Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam LATS đại học kinh tế quốc dân

266 557 0
  • Loading ...
1/266 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 11:01

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án công trình nghiên cứu riêng Số liệu sử dụng Luận án trung thực Những kết Luận án chưa công bố công trình khoa học Tác giả Luận án Nguyễn Tố Tâm i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, PGS.TS Lê Thị Hoà – người hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn Tác giả suốt trình thực Luận án Tác giả xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình quý báu chuyên gia thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trình khảo sát, thu thập số liệu Tác giả xin cảm ơn công ty niêm yết thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian trả lời phiếu khảo sát Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Bộ môn Kiểm toán, Viện Kế toán – Kiểm toán – Trường Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp ý kiến sửa chữa Luận án, cảm ơn quý thầy cô Viện Đào tạo Sau đại học tạo điều kiện giúp đỡ Tác giả trình học tập Trường Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến đồng nghiệp Khoa Tài Kế toán – Trường Đại học Điện lực giúp đỡ, động viên suốt thời gian nghiên cứu Cuối cùng, Tác giả bày tỏ cảm ơn tới người thân gia đình: cha, mẹ, anh, chị, em, chồng động viên, khích lệ Tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận án Nguyễn Tố Tâm ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU .ix DANH MỤC HÌNH x CHƯƠNG 1- GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn Đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp Luận án .5 1.6 Kết cấu Luận án Kết luận chương CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC KIỂM SOÁT NHẰM TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 10 2.1 Tổ chức kiểm soát thông tin 10 2.1.1 Kiểm soát thông tin 10 2.1.2 Tổ chức kiểm soát thông tin 15 2.2 Chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết 15 2.2.1 Những tiêu chí phản ánh chất lượng thông tin kế toán tài 15 2.2.2 Yêu cầu chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết 21 2.2.3 Vai trò chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán 25 2.2.4 Một số nguyên nhân công ty niêm yết cung cấp thông tin kế toán tài chất lượng 27 iii 2.3 Tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết 31 2.3.1 Xác định nội dung tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài .32 2.3.2 Lượng hoá chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết 32 2.3.3 Tổ chức kiểm soát nội chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết 45 2.3.4 Tổ chức kiểm soát nhà nước chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết 61 Kết luận chương 73 CHƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 74 3.1 Nguồn liệu nghiên cứu 74 3.2 Phương pháp nghiên cứu định tính .75 3.2.1 Nghiên cứu tài liệu 75 3.2.2 Nghiên cứu tình hình thực tiễn 76 3.2.3 Phỏng vấn chuyên gia 77 3.2.4 Tổng hợp, phân tích 77 3.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng 78 3.3.1 Xây dựng giả thiết nghiên cứu mô hình nghiên cứu .78 3.3.2 Phương pháp khảo sát 80 3.3.3 Phân tích thống kê mô tả 82 3.3.4 Phương pháp hồi quy tương quan 83 Kết luận chương 83 CHƯƠNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 84 iv 4.1 Khái quát Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết 84 4.2 Thực trạng chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 88 4.2.1 Đánh giá khái quát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 88 4.2.2 Lượng hoá chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 95 4.3 Thực trạng tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 100 4.3.1 Đánh giá khái quát tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 100 4.3.2 Tổ chức kiểm soát nội chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 102 4.3.3 Tổ chức kiểm soát nhà nước chất lượng thông tin tài kế toán công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 111 Kết luận chương .117 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM SOÁT NHẰM TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 118 5.1 Phân tích kết nghiên cứu 118 5.1.1 Chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 118 5.1.2 Tổ chức kiểm soát nội mối liên hệ tổ chức kiểm soát nội chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 125 v 5.1.3 Tổ chức kiểm soát nhà nước mối liên hệ tổ chức kiểm soát nhà nước chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 131 5.2 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 133 5.2.1 Sự cần thiết tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội kiểm soát nhà nước 133 5.2.2 Quan điểm xây dựng giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 134 5.2.3 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 135 5.2.4 Điều kiện giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 145 Kết luận chương .148 CHƯƠNG - KẾT LUẬN .149 6.1 Về lý luận 149 6.2 Về phương pháp nghiên cứu .149 6.3 Về kết khảo sát, phân tích 150 6.4 Về giải pháp đề xuất 151 6.5 Giới hạn nghiên cứu đề nghị 151 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ .xi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO xii PHỤ LỤC xxii vi Phụ lục 01 – Bảng tổng quan lượng hoá theo thang đo tiêu chuẩn thông tin KTTC xxii Phụ lục 02 - Phiếu khảo sát chuyên gia xxviii Phụ lục 03 - Phiếu khảo sát xxx vii Phụ lục 04 - Tổng hợp ý kiến kiểm toán báo cáo tài công ty niêm yết phi tài giai đoạn 2008 – 2012 Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xl Phụ lục 05- Bảng thu thập lượng hoá chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết SGDCK TPHCM lvi Phụ lục 06 - Danh sách công ty niêm yết thuộc diện theo dõi đặc biệt (trích dẫn) lix Phụ lục 07 - Danh sách công ty niêm yết vi phạm công bố thông tin tài (trích dẫn) lx Phụ lục 08 - Bảng thu thập lượng hoá thành phần tổ chức KSNB ảnh hưởng tới chất lượng thông tin KTTC công ty niêm yết SGDCK TPHCM lxi Phụ lục 09 - Bảng thu thập lượng hoá ảnh hưởng tổ chức KSNN tới chất lượng thông tin KTTC công ty niêm yết SGDCK TPHCM lxiii vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích thuật ngữ BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban Giám đốc CFFF Conceptual Framework for financial reporting Khuôn khổ lý thuyết lập báo cáo tài COSO Committee of Sponsoring Organizations Hiệp hội tổ chức tài trợ CTNY Công ty niêm yết HĐQT Hội đồng quản trị IASB International Accounting Standards Board Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán quốc tế IFAC International Federation of Accountants Liên đoàn Kế toán quốc tế IFRS International Financial Reporting Standards Chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế KSNB Kiểm soát nội KSNN Kiểm soát Nhà nước KTNB Kiểm toán nội KTTC Kế toán tài PCAOB Public company accounting oversight board Ban Giám sát kiểm toán công ty đại chúng SEC U.S Securities and Exchange Commision Ủy ban chứng khoán Mỹ SGDCK TPHCM Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh TTCK Thị trường chứng khoán UBCK Ủy ban chứng khoán UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước VACPA Vietnamese Association of Certified Public Accountants Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Khái quát phương pháp, mô hình lượng hoá chất lượng thông tin KTTC nghiên cứu trước (theo Ferdy van Beest (2009) [72]) 33 Bảng 2.2 Lượng hoá tiêu chuẩn thông tin kế toán tài 42 Bảng 2.3 Các nhân tố sử dụng lượng hoá thành phần tổ chức KSNB 58 Bảng 2.4 Lượng hoá ảnh hưởng thành phần tổ chức kiểm soát nội 59 Bảng 4.1 Bảng thống kê số lượng CTNY SGDCK TPHCM giai đoạn 2008-2012 85 Bảng 4.2 Phân loại CTNY SGDCK TPHCM theo nhóm ngành tính đến ngày 31/12/2012 86 Bảng 4.3 Thống kê tỷ lệ loại ý kiến kiểm toán BCTC CTNY phi tài SGDCK TPHCM (2008 -2012) 89 Bảng 4.4 Nội dung ý kiến chấp nhận phần BCTC các CTNY phi tài SGDCK TPHCM (2008 -2012) 90 Bảng 4.5 Lượng hoá tiêu chuẩn chất lượng thông tin KTTC CTNY phi tài SGDCK TPHCM 95 Bảng 4.6 Lượng hoá chất lượng thông tin KTTC CTNY phi tài SGDCK TPHCM 100 Bảng 4.7 Lượng hoá thành phần tổ chức KSNB CTNY phi tài SGDCK TPHCM 102 Bảng 4.8 Lượng hoá tổ chức KSNB CTNY phi tài SGDCK TPHCM 105 Bảng 4.9 Ảnh hưởng tổ chức KSNB với chất lượng thông tin KTTC CTNY phi tài SGDCK TPHCM 106 Bảng 4.10 Mối tương quan tổ chức KSNB với chất lượng thông tin KTTC CTNY phi tài SGDCK TPHCM 107 x 3.3.2.2 Thu thập số liệu từ Phiếu khảo sát Bước mã hóa liệu: Mã hóa liệu phiếu khảo sát Bước khai báo liệu: Nhập liệu vào Bảng Excel (Phụ lục số 05, 08, 09) 3.3.3 Phân tích thống kê mô tả Thông qua phần mềm Eviews 3.3.4 Phương pháp hồi quy tương quan Luận án sử dụng phần mềm Eviews kiểm định mối liên hệ Kết luận chương Chương tổng hợp lại trình thực nghiên cứu, thu thập liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu sử dụng Luận án Phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng Luận án gồm: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu tình hình thực tế, phương pháp vấn chuyên gia, phương pháp tổng hợp phân tích Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng Luận án gồm phương pháp khảo sát, phương pháp thống kê phương pháp hồi quy tương quan qua phần mềm EViews 12 CHƯƠNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM SOÁT TỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT PHI TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 4.1 Khái quát Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết SGDCK TPHCM sàn giao dịch chứng khoán lớn Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2012 có 294 CTNY SGDCK TPHCM Việc công bố thông tin liên quan đến BCTC kiểm toán, CTNY tuân theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 4.2 Thực trạng kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 4.2.1 Đánh giá khái quát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam Chất lượng thông tin KTTC CTNY phi tài TTCK Việt Nam đánh giá qua báo cáo kiểm toán BCTC CTNY từ năm 2008 – 2012 đánh giá qua ý kiến kiểm toán viên (Phụ lục số 04) 4.2.2 Lượng hoá chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam Số liệu khảo sát chất lượng thông tin KTTC CTNY phi tài thuộc SGDCK TPHCM thu thập tổng hợp Phụ lục số 05 Số liệu thu thập qua khảo sát phân tích phần mềm Eviews cho thấy: Mức đánh giá trung bình chất lượng thông tin KTTC công ty khảo sát 4,07 (chất lượng tốt) với mức độ phân tán nhỏ 0,567, miền số liệu đánh giá từ 2,5 – 13 4.3 Thực trạng tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam 4.3.1 Đánh giá khái quát kiểm soát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam Qua khảo sát thực tế kiểm soát chất lượng thông tin định kỳ BCTC CTNY TTCK Việt Nam nay, thấy lên vấn đề sau: (1) Công bố thông tin BCTC chưa đầy đủ, theo quy định chế độ, chuẩn mực kế toán; (2) có chênh lệch đáng kể số liệu tài trước sau kiểm toán; (3) CTNY chưa chấp hành thời hạn công bố thông tin 4.3.2 Tổ chức kiểm soát nội chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam Dựa vào số liệu thu thập tổ chức KSNB CTNY phi tài SGDCK TPHCM, phân tích thống kê cho kết tổ chức KSNB đánh giá cao Sử dụng phần mềm EViews với liệu thu thập qua điều tra, kết lượng hoá cho thấy có mối tương quan tổ chức KSNB với chất lượng thông tin KTTC CTNY phi tài thuộc SGDCK TPHCM Ảnh hưởng tổ chức kiểm soát nội tới chất lượng thông tin kế toán tài chính: FAQ = 0,916 + 0,364.EC +0,113 AS + 0,238.CP + 0,076.Year -0,012.Capital - 0,08 HOSE (độ tin cậy lớn 95% môi trường kiểm soát có ảnh hưởng tới chất lượng thông tin KTTC) FAQ = 0,763+ 0,738.CS + 0,092.Year - 0,009.Capital - 0,092.HOSE tổ chức KSNB ảnh hưởng tích cực đến chất lượng thông tin KTTC với độ tin cậy lớn 95% Theo kết trên, số năm thành lập công ty không ảnh hưởng đến chất lượng thông tin KTTC Số vốn điều lệ thời gian niêm yết SGDCK TPHCM ý nghĩa 14 Thực kiểm định riêng mối tương quan môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin kế toán thủ tục kiểm soát tới chất lượng thông tin KTTC cho thấy mối tương quan chặt chẽ (1) Môi trường kiểm soát thành phần quan trọng định đến chất lượng thông tin KTTC (Prob < 5% hệ số β = 0,563) (2) Hệ thống thông tin kế toán tạo lập BCTC định phần chất lượng thông tin KTTC (Prob < 5% hệ số β = 0,513) (3) Thủ tục kiểm soát (Prob < 5% hệ số β = 0,584) 4.3.3 Tổ chức kiểm soát nhà nước chất lượng thông tin tài kế toán công ty niêm yết phi tài thị trường chứng khoán Việt Nam Các chủ thể KSNN gồm có: Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN, Uỷ ban giám sát quốc gia, SGDCK Bên cạnh quan chức không tham gia trực tiếp giám sát thông tin tài CTNY có ảnh hưởng định Kiểm toán Nhà nước Tổ chức hoạt động độc lập có ý nghĩa quản lý chất lượng kiểm toán BCTC CTNY Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) Lượng hoá tổ chức kiểm soát nhà nước chất lượng thông tin kế toán tài Về Tổ chức máy KSNN Theo kết thống kê, vai trò kiểm soát Uỷ ban giám sát quốc gia nhỏ (với mức trung bình 3,681 độ phân tán cao 1,131), ảnh hưởng SGDCK TPHCM lớn (với mức trung bình 4,521 độ phân tán thấp 0,608), tiếp sau UBCKNN (với mức trung bình 4,362 độ phân tán thấp 0,727) Và kết phân tích cho thấy ảnh hưởng tổ chức máy KSNN tới chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK Việt Nam cao với mức trung bình 4,139 mức độ phân tán thấp 0,684 Theo thống kê trên, chức hỗ trợ có ảnh hưởng tương đương giá trị bình quân ảnh hưởng chức hỗ trợ 15 KSNN tới chất lượng thông tin KTTC CTNY mức ảnh hưởng quan trọng 4,304 mức độ phân tán thấp 0,596 Về Thủ tục kiểm soát Nhà nước: Trong 69 phiếu trả lời có 15 ý kiến cho chế tài xử phạt với quản lý chất lượng thông tin KTTC chưa đảm bảo (chiếm tỷ lệ 21,7%) Lượng hoá ảnh hưởng tổ chức kiểm soát nhà nước chất lượng thông tin kế toán tài Theo kết phân tích cho thấy ảnh hưởng KSNN (thông qua tổ chức quản lý nhà nước) tới chất lượng thông tin KTTC CTNY lớn với hệ số β = 0,359 (đối với ảnh hưởng máy quản lý) hệ số β = 0,132 (đối với vai trò hỗ trợ) Những tác động vai trò hỗ trợ tổ chức KSNN không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng thông tin KTTC (do ảnh hưởng lớn máy quản lý) Các nhân tố khác quy mô thời gian niêm yết SGDCK TPHCM CTNY ý nghĩa chất lượng thông tin KTTC Kết luận chương Chương tổng hợp thực trạng chất lượng thông tin KTTC kiểm soát chất lượng thông tin KTTC CTNY giai đoạn 2008 - 2012 SGDCK TPHCM (theo Danh sách phân ngành năm 2012) thông qua ý kiến kiểm toán độc lập BCTC Chương trình bày kết thực khảo sát qua phiếu khảo sát (thu thập 69 phiếu đại diện 266 CTNY phi tài thuộc SGDCK TPHCM theo Danh sách phân ngành năm 2012) gồm thống kê mô tả tiêu chất lượng thông tin KTTC, ảnh hưởng tổ chức KSNB tổ chức KSNN đến chất lượng thông tin KTTC CTNY phi tài TTCK Việt Nam Kết ước lượng phần mềm EViews cho thấy kết mối tương quan tổ chức KSNB, KSNN tới chất lượng thông tin KTTC CTNY 16 5.1.1 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ NƯỚC NHẰM TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 5.1 Phân tích kết nghiên cứu Chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Qua tìm hiểu BCTC CTNY SGDCK TPHCM năm từ 2008 – 2012, Tác giả nhận thấy thông tin KTTC doanh nghiệp công bố thông tin tối thiểu theo yêu cầu BCTC Các CTNY trọng tới thông tin kế toán tuý, không trọng tới thông tin tài Kết khảo sát từ 69 công ty đại diện cho 266 CTNY phi tài thuộc SGDCK TPHCM cho thấy: Thông tin khả hoạt động liên tục CTNY đánh giá quan trọng Những thông tin bổ sung đánh giá quan trọng thứ hai Các CTNY chưa chấp hành đầy đủ chế độ kế toán chuẩn mực kế toán hành việc cung cấp thông tin KTTC qua BCTC (thể ý kiến ngoại trừ kiểm toán viên) Việc lựa chọn áp dụng sách kế toán phù hợp theo chế độ kế toán chuẩn mực kế toán hành đánh giá quan trọng việc đảm bảo chất lượng thông tin số liệu kế toán (theo số liệu khảo sát) Trên thực tế nhiều BCTC kiểm toán, công bố tồn nhiều sai lệch số liệu kế toán kỳ, báo cáo Theo kết nghiên cứu ý kiến kiểm toán viên độc lập BCTC CTNY ảnh hưởng định kinh tế đánh giá cao Theo kết khảo sát thuyết minh cho Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh trình bày rõ ràng đánh giá mức cao Nội dung thuyết minh BCTC tăng cường bổ sung phù hợp với thông lệ quốc tế 17 5.1.2 Số liệu khảo sát cho thấy yêu cầu thông tin so sánh với năm trước, điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC kỳ trước có ảnh hưởng đến số liệu kế toán năm tài hành, đánh giá lại ước tính công bố kế toán công ty năm tài đánh giá cao Yêu cầu kịp thời đòi hỏi chung công ty công bố thông tin KTTC, CTNY yêu cầu cấp thiết liên quan đến tính minh bạch thông tin, yêu cầu định kinh tế nhà đầu tư Tổ chức kiểm soát nội mối liên hệ tổ chức kiểm soát nội chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Theo kết khảo sát nội dung môi trường kiểm soát đánh giá cao tổ chức KSNB CTNY, trách nhiệm ban quản trị công ty lập BCTC hoạt động KSNB cho ảnh hưởng lớn 39/69 CTNY khảo sát có phận KTNB (theo Luật định phải xây dựng phận KTNB CTNY) Hệ thống kế toán cung cấp thông tin KTTC đảm bảo tính kịp thời cho trình đánh giá mức độ cao Trong tình hình hội nhập, đặc biệt với CTNY công việc lập BCTC hợp đòi hỏi nhân viên có trình độ Trong 69 CTNY thực khảo sát có 48 công ty (69,6%) ban hành Quy chế KSNB Hầu hết thủ tục kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kiểm soát đánh giá quan trọng Theo kết kiểm định cho thấy môi trường kiểm soát có ảnh hưởng lớn tiếp ảnh hưởng thủ tục kiểm soát cuối hệ thống thông tin kế toán tới chất lượng thông tin KTTC CTNY 18 5.1.3 Tổ chức kiểm soát nhà nước mối liên hệ tổ chức kiểm soát nhà nước chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Kết khảo sát cho thấy KSNN thông tin KTTC CTNY là: UBCKNN yêu cầu kiểm soát, phát lập biên xử lý sai phạm, nhiên không phép điều tra, khả tiếp cận gần CTNY công ty kiểm toán độc lập phép kiểm toán CTNY Uỷ ban giám sát tài xử lý sai phạm nhiên thực giám sát toàn thị trường vốn nên việc xử lý chưa sát Bộ Tài quan đưa yêu cầu kiểm soát thông tin KTTC CTNY UBCKNN trực thuộc Bộ Tài Kết nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tương quan chất lượng thông tin KTTC tổ chức KSNN việc nâng cao chất lượng thông tin KTTC gắn liền với việc hoàn thiện tổ chức KSNN chức tổ chức KSNN Nghiên cứu thiếu vắng quy định xử phạt hiệu thị trường ảnh hưởng đến chất lượng thông tin KTTC công ty 5.2 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 5.2.1 Sự cần thiết tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua hoàn thiện tổ chức kiểm soát Các giải pháp tăng cường chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK thông qua việc hoàn thiện tổ chức KSNB KSNN giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro thông tin tài công bố TTCK từ giảm thiểu rủi ro hệ thống 5.2.2 Quan điểm xây dựng giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Thứ nhất, kiểm soát nhằm cung cấp thông tin KTTC có chất lượng đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư 19 5.2.3 Thứ hai, đảm bảo tổ chức thành phần KSNB hiệu cung cấp thông tin KTTC có chất lượng cho bên quan tâm để định xác, kịp thời Thứ ba, đảm bảo quan chức phối hợp giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động công bố thông tin KTTC CTNY Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Nhóm giải pháp tổ chức kiểm soát nội Thứ nhất, hoàn thiện môi trường kiểm soát thông qua tạo dựng trách nhiệm việc lập báo cáo tài hoạt động kiểm soát nội công ty niêm yết thông qua vai trò Ban giám đốc CTNY cần quy định rõ ràng việc sai phạm ký xác nhận thông tin sai lệch, BGĐ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho thiệt hại công ty bị xử lý làm ảnh hưởng tới nhà đầu tư Thứ hai, hoàn thiện môi trường kiểm soát thông qua xây dựng phận kiểm toán nội có lực công ty niêm yết; thực lập báo cáo hoạt động kiểm toán nội Các CTNY cần tổ chức trì phận KTNB hiệu quả, tuân thủ Luật định Bộ phận KTNB phải có báo cáo quy trình rà soát lập trình bày BCTC CTNY Thứ ba, hoàn thiện thủ tục kiểm soát thông qua ban hành quy chế kiểm soát nội hiệu với thủ tục kiểm soát chi tiết quy trình kiểm soát cụ thể Trong quy chế KSNB thủ tục kiểm soát chi tiết hoá thủ tục kiểm soát cho quy trình kiểm soát cụ thể Thứ tư, hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán thông qua ban hành quy trình tổ chức công việc kế toán công ty niêm yết CTNY cần xây dựng quy trình kế toán cụ thể cho vị trí công việc Các CTNY thường xuyên rà soát quy trình kế toán xây dựng, quy trình lập trình bày BCTC đảm bảo tuân thủ chế độ chuẩn mực kế toán hành 20 Nhóm giải pháp tổ chức kiểm soát nhà nước Nhóm giải pháp chế độ, chuẩn mực kế toán Thứ nhất, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam – sở lập BCTC bổ sung hướng dẫn chế độ kế toán đảm bảo thống với hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế Bộ Tài cần nhanh chóng soạn thảo ban hành số chuẩn mực kế toán thiếu, như: Chuẩn mực “Phúc lợi nhân viên” (IAS 19), Chuẩn mực “Tổn thất tài sản” (IAS 36), Chuẩn mực “Thanh toán sở cổ phiếu” (IFRS2), Việc tăng cường sử dụng giá trị hợp lý trình bày BCTC nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài cho việc định kinh tế người quan tâm Thứ hai, điều chỉnh khác biệt chuẩn mực kế toán sách tài – sở đánh giá việc lập trình bày BCTC CTNY Quy định thống việc lập trình bày BCTC doanh nghiệp phải sở chuẩn mực kế toán sở chuẩn mực kế toán Thứ ba, tách biệt lập riêng Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu phù hợp với thông lệ quốc tế Thứ tư, tăng cường thông tin tài Thuyết minh BCTC Bổ sung thông tin thuyết minh BCTC khả hoạt động liên tục công ty, Bảng thích điều chỉnh số liệu diễn giải ngắn gọn làm nhà đầu tư quan tâm khác hiểu rõ Thứ năm, tăng cường chất lượng kiểm toán báo cáo tài công ty niêm yết Tăng cường chất lượng, uy tín công ty kiểm toán tạo điều kiện tăng cường chất lượng BCTC kiểm toán CTNY Do đó, kiểm soát chất lượng kiểm toán cần nâng cao Nhóm giải pháp tổ chức máy quản lý thủ tục kiểm soát nhà nước Thứ sáu, tăng cường chức máy quản lý nhằm giám sát chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thông qua SGDCK UBCKNN 21 5.2.4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) UBCKNN SGDCK cần đảm bảo việc xử lý nghiêm, kịp thời sai phạm thông tin Thứ bảy, tăng cường chức máy quản lý thông qua nâng cao quyền hạn kiểm soát thực thi xử lý sai phạm thông tin CTNY –thiết lập Vụ giám sát thực thi Thứ tám, tăng cường trì chế tài xử phạt vi phạm chất lượng thông tin KTTC CTNY Nâng cao đến trách nhiệm hình với vi phạm công bố thông tin nghiêm trọng Điều kiện giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Các giải pháp thiếu tính thực không đề cập đến điều kiện cần đủ trình thực gồm: Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cập nhật chuẩn mực kế toán; Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý chuyên nghiệp có lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp; Tăng cường chất lượng kiểm toán viên kiểm toán CTNY; Tăng cường hỗ trợ từ tổ chức nghề nghiệp độc lập – VACPA; Tăng cường phối hợp tổ chức quản lý nhà nước TTCCK; Tăng cường lực nghề nghiệp cho đội ngũ thực công việc kế toán – tài CTNY Kết luận chương Chương thực luận giải kết nghiên cứu có từ thống kê mô tả kiểm định mối tương quan thành phần nghiên cứu chương Từ làm để đưa giải pháp nhằm tăng cường chất lượng thông tin KTTC CTNY Chương đưa giải pháp hoàn thiện tổ chức KSNB CTNY giải pháp hoàn thiện tổ chức KSNN nhằm tăng cường chất lượng thông tin KTTC CTNY (phi tài chính) TTCK Việt Nam, với điều kiện thực 22 CHƯƠNG - KẾT LUẬN 6.1 Về lý luận Luận án hệ thống hoá lý luận chất lượng, chất lượng thông tin; kiểm soát kiểm soát thông tin, tiêu chuẩn hoá thông tin KTTC, nội dung tổ chức kiểm soát thông tin KTTC thông qua lượng hoá chất lượng thông tin KTTC CTNY, tổ chức KSNB KSNN tới chất lượng thông tin KTTC CTNY Luận án đưa sở lý luận tổ chức kiểm soát nội kiểm soát từ bên chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK 6.2 Về phương pháp nghiên cứu Tác giả thực thu thập liệu từ hai nguồn thứ cấp sơ cấp Nguồn liệu thứ cấp thông qua BCTC kiểm toán CTNY SGDCK TPHCM Nguồn liệu sơ cấp thông qua phiếu khảo sát CTNY, phiếu vấn chuyên gia Tác giả mạnh dạn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định mối tương quan tổ chức kiểm soát tới chất lượng thông tin KTTC CTNY Tác giả xác định thành phần ảnh hưởng lớn tổ chức kiểm soát tới chất lượng thông tin KTTC thông qua phương pháp thống kê phương pháp hồi quy tương quan (phân tích qua phần mềm Eviews) Từ đó, tác giả có sở đưa đề xuất tăng cường chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK thông qua tổ chức kiểm soát công ty kiểm soát từ phía nhà nước 6.3 Về kết khảo sát, phân tích Luận án thực khảo sát 266 CTNY phi tài (trong tổng số 282 theo danh sách phân ngành năm 2012) SGDCK TPHCM Kết chất lượng thông tin KTTC CTNY đánh giá tốt Kết thống kê kiểm định cho thấy giả định đưa hợp lý mối liên hệ tổ chức kiểm soát với chất lượng thông tin KTTC Môi trường kiểm soát khẳng định có ảnh hưởng tới tổ 23 chức KSNB CTNY ảnh hưởng tới chất lượng thông tin KTTC CTNY 6.4 Về giải pháp đề xuất Trên sở phân tích thực trạng, kết thống kê, kiểm định, Luận án đưa 12 đề xuất tổ chức kiểm soát (KSNB KSNN) nhằm tăng cường chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK Việt Nam với điều kiện thực 6.5 Giới hạn nghiên cứu đề nghị Luận án chưa đề cập nhiều đến tổ chức kiểm toán độc lập tham gia trình kiểm soát thông tin KTTC CTNY Việc tiếp cập tổ chức KSNB theo cách tiếp cận truyền thống (gồm thành phần: Môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin kế toán thủ tục kiểm soát) Luận án chưa đề cập đến việc khảo sát KSNB theo quan điểm đánh giá rủi ro COSO Phạm vi nghiên cứu dừng SGDCK TPHCM chưa bao gồm SGDCK Hà Nội Trong mô hình nghiên cứu chưa nghiên cứu toàn diện ảnh hưởng cấu ngành tới chất lượng thông tin KTTC ảnh hưởng chéo KSNB KSNN Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng trình nghiên cứu, mạnh dạn áp dụng phương pháp nghiên cứu song Luận án tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp nhà khoa học để Luận án hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! 24 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán Phân tích) Mã số: 62.34.03.01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tố Tâm Mã NCS: NCS31.69KT Người hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa Người hướng dẫn : PGS.TS Lê Thị Hòa Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Những đóng góp mặt lý luận Luận án Luận án hình thành giả thiết mô hình nghiên cứu ảnh hưởng tổ chức kiểm soát tới chất lượng thông tin kế toán tài (KTTC) công ty niêm yết (CTNY) thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dựa sở lý thuyết tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin Tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin bao gồm: Lượng hóa đối tượng kiểm soát (chất lượng thông tin KTTC), tổ chức kiểm soát nội (KSNB) với vai trò tự thân CTNY tổ chức kiểm soát nhà nước (KSNN) với vai trò giám sát, hỗ trợ nhằm tăng cường chất lượng thông tin KTTC CTNY Những phát hiện, đề xuất rút từ kết nghiên cứu Luận án (1) Trên sở lý thuyết mối liên hệ tổ chức KSNB đến chất lượng thông tin KTTC CTNY, Tác giả thực khảo sát CTNY SGDCK TPHCM để đánh giá chất lượng thông tin KTTC ảnh hưởng tổ chức KSNB tới chất lượng thông tin KTTC Từ liệu thu thập được, Tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để lượng hóa ảnh hưởng thành phần tổ chức KSNB tới chất lượng thông tin KTTC phát hiện: Môi trường kiểm soát có ảnh hưởng lớn nhất, thủ tục kiểm soát có ảnh hưởng thứ hai cuối ảnh hưởng hệ thống thông tin kế toán tới chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK Việt Nam (2) Trên sở lý thuyết mối liên hệ tổ chức KSNN đến chất lượng thông tin KTTC CTNY, Luận án sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để lượng hóa liệu thu thập từ CTNY SGDCK TPHCM, xác định ảnh hưởng KSNN đến chất lượng thông tin KTTC phát hiện: Ảnh hưởng tổ chức máy quản lý nhà nước đến chất lượng thông tin KTTC xếp theo thứ tự giảm dần: SGDCK TPHCM, UBCKNN, Bộ Tài chính, chức hỗ trợ tổ chức quản lý KSNN ảnh hưởng tới chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK Việt Nam (3) Từ kết khảo sát kết hợp với vấn sâu chuyên gia, phân tích thực tế, Luận án đề xuất hai nhóm giải pháp chính: Thứ nhất, hoàn thiện tổ chức KSNB nhằm tăng cường chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK Việt Nam, cần: Tăng cường nhận thức trách nhiệm, lực lập BCTC ban quản trị CTNY; CTNY trì phận kiểm toán nội (KTNB) hiệu quả, lập báo cáo hoạt động KTNB, hoàn thiện quy chế KSNB, quy trình công tác kế toán CTNY Thứ hai, hoàn thiện tổ chức KSNN nhằm tăng cường chất lượng thông tin KTTC CTNY TTCK Việt Nam, cần: Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán; thống khác biệt sách tài chuẩn mực kế toán sở lập trình bày báo cáo tài (BCTC) CTNY; thiết lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu CTNY, bổ sung thêm thông tin Thuyết minh BCTC; tăng cường chất lượng kiểm toán BCTC CTNY; tăng cường chế tài xử phạt vi phạm chất lượng thông tin KTTC CTNY; thành lập Vụ giám sát thực thi thuộc UBCKNN Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa Nguyễn Tố Tâm [...]... hưởng của tổ chức kiểm soát tới chất lượng thông tin KTTC của CTNY Chương 5 – Phân tích kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương này giới thiệu về giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin KTTC của CTNY trên TTCK Việt Nam dựa trên kết... về tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin KTTC của CTNY Những lý thuyết về kiểm soát, tổ chức kiểm soát, thông tin của CTNY, chất lượng thông tin KTTC của CTNY, vai trò của kiểm soát thông tin KTTC của CTNY được đề cập trong chương Từ đó nội dung tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin KTTC của CTNY được xác định gồm: Lượng hóa chất lượng thông tin KTTC của CTNY, tổ chức KSNB tới chất lượng thông tin. .. tin KTTC của các CTNY phi tài chính trên TTCK Việt Nam CHƯƠNG 2- CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC KIỂM SOÁT NHẰM TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2.1 Tổ chức kiểm soát thông tin 2.1.1 Kiểm soát thông tin 2.1.1.1 .Kiểm soát trong quản lý Quản lý luôn được nhìn nhận là hoạt động quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã... - Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tổ chức kiểm soát đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương này trình bày về kết quả khảo sát và phân tích kết quả khảo sát về tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin KTTC của các CTNY phi tài chính tại SGDCK TPHCM Nội dung chương này đề cập về thực trạng chất lượng thông tin KTTC CTNY trên TTCK Việt. .. ngoài – kiểm soát của nền kinh tế Kiểm soát bên ngoài gồm kiểm soát của nhà nước (KSNN), kiểm soát của kiểm toán độc lập, kiểm soát của hiệp hội đầu tư và kiểm soát của công chúng Trong đó, sự nắm bắt và điều tiết của chính phủ - KSNN có ảnh hưởng lớn đến chất lượng thông tin KTTC các công bố của CTNY Do đó, cách thức tổ chức kiểm soát chất lượng thông tin KTTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam phải... cầu thông tin KTTC của CTNY sẽ đảm bảo chất lượng thông tin, giúp thúc đẩy TTCK hoạt động có hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động của thị trường, của các nhà đầu tư và nền kinh tế quốc dân 2.2.3 Vai trò của chất lượng thông tin kế toán tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thông tin KTTC (gồm thông tin tài chính và số liệu kế toán) thông qua hệ thống BCTC là cơ sở để các nhà... bạch thông tin tài chính của CTNY trên TTCK, hay mối liên hệ giữa quản trị công ty với chất lượng thông tin KTTC, hay một khía cạnh tác động của KSNN tới chất lượng thông tin KTTC Tuy nhiên những nghiên cứu trên chưa đề cập đến sự tác động toàn diện của tổ chức kiểm soát tới chất lượng thông tin KTTC Do đó, đề tài Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin KTTC của các CTNY trên. .. của các CTNY trên TTCK Việt Nam Cụ thể, Luận án nghiên cứu các nhân tố của KSNB và KSNN có ảnh hưởng đến chất lượng thông tin KTTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam, từ đó đưa ra những đề xuất hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng thông tin KTTC của các CTNY này CTNY trên TTCK gồm CTNY phi tài chính và CTNY tài chính Các công ty tài chính (như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, tổ chức. .. TTCK Việt Nam (4) Đánh giá thực trạng chất lượng thông tin KTTC và tổ chức kiểm soát tới chất lượng thông tin KTTC của CTNY (5) Đề xuất các giải pháp tăng cường chất lượng thông tin KTTC của CTNY thông qua hoàn thiện tổ chức KSNB của CTNY và KSNN đối với CTNY Luận án đề cập đến những quy định và môi trường lập BCTC đặc thù ở Việt Nam cũng như những quy định về công bố thông tin tài chính của các CTNY trên. .. cứ vào đặc trưng của thông tin (mục 2.1.1.2), chất lượng thông tin phải được lượng hóa phù hợp với đặc tính của thông tin và kiểm soát thông tin để đảm bảo chất lượng thông tin từ nơi phát thông tin tới nơi nhận thông tin 2.2.1.2.Tiêu chuẩn hóa thông tin kế toán tài chính Trong thực tế, thông tin KTTC phục vụ cho quyết định đầu tư của những thành phần tham gia thị trường Thông tin tài chính thực sự có
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam LATS đại học kinh tế quốc dân , Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam LATS đại học kinh tế quốc dân , Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam LATS đại học kinh tế quốc dân , CHƯƠNG 1- GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2- CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC KIỂM SOÁT NHẰM TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, Chất lượng thông tin, Hậu quả do cung cấp thông tin KTTC kém chất lượng của các CTNY, Môi trường kiểm soát, Các thủ tục kiểm soát, Kinh nghiệm kiểm soát công bố thông tin KTTC của Mỹ, Dữ liệu sơ cấp:, Tổ chức kiểm soát nhà nước ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tài chính các công ty niêm yết, CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, Chất lượng BCTC qua các các ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần, Chất lượng BCTC qua các ý kiến chấp nhận toàn phần có đoạn nhận xét, Kiểm định ảnh hưởng của thủ tục kiểm soát tới chất lượng thông tin kế toán tài chính, Về tiêu chuẩn thông tin đúng kỳ, Thủ tục kiểm soát, Nhóm giải pháp về chế độ, chuẩn mực kế toán, Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy quản lý và thủ tục kiểm soát nhà nước, Kết luận chương 5, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 01 – Bảng tổng quan lượng hoá theo thang đo các tiêu chuẩn thông tin KTTC, Phụ lục 03 - Phiếu khảo sát, Phụ lục 04 - Tổng hợp ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết phi tài chính trong giai đoạn 2008 – 2012 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Phụ lục 05- Bảng thu thập lượng hoá chất lượng thông tin kế toán tài chính các công ty niêm yết trên SGDCK TPHCM, Phụ lục 07 - Danh sách các công ty niêm yết vi phạm công bố thông tin tài chính (trích dẫn), Phụ lục 09 - Bảng thu thập lượng hoá ảnh hưởng của tổ chức KSNN tới chất lượng thông tin KTTC các công ty niêm yết trên SGDCK TPHCM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay