớnh xỏc Vớ d nh tiờu cú phm cht chớnh tr, o c tt; cú li sng lnh mnh quy nh khụng c th nờn ỏnh giỏ CCCX s gp khú khn 17 - V tớnh h thng, thng nht ca cỏc tiờu ỏnh giỏ CCCX: Vn cũn tn ti nhng mõu thun nh ni dung cỏc tiờu ỏnh giỏ c S Ni v xõy dng theo quy nh ca Quyt nh s 11/1998/QTCCP-CCVC, cũn phn xp loi S Ni v li xõy dng theo quy nh ca Lut CBCC 2008 l khụng lụgic dn n cú s khụng thng nht v bt hp lý ỏp dng gia cỏc a phng - Tớnh phự hp ca tiờu ỏnh giỏ vi v trớ cụng vic ca CCCX Cỏc tiờu ỏnh giỏ cụng chc c quy nh chung cho tt c cỏc cụng chc ú cú CCCX nờn cha bỏm sỏt vic thc hin chc trỏch nhim v ca CCCX theo quy nh ca phỏp lut, ú l: tham mu, giỳp cho UBND xó v Ch tch UBND xó thc hin vic qun lý hnh chớnh nh nc a phng; trc tip thc hin vic qun lý hnh chớnh nh nc, thc thi cụng v c s; trc tip thc hin vic cung cp cỏc dch v hnh chớnh cụng cho ngi dõn, t chc trờn a bn 3.2.2.2 Thc trng ỏp dng tiờu ỏnh giỏ cụng chc cp xó t kt qu iu tra xó hi hc Kt qu iu tra cho thy: V s lng tiờu ỏnh giỏ: vi 300 ngi c hi ch cú 56/300 ý kin (tng ng 18.7%) cho rng tiờu ỏnh giỏ hin tng i ớt v thiu c th; 44% cho rng s lng tiờu hin l bỡnh thng; 112/300 (tng ng vi 37.3%) ý kin cho rng tiờu ỏnh giỏ hin quỏ nhiu, chng chộo, trựng lp v thụng tin ni dung tiờu ỏnh giỏ V cht lng tiờu chớ: cú ti 189 ý kin c kho sỏt cho rng cht lng cỏc tiờu bn ỏnh giỏ cụng chc hin thp, khú hiu v khú ỏp dng trờn thc t (tng ng vi 63%); ch cú 4.3% ý kin cho rng tiờu hin tng i n gin d thc hin, cũn li 98/300 (32.6%) ý kin c hi cho rng tiờu ỏnh giỏ hin ỏp ng yờu cu cụng tỏc ỏnh giỏ Trong ú cú rt nhiu ý kin cho rng tiờu ỏnh giỏ v tinh thn thỏi hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn 18 hc tp, o c xó hi, tỏc phong l li lm vic rt khú a vo cụng tỏc ỏnh giỏ 3.2.3 Thc trng ỏp dng phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh 3.2.3.1 H thng cỏc phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó c ỏp dng Phng phỏp ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh ch yu c phn ỏnh qua tng khõu quy trỡnh ỏnh giỏ cụng chc, ú ba phng phỏp ch yu c ỏp dng l: phng phỏp ỏnh giỏ qua bỏo cỏo, phng phỏp bỡnh bu v phng phỏp cho im xp hng theo tiờu 3.2.3.2 Thc trng ỏp dng phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó t kt qu iu tra xó hi hc Vi cỏch thc xõy dng cõu hi kho sỏt v phiu iu tra (tng t mc 3.2.3.2.) tỏc gi cú c kt qu kho sỏt vi hai phn (phn th nht phn ỏnh thc trng v phn th hai phn ỏnh xu hng) ca ch th s dng phng phỏp ỏnh giỏ CCCX Qung Bỡnh Qua ú, cho thy hin phng phỏp ỏnh giỏ ch yu c s dng ỏnh giỏ CCCX Qung Bỡnh l phng phỏp cho im xp hng theo tiờu vi s tham gia ca nhiu ch th v phng phỏp bỡnh bu Cỏc phng phỏp ỏnh giỏ phn ỏnh k nng mm ca cụng chc nh quan sỏt hnh vi, phng phỏp da trờn s kin ỏng chỳ ý hu nh rt ớt c s dng (ch 6%) Bờn cnh ú kho sỏt sõu v kh nng ỏp dng ỏnh giỏ CCCX qua mng mt s a phng [vi mu cõu hi s 19 - Ph lc s 3.2] a s ý kin kho sỏt (154/300) tng ng vi 51.2% cho rng nờn ỏp dng ỏnh giỏ qua mng vỡ hỡnh thc ny ớt tn kộm li thun tin Tuy nhiờn cũn 84/300 ý kin tng ng vi 28.1% cha tin tng vi tớnh kh thi ca phng phỏp ny, ú mt s ý kin cho rng hỡnh thc ny ch phc v c mt s lng ngi dõn am hiu v internet v cụng ngh thụng tin nờn trin khai cú hiu qu cn phi cú h thng trang thit b hin i ng b vi h thng ch dn hp lý 19 3.3 ỏnh giỏ chung v thc tin ỏp dng cỏc tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó tnh Qung Bỡnh T thc tin ỏp dng cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ca tnh Qung Bỡnh nờu trờn, cú th rỳt nhng nhn nh, ỏnh giỏ chung v thc trng ỏp dng cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ca nc ta vi nhng u im, hn ch c th nh sau: 3.3.1 u im - V c s phỏp lý cho cụng tỏc ỏnh giỏ CCCX núi chung v vic xõy dng tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX núi riờng ó c quan tõm, ban hnh tng i c th - V t chc thc hin, cú th núi thi gian qua, cụng tỏc ỏnh giỏ núi chung cng nh vic ỏp dng tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc, ú cú CCCX luụn c cỏc cp chớnh quyn, trc tip nht l chớnh quyn cp xó quan tõm, t chc thc hin theo ỳng quy nh, a hot ng ny tr thnh hot ng thng xuyờn, n np - Vic ỏp dng cỏc tiờu ỏnh giỏ CCCX ó cú phn thc cht hn, khc phc mt bc cn bnh hỡnh thc trc õy - Cỏc phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ó c ỏp dng tng i hp lý ng vi tng khõu quy trỡnh ỏnh giỏ CCCX, ú ch yu l cỏc phng phỏp ỏnh giỏ truyn thng nh: phng phỏp ỏnh giỏ qua bỏo cỏo, phng phỏp bỡnh bu v phng phỏp cho im xp hng theo tiờu 3.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn 3.3.2.1 Nhng hn ch - Th nht, cụng tỏc ỏnh giỏ CCCX cú lỳc, cú ni cha thc s c coi trng, cũn mang nng tớnh hỡnh thc, d hũa vi quý - Th hai, tiờu s dng ỏnh giỏ cụng chc cha thc s khoa hc vỡ th cụng tỏc ỏnh giỏ CCCX cũn cm tớnh v cha chớnh xỏc - Th ba, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cũn cng nhc, cha linh hot, sỏng to 20 3.3.2.2 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch - Nhn thc v tm quan trng ca cụng tỏc ỏnh giỏ CCCX cng nh vic ỏp dng tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ca mt b phn cụng chc ti UBND cỏc xó cha tht s y - H thng bn phỏp lut hng dn thi hnh Lut CBCC nm 2008 cũn chm c ban hnh, lnh vc ỏnh giỏ cỏn b, cụng chc cng vy - Cụng tỏc ỏnh giỏ cụng chc ti UBND cp xó khụng cú s giỏm sỏt ca cụng chc cú trỡnh chuyờn sõu v cụng tỏc ỏnh giỏ, ch yu c thc hin di s hng dn ca S Ni v, Phũng Ni v v cỏc th v cỏ nhõn cụng chc cựng vi ngi lónh o trc tip thc hin - Vic ỏp dng tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ kt qu thc thi cụng v ca CCCX cũn cha thc cht, cũn hin tng v n mt phn, thiu chuyờn nghip, chớnh quy mt phn l nhng nh hng ca tõm lý, hoỏ tiu nụng, qua loa, i khỏi d nhn thy cp chớnh quyn c s - nhiu a phng kt qu ỏnh giỏ CCCX cha c s dng lm cn c cho phỏt trin chc nghip, bt, b nhim, thuyờn chuyn cụng chc Chng QUAN IM, GII PHP HON THIN TIấU CH V PHNG PHP NH GI CễNG CHC CP X 4.1 Quan im hon thin tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 4.1.1 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó trờn c s quỏn trit cỏc quan im ca ng v xõy dng i ng cỏn b, cụng chc cp xó 21 4.1.2 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó phi bo m mc tiờu xõy dng i ng cụng chc cp xó sch, vng mnh, chuyờn nghip, hin i 4.1.3 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó phi cn c vo chc trỏch, nhim v c giao v kt qu thc hin nhim v ca tng chc danh cụng chc cp xó 4.1.4 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó phi bo m khỏch quan, cụng bng, chớnh xỏc v phỏt huy dõn ch, thu hỳt s giỏm sỏt hot ng ỏnh giỏ cụng chc cp xó 4.1.5 Hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó phự hp vi c im ca i ng cụng chc cp xó 4.2 Cỏc gii phỏp hon thin tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó 4.2.1 Nõng cao nhn thc v tm quan trng ca ỏnh giỏ cụng chc cp xó v tớnh cp thit phi hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó giai on hin - Nõng cao nhn thc v tm quan trng ca ỏnh giỏ CCCX - Nõng cao nhn thc v tớnh cp thit phi hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX 4.2.2 Tip tc hon thin cỏc quy nh v tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó - Hon thin cỏc quy nh v tiờu ỏnh giỏ CCCX - Hon thin cỏc quy nh v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX 4.2.3 p dng cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó linh hot, sỏng to, phự hp vi c im tng chc danh cụng chc cp xó v iu kin c th cỏc vựng, 4.2.4 V thớ im ngi dõn tham gia ỏnh giỏ cụng chc cp xó 4.2.5 Bo m iu kin ỏp dng cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ cụng chc cp xó hiu qu 22 KT LUN Cụng chc núi chung, i ng CBCCCX núi riờng l ngi trc tip lm vic vi dõn, sỏt dõn nht Vỡ vy, CCCX cú mt v trớ, vai trũ quan trng mang tớnh c thự Cú th núi, mi ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc u thụng qua cỏn b, CCCX i vo cuc sng ca nhõn dõn Thụng qua i ng CBCCCX, nhõn dõn c thc hin quyn v ngha v ca mỡnh mt cỏch trc tip nht, c phn ỏnh v by t tõm t, nguyn vng ca mỡnh mt cỏch trc tip, chớnh xỏc v nhanh nht Cú th núi cỏn b, CCCX l cu ni gia ng, Nh nc v nhõn dõn Ti chng 2, tỏc gi ó h thng húa nhng lý lun v chớnh quyn cp xó, CCCX v tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX cú s s lý lun cho vic tip tc nghiờn cu thc trng xõy dng v ỏp dng cỏc tiờu chớ, phng phỏp ỏnh giỏ CCCX t thc tin ca tnh Qung Bỡnh thi gian qua Ti chng 3, tỏc gi ó khỏi quỏt v kt qu ca hot ng ỏnh giỏ CCCX; thc trng ỏp dng tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX tnh Qung Bỡnh hin t ú khỏi quỏt, ỏnh giỏ thc trng ỏp dng tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX c nc thi gian va qua T nhng phõn tớch v ỏnh giỏ thc tin chng 3, ti chng 4, tỏc gi ó nờu nhng quan im cng nh cỏc gii phỏp c th nhm hon thin tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX ỏp ng yờu cu i mi, nõng cao cht lng i ng CCCX tỡnh hỡnh mi Mc dự ó cú nhiu c gng song trỡnh v thi gian cú hn chc chn ti lun ỏn khụng trỏnh nhng thiu sút, khim khuyt hon thin, vy tỏc gi rt mong mun nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc nh khoa hc, cỏc nh qun lý, cỏc chuyờn gia 23 lnh vc ny cựng cỏc bn ng nghip v nhng ngi cú cựng mi quan tõm ti c hon thin hn, gúp phn quan trng vic cung cp cỏc lun c khoa hc cho quỏ trỡnh hon thin cỏc tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ CCCX thi gian ti, nhm ỏp ng nhng yờu cu ngy cng cao i vi i ng ny tin trỡnh ca CCHC nh nc hin nay./ 24 [...]... sự giám sát hoạt động đánh giá công chức cấp xã 4.1.5 Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã phù hợp với đặc điểm của đội ngũ công chức cấp xã 4.2 Các giải pháp hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá công chức cấp xã 4.2.1 Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đánh giá công chức cấp xã và tính cấp thiết phải hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã trong. .. công chức Chương 4 QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ 4.1 Quan điểm hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá công chức cấp xã 4.1.1 Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 21 4.1.2 Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã phải... bảo đảm mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại 4.1.3 Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã 4.1.4 Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và phát huy... công cuộc đổi mới, thực hiện cải cách hành chính nhà nước Bốn là, đề xuất một số điều kiện đảm bảo hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRONG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC 2.1 Một số vấn đề lý luận về công chức cấp xã và đánh giá công chức cấp xã 2.1.1 Cấp xã và chính quyền cấp xã. .. trong giai đoạn hiện nay - Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đánh giá CCCX - Nâng cao nhận thức về tính cấp thiết phải hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX 4.2.2 Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã - Hoàn thiện các quy định về tiêu chí đánh giá CCCX - Hoàn thiện các quy định về phương pháp đánh giá CCCX 4.2.3 Áp dụng các tiêu chí và phương. .. giá công chức cấp xã Các chủ thể gồm: công chức tự đánh giá; tập thể - đồng nghiệp đánh giá; cấp trên trực tiếp đánh giá; người dân (khách hàng) đánh giá 2.2 Các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã 11 2.2.1 Tiêu chí đánh giá công chức cấp xã 2.2.1.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá công chức cấp xã Tiêu chí đánh giá CCCX là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng mà chủ thể đánh giá sử dụng theo những... cho đến nay của nhà nước ta nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng Đồng thời đánh giá thực tế áp dụng các tiêu chí và phương pháp được pháp luật qui định trong đánh giá CCCX ở tỉnh Quảng Bình Từ đó làm căn cứ để xác định những tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp với thực tế Ba là, nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX trong điều kiện hiện nay khi Đảng và nhà... đánh giá và phân loại CBCC, viên chức hàng năm 2.2.1.3 Mức độ hoàn thiện của tiêu chí đánh giá công chức cấp xã Mức độ hoàn thiện của các tiêu chí đánh giá CCCX đòi hỏi phải đáp ứng được những yêu cầu sau: - Tính cụ thể và toàn diện - Tính hệ thống của tiêu chí - Tính thống nhất của tiêu chí - Tính phù hợp của tiêu chí 2.2.2 Phương pháp đánh giá công chức cấp xã 2.2.2.1 Khái niệm phương pháp đánh giá. .. về chính quyền cấp xã, CCCX và tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX để có sở sở lý luận cho việc tiếp tục nghiên cứu thực trạng xây dựng và áp dụng các tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX từ thực tiễn của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua Tại chương 3, tác giả đã khái quát về kết quả của hoạt động đánh giá CCCX; thực trạng áp dụng tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX ở tỉnh Quảng Bình hiện nay để từ. .. giá công chức cấp xã được áp dụng Phương pháp đánh giá CCCX tỉnh Quảng Bình chủ yếu được phản ánh qua từng khâu trong quy trình đánh giá công chức, trong đó ba phương pháp chủ yếu được áp dụng là: phương pháp đánh giá qua báo cáo, phương pháp bình bầu và phương pháp cho điểm xếp hạng theo tiêu chí 3.2.3.2 Thực trạng áp dụng phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ kết quả điều tra xã hội học Với cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay (TT), Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay (TT), Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay