Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện nuôi trồng tới khả năng tạo quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

62 386 1
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ VĂN HƢỚNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG TỚI KHẢ NĂNG TẠO QUẢ THỂ CỦA NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO Cordyceps militaris KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ ngành: Công nghệ Sinh học Khoa : CNSH - CNTP Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên – năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ VĂN HƢỚNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG TỚI KHẢ NĂNG TẠO QUẢ THỂ CỦA NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO Cordyceps militaris KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ ngành : Công nghệ Sinh học Lớp : K44 – CNSH Khoa : CNSH - CNTP Khóa học : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Dương Văn Cường ThS Bùi Tuấn Hà i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm, thời gian thực tập em tiến hành thực đề tài “Đánh giá ảnh hƣởng điều kiện nuôi trồng tới khả tạo thể nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris” Kết thúc thời gian thực tập Phòng Sinh học Phân tử - Viện Khoa học Sự sống – Đại học Thái nguyên, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Để đạt kết ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm thầy cô giáo Khoa tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Dương Văn Cường, thầy giáo Bùi Tuấn Hà, kĩ sư Ma Thị Trang kĩ sư Vũ Hoài Nam tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn em thời gian thực đề tài Cuối cùng, em xin cám ơn gia đình tạo điều kiện vật chất tốt chỗ dựa tinh thần cho em trình thực tập; cảm ơn bạn bè giúp đỡ em thời gian vừa qua Mặc dù thân cố gắng thời gian thực đề tài có hạn nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy cô bạn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Hà Văn Hƣớng ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Thành phần hóa học chủ yếu hai loài Đông trùng hạ thảo quan trọng Bảng 3.1: Thiết bị, dụng cụ hóa chất 19 Bảng 3.2: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khác đến khả sinh trưởng sợi nấm 23 Bảng 3.3: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khác đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 23 Bảng 3.4: Nghiên cứu ảnh hưởng bột nhộng tằm đến khả sinh trưởng sợi nấm 24 Bảng 3.5: Nghiên cứu ảnh hưởng bột nhộng tằm đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 25 Bảng 3.6: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 26 Bảng 4.1: Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khác đến khả sinh trưởng sợi nấm 28 Bảng 4.2: Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khác đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh 30 Bảng 4.3: Kết nghiên cứu ảnh hưởng bột nhộng tằm đến khả sinh trưởng sợi nấm 34 Bảng 4.4: Kết nghiên cứu ảnh hưởng bột nhộng tằm đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 36 Bảng 4.5: Kết nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 40 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris Hình 3.1: Sơ đồ quy trình nuôi cấy nấm Đông trùng hạ thảo 21 Hình 4.1 Đặc điểm hình thái hệ sợi, mật độ hệ sợi công thức môi trường A, môi trường B, môi trường C sau 10 ngày cấy giống 29 Hình 4.2.: Đặc điểm hình thái, chiều dài thể nấm công thức môi trường khác 31 Hình 4.3: Nấm Cordyceps militaris nuôi trồng môi trường A, môi trường B, Môi trường C 32 Hình 4.4: Đặc điểm hình thái hệ sợi, mật độ hệ sợi công thức với tỉ lệ % nhộng tằm khác sau ngày cấy giống 35 Hình 4.5 Đặc điểm hình thái, chiều dài thể nấm công thức tỉ lệ phần trăm bột nhộng tằm khác 37 Hình 4.6 Ảnh hưởng tỉ lệ bột nhộng tằm đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh họ 38 Hình 4.7 : Đặc điểm hình thái, chiều dài thể nấm công thức nhiệt độ khác 41 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BE : Biological Efficiency CS : Cộng CT : Công thức CV : Coeficient of Variation Duncan : Duncan’s Multiple Range Test-DMRT Đ/c : Đối chứng ĐTHT : Đông trùng hạ thảo LSD : Least Singnificant Difference Test MTN : Môi trường NAA : α-Naphthalene acetic acid v MỤC LỤC Trang Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa lý thuyết 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Tên gọi Đông trùng hạ thảo 2.1.2 Sơ lược lịch sử nghiên cứu phân loại Đông trùng hạ thảo 2.1.3 So sánh loài ĐTHT Cordyceps sinensis Cordyceps militaris 2.1.4 Thị trường giá 10 2.2 Nghiên cứu giá trị dược liệu nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris 11 2.2.1 Giá trị dược liệu theo y học cổ truyền Đông Á 11 2.2.2 Giá trị dược liệu theo y học đại 12 2.2 Tình hình nghiên cứu nuôi trồng nấm Cordyceps militaris nước 14 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nuôi trồng nấm Cordyceps militaris giới 14 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nuôi trồng nấm Cordyceps militaris nước 16 vi Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng 19 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.1.3 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 20 3.2.1 Địa điểm tiến hành nghiên cứu 20 3.2.2.Thời gian tiến hành nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 3.4.2.1 Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khác đến khả sinh trưởng sợi nấm, hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 22 3.4.2.2 Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng bột nhộng tằm đến khả sinh trưởng sợi nấm, hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 23 3.4.2.3 Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 25 3.4.3 Chỉ tiêu theo dõi 26 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Ảnh hưởng môi trường khác đến khả sinh trưởng sợi nấm, hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 28 vii 4.1.1 Ảnh hưởng môi trường khác đến khả sinh trưởng sợi nấm 28 4.1.2 Ảnh hưởng môi trường khác đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 30 4.2 Ảnh hưởng bột nhộng tằm đến khả sinh trưởng sợi nấm, hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 33 4.2.1 Ảnh hưởng bột nhộng tằm đến khả sinh trưởng sợi nấm 33 4.2.2: Ảnh hưởng bột nhộng tằm đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 36 4.3 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 39 4.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 39 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) tên khoa học Cordyceps loài nấm ký sinh số loài côn trùng Vào mùa Đông nấm xâm nhiễm, ký sinh vào thể côn trùng Đến mùa Hè, hệ sợi nấm phát triển thành nấm nhú lên khỏi mặt đất gốc dính liền vào thân sâu Chính mà nấm có tên gọi Đông trùng hạ thảo, có nghĩa mùa đông côn trùng, mùa hạ cỏ Từ y học cổ truyền Trung Hoa y học đại nước phát triển Mỹ, châu Âu công nhận giá trị dược lý ĐTHT Loài nấm Cordyceps militaris loài thuộc họ Cordyceps, thể nấm có hàm lượng hoạt chất có hoạt tính sinh học như: Cordycepin (3'-deoxyadenosine) chất tương tự nucleoside có hoạt tính sinh học bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, kháng u, hoạt động kháng virus [9],[ 38] Kim et al (2006) chứng minh cordycepin có khả ức chế dependently collagen, chất gây tượng kết tập tiểu cầu dẫn đến tượng vỡ mảng xơ vữa động mạch vành [18] Adenosine cho có tác dụng điều hòa miễn dịch, bảo vệ tim mạch Mannitol Cordyceps militaris có chức hoạt tính sinh học, lợi tiểu, chống chứng ho máu [25] Superoxide dismutise để phòng ngừa điều trị xuất huyết não, viêm loét, loại bỏ tình trạng viêm, loạn nhịp tim, phù nề, nhiễm độc, bệnh thấp khớp, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp, tổn thương xạ, nhiễm độc thuyên tắc Đông trùng hạ thảo có chứa nhiều loại vitamin (trong 100g đông trùng hạ thảo có 0,12 g vitamin B12; 29,19 mg vitamin A; 116,03 mg vitamin C, có vitamin B2 (riboflavin), vitamin E, vitamin K ) có khoảng 25 - 30 % protein 39 Khi quan sát kết thí nghiệm nhận thấy chiều dài thể suất sinh học BE có biến thiên, tăng dần từ tỉ lệ bột nhộng tằm mức 0% đến 2% bắt đầu giảm tỉ lệ 3% bột nhộng tằm Kết giải thích sau: Môi trường A chọn môi trường phù hợp nhất, giải thích phần kết nội dung hàm lượng nitơ cao làm chậm trình sinh trưởng hệ sợi trình biệt hóa hình thành thể Hơn theo Gao cs (2000) peptone bổ sung nitơ bột nhộng tằm yếu tố bổ sung nitơ [14] Vì kết hợp môi trường A với tỉ lệ phần trăm bột nhộng tằm làm tăng hàm lượng nitơ Khi bổ sung tới tỉ lệ 3% bột nhộng tằm tương đương 30 g/lít môi trường hệ sợi bắt đầu phát triển chậm hơn, thời gian hình thành mầm thể lâu dẫn tới suất sinh học thấp so với tỉ lệ bột nhộng tằm 2% 4.3 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học 4.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học Theo nhiều nghiên cứu nhiệt độ xác định yếu tố quan trọng việc kích thích hình thành thể [16] Để xác định ảnh hưởng nhiệt độ không khí đến việc hình thành phát triển thể, thiết lập công thức nhiệt độ nuôi nấm khác 20oC, 20 – 25oC (12 chiếu sáng nhiệt độ đạt 25oC, 12 lại nhiệt độ đạt 20oC), 25oC 30oC [31] Nấm cấy môi trường hỗn hợp trải qua giai đoạn ươm sợi đưa vào nhiệt độ nuôi khác nhau, độ ẩm 80%, cường độ chiếu sáng 500 lux, chiếu sáng 12 giờ/ngày Thời gian hình thành mầm thể, chiều dài thể, suất sinh học BE, đặc điểm hình thái phát triển mầm thể công thức nhiệt độ trình bày bảng 4.5 40 Bảng 4.5: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học CT Nhiệt độ o ( C) TG hình thành mầm Chiều dài thể ( ngày) (mm) BE (%) Đặc điểm hình thái phát triển mầm thể 20 16,30a 44,10c 8,14c Đỉnh nhọn, màu vàng cam, hướng quang mạnh 20 -25 15,4b 54,77a 10,85a Đỉnh nhọn, màu vàng cam, hướng quang mạnh 25 16,30a 46,97b 9,47b Đỉnh nhọn, màu vàng cam, hướng quang mạnh 30 16,5a 38,53d 7,1d Đỉnh nhọn, màu vàng cam, hướng quang mạnh CV% 1,7 1,4 2,4 LSD05 0,53 1,20 0,4 Bảng 4.5 cho thấy công thức nhiệt độ, hệ sợi nấm Cordyceps militaris phát triển hình thành thể Quả thể nấm có đỉnh nhọn, màu vàng cam, hướng quang mạnh Tuy công thức nhiệt độ khác thể hình thành, thời gian hình thành mầm thể, chiều dài thể suất sinh học BE có khác Xét tiêu chí ta thấy: Đối với thời gian hình thành mầm thể, giá trị LSD05 = 0,53 công thức nhiệt độ 20oC, 25oC, 30oC có sai khác ý nghĩa Công thức nhiệt độ 20 - 25oC (12 chiếu sáng nhiệt độ đạt 25oC, 12 lại nhiệt độ đạt 20oC) sai khác có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% Công thức nhiệt độ 20 - 25oC cho thời gian hình thành mầm thể ngắn sớm nhất, trung bình 15,44 ngày kể từ ngày cấy giống Các công thức nhiệt độ 20oC, 25oC có thời gian hình thành mầm thể trung bình 16,30 ngày, 41 công thức nhiệt độ 30oC có thời gian hình thành mầm thể trung bình ngày 16,5 ngày Hình 4.7 : Đặc điểm hình thái, chiều dài thể nấm công thức nhiệt độ khác Đối với tiêu chí chiều dài thể, với giá trị LSD05 = 1,20 công thức thí nghiệm có sai khác có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% Công thức nhiệt độ 20 - 25oC có chiều dài thể trung bình dài nhất, chiều dài trung bình đạt 54,77 mm Công thức nhiệt độ 30oC có chiều dài thể trung bình ngắn nhất, chiều dài trung bình đạt 38,53 mm Hai công thức lại đạt chiều dài trung bình 44,10 mn công thức nhiệt 20oC 46,97 mm công thức 25oC Đối với suất sinh học BE, với giá trị LSD05 = 0,4 công thức thí nghiệm khác có sai khác có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% Công thức nhiệt độ 20 - 25oC cho suất sinh học BE trung bình cao đạt 10,85% Công thức nhiệt độ 30oC cho suất sinh học BE trung bình thấp đạt 7,1% Hai công thức nhiệt độ 20oC 25oC đạt suất BE trung bình 8,14% 9,47% 42 a, CT 1: 20oC b, CT 2: 20 -25oC c, CT 3: 25oC d, CT 4: 30oC Hình : Nấm Cordyceps militaris đƣợc nuôi trồng công thức nhiệt độ khác Quan sát hình dạng thể nấm Cordyceps militaris sau khoảng 45 -50 ngày nuôi cấy điều kiện nhiệt độ khác nhau, nhận thấy công thức nhiệt độ 20 - 25oC (12 chiếu sáng nhiệt độ đạt 25oC, 12 lại nhiệt độ đạt 20oC) thể mập, dài Như nghiên cứu tìm nhiệt độ thích hợp cho hình thành phát triển mầm thể nhiệt độ 20 - 25oC (12 chiếu sáng nhiệt độ đạt 25oC, 12 lại nhiệt độ đạt 20oC) Kết nghiên cứu phù hợp với công trình nghiên cứu trước nghiên cứu trước Nghiên cứu Hung cs (2009) nhiệt độ thấp mức từ 15oC đến 20oC không thuận lợi cho việc nuôi trồng hầu hết chủng nấm Cordyceps militaris, nhiệt độ 30oC gây tượng ức chế sinh tưởng, kết nghiên cứu chứng minh nhiệt độ từ 20 đến 25oC nấm phát triển tốt, 25oC nhiệt độ thích hợp [16] Theo Tuli cs (2014) nhiệt độ tối ưu cho sản xuất Cordyceps tìm thấy 20 - 25ºC [31] 43 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu rút số kết luận sau: - Môi trường A (Glucose 40g/l, peptone 5g/l, MgSO4.7H2O 1,5g/l, K2HPO4 1,5g/l, NAA 1mg/l) môi trường phù hợp cho sinh trưởng sợi nấm, hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học Với thời gian hệ sợi phát triển kín chất ngắn trung bình 10,3 ngày, thời gian hình thành mầm thể ngắn trung bình 15,37 ngày, chiều dài thể đạt trung bình 39,07mm, suất sinh học BE trung bình đạt 5,92% - Tỉ lệ 2% bột nhộng tằm phù hợp cho sinh trưởng sợi nấm, hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học Với thời gian hệ sợi phát triển kín chất ngắn trung bình 8,7 ngày, thời gian hình thành mầm thể ngắn trung bình 15,67 ngày, chiều dài thể đạt trung bình 55,33mm, suất sinh học BE trung bình đạt 11,93% - Nhiệt độ 20 - 25oC (12 chiếu sáng nhiệt độ đạt 25oC, 12 lại nhiệt độ đạt 20oC) nhiệt độ thích hợp hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học Với thời gian hình thành mầm thể ngắn trung bình 15,44 ngày, chiều dài thể đạt trung bình 54,44mm, suất sinh học BE trung bình đạt 10,85% 5.2 Đề nghị - Tiếp tục nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển nấm độ ẩm, pH môi trường, cường độ chiếu sáng để tối ưu hóa quy trình nuôi cấy nấm môi trường nhân tạo - Đánh giá chất lượng thể Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris nuôi trồng nhân tạo thông qua việc xác định hàm lượng thành phần sinh hóa, hoạt chất sinh học làm sở để ứng dụng giống nấm vào thực tiễn sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Trịnh Tam Kiệt (1996), Danh lục nấm lớn Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Tất Lợi (1977), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr.1166-1172 Hoàng Khánh Toàn (2009), 70 mươi thuốc phòng chống bệnh tật, Quân đội nhân dân, Hà Nội, 286 Phạm Quang Thu (2009), "Điều tra phát nấm Nhộng trùng hạ thảo Cordyceps nutans pat phân bố khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử - Sơn Động - Bắc Giang", Tạp trí nông nghiệp phát triển nông thôn, tr 91-94 Phạm Quang Thu (2009), "Phát nấm Nhộng trùng hạ thảo Cordyceps gunni (Berk.)Berk vườn quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc", Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 6, tr 96-99 Phạm Quang Thu Nguyễn Mạnh Hà (2009), "Phát nấm Nhộng trùng hạ thảo Cordyceps militaris (L.:FR.)LINK vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai", Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Phạm Thị Thuỳ (2010), Nghiên cứu phát triển nguồn nấm Beauveria Metarhizium để ứng dụng phòng trừ sâu hại trồng, rừng phát nguồn nấm Cordyceps sp làm thực phẩm chức cho người, Báo cáo Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam, Hà Nội Lê Văn Vẻ, Trần Thu Hà Nguyễn Thị Bích Thùy (2015), "Bước đầu nghiên cứu công nghệ nuôi trồng Nhộng trùng thảo ( Cordyceps militaris L.ex Fr.) Việt Nam", Tạp chí Khoa học Và Phát triển 2015 13(3), tr 445-454 II Tiếng Anh Ahn YJ, Park SJ Lee SG (2000), "Cordycepin: selective growth inhibitor derived from liquid culture of Cordyceps militaris against Clostridium spp", J Agric Food Chem 48(7), tr 2744-8 10 Cui DJ (2014), "Biotechnological production and applications of Cordyceps militaris a valued traditional Chinese medicine", Critical Reviews in Biotechnology 35(4) 11 Dai JJ, Fan T Wu CH (2007), "Summarization of the study on the artificial cultivation of Cordyceps militaris Link", J Anhui Agric Sci 35, tr 5469– 5471 12 Das SK, Masuda M Sakurai A (2010), "Medicinal uses of themushroom Cordyceps militaris: current state and prospects", Fito-terapia 81, tr 961968 13 Dong Jian Cui (2014), "Biotechnological production and applications of Cordyceps militaris a valued traditional Chinese medicine", Critical Reviews in Biotechnology 35(4), tr 1-10 14 Gao XH, Wu W Qian GC (2000), "Study on influences of abiotic factors on fruitbody differentiation of Cordyceps militaris", Acta Agric Shanghai 16(93 -98) 15 Gu YX, Wang ZS Li SX (2007), "Effect of multiple factors on accumulation of nucleosides and bases in Cordyceps militaris", Food Chem 102, tr 1304-1309 16 Hung L T, Keawsompong S Hanh V T (2009), "Effect of Temperature on Cordycepin Production in Cordyceps militaris", Thai Journal of Agricultural Science 42(4), tr 219-255 17 Imazeki, Rokuya Yoshio Otani (1988), Fungi of Japan, Yam-kei, Japanese, tr.501-503 18 Kim HG, Shrestha B Lim SY (2006), "Cordycepin inhibits lipopolysaccharide-induced inflammation by the suppression of NF-kappaB through Akt and p38 inhibition in RAW 264.7 macrophage cells", Eur J Pharmacol 545, tr 192-9 19 Kim Jae-Sung, Yingai Jin John J Lemasters (2006), "Reactive oxygen species, but not Ca2+ overloading, trigger pHand mitochondrial permeability transition-dependent death of adult rat myocytes after ischemia-reperfusion ", Am J Physiol Heart Circ Physiol 290, tr 2024-2034 20 Klaunig J E Kamendulis L M (2004), "The role of oxidative stress in carcinogenesis", Annu Rev Pharmacol Toxicol 44, tr 239-267 21 Khan MA, Tania M Zhang DZ (2010), "Cordyceps mushroom: apotent anticancer nutraceutical", Open Nutraceuticals J 3, tr 179-183 22 Leatherdale D (1970), "The arthropod hosts of entomogenuos fungi in Britain", Entomaphaga 15(419-435) 23 Lee H, Kim YJ Kim HW (2006), "Induction of apoptosis by Cordyceps militaris through activation of caspase-3 in leukemia HL60 cells", Biol Pharm Bull 29(4), tr 670-674 24 Li SP, Song ZH Dong TT (2004), "Distinction of water-soluble constituents between natural and cultured Cordyceps by capillary electrophoresis", Phytomedicine 11(684-690) 25 Li SP, Yang FQ Tsim KWK (2006), "Quality control of Cordyceps sinensis, a valued traditional Chinese medicine", J Pharmaceut Biomed 41, tr 157184 26 Liao Y cộng (2015), "Cordycepin induces cell cycle arrest and apoptosis by inducing DNA damage and up-regulation of p53 in Leukemia cells", Cell Cycle 14(5), tr 761-671 27 Russell R Paterson M (2008), "Cordyceps - a traditional Chinese medicine and another fungal therapeutic bio-factory", Phytochemistry 69, tr 1469 1495 28 Sung G-H, Hywel-Jones NL Sung J-M (2007), "Phylogenetic classification of Cordyceps and the clavicipitaceous fungi", Studies in Mycology 57, tr 5-59 29 Sung Jae-Mo (2004), "Cordyceps diversity and its preservation in Korea", Inoculum - Supplement to My cologia, tr 1-3 30 Ting-chi Wen cộng (2014), "Optimization of Solid-state Fermentation for Fruiting Body Growth and Cordycepin Production by Cordyceps militaris", Chiang Mai J 41, tr 858-872 31 Tuli H S, Anil K Sharma Sardul Singh (2014), "Optimization of fermentation conditions for cordycepin production using Cordyceps militaris 3936", Journal of Biological and Chemical Sciences 1(1), tr 35-47 32 WINKLER DANIEL (2008), "Yartsa Gunbu (Cordyceps sinensis) and the Fungal Commodification of Tibet’s Rural Economy", Economic Botany 62(3), tr 291–305 33 WONGSA P, TASANATAI K WATTS (2005), "Isolation and in vitro cultivation of the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis", Mycological Research 109(8), tr 936-940 34 Yoo HS, SHIN JW CHO JH (2004), "Effects of Cordyceps militaris extract on angiogenesis and tumor growth", Acta Pharmacol 25(5), tr 657-665 35 Yue DC, Yang YP Wang SF (1982), "Preliminary study on stroma formation of Cordyceps militaris strain (Briefing)", J Chin Med Mater(05), tr 36 Zhao ZZ, Yuen JPS Wu JL (2006), "A systematic study on confused species of Chinese Materia Medica in the Hong Kong market", Ann Acad Med Singap 35, tr 764-769 37 ZhaoKai, LiYongjian GaoSheng (2015), "Effect of Dongchongxiacao (Cordyceps) therapy on contrast-induced nephropathy in patients with type2 diabetes and renal insuf ficiency undergoing coronary angiography", J Tradit Chin Med 35(4), tr 422-427 III Tài liệu INTERNET 38 Zhou XX, Meyer CU Schmidtke P (2002), "Effect of cordycepin on interleukin-10 production of human peripheral blood mononuclear cells", Eur J Pharmacol 453, tr 309-317 39 Nguyễn Lân Dũng, Dương Văn Hợp Phạm Thế Hải (2005), Thần dược Đông Trùng Hạ Thảo, Vietsciences, truy cập ngày 19/05/2016, trang web http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/thanduoc-dongtrunghathao.htm 40 Cho Duck-Hyun, only joyun yijongil (2003), Induction pupa Cordyceps (Cordyceps militaris) in slugs (Allomyrina dichotoma Linnaeus) fruiting bodies, Plant Resources Society of Korea, truy cập ngày 18/05/2016, trang web http://www.happycampus.com/doc/9027837/ PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Thí nghiệm 1: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng môi trƣờng khác đến khả sinh trƣởng sợi nấm BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGAK FILE TN1 15/ 5/** 2:31 PAGE Ah mt nen den su sinh truong cua soi nam VARIATE V003 TGAK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 7.57556 3.78778 131.12 0.000 * RESIDUAL 173333 288889E-01 * TOTAL (CORRECTED) 7.74889 968611 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1 15/ 5/** 2:31 PAGE Ah mt nen den su sinh truong cua soi nam MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 TGAK 10.3000 11.6333 12.5333 SE(N= 3) 0.981306E-01 5%LSD 6DF 0.339449 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1 15/ 5/** 2:31 PAGE Ah mt nen den su sinh truong cua soi nam F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TGAK GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 11.489 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.98418 0.16997 1.5 0.0001 | | | | Thí nghiệm 2: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng môi trƣờng khác đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGHT FILE TN2 15/ 5/** 2:11 PAGE Ah mt nen den su ht va pt cua mam qua the, nssh VARIATE V003 TGHT LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4.16222 2.08111 19.11 0.003 * RESIDUAL 653333 108889 * TOTAL (CORRECTED) 4.81555 601944 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CD FILE TN2 15/ 5/** 2:11 PAGE Ah mt nen den su ht va pt cua mam qua the, nssh VARIATE V004 CD SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 299.429 149.714 176.60 0.000 * RESIDUAL 5.08665 847774 * TOTAL (CORRECTED) 304.516 38.0644 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BE FILE TN2 15/ 5/** 2:11 PAGE Ah mt nen den su ht va pt cua mam qua the, nssh VARIATE V005 BE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 12.9903 6.49514 791.03 0.000 * RESIDUAL 492661E-01 821102E-02 * TOTAL (CORRECTED) 13.0396 1.62994 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2 15/ 5/** 2:11 PAGE Ah mt nen den su ht va pt cua mam qua the, nssh MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 TGHT 15.3667 16.4667 17.0000 CD 39.0667 35.7000 25.5000 BE 5.92333 5.08000 3.06000 SE(N= 3) 0.190516 0.531593 0.523164E-01 5%LSD 6DF 0.659024 1.83887 0.180971 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2 15/ 5/** 2:11 PAGE Ah mt nen den su ht va pt cua mam qua the, nssh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TGHT CD BE GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 16.278 33.422 4.6878 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.77585 0.32998 2.0 0.0030 6.1696 0.92075 2.8 0.0000 1.2767 0.90615E-01 1.9 0.0000 | | | | Thí nghiệm 3: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng bột nhộng tằm đến khả sinh trƣởng sợi nấm BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGAK FILE TN3 15/ 5/** 1:50 PAGE NC ah cua bot nhong tam den kha nang sinh truong cua he soi VARIATE V003 TGAK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 6.34000 2.11333 12.81 0.002 * RESIDUAL 1.32000 165000 * TOTAL (CORRECTED) 11 7.66000 696364 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3 15/ 5/** 1:50 PAGE NC ah cua bot nhong tam den kha nang sinh truong cua he soi MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 TGAK 10.6667 9.66667 8.70000 10.1667 SE(N= 3) 0.234521 5%LSD 8DF 0.764749 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3 15/ 5/** 1:50 PAGE NC ah cua bot nhong tam den kha nang sinh truong cua he soi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TGAK GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 9.8000 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.83448 0.40620 4.1 0.0023 | | | | Thí nghiệm 4: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng bột nhộng tằm đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGHT FILE TN4 15/ 5/** 2: PAGE Ah bot nhong tam den su ht va pt mam qua the,nssh VARIATE V003 TGHT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.01583 338611 4.19 0.047 * RESIDUAL 646666 808333E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.66250 151136 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CD FILE TN4 15/ 5/** 2: PAGE Ah bot nhong tam den su ht va pt mam qua the,nssh VARIATE V004 CD LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 584.367 194.789 625.00 0.000 * RESIDUAL 2.49329 311661 * TOTAL (CORRECTED) 11 586.860 53.3509 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BE FILE TN4 15/ 5/** 2: PAGE Ah bot nhong tam den su ht va pt mam qua the,nssh VARIATE V005 BE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 51.1958 17.0653 409.56 0.000 * RESIDUAL 333342 416677E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 51.5292 4.68447 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN4 15/ 5/** 2: PAGE Ah bot nhong tam den su ht va pt mam qua the,nssh MEANS FOR EFFECT CT CT NOS TGHT CD BE 16.1333 35.9000 6.20000 16.2333 42.7000 9.63333 3 15.6667 55.3333 11.9333 16.4667 45.2667 10.0000 SE(N= 3) 0.164148 0.322315 0.117853 5%LSD 8DF 0.535268 1.05104 0.384305 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN4 15/ 5/** 2: PAGE Ah bot nhong tam den su ht va pt mam qua the,nssh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TGHT CD BE GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 16.125 12 44.800 12 9.4417 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.38876 0.28431 1.8 0.0468 7.3042 0.55827 1.2 0.0000 2.1644 0.20413 2.2 0.0000 | | | | Thí nghiệm 5: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng nhiệt độ đến hình thành phát triển mầm thể, suất sinh học BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGHT FILE TN6 16/ 5/** 3:27 PAGE Ah cua nhiet den su ht va pt mam qua the, nssh VARIATE V003 TGHT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2.15989 719964 9.08 0.006 * RESIDUAL 634200 792750E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.79409 254008 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CD FILE TN6 16/ 5/** 3:27 PAGE Ah cua nhiet den su ht va pt mam qua the, nssh VARIATE V004 CD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 411.270 137.090 334.34 0.000 * RESIDUAL 3.28028 410035 * TOTAL (CORRECTED) 11 414.550 37.6864 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BE FILE TN6 16/ 5/** 3:27 PAGE Ah cua nhiet den su ht va pt mam qua the, nssh VARIATE V005 BE LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 23.8222 7.94074 177.81 0.000 * RESIDUAL 357269 446586E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 24.1795 2.19814 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN6 16/ 5/** 3:27 PAGE Ah cua nhiet den su ht va pt mam qua the, nssh MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF TGHT 16.3067 15.4433 16.3000 16.5667 CD 44.1067 54.7667 46.9667 38.5333 BE 8.14000 10.8500 9.46667 7.10000 SE(N= 3) 0.162558 0.369700 0.122009 5%LSD 8DF 0.530084 1.20555 0.397859 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN6 16/ 5/** 3:27 PAGE Ah cua nhiet den su ht va pt mam qua the, nssh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TGHT CD BE GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 16.154 12 46.093 12 8.8892 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.50399 0.28156 1.7 0.0063 6.1389 0.64034 1.4 0.0000 1.4826 0.21133 2.4 0.0000 | | | |
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện nuôi trồng tới khả năng tạo quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris, Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện nuôi trồng tới khả năng tạo quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris, Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện nuôi trồng tới khả năng tạo quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay