Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng việt nam LATS đại học kinh tế quốc dân

266 252 0
  • Loading ...
1/266 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:01

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận án trung thực Những kết luận án chưa công bố tro Tác giả luận án Trần Thị Thu Hường ii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, PGS.TS Phạm Thị Gái, người hướng dẫn khoa học luận án tận tình hướng dẫn giúp đỡ mặt để hoàn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo thầy cô giáo Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Sau đại học trường đóng góp, hướng dẫn giúp đỡ trình thực luận án Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam cho góp ý, tạo điều kiện giúp thu thập liệu ngành bạn bè đồng nghiệp dành thời gian giúp thực phiếu điều tra, sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu trình thực luận án Cuối cho gửi lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình, bạn bè thân thiết động viên, chia sẻ khó khăn suốt thời gian viết luận án Xin trân trọng cám ơn! Tác giả luận án Trần Thị Thu Hường iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG , BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 16 1.1 Quan điểm chất mô hình kế toán quản trị chi phí 16 1.1.1 Quan điểm mô hình 17 1.1.2 Bản chất mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất kinh doanh(SXKD) 18 1.2 Yêu cầu nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí .21 1.2.1 Yêu cầu xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí 22 1.2.2 Nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí 22 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến mô hình kế toán quản trị chi phí 23 1.4 Mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 26 1.4.1 Mô hình máy kế toán quản trị chi phí 27 1.4.2 Công nghệ phương pháp, phương tiện sản xuất thông tin chi phí 32 1.5 Kinh nghiệm vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí nước phát triển 60 1.5.1 Mô hình kế toán quản trị chi phí Mỹ 60 1.5.2 Mô hình kế toán quản trị chi phí Pháp 61 1.5.3 Mô hình kế toán quản trị chi phí Nhật Bản .62 1.5.4 Bài học kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM 67 2.1 Tổng quan ngành sản xuất xi măng Việt Nam 67 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngành 67 2.1.2 Khát quát đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức máy quản lý doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 69 2.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí DNSX xi măng Việt Nam 79 2.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán quản trị chi phí 79 2.2.2 Thực trạng phân loại chi phí DNSX xi măng 81 2.2.3 Thực trạng xây dựng định mức lập dự toán chi phí 85 2.2.4 Thực trạng xác định chi phí sản xuất sản phẩm .88 2.2.5 Thực trạng báo cáo kế toán quản trị chi phí .96 2.2.6 Thực trạng phân tích thông tin chi phí cho việc quản trị nội chi phí DN 2.3 96 Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 99 2.3.1 Những ưu điểm thực mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 99 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân thực mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM .106 3.1 Chiến lược phát triển dài hạn doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 106 3.2 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 109 3.2.1 Tổ chức máy kế toán quản trị chi phí 109 3.2.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng 114 v 3.2.3 Xây dựng định mức chi phí 117 3.2.4 Lập hệ thống dự toán chi phí 118 3.2.5 Xác định chi phí sản xuất sản phẩm .121 3.2.6 Phân tích thông tin chi phí phục vụ quản trị nội doanh nghiệp 124 3.2.7 Báo cáo phận 131 3.2.8 Đánh giá hiệu phân tích thông tin để định 133 3.3 Điều kiện thực mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam .138 3.3.1 Đối với doanh nghiệp .139 3.3.2 Đối với Nhà nước 141 KẾT LUẬN CHƯƠNG 143 KẾT LUẬN 144 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ .146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 vi PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu Được hiểu Ký hiệu Được hiểu BCQT Báo cáo quản trị GTGT Giá trị gia tăng BH Bán hàng KKTX Kê khai thường xuyên BHXH Bảo hiểm xã hội KPCĐ Kinh phí công đoàn BHYT Bảo hiểm y tế LN Lợi nhuận BHTN Bảo hiểm thất nghiệp LNG Lợi nhuận gộp SX Sản xuất LNT Lợi nhuận CCDC Công cụ dụng cụ QT Quản trị CP Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn CPSX Chi phí sản xuất TM Tiền mặt DTBH Doanh thu bán hàng TNDN Thu nhập doanh nghiệp DT Doanh thu SX Sản xuất DTT Doanh thu XNK Xuất nhập ĐVT Đơn vị tính KD Kinh doanh KT Kế toán vii DANH MỤC BẢNG , BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Bảng Bảng 2.1 : Các mô hình tổ chức máy kế toán DN khảo sát 77 Bảng 2.2: Tổng hợp nguyên nhân không tổ chức máy kế toán quản trị riêng DN .80 Bảng 2.3: Tiêu thức phân loại chi phí dnsx xi măng 81 Bảng 2.4: Các loại định mức xây dựng dn .85 Bảng 2.5: Bảng chi phí định mức đơn vị 85 Bảng 2.6: Bảng định mức vật tư 86 Bảng 2.7: Các loại dự toán dn lập 87 Bảng 2.8: Đối tượng tập hợp chi phí phận SX 89 Bảng 2.9: Các phương thức trả lương cho nhân công trực tiếp DN 91 Bảng 2.10 : Tiêu thức phân bổ chi phí SX chung cho đối tượng chịu chi phí 95 Bảng 3.1: Dự kiến công suất sản lượng sản xuất đến năm 2020 106 Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng vùng miền đến năm 2030 .106 Bảng 3.3: Bảng phân loại chi phí theo mức độ hoạt động 114 Bảng 3.4 : Phân loại chi phí sản xuất PX SX theo thẩm quyền kiểm soát chi phí 116 Bảng 3.5: dự toán chi phí linh hoạt cho loại sản phẩm sản xuất(xm pc30) 120 Bảng 3.6: Bảng phân tích chi phí dựa dự toán linh hoạt (xi măng PC30) .121 Bảng 3.7: Bảng phân tích biến động chi phí SX theo yếu tố 130 Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Tiêu thức chi tiết chi phí NVL trực tiếp DN 90 Biểu đồ 2.2: Tiêu thức chi tiết chi phí nhân công trực tiếp DN 93 viii Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Bốn nhóm hoạt động doanh nghiệp .18 Sơ đồ 1.2 Các chức quản trị doanh nghiệp 19 Sơ đồ 1.3: Các yếu tố cấu thành mô hình kế toán quản trị chi phí 20 Sơ đồ 1.4 Mô hình tổ chức máy kế toán QTCP dạng kết hợp 29 Sơ đồ 1.5: Mô hình tổ chức máy kế toán dạng tách biệt 30 Sơ đồ 1.6: Mô hình tổ chức máy kế toán QTCP dạng hỗn hợp 32 Sơ đồ 1.7: Công nghệ sản xuất thông tin chi phí 33 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ Dự toán sản xuất kinh doanh .39 Sơ đồ 1.9: Mô hình trình tự thông tin xuống lên .41 Sơ đồ 1.10 Phương pháp xác định CP theo đơn đặt hàng 48 Sơ đồ 1.11 Phương pháp xác định chi phí theo trình sản xuất 49 Sơ đồ 1.12: Quy trình thực phương pháp ABC .53 Sơ đồ 1.13: Chi phí mục tiêu quản trị chi phí sản xuất .55 theo triết lý quản lý Kaizen 55 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức máy kế toán công ty CP XM Bỉm Sơn .78 Sơ đồ 2.2: Mô hình kiểm soát chi phí DN SX xi măng .99 Sơ đồ 3.1: Mô hình máy kế toán QTCP kết hợp 110 Sơ đồ 3.2 : Trình tự cung cấp thông tin chi phí sản xuất .111 Sơ đồ 3.3 : Trình tự cung cấp thông tin chi phí bán hàng .111 Sơ đồ 3.4: Quy trình thực sản xuất thông tin chi phí 112 Sơ đồ 3.5: So sánh giá thành SX clinhker xi măng thành phẩm 126 Sơ đồ 3.6: Các trung tâm chi phí thuộc khối sản xuất 128 Sơ đồ 3.7: Các trung tâm chi phí thuộc khối kinh doanh 129 Sơ đồ 3.8: Các trung tâm chi phí thuộc khối quản lý 129 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp phải đối mặt với sức ép cạnh tranh đơn vị kinh doanh ngành nghề nước công ty có vốn đầu tư nước Các doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy cách hiệu nguồn lực có tận dụng tối đa ảnh hưởng tốt từ ngoại lực sách hỗ trợ Nhà nước sách hỗ trợ tín dụng, sách đầu tư cho ngành trọng điểm Tuy nhiên, việc phát huy yếu tố nội lực giải pháp đánh giá có hiệu để doanh nghiệp chủ động định hướng phát triển Phát huy hiệu công tác quản trị doanh nghiệp phát huy nguồn lực người, phát huy nguồn chất xám chìa khóa để tiếp tục phát huy nguồn lực vật chất doanh nghiệp Để công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu đặt đòi hỏi doanh nghiệp vận dụng tốt công cụ quản lý nào? Công tác kế toán nói chung, kế toán quản trị nói riêng đóng vai trò trọng yếu cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị quản lý yếu tố nguồn lực đưa sách phù hợp Ngành sản xuất xi măng Việt Nam phát triển gắn liền với bước lên tốc độ đô thị hóa nhanh đất nước Sau thời gian tăng trưởng mạnh, từ năm 2010 đến nay, doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam đứng trước tình trạng cung vượt cầu Hàng loạt dây truyền, nhà máy chạy cầm chừng, thua lỗ, ngừng sản xuất chi phí tăng cao, sản phẩm làm không tiêu thụ Khó khăn ngành xi măng bắt đầu vào thời điểm năm 2010 Xi măng Việt Nam có giá bán thấp khu vực ASEAN mức 50 USD/tấn giá xi măng trung bình khu vực 65-75 USD/tấn Với nhiệm vụ bình ổn thị trường giá nguồn cung, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, từ năm 2008 đến giá xi măng tăng khoảng 30% giá than nhiên liệu để sản 23 their own problems It is essential that the levels of management needs information for the short-term decision making Analyzing and assessing the results of operations cost center To control production costs throughout the enterprise, the author proposed to develop cost centers under management model in the form of online business functions The cost centers are formed into groups: Cost center of mass production function; Cost center of sale function; Cost center of administration function Then develop indicator systems and assessment methods, set up reporting systems to assess cost centers 3.2.8 To assess the efficiency and to analyze information to make decisions Among the important functions of corporate governance applied to develop production and business activities: Development Planning € Organizing to implement € Testing process € Assessing the implementation process, the assessment phase to decide adjustments of plan for the next period plays extremely important role The assessment should ensure that there is the combination between the generality and the details, and the association with the assessment liability regime (reward and punishment) for individuals and related parts 3.3 Conditions for implementing the cost management accounting model in Vietnamese cement production enterprises 3.3.1 For enterprises To help businesses to be aware of this system, there needs real change from the business First, the need to change the mindset of managers on the application of modern management tools in the current period is a prerequisite The change of perceptions of administrators to replace traditional ways is conducted through the effective communication channel Second, in order to apply the model of cost management accounting, the increase in the professional qualifications of the accounting staff and relevant departments is also extremely important The co-ordination of parts, functions in enterprises need to be scientific, effective Third, the manufacturing process must be flexible to accommodate the overall objectives of the business is controlling costs to achieve profitability goals Fourth, synchronization of management tools, automated connection between the parts of the business are conditions for implementing model of cost management accounting Currently, many large enterprises in Vietnam used ERP tools used to synchronize the coordination of functions and departments within the company, ensuring the overall planning objectives The cement production enterprises may apply ERP system, which is a positive factor for the application of cost management accounting Fifth, there should be a review of the management and function of the departments in the enterprise 24 3.3.2 For the State It is important that state creates a good environment for businesses to have access to and aware, then apply into their business First, the state should create open information environment for businesses to have access to and know that there is cost management accounting tool to provide useful information for all levels of internal management in business Second, the Financial Accounting has been legislated to regulate the general standard way for businesses throughout the economy but for management accounting, there is only circular 53/2006 / TT-BTC defined very general basic accounting management, content of management accounting There is a need for issuing specific and open guidelines for business to refer and apply appropriately Third, schools where teach accounting need to specialize and pay more attention in accounting management modules, consider on par with financial accounting so that, students when graduating can implement the management accounting techniques in the specific businesses CONCLUSION Vietnam economy in current crisis period requires the companies to promote their internal strong in order to apply flexibly solutions against difficulties Controlling production activities and business in the companies appropriately by the best decisions is one way to solve economic problems, in order to gain business effectiveness In this economic situation, the cement companies are getting in very difficult status because of the direct effect of construction industry in our country Controlling costs to get profit object is an effective tool which has been tested by experiences of management in Japan, France, and America The author’s desire is to promote the roles of an economic management tools which is cost management accounting applied in the cement companies and solve their difficulties Therefore, the author chose the research project which is to build cost management accounting model for the cement manufacturing companies This project is used for research and applied to solve their difficulties by the cost management accounting tool In the scope of this thesis, the author has solved following matters: To interpret opinions about the model in general, then show the opinion and nature of cost management accounting management model in particular To present all gained result of the survey about the current status of cost management accounting conducted and applied by the cement manufacturing companies in Vietnam, then show the success, the backwards and their causes in the companies To build cost management accounting model with its factors which are suitable to the characteristics of the cement companies in Vietnam In the scope of this thesis, the author has tried to apply the knowledge and research experiences to complete However, the gained results still has some restrictions which need to be enhanced The author wants to get advice from professors and colleagues to be better LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp phải đối mặt với sức ép cạnh tranh đơn vị kinh doanh ngành nghề nước công ty có vốn đầu tư nước Các doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy cách hiệu nguồn lực có tận dụng tối đa ảnh hưởng tốt từ ngoại lực sách hỗ trợ Nhà nước sách hỗ trợ tín dụng, sách đầu tư cho ngành trọng điểm Tuy nhiên, việc phát huy yếu tố nội lực giải pháp đánh giá có hiệu để doanh nghiệp chủ động định hướng phát triển Phát huy hiệu công tác quản trị doanh nghiệp phát huy nguồn lực người, phát huy nguồn chất xám chìa khóa để tiếp tục phát huy nguồn lực vật chất doanh nghiệp Để công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu đặt đòi hỏi doanh nghiệp vận dụng tốt công cụ quản lý nào? Công tác kế toán nói chung, kế toán quản trị nói riêng đóng vai trò trọng yếu cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị quản lý yếu tố nguồn lực đưa sách phù hợp Ngành sản xuất xi măng Việt Nam phát triển gắn liền với bước lên tốc độ đô thị hóa nhanh đất nước Sau thời gian tăng trưởng mạnh, từ năm 2010 đến nay, doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam đứng trước tình trạng cung vượt cầu Hàng loạt dây truyền, nhà máy chạy cầm chừng, thua lỗ, ngừng sản xuất chi phí tăng cao, sản phẩm làm không tiêu thụ Khó khăn ngành xi măng bắt đầu vào thời điểm năm 2010 Xi măng Việt Nam có giá bán thấp khu vực ASEAN mức 50 USD/tấn giá xi măng trung bình khu vực 65-75 USD/tấn Với nhiệm vụ bình ổn thị trường giá nguồn cung, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, từ năm 2008 đến giá xi măng tăng khoảng 30% giá than nhiên liệu để sản xuất xi măng tăng gấp lần, giá điện, xăng, dầu điều chỉnh liên tục…Câu hỏi đặt nhà quản lý phải để phát huy nguồn lực có, nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển giai đoạn khó khăn Phát huy vai trò cung cấp thông tin kế toán quản trị trình định nhà quản lý nội doanh nghiệp sản xuất xi măng giải pháp hiệu Mặt khác, tác giả muốn phát triển ứng dụng kế toán quản trị bối cảnh cụ thể doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam để từ phát triển lý thuyết (Các nhân tố tác động thiết kế mô hình kế toán quản trị) lựa chọn mô hình vận dụng phù hợp với doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Từ lý đây, tác giả lựa chọn đề tài: “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sỹ để phát triển lực nghiên cứu khoa học đồng thời giúp cho ngành sản xuất xi măng phát triển công tác quản trị chi phí TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Các công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề kế toán quản trị chi phí Các nhà khoa học sâu nghiên cứu phương pháp mang tính tác nghiệp để giải cứu cho khó khăn kiểm soát chi phí cách riêng biệt Đã có công trình định hướng mô hình kế toán quản trị chi phí loại hình doanh nghiệp, chứng minh việc thiết kế mô hình kế toán quản trị cho doanh nghiệp nói chung cần dựa vào nhân tố tác động trực tiếp như: Cơ cấu tổ chức; Sự phụ thuộc lẫn phòng ban; Nhu cầu thông tin chi phí CFO; Quy trình kỹ thuật sản xuất; Cơ sở vật chất thực công việc kế toán; Trình độ nhân viên kế toán; Môi trường pháp lý ngành sản xuất Các công trình nêu giải hai góc độ định hướng khái quát cho mô hình kế toán quản trị chi phí cần phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp, nhân tố tác động trực tiếp nêu Các công nghiên cứu nhà khoa học nước sâu khai thác nội dung vận dụng phương pháp quản trị đại vào doanh nghiệp ABC, ABM, BSC, phương pháp xác định chi phí định mức, mô hình phân bổ chi phí sản xuất chung Các công trình nghiên cứu nước tập trung khai thác tổ chức nội dung kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp gắn liền với ngành kinh doanh đặc thù theo hướng bổ khuyết Các nội dung xây dựng như: xây dựng máy kế toán QTCP, lập dự toán định mức chi phí, phương pháp xác định chi phí thực hiện, phân tích biến động chi phí Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu thiết kế mô hình kế toán quản trị chi phí với yếu tố cấu thành cho doanh nghiệp hay ngành kinh doanh cụ thể Từ khoảng trống nghiên cứu công trình nước tác giả muốn tiếp tục khai thác để phát huy tính hữu hiệu kế toán quản trị công tác quản trị Về mặt lý luận, tác giả gắn kết mối quan hệ khoa học kế toán quản trị khoa học quản trị doanh nghiệp thông qua phân tích nhu cầu thông tin cần thiết cấp quản trị doanh nghiệp, sở để xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí vận dụng cho doanh nghiệp Về mặt thực tiễn, qua nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng nay, nhu cầu thông tin cấp quản trị doanh nghiệp, tác giả hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam với hai nhân tố cấu thành mô hình máy kế toán QTCP kết hợp với công nghệ sản xuất thông tin chi phí (Các nội dung quy trình thực KTQT CP phương pháp, kỹ thuật KTQT CP) để sản phẩm khoa học mang tính ứng dụng cao MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án tổng hợp vấn đề lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp đặc điểm doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam từ xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí vận dụng cho doanh nghiệp sản suất xi măng Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tác giả điều tra thông tin kế toán quản trị chi phí từ doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam phạm vi toàn quốc với mẫu đại diện 71 doanh nghiệp Các doanh nghiệp lựa chọn đại diện theo khu vực địa lý, quy mô doanh nghiệp, loại hình sở hữu vốn Với số liệu chi tiết, tác giả tập trung nghiên cứu sâu doanh nghiệp xi măng đại diện cho hình thức sở hữu vốn mô hình máy quản lý, loại công nghệ sản xuất xi măng gồm: Công ty cổ phần xi măng Nghi Sơn; Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Công ty cổ phần xi măng Tam Điệp; Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây; Công ty xi măng Hải Phòng; Công ty TNHH 27/7 Ninh Bình Phạm vi thời gian đề tài giới hạn năm (Từ 2009 đến 2013) để ghi nhận đặc điểm kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 4.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 4.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Để thực việc thu thập thông tin cho trình nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính cụ thể cho nội dung nghiên cứu sau: *Phương pháp tra cứu tài liệu: Tác giả sử dụng phương pháp tra cứu tài liệu để nghiên cứu lý luận vấn đề liên quan tới nội dung nghiên cứu từ nguồn: Hệ thống sách chuyên môn, sách chuyên khảo biên dịch, tạp trí chuyên ngành nước, công trình nghiên cứu khoa học khác luận án, luận văn, đề tài khoa học * Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: Các thông tin sơ cấp thu thập thông qua điều tra khảo sát DN Khảo sát: Các phiếu khảo sát thiết kế để thu thập thông tin từ DN về: Quy mô đặc điểm máy quản lý, thẩm quyền quy trình kiểm soát thông tin chi phí; Đặc điểm dây truyền công nghệ sản xuất; Mô hình tổ chức sản xuất Thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp: Mô hình máy kế toán quản trị chi phí; thực trạng nội dung phương pháp kế toán quản trị dự toán chi phí Tham vấn ý kiến chuyên gia: Tham vấn ý kiến chuyên gia thực thông qua tham vấn ý kiến chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu lý luận (Các chuyên gia nhà nghiên cứu có am hiểu sâu sắc kế toán quản trị chi phí) để hình thành hệ thống lý luận mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất mô hình cụ thể cho ngành xi măng - Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin + Các thông tin, tài liệu thu thập xếp theo nội dung nghiên cứu phân thành nhóm: lý luận, thực tiễn để hệ thống triển khai viết nội dung lý luận thực trạng ngành + Các thông tin, tài liệu thu thập từ phiếu khảo sát vấn sâu sở để từ tác giả sử dụng phương pháp thống kê nội dung sau mô tả thực trạng hệ thống kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Số liệu thu thập từ phiếu điều tra tác giả phân tích để từ khẳng định nhân tố ảnh hưởng phù hợp mô hình lựa chọn doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Cách tiếp cận nội dung nghiên cứu: Để thực mục tiêu nghiên cứu tác giả thực nghiên cứu theo quy trình công việc sau: Tác giả nghiên cứu tổng quan công trình nghiên cứu sở lý luận chi phí, kế toán quản trị chi phí Từ xây dựng khái quát mô hình kế toán quản trị chi phí nói chung cho doanh nghiệp, đưa quan điểm cấu trúc mô hình gồm yếu tố cấu thành cụ thể Sau đó, tác giả nghiên cứu khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Những đặc trưng yếu tố quản lý nội doanh nghiệp xi măng Việt Nam định hướng để tác giả lựa chọn mô hình kế toán quản trị chi phí phù hợp cho doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Luận án dự kiến đóng góp sau: Về mặt lý luận: Luận án trình bày mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất đặt mối quan hệ với chức quản trị chi phí doanh nghiệp nhu cầu thông tin chi phí nhà quản trị Luận án trình bày dạng mô hình KTQT CP mô hình tách biệt, mô hình kết hợp mô hình hỗn hợp Đồng thời nêu rõ mô hình kế toán quản trị chi phí mặt lý thuyết cấu thành từ yếu tố: Mô hình máy kế toán quản trị chi phí công nghệ sản xuất thông tin chi phí Về mặt thực tiễn: Tác giả trình bày thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam với nội dung KTQT CP thực hiện, phương pháp vận dụng; Các nhân tố ảnh hưởng mô hình tổ chức máy quản lý, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất xi măng Từ đó, tác giả xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với DN SX xi măng Việt Nam 6 BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN Ngoài bố cục khác theo quy định, luận án kết cấu chương Chương 1: Cơ sở lý luận mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Chương 3: Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Mô hình kế toán quản trị chi phí cần thực theo nguyên tắc: Nguyên tắc khách quan: Thông tin kế toán quản trị cung cấp phải phản ánh thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị Nguyên tắc phù hợp: Thiết kế mô hình kế toán quản trị chi phí đặc biệt máy nhân thực phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh trình độ quản lý nhà quản trị Nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả: Vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp cần xem xét tính tiết kiệm trình tổ chức máy nhân sự, tận dụng điều kiện có doanh nghiệp Nguyên tắc phối hợp: Bộ phận đảm nhiệm kế toán quản trị chi phí phận khác doanh nghiệp cần trao đổi thông tin thường xuyên để cung cấp thông tin cho kế toán quản trị 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến mô hình kế toán quản trị chi phí CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Quan điểm chất mô hình kế toán quản trị chi phí 1.1.1 Quan điểm mô hình Từ khái niệm mô hình theo từ điển Tiếng Việt, mô hình cấu trúc vận dụng nhiều lĩnh vực nghiên cứu tổ chức sản xuất, kinh doanh Theo quan điểm tác giả, mô hình kế toán quản trị chi phí thuộc loại mô hình cấu trúc khái quát hóa yếu tố cấu thành đồng công cụ kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp vận dụng 1.1.2 Bản chất mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất kinh doanh(SXKD) Để luận giải chất mô hình kế toán quản trị chi phí tác giả theo hướng tiếp cận từ : Chức quản trị chi phí doanh nghiệp từ xác định nhu cầu thông tin chi phí nhà quản trị sở xây dựng trình kế toán quản trị chi phí Mô hình kế toán quản trị chi phí thể khái quát hai yếu tố cấu thành gồm phối hợp máy nhân thực kế toán quản trị chi phí nội dung, quy trình phương pháp, kỹ thuật KTQT chi phí vận dụng nhằm thực mục tiêu cung cấp thông tin chi phí cho cấp quản trị nội đơn vị Từ khái niệm đưa cho thấy mô hình kế toán quản trị chi phí gồm hai yếu tố cấu thành Mô hình máy kế toán quản trị chi phí công nghệ sản xuất thông tin chi phí (các nội dung công việc, quy trình thực hiện, phương pháp kỹ thuật kế toán quản trị chi phí) 1.2 Yêu cầu nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí 1.2.1 Yêu cầu xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí Mô hình kế toán quản trị chi phí xây dựng doanh nghiệp cần đảm bảo yêu cầu sau: - Cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin theo yêu cầu cấp QT nội - Cung cấp xác thông tin theo yêu cầu quản lý nhà quản trị - Các thông tin kế toán quản trị cung cấp phải đảm bảo tính chi tiết 1.2.2 Nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí Môi trường pháp lý gồm hệ thống văn pháp luật, quy định Nhà nước cụ thể Luật kế toán, chuẩn mực kế toán thông tư hướng dẫn định hướng cho hoạt động kế toán doanh nghiệp Các nhân tố bên nhân tố định đến việc doanh nghiệp lựa chọn mô hình như: Nhân tố ngành nghề kinh doanh; Nhân tố máy quản lý; Nhân tố quy trình công nghệ; Nhân tố trình độ lực nhân sự; Nhân tố trình độ lực nhân 1.4 Mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Như khẳng định nội dung trước, chất mô hình KTQT CP góc độ quản trị chi phí thực chất dạng thức tổ chức kế toán quản trị chi phí cấu thành từ mô hình máy kế toán quản trị chi phí công nghệ sản xuất thông tin chi phí Sự phối hợp yếu tố thực qua dạng thức cụ thể là: Mô hình kết hợp mô hình mà hệ thống KTTC hệ thống KTQT kết hợp với hệ thống kế toán DN máy kế toán công tác kế toán Mô hình tách biệt mô hình mà hệ thống KTTC hệ thống KTQT tách biệt máy kế toán công tác kế toán Mô hình hỗn hợp mô hình mà hệ thống kế toán vừa có phân hệ KTTC, vừa có phân hệ KTQT máy kế toán công tác kế toán 1.4.1 Mô hình máy kế toán quản trị chi phí Các mô hình tổ chức máy KTQTCP *Mô hình tổ chức máy kế toán quản trị chi phí dạng kết hợp: Đây mô hình kết hợp hệ thống KTQT hệ thống KTTC hệ máy kế toán đơn vị Về mặt tổ chức máy kế toán theo mô hình không phân chia thành phận kế toán tài kế toán quản trị riêng biệt mà chia thành phận kế toán thực phần hành công việc kế toán theo nhiệm vụ phân công Mô hình có ưu điểm tiện lợi, dễ điều hành, gọn nhẹ * Mô hình tổ chức máy kế toán quản trị chi phí tách biệt Mô hình tổ chức KTQT tách biệt với KTTC máy kế toán công tác kế toán Bộ máy kế toán doanh nghiệp theo mô hình gồm hai phận phận kế toán tài kế toán quản trị Hai phận phòng thành hai phòng chức *Mô hình tổ chức máy kế toán QTCP dạng hỗn hợp Mô hình kết hợp cách thức tổ chức hai mô hình kết hợp mô hình tách biệt Với mô hình số phận kế toán quản trị tổ chức tách biệt với kế toán tài chính, số phận khác lại tổ chức kết hợp 1.4.2 Công nghệ phương pháp, phương tiện sản xuất thông tin chi phí Đây yếu tố thứ hai mô hình kế toán quản trị chi phí, quy trình, nội dung kế toán quản trị chi phí, phương pháp kế toán kỹ thuật đặc thù kế toán quản trị vận dụng thực mục tiêu kiểm soát chi phí cung cấp thông tin chi phí cho trình định doanh nghiệp 1.4.2.1 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất Phân loại chi phí theo chức hoạt động: Theo cách phân loại này, chi phí chia thành chi phí sản xuất chi phí sản xuất Cách phân loại sử dụng thường xuyên kế toán tài để tính giá thành sản phẩm với cách phân loại kế toán dễ dàng kiểm soát chi phí phát sinh giai đoạn sản xuất khác từ xác định chi phí theo điểm phát sinh để gắn trách nhiệm nhà quản lý đơn vị với địa điểm phát sinh Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí ( theo tính chất kinh tế) : Căn vào tính chất kinh tế chi phí để phân loại, chi phí chia thành yếu tố chi phí sau: Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; Chi phí nhân công; Chi phí khấu hao TSCĐ; Chi phí dịch vụ mua ngoài; Chi phí khác tiền… Cách phân loại cho phép doanh nghiệp kiểm soát chi phí theo nguồn lực vật chất phi vật chất tiêu dùng trình sản xuất từ đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực để có định điều chỉnh kịp thời Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với mức độ hoạt động: Theo cách phân loại này, chi phí phát sinh chia thành: Định phí, biến phí chi phí hỗn hợp Cách phân loại chi phí dựa mối quan hệ quy mô loại chi phí phát sinh với biến động mô hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phân loại chi phí theo mức độ hoạt động sở để đưa định điều hành hoạt động SXKD doanh nghiệp Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với đối tượng tập hợp chi phí: Cơ cấu chi phí theo cách phân loại bao gồm: Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Cách phân loại giúp cho kế toán thu thập, xử lý thông tin chi phí phù hợp Với chi phí trực tiếp, kế toán xác định trực tiếp toàn cho đối tượng chịu chi phí đó; chi phí gián tiếp Kế toán cần tổ chức tập hợp chung cho đối tượng chịu chi phí sau lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp cho đối tượng chịu chi phí Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với báo cáo tài chính: Phân loại chi phí theo tiêu thức này, chi phí bao gồm: Chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ Đây cách phân loại chi phí có tác dụng đánh giá mối quan hệ chi phí với báo cáo tài Cách phân loại cho thấy chi phí phát sinh ảnh hưởng đến lãi, lỗ kỳ phát sinh chi phí Cách phân loại cho phép đánh giá tổng quát giá trị tài sản tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kỳ, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tương lai Phân loại chi phí vào mức độ kiểm soát nhà quản trị: Theo cách phân loại này, chi phí doanh nghiệp bao gồm: Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát Phân loại chi phí theo cách có ý nghĩa quan trọng trách nhiệm quản lý phận để từ doanh nghiệp đánh giá lực quản lý, trách nhiệm cá nhân chi phí phát sinh phận kiểm soát Phân loại chi phí phục vụ việc phân tích, so sánh để định lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu: Để phục vụ thông tin cho trình định cấp quản trị doanh nghiệp, chi phí tính toán đến loại chi phí khác như: Chi phí hội; Chi phí chênh lệch; Chi phí chìm… Đây chi phí có ảnh hưởng đến định kinh doanh doanh nghiệp, cấp quản trị cân nhắc lựa chọn phương án kinh doanh 1.4.2.2 Xây dựng định mức dự toán chi phí doanh nghiệp sản xuất Định mức chi phí Định mức chi phí tiêu chuẩn để kiểm soát chi phí sở để tổ chức kế toán trách nhiệm định mức chi phí thước đo đánh giá kết thực trung tâm trách nhiệm, trung tâm chi phí Định mức thực tế sử dụng để so sánh kết thực hiện, chênh lệch thực định mức thực tế báo hiệu sai lệch nằm điều kiện hoạt động bình thường định hướng cho nhà quản lý kiểm tra lại công đoạn để tìm nguyên nhân xác nhằm khắc phục sai lệc bất lợi Định mức thực tế sở để lập dự toán Định mức lý tưởng đạt điều kiện tốt nhất, máy móc hỏng hóc nào, người lao động có tay nghề kỹ làm việc hiệu [16, tr139] Xây dựng định mức chi phí: Định mức chi phí công cụ hữu hiệu để kiểm soát chi phí Xây dựng định mức chi phí phải có sở hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật đảm bảo tính tiên tiến thực doanh nghiệp Triển khai xây dựng hệ thống định mức chi phí vận dụng phương pháp thống kê kinh nghiệm phương pháp kinh tế kỹ thuật Dự toán chi phí 10 Dự toán kế hoạch sử dụng nguồn lực kỳ, thể dự kiến chi tiết tình hình huy động sử dụng yếu tố sản xuất, nguồn tài nhằm đảm bảo cho hoạt động DN diễn cách bình thường, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Hệ thống dự toán lập doanh nghiệp chủ yếu dự toán tĩnh, lập cho mức độ hoạt động cụ thể Dự toán linh hoạt dự toán xây dựng loạt mức độ hoạt động nhằm cung cấp thông tin tình hình chi phí, doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp đạt theo phương án kinh doanh khả xảy 1.4.2.3 Xác định chi phí sản xuất sản phẩm Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất khâu việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất Thực chất việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xác định nơi phát sinh chi phí (phân xưởng, phận sản xuất, giai đoạn công nghệ…) đối tượng chịu chi phí (sản phẩm, đơn đặt hàng…) Các phương pháp xác định chi phí sản xuất Phương pháp chi phí thực tế: Theo phương pháp này, chi phí sản xuất sản phẩm bao gồm toàn khoản chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất sản phẩm, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung Trong chi phí trực tiếp tập hợp trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí, CPSXC thông thường tập hợp cuối kỳ phân bổ cho đối tượng chịu chi phí theo tiêu thức phân bổ phù hợp Phương pháp tập hợp chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính: Theo phương pháp này, chi phí phát sinh kỳ ghi chép phản ánh theo số liệu thực tế Tuy nhiên, chi phí sản xuất sản phẩm tính cho khối lượng sản phẩm hoàn thành xác định sở chi phí thực tế chi phí ước tính tùy theo tính chất khả tập hợp khoản mục chi phí Phương pháp chi phí tiêu chuẩn: Chi phí tiêu chuẩn cách gọi khác chi phí định mức Trong quản trị doanh nghiệp, tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn mặt lượng giá Tiêu chuẩn so sánh với phát sinh thực tế để xác định mức chênh lệch chi phí, từ tìm nguyên nhân cách giải khuyết tật giai đoạn sản xuất có phát sinh chênh lệch chi phí Trên sở giúp cho nhà quản trị có định kinh doanh kịp thời; Xác định chi phí theo công việc (theo đơn đặt hàng): Phương pháp xác định giá phí theo công việc thường vận dụng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ theo đơn đặt hàng, sản phẩm mang tính đơn có giá trị cao, có kích thước lớn Phương pháp ghi chép lại cách chi tiết thông tin sản phẩm riêng biệt nhóm sản phẩm tương tự Theo phương pháp này, chi phí sản xuất sản phẩm chia thành khoản mục chi phí sau: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC Trong đó, CPNVLTT, CPNCTT tập hợp theo chi phí thực tế phát sinh; CPSXC ước tính phân bổ theo tiêu thức phân bổ lựa chọn Phương pháp xác định chi phí theo trình sản xuất: Phương pháp vận dụng DN sản xuất sản phẩm theo quy trình công nghệ sản xuất liên tục qua nhiều bước chế biến Sản phẩm sản xuất mang tính đồng loạt với số lượng lớn, hạch toán riêng chi phí cho loại sản phẩm, trình tập hợp chi phí theo phận, giai đoạn sản xuất thực tính giá thành theo kỳ sản xuất, cuối kỳ kế toán phải thực tính chi phí cho sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp khác Các phương pháp xác định chi phí đại Để khắc phục hạn chế DN nước phát triển bỏ qua phương pháp kế toán chi phí truyền thống, vận dụng phương pháp kế toán chi phí đại như: kế toán chi phí dựa hoạt động (Activity Based CostingABC), kế toán chi phí theo phương pháp “chi phí mục tiêu” (target cost) 1.4.2.4 Phân tích thông tin cungcấpchocông tácquảntrịchiphí trongcác DN Quá trình thực phân tích thông tin chi phí sử dụng phương pháp chung phân tích hoạt động kinh doanh phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ để xác định mức biến động nguyên nhân gây Sử dụng phương pháp so sánh để xác định biến động mức biến động tiêu: chi phí thực sơ với chi phí định mức dự toán chi phí, lợi nhuận thực tế lợi nhuận dự toán… Đồng thời, phương pháp loại trừ sử dụng để tìm nguyên nhân mức ảnh hưởng nhân tố đến biến động chi phí doanh nghiệp 1.4.2.5 Báo cáo phận doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bao gồm phận cấu thành gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giao Để đánh giá trách nhiệm phận thường thông qua việc phân tích báo cáo phận sau kỳ hoạt động dự đoán tiêu kinh tế cho kỳ tới Báo cáo phận báo cáo so sánh doanh thu với chi phí phận nhằm xác định kết kinh doanh hiệu hoạt động phận tổ chức 1.5 Kinh nghiệm vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí nước phát triển Tại nước phát triển giới, khoa học kế toán quản trị chi phí phát triển trở thành công cụ thiếu để quản trị nội doanh nghiệp đặc biệt tập đoàn lớn quốc gia phát triển kinh tế như: Nhật, Mỹ, Pháp…Tại doanh nghiệp có đầu tư trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu kế toán quản trị chi phí để từ vận dụng doanh nghiệp, phát triển giải pháp quản lý đem lại hiệu kinh tế Đó học thực tiễn sống động để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vận dụng phù hợp với điều kiện cá biệt doanh nghiệp, ngành nghề 11 Tác giả lựa chọn giới thiệu mô hình kế toán quản trị chi phí quốc gia điển hình có nhiều công trình nghiên cứu vận dụng thực tiễn DN KTQT CP Từ rút học kinh nghiệm, định hướng xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM 2.1.Tổng quan ngành sản xuất xi măng Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngành Sản xuất xi măng sở sản xuất công nghiệp hình thành phát triển sớm Việt Nam Sau ngày 30/4/1975 nhà máy xi măng Hải Phòng với số sở xi măng lò đứng, ngành xi măng tiếp quản nhà máy xi măng Hà Tiên với công suất 300.000 tấn/năm, sản xuất theo phương pháp ướt xây dựng từ thời Mỹ - Ngụy Sau miền Bắc có hai nhà máy xi măng đại, công suất lớn Bỉm Sơn (Thanh Hóa) Hoàng Thạch (Hải Dương) xây dựng vào sản xuất năm 1981 1983… Chặng đường phát triển ngành xi măng khẳng định qua số lượng doanh nghiệp sản xuất xi măng trải dài từ Bắc tới Nam với số lượng đến thời điểm năm 2013 91 doanh nghiệp Quá trình phát triển ngành SX xi măng doanh nghiệp xi măng gắn liền với phát triển công nghệ SX xi măng Các doanh nghiệp SX xi măng 100% doanh nghiệp có quy mô lớn công nghệ đại 2.1.2 Khát quát đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức máy quản lý doanh nghiệp sản xuất xi măng Để nghiên cứu thực trạng đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam, tác giả tiến hành chọn mẫu gồm 71 doanh nghiệp tổng số 91 (chiếm 78%) Nội dung khảo sát doanh nghiệp tìm hiểu đặc điểm chung thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp (phụ lục 2.2) Hiện 100% doanh nghiệp SX xi măng đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô lớn sử dụng công nghệ lò quay phương pháp khô Do tác giả lựa chọn doanh nghiệp để phát phiếu khảo sát với tiêu chí khu vực địa lý loại hình sở hữu 2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Ngành sản xuất xi măng ngành công nghiệp có dây truyền sản xuất phức tạp, chế biến liên tục Các doanh nghiệp sản xuất xi măng đơn vị có quy mô lớn Đây ngành SX đặc thù tổ chức sản xuất địa điểm có điều kiện tự nhiên gắn liền với vùng cung cấp nguyên liệu núi đá vôi, đất sét, quặng Do doanh nghiệp sản xuất xi măng có mật độ tập trung lớn tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình dải dác số địa phương 12 Hải Phòng, Hà Tây, Tây Ninh… Hiện nhà máy vận hành dây truyền sản xuất xi măng theo phương pháp khô công nghệ lò quay Đây dây truyền sản xuất đại, tự động hóa cao tiêu thụ lượng nhiên liệu, tốn nhân công vận hành trình sản xuất Quy trình sản xuất đòi hỏi DN phải kiểm soát chi phí tới công đoạn sản xuất: Nghiền nguyên liệu; Nung clinhker; Nghiền xi măng…Các chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, nhiên liệu cần theo dõi tách biệt để kiểm soát hiệu công việc giá thành công đoạn sản xuất 2.1.2.2 Đặc điểm máy quản lý Với quy mô sản xuất lớn (số lao động doanh nghiệp sản xuất xi măng vận hành dây truyền sản xuất cũ nhập từ Liên Xô Pháp có số lao động khoảng 1000, với doanh nghiệp vận hành theo công nghệ số lao động khoảng 500 đến 700), quy trình sản xuất phức tạp Một nhân tố quan trọng định đến thành công đơn vị việc tổ chức máy quản lý toàn công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh, quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh, trình độ lực nhân Theo số liệu khảo sát từ 71 doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam cho thấy 100% doanh nghiệp sản xuất xi măng tổ chức máy quản lý theo mô hình trực tuyến chức 2.1.2.3.Đặc điểm mô hình tổ chức máy kế toán Kết khảo sát 71 doanh nghiệp SX xi măng cho thấy doanh nghiệp sản xuất xi măng có máy kế toán tổ chức chủ yếu doanh nghiệp mô hình tập trung, toàn công việc kế toán thực tập trung phòng kế toán doanh nghiệp Tại phận, đơn vị trực thuộc phận kế toán riêng mà bố trí nhân viên làm nhiệm vụ ghi chép hạch toán ban đầu sau chuyển chứng từ phòng kế toán doanh nghiệp, phòng kế toán doanh nghiệp tiến hành tổng hợp số liệu lập báo cáo cần thiết Bộ máy kế toán doanh nghiệp hỗ trợ phần mềm kế toán số phần mềm ứng dụng giúp cho công tác kế toán ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh tốt 2.2.Thực trạng kế toán quản trị chi phí DNSX xi măng Việt Nam 2.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán quản trị chi phí Qua số liệu khảo sát cho thấy 100% doanh nghiệp sản xuất xi măng điều tra không tổ chức máy kế toán quản trị riêng Trong doanh nghiệp tổ chức phận kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm làm đồng thời công việc kế toán tài cung cấp thông tin chi phí giá thành cho kế toán trưởng có yêu cầu Các đơn vị không tổ chức máy kế toán quản trị riêng mà người làm công việc kế toán tài thực tập hợp chi phí tính giá thành đảm nhiệm công việc kế toán quản trị chi phí 13 2.2.2 Thực trạng phân loại chi phí DNSX xi măng Công tác phân loại chi phí sở cho việc ghi nhận kiểm soát chi phí, sử dụng số liệu để phân tích thông tin chi phí cho trình định doanh nghiệp sản xuất xi măng Theo số liệu khảo sát từ 71 doanh nghiệp sản xuất xi măng cho thấy, công tác phân loại chi phí tiến hành theo tiêu thức như: Theo chức hoạt động, theo tính chất kinh tế Với cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất xi măng đáp ứng thông tin cho công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh xác định giá thành sản phẩm kế toán tài chính, xác định kết kinh doanh, lập báo cáo tài cuối kỳ Cách phân loại chưa phục vụ thông tin trực tiếp cho công tác phân tích thông tin kế toán quản trị CP 2.2.3 Thực trạng xây dựng định mức lập dự toán chi phí 2.2.3.1 Thực trạng xây dựng hệ thống định mức DNSX xi măng Việt Nam Đối với công ty thành viên Tổng công ty xi măng thực theo hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật chung ngành sản xuất xi măng Tổng công ty xi măng Việt nam cung cấp Tuy nhiên để phù hợp với điều kiện sản xuất cá biệt đơn vị doanh nghiệp xây dựng hệ thống định mức riêng cho đơn vị để có huy động nguồn lực kiểm soát chi phí thực tế phát sinh kỳ Trong trình vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khảo sát sử dụng hệ thống định mức (định mức chi phí NVL; định mức chi phí nhân công… ) sở để xuất vật tư phục vụ sản xuất Cuối kỳ, định mức chi phí sở để kế toán công ty so sánh chi phí thực tế từ đưa định điều chỉnh tình hình sản xuất phù hợp 2.2.3.2 Thực trạng lập dự toán chi phí DNSX xi măng Việt Nam Kết khảo sát cho thấy DNSX xi măng Việt Nam lập dự toán chi phí cho năm tài chính, loại dự toán chi phí lập DNSX xi măng Việt Nam tổng hợ bảng 2.7 Đầu kỳ công ty xây dựng kế hoạch tổng thể tiêu thụ sản xuất chi tiết cho tháng năm Căn vào kế hoạch sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp lập dự toán bán hàng cho kỳ Từ dự toán bán hàng kế hoạch sản xuất kết hợp với định mức nhân công định mức tiêu hao vật tư kế toán lập dự toán loại chi phí sản xuất như: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung Các dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chưa lập nên thiếu để so sánh kết thực với dự toán đầu kỳ 2.2.4 Thực trạng xác định chi phí sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất công ty xi măng tính tập hợp theo phương pháp chi phí thực tế (Chi phí phát sinh doanh nghiệp phân loại theo tiêu thức chức hoạt động tính chất kinh tế yếu tố sản xuất) Do quy trình sản xuất xi măng phức tạp liên tục nên chủ yếu công ty theo dõi tập hợp chi phí sản xuất theo công đoạn trình sản xuất Cuối tháng, 14 phòng kế toán thực tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm hoàn thành lên báo cáo kế toán giá thành sản phẩm Tất chi phí tập hợp toàn doanh nghiệp chi tiết cho phận thực nhiệm vụ sản xuất Bảng 2.8 thể đối tượng tập hợp chi phí phận sản xuất Để minh họa cho trình hạch toán chi phí sản xuất tác giả trình bày quy trình doanh nghiệp khảo sát vấn sâu thu thập số liệu cụ thể điển hình chung cho DNSX xi măng Việt Nam * Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm DN Việc kiểm soát chi phí nguyên vật liệu phát sinh doanh nghiệp sản xuất xi măng theo tiêu thức khác nhằm cung cấp thông tin cho công tác quản lý chi phí DN * Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm khoản tiền lương, phụ cấp, tiền làm thêm, khoản trích theo lương phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp phân xưởng sản xuất xi măng Thực tế cho thấy chủ yếu doanh nghiệp sản xuất xi măng vận dụng phương thức trả lương theo khối lượng sản phẩm hoàn thành Cuối tháng, vào khối lượng chất lượng sản phẩm hoàn thành (Sản lượng đạt tháng) để kế toán tính lương cho lao động sản xuất trực tiếp phân xưởng sản xuất Hình thức trả lương cho công nhân sản xuất theo sản phẩm * Kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ cho công tác quản lý sản xuất phân xưởng, tổ sản xuất Chủ yếu doanh nghiệp phân bổ chi phí sản xuất chung theo tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tuy nhiên, 10 doanh nghiệp sử dụng tỷ trọng chi phí nhân công trực tiếp để phân bổ chi phí sản xuất chung phát sinh toàn doanh nghiệp Các doanh nghiệp sản xuất xi măng tập hợp chi phí để tính giá thành cho sản phẩm sản xuất Đối tượng tính giá thành sản xuất doanh nghiệp bán thành phẩm- clinker hoàn thành sau giai đoạn nung xi măng thành phẩm hoàn thành sau giai đoạn sản xuất Chi phí bán hàng phát sinh trung tâm tiêu thụ, chi nhánh tập hợp theo địa điểm phát sinh Chi phí bán hàng chi tiết theo yếu tố chi phí gồm: Chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu cho hoạt động tiêu thụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quảng cáo… Cuối kỳ, chi phí bán hàng tổng hợp cho toàn doanh nghiệp để tính kết hoạt động kinh doanh Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí phát sinh hệ thống phòng ban chức năng: Phòng kế hoạch; Phòng tổ chức lao động; Phòng vật tư… Các chi phí theo dõi chi tiết theo yếu tố chi phí chi phí bán 15 hàng địa điểm phát sinh phòng ban chức Cuối kỳ chi phí quản lý tổng hợp cho toàn doanh nghiệp để xác định kết kinh doanh Chi phí tài doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam có quy mô lớn vốn vay chiếm ¾ vốn kinh doanh doanh nghiệp Đây khoản chi phí doanh nghiệp quan tâm ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh đơn vị Các chi phí sản xuất chi phí sản xuất doanh nghiệp kiểm soát theo địa điểm phát sinh yếu tố chi phí Đây sở thông tin để nhà quản trị định 2.2.5 Thực trạng báo cáo kế toán quản trị chi phí Qua khảo sát công ty xi măng hệ thống báo cáo kế toán nói chung báo cáo kế toán quản trị nói riêng, kết số liệu cho thấy 100% công ty lập báo cáo kế toán cụ thể báo cáo tài định kỳ Đối với báo cáo kế toán quản trị có 45/71 công ty xi măng lập định kỳ có yêu cầu cấp quản trị nội Các loại báo cáo kế toán quản trị lập cuối kỳ kế toán để phục vụ nhu cầu thông tin quản lý Hệ thống báo cáo kế toán phần hành chi phí, giá thành lập vào thời điểm cuối kỳ báo cáo cho kế toán trưởng Khi giám đốc doanh nghiệp cần thông tin chi phí giá thành yêu cầu kế toán trưởng cung cấp Hiện nay, trình cung cấp thông tin cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp lập thời điểm cuối năm Khi hoạt động sản xuất kinh doanh xác định kết quả, kế toán tập hợp thông tin lập báo cáo theo yêu cầu giám đốc doanh nghiệp 2.2.6 Thực trạng phân tích thông tin chi phí cho việc quản trị nội chi phí DN * Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận Khi khảo sát công ty xi măng thông qua phiếu điều tra nội dung đơn vị thực phân tích mối quan hệ chi phí- sản lượng- lợi nhuận, 100% đơn vị trả lời thực Nhưng vấn sâu để tìm hiểu thực tế thông qua 10/71 công ty(công ty CP xi măng Tiên Sơn Hà Tây, công ty CP xi măng Bỉm Sơn, Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh, công ty cổ phần xi măng Tam Điệp…) kết cho thấy ngược lại Tại đơn vị thực phân tích chi phí, sản lượng sản xuất lợi nhuận riêng biệt tiêu mà không đặt chúng mối quan hệ tác động qua lại Nguyên nhân thực trạng lãnh đạo chịu trách nhiệm đơn vị chưa biết đến công cụ phân tích kế toán quản trị Cuối năm tài chính, kế toán đơn vị thực so sánh ngang tiêu: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sản xuất chung; chi phí bán hàng; chi phí quản lý doanh nghiệp; giá thành sản phẩm; doanh thu; lợi nhuận Qua so sánh để tìm chênh lệch biến động so với kỳ trước số liệu kế hoạch từ tìm nguyên nhân biến động So sánh mối quan hệ tiêu chiều: Từ sản lượng đến chi phí phát sinh lợi nhuận đạt Thông tin phân tích mang 16 tính chất phản ánh khứ (kết thực kỳ) * Phân tích thông tin thích hợp cho việc định ngắn hạn Tại DNSX xi măng Việt Nam, định dài hạn định đầu tư có quy mô vốn lớn đầu tư dây truyền công nghệ mới, nâng cấp thay dây truyền công nghệ thiết bị sản xuất Các định dài hạn gắn liền với kế hoạch chiến lược định hướng hoạt động kinh doanh mang tính dài Hàng năm, định kinh doanh doanh nghiệp lập sở kế hoạch lập vào kết kinh doanh kỳ trước dự đoán biến động thị trường phát sinh kỳ để xác định quy mô sản xuất Các định kinh doanh ngắn hạn nhà quản trị lấy số liệu từ phòng kế toán kế toán trưởng cung cấp Thông tin liên quan đến chi phí giá thành kế toán phần hành chi phí, giá thành doanh nghiệp cung cấp 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 2.3.1 Bộ máy quản lý kiểm soát thông tin chi phí Với quy mô đặc điểm quy trình sản xuất xi măng tại DN SX xi măng Việt Nam, doanh nghiệp tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến chức phù hợp Mô hình cho phép giám đốc kiểm soát toàn hoạt động thông suốt từ xuống đơn vị sản xuất, kinh doanh- địa điểm phát sinh chi phí Các đơn vị sản xuất chia theo công đoạn sản xuất đảm bảo việc quản lý phù hợp dây truyền sản xuất khép kín Mô hình quản lý phù hợp cho việc hình thành trung tâm trách nhiệm đơn vị rõ Mỗi phân xưởng sản xuất hình thành trung tâm chi phí sản xuất, trung tâm tiêu thụ hình thành trung tâm doanh thu… Đây sở cho việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí đảm bảo phù hợp với ngành sản xuất xi măng Việt Nam 2.3.2 Đánh giá kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam Mô hình máy kế toán phận thực kế toán quản trị chi phí: Các doanh nghiệp SX xi măng tổ chức máy kế toán theo mô hình tập trung, phân xưởng chi nhánh có nhân viên kế toán tập hợp chứng từ chuyển phòng kế toán trung tâm để tổng hợp Trong 71 đơn vị khảo sát có 04 đơn vị tổ chức theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán, chi nhánh có quy mô phù hợp hạch toán lên báo cáo để chuyển phòng kế toán trung tâm Kế toán quản trị chi phí đơn vị chưa thực Vai trò tham mưu cho giám đốc doanh nghiệp thông tin cần thiết cho trình định phụ thuộc toàn vào kế toán trưởng kế toán phần hành chi phí, giá thành Quy trình sản xuất thông tin kế toán quản trị chi phí Tiền đề để thực quy trình sản xuất thông tin chi phí cần thiết theo nhu cầu quản trị nội bộ, doanh nghiệp vận dụng phương pháp phân loại chi phí để nhận diện chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh: Phân loại chi phí theo chức phân loại chi phí theo yếu tố Đây hai cách phân 17 loại chủ yếu phục vụ cho việc ghi nhận kế toán tài chính, tính giá thành sản phẩm Các báo cáo chi phí lập dựa cách phân loại nhằm kiểm soát chi phí theo yếu tố Các đơn vị chưa thực phân loại chi phí theo phương pháp đại như: Phân loại chi phí theo mức độ kiểm soát chi phí nhà quản trị DN; phân loại chi phí phục vụ trình định… Lập tiêu chuẩn kiểm soát CP- Xây dựng định mức chi phí, dự toán chi phí dự toán khác: Các DN xây dựng định mức chi phí vào định mức kinh tế kỹ thuật Tổng công ty xi măng Việt Nam điều kiện sản xuất riêng DN Đây tiêu chuẩn sử dụng để đo lường chi phí thực tế phát sinh trình sản xuất kinh doanh Hệ thống dự toán lập doanh nghiệp vào đầu năm định hướng cho trình sản xuất kinh doanh suốt năm tài Hệ thống dự toán lập doanh nghiệp hệ thống dự toán tĩnh Doanh nghiệp dự kiến cho mức hoạt động vào kết kinh doanh kỳ trước điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể kỳ tương lai Trong giai đoạn thị trường cạnh tranh chưa có doanh nghiệp vận dụng dự toán linh hoạt để ứng phó với biến động thị trường Nhận diện đo lường chi phí, kết hoạt động- Vận dụng phương pháp xác định chi phí, xác định đối tượng tập hợp CP; Xác định kết hoạt động phận: Tại doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam, đối tượng tập hợp chi phí phân xưởng sản xuất gắn liền với giai đoạn sản xuất sản phẩm Đối tượng tính giá thành sản phẩm xi măng bán thành phẩm tiêu thụ thị trường Clinhker Để ghi nhận chi phí doanh nghiệp vận dụng phương pháp chi phí thực tế Các kế toán phân xưởng tập hợp chứng từ chi phí phát sinh để tập hợp theo nội dung chi phí sản xuất chi phí sản xuất Với phương pháp xác định chi phí thực tế, giám đốc có thông tin chi phí hoàn thành trình sản xuất sản phẩm Do vậy, báo cáo chi phí lập vào cuối kỳ kế toán Lập báo cáo phận- Thiết kế thông tin cung cấp thông qua báo cáo kế toán: Căn vào nhu cầu thông tin cấp quản trị, cụ thể doanh nghiệp xi măng giám đốc doanh nghiệp, kế toán phần hành chi phí, giá thành lập báo cáo chi phí chuyển đến kế toán trưởng để báo cáo giám đốc DN Các báo cáo lập doanh nghiệp báo cáo chi phí theo yếu tố chi phí theo giai đoạn sản xuất, báo cáo chi phí cho tháng hoạt động Thực phân tích chi phí, kết hiệu hoạt động- Thực phân tích theo trung tâm chi phí, phân tích thông tin cho trình định: Quá trình định doanh nghiệp vào báo cáo kế toán kế toán chi phí, giá thành lập trình kế toán trưởng để báo cáo lên giám đốc Các báo cáo dạng thức đơn giản Các doanh nghiệp chưa thực phân tích thông tin từ mối quan hệ chi phí- sản lượng- lợi nhuận để đưa phương án kinh doanh tối ưu cho thời điểm doanh nghiệp 18 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM 3.1 Chiến lược phát triển dài hạn doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Theo trung tâm thông tin Bộ Xây dựng, tính đến hết năm 2013, nước có 129 dây chuyền SX xi măng đầu tư vào khai thác với công suất thiết kế 83,4 triệu Dự kiến đến năm 2020, sản lượng xi măng nước sản xuất khoảng 112 triệu tấn, cao nhu cầu 19 triệu Như với ngành sản xuất xi măng năm tới, khả cung vượt cầu, Bộ xây dựng có văn đề nghị UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương không đăng ký thêm dự án xi măng giai đoạn từ đến năm 2020 Về dự báo nhu cầu xi măng nước ta đến năm 2020 nhiều chuyên gia với số đưa có khác nhau, nhiên mức độ chênh lệch không lớn, nhìn chung dự báo mức tiêu thụ thị trường xi măng nước ta thời gian tới theo vùng miền thể qua bảng 3.2 Về đầu tư: Đầu tư phát triển công nghiệp xi măng bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng tài nguyên hợp lý, bảo vệ môi trường sinh thái, di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan bảo đảm an ninh, quốc phòng Ưu tiên dự án xi măng đầu tư tỉnh phía Nam; dự án đầu tư mở rộng; dự án công suất lớn, công nghệ đại, tiêu hao nguyên liệu lượng thấp Các dự án xi măng thuộc danh mục đầu tư kèm theo Quyết định này, phép đầu tư xây dựng công đoạn nghiền xi măng có công suất tương ứng với suất lò nung clinhke; không đầu tư trạm nghiền độc lập, riêng lẻ Về công nghệ: Sử dụng công nghệ tiên tiến với mức độ tự động hóa cao, tiết kiệm tối đa nguyên liệu, lượng sản xuất Lựa chọn thiết bị phù hợp nhằm đảm bảo sản xuất ổn định, sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, tăng sức cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Đầu tư đồng hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt khí thải nhà máy xi măng để phát điện Về quy mô công suất: Phát triển nhà máy có quy mô công suất lớn, dự án đầu tư mới, công suất tối thiểu 2.500 clanhke/ngày Đối với dự án vùng sâu, vùng xa dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng lò đứng sang công nghệ sản xuất xi măng lò quay áp dụng quy mô công suất phù hợp Khuyến khích hình thành tổ hợp sản xuất xi măng lớn từ dự án có hình thức phù hợp Về bố trí quy hoạch: Ưu tiên đầu tư dự án xi măng tỉnh phía Nam, vùng có điều kiện thuận lợi nguyên liệu, có điều kiện phát triển công nghiệp, có điều kiện hạ tầng giao thông Hạn chế đầu tư dự án xi măng vùng có khó khăn nguyên liệu, ảnh hưởng đến di sản văn hóa, phát triển du lịch 19 3.2 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Trong điều kiện sản xuất nhân doanh nghiệp SX xi măng nay, tác giả đề xuất thiết kế mô hình kế toán quản trị chi phí theo mô hình kết hợp với phương hướng: Phát huy yếu tố sẵn có, nội dung công việc thực đơn vị hoàn thiện, bổ sung yếu tố cần thiết để phù hợp với nhu cầu kiểm soát chi phí doanh nghiệp Quá trình thiết kế mô hình dựa sở máy quản lý sản xuất mô hình kiểm soát chi phí có doanh nghiệp Từ đó, tác giả thiết kế mô hình máy kế toán quản trị chi phí dạng kết hợp gắn kết với quy trình sản xuất thông tin chi phí 3.2.1 Tổ chức máy kế toán quản trị chi phí Sau trình nghiên cứu mô hình kế toán nói chung mô hình kế toán quản trị chi phí nói riêng Khảo sát nhu cầu thực tế quy mô trình độ nguồn nhân lực phận kế toán Tác giả thấy mô hình kết hợp kế toán quản trị chi phí kế toán tài máy kế toán để kế thừa thông tin công việc từ kế toán tài cung cấp Nhân phòng kế toán công việc kế toán tài đảm nhiệm thêm công việc kế toán quản trị chi phí để cung cấp thông tin cho cấp quản lý nội Đối với cấp quản lý kế toán quản trị chi phí cần xem chức bổ sung phận kế toán Với mô hình trình kiểm soát chi phí thực phân cấp theo mức trách nhiệm: Đối với chi phí sản xuất: Quản đốc phân xưởng sản xuất chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí phát sinh phạm vi phân xưởng phụ trách báo cáo lên phó giám đốc phụ trách sản xuất Giám đốc nhận thông tin chi phí từ phó giám đốc Đối với chi phí bán hàng: Chi phí phát sinh trung tâm tiêu thụ chi nhánh thuộc quyền kiểm soát giám đốc trung tâm chi nhánh Giám đốc trung tâm tiêu thụ chi nhánh báo cáo thông tin chi phí liên quan tới khâu tiêu thụ cho phó giám đốc phụ trách kinh doanh Giám đốc doanh nghiệp nhận báo cáo từ phó giám đốc kinh doanh Đối với chi phí quản lý: Chi phí quản lý phát sinh phòng ban chịu kiểm soát trưởng phòng báo cáo trực tiếp lên giám đốc doanh nghiệp Quy trình sản xuất thông tin chi phí thực vị trí công việc doanh nghiệp * Kế toán trưởng: Là người đứng đầu máy kế toán công ty, chịu trách nhiệm toàn hoạt động phận kế toán trước giám đốc pháp luật, phụ trách chung công việc kế toán tài kế toán quản trị 20 * Kế toán chi phí, giá thành (Ghi nhận thông tin khứ tương lai): * Kế toán phân xưởng sản xuất (Chịu trách nhiệm ghi nhận thông tin khứ 3.2.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Các doanh nghiệp phân loại chi phí theo mức độ hoạt động thành định phí biến phí Cách phân loại sở để xác định điểm hòa vốn, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu Đây khâu tiền đề để kế toán quản trị chi phí phân tích thông tin kế toán quản trị tình có biến động yếu tố chi phí giá điện sản xuất tăng, chi phí quảng cáo tăng…bằng kỹ thuật phân tích mối quan hệ C-V-P để đưa định giá sản phẩm, kiểm soát điều chỉnh kết cấu chi phí từ đưa giải pháp hợp lý Với mô hình quản lý kiểm soát chi phí theo trung tâm chi phí cần bổ sung cách phân loại chi phí thành chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát Phân loại chi phí thành chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát để gắn trách nhiệm kiểm soát chi phí cho trung tâm chi phí Chi phí sản xuất phát sinh phân xưởng sản xuất phân loại theo thẩm quyền quản đốc phân xưởng Đây sở để vận dụng phương pháp chi phí mục tiêu (Target Cost) phương pháp Kaizen, kiểm soát để giảm chi phí tối đa trình thực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài ra, tình cụ thể công ty vận dụng cách phân loại chi phí để phục vụ thông tin định quản trị nội như: Chi phí chìm, chi phí hội …để tính toán đưa định phù hợp 3.2.3 Xây dựng định mức chi phí Các doanh nghiệp sản xuất xi măng thực xây dựng hệ thống định mức gồm: Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Định mức chi phí nhân công trực tiếp; Định mức chi phí sản xuất chung Quy trình xây dựng định mức chi phí định mức kỹ thuật DNSX xi măng đảm bảo tính thực tiên tiến Theo tác giả để kiểm soát chi phí theo trung tâm chi phí cần lập bổ sung định mức chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Định mức chi phí bán hàng tiêu chuẩn để đánh giá trình thực kiểm soát chi phí chi nhánh, trung tâm tiêu thụ Định mức chi chí quản lý doanh nghiệp cần lập cho phòng ban chức Các DN SX xi măng có đủ định mức chi phí sở để lập dự toán chi phí cho phận 3.2.4 Lập hệ thống dự toán chi phí Theo tác giả doanh nghiệp cần lập dự toán chi phí linh hoạt mà sở định mức mặt lượng yếu tố đầu vào, có biến động giá yếu tố đầu vào qua tháng năm điều chỉnh cho phù hợp với thay đổi để phản ánh thực tế kế hoạch cụ thể thời điểm Hoặc tình doanh nghiệp nhận đơn hàng bổ sung, thay đổi sản lượng sản phẩm sản xuất điều chỉnh dự toán linh hoạt cho phù hợp với 21 điều kiện thị trường có nhiều biến động bất thường 3.2.5 Xác định chi phí sản xuất sản phẩm Trong giai đoạn nay, khủng hoảng kinh tế toàn cầu thị trường Việt Nam, “cầu” hàng hóa bị thắt chặt, lượng cầu xi măng năm 2010 2011 giảm so với năm trước Nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhận thấy rõ tác dụng công cụ quản trị đại, sử dụng để kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Tác giả cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam với quy mô lớn dây truyền công nghệ sản xuất đại hướng tới tự động hóa cao cần lựa chọn công cụ quản lý đại, đồng để vận dụng vượt qua khó khăn Qua nghiên cứu tác giả nhận thấy với đặc thù điều kiện sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vận dụng kết hợp hai phương pháp phương pháp chi phí mục tiêu (Target Cost) phương pháp Kaizen để đạt hiệu trình quản trị chi phí doanh nghiệp từ đem lại hiệu sản xuất kinh doanh dự kiến 3.2.6 Báo cáo kế toán quản trị chi phí Từ mô hình quản lý doanh nghiệp quy trình kiểm soát chi phí doanh nghiệp theo trung tâm chi phí tác giả đề xuất hệ thống báo cáo kế toán quản trị DN SX xi măng cần chia thành nhóm: Báo cáo phận lập trung tâm chi phí báo cáo kế toán chi phí lập chung phòng kế toán doanh nghiệp Tại trung tâm chi phí lập báo cáo để kiểm soát đánh giá chi phí phát sinh trung tâm lên cấp quản lý theo quy định Tại phòng kế toán, kế toán chi phí, giá thành lập báo cáo tổng hợp toàn doanh nghiệp để phân tích thông tin chi phí định kinh doanh Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí mang tính hệ thống, khoa học cần phải đồng hóa thông tin chi phí Đồng thời, quy định nội dung phải văn hóa thực cách thức mang tính đồng toàn công ty 3.2.7 Phân tích thông tin chi phí phục vụ quản trị nội doanh nghiệp Quá trình vận hành quy trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sử dụng thông tin kế toán tài chính, thông tin phản ánh thông tin khứ để đưa định định hướng tương lai Khi doanh nghiệp vận dụng phương pháp phân loại chi phí theo mức độ hoạt động doanh nghiệp thành hai phận chi phí biến đổi (chi phí khả biến) chi phí cố định (định phí) doanh nghiệp vận dụng kỹ thuật phân tích mối quan hệ chi phí- sản lượng- lợi nhuận để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu điều kiện sản xuất cụ thể doanh nghiệp Việc đồng hóa quy trình lập kế hoạch hệ thống dự toán ban đầu doanh nghiệp vận dụng phương pháp phân tích C-V-P để xác định sản lượng cần sản xuất để đạt lợi nhuận kỳ vọng từ định hướng phối hợp khâu, công đoạn trình sản xuất để từ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, doanh thu chi phí cách hài hòa, đồng 22 Phân tích thông tin chi phí cho việc định ngắn hạn Trong điều kiện cạnh tranh nay, DN SX xi măng phải tự giải khó khăn theo hướng: Kiểm soát để giảm chi phí sản xuất, chi phí hành chính, áp dụng tiến khoa học công nghệ đại vào sản xuất, tìm hướng xuất sản phẩm để giải lượng tồn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nội địa Ngành xi măng tìm hỗ trợ từ Chính phủ sách vay vốn với lãi xuất thấp chủ trương xây dựng đường bê tông xi măng Tuy nhiên, giải pháp từ doanh nghiệp lối thoát quan trọng để doanh nghiệp giải toán khó khăn Các cấp quản trị cần thông tin cho trình định ngắn hạn cần thiết Phân tích đánh giá kết hoạt động trung tâm chi phí Để kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp, tác giả đề nghị cần xây dựng trung tâm chi phí theo mô hình quản trị dạng trực tuyến chức doanh nghiệp Các trung tâm chi phí hình thành theo nhóm: Trung tâm chi phí thuộc khối sản xuất; Trung tâm chi phí thuộc khối kinh doanh; Trung tâm chi phí thuộc khối quản lý Từ xây dựng hệ thống tiêu phương pháp đánh giá trung tâm, lập hệ thống báo cáo đánh giá trung tâm chi phí 3.2.8 Đánh giá hiệu phân tích thông tin để định Trong chức quan trọng quản trị doanh nghiệp vận dụng để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh: Lập kế hoạch->Tổ chức thực kế hoạch->Kiểm tra trình thực hiện-> Đánh giá trình thực Giai đoạn đánh giá trình thực để từ điều chỉnh kế hoạch kỳ sau có vai trò vô quan trọng Công tác đánh giá cần đảm bảo tính khái quát kết hợp với chi tiết nội dung chi phí, gắn kết đánh giá với chế độ trách nhiệm (thưởng, phạt) cá nhân phận liên quan 3.3 Điều kiện thực mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 3.3.1 Đối với doanh nghiệp Để doanh nghiệp nhận thức tốt điều cần thiết phải có thay đổi thực từ doanh nghiệp Thứ nhất, cần thay đổi tư nhà quản trị việc vận dụng công cụ quản trị đại giai đoạn điều kiện tiên Việc thay đổi nhận thức nhà quản trị để thay cách làm truyền thống, chủ quan thông qua kênh thông tin hữu hiệu Thứ hai, để vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí việc nâng cao trình độ chuyên môn cán phòng kế toán phận phối hợp liên quan vô quan trọng Sự phối hợp đồng phận, chức doanh nghiệp cần phải khoa học, hiệu Thứ ba, trình sản xuất phải linh hoạt thay đổi để phù hợp với mục tiêu chung doanh nghiệp kiểm soát chi phí để đạt mục tiêu lợi nhuận 23 24 Thứ tư, đồng hóa công cụ quản lý, kết nối thông tin tự động phận doanh nghiệp điều kiện để thực mô hình kế toán quản trị chi phí Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp lớn Việt Nam sử dụng công cụ ERP để đồng hóa phối hợp chức phòng ban DN, đảm bảo mục tiêu hoạch định chung Các DNSX xi măng có điều kiện để vận dụng hệ thống ERP yếu tố tác động tích cực cho tác nghiệp kế toán quản trị chi phí Thứ năm, rà soát lại máy quản lý chức phòng ban doanh nghiệp KẾT LUẬN 3.3.2 Đối với Nhà nước Nhà nước tạo môi trường tốt để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nhận thức từ vận dụng doanh nghiệp quan trọng Thứ nhất, Nhà nước cần tạo môi trường thông tin mở để doanh nghiệp tiếp cận biết có công cụ kế toán quản trị chi phí giúp cung cấp thông tin hữu ích cho cấp quản trị nội doanh nghiệp Thứ hai, Kế toán tài luật hóa để quy định cách làm chuẩn chung cho doanh nghiệp toàn kinh tế kế toán quản trị có thông tư 53/2006/TT-BTC quy định chung kế toán quản trị, nội dung kế toán quản trị… Cần đầu tư để ban hành hướng dẫn vận dụng cụ thể mở doanh nghiệp để tham khảo vận dụng cho phù hợp đơn vị Thứ ba, trường đào tạo ngành kế toán cần chuyên sâu học phần kế toán quản trị coi ngang với kế toán tài để trường thực kỹ thuật kế toán quản trị vào đơn vị cụ thể Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn khủng hoảng đòi hỏi doanh nghiệp phải phát huy nội lực để vận dụng linh hoạt giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp cách định sắc bén giúp doanh nghiệp giải toán kinh tế nhằm đạt hiệu kinh doanh Trong bối cảnh chung kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất xi măng lâm vào tình cảnh vô khó khăn ảnh hưởng trực tiếp ngành xây dựng nước Kiểm soát chi phí để hướng tới mục tiêu lợi nhuận công cụ hữu hiệu khẳng định qua kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp nước phát triển đặc biệt Nhật Bản, Pháp, Mỹ Phát huy vai trò công cụ quản lý kinh tế kế toán quản trị chi phí vận dụng doanh nghiệp sản xuất xi măng để giải khó khăn doanh nghiệp mong muốn tác giả Do đó, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu luận án xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam để nghiên cứu vận dụng giải khó khăn mang tính đặc thù ngành sản xuất xi măng công cụ kế toán quản trị chi phí Trong phạm vi nội dung luận án tác giả giải vấn đề cụ thể sau đây: Luận án luận giải quan điểm mô hình từ lựa chọn khẳng định quan điểm chất mô hình kế toán quản trị chi phí nói riêng Luận án trình bày tổng hợp kết khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí tổ chức vận dụng doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam từ khẳng định việc làm vấn đề tồn tại, nguyên nhân tồn doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Luận án xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí với yếu tố cấu thành, nội dung mô hình phù hợp với đặc thù doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Trong phạm vi luận án, tác giả cố gắng vận dụng kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu để hoàn thành Tuy nhiên, kết đạt hạn chế cần góp ý để hoàn thiện tác giả mong nhận ý kiến thầy cô bạn để luận án hoàn thiện hơn./ TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam” Chuyên ngành: Kế toán ( Kế toán, kiểm toán phân tích) Mã số: 62.34.30.01 Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hường Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang PGS.TS Phạm Thị Gái Những đóng góp mặt học thuật, lý luận Tiếp cận từ khái niệm mô hình mang tính khái quát luận án luận giải đưa khái niệm mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất từ phân tích chất yếu tố cấu thành mô hình Luận án tập trung phân tích yếu tố trọng tâm mô hình phương pháp kế toán quản trị chi phí như: Các phương pháp phân loại chi phí đặc thù kế toán quản trị; Xây dựng định mức dự toán chi phí; Phương pháp xác định chi phí doanh nghiệp sản xuất; Phương pháp phân tích thông tin ngắn hạn…là công cụ để thực nhiệm vụ phân tích thông tin chi phí sản xuất, đánh giá kết hoạt động nhằm cung cấp thông tin cho công tác quản lý Đồng thời, luận án phân tích học kinh nghiệm từ mô hình kế toán quản trị chi phí quốc gia phát triển từ định hướng việc thiết kế mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Những kết luận, đề xuất rút từ kết nghiên cứu luận án Từ kết khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam luận án khẳng định tồn nguyên nhân tồn tại, đặc điểm mang tính đặc thù ngành kinh doanh làm sở định hướng cho việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Luận án xây dựng mô hình với yếu tố cấu thành như: Mô hình kế toán quản trị chi phí kết hợp với hỗ trợ công nghệ đại hệ thống ERP kỹ thuật, phương pháp đặc trưng kế toán quản trị chi phí ứng dụng công tác ghi nhận, xử lý, phân tích cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị nhằm kiểm soát quản lý chi phí phù hợp Mô hình xây dựng sở phát huy mặt đạt giải tồn để hoàn chỉnh đem lại hiệu cao cho công cụ cung cấp thông tin giúp nhà quản trị kiểm soát tình hình hoạt động doanh nghiệp, đưa định hợp lý để đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF THE THESIS Thesis “ Model of the cost management accounting in the cement manufacturing factory in Vietnam” Major: Accouting (Accouting, Auditing and Financial Analysis) Code: 62.34.30.01 Author: Tran Thi Thu Huong Supervisors: Associate Professor, Dr Nguyen Ngoc Quang, Associate Professor, Dr.Pham Thi Gai The new contribution in terms of academic and theoretical Approach the principles of general accounting, the thesis interpret and introduces the model of the cost management accounting in Vietnam manufacturing factory following by analyzing the nature and the elements of this model The thesis focuses on analyzing the main elements of the model, the accounting methods, including classification expenses in respect of expense management accountant; estimations the norm and expenses; Construction costs in manufacturing factories; financial analysis in short term…These methods are tools in costs analysts, result in essential information for managers In addition, the thesis provide the experience from the cost management accounting principles at the developed countries from which designed the particular cost management accounting models for Vietnam manufacturing factories The conclusions and recommendations drawn from the thesis’s result From the survey of cost management accounting at Vietnam cement factories, the thesis presents the existences and the cause of these problems as well as the particular characteristics of Vietnam factories oriented basis of costs managements accounting in accordance with the Vietnam cement Producers The thesis has contributed the model with the following elements: the cost management accounting associated with the supports of modern technology such as ERP system and the particular technical and the methods applied in cost management accounting in terms of recognition, processing, analysis and providing essential information for managers in order to control and manage expense economically This model is contributed on the basis of promoting the advantages and preventing the disadvantages to help the managers control the activities of the factory as well as provide the rational decisions, achieve business objectives
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng việt nam LATS đại học kinh tế quốc dân , Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng việt nam LATS đại học kinh tế quốc dân , Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng việt nam LATS đại học kinh tế quốc dân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay