Hoàn thiện quản lý thu chi tại bệnh viện tâm thần thái nguyên

102 128 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:07

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– ĐÀO THỊ THU HUYỀN HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU CHI TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– ĐÀO THỊ THU HUYỀN HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU CHI TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THẾ PHÁN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Đào Thị Thu Huyền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: "Hoàn thiện quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thế Phán inh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để hoàn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Đào Thị Thu Huyền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.1 Tổng quan đơn vị nghiệp có thu thuộc lĩnh vực y tế 1.1.1 Khái niệm , đặc điểm đơn vị nghiệp có thu 1.1.2 Phân loại đơn vị nghiệp có thu 1.1.3 Đơn vị nghiệp có thu lĩnh vực y tế 1.2 Quản lý thu chi bệnh viện công lập 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Vai trò công tác quản lý thu chi bệnh viện công lập 12 1.2.3 Nguyên tắc quản lý thu chi bệnh viện công lập 13 1.2.4 Cơ chế quản lý thu chi bệnh viện công lập 17 1.2.5 Nội dung quản lý thu chi bệnh viện công lập 24 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thu chi bệnh viện công lập 30 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 30 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.2 Các yếu tố khách quan 32 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 35 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 36 2.3 Hệ thống tiêu đánh gia công tác quản lý thu chi 37 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU CHI TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI NGUYÊN 38 3.1 Tổng quan bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 38 3.1.1 Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 38 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 41 3.1.3 Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên 43 3.1.4 Tình hình khám chữa bệnh Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 44 3.2 Thực trạng công tác quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 45 3.2.1 Đặc điểm công tác quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 45 3.2.2 Quy định công tác quản lý 46 3.2.3 Công tác lập dự toán thu chi 47 3.2.4 Công tác chấp hành dự toán 55 3.2.5 Công tác toán cho hoạt động nghiệp bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 68 3.2.6 Công tác tra, kiểm tra 70 3.2.7 Những hạn chế tồn nguyên nhân 73 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI NGUYÊN 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 4.1 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 77 4.1.1 Mục tiêu định hướng phát triển bệnh viện 77 4.1.2 Mục tiêu quản lý thu chi bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 80 4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 80 4.2.1 Hoàn thiện, bổ sung hệ thống định mức kinh tế 80 4.2.2 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trình chấp hành kỷ luật tài nội khoa, phòng Bệnh viện 81 4.2.3 Nâng cao hiệu quản lý nguồn thu 82 4.2.4 Giải pháp quản lý chi Bệnh viện 85 4.2.5 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán tài chính, kế toán giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt 87 4.2.6 Tăng cường sở vật chất, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu chi 89 4.3 Một số kiến nghị 89 4.3.1 Đối với Trung ương 89 4.3.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BTXH : Bảo trợ xã hội BVCL : Bệnh viện công lập CBVC : Cán viên chức CKI : Chuyên khoa CSSK : Chăm sóc sức khỏe CSSKCĐ : Chăm sóc sức khỏe cộng đồng CSSKTT : Chăm sóc sức khỏe thâm thần ĐVSN : Đơn vị nghiệp HCSN : Hành nghiệp HTKH : Hoàn thành kế hoạch KBNN : Khoa bạc nhà nước KCB : Khám chữa bệnh KPTX : Kinh phí thường xuyên MTQG : Mục tiêu quốc gia NSNN : Ngân sách nhà nước PHCN : Phục hồi chức TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên 43 Bảng 3.2: Một số tiêu thực qua năm 44 Bảng 3.3: Dự toán nguồn thu bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 47 Bảng 3.4: Tình hình hực thu qua nguồn Bệnh viện tâm thần Thái Nguyên 48 Bảng 3.5: Dự toán sử dụng kinh phí cho hoạt động nghiệp Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 50 Bảng 3.6: Nguồn vốn đầu tư cho bệnh viện từ năm 2012-2014 56 Bảng 3.7: Ngân sách Nhà nước cấp cho Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 57 Bảng 3.8: Nguồn thu từ viện phí BHYT Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 58 Bảng 3.9: Nguồn thu khác bệnh viện tâm thần 60 Bảng 3.10: Thực chi cho hoạt động nghiệp Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 63 Bảng 3.11: Thực chi cho người theo mục chi 65 Bảng 3.12: Thực chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ theo mục chi 66 Bảng 3.13: Thực chi cho quản lý hành theo mục chi 67 Bảng 3.14: Quyết toán thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên theo nhóm mục chi 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành y tế ngành hệ thống kinh tế quốc dân thuộc nhóm ngành dịch vụ phục vụ nhu cầu có tính phúc lợi xã hội có đóng góp đáng kể vào GDP đất nước Đầu tư cho y tế tiêu phí theo quan điểm cũ ngành y tế không tạo vật chất, mà đầu tư bản, đầu tư chi phát triển Theo quan điểm mới, bệnh viện đơn vị kinh tế dịch vụ khác với đơn vị kinh doanh dịch vụ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện không đặt mục tiêu lợi nhuận làm mục tiêu quan trọng Xuất phát từ quan niệm trên, Đảng Nhà nước ta có thay đổi chế quản lý tài đơn vị nghiệp có thu chương trình nghị cải cách tài công Tuy nhiên, vấn đề quản lý tài chính, quản lý thu chi sở y tế nước ta không khó khăn, vướng mắc kể chế lẫn thực thi sở Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh thực phòng chữa bệnh tâm thần cho bệnh nhân Bệnh viện hoạt động theo mô hình dịch vụ xã hội có hỗ trợ tài Nhà nước Tuy nhiên, bệnh viện Tâm thần khác với bệnh viện đa khoa khác khó tự chủ tài để phục vụ cho hoạt động Vì bệnh nhân chủ yếu bệnh nhân bị tâm thần, khoản phí mà bệnh nhân trả chủ yếu người nhà bệnh nhân, bệnh nhân không trực tiếp chi trả khoản phí Do đó, muốn trì yếu tố hoạt động, bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên phải có nguồn vốn quản lý thu chi hiệu Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho bệnh viện chưa cao quản lý thu chi tài đơn vị nhiều hạn chế, chưa thực hiệu Là người công tác ngành y tế, với mong muốn áp dụng kiến thức học vào việc phân tích vướng mắc, bất cập quản lý thu chi bệnh viện, sở đề xuất giải pháp nhằm 79 vào công nghiệp hoá Tập trung nghiên cứu đề tài có đạo ngành TTTW 4.1.1.3 Định hướng phát triển Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên thời gian tới Với mô hình Bệnh viện hoàn chỉnh đầu ngành với trọng tâm vấn đề thần kinh, Bệnh viện không ngừng cải thiện điều kiện CSSK ban đầu cho nhân dân, tăng cường công tác đào tạo, đạo tuyến hợp tác quốc tế công tác quản lý tài Hướng Bệnh viện thời gian tới nhằm thực mục tiêu chiến lược là: Một là, Bệnh viện cho người, người điều trị Bệnh viện, hưởng dịch vụ y tế không phân biệt giàu nghèo, Kinh, Thượng Đó hướng thực thi công y tế Hai là, thực công hiệu y tế Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân, Bệnh viện cần có thêm nguồn kinh phí điều kiện NSNN cấp cho hạn hẹp Vì vậy, mặt có biện pháp tăng thu viện phí BHYT đồng thời thực chế độ miễn giảm cho người nghèo, người có công với cách mạng theo quy định Nhà nước Quán triệt quan điểm thu viện phí World Bank (theo Inrestment in health – 1992 WB): Thu viện phí để giảm bớt gánh nặng cho NSNN mà giữ công y tế Đó phải “thu phí có chọn lọc”: Người nghèo miễn giảm, người giàu phải đóng đủ Đây coi hướng hợp lý Ba là, thực hướng tới khái niệm CSSK ban đầu bệnh viện Đó hướng ưu tiên sử dụng công nghệ thích hợp; phân tích giá hiệu để tránh lãng phí; cập nhật khoa học xem phần làm trước, phần làm sau? Phần nên làm phần không nên làm? Bốn là, thực Bệnh viện hướng cộng đồng Đó là: • Bệnh viện hướng yêu cầu cộng đồng • Bệnh viện dựa vào cộng đồng 80 • Bệnh viện trung tâm sức khỏe cộng đồng • Bệnh viện tác nhân phát triển công y tế cộng đồng • Bệnh viện trung tâm chuyển giao công nghệ cộng đồng Công tác quản lý thu chi bệnh viện đứng trước yêu cầu khắt khe quản lý Bệnh viện nói chung, quản lý tài Bệnh viện nói riêng: phải vừa đảm bảo công y tế, vừa đảm bảo tính hiệu kinh tế, cân đối thu chi Điều có nghĩa vừa đảm bảo “ khung” tài Nhà nước quy định (mức giá viện phí, chế độ miễn giảm ) vừa đảm bảo mục tiêu cho phát triển Bệnh viện Nói cách khác công tác quản lý thu chi tách rời khỏi quản lý bệnh viện đồng thời phải tuân thủ quy định tài Nhà nước 4.1.2 Mục tiêu quản lý thu chi bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên Là bệnh viện công, quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên phải nhằm thực mục tiêu sau: - Sử dụng, quản lý nguồn kinh phí NSNN cấp nguồn coi NSNN cấp viện phí, bảo hiểm y tế, viện trợ, theo chế độ, định mức quy định Nhà nước - Tăng nguồn thu hợp pháp, cân đối thu chi, sử dụng khoản chi có hiệu quả, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm - Thực sách ưu đãi đảm bảo công khám, chữa bệnh cho đối tượng ưu đãi xã hội người nghèo - Hạch toán chi phí khám chữa bệnh; nâng cao đời sống cho cán công nhân viên bệnh viện 4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên 4.2.1 Hoàn thiện, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - Hệ thống hóa, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật; cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng lĩnh vực quản lý thu chi 81 - Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thiếu; rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật cũ, lạc hậu cho phù hợp với quy định hành, vật liệu mới, kết cấu mới, công nghệ - Cập nhật, bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công tác quản lý 4.2.2 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trình chấp hành kỷ luật tài nội khoa, phòng Bệnh viện * Về việc lập dự toán chi: - Lập dự toán chi Bệnh viện cần tiết mục chi theo mục lục NSNN hành, tránh tình trạng bỏ sót bỏ qua số mục chi làm ảnh hưởng tới trình chấp hành, làm thời gian phải điều chỉnh dự toán - Dự toán phải xác tình hình biến động xẩy để điều chỉnh kịp thời cần phải có cán chuyên môn việc lập dự toán, đảm bảo thời gian cho công tác lập dự toán Bệnh viện - Tổng dự toán chi phải bố trí cách phù hợp đầy đủ Mức chi năm trước bước vào năm ngân sách phải nghi chép báo cáo lệnh chuẩn chi cách thống ba hệ thống: Bộ Y tế Kho bạc Nhà nước - Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên * Chấp hành chi - Thực quản lý sử dụng kinh phí theo dự toán duyệt, kiên không cấp bổ xung dự toán trừ trường hợp theo quy định luật NSNN - Trong trình sử dụng phải đảm sử dụng đúng, sử dụng đủ, thủ tục nhanh gọn phải đảm bảo nguyên tắc tài * Công tác toán kinh phí - Báo cáo toán hành năm Bệnh viện thường chậm so với dự kiến Mà nguyên nhân phận kế toán không tổng hợp số liệu 82 kịp Đây khối lượng công việc nhiều trình độ chuyên môn số cán kế toán chưa vững Để khắc phục điều cần phải có kế hoạch tổng hợp sớm dự kiến, không đủ số liệu dự đoán mức chi cuối năm để báo cáo kịp thời gian cho Bộ Y tế, Bộ Tài * Công tác kiểm soát nội Thông qua việc kiểm tra chấp hành định mức chi tiêu y tế, kiểm tra tính mục đích việc sử dụng khoản chi Tăng cường kiểm tra giam sát khâu lập dự toán, khâu thực khâu toán Bệnh viện Tăng cường kiểm tra giám sát việc mua sắm loại trang thiết bị chuyên dùng có giá trị cao để đảm bảo chất lượng giá thích hợp cho thiết bị mua sắm, tránh tình trạng mua bán lại thiết bị cũ, tân trang chất lượng kém, đơn giá cao, gây lãng phí nguồn vốn Bệnh viện, đồng thời ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn đoán điều trị bệnh - Để đảm bảo tính hiệu việc quản lý sử dụng kinh phí, Ban tra Bệnh viện cần tăng cường kiểm tra công tác lập, chấp hành toán ngân sách Đảm bảo thực theo kế hoạch, cân đối tỷ trọng nhóm mục chi - Kiểm tra, tra thường xuyên kết hợp với kiểm tra đột xuất để đảm bảo tình hình kiểm tra trung thực khách quan - Tăng cường quyền hạn trách nhiệm Ban tra, đồng thời phải có biện pháp sử lý thích hợp trường hợp sử dụng sai kinh phí 4.2.3 Nâng cao hiệu quản lý nguồn thu Đóng góp Nhân dân thể hình thức viện phí BHYT Đây nguồn chủ yếu bổ xung kinh phí cho hoạt động chuyên môn Bệnh viện Trong năm qua, nguồn thu có tốc độ tăng trưởng mạnh Bệnh viện cần trì tốc độ tăng trưởng Song nói chương 2, Bệnh viện để thất thoát trình thu viện phí (khoảng 40%) Vấn đề đặt cần thu đúng, thu đủ Đây điều kiện 83 thiết yếu yếu tố để tăng nguồn vốn quan trọng đảm bảo công y tế Đó là: • Thu theo quy định Nhà nước Thực thu mục đặc biệt thuốc chuẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm Riêng giá chi phí cho hình thức tự nguyện cần hạch toán đủ phẫu thuật, xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh • Thu đủ: việc thu theo quy định Nhà nước, Bệnh viện cần thu phí có chọn lọc (selective user fee) theo khuyến cáo World Bank: thu đủ có khả đóng góp miễn giảm cho có khả đóng góp Thu đủ bao gồm việc thu vào kinh phí bệnh viện thu vào túi số cá nhân Muốn đạt mục tiêu trên, Bệnh viện cần phải: Thứ nhất, thực thu chỗ tạo thuận lợi cho bệnh nhân Bệnh nhân dù nằm khoa phòng nào, sử dụng dịch vụ nộp tiền nơi mà thấy thuận tiện Đặc biệt việc thu khám xét nghiệm, cần xếp, bố trí lại hệ thống tổ chức cách hợp lý đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho bệnh nhân Chẳng hạn: tất bệnh nhân đến khám chữa bệnh (trừ trường hợp cấp cứu đến thẳng phòng cấp cứu) tiếp đón “Phòng tiếp đón” Tại đây, bác sỹ, y tế tiếp bệnh nhân, hỏi bệnh nhân yêu cầu khám chữa bệnh, tình trạng bệnh tật Khi hiểu nắm nhu cầu, nguyện vọng tình trạng sức khoẻ bệnh nhân, bác sỹ tư vấn, dẫn bệnh nhân đến chuyên khoa sâu cần thiết Có vừa tránh tình trạng ùn tắc bệnh nhân vừa góp phần làm giảm thất thu cho bệnh viện Đối với bệnh nhân không bị khám chữa bệnh không với nguyện vọng, nhanh chóng, thuận tiện tránh khám chữa bệnh không cần thiết gây lãng phí cho người bệnh lẫn NSNN Thứ hai, có sách miễn giảm viện phí đối tượng: người có thẻ người nghèo, người có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ 84 Giảm bớt nhập viện không cần thiết, gia tăng điều trị ngoại trú Bệnh viện ngày Thứ ba, để tăng nguồn thu viện phí BHYT điều kiện giá viện phí không cao để đảm bảo công chăm sóc sức khoẻ , bệnh viện cần có chiến lược cho việc khai thác nguồn thu Cụ thể thay cho việc thu viện phí theo mức giá chung tất đối tượng đến khám chữa bệnh, bệnh viện áp dụng mức giá cao người muốn khám theo yêu cầu ( gồm yêu cầu thời gian khám chữa bệnh, yêu cầu lựa chọn bác sỹ, yêu cầu hình thức khám chữa bệnh ) Khi xây dựng mức giá viện phí tự nguyện việc tính đủ chi phí, Bệnh viện cần lưu ý số điểm sau: Một là, xây dựng mức giá viện phí tự nguyện bệnh viện cần phải dựa sở phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá Mức giá viện phí tự nguyện phụ thuộc vào tính chất, chất lượng dịch vụ y tế mà bệnh viện cung cấp, hình thức phương thức cung ứng, thời gian địa điểm cung ứng, nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tự nguyện, phương thức toán, tâm lý người sử dụng dịch vụ Ngoài phụ thuộc vào sách quản lý vi mô vĩ mô dịch vụ y tế công cộng nói chung dịch vụ y tế tự nguyện nói riêng Hai là, Bệnh viện đa dạng hoá cách định giá dịch vụ y tế cho hình thức tự nguyện Cụ thể là: (1) Giá chi trả theo loại dịch vụ (Fee for service): giá hình thành sở chi phí trực tiếp, gián tiếp dịch vụ y tế mà bệnh nhân sử dụng theo mục (khám bệnh, thuốc, can thiệp ) Giá dịch vụ = Chi phí trực tiếp + Chi phí gián tiếp + Lợi nhuận ( Lợi nhuận: Tuỳ theo loại hình dịch vụ để xác định) (2) Giá cố định cho dịch vụ y tế: giá cho loại hình dịch vụ định theo quy định hội nghề nghiệp hay Nhà nước Cơ sở phương pháp tính giá dựa kết nghiên cứu hồi 85 cứu số liệu thống kê việc tính toán đầy đủ chi phí giá thực thu khứ cộng (hoặc trừ) tỷ lệ cho phù hợp với tình hình thực tế Thực chất giá trị trung bình loại dịch vụ (giá trung bình cho lần khám, chẩn đoán ) (3) Giá dịch vụ trọn gói: việc người sử dụng trả cho loại hình khám chữa bệnh mà không cần quan tâm tới diễn biến trình sử dụng dịch vụ y tế Thực chất việc định giá người cung cấp dịch vụ xác định tương đối chuẩn chi phí cần thiết giá cao giá trị trung bình cần thiết (4) Giá cố định cho lần mắc bệnh: cách tính giá áp dụng cho khách hàng có bệnh mãn tính “ khách hàng thuỷ chung” Có nghĩa bệnh viện nắm rõ bệnh sử người sử dụng dịch vụ khuyến khích thuỷ chung khách hàng việc lấy tiền công chẩn đoán lần đầu, lần bệnh tình phát sinh trả công chẩn đoán Cách định giá khuyến khích khách hàng theo chu kỳ điều trị hoàn chỉnh trở lại tương lai, kiểu cạnh tranh sở dịch vụ y tế (5) Định giá ngày (Daily charge): việc định giá cố định cho ngày nằm viện dựa chi phí ngày 4.2.4 Giải pháp quản lý chi Bệnh viện 4.2.4.1 Xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu nội hợp lý Đổi chế hoạt động, chế tài ngành y tế theo hướng tăng nhanh chi tiêu công cho y tế, phát triển BHYT toàn dân, nâng cao hiệu phân bổ sử dụng ngân sách Xây dựng ban hành khung giá tính đủ yếu tố chi phí lộ trình thực hiện; hoàn thiện chế phân bổ ngân sách theo kết đầu ra, chế đặt hàng, giao nhiệm vụ; thực mô hình thu hút đầu tư, đổi chế quản lý bệnh viện 86 Định mức chi NSNN để lập kế hoạch mà sở để tiến hành công tác kiểm tra kiểm sát công tác tài kế toán Mỗi ngân sách chi Bệnh viện cần phải có tiêu chuẩn địhhợp nhằm đảm bảo tính hiệu tránh lãng phí Khi xây dựng định mức tiêu chuẩn nội cần đảm bảo nguyên tắc sau: Thứ nhất, quy chế chi tiêu nội phải đảm bảo cho Bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ trị, thực hoạt động thường xuyên phù hợp với tính đặc thù lĩnh vực y tế đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu tăng cường công tác quản lý tài Thứ hai, quy chế chi tiêu nội công khai thảo luận Bệnh viện, có ý kiến tổ chức công đoàn Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội ưu tiên chi nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng chuyên môn Tăng thu, tiết kiệm chi hành tổ chức, phân công lao động cho hợp lý có hiệu Để đảm bảo nguyên tắc trên, trình xây dựng quy chế chi tiêu nội Bệnh viện thực theo bước sau: • Xác định nhu cầu chi cho nhóm chi Việc xác định chi cho nhóm dựa trên: • Định mức tiêu hao loại vật tư dụng cụ cho hoạt động theo quy chế nội quy định hành nhà nước • Căn vào số lượng thống kê qua số chi toán từ lượng giá chất lượng lượng giá thực hiệu mục tiêu đề Bệnh viện Từ đúc rút kinh nghiệm để lên kế hoạch cho phù hợp • Cân đối khả nhu cầu chi để định định mức chi cho nhóm Đây bước khó khăn phức tạp đòi hỏi phải xác lập thứ tự ưu tiên khoản chi Đồng thời phải dành khoản "không tiên lượng trước”- quỹ dự phòng để đảm bảo chi tiêu trường hợp có biến động: lạm phát, quy định nhà nước thay đổi 87 4.2.4.2 Thực khoán quản số khoa Bệnh viện Thực khoán quản có nghĩa Bệnh viện khoán kế hoạch toàn nguồn tài Bệnh viện thu quản lý Bệnh viện giao cho Khoa, phòng nhận khoán mức khoán Nếu vượt qua ngưỡng khoán đơn vị nhận khoán thưởng theo mức khung quy định Nhà nước: thưởng 27% tổng số thu Việc xác định mức khoán kế hoach dựa số kinh phí mà Bệnh viện chi cho phận Làm tốt công tác khoán giúp cho Bệnh viện giảm sức ép quản lý theo chiều rộng, tập trung nguồn lực quản lý theo chiều sâu Đồng thời đảm bảo cho việc quản lý có hiệu nguồn kinh phí tránh thất thoát nguồn thu Đối với đơn vị nhận khoán bắt buộc phải có kế hoạch tăng thu tiết kiệm khoản chi 4.2.5 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán tài chính, kế toán giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt Đây coi điều kiện tiên thực hướng phát triển Bệnh viện Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên Bệnh viện lớn nước lĩnh vực tâm thần, sở vật chất khang trang, có nhiều trang thiết bị y tế đại, đội ngũ chuyên gia, bác sỹ có tay nghề Vì Bệnh viện cần có kế hoạch để sử dụng hiệu nguồn nhân lực sẵn có tránh gây lãng phí, chảy máu ”chất xám” Muốn bệnh viện cần có chế độ đãi ngộ hợp lý, đảm bảo hài lòng nhân viên Thay cho việc trả lương hàng tháng theo cấp bậc, hệ số nay, bệnh viện trả lương theo tuần làm việc Mức lương trả cho xứng với công sức mà người lao động bỏ Ngoài cần có sách đãi ngộ hợp lý với đội ngũ giáo sư, bác sĩ, chuyên gia Có phát huy nhân tố người vừa giảm tình trạng tiêu cực bệnh viện Có thể nói, nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý nói chung công tác quản lý tài Bệnh viện nói riêng đội 88 ngũ cán công tác Tài kế toán Việc xây dựng đội ngũ cán Tài chuyên trách, có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ Tài kế toán cần xem khâu then chốt việc hoàn thiện quản lý Tài Để thực giải pháp cần bước thực bước sau: • Rà soát đánh giá lại toàn bộ máy quản lý Tài kinh tế lực, trình độ, phẩm chất đạo đức Trên sở tiến hành xếp lại tổ chức, kiện toàn lại toàn bộ máy quản lý Tài theo hướng tinh gọn, chuyên trách, hoạt động có hiệu • Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán nhiều hình thức : tham gia lớp đào tạo trung, cao cấp, tham dự lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cập nhật văn chế độ, kiến thức quản lý • Cán làm công tác tài kế toán phải cán trung thực, phải có nghiệp vụ chuyên môn giỏi Do đó, việc đào tạo bồi dưỡng cán phải toàn diện lý luận trị, phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn lực thực tiễn Ngoài ra, để tiết kiệm chi, Bệnh viện cần rà soát đánh giá lại số hoạt động phục vụ công tác chuyên môn Hoạt động mà bệnh viện thực hiệu quả, tiêu tốn nhân lực tài thay cho việc bệnh viện tự làm việc ký hợp đồng thuê đơn vị chuyên trách cung cấp Chẳng hạn: hoạt động vệ sinh nhà, buồng bệnh; hoạt động giặt là; an ninh bệnh viện; dịch vụ ăn uống nhà cho cán công nhân viên bệnh nhân Thêm nữa, thay cho việc phải tuyển dụng thêm nhân viên vào biên chế, bệnh viện ký hợp đồng sử dụng lao động linh động việc mời chuyên gia đơn vị khác đến khám chữa bệnh theo yêu cầu mổ trường hợp khó 89 4.2.6 Tăng cường sở vật chất, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu chi Bệnh viện cần khai thác, sử dụng có hiệu hệ thống máy móc, thiết bị y tế Sử dụng công nghệ mục đích, chức tránh tình trạng mua mà không sử dụng thiếu đồng sử dụng không hết công suất sử dụng mà không bảo trì Để đảm bảo thực nhiệm vụ giao, việc tăng cường sở vật chất, đại hóa trang thiết bị làm việc đưa vào ứng dụng tin học vào quản lý tài nhằm nâng cao chất lượng quản lý việc làm có ý nghĩa Trong trình thực giải pháp cần ý tới số vấn đề sau: • Việc mua sắm tài sản phải cân nhiệm vụ giao, đặc biệt máy móc chuyên môn cần theo chiến lược sử dụng Công nghệ thích hợp: công nghệ mới, đại giá phải chăng, dễ sử dụng, dễ bảo trì, nguồn nguyên liệu cho hoạt động máy móc phải đa dạng, có nguyên liệu thay • Hiện đại hóa trang thiết bị làm việc nghĩa mua sắm thiết bị đắt tiền mà cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động cho Bệnh viện Đảm bảo thiết bị tối cần thiết cho hoạt động hành như: phương tiện lại, máy vi tính theo hướng tiết kiệm, hiệu • Tăng cường quản lý tài cách thực triển khai đồng việc ứng dụng công nghệ vào quản lý Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống mạng nội Đưa phần mềm quản lý văn phòng nội, ngoại trú vào sử dụng nâng cấp, cải tiến phần mềm kế toán dùng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Trung ương Trong năm qua Nhà nước có nhiều đổi việc quản lý ngành y tế nói chung với hệ thống bệnh viện nói riêng Một hệ 90 thống sách đời sở pháp lý cho bệnh viện hoạt động ngày hiệu Tuy nhiên số điều bất cập mà Nhà nước cần tiếp tục đổi Thứ nhất, Nhà nước cần có chiến lược phát ngành y tế nới chung công tác khám chữa bệnh nói riêng Trong điều kiện nguồn NSNN hạn hẹp lại phải đầu tư vào nhiều lĩnh vực Đồng thời để thực chủ trương xã hội hoá y tế, Nhà nước cần tiến hành tư nhân hoá, cổ phần hoá bệnh viện quy mô nhỏ Xây dựng số bệnh viện Nhà nước để đầu tư trọng điểm cho bệnh viện phát triển Có tiết kiệm sử dụng có hiệu nguồn lực không Nhà nước mà kinh tế quốc dân không ảnh hưởng đến tính công chăm sóc sức khoẻ Thứ hai, từ luật NSNN Quốc hội thông qua ngày 20/3/1996 đến nay, chế quản lý tài đơn vị HCSN, khối bệnh viện nói riêng bước đổi mới, có tác động tích cực tới trình lập, chấp hành toán kinh phí, tăng cường kiểm soát ngân sách, đề cao vai trò quản lý tài sản công đơn vị HCSN, tăng cường quản lý tài đơn vị HCSN Đặc biệt gần với chủ trương khoán, giao quyền chủ động cho đơn vị hành nghiệp Tuy nhiên việc thực khoán chậm dè dặt Nhà nước cần bệnh viện tự thu lấy mà chi, hạn chế tối đa việc bao cấp Thứ ba, Chính phủ Bộ Tài có Nghị định 10 Thông tư 25 hướng dẫn chi tiết việc thực quản lý tài đơn vị hành nghiệp có thu Nhà nước chưa có hệ thống văn có liên quan đến quản lý tài để thực chế quản lý Chẳng hạn: Quy định sách thuế (cả thuế GTGT thuế thu nhập) Các bệnh viện chưa nhận văn quy định khoản thu phải 91 đóng thuế, khoản ưu tiên cách lập hóa đơn chứng từ sử dụng cho phần việc Các văn bản, chế độ quy định định mức chi tiêu đơn vị hành nghiệp có thu nhiều bất cập như: sách thu phần viện phí, quy định chi tiêu công tác phí, hội nghị phí Vấn đề đặt cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống văn quy định tài cho đơn vị hành nghiệp có thu nói chung, bệnh viện công nói riêng Cụ thể xây dựng “ khung định mức chuẩn” (có tính đến yếu tố đặc thù ngành) để bệnh viện vào để xây dựng chế độ chi tiêu nội phù hợp với đẩm bảo tính pháp lý Thứ tư, đổi phương thức cấp phát kinh phí Thay cho việc cấp vốn ngân sách theo đầu vào việc cấp vốn theo kết đầu Nghĩa là, thay cho việc xây dựng kế hoạch ngân sách dựa vào số giường bệnh kế hoạch việc cấp vốn vào kết đầu ra: bệnh viện chăm sóc chữa khỏi bệnh nhân; có bệnh nhân khám bệnh 4.3.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên - Đề nghị UBND tỉnh ban ngành tạo điều kiện sửa chữa xây thêm khu điều trị cho bệnh nhân bệnh viện số lượng bệnh nhân ngày tăng mà giường bệnh thiếu, tranh thủ nguồn vốn trái phiếu phủ - Đề nghị UBND tỉnh xét tăng giường kế hoạch năm 2015 thêm giường nâng tổng số giường kế hoạch bệnh viện, bổ sung biên chế kinh phí đủ số giường kế hoạch tỉnh giao 92 KẾT LUẬN Ngày nay, mối quan hệ người bệnh với bệnh viện mối quan hệ người cung cấp dịch vụ người trả giá cho dịch vụ Thêm bệnh viện công nói chung không “độc quyền” trước mà bên cạnh hệ thống dịch vụ y tế tư nhân phép tự hoạt động theo luật hành nghề y dược Do đó, quản lý thu chi bệnh viện chìa khoá định thành bại quản lý bệnh viện; quản lý thu chi bệnh viện định tụt hậu hay phát triển bệnh viện Những năm qua, bệnh viên công phạm vi nước, tích cực đổi quản lý hoạt động thu chi, nhằm tăng nguồn thu đảm bảo chi tiêu cho hoạt động chăm sóc bảo sức khỏe nhân dân Tuy nhiên công tác quản lý thu chi hoạt động bệnh viện Việc nghiên cứu chủ đề vấn đề xúc bệnh viện công nói chung, có Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên Với đề tài “Hoàn thiện quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên”, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Trình bày nội dung quản lý thu chi bệnh viện nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thu chi bệnh viện tâm thần công lập Trên tảng lý luận đó, hệ thống tài liệu thông tin hoạt động thu chi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyênl uận văn tập trung vào phân tích thực trạng việc khai thác sử dụng nguồn kinh phí Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên từ đánh giá tổng hợp thuận lợi, khó khăn nguyên nhân chủ yếu dẫn tới khó khăn quản lý thu chi Bệnh viện Tâm thầ Thái Nguyên Luận văn đề giải pháp khai thác, sử dụng có hiệu nguồn lực gắn với mục tiêu quản lý thu chi Và chiến lược phát triển bệnh viện chế Đồng thời luận văn mạnh dạn đề xuất số kiến nghị nhà nước để tạo môi trường thuận lợi cho bệnh viện phát triển làm tốt công tác quản lý thu chi 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên, Báo cáo toán tài từ năm 2012-2014 Bộ Y tế, EE- Chăm sóc sức khoẻ nhân dân theo định hướng công hiệu quả, NXB Y học 2001 Trần Thị Trung Chiến, Cung cấp tài cho y tế, Chương XIV “ Xây dựng y tế Việt Nam công phát triển”, Bộ Y tế 2002 Giáo trình Khoa học quản lý, Tập 2, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội 2002 Giáo trình Quản trị kinh doanh, Học Viện hành quốc gia, Hà Nội 2003 Luật Ngân sách Nhà nước, Hà Nội 6/1996 Nhiều tác giả, Quản lý bệnh viện, NXB Y học Hà Nội 2001 Nhiều tác giả, Những vấn đề kinh tế y tế, NXB Y học Hà Nội 2001 Nhiều tác giả, Những quy định sách xã hội hoá hoạt động lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, NXB Lao động 2001 Niên giám thống kê từ năm 2012-2014 Tổng cục Thống Kê Đỗ Nguyên Phương, Phát triển nghiệp y tế nước ta giai đoạn nay, NXB Y học 1996 12.Trung tâm thông tin- giáo dục- truyền thông Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý thu chi tại bệnh viện tâm thần thái nguyên , Hoàn thiện quản lý thu chi tại bệnh viện tâm thần thái nguyên , Hoàn thiện quản lý thu chi tại bệnh viện tâm thần thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay