Bài giảng cao học: Kinh tế tài nguyên và môi trường

102 166 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 06:59

1 LỜI NÓI ĐẦU Phân tích kinh tế đánh giá tác động môi trường dự án liên quan đến tài nguyên nước quan trọng kinh tế quốc dân từ quy hoạch xây dựng đến dự án đưa vào hoạt động Kinh tế môn khoa học có nội dung rộng có tính chất liên ngành, nội dung giảng đề cập đến việc áp dụng số vấn đề khoa học kinh tế cho việc phân tích kinh tế dự án liên quan đến tài nguyên nước môi trường Nội dung tài liệu chủ yếu phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học bồi dưỡng kiến thức chuyên đề phân tích kinh tế, tài cho cán trình độ đại học đại học làm công tác quy hoạch xây dựng dự án đánh giá hiệu hoạt động tác động đến môi trường dự án liên quan đến tài nguyên nước trình hoạt động Tài liệu tham khảo biên dịch dựa số tài liệu phân tích kinh tế tài cho dự án liên quan đến tài nguyên nước số tác giả giới nước Tác giả Bài giảng lớp cao học MỤC LỤC Chương I: Giới thiệu chung lý thuyết kinh tế áp dụng 1.1 ý nghĩa chất lý thuyết kinh tế học 1.2 Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô 1.3 Quy hoạch tuyến tính (Linear programming) 1.4 Quy hoạch động (Dynamic programming) 1.5 Kinh tế tài nguyên nước 1.6 Kinh tế môi trường Chương II: Cơ sở đại cương toán tài ngân hàng 2.1 Giới thiệu chung 2-2 Các trường hợp tính lãi cần áp dụng 2-3 Phương pháp tính toán đánh giá dự án đầu tư Chương III : Phân tích kinh tế tài nguyên nước 3-1 Giới thiệu chung 3-2 Nhiệm vụ nội dung tính toán kinh tế tài nguyên nước 3-3 Đánh giá lợi ích ngành kinh tế sử dụng liên quan đến tài nguyên nước 3-4 Áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính tính toán kinh tế nguồn nước 3-5 Áp dụng phương pháp quy hoạch động tính toán kinh tế tài nguyên nước 3-6 Tính kinh tế cho hệ thống công trình sử dụng tài nguyên nước với nhiều mục tiêu nhiều nguồn nước khác Chương IV: Phân tích kinh tế môi trường 4-1 Một số khái niệm kinh tế môi trường 4-2 Các vấn đề kinh tế ô nhiễm môi trường 4-3 Đánh giá tác động môi trường quản lý môi trường Chương V: Đánh giá kinh tế dự án liên quan đến Tài nguyên nước 5.1 Các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật dự án liên quan đến tài nguyên nước 5-2 Các khía cạnh kinh tế dự án 5.3 Các kỹ thuật đánh giá dự án 5.4 Tập hợp bảng phân tích kinh tế 5.5 Ví dụ dự án 5.6 Nội dụng đề cương dự án 5.7 Các đặc thù dự án thủy lợi Tài liệu tham khảo Bài giảng lớp cao học Trang 14 15 16 18 24 36 36 38 49 55 61 62 62 67 73 85 85 89 91 99 100 105 110 120 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT KINH TẾ VÀ SỰ ÁP DỤNG 1-1 Ý nghĩa chất lý thuyết kinh tế học Kinh tế học môn khoa học giống môn khoa học khác tuỳ thuộc vào người tạo lập nên tri thức mang tính lý luận Người ta thường có nhiều cách định nghĩa Sau xin giới thiệu số định nghĩa thông dụng - Kinh tế học việc nghiên cứu hoạt động bao gồm sản xuất trao đổi người người - Kinh tế học phân tích vận động toàn kinh tế - chiều hướng giá cả, sản lượng, thất nghiệp Một hiểu tượng kinh tế học giúp đề sách để phủ tác động đến toàn kinh tế - Kinh tế học khoa học lựa chọn Nó nghiên cứu vấn đề người chọn cách để sử dụng tài nguyên sản xuất hoi hạn chế (đất đai lao động, trang bị, kiến thức kỹ thuật) nhằm sản xuất loại hàng hoá (như lúa, thịt, vải may mặc, công trình xây dựng dân dụng, thuỷ lợi, đường sá v.v ) phân phối hàng hoá cho thành viên xã hội để tiêu dùng - Kinh tế học nghiên cứu vấn đề người tiến hành việc tổ chức tiêu thu hoạt động sản xuất - Kinh tế học nghiên cứu tiền tệ, lãi suất, vốn cải Ngày nay, người ta thống với định nghĩa chung sau: Kinh tế học việc nghiên cứu vấn đề người xã hội lựa chọn để sử dụng nguồn tài nguyên hoi sử dụng cách khác nhằm sản xuất loại hàng hoá phân phối cho tiêu dùng tương lai người nhóm người xã hội Kinh tế học vừa khoa học vừa nghệ thuật nghiên cứu nhiều lý khác nhau: để hiểu vấn đề đặt trước người dân gia đình, giúp phủ nước phát triển, nước phát triển nước tiến tiến, đẩy mạnh tăng trưởng cải thiện chất lượng sống, đồng thời tránh suy thoái lạm phát Phân tích cách đầy hấp dẫn cư xử xã hội, hiểu thay đổi bất bình đẳng việc phân phối thu nhập Kinh tế học sử dụng phương pháp suy diễn logic hình học phương pháp quy nạp rút số thống kê kinh nghiệm Các bước tiến hành để xây dựng lý thuyết kinh tế học là: - Sự lựa chọn vấn đề - Các giả định giả thuyết - Các dự báo Bài giảng lớp cao học - Kiểm tra dự báo 1-2 Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô hai phương thức nghiên cứu phân tích vấn đề kinh tế Kinh tế học vi mô: nghiên cứu hoạt động chi tiết chế thị trường Nó đề cập đến vấn đề kinh tế giải câu hỏi gì, cho thị trường Trong kinh tế vi mô phân tích định giá phân phối tài nguyên nghiên cứu ba phạm vi hoạt động khác nhau: Sự cân sản xuất tiêu dùng Sự cân thị trường đơn lẻ Sự cân đồng thời toàn thị trường Kinh tế vi mô phương pháp quan trọng phân tích kinh tế mặt lý luận thực tiễn - Hiểu hoạt động kinh tế - Cung cấp công cụ cho sách kinh tế - Giúp ích cho việc sử dụng hiệu tài nguyên - Giúp tổ chức kinh doanh - Giúp ích cho việc hiểu biết vấn đề thuế - Giúp ích trông buôn bán quốc tế - Làm sở cho việc dự báo kinh tế vi mô tạo cho người sở hữu định giá điều kiện định - Xây dựng sử dụng mô hình cho lĩnh vực kinh tế cụ thể Kinh tế học vĩ mô: nghiên cứu hoạt động kinh tế tổng thể Lạm phát, thất nghiệp tăng trưởng ba số vấn đề kinh tế vĩ mô quan trọng Để xử lý việc phân tích này, kinh tế vĩ mô bỏ qua khía cạnh chi tiết riêng lẻ để tập trung vào tương tác khu vực rộng lớn kinh tế Kinh tế vĩ mô xem lý luận sử dụng lao động thu nhập đơn giản phân tích thu nhập 1-3 Quy hoạch tuyến tính (Linear programming) Quy hoạch tuyến tính phương pháp toán học xây dựng bới nhà toán học Geonge Dantzig năm 1947 cho kế hoạch hoạt động đa dạng lực lượng không quân Mỹ liên quan đến việc tiếp tế cho lực lượng Đó phương pháp toán học cho việc phân tích giải tối ưu mục tiêu đề với điều kiện ràng buộc định theo dạng không cân tuyến tính Mọi vấn đề quy hoạch tuyến tính có phần: Hàm mục tiêu Hàm ràng buộc Bài giảng lớp cao học Điều kiện ràng buộc không âm Điều kiện có nghĩa giả thiết giá trị âm nghiệm toán Ví dụ1: Hàm mục tiêu: MAXIMISEF = 12x + 15y (1-1) Điều kiện ràng buộc (Subject to): (1) 12x + 4y ≤ 48 (a) 6x + 12y ≤ 72 (b) 4x + 12y ≤ 84 (c) (2) x ≥ y ≥ Giả thuyết biến x sản xuất 48 đơn vị (từ 1a) ta có: 12x + = 48 Ta có: x = 4, y=0 Tương tự ta giả thuyết biến y sản xuất 48 đơn vị ta có: + 4y = 48 Ta có: y = 12, x = Với cách làm tương tự: Từ điều kiện 1b ta có: 6x + 12y ≤ 72 y = 0, x = 12; x = 0, y = Từ điều kiện 1c ta có: 14x + 12y ≤ 84 y = 0, x = 6; x = 0, y = Vẽ lên ta có: (hình 1-1) y A E C 12x + 4y = 48 S T 6x + 12y = 72 14x + 12y = 84 B F D Hình 1-1 Bài giảng lớp cao học x Trên hình (1-1): - Đường AB tương ứng với phương trình điều kiện 1a - Đường CD tương ứng với phương trình điều kiện 1b - Đường EF tương ứng với phương trình điều kiện 1c - Trục Ox tương ứng với điều kiện x ≥ - Trục Oy tương ứng với điều kiện y ≥ Trên biểu đồ ta thấy điểm nằm khu vực gạch chéo thoả mãn điều kiện ràng buộc (1) (2) Người ta gọi vùng chọn để tìm lời giải toán (The Feasible Region) Vùng bao đường cắt thể phương trình điều kiện ràng buộc (1) hai nhánh không âm trục Ox, Oy thoả mãn điều kiện ràng buộc (2) Điểm S giao điểm đường EF cắt CD, T giao điểm đường CD cắt AB Hình đa giác OBTSC hình vẽ vùng chọn, nghiệm toán tìm vùng Tìm lời giải tối ưu: Những điểm B, C, T, S, tương ứng với giá trị nghiệm toán để đạt giá trị lớn hàm mục tiêu: Điểm B tương ứng với giá trị: x = 4, y = thoả mãn điều kiện ràng buộc (1a) Điểm C tương ứng với giá trị: x = 0, y = thoả mãn điều kiện ràng buộc (1a) Điểm T giao điểm hai đường biểu diễn điều kiện ràng buộc (1a) điều kiện ràng buộc (1c) Giải phương trình (1a) (1c) tìm giá trị x, y: 12x + 4y = 48 14x + 12y = 84 Giải ta được: x = 2,73 y = 3,81 Điểm S giao điểm hai đường biểu diễn điều kiện ràng buộc (1b) điều kiện ràng buộc (1c) Giải phương trình (1b) (1c) tìm giá trị x, y: 6x + 12y = 72 14x + 12y = 84 Giải ta được: x = 1,5 y = 5,25 Để tìm lời giải toán ta thay giá trị x, y tương ứng B, C, T, S vào hàm mục tiêu, ứng với điểm hàm mục tiêu cho giá trị lớn giá trị x, y tương ứng điểm nghiệm toán Tại B: x = 4, y = F = 12x + 15y = 48 Tại C: x = 0, y = F = 12 × + 15 × = 90 Bài giảng lớp cao học Tại T: x = 2,73, y = 3,81 F = 12 × 2,73 + 15 × 3,81 = 49,91 Tại S: x = 1,5, y = 5,25 F = 12 × 1,5 + 15 × 5,25 = 96,75 Như vậy, giá trị hàm mục tiêu lớn 96,75 Tại điểm S tương ứng có giá trị x = 1,5, y = 5,25 Lời giải cho giá trị hàm mục tiêu lớn lời giải tối ưu Khi thay giá trị x, y điều kiện ràng buộc ta thấy điều 1b 1c thoả mãn giá trị tối đa Còn điều kiện 1a sử dụng 39 đơn vị mà tối đa điều kiện 1a đạt tới 48 đơn vị Như vậy, đơn vị chưa sử dụng Nêú ta thay giá trị x, y tương ứng với điều kiện khác ta nhận số đơn vị điều kiện ràng buộc chưa sử dụng nhiều Do điểm S có giá trị x, y để hàm mục tiêu có giá trị lớn lời giải tối ưu 1-4 Quy hoạch động (Dynamic programming) Quy hoạch động phương pháp toán học sử dụng rộng rãi để giải vấn đề theo Nghĩa vấn đề cần giải chia thành vấn đề nhỏ giải từ vấn đề nhỏ sang vấn đề nhỏ khác hết toàn Hàm mục tiêu viết: n F = max ∑ Fi (xi) (1.2) i=1 Với điều kiện ràng buộc: G ≥ g1(x1) + g2(x2) + + gn(xn) = q ≥ Ví dụ: Một nguồn cấp nước quy thành đơn vị cấp nước cho khu vực với giá trị sản phẩm thu theo khu vực tuỳ theo mức độ dùng nước sau: Bảng 1-1: Số đơn vị nước dùng Khu vực Khu vực Khu vực 30 42 50 14 40 55 12 35 75 Bài giảng lớp cao học 8 60 70 72 75 65 70 75 80 85 91 96 100 Tìm phân phối nước cho khu vực để đạt giá trị sản phẩm lớn - Gọi hàm mục tiêu có giá trị F - Lượng dùng nước khu vực O1 - Lượng dùng nước khu vực O2 - Lượng dùng nước khu vực O3 - Lượng nước cấp nguồn cấp nước S Hàm mục tiêu: max F = f(O1) + f(O2) + f(O3) Điều kiện ràng buộc: O1 + O2 + O3 = S ≤ O1 ≥ O2 ≥ O3 ≥ Chia vấn đề thành phần riêng rẽ xét việc cấp nước cho khu vực gọi trạng thái tính toán t, ta có: ft(St) = max[gt(Ot) + ft-1(St-1)] St = St-1 + Ot Trong đó: St : lượng nước cấp trạng thái tính toán t St-1: lượng nước đủ cấp trạng thái t-1 Ot: lượng nước dùng trạng thái tính toán gt(Ot):giá trị sản phẩm thu trạng thái tính toán t-1 cấp nước St-1 Ta viết: St-1 = St - Ot Và ta có: ft(St) = max[gt(Ot) + ft-1(St - Ot)] t - Trạng thái tính toán 1: Hàm mục tiêu: Bài giảng lớp cao học f1(S1) = max [g1(O1) + f0(S1 - O1)] 01 Điều kiện ràng buộc: ≤ S1 ≤ ≤ O1 ≤ S1 S1 = f1(S1) = max [0 + 0] = O1* = =7 O1* = 01 S1 = f1(S1) = max 0 + 0 01 7 + 0   S1 = f1(S1) = S1 = f1(S1) = max  + 0 01  + 0   30 +  max  +  01 = 30 O1* = = 42 O1* = = 50 O1* =  + 0   30 +    42 +  S1 = f1(S1) = max  + 0 01 Bài giảng lớp cao học  + 0   30 +    42 +  50 +  10 S1 = f1(S1) = max  + 0 01 = 60 O1* = = 70 O1* = = 72 O1* =  + 0   30 +    42 +  50 +    60 +  S1 = f1(S1) = max  + 0 01  + 0   30 +    42 +  50 +    60 +  70 +    S1 = f1(S1) = max  + 0 01  + 0   30 +    42 +   50 +    60 +  70 +    72 +  10 Bài giảng lớp cao học 88 Có nhiều dự án đa mục tiêu Một số dự án giới hạn rõ ràng, để đáp ứng mục tiêu thực tiễn cần xác định giới hạn địa lý rõ công tác phải thực dự án 5.4.1.2 Những hoạt động kinh tế dự án - Xây dựng công trình (đập, hệ thống cung cấp, bờ chống lũ v v ) - Nông lâm nghiệp nhận nước từ công trình - Nông lâm nghiệp vùng chống lũ - Vùng đô thị chống lũ, bao gồm công nghệ - Sản xuất điện cho tiêu dùng gia đình công nghệ - Xây dựng khu giải trí, du lịch - Thủy sản - Sản xuất nước sinh hoạt - Chứa nước để quản lý chất lượng nước - Phòng cháy cho vùng đô thị vùng rừng 5.4.1.3 Những hoạt động kinh tế khác - Kỹ nghệ chế biến thực phẩm dùng sản phẩm nông nghiệp vùng tưới hay chống lũ - Công nghệ dùng điện - Phát triển phục vụ sở giải trí, du lịch - Công nghệ dùng nước công nghiệp - Công nghệ sử dụng giao thông - Công nghệ dùng nước sinh hoạt - Giao thông, nhà điều kiện xã hội cần thiết cho nhân lực phục vụ dự án - Giao thông, cảng điều kiện sở hạ tầng đáp ứng với hoạt động tăng lên việc thức dự án 5.4.2 Các đặc thù dự án thủy lợi Các dự án thủy lợi thường có đặc thù kinh tế sau để phân biệt chúng với loại dự án khác kinh tế quốc dân 1) Công trình thủy lợi thường có tuổi thọ dài - Tuổi thọ trung bình tài sản kinh tế quốc dân khoảng 18 năm, lãnh vực thủy lợi 70 năm - Các dự án nhỏ thường từ 30 đến 50 năm 2) Dự án thủy lợi thường nặng đầu tư Dự án thủy lợi thường nặng đầu tư tức chi phí đầu tư cao so với chi phí hoạt động hàng năm 88 Bài giảng lớp cao học 89 Đặc điểm nhấn mạnh ý nghĩa sống việc đánh giá kỹ lưỡng trước đầu tư cần quản lý cẩn thận tài sản có 3) Các dự án thường đa mục đích Các dự án đa mục đích yêu cầu chi phí hỗn hợp Ví dụ: Một đập xây dựng để phát điện cung cấp nước tưới Phải phân biệt chí phí "tách biệt": - Kênh mương thuộc tưới - Tuốc bin nhà máy thuộc thủy điện Các chi phí lại chi phí tổng hợp Chúng cần phải phân biệt: - Để cho chi phí đơn phải nhỏ lợi nhuận - Để cho chi phí đơn phải nhỏ hoạt động đơn mục đích (ví dụ phát điện nhà máy nhiệt điện) Các nguyên tắc giúp tránh bao cấp lẫn Trong thực tế, việc phân phối tiền thường tiến hành sau thảo luận dùng chung nước xét đến khả trả tiền 4) Thường quan đại chúng điều hành 5) Ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người có quyền lợi đặc biệt kết dự án đem lại Các phận bao gồm: - Người sử dụng nước - Cơ quan phân phối nước - Các ngành kỹ nghệ thứ yếu đầu tư cung cấp dịch vụ cho người dùng nước - Người sử dụng sản phẩm người dùng nước sản xuất - Vùng bố trí dự án Quyền lợi thành phần có mâu thuẫn lẫn 6) Thường liên quan đến việc tái định cư thay đổi sở hữu đất 5.4.3 Tái định cư thay đổi sở hữu đất Cần phải xem xét việc tái định cư vấn đề logic dự án Tái định cư bao gồm: - Thay đổi cách sống có - Sự khó khăn, lo lắng mâu thuẫn người nông dân Trước định cư: - Quan trắc học hỏi kinh nghiệm trước - Đảm bảo có đầy đủ nghiên cứu kế hoạch thích hợp bảo vệ sức khoẻ, giáo dục, hạ tầng giao thông, tiêu chuẩn phục vụ 89 Bài giảng lớp cao học 90 - Quy hoạch tốt sử dụng đất để đảm bảo việc định cư phù hợp với địa lý đất đai - Quy hoạch tốt xây dựng, phát triển định cư phát triển nông nghiệp - Làm rõ tiêu chuẩn pháp lý người định cư (kể dân cư sống vùng) - Quan tâm vấn đề tôn giáo, nguồn gốc dân tộc để khuyến khích cộng tác, tránh mâu thuẫn Khi định cư: - Nhu cầu hạ tầng sở trường học, điều kiện bảo vệ sức khoẻ, giao thông - Quy hoạch nhà an toàn - Đào tạo nhân viên địa phương để giúp đỡ cung cấp thông tin Sau định cư: - Là giai đoạn dễ bị tổn thất - Là giai đoạn phát triển, trồng mới, vay vốn từ quan chưa quen biết - Quan tâm đến nhu cầu phụ nữ, hệ thứ hai người định cư - Củng cố quan tín dụng, cố vấn nông nghiệp, thủy lợi Cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ sức khoẻ như: - Bệnh dịch địa phương - Nhu cầu phương tiện y tế địa phương - Cung cấp nước gia đình vệ sinh 5.4.4 Các dự án đầu tư Ví dụ nghiên cứu phòng chống lũ tưới: Các dự án loại có điểm phần trước Các phần mấu chốt là: - Khảo sát đất, địa hình, tài nguyên nước - Quy hoạch nông nghiệp môi trường - Các kỹ thuật nông nghiệp trồng - Ngân sách nông nghiệp - Xây dựng trang thiết bị - Thị trường, tín dụng, quan mở rộng nông nghiệp - Chi phí xây dựng chi phí khác - Phân tích phương án giá trị dự án Các vấn đề bổ sung vấn đề quy hoạch tưới: Mục tiêu bao gồm: - Thiết kế kỹ thuật để phù hợp với công nghệ xây dựng địa phương - Nông dân có loại trồng ưa thích 90 Bài giảng lớp cao học 91 - Nước cần phân phối cho diện tích rộng lớn - Điều hành bảo quản nên thực quan quản lý địa phương - Xây dựng sở hạ tầng cho công tác quản lý - Tính toán nhu cầu nước trồng - Cây trồng chính, loại trồng phụ dạng trồng - Khảo sát loại đất địa hình - Các phương pháp khác của: - Quy hoạch ruộng - Tưới - Tiêu Việc bố trí xây dựng kênh mương phải tính dến: - Kênh phân phối đơn hay kép - Các công trình thích hợp - Liệu có nên lát đáy kênh hay không - Trữ lượng hồ chứa kênh - Tính an toàn cấp nước 5.4.5 Các dự án cải tạo khôi phục nâng cấp Việc cải tạo trang thiết bị có phải xem phương án thay cho việc xây dựng Loại dự án thường có lợi nhuận cao (chi phí thấp, lợi nhuận cao) Quan trọng phải biết nguyên nhân làm cho hệ thống hiệu Dự án cần nhấn mạnh đến nguyên nhân Các nguyên nhân là: - Bảo hành quan quản lý địa phương yếu - Hệ thống thiết kế không - Chọn trồng sai không đầy đủ ý kiến cố vấn - Nguyên nhân xã hội Cải tạo, khôi phục bước đầu dự án lớn 5.4.6 Công tác quản lý vận hành dự án sử dụng nước 5.4.6.1 Các văn liên quan đến công tác quản lý vận hành dự án liên quan đến tài nguyên nước 1- Luật nước Những luật chi tiết có liên quan đến việc sử dụng nước quốc gia chủ yếu bị ảnh hưởng qui chế hành, hệ thống trị xã hội Nói chung luật nước tưới thường bao gồm vấn đề sau: (a) Quyền sử dụng nước quan người dân liên quan đếnh hệ thống 91 Bài giảng lớp cao học 92 (b) Quyền lợi quyền hạn quan xây dựng, điều hành bảo quản công trình họ, mua đất thu lệ phí nước (nơi phép) (c) Quyền lợi nông dân (d) Qui định phạt, vi phạm luật, bao gồm quyền quan chức tiến hành biện pháp kẻ gây thiệt hại cho công trình, ăn cắt nước, không trả lệ phí nước 2- Các nghị định thông tư hướng dẫn Liên quan đến công tác quản lý vận hành khai thác dự án có liên quan đến tài nguyên nước 5.4.6.2 Công tác quản lý vận hành Các hệ thống thủy lợi quản lý tốt thường có thông tin hợp tác tốt quan quản lý nước người dâ (a) Các vấn đề vận hành hệ thống thủy lợi - Vận hành công trình đầu mối, hệ thống sông hệ thống phân phối nước - Quan trắc nước - Điều hành phân phối nước nội đồng - Các công trình tiêu chống mặn (b) Vấn đề tối quan trọng người quản lý sử dụng nước làm cân đối nhu cầu dùng nước nguồn nước sẵn có (c) Các công việc hành (d) Vấn đề nhân (e) Chính sách điều hành, qui luật qui ước (g) Kế hoach tưới (hàng năm) (h) Các phương án vận hành cụ thể (i) Cấp phục vụ (k) Quản lý hệ thống phân phối để đáp ứng hu cầu tưới 5.4.6.3 Bảo hành (a) Phát triển sách bảo hành phương thức chung quan đưa vào kế hoạch quan (b) Các dạng công việc bảo hành chia ra: - Cơ - Thường ngày - Chu kỳ - Khẩn cấp (c) Quy trình bảo hành - Xác định điều cần làm - Lập trình tự ưu tiên 92 Bài giảng lớp cao học 93 - Ước tính chi phí - Thời gian biểu công việc - Thực chương trình bảo hành - Thời gian biểu thời điểm - Tổ chức giám sát - Quan hệ với khách hàng quan khác - Ghi chép bảo hành - Kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp 5.4.6.4 Định giá thu lệ phí nước (1) Nguyên tắc định giá thu lê phí nước (a) Dựa nghị định thông tư hướng dẫn nhà nước, sở tài trợ cho công tác vận hành bảo quản hệ thống thủy lợi ; (b) Lập ngân sách phương thức làm việc - Lập ước tính ngân sách đặt giá - Qui trình thông qua - Thực chương trình thông qua - Điểm lại toàn chương trình - Thu lại tiền chi phí từ người dùng nước Chính sách thu tiền miễn phí thu tượng trưng, nhiều nước thu toàn kể chi phí điều hành, bảo quản chi phí đầu tư - Định lệ phí nước phải tính đến tình hình kinh tế thị trường nước lẫn người dân (2) Tình hình thu lệ phí nước số nước giới - Mặc dù có nước không thu tiền nước người nông dân Thái lan lại thu qua việc tăng giá số sản phẩm khác sản xuất nhờ có nước, họ đưa vào thuế nông nghiệp, phần lớn nước có thu thủy lợi phí đối tượng hưởng lợi công trình thủy lợi Việc thu thủy lợi phí không nhằm mục đích bù đắp lại phần chi phí quản lý vận hành, trì lực hoạt động hệ thống công trình thuỷ lợi mà đòn bẩy kinh tế cần thiết để sản xuất tiết kiệm sử dụng nước có hiệu - Mặc dù nhằm mục đích thu tiền dùng nước cách đo đếm, cách thu sức thu, hình thức thu đa dạng - Một số nước có trình độ quản lý kỹ thuật tốt thực bán nước theo khối lượng (m3) lưu lượng tính theo thời gian khối lượng cấp nước Ý, Pháp, Mỹ, Angiêria, Liên Xô cũ, Bungary, Nhật, Hà Lan, Đức Một số nước khác thu theo đơn vị diện tích tưới (ha/vụ) Tiệp, Việt Nam ta Ở nước Châu Á có kinh tế phát triển có đặc điểm tự nhiên, nông nghiệp tập quán canh tác sản xuất nông nghiệp gần giống Việt Nam thực sách thu thuỷ lợi phí 93 Bài giảng lớp cao học 94 - Trung Quốc nước nông nghiệp có diện tích tưới lớn năm gần bỏ chế bao cấp thu thuỷ lợi phí mức: Tưới tự chảy: 12 - 15 USD/ha/năm tương đương - 5% sản lượng năm Tưới bơm điện: 33 - 50 USD/ha/năm tương đương - 8% sản lượng năm - Ở nước Ấn Độ, Inđônêxia, Bắc Triều Tiên, Nêpan, Nam Triều Tiên thu từ 14 - 50 USD/ha/năm Tuy vậy, nước có sãch cụ thể mức thu, ví dụ Philippin người nông dân phải đóng thủy lợi phí với mức: + Hệ thống tưới tự chảy cống, kênh: Vụ mùa (mùa mưa): 100 kg thóc/ha Vụ chiêm (mùa khô); 150 kg thóc/ha + Hồ chứa: Vụ mùa (mùa mưa): 125 kg thóc/ha Vụ chiêm (mùa khô); 175 kg thóc/ha + Tưới bơm điện: thu cao nhiều so với hai loại hình thức nói tuỳ thuộc vào chi phí Ở Malaixia người nông dân nộp khoản tiền 2,4 USD/ha (riêng hệ thống Muda khoản tiền nộp trả tiền nước hàng năm 40 USD/ha Ở Bungaria lượng nước dùng định lượng tiêu chuẩn phải trả gấp lần buộc người phải tiết kiệm nước Mặt khác, có sách cụ thể cho trường hợp Chẳng hạn nước tưới ruộng giá 1,5 lêva/1000m3, sở sản xuất tự làm công trình thuỷ lợi để tiếp nhận phân phối nước phải trả 0,96 lêva/1000m3 nước Nếu thực tưới phun mưa hình thức tưới tiết kiệm nước phải trả 0,5 lêva/1000m3 Ở Hungaria giá nước quy định từ năm 1968 áp dụng cho đối tượng, thực biểu giá nhiều mức tuỳ vùng thiếu nước hay đủ nước đảm bảo Có hình thức khuyến khích dùng nước tưới ẩm trả tiền Ở Liên Xô cũ, năm 1956 bãi bỏ chế độ trả tiền nước tưới lại thiếu quy định nguyên tắc cụ thể tài chế quản lý, năm sau diện tích tưới bị giảm dùng nước lãng phí Ở riêng hệ thống Cuban lượng nước tưới từ 18.000 m3/ha/năm tăng dần lên 23.000 m3/ha/năm cá biệt có chỗ tăng lên 30.000 m3/ha/năm làm cho chi phí ngân sách tăng lên nhiều Do khắc phục tình trạng lãng phí nước nên năm 1964 lại phải áp dụng lại chế độ thu trả tiền nước Từ đến nay, Liên Xô bổ sung thay đổi số chế độ sách việc thúc đẩy sử dụng tiết kiệm nước Qua nghiên cứu tài liệu nhiều nước giới, phải thu lệ phí dùng nước quản lý nước cách tiết kiệm sản xuất có hiệu quả, cách thu tùy thuộc vào đặc thù nước 5.5 Phân tích kinh tế tài dự án liên quan đến tài nguyên nước 5.5.1 Cơ sở tính toán 94 Bài giảng lớp cao học 95 Để phân tích kinh tế, tài dự án thuỷ lợi thường sử dụng phương pháp phân tích hiệu vốn đầu tư - Phân tích kinh tế tài thuỷ điện thực theo Quyết định hướng dẫn tạm thời nội dung phân tích kinh tế, tài đầu tư khung giá mua bán điện dự án nguồn điện Bộ Công Nghiệp (trước thực theo Quyết định số 709/QĐ-NLDK Bộ Công nghiệp (nay Công Thương) ngày 03/04/2004, thực theo Quyết định số 2014 /QĐ-BCN ngày 13/06/2007 ); - Các ngành kinh tế khác theo quy định Bộ chuyên ngành 5.5.2 Nội dung phân tích kinh tế dự án đầu tư Phân tích kinh tế dự án đầu tư nhằm đánh giá tiêu sau: a) Tỷ suất sinh lợi nội kinh tế (EIRR% - Economic Internal Rate of Return) b) Thời gian hoàn vốn kinh tế có tính chiết khấu (CFBT k-Cash Flow Before Tax/I -Investment) c) Giá trị ròng kinh tế (NPVk – Net Present Value) d) Tỷ số Lợi ích/Chi phí kinh tế (B/Ck – Benefit Cost Ratio) Tỷ suất chiết khấu kinh tế Theo quy định QĐ số 2014/QĐ-BCN tỷ lệ triết khấu phân tích kinh tế 10% Thủy lợi : Đồng lấy 10%, miền núi lấy 12 %; - Một số ngành khác lấy yheo Quy định Bộ Nhà nước khuyến khích dự án đầu tư nguồn điện không sử dụng vốn nhà nước có tiêu nội kinh tế (EIRR%) = 10% 5.5.3 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư Một số nguyên tắc chung phân tích tài dự án đầu tư a) Phân tích tài dự án đầu tư áp dụng cho phương án kỹ thuật nhằm lựa chọn phương án tối ưu b) Đối với phương án xem xét, số yếu tố vấn đầu tư, phân bố vốn lãi vay, vai trò chế độ vận hành dự án hệ thống điện, số huy động công suất cự đại cần tính toán cụ thể Các dự án nguồn điện phải vào quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định công suất điện lượng ứng với giai đoạn vận hành làm tính toán doanh thu hàng năm c) Số huy động công suất đạt cực đại nhà máy điện áp dụng phân tích kinh tế quy định cụ thể định Bộ Công thương cho nhà máy Nhiệt điện than, Tua bin khí chu trình hỗn hợp, Nhà máy thuỷ điện có công suất lắp máy >30 MW = 30MW (theo QĐ số 2014/QĐ-BCN: Nhà máy thuỷ điện có công suất >30 MW: từ 4.000 năm đến tối đa 5.500 /năm = 30MW: từ 3.000 năm đến tối đa 7.000 giờ/năm) 95 Bài giảng lớp cao học 96 d) Các yếu tố liên quan đến phân tích kinh tế ngành khác tùy theo quy định chuyên ngành Các tiêu tài cần xác định phân tích tài dự án gồm: a) Giá trị ròng tài (NPVt - Net Present Value); b) Thời gian hoàn vốn chủ sở hữu có chiết khấu (CFATt- Cash Flow After Tax/Icsh -Investmentcsh ); c) Tỷ suất sinh lợi nội tài (FIRR% - Fund Internal Rate of Return ); d) Tỷ số Lợi ích/Chi phí tài (B/Ct - Benefit Cost Ratio) 3.Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án tính sở dòng tích luỹ tài (CFATt) năm thời hạn dự án tỷ suất chiết khấu tài it% (tỷ suất chiết khấu tài bình quân gia quyền cho nguồn vốn) 5.5.4 Yêu cầu nội dung phân tích kinh tế, tài Nội dung phân tích kinh tế, tài gồm tiêu thể bảng: Bảng Dự toán kết kinh doanh TT Năm tài Năm Tổng I Thu nhập (I=1+2+3+4) 1.Doanh thu bán điện Lợi ích khác thu từ dự án (nếu có) Trợ giá (nếu có) Các lợi ích khác thu công trình đa mục tiêu lợi ích tổng hợp (nếu có) II Tổng chi phí (II=1+2+3) 1.Chi phí trực tiếp (1=1.1.+1.2+1.3+1.4) 1.1 Chi phí O&M 1.2 Chi phí nguyên, nhiên liệu/chi phí mua điện 1.3 Khấu hao tài sản cố định 1.4 Chi phí khác Thuế tài nguyên, thuế đất Trả lãi vay (tính tất nguồn vay) III Lợi nhuận trước thuế (III=I-II) IV Thuế thu nhập DN (IV=IIIxthuế suất TDN) V Lợi nhuận sau thuế (V=III-IV) Bảng Dòng tích luỹ kinh tế tiêu hiệu kinh tế TT Năm tài Năm Tổng I Nguồn (I=1+2+3+4+5) Lợi nhuận trước thuế (mục III bảng 1) Trả lãi vay Khấu hao (mục II.1.3 bảng 1) Giá trị lại tài sản cố định (tính vào năm cuối dự án) Giá trị thu hồi vốn lưu động (tính vào 96 Bài giảng lớp cao học 97 năm cuối dự án) II Sử dụng (Vốn đầu tư phân bố theo tiến độ dự án) III Tích luỹ kinh tế (CFBTk) = I-II IV Tích lũy kinh tế chiết khấu V Tích luỹ kinh tế chiết khấu luỹ kế III: dùng để tính EIRR IV: dùng để tính NPVk V: để biết thời gian hoàn vốn B/Ck = Thu nhập/tổng vốn đầu Bảng Dòng tích luỹ tài tiêu hiệu tài TT Năm tài Năm Tổng I Nguồn (I=1+2+3+4) Lợi nhuận sau thuế (mục V bảng 1) Khấu hao (mục II.1.3 bảng 1) Giá trị lại tài sản cố định (tính vào năm cuối dự án) Giá trị thu hồi vốn lưu động (tính vào năm cuối dự án) II Sử dụng 1.Vốn chủ sở hữu (Icsh phân bố theo tiến độ dự án) 2.Trả gốc vốn vay III Tích luỹ kinh tế (CFATt) = I-II IV Tích lũy tài chiết khấu V Tích luỹ tài chiết khấu luỹ kế Ghi chú: III: dùng để tính FIRR IV: dùng để tính NPVt V: để biết thời gian hoàn vốn B/Ct = Thu nhập/tổng vốn chủ sở hữu 5.5.5 Xác định yếu tố tham gia tính toán 1) Tiền tệ: Quy đổi tiền Việt Nam để tính 2) Tỉ số chiết khấu 3) Tổng vốn đầu tư : Toàn chi phí cần thiết hợp pháp thực trình đầu tư để đưa công trình vào sử dụng, bao gồm khoản chi phí cho xây dựng, mua sắm thiết bị, chi phí tư vấn, giám sát, chi phí môi trường, đền bù tái định cư… chi phí dự phòng Phân bố vốn đầu tư 4) Năm Trong tính toán năm tương lai quy tại, chi phí, lợi ích quy đầu năm xây dựng thứ 97 Bài giảng lớp cao học 98 5) Chi phí vận hành bảo dưỡng (O&M) Toàn chi phí đảm bảo cho công trình vận hành liên tục an toàn O&M gồm khoản lương cho quản lý, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, chi phí nguyên, nhiên, vật liệu… tính theo quy định Bộ Công Thương riêng cho loại nhà máy điện: Thuỷ điện, Nhiệt điện than, Nhiệt điện than có FGD, Nhiệt điện dầu, Nhiệt điện khí, Tua bin khí chu trình hỗn hợp (Theo QĐ 2014/QĐBCN Nhà máy thủy điện: - Có công suất lắp máy > 30MW: 0,5%-1,0% vốn đầu tư - Có công suất lắp máy ≤ 30MW: 1,0%-2,0% vốn đầu tư) - Chi phí sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản 6) Các loại thuế tham gia dự án - Thuế tài nguyên: Tính 2% tổng doanh thu - Thuế thu nhập doanh nghiệp: theo Nghị định phủ 7) Tuổi thọ kinh tế công trình Tuổi thọ công trình tính toán với tuổi thọ kinh tế Thiết bị tính toán có thời hạn theo quy định 8) Lợi ích công trình Lợi ích hàng năm nhà máy thủy điện chủ yếu doanh nghiệp thu từ bán điện mang lại Lợi ích thủy lợi, thủy sản, giao thông thuỷ, du lịch vv 9) Lợi ích khác công trình Giá trị lại tài sản cố định, giá trị thu hồi vốn lưu động (tính đến năm cuối dự án) 10) Giá bán điện theo mùa Dự báo nhà máy bắt đầu vận hành giá bán điện theo quy định Bộ Công thương Khung giá điện theo Quyết định Bộ Công Thương: Giá điện mùa khô (từ ngày 1/10 đến 30/6 năm sau), mùa mưa (từ ngày1/7 đến 30/9) nhà máy Thuỷ điện, Nhiệt điện than, Tua bin khí chu trình hỗn hợp (Theo QĐ 2014/QĐBCN, Nhà máy thuỷ điện có công xuất >30MW: Mùa khô: 2.5 - 5.0 US cent/kwh; Mùa mưa: 2.0 - 4.70 US cent/kwh; , Nhà máy thuỷ điện có công xuất ≤ 30MW: Mùa khô: 2.7 - 5.2 US cent/kwh; Mùa mưa: 2.5 - 5.0 US cent/kwh) Giá sản phẩm nông nghiệp loại sản phẩm khác Giá sử dụng điện dùng điện thấp điểm, cao điểm vfa giá bình quân 11) Phương thức huy động vốn phương án tài Huy động vốn nhà đầu tư a) Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định hành; 98 Bài giảng lớp cao học 99 b) Vốn chủ sở hữu (bao gồm toàn loại vốn góp cổ đông) nguồn vốn góp nhà đầu tư vào dự án Huy động vốn vay (số tiền dự kiến vay tổng vốn đầu tư trừ vốn chủ sở hữu) a) Các dự án có hiệp định vay vốn riêng cam kết huy động vốn riêng phân tích tài , vốn đầu tư cho cho dự án theo điều kiện vay vốn (lãI suất, thời gian ân hạn, thời gian trả nợ) thoả thuận hiệp định cam kết b) Nếu vốn vay hỗn hợp nhiều nguồn tỷ lệ lãi suất vốn vay (iv) tính bình quân gia quyền tỷ lệ lãi suất nguồn vốn vay; c) Đối với dự án xác định nguồn vốn vay cần phải tính theo số phương án huy động vốn phải bao gồm: - Phương án 1: 100% nguồn vốn vay huy động từ vay thương mại nước - Phương án 2: Tối đa đến 85% vay nước cho thiết bị nhập ngoại theo phương thức tín dụng – người cấp hàng, phần lại vay thương mại nước Lãi suất phần vốn vay nước lấy lãi suất thị trường vốn vay dài hạn nước liên ngân hàng thời điểm lập dự án Lãi suất phần vốn vay nước ngoài: Lấy theo điều kiện vay tín dụng xuất thời điểm tính toán 12) Phân tích độ nhạy phân tích tài dự án Phân tích độ nhạy tính toán cho phương án sau: Vốn đầu tư tăng 10% Điện sản xuất giảm 10% Chi phí O&M, chi phí nhiên liệu tăng 10% Tổ hợp vốn đàu tư tăng 10%, điện sản xuất giảm 10% 13 Số liệu đầu vào giả thiết tính toán Số liệu sử dụng phân tích kinh tế, tài dự án nguồn điện lấy theo Quyết định Bộ công nghiệp Mặt tính toán (thời điểm tính toán) thời điểm năm bắt đầu thực dự án coi năm thứ Phân tích tài dự án không tính đến lạm phát, trượt giá đồng tiền (cả ngoại tệ nội tệ) 14 Tỷ suất sinh lợi nội tài Các dự án nguồn điện (FIRR%) không vượt 15% 5.6 Phân tích kinh tế môi trường dự án liên quan đến tài nguyên nước 5.6.1 Đánh giá tác động môi trường trước triển khai dự án Công tác nghiên cứu tiền khả thi khả thi tác động trực tiếp đến môi trường lĩnh vực: 99 Bài giảng lớp cao học 100 - Đất đai - Nguồn nước - Sinh thái học - Cơ sở hạ tầng - Không khí 5.6.2 Đánh giá tác động môi trường triển khai dự án - Đất đai - Nguồn nước - Sinh thái học - Cơ sở hạ tầng - Vệ sinh khu vực xây dựng - Mật độ dân số - Tiếng ồn - Không khí - Tác động xã hội an ninh trật tự, giá lương thực thực phẩm 5.6.3 Đánh giá tác động môi trường dự án đưa vào hoạt động - Đất đai - Nguồn nước - Sinh thái học - Cơ sở hạ tầng - Mật độ dân số - Không khí - Tác động xã hội an ninh trật tự, giá lương thực thực phẩm - Du lịch 5.6.4 Phân tích kinh tế môi trường - Lượng hóa tác hại trước mắt lâu dài xây dựng dự án thành tiền - Tính toán giải phải giảm nhẹ ảnh hưởng có hại đến môi trường -Những tác động có lợi quy thành tiền - Các yếu tố kết hợp phân tích kinh tế điểm qua tác động Còn yếu tố mà chưa đề cập đến phân tích kinh tế phải lượng hóa chi tiết tốt đưa thành mục phân tích tổng thể kinh tế dự án giúp cho chúng nhìn rõ ảnh hưởng dự án đến môi trường 100 Bài giảng lớp cao học 101 101 Bài giảng lớp cao học 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dr A.P Lino Grima, Environmental Economics, Specials Toronto University David Begg - Stanley Fisher Rudiger Dorbasch (1991), Economics Dynamic Programming - II Dr Pankaj Keemar Bhatia, Reader - WRDYC, University of Rookee Louck D.P., J.R.S Tedinges, and A Haith (1981), Water Resources Systems Planning and Analysis, Prentice Hall Varhney (1990), Water Resources Systems Planning and Economics Roorkee Water Development Economics - Course Notes - Training Course on Economics, Hanoi 1989 Lê Thạc Cán nnk, Kinh tế môi trường - 1996 Nguyễn Văn Chọn (2003), Kinh tế đầu tư xây dựng, Nhà xuất Xây dựng Vũ Công Tuấn (2010), Quản trị dự án - Lập thẩm định dự án đầu tư, Nhà xuất Thống kê 102 Bài giảng lớp cao học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng cao học: Kinh tế tài nguyên và môi trường, Bài giảng cao học: Kinh tế tài nguyên và môi trường, Bài giảng cao học: Kinh tế tài nguyên và môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay