nghiên cứu xây dựng phương pháp tích hợp sản xuất sạch hơn với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso14001 2004 cho công ty cp bia hà nội hải dương

123 146 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 03:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Nguyễn Thành Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP SẢN XUẤT SẠCH HƠN VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO14001:2004 CHO CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG Chuyên ngành : Quản lý môi trường LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS Trịnh Thành PGS.TS Trần Văn Nhân Hà Nội – Năm 2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa – Hà Nội Tôi là: Nguyễn Thành Trung – học viên cao học Khoá 2009 ngành Quản lý môi trường Tôi xin cam đoan: số liệu kết sử dụng luận văn với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tích hợp sản xuất với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001: 2004 cho Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Dương” trung thực xem xét đồng ý PGS.TS Trần Văn Nhân – Viện Khoa học Công nghệ môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thầy giáo hướng dẫn khoa học luận văn Tôi xin chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2012 HỌC VIÊN THẦY GIÁO HƯỚNG DẪN Nguyễn Thành Trung PGS.TS Trần Văn Nhân LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Văn Nhân, thầy hướng dẫn trực tiếp, tận tình dạy, dẫn dắt tạo điều kiện cho suốt thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy Viện Khoa học Công nghệ Môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ học tập nghiên cứu Viện Xin cảm ơn Lãnh đạo Viện đào tạo sau đại học tạo điều kiện cho hoàn thành thủ tục bảo vệ luận văn Cảm ơn người bạn chia sẻ tài liệu, kiến thức kinh nghiệm giúp thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị làm việc Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương hợp tác suốt trình triển khai dự án Công ty Cuối cùng, vô biết ơn quan tâm, động viên khích lệ gia đình anh chị em đồng nghiệp, giúp đỡ mặt để hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu Và xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nghiên cứu luận văn trung thực Những tài liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng TÁC GIẢ Nguyễn Thành Trung MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO14001:2004 1.1 Tổng quan sản xuất 1.1.1 Khái niệm sản xuất [13], [15] 1.1.2 Lợi ích thực sản xuất 1.1.3 Quy trình thực đánh giá sản xuất 1.1.4 Thực tiễn áp dụng SXSH rào cản 11 1.2 Tổng quan hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2004 13 1.2.1 Khái niệm hệ thống quản lý môi trường 13 1.2.2 Lợi ích thực HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 17 1.2.3 Quy trình thực HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 18 1.2.4 Thực tiễn áp dụng ISO 14001 rào cản 19 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG & CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG 23 2.1 Giới thiệu Công ty 23 2.2 Hiện trạng sản xuất Công ty 23 2.2.1 Các công đoạn sản xuất 24 2.2.2 Các phận phụ trợ 27 2.3 Việc sử dụng tài nguyên, vấn đề môi trường công tác quản lý Công ty 29 2.3.1 Việc sử dụng tài nguyên 29 2.3.2 Hiện trạng vấn đề môi trường & công tác quản lý Công ty 32 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HTQLMT VÀ SXSH ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG 38 3.1 Các bước nghiên cứu áp dụng SXSH 38 3.1.1 Bước 1: Khởi động 38 3.1.2 Bước 2: Phân tích công đoạn sản xuất 39 3.1.3 Bước 3: Đề hội SXSH 42 3.1.4 Bước 4: Chọn lựa giải pháp SXSH 43 3.1.5 Bước 5: Thực giải pháp SXSH 44 3.1.6 Bước 6: Duy trì SXSH 45 1/120 3.2 Các bước nghiên cứu áp dụng HTQLMT 46 3.2.1 Bước 1: Chuẩn bị, lập kế hoạch thiết kế hệ thống 46 3.2.2 Bước 2: Xây dựng áp dụng hệ thống 46 3.2.3 Bước 3: Kiểm tra đánh giá hệ thống 68 3.2.4 Bước 4: Duy trì cải tiến hệ thống 77 3.3 Tích hợp phương pháp SXSH với HTQLMT 79 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 82 4.1 Lập kế hoạch 82 4.2 Thực 95 4.3 Kiểm tra 97 4.4 Cải tiến 98 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 104 2/120 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT  SXSH/ CP: Sản xuất  HTQLMT/ EMS: Hệ thống quản lý môi trường  QMS: Hệ thống quản lý chất lượng  EMR: Đại diện lãnh đạo môi trường  KCMT: Khía cạnh môi trường  ĐG: Đánh giá  P-D-C-A: Plan – Do – Check – Act  KPH: Không phù hợp  KPPN: Khắc phục phòng ngừa  PCCC: Phòng cháy chữa cháy  NNVL: Nguyên nhiên vật liệu  NVL: Nguyên vật liệu 3/120 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TT BẢNG TRANG Bảng 1.1 - Mục tiêu Chiến lược Sản xuất 12 Bảng 2.1: Thống kê sử dụng NNVL nhà máy qua năm 29 Bảng 2.2: Định mức tiêu hao tài nguyên công nghệ sản xuất bia 30 Bảng 2.3: Các vấn đề môi trường khu vực sản xuất Nhà máy 32 Bảng 2.4: Kết phân tích nước thải Nhà máy 34 Bảng 2.5: Nồng độ chất ô nhiễm không khí từ nồi 36 Bảng 2.6: Lượng chất thải rắn phát sinh sản xuất hectolít bia 36 Bảng 3.1: Phương pháp thực yếu tố cần đo 69 Bảng 3.2: Bảng tổng hợp công việc HTQLMT tích hợp với PP SXSH 79 10 Biểu mẫu BM.MT.01: Chức nhiệm vụ Ban ISO - CP 82 11 Biểu mẫu BM.MT.02: Các thông tin 83 12 Biểu mẫu BM.MT.03: Chính sách môi trường Công ty 84 13 Biểu mẫu BM.MT.04: Bảng xác định khía cạnh môi trường 87 14 Biểu mẫu BM.MT.05: Chi phí nguyên liệu đầu vào 88 15 Biểu mẫu BM.MT.06: Cân vật liệu 89 16 Biểu mẫu BM.MT.07: Chi phí sx chi phí xử lý môi trường 90 17 Biểu mẫu BM.MT.08: Các yêu cầu liên quan đến môi trường 91 18 Biểu mẫu BM.MT.09: Kế hoạch thực mục tiêu, tiêu MT 91 19 Biểu mẫu BM.MT.10: Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp 92 20 Biểu mẫu BM.MT.11: Phân tích ảnh hưởng đến môi trường 92 21 Biểu mẫu BM.MT.12: Phân tích khả thi kỹ thuật 93 22 Biểu mẫu BM.MT.13: Phân tích khả thi kinh tế 94 23 Biểu mẫu BM.MT.14: Lựa chọn giải pháp thực 95 24 Biểu mẫu BM.MT.15: Các nội dung đào tạo môi trường 96 25 Biểu mẫu BM.MT.16: Danh mục tài liệu/ hồ sơ 96 26 Biểu mẫu BM.MT.17: Kết thực giải pháp 97 27 Biểu mẫu BM.MT.18: Kế hoạch đánh giá nội 98 28 Biểu mẫu BM.MT.19: Phiếu xử lý KPH KPPN 99 29 Biểu mẫu BM.MT.20: Biên họp 100 4/120 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TT HÌNH VẼ TRANG Hình 1.1: Chu trình thực đánh giá SXSH 10 Hình 1.2: Các bước nhiệm vụ thực SXSH 11 Hình 1.3: Mô hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 14 Hình 1.4: Số chứng ISO 14001 chứng nhận giới 19 Hình 1.5: Số chứng ISO 14001 cấp Việt Nam 20 Hình 2.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất bia kèm theo dòng thải 24 Hình 2.2 Nguồn nguyên liệu đầu vào phát thải nhà máy 29 Hình 3.1: Các yếu tố cần giám sát đo lường Công ty 69 Hình 4.1: Biểu đồ xương cá 92 5/120 MỞ ĐẦU Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam trải qua trình hình thành phát triển lâu, từ cuối kỷ XIX đến Đây ngành sản xuất thực phẩm đồ uống quan trọng, gắn liền với nhu cầu ngày cao xã hội Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Đặc biệt từ năm 2000 đến nay, ngành trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình 14%/năm, sản phẩm ngành chiếm vị trí định thị trường nước bước vươn thị trường bên Đóng góp ngành Bia – Rượu – Nước giải khát giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm không ngừng tăng lên Bên cạnh đó, ngành đóng góp phần không nhỏ cho ngân sách Nhà nước giải việc làm cho người lao động Tuy nhiên, trình phát triển, ngành Bia – Rượu – Nước giải khát nước ta bộc lộ nhiều hạn chế chất lượng sản phẩm nhìn chung thấp, lực cạnh tranh kém, quy hoạch phát triển ngành nhiều bất cập, nhiều vấn đề môi trường tồn Trong thời kỳ mở cửa hội nhập, áp lực mà ngành Bia – Rượu – Nước giải khát phải chịu lớn Theo cam kết gia nhập WTO, hỗ trợ cho ngành từ Nhà nước giảm xuống Chính sách bảo hộ hạn ngạch bị bãi bỏ, thuế nhập giảm theo lộ trình làm cho sản phẩm bia, rượu, nước giải khát từ bên xuất nhiều thị trường nước cạnh tranh gay gắt với sản phẩm ngành Bia – Rượu – Nước giải khát nước ta sản xuất Đây thực thách thức lớn thị trường nội địa thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam Không gặp khó khăn “sân nhà”, sản phẩm ngành xuất sang thị trường nước gặp nhiều trở ngại rào cản thương mại quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ngày yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, chất lượng sản phẩm ngành Bia – Rượu – Nước giải khát nước ta sản xuất thấp, gây khó khăn cho việc tiêu thụ Có thể nói rằng, hội nhập mở cho 6/120 ngành thị trường rộng lớn trước mắt để thâm nhập vào thị trường không đơn giản, thị trường cao cấp Mặt khác, rượu bia sản phẩm mà Nhà nước không khuyến khích sử dụng Chính phủ ban hành nhiều sách có tác động đến ngành Bia – Rượu – Nước giải khát để đảm bảo phát triển hài hòa cho toàn xã hội Điều đặt yêu cầu phải có biện pháp để phát triển ngành đảm bảo quy định mà Nhà nước ban hành Với nhận thức đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tích hợp sản xuất với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001: 2004 cho Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Dương” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: đề xuất mô hình tích hợp áp dụng hệ thống quản lý môi trường tổng thể với phương pháp sản xuất giải vấn đề môi trường tổ chức nói chung Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Dương nói riêng Giúp tổ chức có nhìn đa chiều công tác quản lý hệ thống môi trường đồng thời trang bị phương pháp cụ thể để bước giải vấn đề môi trường theo hướng cải tiến liên tục việc: tối ưu hóa chi phí sản xuất, giảm thiểu gánh nặng môi trường, hài hoà lợi ích: kinh tế - xã hội – môi trường, hướng tới phát triển bền vững Phương pháp nghiên cứu áp dụng thực đề tài: đánh giá thực trạng, thu thập, phân tích số liệu, nghiên cứu lý thuyết, đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng thực tế Công ty Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: đưa cách tiếp cận tích hợp hệ thống quản lý môi trường sản xuất góp phần vào việc giảm thiểu cồng kềnh công tác quản lý hệ thống tiết kiệm chi phí quản lý chung; hướng tới thừa nhận phù hợp hệ thống quản lý môi trường Công ty theo tiêu chuẩn quốc tế ISO14001:2004, đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực hiệu công tác xây dựng, vận hành, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường 7/120 BM.MT.03 – CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG VỚI PHƯƠNG CHÂM: “XANH TRONG SẢN XUẤT – BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN”, TOÀN THỂ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÔNG TY CAM KẾT: Duy trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để ngăn chặn ô nhiễm phá huỷ môi trường, bước giảm thiểu gánh nặng môi trường Thúc đẩy việc tiết kiệm lượng tài nguyên thông qua hoạt động cải tiến liên tục Tuân thủ luật pháp quy định khác liên quan, sẵn sàng hợp tác tăng cường chia sẻ thông tin với quan/ tổ chức môi trường hoạt động bảo vệ môi trường xã hội Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán công nhân viên toàn công ty hoạt động bảo vệ môi trường chung Chính sách môi trường Giám Đốc công ty thông qua phổ biến cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty bên liên quan làm việc danh nghĩa công ty thấu hiểu thực Hài Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2010 GIÁM ĐỐC (Đã ký) NGUYỄN ĐỨC PHÚC 106/120 Biểu mẫu: Ngày lập: BM.MT.04 Người phê duyệt Người lập BẢNG XÁC ĐỊNH CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG Đơn vị/ Phòng ban: PHÂN XƯỞNG BIA HƠI Tiêu chí đánh giá Hoạt động Đầu vào Đầu Khía cạnh Môi trường Tình trạng Tác động tới MT Đ Xử lý nước nấu Nghiền Nước máy Hóa chất (H2SO4, NaOH) Điện Khí nén Hơi nước Than hoạt tính, hạt nhựa Gạo Malt Điện Khí nén Nước thải hoàn nguyên Hóa chất thải Than hoạt tính thải, hạt nhựa thải KK Ô MQ TN Tần suất Các yêu cầu Mức độ nghiêm trọng Tổng điểm Ghi 10 11 12  Phát sinh nước thải BT 1 1 4 5 18 Phát sinh CTNH (hóa chất thải) BT 1 1 5 17 KBT Phát sinh CTR (than hoạt tính, hạt nhựa) Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước Tràn đổ hóa chất Rò rỉ khí nén Vỏ bao, pallet hỏng Sạn, dây, vỏ trấu N P.vi AH BT BT KC 1 KBT 3 13 1 1 1 4 5 5 1 15 15 26 2 0.5 32 2 5 0.5 5 17 5 15 Cháy nổ Phát sinh CTR (vỏ bao, pallet, sạn, dây, vỏ trấu…) Phát sinh bụi KC BT BT Phát sinh tiếng ồn BT 107/120 1 1 1 1 1 1 Bụi Ồn Nấu Nhân men giống Bột gạo, malt Nước Enzym Hóa chất (NaOH, HNO3, CaCl2) Điện Hơi nước bão hòa Khí nén Enzym Điện Nước Hơi Men giống Hóa chất (NaOH, HNO3, P3) Lên men Dịch đường Men giống Điện, nước Khí nén Hóa chất (NaOH, HNO3, Trimeta, P3) Bột trợ lọc (diatomit) Polyclar Khí CO2 Bã nấu Nước thải Tiếng ồn Nhiệt Mùi hóa chất vệ sinh Cháy nổ KC 1 Phát sinh CTR BT Phát sinh nước thải BT Phát sinh tiếng ồn BT Phát sinh nhiệt BT Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước BT BT Phát sinh mùi hóa chất Nước thải Men rơi vãi Mùi hóa chất vệ sinh Hóa chất thải Men giống Nước thải Bã men thải Hóa chất thải Khí thải (CO2) Bột trợ lọc thải Polyclar thải 1 1 32 1 5 17 1 5 1 5 0.5 17 7.5 5 15 1 4 5 5 1 15 15 1 1 KBT 1 2 5 Rò rỉ áo KC 1 14 12 Rò rỉ khí nén KBT 2 0.5 5 17 5 17 Phát sinh nước thải BT 1 Phát sinh CTR BT 1 Phát sinh CTNH (hóa chất thải) BT 1 1 5 17 1 3 13 Phát sinh mùi KBT Tiêu thụ điện BT 1 5 15 Tiêu thụ nước BT 1 5 15 Tràn đổ hóa chất KC 1 5 26 Phát sinh nước thải Phát sinh CTR (phế liệu: bã men thải) Phát sinh CTNH (hóa chất thải) BT 1 5 17 BT 1 5 0.5 8.5 BT 1 5 17 Phát sinh khí thải BT 5 13 5 17 1 1 4 5 5 1 0.5 15 15 Phát sinh CTR (bột trợ lọc, polyclar thải) Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước Rò rỉ khí nén 108/120 BT BT BT KBT 1 1 1 1 1 Môi chất lạnh (Glycol 35%) Chiết két Bảo dưỡng, sửa chữa Văn phòng Bia thành phẩm Két Nước Điện, nước Khí nén, khí CO2 Hóa chất (HNO3, NaOH) Hơi nước Màng co (nilon) Máy móc, thiết bị hỏng Dầu, mỡ, dẻ lau, hóa chất (RP7, xilycol lỏng) Phụ tùng thay Điện văn phòng phẩm Điện Nước Thiết bị văn phòng Bia rơi vãi Màng co thải Nước thải Tiếng ồn Mùi Thiết bị, phụ tùng thải Dẻ lau, dầu mỡ thải Hóa chất thải Phế liệu, CTR chất thải NH (bóng đèn neon, pin, hộp mực in, ) Rò rỉ khí CO2 KBT 1 14 Rò rỉ môi chất lạnh Tràn đổ hóa chất Cháy nổ KBT KC KC 1 1 1 1 1 1 4 1 5 2 14 26 32 Phát sinh nước thải BT 1 5 17 Phát sinh CTR BT 1 5 1 BT 1 2 5 0.5 17 Phát sinh mùi KBT 1 1 11 Rò rỉ khí nén, CO2, KBT 1 14 Rò rỉ bia KBT 1 1 4 0.5 Phát sinh CTNH (hóa chất thải) BT 1 1 5 17 Tràn đổ hóa chất KC 1 1 5 26 Cháy nổ KC 1 1 32 Phát sinh CTR (phế liệu) BT 1 2 5 0.5 Phát sinh CTNH (hóa chất, dầu mỡ dẻ lau dính dầu mỡ) BT 1 5 17 Tiêu thụ điện BT 1 5 15 Cháy nổ KC 1 32 Phát sinh CTR (phế liệu) Sử dụng tài nguyên (điện nước) BT 2 5 0.5 5 15 Phát sinh CTNH KC 1 3 15 Cháy nổ KC 1 32 Phát sinh tiếng ồn 109/120 1 1 1 1 BT 1 1 Biểu mẫu: BM.MT.04 Ngày lập: Người lập Người phê duyệt BẢNG XÁC ĐỊNH CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG Đơn vị/ Phòng ban: PHÂN XƯỞNG BIA CHAI Tiêu chí đánh giá Hoạt động Xử lý vệ sinh chai Chiết chai Đầu vào Khía cạnh Môi trường Đầu Điện, nước Hóa chất (H2SO4, NaOH, Stabilon, polic, Foomloc, …) Hơi Khí nén Chai Nước thải Khí thải (H2) Mảnh chai vỡ Nhãn mác thải Muối nhôm Bia bán thành phẩm Chai Nắp chai Điện, nước Khí nén, khí Phế liệu (chai vỡ, nắp loại) Tiếng ồn Bia tràn, nổ chai CO2 rò rỉ Tình trạng Đ N KK BT 1 Phát sinh CTNH (hóa chất thải) BT 1 BT BT BT KC KBT 5 17 5 18 5 0.5 7.5 1 1 1 4 2 5 5 1 0.5 15 15 26 1 32 5 17 1 2 5 5 0.5 0.5 7.5 5 0.5 6.5 MQ TN 1 1 1 1 1 Cháy nổ KC 1 Phát sinh nước thải BT 1 Phát sinh CTR (phế liệu) Phát sinh tiếng ồn BT BT Phát sinh mùi BT 110/120 Ô 1 Phạm vi AH Tần suất Các yêu cầu  Phát sinh nước thải Phát sinh CTR (mảnh chai, nhãn mác) Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước Tràn đổ hóa chất Rò rỉ khí nén Mức độ nghiêm trọng 10 Tác động tới MT Tổng điểm Ghi 11 12 CO2 Hóa chất (HNO3, NaOH, ) Hơi nhiệt Thiết bị check mark Thanh trùng Dán nhãn Bảo dưỡng, sửa chữa Bia đóng chai Nước, điện Hơi nhiệt Hóa chất vệ sinh (NaOH) Bia chai trùng Nhãn mác Hồ dán Mực in, dung môi, nước tẩy rửa Khí nén Điện, nước Máy móc, thiết bị hỏng Dầu, mỡ, dẻ lau, hóa chất (RP7, xilycol lỏng) Phụ tùng thay Nước thải Thùng hộp đựng Mùi Tia phóng xạ Nước thải Mảnh chai vỡ Hóa chất thải Phế liệu (chai vỡ, nhãn mác hỏng) Nước thải Hồ thải Mực, dung môi, nước tẩy rửa thải Mùi Thiết bị, phụ tùng thải Dẻ lau, dầu mỡ thải Hóa chất thải Rò rỉ khí nén, CO2, Bia rơi vãi Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước Phát sinh CTNH (hóa chất thải) KBT BT BT BT BT 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 0.5 1 12 15 15 18 1 5 26 1 5 24 32 5 17 5 0.5 7.5 1 5 15 1 5 15 5 18 1 12 5 0.5 5 1 5 0.5 17 6.5 5 18 Tràn đổ hóa chất KC Phát sinh tia phóng xạ BT Cháy nổ KC 1 Phát sinh nước thải Phát sinh phế liệu (mảnh chai vỡ) Tiêu thụ điện BT 1 BT Tiêu thụ nước BT Phát sinh CTNH (hóa chất thải) BT Phát sinh cáu cặn, rêu Phát sinh phế liệu (mảnh chai vỡ, nhãn mác hỏng) Phát sinh nước thải BT Phát sinh mùi Phát sinh CTNH (mực, hóa chất, dung môi…) Tiêu thụ điện BT BT 1 5 15 Tiêu thụ nước BT 1 5 15 Phát sinh CTR (phế liệu) BT 5 0.5 7.5 BT 1 5 18 1 5 15 32 Phát sinh CTNH (hóa chất, dầu mỡ dẻ lau dính dầu mỡ) Tiêu thụ điện Cháy nổ 1 BT BT BT BT 1 1 1 1 1 1 1 BT KC 111/120 1 1 1 Điện Văn phòng văn phòng phẩm Điện Nước Thiết bị văn phòng Phế liệu, CTR chất thải NH (bóng đèn neon, pin, hộp mực in, ) Phát sinh CTR (phế liệu) Sử dụng tài nguyên (điện nước) BT Phát sinh CTNH KC 1 Cháy nổ KC 1 1 BT 1 1 5 0.5 5 15 3 15 32 Biểu mẫu: BM.MT.04 Ngày lập: Người lập Người phê duyệt BẢNG XÁC ĐỊNH CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG Đơn vị/ Phòng ban: PHÂN XƯỞNG CƠ NHIỆT ĐIỆN Tiêu chí đánh giá Hoạt động Đầu vào Khía cạnh Môi trường Đầu Tình trạng Đ Văn phòng văn phòng phẩm Điện Nước Thiết bị văn phòng vật tư (sắt thép, thiết bị Phế liệu, CTR chất thải NH (bóng đèn neon, pin, hộp mực in, ) phế liệu, CTR N KK Tần suất Mức độ nghiêm trọng 10 Ô MQ TN 5 0.5 5 15 3 15 32  Phát sinh CTR (phế liệu) BT Sử dụng tài nguyên (điện nước) BT Phát sinh CTNH KC 1 Cháy nổ KC 1 112/120 Phạm vi AH Các yêu cầu Tác động tới MT 1 1 1 Tổng điểm Ghi 11 12 Gia công, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phụ tùng thay thế) dầu mỡ khí công nghiệp (oxy, gas, khí nén) điện que hàn (vật tư thừa) dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu, bóng đèn neon hỏng cháy nổ Bụi mài tiếng ồn khí thải (COx, NOx, …) tia hồ quang điện Vận hành máy nén (lạnh, CO2, khí) Vận hành nồi Điện, nước dầu mỡ Khí CO2 Môi chất lạnh (NH3) Hóa chất (cồn, NaOH, H2SO4) Máy nén Dẻ lau Than Nước Điện Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu Nước thải Khí thải rò rỉ (CO2, NH3,…) Hóa chất thải Tiếng ồn Xỉ than Khí thải Nước thải Nhiệt Bụi Hóa chất thải phát sinh CTR BT 1 3 5 0.5 phát sinh CTNH BT 1 3 5 16 phát sinh cháy nổ KC 1 32 sử dụng điện phát sinh tiếng ồn phát sinh khí thải Phát sinh bụi Nổ bình Oxy BT BT BT BT KC 1 1 1 2 4 3 5 5 5 5 0.5 0.5 0.5 15 7.5 28 phát sinh hồ quang điện BT 5 15 Phát sinh CTNH (dầu mỡ, hóa chất) Phát sinh nước thải BT BT 3 15 0.5 22 4 1 5 5 2 15 26 32 32 Rò rỉ khí độc (CO2, NH3) Phát sinh tiếng ồn Tràn đổ hóa chất Nổ máy nén khí Cháy nổ Nổ bình cao áp (chứa NH3, CO2) Phát sinh CTR phát sinh khí thải Phát sinh nhiệt Phát sinh bụi Phát sinh CTNH Nổ nồi Phát sinh nước thải Tiêu thụ điện 113/120 KC BT KC KC KC KC BT BT KBT BT BT BT KC BT BT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 0.5 16 16 26 13 18 16 32 8.5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 Xử lý nước thải Vận hành máy phát điện Nước thải Hóa chất (NaOH, H2SO4 Điện Dầu diesel Dầu mỡ bôi trơn Hóa chất (H2SO4) Khí thải (CH4) Hóa chất thải Bùn thải Mùi khói thải (COx, NOx, …) Tiếng ồn Dầu mỡ thải, dẻ dính dầu Hóa chất thải Nhiệt Tiêu thụ nước Tiêu thụ than Cháy nổ phát sinh khí thải Phát sinh mùi Tiêu thụ điện BT BT KC BT BT BT Phát sinh CTR (bùn cặn) Cháy nổ phát sinh khí thải phát sinh tiếng ồn Phát sinh CTNH (dầu mỡ, hóa chất) Phát sinh nhiệt BT KC BT BT Cháy nổ KC BT BT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 1 1 0.5 2 15 15 32 16 16 15 6.5 32 13 26 3 13 11 32 Biểu mẫu: BM.MT.04 Ngày lập: Người lập Người phê duyệt BẢNG XÁC ĐỊNH CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG Đơn vị/ Phòng ban: KHỐI VĂN PHÒNG Tiêu chí đánh giá Hoạt động Đầu vào Đầu Khía cạnh Môi trường Tình trạng Tác động tới MT Đ 114/120 N KK Ô MQ TN  Phạ m vi AH Tần suất Các yêu cầu Mức độ nghiê m trọng Tổng điểm Ghi Văn phòng Hoạt động nhà ăn văn phòng phẩm Phế liệu, CTR Phát sinh CTR (phế liệu) BT Điện chất thải NH (bóng đèn neon, pin, hộp mực in, ) Sử dụng tài nguyên (điện nước) BT Nước Phát sinh CTNH KC 1 Thiết bị văn phòng Cháy nổ KC 1 1 1 Thực phẩm (rau, thịt, cá, …) Thực phẩm thừa, thải Phát sinh CTR (hữu cơ) BT Điện, Nước Mùi (thức ăn) Phát sinh mùi BT Gas Nước thải Phát sinh nước thải BT Hóa chất tẩy rửa Thiết bị, vật tư phục vụ canteen (bát, đĩa, dĩa, thìa, đũa, …) Khí gas, khí thải Phát sinh khí thải BT Hóa chất thải (gồm thiết bị chứa) Phát sinh CTNH (hóa chất) BT Thiết bị, vật tư hỏng Phát sinh CTR KBT KC 1 KBT 1 KC 1 Cháy nổ điện, gas Hoạt động y tế thuốc, dụng cụ y tế (bơm,kim tiêm, băng gạc…) bình oxy thuốc hết hạn, chất thải y tế Phát sinh CTNH (chất thải y tế) cháy nổ phát sinh cháy nổ 115/120 1 1 1 1 1 1 10 11 5 0.5 5 15 3 15 32 12 5 0.5 7.5 2 5 0.5 Có hệ thống quạt thông gió 5 17 5 0.5 6.5 5 15 2 0.5 6 32 3 13 30 1 1 Nhà cung cấp thu gom vận chuyển ngày 1 1 Vệ sinh công nghiệp điện chất thải loại Nước xe vận chuyển xe ô tô vận chuyển (của khách hàng) Xe ô tô Hoạt động đội xe Công ty điện sử dụng sử dụng điện BT bụi phát sinh bụi BT 1 Nước thải Tiếng ồn bụi khí thải xả nước thải phát sinh tiếng ồn phát sinh bụi phát sinh khí thải BT BT BT BT 1 1 dầu thải phát sinh CTNH (dầu thải) KBT 1 tiếng ồn Phát sinh tiếng ồn BT Khói thải, bụi Phát sinh khí thải BT Dầu, xăng Nước thải Phát sinh bụi Hóa chất (xà phòng) Rò rỉ xăng dầu, dẻ lau dính dầu Phát sinh CTNH Nước Tiếng ồn Phát sinh tiếng ồn BT 116/120 5 0.5 7.5 1 4 5 18 1 4 4 5 5 5 5 0.5 0.5 0.5 17 13 5 0.5 7.5 5 0.5 1 1 BT KBT 1 1 1 1 5 0.5 8.5 15 5 16 Xe đăng kiểm hàng năm Thực vệ sinh xe khu vực vào cổng Công ty Đưa quy định không bấm còi rồ ga khu vực Công ty BM.MT.08: YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG STT Tên văn Luật bảo vệ môi trường 52/2005/QH11 Nghị định 80/2006/ND-CP Luật phòng cháy chữa cháy 27/2001/QH10 26/09/2001 Thông tư 12/2011/TTBTNMT Nội dung Hành động phải tuân thủ - Lập "Báo cáo đánh giá tác động môi trường - ĐTM" Cam kết BVMT - Đảm bảo nước thải, khí thải, tiếng ồn, rung, không vượt tiêu chuẩn - Phòng ngừa giảm thiểu ô Quy định việc bảo vệ môi nhiễm hoạt động trường sản xuất - Quản lý bụi, ồn rung, nước thải, chất thải, hoá chất bảo vệ tầng ôzôn - Báo cáo định kỳ có yêu cầu Quy định chi tiết hướng dẫn - Lập "Đánh giá tác động môi việc thực số điều trường" (nếu có) khoản luật bảo vệ môi - Quản lý chất thải thải trường - Xây dựng phương án PCCC (thiết bị, đội PCCC, phương pháp thoát hiểm, ) - Trang bị thiết bị, phương tiện PCCC Quy định việc phòng cháy - Xây dựng sơ đồ thoát chữa cháy hiểm - Đào tạo nhân viên việc PCCC thoát hiểm - Diễn tập PCCC - Quản lý hồ sơ - Lập sổ chủ nguồn thải nguy hại - Lập danh sách quản lý báo cáo định kỳ cho Sở tài Hướng dẫn điều kiện hành nguyên môi trường tỉnh nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng - Thực việc quản lý ký, cấp phép hành nghề, mã số Công ty (thu gom, hợp đồng xử lý, …) quản lý CTNH - Lập danh mục chất thải nguy hại có Công ty - Đánh mã số quản lý CTNH loại CTNH khác 117/120 khu vực lưu trữ Quy định hoạt động hoá chất, an toàn hoạt động hoá chất, quyền nghĩa vụ tham gia hoạt động hoá chất Luật hoá chất số 06/2007/QH12 Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn 108/2008/NĐ-CP số điều luật hóa chất Quy định cụ thể số điều Luật Hoá chất Nghị Thông tư định số 108/2008/NĐ-CP 28/2010/TT-BCT hướng dẫn thi hành số điều Luật Hoá chất 10 11 12 13 14 15 Quy định việc cấp phép thăm Nghị định dò, khai thác, sử dụng 149/2004/NĐ-CP tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN chất lượng không khí xung 05:2009/BTNMT quanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN số chất độc hại 06:2009/BTNMT không khí xung quanh QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 07:2009/BTNMT ngưỡng CTNH QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 09:2008/BTNMT chất lượng nước ngầm QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 14:2008/BTNMT nước thải sinh hoạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN khí thải công nghiệp 19:2009/BTNMT bụi chất vô Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN khí thải công nghiệp 20:2009/BTNMT bụi chất hữu QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 40:2011/BTNMT nước thải công nghiệp 118/120 - Thu thập, phân tích bảo quản phiếu an toàn hoá chất tất hoá chất sử dụng nhà máy Lập bảng tóm tắt liệu an toàn hoá chất (MSDS) - Thiết lập nội quy an toàn hoá chất quy trình vận hành quản lý hoá chất - Đào tạo nhận thức an toàn hoá chất, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, khắc phục cố hoá chất… - Ghi nhãn hoá chất Đóng gói, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng, thu gom thải bỏ hoá chất nguy hại phù hợp với quy định an toàn hoá chất - Tiến hành diễn tập khắc phục cố tràn đổ hoá chất - Xin cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước ngầm - Định kỳ quan trắc chất lượng môi trường - Đảm bảo thông số đo đạc đạt tiêu chuẩn môi trường báo cáo cho sở tài nguyên môi trường ……… - Thực biện pháp xử lý, phòng chống để giảm thiểu ô nhiễm BM.MT.15: CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO VỀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI HẢI DƯƠNG Phân loại quản lý Nội dung Mục đích Nắm rõ định hướng hoạt động môi trường công ty Nhận thức Các ảnh hưởng KCMT đến môi trường tác hoạt động động môi Hệ thống tổ chức gây trường quản lý môi Các mục Nắm rõ mục đích trường tiêu tổng thể môi tiêu trường công môi ty trường Các quy Hướng dẫn thực trình hoạt hướng động đảm bảo dẫn vận môi trường hành cách hiệu Chính sách môi trường Tài liệu Đối tượng Trách nhiệm Thời điểm Chính sách môi trường Công ty Bảng đánh giá tổng hợp KCMT Công ty Mục tiêu, tiêu môi trường Công ty phòng ban - Nhân viên làm việc Công ty (bao gồm nhân viên hợp đồng, nhân viên thời vụ ) - Nhân viên nhà thầu, nhà cung cấp đến làm việc Công ty Hệ thống quy trình môi trường Công ty Người EMR định Người EMR định Khía Phát sinh cạnh môi bụi trường Nắm bắt nguồn phát sinh gây bụi cách thức phòng tránh, giảm thiểu Hướng dẫn vận chuyển xe - Nhân viên vận khu vực hành xe kho hàng gần dân cư Người EMR định Phát sinh tiếng ồn Nắm bắt nguồn phát sinh gây ồn cách thức phòng tránh, giảm thiểu Hướng dẫn vận chuyển xe - Nhân viên bốc khu vực xếp hàng, phế kho hàng gần liệu, phế thải dân cư Người EMR định Cháy nổ Giúp nhận diện mối nguy dẫn đến cháy Tập huấn nghiệp vụ PCCC Công an PCCC 119/120 - Khi có công nhân viên - Khi có thay đổi tài liệu đào tạo Người MR định - Khi có nhân viên - Khi tài liệu đào tạo thay đổi - Khi có nhân viên - Khi tài liệu đào tạo thay đổi - Khi có yêu cầu từ công ty nổ, rèn kỹ Chương trình ứng cứu đào tạo PCCC xảy nội Chương trình đào tạo PCCC nội bộ- Quy trình quản lý ứng phó với tình khẩn cấp - Phương án diễn tập thoát hiểm PCCC - Mạng lưới thông tin trường hợp khẩn cấp Hóa chất Nhận biết loại hoá chất, quản lý an toàn ứng phó kịp thời, hiệu Phát sinh chất thải Nâng cao ý thức người lao động giữ gìn vệ sinh chung tiết kiệm tài nguyên - Qui trình quản lý hóa chất - Các hướng dẫn ứng phó với cố hóa chất - Hướng dẫn phân loại phế liệu phế thải 120/120 Người MR định - Nhân viên làm việc Công ty (bao gồm nhân viên hợp đồng, nhân viên thời vụ )- Nhân viên nhà thầu, nhà cung cấp đến làm việc Công ty - Nhân viên làm việc Công ty (bao gồm nhân viên hợp đồng, nhân viên thời vụ ) - Nhân viên nhà thầu, nhà cung cấp đến làm việc Công ty - Nhân viên quản lý kho hóa chất - Nhân viên liên quan đến việc sử dụng, thải bỏ hóa chất - Nhân viên quản lý kho chất thải chung Công ty - Nhân viên làm việc Công ty (bao gồm nhân viên hợp đồng, nhân viên thời vụ ) - Nhân viên nhà cung cấp đến làm việc Công ty Người EMR định Hàng năm Người phụ trách PCCC EMR định - Khi có đối tượng mới- Khi tài liệu đào tạo thay đổi Người phụ trách PCCC EMR định Hàng năm Người EMR định - Hằng năm - Khi có đối tượng - Khi tài liệu đào tạo thay đổi Người EMR định - Khi có đối tượng - Khi tài liệu đào tạo thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu xây dựng phương pháp tích hợp sản xuất sạch hơn với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso14001 2004 cho công ty cp bia hà nội hải dương , nghiên cứu xây dựng phương pháp tích hợp sản xuất sạch hơn với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso14001 2004 cho công ty cp bia hà nội hải dương , nghiên cứu xây dựng phương pháp tích hợp sản xuất sạch hơn với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso14001 2004 cho công ty cp bia hà nội hải dương , TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay