Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017

6 264 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:02

 KTK–CUI HC K I – NH: 2009 – 2010 MÔN TOÁN - LP 4 Th i gian làm bài: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H TÊN: ………………… LP: ………… Giám th 1 Giám th 2 S mt mã S th t   im Giám kho 1 Giám kho 2 S mt mã S th t      !""#$%&'"#()$*'%+,"  /0'(123 )           -45446  786   S cn in vào ch chm là :             9./$+'(1544547             :.;<=&%                >  !?*=@8,'ABCDC7E"0$FG&"#,+  "  "#$%"$"     #&"'%&"'  &"' &&"&( &"&"#&(%     !H=,G%I,I'"="%"F"<=%=,)$% &)&)&)&                             ' !?!""0#@*"0    &"'&*        '&*        & !/;6     "*     &*'      ! +,-./0123-01450".26!7!26'&8"9 :.1-2-;123-!26<1-.1-2-48"9=3 >.23-!!7!26-584"9? @3         !A01.21,B-1!26&   25C=3   1,D->B-1.!!26-54<12? @3    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2016 -2017 Môn: Toán - Lớp - Thời gian 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ Tên:……………………………………Lớp ……………………… PHÒNG GD - ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II Điểm Người chấm (Kí ghi rõ họ tên) …………… 1………………………………………………………… …………… 2…………………………………………………………… PHẦN I Trắc nghiệm (3 điểm) Câu (0,5đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: Số ba trăm hai mươi mốt triệu năm trăm hai mươi ba nghìn viết là: A 321 523 B 321 523 000 C 321 230 D 523 321 000 Câu (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a) 21 90kg = 21090 kg b) m dm = 150 dm c) phút 15 giây = 215 giây d) kỉ = 50 năm Câu (0,5đ) Trung bình cộng 40 ; 25 10 A 15 B 20 C 40 Câu 4: (0,5đ) Lan có 145 viên bi Mai có số bi D 25 số bi Lan Hỏi Mai có viên bi? A 150 B 145 C 29 Câu 5.(0,5đ) Hình chữ nhật ABCD có góc vuông? A góc vuông B góc vuông D.140 A B C góc vuông PHẦN II Trình bày giải toán sau: D C Câu (1đ) Tìm x a) x - 426 = 2478 b) 1452 : x = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (2 đ) Đặt tính tính: 1456 + 1651 87965 - 4108 2167 × 96267: Câu (2đ) Có hai tổ thu gom giấy vụn Tổ thu 45 kg giấy vun Tổ hai thu nhiều tổ 12 kg giấy vụn Hỏi: a) Tổ hai thu ki- lô- gam giấy vụn? b) Trung bình tổ thu gom ki- lô- gam giấy vụn? Câu (1,5đ) Tổng hai số 456 Số lớn số bé 24 đơn vị Tìm hai số đó? Câu 5: (0,5đ) Một hình vuông có diện tích 36 cm2 Hỏi chu vi hình vuông xăng –ti - mét? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1: B (0, 5đ) Câu 2: Mỗi câu cho 0,25 đ a) Đ; b) S; c) S; d) Đ Câu 3: D (0,5đ) Câu 4: C (0,5đ) Câu 5: B (0,5đ) PHẦN II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: a) x = 2094 b) x = 383 Mỗi câu 0,5 điểm Câu 2: Đặt tính tính Mỗi phép tính 0,5điểm 3107 83857 13002 Câu 3: Câu 4: 32089 Tổ hai thu số ki-lô- gam giấy vụn là: (0,25 đ ) 45+ 12 = 57 (kg) (0,5 đ) Trung Bình tổ thu gom số ki-lô-gam giấy vụn là: (0,25đ) ( 45 + 57) : = 51 (kg) (0,75đ) Đáp số: 51 kg (0,25đ) Số bé là: (0,25đ) (456 – 24) : = 216 (0,5đ) Số lớn là: (0,25đ) 456 – 216 = 240 (0,25đ) Đáp số: Số bé: 216; Số lớn: 240 (0,25đ) Câu 5: Ta có : × = 36 Vậy cạnh hình vuông cm Vậy chu vi hình vuông × 4= 24 (cm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2016 -2017 Môn : Tiếng Việt - Lớp - Thời gian 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ Tên:……………………………………Lớp ……………………… PHÒNG GD - ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II Điểm Người chấm (Kí ghi rõ họ tên) Đọc…………… 1………………………………………………………… Viết…………… 2…………………………………………………………… Chung ………… I/ KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) Đọc thành tiếng (5 điểm) GV cho học sinh đọc đoạn văn khoảng 115 chữ trả lời câu hỏi nội dung tập đọc từ tuần đên tuần Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp tập I Đọc hiểu (5 điểm): Đọc thầm “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” sách giáo khoa Tiếng Việt lớp tập I trang 15 Dựa vào nội dung đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời từ câu đến câu hoàn thành câu hỏi Câu 1: Các nhân vật truyện "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" là: A Dế Mèn, Tô Hoài, chị Nhà Trò B Bọn nhện, Dế Mèn, Tô Hoài C Dế Mèn, chị Nhà Trò, Bọn nhện D Bọn nhện, Dế Mèn, cỏ xước Câu 2: Kẻ yếu câu chuyện bênh vực ai? A Chị Nhà Trò B Dế Mèn C Bọn nhện D Nhà Trò bọn nhện Câu 3: Nội dung câu chuyện nói lên điều gì? A Dế Mèn có lòng bao dung, độ lượng B Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu C Dế Mèn anh hùng D Chị Nhà Trò đáng thương Câu 4: Đặt câu văn có hình ảnh so sánh Câu 5: Tìm Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Hai từ láy: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hai từ ghép: Ba động từ :………………………………………………………………… II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả (5 điểm) Nghe viết: Những hạt thóc giống (TV4,tập trang 46) (Từ Lúc đến Ông vua hiền minh) Tập làm văn: (5 điểm) Đề bài: Em viết thư gửi bạn xa kể cho bạn nghe trường, lớp nơi em học tập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP I- KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm A Đọc thầm trả lời câu hỏi (5 điểm): - Chọn khoanh tròn câu 0,5 điểm Đúng câu 2, 3, câu điểm Đúng câu 1, điểm Câu 1: Chọn C Câu 2: Chọn A Câu 3: Chọn B Câu 4: Học sinh viết câu có sử dụng ... thi h c kì 1 l p 3 môn Toán n m 2014Đề ọ ớ ă A. PH N TR C NGHI M:Ầ Ắ Ệ (4 i m)đ ể Bài 1: (2 i m) Khoanh vào ch t tr c câu tr l i úng:đ ể ữđặ ướ ả ờ đ a) ng h nào có hai kim t o thành góc vuông?Đồ ồ ạ b) B ng l p hình ch nh t có chi u dài 4 m, chi u r ng 2 m.Chu vi b ng l p ả ớ ữ ậ ề ề ộ ả ớ là: A. 8 m B. 42 m C. 12 m Bài 2: (2 i m) Khoanh vào ch t tr c câu tr l i úng:đ ể ữ đặ ướ ả ờ đ a) S l n là 54, s bé là 9. V y s l n g p s bé:ố ớ ố ậ ố ớ ấ ố A. 54 l nầ B. 9 l nầ C. 6 l nầ b) c a 42 là:ủ A. 7 B. 42 C. 6 B. PH N T LU N:Ầ Ự Ậ (6 i m)đ ể Bài 1: (1 i m) Tính nh m:đ ể ẩ 8 x 7 = 7 x 7 = 6 x 7 = 9 x 9 = 72 : 9 = 48 : 8 = 49 : 7 = 54 : 6 = Bài 2: (2 i m) t tính r i tính:đ ể Đặ ồ 107 x 7 290 x 3 639 : 3 729 : 8 Bài 3: (2 i m) M t c a hàng có 91 bóng èn, c a hàng ã bán đ ể ộ ử đ ử đ s bóng èn.ố đ H i c a hàng còn l i bao nhiêu bóng èn?ỏ ử ạ đ Bài 4: (1 i m)đ ể Hai m nh t hình ch nh t và hình vuông có cùng chu vi. ả đấ ữ ậ M nh t hình ch nh t có chi u dài là 32 m, chi u r ng 18 m. Tính c nh c a ả đấ ữ ậ ề ề ộ ạ ủ m nh t hình vuông.ả đấ áp án thi h c kì 1 l p 3 môn Toán n m 2014Đ đề ọ ớ ă A. PH N TR C NGHI M:Ầ Ắ Ệ 4 i mđ ể Bài 1: ( 2 i m) úng m i câu c 1 i m.đ ể Đ ỗ đượ đ ể a) B b) C. 12 m Bài 2: ( 2 i m) úng m i câu c 1 i m.đ ể Đ ỗ đượ đ ể a) C. 6 l nầ b) A.7 B. PH N T LU N:Ầ Ự Ậ 6 i mđ ể Bài 1: ( 1 i m) 4 phép tính úng c 0,5 i mđ ể đ đượ đ ể 8 x 7 = 56 7 x 7 = 49 6 x 7 = 42 9 x 9 = 81 72 : 9 = 8 48 : 8 = 6 49 : 7 = 7 54 : 6 = 9 Bài 2: (2 i m) M i phép tính úng c 0,5 i m:đ ể ỗ đ đượ đ ể Bài 3: (2 i m) M t c a hàng có 91 bóng èn, c a hàng ã bánđ ể ộ ử đ ử đ s bóng ố èn. H i c a hàng còn l i bao nhiêu bóng èn?đ ỏ ử ạ đ Bài gi i:ả S bóng èn c a hàng ã bán là:ố đ ử đ (0,25 )đ 91 : 7 = 13 (bóng èn)đ (0,75 )đ S bón èn c a hàng còn l i là:ố đ ử ạ (0,25 )đ 91 - 13 = 78 (bóng èn)đ (0,75 )đ áp s :Đ ố 78 bóng èn.đ Bài 4: (1 i m)đ ể Hai m nh t hình ch nh t và hình vuông có cùng chu vi. ả đấ ữ ậ M nh t hình ch nh t có chi u dài là 32 m, chi u r ng 18 m. Tính c nh c a ả đấ ữ ậ ề ề ộ ạ ủ m nh t hình vuông.ả đấ Bài gi i:ả Chu vi m nh t hình ch nh t là:ả đấ ữ ậ (32 + 18 ) x 2 = 100 (m) (0,5 )đ C nh c a m nh t hình vuông là:ạ ủ ả đấ 100 : 4 = 25 (m) (0,5 )đ áp s :Đ ố 25 m. Đề thi kì môn Toán, tiếng Việt lớp năm học 2015 – 2016 TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Họ tên :………………………… GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 Lớp:………… Môn: Tiếng Việt – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút A Trắc nghiệm: Khoanh vào câu trả lời Câu 1: Bài thơ Tiếng ru muốn nói lên điều gì? a Con người sống đời phải biết yêu thương đồng loại, yêu đồng chí, anh em b Con người phải biết yêu thiên nhiên hoa, trời, đất c Không nên kiêu ngạo, chê bai người khác Câu 2: Từ viết tả: a Rải thưởng b Thú c Hát du d Dịu ràng Câu 3: Câu nêu nội dung câu chuyện “Người mẹ”? a Người mẹ người dũng cảm b Người mẹ không sợ Thần Chết c Người mẹ hy sinh tất B Tự luận: Câu 4: Xếp từ sau vào nhóm: Thương yêu, yêu mến, trẻ em, thiếu nhi, ngoan ngoãn, yêu quý, chăm sóc, nhi đồng, ngây thơ, lễ phép, trẻ con, hiếu động, trẻ nhỏ, nâng niu, hồn nhiên – Trẻ em:…………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Tính nết trẻ em:…………………………………………………… – Tình cảm, việc làm người lớn trẻ em:………………… Câu 5: Tìm hình ảnh so sánh câu sau: a Hương bưởi nhạc vừa da diết, trẻo vừa trầm lắng, êm đềm b Trái bưởi chín vàng chi chít tựa đèn lồng thắp tán mùa thu ………………………………………………………………………………… Câu 6: Chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn kể người hàng xóm mà em quý mến Người hàng xóm em…………………….nhất bác Bích Mọi người gia đình em đều……………………….bác Năm bác khoảng chừng…………………… tuổi Bác làm việc ……………………… Nhiều hôm rảnh rỗi, em thường sang nhà bác……………… vui Bác rất……………………….đến gia đình em Bác hay………………….em nghe việc ………………………… và………………………cho em nhiều điều tốt (bốn mươi, nhà máy, yêu quý, kính trọng, dạy bảo, mang sang, kể cho, chơi, quan tâm, bác làm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN Họ Trường TH Lê Quý Đôn Thi ngày 25 tháng 12 năm 2009 ĐỀ THI HỌC KỲ I - KHỐI 5- NĂM HỌC: 2009 – 2010 Môn : Khoa học Thời gian : 30 phút Câu 1: (2đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. a. Để làm cầu bắc qua sông ,làm đường ray tàu hoả người ta sử dụng vật liệu nào? A. Nhôm B. Đồng C. Thép D. Gang b. Bệnh nào lây qua cả đường máu và đường sinh sản? A. Sốt rét B. Sốt xuất huyết C. AIDS D. Viêm gan A c. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của xi măng khi được trộn với nước. A. Hoà tan trong nước B.Không tan trong nước C. Dẻo D.Chóng bị khô ,kết thành tảng cứng như đá d. Quặng sắt được sử dụng để làm gì? A. Làm chấn song sắt B. Làm đường sắt C. Sản xuất ra gang và thép Câu 2 :(2đ) Nêu nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh sốt rét ? Câu 3 :(2đ) a.Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ,mỗi học sinh cũng như mỗi công dân cần phải làm gì ? b.Nêu tính chất và công dụng của của xi măng ? Câu 4 :(2đ) Điền vào chỗ trống: a.Nguồn gốc của nhôm: …………………………………………………………………………………… b.Tính chất của nhôm: Câu 5:(2đ) Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa gang và thép. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5 Câu 1:(2đ) Mỗi ý 0,5 điểm. a. C.Thép b. C. AIDS c. A. Hoà tan trong nước d. C. Sản xuất ra gang và thép Câu 2:(2đ) Mỗi ý 1 điểm -Nguyên nhân : Bệnh sốt rét do một loại kí sinh trùng gây ra. Nó sống trong máu người bệnh . Muỗi A-nô-phen là con vật trung gian truyền bệnh . - Cách phòng tránh : Gĩư vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt muỗi, bọ gậy và tránh muỗi đốt. Câu 3:(2đ) a. Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ,mỗi học sinh cũng như mỗi công dân cần phải tìm hiểu , học tập để biết rõ luật giao thông đường bộ và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ . b. Tính chất của xi măng: Xi măng có màu xám xanh (hoặc màu đất trắng) .Xi măng không tan khi bị trộn với một ít nước mà trở nên dẻo, khi khô kết thành tảng cứng như đá . Công dụng của của xi măng dùng để xây dựng, làm ngói lợp… Câu 4:(2đ) Điền vào chỗ trống a. Nguồn gốc của nhôm : được sản xuất từ quặng nhôm . b. Tính chất của nhôm : là kim loại có màu trắng bạc , có ánh kim, nhẹ hơn sắt và đồng ,dễ dát mỏng ,kéo thành sợi ,không bị gỉ, một số a xít dễ ăn mòn, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt . Câu 5:(2đ) Sự giống nhau và khác nhau giữa gang và thép: -Giống nhau: Đều là hợp kim của sắt và các bon. -Khác nhau: Trong thành phần của thép có nhiều các bon hơn gang, ngoài ra còn có thêm một số chất khác .Thép có tính chất cứng ,bền ,dẻo….có loại thép bị gỉ trong không khí ẩm nhưng có loại thép không bị gỉ. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5 Câu 1:(2đ) Mỗi ý 0,5 điểm. a. C.Thép b. C. AIDS c. A. Hoà tan trong nước d. C. Sản xuất ra gang và thép Câu 2:(2đ) Mỗi ý 1 điểm -Nguyên nhân : Bệnh sốt rét do một loại kí sinh trùng gây ra. Nó sống trong máu người bệnh . Muỗi A-nô-phen là con vật trung gian truyền bệnh . - Cách phòng tránh : Gĩư vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt muỗi, bọ gậy và tránh muỗi đốt. Câu 3:(2đ) a. Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ,mỗi học sinh cũng như mỗi công dân cần phải tìm hiểu , học tập để biết rõ luật giao thông đường bộ và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ . b. Tính chất của xi măng: Xi măng có màu xám xanh (hoặc màu đất trắng) .Xi măng không tan khi bị trộn với một ít nước mà trở nên dẻo, khi khô kết thành tảng cứng như đá . Công dụng của của xi măng dùng để xây dựng, làm ngói lợp… Câu 4:(2đ) Điền vào chỗ trống a. Nguồn gốc của nhôm : được sản xuất từ quặng nhôm . b. Tính chất của nhôm : là kim loại có màu trắng bạc , có ánh kim, nhẹ hơn sắt và đồng ,dễ dát mỏng ,kéo thành sợi ,không bị gỉ, một số a xít dễ ăn mòn, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt . Câu 5:(2đ) Sự giống nhau và khác nhau giữa gang và thép: -Giống nhau: Đều là hợp kim của sắt và các bon. -Khác nhau: Trong thành phần của thép có nhiều các bon hơn gang, ngoài ra còn có thêm một số chất khác .Thép có tính chất cứng ,bền ,dẻo….có loại thép bị gỉ trong không khí ẩm nhưng  KTK–CUI HC K I – NH: 2009 – 2010 MÔN TOÁN - LP 4 Th i gian làm bài: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H TÊN: ………………… LP: ………… Giám th 1 Giám th 2 S mt mã S th t   im Giám kho 1 Giám kho 2 S mt mã S th t      !""#$%&'"#()$*'%+,"  /0'(123 )           -45446  786   S cn in vào ch chm là :             9./$+'(1544547             :.;<=&%                >  !?*=@8,'ABCDC7E"0$FG&"#,+  "  "#$%"$"     #&"'%&"'  &"' &&"&( &"&"#&(%     !H=,G%I,I'"="%"F"<=%=,)$% &)&)&)&                             ' !?!""0#@*"0    &"'&*        '&*        & !/;6     "*     &*'      ! +,-./0123-01450".26!7!26'&8"9 :.1-2-;123-!26<1-.1-2-48"9=3 >.23-!!7!26-584"9? @3         !A01.21,B-1!26&   25C=3   1,D->B-1.!!26-54<12? @3     KTK–CUI HC K I – NH: 2009 – 2010 MÔN TOÁN - LP 4 Th i gian làm bài: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H TÊN: ………………… LP: ………… Giám th 1 Giám th 2 S mt mã S th t   im Giám kho 1 Giám kho 2 S mt mã S th t      !""#$%&'"#()$*'%+,"  /0'(123 )           -45446  786   S cn in vào ch chm là :             9./$+'(1544547             :.;<=&%                >  !?*=@8,'ABCDC7E"0$FG&"#,+  "  "#$%"$"     #&"'%&"'  &"' &&"&( &"&"#&(%     !H=,G%I,I'"="%"F"<=%=,)$% &)&)&)&                             ' !?!""0#@*"0    &"'&*        '&*        & !/;6     "*     &*'      ! +,-./0123-01450".26!7!26'&8"9 :.1-2-;123-!26<1-.1-2-48"9=3 >.23-!!7!26-584"9? @3         !A01.21,B-1!26&   25C=3   1,D->B-1.!!26-54<12? @3   
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017, Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017, Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay