Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn pháp triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông thuận thành số 1 bắc ninh

66 185 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT ĐINH MẠNH HẢI SỬ DỤNG NGOẠI KHÓA MỘT SỐ MÔN THẺ DỤC Tự CHỌN PHÁT TRIỀN THẺ Lực CHUNG CHO NAM HOC SINH KHỐI 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUẬN THÀNH SỐ - BẮC NINH KHÓA LUÂN TỐT NGHIÊP ĐAI HOC Chuyên ngành : sư PHẠM GDTC Hướng dẫn khoa học Th.s DƯƠNG VĂN vĩ HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Đinh Mạnh Hải Sinh viên lớp K38B - GDTC Trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đề tài trung thực chưa công bố công trình Nếu sai xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng! Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên CÁC DANH TỪ VIẾT TẮT BCH TW: Ban Chấp hành trung ương Cm: Centimét ĐHTDTT1: Đại học thể dục thể thao GD-ĐT: GDTC: Giáo dục Đào tạo Giáo dục thể chất GD-ĐT: HLV: Giáo dục - Đào tạo Huấn luyện viên m: Mét s: STT: Giây Số thứ tự STN: TD: Sau thực Nghiệm Thể dục TDTT: Thể dục thể thao THPT: Trung học phổ thông TTN: Trước thực nghiệm XPC: Xuất phát cao MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ ’ ! CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước Giáo dục Thể chất Thể thao Trường học 1.2 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 1.2.1 Đặc điểm tâm lý học sinh trung học phổ thông 1.2.2 Đặc điểm sinh lý học sinh trung học phổ thông 10 1.2.3 Giáo dục thể chất đổi với học sinh 12 1.3 Phương pháp phát triển tố chất thể lực chung 13 1.3.1 Phát triển tố chất sức nhanh .14 1.3.2 Phát triển tố chất sức mạnh 15 1.3.3 Phát triển tổ chất sức bền 16 1.3.4 Phát triển tố chất khéo léo (hay khả phối hợp vận động) 17 1.3.5 Phát triển tố chất mềm dẻo 18 1.4 Đặc điểm chương trình GDTC ngoại khóa trường THPT Thuận Thành số Bắc-Ninh .19 1.5 Các sở lý luận, quan điểm TD tự chọn 19 CÁC DANH TỪ VIẾT TẮT 1.5.1 Cơ sở lý luận 19 1.5.2 Quan điếm lựa chọn môn TD tự chọn cho trường THPT Thuận Thành sổ Bắc - Ninh 20 CHƯƠNG II NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CÚƯ 22 2.1 Các nhiệm vụ nghiên cứu 22 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp đọc tài liệu tham khảo 22 2.2.2 Phương pháp vấn 23 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 23 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 24 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 24 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 24 2.3 Tổ chức nghiên cứu 26 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 26 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 27 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu 27 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 28 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC sử dụng môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành số Bắc - Ninh 28 3.1.1 Thực trạng hoạt động GDTC trường học trường THPT Thuận Thành sổ Bắc - Ninh 28 3.1.2 Thực trạng đội ngũ giảo viên trường THPT Thuận Thành sổ 1- Bắc Ninh 28 3.1.3 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT 29 THPT Thuận Thành số Bắc - Ninh 30 3.1.4 Thực trạng giảng dạy môn học GDTC trường THPT Thuận Thành sổ - Bắc Ninh 30 3.1.5 Phỏng vấn nhu cầu nâng cao thể lực chung cho đổi tượng nghiên cứu 31 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá môn thể dục phát triển thể lực cho học sinh nam khối 11 trường THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh 33 3.2.1 Lựa chọn nhóm môn TD phát triển thể lực chung 33 3.2.2 Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá phát triển thể lực chung cho nam học sinh trường THPT Thuận Thành số Bắc - Ninh 36 3.3 Đánh giá hiệu môn thể dục tự chọn phát triển tố chất thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số Bắc - Ninh 40 3.2.1 Kết trước kiểm tra thực nghiệm 40 3.3.2 Tổ chức thực nghiệm 41 3.2.3 Kết kiểm tra sau thực nghiệm 43 3.2.4 So sánh Kết kiểm tra trước sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm nhóm đổi chứng 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHULUC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Thuận Thành số Bắc Ninh (n = 8) .29 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất TDTT trường 30THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh 30 Bảng 3.3 Kết vấn đánh giá nhu càu thực tế thể lực học sinh nam khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh (n = 20) 32 Bảng 3.4 Kết vấn việc lựa chọn số môn TD phát triển thể lực chung cho học sinh nam khối 11 trường THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh (n = 20) 35 Bảng 3.5 Kết vấn lựa chọn phương tiện đánh giá đối tượng nghiên cứu (n = 20) 37 Bảng 3.6 Kết kiểm tra nhóm nghiên cứu trước thực nghiệm 40 Bảng 3.7 Tiến trình giảng dạy ttong tuần (12 giáo án) 43 Bảng 3.8: Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm nghiên cứu 44 Bảng 3.9a So sánh Kết kiểm tra tốt chất thể lực chung nhóm đối chứng trước sau thực nghiệm (n = 35) 45 Bảng 3.9b So sánh Kết kiểm tra tốt chất thể lực chung nhóm thực nghiệm trước sau thực nghiệm (n = 35) 46 Biểu đồ 1: Biểu đồ diễn biển thay đổi thành tích chạy Om XPC nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành sổ - Bắc Ninh 47 Biểu đồ 2: Biểu đồ biểu diễn thay đổi thành tích bật xa chỗ nam học sinh khối 11 trường THPH Thuận Thành số - Bắc Ninh 47 Biểu đồi 3: Biểu đồ diễn biển thay đổi thành tích nằm ngửa gập bụng nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh 48 Biểu đồi 4: Biểu đồ diễn biển thay đổi thành chạy tùy sức phút nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành sổ 1- Bắc Ninh 48 ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nhằm xây dựng đất nước ta thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Sự nghiệp đổi nói chung, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nói riêng đặt yêu càu ngày cao nghiệp phát triển nguồn nhân lực Sau hàng trăm năm sống chế độ thực dân phong kiến, lại trải qua chục năm chiến tranh chống ngoại xâm, nhân dân ta bước vào công xây dựng đất nước với hạ tầng sở kinh tế nghèo nàn, đòi sống nhân dân lao động có nhiều khó khăn, sức khỏe người giảm sút nghiêm trọng Để thực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mặt phải tạo đội ngũ đông đảo lao động trí tuệ có trinh độ chuyên môn cao, có lập trường trị vững vàng đạo đức sáng, mặt khác phải tạo nguồn nhân lực lực ngày cường tráng, đáp ứng với nhịp độ lao động công nghiệp ngày tăng cao Đe tạo đội ngũ lao động phát triển toàn diện trí tuệ thể chất, trách nhiệm nhiều ngành kinh tế, văn hóa xã hội y tế, có ngành giáo dục thể thể thao Từ sau cách mạng Tháng tám năm 1945 thành công, đặc biệt sau ngày thống đất nước (1975) Đảng Nhà nước ngày quan tâm to lớn tói công tác thể dục thể thao nói chung giáo dục thể chất ừong nhà trường nói riêng, coi sức khỏe vốn quý người Điều 41 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 “Quy định chế độ giáo dục thể chất bắt buộc trường học [5] Chỉ thị 36/CT-TW ngày 24/3/1994 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam rõ: “Thực giáo dục thể chất tất trường học [2] Nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ Chỉ thị 192/CT Chính phủ rõ: Sự cần thiết phải coi trọng việc cải tiến nội dung phương pháp điều kiện tập luyện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục điều kiện tập luyện, giáo dục thể chất nhà trường cấp từ bậc phổ thông đến đại học.[9] Mục tiêu giáo dục thể thể chất nhà trường phổ thông gắn liền góp phần thực mục tiêu giáo dục đào tạo, giữ vị trí quan trọng then chốt chiến lược phát triển nghiệp TDTT phương diện báo cáo trị đại hội Đảng VIII nêu rõ: “Công tác thể dục thể thao cần coi trọng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trường đại học trung học phổ thông” [ 1] Để thực mục đích giáo dục thể chất trường phổ thông là: Góp phần thực mục tiêu đào tạo toàn diện đội ngũ cán khoa học kĩ thuật, quản lí kinh tế văn hóa xã hội, phát triển hài hòa, chất cường ừáng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghề nghiệp Ngày 23/1/1989, Bộ trưởng Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp dạy nghề định số 203/quyết định - TDTT, ban hành chương trình giáo dục thể chất mới, nhằm giải nhiệm vụ Giáo dục dạo đức xã hội chủ nghĩa, rèn luyện tinh thần cho tập thể, ý thức tổ chức kỷ luận, xây dựng niềm tin, lối sống tích cực lành mạnh, tinh thần tự giác học tập rèn luyện thân thể, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ sản xuất bảo vệ tổ quốc Cung cấp cho học sinh kiến thức tập luyện TDTT, kĩ vận động kĩ thuật số môn thể thao thích họp Góp phần trì củng cố sức khỏe học sinh phát triển thể cách hài hòa Trong chương trình học TDTT nội khóa hình thức giáo 44 Trước thưc • T T Test nghiệm X ±õ Sau thưc • nghiệm X ±ỏ Độ tin cậy t p Chạy 30m XPC (s) 5.73 0.27 4.80 0.37 2.89 0.05 Bật xa chỗ (cm) 193 5.80 222 4.56 2.35 0.05 15.0 3.37 23.0 2.83 2.44 0.05 850 4.37 1030 2.37 2.05 0.05 Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) Chạy tùy sức phút (m) Kết bảng 3.9b cho thấy trình độ thể lực nhóm thực nghiệm trước sau thực nghiệm có khác biệt lớn thể giá tri trung bình (x) nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng cao hẳn, - Chạy 30m XPC (s): ttính =2.89 > tbảng =1.96 - Bật xa chỗ (cm): ttính =2.35> tbảng =1.96 - Nằm ngửa gập bụng (lần): ttính =2.44> tbảng =1.96 - Chạy tùy sức phút ( m): ttính =2.05 > tbàng =1.96 Để biểu thị chênh lệch thuận lọi cho việc quan sát đề tài biểu diễn dạng biểu đồ: Như qua bảng 3.9 cho ta thấy thể lực nhóm thực nghiệm khác biệt lớn thể ttính> tbảng Biểu đồ 1: Biểu đồ diễn biến thay đổi thành tích chạy 30m XPC cửa nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành sổ - Bắc Ninh 45 Trước TN SauTN H Nhóm đối chứng H Nhóm thực nghiệm Biểu đồ 2: Biểu đồ bỉầi diễn sư thay đẩi thành tích bât xa tai chỗ cửa nam học sinh khối 11 trường THPH Thuận Thành số - Bắc Ninh H Nhóm đối chứng H Nhóm thực nghiệm 46 Biểu đồi 3: Biểu đồ diễn biến thay đổi thành tích nần ngửa gập bụng nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh Biểu đồi 4: Biểu đồ diễn biến thay đỗỉ thành chạy tùy sức 5phút 1200 1030 1000 800 600 400 H Nhóm đối chứng H Nhóm thực nghiệm Trước TN SauTN H Nhóm đối chứng H Nhóm thực nghiệm 200 47 nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh 48 KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài, rút số kết luận sau: Thực trạng thể lực nam học sinh khối 11 Trường THPT Thuận Thành số yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập môn GDTC nói chung, tiêu chuẩn rèn luyện thân thể nói riêng trình đào tạo Việc áp dụng phương pháp giảng dạy nhằm phát triển thể chất cho học sinh sử dụng Trường THPT Thuận Thành số Bắc Ninh đơn giản chưa phát huy hiệu Mặt khác sở vật chất, phương tiện tập luyện thể lực cho học sinh eo hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu học tập rèn luyện học sinh Kết trình thực nghiệm sư phạm, nhóm môn TD tự chọn mà đề tài tiến hành xây dựng thể hiệu tốt việc nâng cao thể lực chung cho nam học sinh khối 11 Trường THPT Thuận Thành số Bắc Ninh * Nhóm môn TD gồm có: - Môn Đá cầu, vói số lựa chọn n = 19 chiếm 95 % - Môn cầu lông, với số lượng n =17 chiếm 85 % - Chạy lOOm, với số lượng n=17 chiếm 85% Kiến nghị Từ kết luận đề tài, xin phép kiến nghị số điều sau: Trong trình giảng dạy môn GDTC Trường THPT Thuận Thành 49 số Bắc Ninh giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến môn thể thao nhằm phát triển thể lực tăng cường giáo dục ý thức tự giác học tập rèn luyện cho nam học sinh Đe nghị Ban giám hiệu, Trường THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh cho phép áp dụng môn thể dục mà đề tài lựa chọn vào chương trình môn học GDTC cho học sinh Để phát triển thể chất cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo môn GDTC, Trường THPT Thuận Thành số - Bắc Ninh cần có kế hoạch tăng cường sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập thể lực, nhằm phục vụ cho trình giảng dạy học tập học sinh Xin chân thành cảm ơn! 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo ttị đại hội Đảng VIII, (1996) Chỉ thị 36/CT-TW ban bí thư trung ương Đảng khóa VII "về công tác dục thao giai đoạn mới”, (1994) Chỉ thị 106/ CT- TW Đảng,(19580, “ vai trò tác dụng công tác TDTT, thể thao quốc phòng, phát triển thể thao quần chúng trường học ” Đại hội đại Đảng toàn quốc 11,(1960) Điều 41 hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (1992) PGS.TS Lưu Quang Hiệp, (2003), Sinh lí TDTT, Nxb TDTT Lòi kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao Hồ Chủ Tịch (1946) Luật Giáo dục, (1999) Nghị Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VII (1991) 10 Nghị TWII khóa VIII (1996) 11 TG Nguyễn Toán, Phạm Văn Tốn, (1993), “Lý luận phương TDTT”, Nxb TDTT 12 Th.s Đồng Văn Triệu,(2000), Lí luận phương pháp GDTC trường học, Nxb TDTT, Hà Nội 13 Nguyễn Đức Văn, (2008), Phương pháp thống kê TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI GIÁO DỤC THẺ CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA Độc lập _ Tự _ Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi: Đơn vị: Đe góp phần nâng cao thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số Bắc Ninh nghiên cứu đề tài: “sử dụng ngoại khóa sổ môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành số - Bắc Ninh” Chúng xin hỏi thầy (cô) số câu hỏi sau Thầy (cô) đọc kỹ theo hướng dẫn trả lời vào phiếu cách đánh dấu (x) vào ô trống mà thầy cô cho phù họp xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thày (cô) Xin thầy cô cho biết sơ lược thân Họ tên: Trình độ chuyên môn: Chức vụ: Đơn vị công tác: Thâm niên công tác: Phương pháp vấn chia theo mức độ: + Mức độ 1: Rất quan trọng đánh dấu X + Mức độ 2: Quan họng đánh dấu o + Mức độ : Bình thường đánh dấu V + Mức độ 4: Không chọn đánh dấu * Câu hỏi 1: Mong thầy cô cho biết cho Sự cần thiết phải phát triển thể chất cho nam học sinh trường THPT Thuận Thành số 1- Bắc Ninh? - Cần □ - Không cần cu Câu hỏi 2: Thầy cô đánh giá tình hình phát triển thể lực nam học sinh trường? - Tốt □ - Khá □ - Trung bình cu - Kém □ Câu hỏi 3: Thầy cô đánh giá ý thức học tập học sinh ừong trường? - Tốt □ - Trung bình dl - Kém □ Câu hỏi 4: Thầy cô cho biết càn có đổi phương pháp chương trình cho nam học sinh trường không? - Cần □ - Không cần cc Câu hỏi 5: Thầy cô cho biết điều kiện điều kiện thiếu để phát triển thể lực cho nam học sinh? - Đội ngũ giáo viên - Phương pháp giảng dạy - Cơ sở vật chất - Cơ chế phát ưiển nhà trường □ □ □ □ Câu hỏi 6: Thày cô cho biết nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến phát triển thể lực cho nam học sinh? - trình độ giáo viên □ - Thiếu chế khuyến khích cu - Kiểm tra đánh giá cc - Ý thức học sinh cc - ngoại khóa dl - Cơ sở vật chất □ Câu hỏi 7: Thày cô cho biết có càn thiết xây dưng nhóm môn TD tự chon học sinh không? □ - Cần - Không cần Câu hỏi 8: Theo thầy cô cho biết sử dụng môn TD phù hợp để phát triển thể lực chung cho □ □ □ □ □ □ □ □ học sinh ? - Chạy lOOm - Nhảy cao - Nhảy xa - Ném đẩy - Bóng chuyền - Bóng bàn - Đá cầu - Cầu lông Câu hỏi 9: Thầy cô cho biết Tests sau sử dụng để đánh giá thể lực cho nam học sinh? - Chạy 30m XPC - Chạy tùy sức phút □ - Bật xa chỗ - Nằm ngửa gập bụng Q □ □ - Chạy thoi X lOm □ - Lực bóp tay thuận □ - Chạy lOOm □ - Chạy 800m □ - Chạy 1500m □ - bật cao chỗ |—I - Nằm sấp chống đẩy |—I Xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI PHỎNG VẤN NGƯỜI Được PHỎNG VẤN [...]... học sinh khối 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành sổ 1 - Bắc Ninh *Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở xác định trình độ thể lực chung của nam học sinh trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh, sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho học sinh nam khối 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh *Giả thuyết khoa học: Việc đưa một số nhóm... công tác GDTC và sử dụng các môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh 3 .1. 1 Thực trạng hoạt động GDTC trường học của trường THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh Trường THPT Thuận Thành số 1 Bắc Ninh là trường có bề dày thành tích 26 học tập và thành tích TDTT trong tỉnh Bắc Ninh Công tác GDTC trong nhà trường với mục đích... Trường THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh 2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu - Chủ thể nghiên cứu: Một số môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho học sinh nam khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh - Khách thể nghiên cứu: 70 học sinh nam khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 3 .1 Đánh giá thực... Nhiệm vụ 1: Đánh giá trình độ thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1 Bắc - Ninh Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá các môn TD tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học sinh trường THPT Thuận Thành số 1 Bắc - Ninh 2.2 Các phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các nhiệm vụ nêu trên, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thu thập và xử lý thông tin... tính tự phát, tự nguyện dẫn đến việc tập luyện ngoại khóa thấp Xuất phát từ thực tiễn đó, để nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập nhất là phát triển thể lực cho nam học sinh khối 11 , xác định phương pháp và biện pháp phát triển thể lực cho đối tượng nêu trên là hết sức càn thiết Vì vậy tôi 5 tiến hành nghiên cứu đề tài: Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn phát triển thể lực chung cho nam học. .. Thuận Thành số 1 Bắc Ninh là một trường xa tỉnh Bắc -Ninh nên còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như trình độ nhận thức về môn giáo dục thể chất Việc dạy môn học GDTC trong đó có dạy môn TD chỉ dừng lại ở việc học kỹ thuật mà chưa chú ý tới việc rèn luyện thể lực Từ những thực ừạng trên chúng tôi lựa chọn nghiên cứu sử dụng môn TD tự chon phát triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 . .. học: Việc đưa một số nhóm môn thể dục tự chọn gây được hứng thú cho người tập thì hiệu quả tập luyện sẽ tốt hơn Từ đó sẽ phát triển được thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh 6 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN cứu 1. 1 Quan điểm của Đảng, Nhà nước về Giáo dục Thể chất và Thể thao Trường học Sinh thòi, Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển TDTT vì sức khỏe... chung cho nam học sinh khối 11 trường THPT Thuận Thành số 1 Bắc - Ninh Hy vọng đây có thể là tài liệu hữu ích cho các giáo viên nhà quản lý trường THPT Thuận Thành số 1 Bắc - Ninh 1. 5.2 Quan điểm lựa chọn các môn TD tự chọn cho trường THPT Thuận Thành số 1 Bắc- Ninh Dựa trên cơ sở các văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, và hướng dẫn cụ thể của Sở giáo dục và Đào tạo Căn cứ vào... trò rất quan trọng Bởi vì, giờ học ngoại khóa trong ba năm là 12 0 tiết theo chương trình giáo dục của Bộ giáo dục đào tạo số giờ học còn lớn hơn giờ chính khóa, có thể phát huy tính tự giác, tăng tính tập luyện của học sinh Trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh phần đông là học sinh nam, là một trường áp dụng thử nghiệm sớm chương trình cải cách giáo dục thể chất Qua thực hiện chương... trạng thể lực quan, viết tổng quan của của nam học sinh khối đề tài 11 trường THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh - Hoàn thành tổng quan - Chương 1 tổng quan Nghiên cứu của đề tài nghiên cứu - Giải quyết nhiệm vụ 1 của đề tài nghiên cứu + Đánh giá thực trạng của - Thực trạng đối tượng đối tượng nghiên cứu nghiên cứu + Lựa chọn các môn TD - Các môn TD tự chọn phát triển thể lực chung phát triển thể lực cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn pháp triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông thuận thành số 1 bắc ninh , Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn pháp triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông thuận thành số 1 bắc ninh , Sử dụng ngoại khóa một số môn thể dục tự chọn pháp triển thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường trung học phổ thông thuận thành số 1 bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay