Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT chí linh hải dương

68 200 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT ĐẶNG VĂN BẢO LựA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC Độ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẢY TẠ TRƯỜNG THPT CHÍ LINH - HẢI DƯONG KHÓA LUÂN TỐT NGHIẼP ĐAI HOC Chuyên ngành: Sư phạm Giáo dục Thể chất Hướng dẫn khoa học: ThS VŨ TUẤN ANH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Đặng Văn Bảo - Sinh viên K38A: GDTC trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài: “Lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương” kết nghiên cứu riêng tôi, đề tài không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu có không trung thực xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng .năm 2016 Sinh viênĐặng Văn Bảo DANH MỤC VIET TAT : Huấn luyện viên : Thể dục thể thao : Vận động viên : Giáo viên : Giáo dục thể chất : Trung học phổ thông : Phàn trăm : Mét : Giây : Trước thực nghiệm : Sau thực nghiệm : Sức mạnh tốc độ : Ra sức cuối : Nhà xuất : Số lần lặp lại : Thạc sĩ : Thể dục : Trung học phổ thông : Thứ tự MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐÈ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước GDTC Thể thao Trường học 1.2 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 1.3 Cơ sở sinh lí dạy học huấn luyện thể thao cho học sinh THPT 11 1.4 Đặc điểm tố chất sức mạnh 13 1.5 Sức mạnh đặc điểm nguyên lí kĩ thuật môn đẩy tạ 14 1.6 Tầm quan trọng tố chất SMTĐ việc phát triển thành tích đẩy tạ 16 CHƯƠNG 2: NHỆM yụ - PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 17 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 2.3 Tổ chức nghiên cứu 20 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHÊN cứu 22 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương 22 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương 27 KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ SỐ BẢNG BIỂU Bảng 3.1 NỘI DUNG Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục trường THPT Chí TRANG 23 Linh - Hải Dương Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập môn GDTC 24 Bảng 3.3 Thực trạng việc sử dụng tập phát triển SMTĐ huấn luyện cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương 25 Bảng 3.4 Kết test kiểm tra SMTĐ nam VĐV đẩy tạ 26 trường THPT Chí Linh Năm học 2014 - 2015 Bảng 3.5 Kết vấn 20 GV, HLV việc lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương (n=20) 28 Bảng 3.6 Nội dung tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương 31 Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn test đánh giá SMTĐ 33 cho nam VĐV đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương( n=20) Bảng 3.8 35 Bảng 3.9 Kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm thực nghiệm đối chứng (nA = nB = 6) Bảng tiến trình thực nghiệm Bảng 3.10 Kết kiểm ưa sau thực nghiệm nhóm thực 38 Biểu đồ 3.1 nghiệm đối chứng (nA = nB = 6) 37 Biểu diễn kết test nằm sấp chống đẩy 15 (giây) tính 40 Biểu đồ 3.2 số lần Biểu diễn kết test chạy 30 tốc độ cao tính (s) 40 Biểu đồ 3.3 Biểu diễn kết test thành tích đẩy tạ 5kg tính (m) 41 ĐẶT VẤN ĐỀ Toàn cầu hóa xu khách quan, lôi ngày nhiều nước tham gia, đồng thời đặt nước chậm phát triển trước thách thức mới, vận hội Xu toàn cầu hóa tạo cho nước chậm phát triển, ừong có Việt Nam có hội tiếp cận vói giáo dục phát triển, cho phép thực chủ trương đa phương hóa giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ với giới, có khả khai thác thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến quốc gia giói Giáo dục người phát triển toàn diện mục tiêu chung giáo dục tiên tiến giới Việt Nam trình hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn càu, nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước giai đoạn bước ngoặt có ý nghĩa định Sự thay đổi nội kinh tế đất nước trước yêu cầu hội nhập đòi hỏi giáo dục phải cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, không giỏi chuyên môn, kỹ làm việc mà phải có sức khỏe dồi để biến ý tưởng ừở thành thực Ý thức tàm quan ừọng giáo dục thể chất (GDTC) nhằm nâng cao thể lực cho người Việt Nam, bước cải tạo nòi giống, từ Ịâp nước, Đảng Bác Hồ quan tâm đên vịêc nâng cao sức khoe nhân dân , đa phát động phong trào toàn dân tập thể dục, đặc biệt hệ trẻ nhà trường cấp Để kêu gọi toàn dân tập thể dục, chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mói, việc cần có sức khỏe thành công Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần, người dân khỏe mạnh tức làm cho nước khỏe mạnh Dân cường nước thịnh Tôi mong đồng bào gắng tập thể dục Tự ngày tập” [7] Điền kinh môn thể thao có lịch sử phát triển lâu đời, phổ biến toàn giới nói chung với nước ta nói riêng vói nội dung phong phú đa dạng, hình thành từ hoạt động tự nhiên người như: “Đi, Chạy, Nhảy, Ném đẩy ” nên thu hút nhiều ngưòi tham gia tập luyện nơi, lứa tuổi Tập luyện Điền kinh đơn giản mang lại hiệu cao giúp cho người tập nâng cao sức khỏe có hội khẳng định thân, hướng tới vinh quang thi đấu như: Đại hội TDTT toàn quốc, khu vực, châu lục giới Cùng với lên đất nước, công tác TDTT có nhiều tiến bộ, đưa TDTT nước nhà hòa nhập vào đua ừanh với nước khu vực giới TDTT nói chung Điền kinh nói riêng có vị trí vô quan trọng ừong chương trình GDTC huấn luyện thể thao Nó mang lại cho đất nước nguồn nhân lực dồi dào, làm phong phú đòi sống văn hóa tinh thần, tạo khả to lớn sáng tạo nên kỉ lục thể thao nước giới Điền kinh môn mũi nhọn thể thao thi đấu quốc tế, đẩy tạ môn thi đấu thức kỳ Đại hội Olimpic Đẩy tạ đòi hỏi vận động viên phải hình phù họp có khả thể lực, khả nắm vững hoàn thiện kĩ thuật động tác Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy thảnh tích đẩy tạ vận động viên nhiều yếu tố định, thể lực yếu tố quan trọng hàng đầu Thể lực đẩy tạ bao gồm: Sức mạnh, sức nhanh, khả phối họp vận động và.Trong yếu tố tố chất sức mạnh (đặc biệt SMTĐ) có ảnh hưởng lớn đến thành tích đẩy tạ Vì vậy, việc lựa chọn xây dựng tập phát triển SMTĐ phù họp với em để đạt thành tích cao thể thao có ý nghĩa thiết thực Trường THPT Chí Linh - Hải Dương trường điểm tỉnh Hải Dương Thực chủ trương vận động thi đua học tập rèn luyện phấn đấu đạt tiêu chuẩn trường học chuẩn quốc gia năm 2010, quan tâm đầu tư cấp, ngành Ban giám hiệu nhà trường, hàng năm nhà trường đạt dược nhiều thành tích đáng khích lệ mặt như: Văn hóa, Văn nghệ, TDTT, Trong hoạt động TDTT nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng sân bãi mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ cho trình học tập, tập luyện Tuy nhiên, thành tích môn thể thao nhà trường năm gần chưa đạt mức cao, chưa xứng đáng với quan tâm đầu tư nhà trường Đặc biệt thành tích đẩy tạ nam vận động viên mức thấp Thực trạng qua trình quan sát nghiên cứu thấy nguyên nhân chủ yếu khả sức mạnh tốc độ em nên thành tích đạt chưa cao Trong trình nghiên cứu tài liệu đựơc biết có số tác giả nghiên cứu vê môn đẩy tạ cho học sinh THPT như: Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Nghiệp, Mạc Văn Tuyển, Khoa GDTC Trường ĐHSP Hà Nội Tuy nhiên chưa có tác gia nao nghiên cứu sức mạnh tốc độ chon nam vận động viên đẩy tạ Xuất phát từ lí trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lim chọn tập phát triển sức mạnh tắc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương” * Mục đích nghiên cứu: Trên sở tổng họp, phân tích sở lý luận thực trạng sức mạnh tốc độ nam VĐV đẩy tạ, đề tài tiến hành nghiên cứu, lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương *Gửi thuyết khoa hoc: Nếu thực tốt đề tài nghiên cứu, tìm số tập phát triển sức mạnh tốc độ nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương hiệu tập luyện tố chất thể lực cải thiện, từ nâng cao thành tích thi đấu đẩy tạ nam VĐV trường THPT Chí Linh - Hải Dương CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước Giáo dục Thể chất Thể thao Trường học Sinh thòi, Bác Hồ quan tâm đến nghiệp phát triển TDTT sức khỏe nhân dân, Bác kêu gọi toàn dân thường xuyên rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực Bác Hồ tin yêu hệ trẻ, quan tâm chăm sóc đến phát triển thể chất hệ trẻ, ngày thăm Trường Trung cấp TDTT Trung ương (nay Trường Đại học TDTT Bắc Ninh), Bác dặn: " Các cháu học TD, TT để đạt ông kiện tướng này, bà kiện tướng Cái người cán phục vụ đắc lực cho nhân dân, đem hiểu biết hướng dẫn người tập luyện để nâng cao sức khỏe đẩy lùi bệnh tật " [8] Ngày 02/01/1958 ban bí thư trung ương Đảng thị 106, rõ phương hướng nhiệm vụ mói công tác TDTT đề số biện pháp lớn để tạo sở cho phong trào TDTT quàn chúng phát triển Chỉ thị mở đầu sau: “Dưới chế độ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường thể chất nhân dân coi nhiệm vụ quan trọng Đảng Chính Phủ ” Chỉ thị xác định công tác TDTT biện pháp có hiệu việc nâng cao suất lao động, củng cố quốc phòng, chống bệnh tật, tăng cường nghị lực phương pháp tốt để giáo dục nhân dân tổ chức, kỷ luật đoàn kết nghiệp cách mạng Ngày 31/01/1960 thư gửi cho hội nghị cán TDTT toàn miền Bắc, Bác Hồ dặn: “Muốn giữ gìn sức khỏe nên thường xuyên tập luyện TDTT, nên phát triển phong trào TDTT cho rộng khắp” Tại Đại Hội toàn quốc lần thứ Đảng vào tháng 09/1960 Báo cáo tri ban chấp Phu luc • • Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test nằm sấp chống đẩy 15 giây tính số lần Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Xi Xi - X (Xi-X)2 Nguyễn Thanh Tùng 13 5,4 169 Nguyễn Tuấn Thanh 12 4,4 144 Đặng Ngọc Diệp 12 4,4 144 Vũ Văn Tiến 14 6,4 196 Nguyễn Việt Thanh 13 5,4 169 Hoàng Văn Chiến 12 4,4 144 I 76 X 12 ỗ2 53,66 7,32 ttính 2,42 Nhóm đôi chứng r Xi Xi - X 0,5 81 Nguyễn Quốc Việt 0,5 81 Trần Đức Chiến -0,5 64 Vũ Anh Quân 0,5 81 Đỗ Anh Tân -0,5 64 Nguyễn Thái Ngọc -0,5 64 I 51 X 10,5 52 53,66 7,32 ttính 2,42 N Lê Anh Tuấn (N IX Họ tên X1 TT Phu luc • • Kết kiểm trước thực nghiệm Test chạy 30 m tốc độ cao tính (s) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Xi Xi - X (Xị-X)2 Nguyễn Việt trung 5,5 3,42 5,85 Nguyễn Tiến Anh 1,92 3,68 Đặng Văn Tuấn 4,8 1,72 2,95 Vũ Anh Dũng 4,9 1,82 3,31 Nguyễn Tuấn Dũng 5,2 2,12 4,49 Hoàng Quốc Việt 5,4 2,32 5,38 I 30,8 X 4,79 ỗ2 1,42 1,917 ttính 1,23 Nhóm đôi chứng IX -0,09 0.008 Nguyễn Vưn Toàn 4,8 0,08 0.27 Trần Tri Thức 5,4 0,60 0.37 Vũ Quang Tuấn 4,15 -0,64 0,41 Đỗ Tiến Thành 4,8 0,08 0.33 Nguyễn Văn Đức 4,9 0,10 0.01 Họ tên Xi X (X!-X)2 TT 1 Lê Việt Anh z 28,75 X 4,70 52 1,42 1,917 tựnh 1,23 Phụ lục Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test chạy 30m tốc độ cao tính (s) Nhóm thực nghiệm Nguyễn Tiến Anh 4,3 -21,86 Nguyễn Xuân Tuyến 4,4 -21,76 19.36 Đặng Hồng Quân 4,32 -21,84 18.66 Vũ Việt Anh 4,2 -21,96 17.64 Nguyễn Văn Hoàng 4,44 -21,72 19.71 Hoàng Anh Dũng 4,5 -21,66 I 26,16 X 4,30 ỗ2 5,42 2.75 ttính 2,35 IX Xi X1 (Xi - X)2 Họ tên TT 18.49 20.25 Nhóm đôi chứng r Lê Quang Đạt 4.8 -23.25 23.04 Nguyễn Đình Tùng 4.6 -23.45 21.16 Trần Văn Điệp -23.05 25 Vũ Toàn Anh 4.15 -23.9 17.22 Đỗ Minh Tân -23.05 25 4.5 -23.55 20.25 Nguyễn Ngọc Quân Xi I 8,05 X 4,65 52 5,24 2.75 ttfnh 2,35 X1 IX Ho tên • (Xi-X)2 TT Phu luc •• Kết kiểm tra trước thực nghiệm Test thành tích đẩy tạ 5kg tính (m) Nhóm thực nghiệm TT Ho tên ■ Xi Xi - X (X,-X)2 Nguyễn Quang Toản 2.83 8.04 Nguyễn Tiết Thành 6.8 2.63 6.95 Đặng Hoàng Anh 7.2 3.03 9.22 Vũ Việt Dũng 6.73 2.56 6.58 Nguyễn Đình Trọng 7.4 3.23 10.47 Hoàng Nhật Minh 6.5 2.33 14.28 I 41,63 X 8,50 ô2 0.467 0.782 ttính 0,0201 Nhóm đối chứng Lê Quang Đạt Nguyễn Đình Tùng Xi IX Ho tên ■ X TT (Xi - X)2 7.1 2.84 50.12 2.74 49 Tràn Văn Điệp 7.2 2.94 51.84 Vũ Toàn Anh 6.9 2.64 47.61 Đỗ Minh Tân 7.5 3.24 56.25 Nguyễn Ngọc Quân 6.89 2.63 47.4721 I 42,58 X 9,0 52 0,467 0.782 ttfn h 0.0201 Phụ lục Kết kiểm tra sau thực nghiệm Test thành tích đẩy tạ 5kg tính (m) Nhóm thực nghiệm TT Họ tên Xi Xi - X (X,- X)2 Lê Quang Đạt 8.4 0.302 0.091 Nguyễn Đình Tùng 7.9 -0.198 0.039 Trần Văn Điệp 8.23 0.132 0.017 Vũ Toàn Anh 8.07 -0.028 0.008 Đỗ Minh Tân 7.89 -0.208 0.043 Nguyễn Ngọc Quân 0,208 40.49 I X 8,50 10,44 0.612 s 0,213 ttín h 2,550 0,043 Nhóm đôi chứng r TT Ho tên ■ Xi - X (Xi - X)2 -0.081 0.006 7.67 0.088 0.007 0.418 0.175 Xi 7.5 Nguyễn Tiến Anh Nguyễn Xuân Tuyến Đặng Hồng Quân Vũ Việt Anh 7.2 -0.381 0.145 Nguyễn Văn Hoàng 7.12 -0.461 0.213 Hoàng Anh Dũng 0.418 0.175 I 45.49 X 9,25 52 0.228 0,213 ttín h 2,550 Bô Giáo duc Đào tao ■■• Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trường ĐHSP Hà Nội PHIẾU PHỎNG VẤN Họ tên: Năm sinh: Nghề nghiệp: Năm công tác: Trình độ chuyên môn: Nơi công tác: Để góp phần giúp hoàn thiện đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT Chí Linh - Hải Dương” Bằng kiến thức sâu rộng bề dày kinh nghiệm Kính mong đồng chí bớt chút thời gian nghiên cứu trả lòi giúp số câu hỏi phiếu, câu trả thầy cô đóng góp cho thành công đề tài Cách trả lời: Xin thầy cô đánh dấu X vào ô thầy cô cho Câu hỏi: Theo thầy cô tập phát triển SMTĐ cho nam vận động viên đẩy tạ * Những tập phát triển SMTĐ chân Bật cóc 30m số lần lặp lại 2-3 tổ nghĩ quãng 2-3 phút Bật xa chỗ tổ X lần nghỉ quãng phút Chạy đạp thẳng chân sau 40m X tổ nghỉ tổ 2-3 phút Bật nhảy hố cát 4-5 tổ x4 tổ nghỉ phút Gánh tạ bật nhảy họng lượng tạ 15 kg bật nhảy cách mặt đất 18- 22cm, số lần thực 8-10 X 4-5 tổ Gánh tạ bật nhảy đổi chân độ cao 25, tổ tổ 18-20 làn, tạ 20 kg, nghỉ phút Chạy lên dốc 40-50m X tổ, nghỉ phút Bật nhảy hai chân lên cầu thang X tổ nghỉ tổ phút Nhóm tập phát triển SMTĐ tay Co tay xà đơn X 8-10 X tổ nghỉ tổ 2-3 phút Nằm sấp chống đẩy X 20 lần X 4-5 tổ, nghỉ tổ phút Chống đẩy xà kép X 15-20 lần X 2-3 tổ nghỉ tổ phút Chống đẩy xà kép X 15-20 lần X 2-3 tổ nghỉ tổ phút Đứng thẳng cầm tạ đơn co duỗi tay chếch 45°, Tạ 20 kg số lần lặp lại cực hạn, lặp lại 4-5 tổ nghỉ tổ 3-4 phút Nằm ngửa ghế đẩy tạ: trọng lượng tạ 30kg, số thực cực hạn lặp lại 4-5 tổ nghỉ tổ 3-4 phút Vừa chống đẩy, vừa di chuyển hai tay có người nâng chân, chống đẩy di chuyển 20m, lặp lại 2-3 tổ nghỉ tổ phút Gập thân càm tạ đòn thực nâng hạ tạ, trọng lượng tạ 20kg, số thực cực hạn lặp lại 2-3 tổ, nghỉ tổ phút Đứng chếch chống đẩy vào tường, tổ 20-30 lần lặp lại 4-5 tổ nghỉ tổ phút Xin chân thành cảm ơn thầy cô! Hà Nội, ngày tháng .năm Người lập phiếu Đặng Văn Bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT chí linh hải dương , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT chí linh hải dương , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên đẩy tạ trường THPT chí linh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay