Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh

19 80 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 03:14

Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh Mục tiêu Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh (“Quy Tắc Đạo Đức”) thiết lập nguyên tắc hoạt động cho Chương Trình Trách Nhiệm Công Ty ERM hỗ trợ việc tuân thủ sách thủ tục ERM, Quy Tắc Đạo Đức tất luật pháp quy định áp dụng Chúng thực hoạt động kinh doanh theo Nguyên Tắc Đạo Đức Quy Tắc Đạo Đức Các Nguyên Tắc Đạo Đức Các nguyên tắc đạo đức sau hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh ERM cam kết tôn trọng quan tâm đến tất Người Các Nguyên Tắc hướng dẫn làm việc với đồng nghiệp, khách hàng quan hệ giao dịch hoạt động kinh doanh chúng tôi: TRÁCH NHIỆM: Mỗi người chúng tôi, với tư cách cá nhân thành viên nhóm, phải có trách nhiệm việc trì thành công ERM Trách nhiệm cá nhân việc cung cấp sản phẩm chất lượng cho khách hàng đem lại thành công cho ERM tương lai SỰ CỘNG TÁC: Chúng tổ chức toàn cầu Chúng tin tưởng vào nguyên tắc cộng tác hỗ trợ lẫn toàn cầu CAM KẾT: Là tổ chức chuyên nghiệp, nỗ lực thực nguyên tắc mình, thực hoàn hảo, khách hàng Các lãnh đạo ERM đầu việc thực hiện, nhân viên ERM hiểu nguyên tắc ERM cam kết thực hoàn hảo có ủng hộ ban lãnh đạo HIỆU SUẤT: Để cân giá trị hiệu suất với giá trị khác chúng tôi, trì phát triển vị trí vai trò tổ chức tư vấn môi trường chọn lựa, phạm vi toàn cầu TRAO QUYỀN: Chúng hỗ trợ nhân viên phương tiện khóa đào tạo để giúp họ nhận thức đầy đủ tiềm lực họ với ERM TÍNH NGUYÊN VẸN: Chúng áp dụng giá trị nguyên tắc đạo đức hoạt động mối quan hệ Vì danh tiếng thành công tương lai ERM, không ngừng nâng cao trách nhiệm để đem lại lợi ích cao cho ERM khách hàng ERM ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 TÔN TRỌNG: Với việc đề cao giá trị cá nhân, đặt biệt quan tâm đến sức khỏe, an toàn, an toàn cá nhân việc không bị phân biệt đối xử quấy rối nơi làm việc Chúng khuyến khích đa dạng nguồn nhân lực tôn trọng phong tục tập quán luật pháp quốc gia nơi làm việc PHỤC VỤ: Chúng tin tưởng vào phục vụ khách hàng dịch vụ cộng đồng Phục vụ khách hàng bao gồm cam kết hoàn hảo kết hợp với thái độ ứng xử lấy khách hàng làm trọng tâm, đổi mang tính kinh doanh Dịch vụ cộng đồng bao gồm việc khuyến khích người đóng góp vào Quỹ Tài Trợ ERM, vào cộng đồng địa phương họ cộng đồng giới SỰ MINH BẠCH: Chúng hiểu việc quản trị công ty hiệu ERM đòi hỏi chuyển tải thông tin xác kịp thời, đặc biệt thông tin xác kịp thời đến ban lãnh đạo cấp cao ERM Mọi nhân viên ERM ủng hộ tính minh bạch việc cung cấp tất thông tin phù hợp kịp thời Chúng ghi nhận quan ngại mà quan tâm với lưu tâm phù hợp quyền cá nhân Hơn nữa, không cho phép trả đũa nhân viên thông tin đến ban lãnh đạo cấp cao quan ngại đáng ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH ĐƯỢC KỲ VỌNG 1.1 Tổng quan Chúng cam kết trì chuẩn mực cao pháp lý đạo lý ứng xử kinh doanh kiên thực hoạt động kinh doanh ERM cách trung thực trực Danh tiếng ERM gắn liến với luật pháp, quy định, Quy Tắc Đạo Đức quan trọng thăng tiến cá nhân nhân viên Chúng trung thực đạo đức ứng xử với nhau, với khách hàng, bên bán bên thứ ba khác Chúng hiểu tuân thủ tất yêu cầu pháp lý hoạt động việc kinh doanh Tuy nhiên, việc tuân thủ pháp luật phần việc phải thực Chúng cố gắng tránh làm xuất vấn đề không phù hợp liên quan đến nghĩa vụ pháp lý, Nguyên Tắc chúng tôi, Quy Tắc Đạo Đức này, thủ tục sách ERM Những chuẩn mực Quy Tắc Đạo Đức không kỳ vọng áp dụng cho trường hợp cụ thể Nếu bạn gặp phải tình phạm vi không đề cập cụ thể Quy Tắc Đạo Đức này, bạn chờ đợi để hành động nhân danh ERM theo Nguyên Tắc 1.2 Sự Cân Nhắc Mang Tính Toàn Cầu ERM hoạt động kinh doanh phạm vi toàn cầu điều có nghĩa dự án nhân viên phải tuân thủ luật pháp quy định quốc gia khác ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 Ví dụ, hoạt động bên Hoa Kỳ phải tuân thủ luật pháp định Hoa Kỳ, hoạt động Hoa Kỳ lại phụ thuộc vào luật pháp định Vương Quốc Liên Hiệp Anh Quy Tắc Đạo Đức thiết lập nguyên tắc ứng xử kinh doanh tất hoạt động ERM, bất chấp địa điểm nơi đâu Nếu có khác biệt phong tục tập quán, tiêu chuẩn, luật pháp quy định, bạn phải hiểu nghĩa vụ pháp lý ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức kinh doanh cao Nếu bạn có câu hỏi nào, đề nghị tìm kiếm hướng dẫn từ Ban Pháp Lý 1.3 Sự Đa Dạng Chúng tin sức mạnh quan trọng nhân viên Với nguyên tắc Tôn Trọng Hợp Tác, ERM quan tâm đến tính đa dạng hội ngang vị trí làm việc Chúng tìm kiếm để tạo môi trường làm việc nơi mà tất nhân viên có hội thể toàn tiềm họ đóng góp cho thành công ERM Mục tiêu để đa dạng nhân viên phản ánh đa dạng cộng đồng nơi thực kinh doanh khuyến khích ERM tôn trọng phong tục tập quán văn hóa cộng đồng nơi 1.4 Không trả đũa ERM không tha thứ cho trả đũa hình thức chống lại người nêu vấn đề quan ngại cách trung thực Hơn nữa, ERM không chấp nhận để đưa viện dẫn sai trái cho không đắn ERM không sa thải, giáng chức, đình chỉ, đe dọa, quấy rầy phân biệt đối xử hình thức nhân viên theo điều khoản điều kiện tuyển dụng vào hành động hợp pháp nhân viên việc báo cáo góp ý thiện chí CƠ CẤU CHƯƠNG TRÌNH TRÁCH NHIỆM CÔNG TY 2.1 Quản Lý Các Nguyên Tắc ERM Quy Tắc Đạo Đức cổ đông ERM quản lý Mỗi nhân viên phải chịu trách nhiệm cá nhân tư cách đạo đức vấn đề báo cáo Nếu bạn giám sát viên giám đốc, bạn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm tư cách đạo đức nhân viên báo cáo cho bạn Trong nhân viên ERM có trách nhiệm thế, Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực để quản lý, giải thích thúc đẩy thực Quy Tắc Đạo Đức này, tùy thuộc vào đạo tư vấn Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn 2.2 Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực Mỗi Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực có trách nhiệm thúc đẩy nhận thức tuân thủ Quy Tắc Đạo Đức phạm vi khu vực cụ thể Mỗi Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực hỗ trợ người Phụ Trách Tập Đoàn bước đầu, bao gồm Quy Tắc Đạo Đức chương ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 trình đào tạo tư cách đạo đức kinh doanh khác Mỗi Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực đề xuất sách liên quan đến Quy Tắc Đạo Đức mà quan trọng Quy Tắc Đạo Đức phạm vi khu vực Khi sách cụ thể khu vực phê chuẩn, Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực phải chịu trách nhiệm việc thông tin thúc đẩy sách phạm vi khu vực 2.3 Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Chuyên Viên Phụ Trách Của Tập Đoàn quy định việc giám sát Chương Trình Trách Nhiệm Công Ty ERM giám sát việc tuân thủ thủ tục sách ERM, Quy Tắc Đạo Đức luật quy định áp dụng Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn báo cáo chịu giám sát Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn sẽ: Tiến hành tra nội cần thiết; lên kế hoạch xếp đào tạo nhân viên vấn đề tư cách đạo đức kinh doanh; giám sát quản lý cho Chương Trình Trách Nhiệm Công Ty; giải đáp đưa hướng dẫn sách nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đáp ứng chuẩn mực yêu cầu Quy Tắc Đạo Đức Những nghĩa vụ bao gồm định hướng dẫn mang tính cá nhân có liên quan đến xung đột quyền lợi tiềm ẩn Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn báo cáo vấn đề quan trọng cho Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn 2.3 Đào Tạo Mỗi nhân viên ERM phải tham dự khóa đào tạo đạo đức ứng xử kinh doanh định kỳ ban lãnh đạo định Tất lãnh đạo, giám đốc nhân viên phải hiểu rõ Nguyên Tắc tuân thủ Quy Tắc Đạo Đức 2.4 Sự Khước Từ Phần lớn Quy Tắc Đạo Đức không lệ thuộc vào khước từ Tuy nhiên, phần cụ thể Quy Tắc Đạo Đức liên quan đến xung đột quyền lợi tiềm ẩn mối quan hệ kinh doanh bị khước xem xét, thông báo văn phù hợp ban lãnh đạo cấp cao khước từ văn Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn chuẩn bị phê chuẩn ban lãnh đạo cấp cao Nói cách khác, khước từ thức có hiệu lực khước từ phần Quy Tắc Đạo Đức này, ngoại trừ được quy định cụ thể Quy Tắc Đạo Đức Mọi yêu cầu khước từ phải gửi văn đến Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn bao gồm miêu tả chi tiết giao dịch, việc tình khước từ yêu cầu BÁO CÁO 3.1 Trách Nhiệm Báo Cáo Mỗi nhân viên ERM có bổn phận thông tin “ngược dòng” ban lãnh đạo ERM nhận thông báo phù hợp vấn quan trọng Sau ban lãnh đạo ERM có trách ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 nhiệm báo cáo đến Hội Đồng Quản Trị công ty ERM vấn đề quan trọng Các vấn đề “Quan Trọng” vấn đề: (1) ảnh hưởng đến khách hàng quan trọng; (2) liên quan đến việc điều tra, phiên tòa, khởi tố, thông báo vi phạm quyền tương tác khác ERM viên chức quyền gây ảnh hưởng bất lợi cho ERM; (3) có giá trị nghĩa vụ pháp lý khoản $100.000 USD hơn; (4) tiềm ẩn việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh (mất giấy phép, tạm ngưng hoạt động, lợi nhuận đáng kể, nhân chủ chốt, tổn hại danh tiếng); (5) Liên quan đến vấn đề nhạy cảm nội yêu sách nhân viên; và/hoặc (6) xem xét qui định, phương hướng hoạt động rủi ro/tổn thất bị lặp lại Tư cách đạo đức bạn làm tăng thêm bầu không khí đạo đức rõ ràng chi phối tư cách đạo đức đồng nghiệp bạn Các bạn có nghĩa vụ phải báo cáo hành vi vi phạm mà không cần quan tâm đến việc nhận dạng người bị nghi ngờ vi phạm việc không báo cáo hành vi sai trái đưa đến kết người biết không báo cáo vi phạm phải chịu kỷ luật Thậm chí bạn ngăn cản hành vi nghi ngờ sai trái bạn chứng kiến hành vi đạo đức phát hành vi sau xảy ra, bạn phải báo cáo Các nhân viên báo cáo cách thiện ý tin tưởng điều không bị khiển trách Các nhân viên có báo cáo sai lạc gian dối hành vi nghi ngờ vi phạm Quy Tắc Đạo Đức phải chịu kỷ luật việc báo cáo sai lệch 3.2 Sử Dụng Chương Trình Trách Nhiệm Công Ty Nếu bạn có câu hỏi Quy Tắc Đạo Đức quan ngại liên quan tư cách đạo đức nơi làm việc số người, trước hết liên lạc với giám đốc bạn Nếu bạn không cảm thấy thoải mái để làm điều này, bạn hỏi ý kiến nguồn ERM sau để nhận hỗ trợ: • • • • • Ban Quản Trị Nhân Sự Ban Sức Khỏe & An Toàn Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Ban Pháp Lý Tập Đoàn 3.3 Các Vấn Đề Yêu Cầu Báo Cáo Đối với vấn đề liệt kê đây, Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn phải thông báo tối đa không trễ 24 sau phát Việc không thông báo kịp thời đến Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn dẫn đến việc bị kỷ luật, kể việc chấm dứt hợp đồng làm việc Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn quyền gặp gỡ can dự tất vấn đề liên quan đến: • Các vi phạm vi phạm tiềm ẩn luật pháp quy định khiến ERM phải chịu trách nhiệm pháp lý dân hình xử phạt hành chính; ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 • • • • • • Khởi nguồn điều tra hình sự, dân điều tra khác quyền quan hành pháp tổ chức quyền quan lập pháp ERM nhân viên ERM Luận điệu không đắn tiềm ẩn vi phạm xuất phát từ lãnh đạo thành viên Hội Đồng Quản Trị ERM; Việc vi phạm Quy Tắc Đạo Đức gây tổn hại cho ERM, danh tiếng, quyền lợi kinh doanh, cho nhân viên ERM; Các vấn đề ranh giới khu vực; Các yêu cầu phê chuẩn việc trở thành thành viên hội đồng quản trị công ty không thuộc tập đoàn ERM việc tài trợ chi phí công tác ERM cho viên chức quyền Các vấn đề, quan ngại liên quan bất mãn liên quan đến việc toán, quản lý nội hoạt động, quy trình hệ thống kiểm toán Nếu bạn biết điều tra, kiện cáo có khả xảy tranh chấp chống lại ERM, Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn cần thông báo thông tin Ngoài ra, vòng 24 kể từ nhận được, tất trát triệu tập tòa án phải chuyển đến Ban Pháp Lý 3.4 Báo Cáo Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Thực Hiện Nếu cần thiết, Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn gửi báo cáo văn đến Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn, Tổng Giám Đốc Hội Đồng Quản Trị Ít năm lần, Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn phải gửi báo cáo văn đến Hội Đồng Quản Trị Bất kỳ lúc Hội Đồng Quản Trị yêu cầu cung cấp thêm báo cáo văn khác 3.5 Các Cuộc Điều Tra Các nhân viên nghi ngờ hành vi vi phạm Quy Tắc Đạo Đức này, nguyên tắc toán, sách khác ERM luật pháp áp dụng, phải báo cáo quan ngại cho Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn Do điều tra vi phạm báo cáo thể liên quan đến vấn đề pháp lý phức tạp, nên nhân viên không cần phải tự tiến hành điều tra sơ mà thông báo cho Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn Việc bạn dàn xếp toàn điều tra gây ảnh hưởng bất lợi cho bạn ERM Tất nhân viên phải có nghĩa vụ hợp tác với điều tra ERM chịu hướng dẫn Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn suốt trình điều tra 3.6 Sử dụng Tư Vấn Pháp Lý Bên Ngoài Chỉ có Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn ủy quyền để thuê quản lý tư vấn pháp lý bên nhân danh ERM Không có hóa đơn tư vấn pháp lý bên toán Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn xem xét phê chuẩn Không nhân viên ERM quyền thuê quản lý tư vấn viên bên mà cho phép văn Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn tất ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 tư vấn viên bên yêu cầu phải tuân thủ Những Hướng Dẫn Tư Vấn Bên Ngoài ERM Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn đề cử thành viên Ban Pháp Lý để quản lý tư vấn viên bên CÁC XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI 4.1 Các Loại Xung Đột Quyền Lợi Hai loại xung đột quyền lợi phát sinh trình làm việc bạn ERM: Các xung đột đại diện khách hàng xung đột quyền lợi cá nhân (đôi gọi “đạo đức”) Các xung đột đại diện khách hàng phát sinh công việc mà ERM làm làm khứ gây cản trở (hoặc hạn chế) ERM thực công việc cho khách hàng cụ thể Mỗi nhân viên có trách nhiệm tuân thủ thủ tục sách ERM để đảm bảo kiểm tra tính phù hợp đại diện khách hàng thực trước bắt đầu công việc Loại xung đột thứ hai xung đột quyền lợi – xung đột cá nhân – tồn nhân viên liên quan đến hành vi có quyền lợi kinh doanh quyền lợi cá nhân làm cản trở nhân viên thực công việc ERM Tuy nhiên, xung đột quyền lợi cá nhân thực tế không cần xem xét đến cấu thành vi phạm Quy Tắc Đạo Đức Một xung đột quyền lợi cá nhân tiềm ẩn hiển nhiên vi phạm đển Quy Tắc Đạo Đức Một xung đột quyền lợi cá nhân tiềm ẩn tồn hành vi quyền lợi cá nhân nhân viên, có khả tương lai, gây trở ngại cho hiệu công việc nhân viên ERM Một xung đột cá nhân hiển nhiên tồn hành vi quyền lợi cá nhân nhân viên làm xuất xung đột quyền lợi Những xung đột hiển nhiên nên tránh để ngăn ngừa tác động tiêu cực danh tiếng ERM nhân viên ERM 4.2 Nhận Diện Các Xung Đột Quyền Lợi Cá Nhân/Đạo Đức Tiềm Ẩn Dưới danh sách minh họa trường hợp đòi hỏi nhân viên phải có phê chuẩn trước, thông qua quy trình xem xét lại xung đột quyền lợi cá nhân: • Tham gia công việc bên lĩnh vực tương tự lĩnh vực ERM hoạt động; • Thực công việc bên cho khách hàng, nhà thầu phụ, bên bán đối thủ cạnh tranh ERM; • Tham gia hoạt động liên quan đến điều kiện vấn đề môi trường mà khách hàng ERM có khả cho xung đột với đối nghịch với quyền lợi họ; • Sử dụng tài sản thông tin ERM bao gồm không giới hạn sở hữu trí tuệ mà ủy quyền ERM; • Tiết lộ sử dụng thông tin mật và/hoặc độc quyền ERM (hoặc khách hàng ERM); ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 • Tham gia vào hành động dẫn đến công khai thông tin độc quyền ERM thông tin độc quyền sở hữu người cung cấp thông tin cho ERM mà cho phép ERM; • Nắm giữ quyền lợi tài công ty kinh doanh đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà thầu phụ bên bán ERM quyền lợi “thụ động” Một quyền lợi đầu tư “thụ động” quyền lợi đủ nhỏ, quy định luật, không đủ để chi phối định độc lập nhân viên Đối với việc đầu tư vào công ty nhà nước, đầu tư không xem “thụ động” (và xung đột tồn tại) nắm giữ hai: a) năm phần trăm nhiều so với vốn, tài sản quyền lợi khác khách hàng, nhà thầu phụ, bên bán đối thủ cạnh tranh; b) mười phần trăm nhiều so với tài sản nhân viên • Cho phép quyền lợi hành vi cá nhân ảnh hưởng đến giao dịch ERM với tổ chức cá nhân kinh doanh khác; • Chấp nhận khấu trừ cá nhân (trên sản phẩm, dịch vụ hạn mục khác) từ nhân viên đại diện khách hàng, nhà thầu phụ, bên bán đối thủ cạnh tranh ERM (trừ phi đạt thông qua chương trình giảm giá ERM phê chuẩn); • Đóng vai trò nhà tư vấn, cố vấn nhân chứng chuyên môn tố tụng pháp lý vụ kiện cáo, xử lý hành chính, hòa giải, trọng tài, giải tranh chấp, tra phủ cá nhân, thủ tục lập pháp, vấn đề tương tự cung cấp dịch vụ đến ERM; • Đặt ERM vào giao dịch kinh doanh với người thân đề nghị thích hợp chấp thuận trước • Tặng nhận quà tặng nhiều giá trị tượng trưng hình thức quan hệ kinh doanh nào; • Việc sử dụng thông tin không công khai ERM, khách hàng bên bán cho mục đích cá nhân bạn, người thân bạn bè bạn (bao gồm giao dịch chứng khoán dựa thông tin này); • Nhận khoản vay bảo lãnh trách nhiệm từ ERM bên thứ ba từ chức vụ bạn ERM • Xem xét xử lý vật liệu, thiết bị, nguồn cung cấp, sản phẩm, đất đai, hợp đồng thuê tài sản mua bán ERM, đàm phán mua bán, mua bán chưa định lường trước hợp lý; • Nhận (ngoài ERM) bồi thường, tiền thưởng tiền hoa hồng giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh ERM; ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 • Cạnh tranh sẵn sàng cạnh tranh với ERM làm việc cộng tác với ERM; • Tham gia hoạt động khác tạo xung đột quyền lợi qua làm suy giảm danh tiếng, công giao dịch thẳng ERM Các ví dụ không bao gồm hết trường hợp Các ví dụ minh họa xung đột quyền lợi tiềm ẩn phải báo cáo giải trước cụ thể hóa xung đột Hãy nhớ xung đột tồn nhân viên thành viên gia đình họ tham gia vào hoạt động 4.3 Trách Nhiệm Thông Báo Các Xung Đột Quá Khứ Tương Lai Khi nhân viên nghĩ tình xung đột, cô ta phải thông báo cho người giám sát quan hệ kinh doanh trước khoảng ba năm nhân viên nhân viên khách hàng, nhà thầu phụ, bên bán đối thủ cạnh tranh ERM 4.4 Các Chuyên Viên Được Chọn/Chỉ Định Các nhân viên phải phê chuẩn Hội Đồng Quản Trị trước thực vai trò chuyên viên giám đốc hoạt động kinh doanh hợp tác ERM Tuy nhiên, nhân viên yêu cầu ERM để tham gia vào hoạt động công nghiệp phi lợi nhuận, hoạt động chuyên môn, công dân từ thiện phi lợi nhuận không cần phê chuẩn để thực hoạt động quy trình xem xét lại xung đột quyền lợi 4.5 Quy Trình Xem Xét Lại Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn thực việc xem xét lại vấn đề xung đột quyền lợi đạo đức để biết liệu vấn đề liên quan đến đạo đức đại diện khách hàng đạo đức cá nhân Để làm điều đó, Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn phải giải thích áp dụng quy định Quy Tắc Đạo Đức vào vụ việc, nhằm xác định liệu xung đột có tồn tại, hội ý với ban lãnh đạo ERM đưa định phù hợp với quy định Quy Tắc Đạo Đức Khi có yêu cầu phân tích xung đột liên quan đến vấn đề quan hệ khách hàng, Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn tạo thuận lợi cho phân tích ban lãnh đạo cấp cao việc kiểm tra hợp đồng hồ sơ cần thiết cho việc định Mỗi nhân viên có nghĩa vụ cung cấp thông tin để hỗ trợ ban lãnh đạo cấp cao việc đưa định quan hệ khách hàng Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn lưu giữ hồ sơ định đạt liên quan đến phân tích đại diện khách hàng định ban lãnh đạo cấp cao định cuối bắt buộc tất nhân viên ERM ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 Khi có xác minh xung đột quyền lợi cá nhân quy định Quy Tắc Đạo Đức này, nhân viên nên trình nộp yêu cầu xem xét lại văn gửi đến Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Yêu cầu nên bao gồm tối thiểu thông tin sau: • Mô tả công việc nhân viên ERM; • Mô tả chung hành động bên mà nhân viên đề nghị thực hiện, bao gồm tên, dòng sản phẩm và/hoặc dịch vụ thị trường công ty bên hoạt động kinh doanh nhân viên đề nghị tham gia; • Mô tả mối quan hệ hoạt động kinh doanh bên ERM, có (ví dụ khách hàng, nhà thầu phụ, bên bán đối thủ cạnh tranh); • Mọi tài liệu quan trọng liên quan đến việc, bao gồm không giới hạn tài liệu yêu cầu Chuyên Viên Phụ Trách N Tập Đoàn; • Mức độ công việc mà nhân viên đề nghị tham gia vị trí đề nghị nắm giữ hoạt động kinh doanh bên (ví dụ, giám đốc, cổ đông chủ sở hữu, nhân viên, đại diện, chuyên viên tư vấn, cố vấn) Các yêu cầu xác minh xung đột quyền lợi xem xét lại sở xem xét cho trường hợp Các nhân viên yêu cầu hoàn toàn hợp tác quy trình xem xét lại việc cung cấp tất thông tin cần thiết Trong trường hợp có thay đổi có tình tiết xảy ra, nhân viên phải có trách nhiệm thông báo thay đổi cho Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn trình xác minh, yêu cầu giới thiệu đánh giá từ lãnh đạo nhân viên Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn yêu cầu thêm thông tin từ người khác để hỗ trợ đưa định Tại phần cuối quy trình xem xét lại, ERM đưa khước từ, xác định xung đột không tồn tại, cấm hành động cho phép hành động tùy vào điều kiện cụ thể Các điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền lợi ERM bao gồm không giới hạn giám sát bổ sung về: đề nghị khách hàng, hợp đồng, hóa đơn, biên nhận, nhà thầu phụ, hóa đơn nhà thầu phụ, khoản tiền phải trả, báo cáo khách hàng, ý kiến, giấy chứng nhận khách hàng cung cấp, sản phẩm/việc thực nhà thầu phụ, công việc liên quan đến nhà thầu phụ, giới thiệu đến khách hàng để sử dụng sản phẩm dịch vụ bên thứ ba nhân viên có quyền lợi Các bạn bị cấm việc có tạo xung đột quyền lợi, xung đột bị thức khước từ văn Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Các khước từ văn hiệu lực chuẩn bị Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn phê chuẩn ban lãnh đạo ERM Khi khước từ văn bản, hoạt động dẫn đến xung đột bị cấm ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 4.6 Yêu Cầu Hỗ Trợ Sau việc xác định xung đột quyền lợi Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn thực hiện, nhân viên trình nộp lên Hội Đồng Quản Trị khiếu nại xác định xung đột Khiếu nại phải văn phải đính kèm xác định Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Nhân viên phải gửi khiếu nại đến Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn Xác định Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn tiếp tục có hiệu lực Hội Đồng Quản Trị thay đổi, sửa đổi hủy bỏ xác định Quyết định Hội Đồng Quản Trị định cuối Các hồ sơ việc xem xét lại xung đột quyền lợi Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn lưu giữ Các gửi đến nhân viên Hội Đồng Quản Trị Một lưu giữ hồ sơ cá nhân nhân viên TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI 5.1 Đối xử Tôn Trọng Công Bằng ERM cam kết thực nguyên tắc bình đẳng hội việc làm bình đẳng quan hệ người Mỗi nhân viên ERM kỳ vọng đối xử tôn trọng đắn đồng nghiệp Chúng tin đa dạng lực nhân viên số tài sản quý giá cá nhân xứng đáng có hội ngang kỹ năng, cống hiến, kiến thức kinh nghiệm Chúng thông qua nhiều sách văn liên quan đến thực tiễn công việc Trách nhiệm nhân viên phải hiểu rõ phạm vi nội dung sách thực chúng phạm vi công việc cô ta Nếu bạn có câu hỏi thực tiễn công việc sách ERM, bạn nên tham khảo sổ tay nhân viên liên hệ với đại diện Ban Quản Trị Nhân Sự ERM 5.2 An Toàn Chúng cam kết tạo lập nơi làm việc an toàn cho nhân viên Hơn nữa, luật pháp quy định ràng buộc ràng buộc có trách nhiệm bảo đảm an toàn rủi ro an toàn sức khỏe Vì lý đó, tất lãnh đạo, giám đốc nhân viên yêu cầu phải tuân thủ tất thủ tục hướng dẫn an toàn thông qua Nếu bạn có câu hỏi rủi ro an toàn sức khỏe tiện ích chúng tôi, bạn nên gửi câu hỏi đến người giám sát trực tiếp bạn Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến luật pháp sách an toàn nơi làm việc, bạn nên tham khảo sổ tay nhân viên thích hợp liên hệ với Lãnh Đạo phận An Toàn Sức Khỏe ERM, Giám Đốc An Toàn Sức Khỏe Nhóm đại diện Ban Quản Trị Nhân Sự ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 5.3 Tuân Thủ Các Luật Pháp Chính sách tuân thủ luật pháp quy định áp dụng hoạt động kinh doanh Do tính chất ngành nghề kinh doanh chúng tôi, luật pháp quy định liên quan đến môi trường đặc biệt quan tâm Chúng cam kết thực bảo vệ môi trường Mỗi người phải tuân thủ luật môi trường sách môi trường ERM Nếu bạn có liên quan đến quy trình gây ảnh hưởng đến môi trường thải hồi phát xạ từ việc đo đạc, tạp âm lan truyền môi trường xử lý chất thải nguy hiểm, bạn phải đảm bảo tuân thủ tất quy định phê chuẩn môi trường hành Các bạn phải bảo đảm việc tuân thủ tiêu chuẩn bảo đảm báo cáo xác đầy đủ Mỗi người có vai trò tham gia vào việc bảo vệ môi trường Khi bạn thực hoạt động kinh doanh ERM, bạn đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý khác Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến luật pháp quy định cụ thể, hỏi Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực tham khảo bước phát thảo phần “Báo Cáo Chương Trình Trách Nhiệm Công Ty” Quy Tắc Đạo Đức 5.4 Mức Độ Chính Xác Sổ Sách, Hồ Sơ Báo Cáo Định Kỳ Các báo cáo hồ sơ kinh doanh đầy đủ, thẳng thắn, xác, hạn dễ hiểu cần thiết thành công kinh doanh Những sai sót không phép che dấu mà phải nêu sửa chữa Việc bóp méo việc hồ sơ ERM, khách hàng bên thứ ba bị nghiêm cấm Đề nghị có cẩn trọng mức độ cao chuẩn bị báo cáo ERM phù hợp với hướng dẫn sau đây: • Mọi hồ sơ kế toán báo cáo thực dựa hồ sơ phải phù hợp với pháp luật luật áp dụng quốc gia • Mọi hồ sơ phải phản ánh trung thực xác giao dịch việc có liên quan • Mọi hồ sơ phải phản ánh trung thực xác với chi tiết hợp lý tài sản, nghĩa vụ pháp lý, lợi tức chi phí • Các hồ sơ hạn mục sai lạc cố ý giả dối • Không giao dịch phép cố tình không phân loại tài khoản, phận giai đoạn kế toán • Mọi giao dịch phải hỗ trợ tài liệu xác với chi tiết phù hợp ghi chép báo cáo giai đoạn kế toán phù hợp ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 • Các kiểm toán viên nội kiểm toán viên độc lập không phép che dấu thông tin • Không thông tin sai lạc giả dối phép cung cấp đến kiểm toán viên nội kiểm toán viên độc lập • Không cá nhân phép hướng dẫn yêu cầu khách hàng, bên bán nhà cung cấp cung cấp thông tin sai lạc giả dối cho che dấu thông tin kiểm toán viên nội kiểm toán viên độc lập • Tuân thủ hướng dẫn nội báo cáo tài tất hướng dẫn nội khác yêu cầu Xem chuẩn mực đề cập sơ áp dụng cho nhân tài kế toán Tuy nhiên, kỳ vọng quan hệ kinh doanh thực cách trung thực chuyên nghiệp Do đó, nhân viên phải báo cáo cách xác chi tiết cách phù hợp giao dịch liên quan 5.5 Tính Bảo Mật Mỗi nhân viên ERM yêu cầu bảo mật thông tin mật ERM thông tin mật khách hàng ERM Thông tin độc quyền, bí mật kinh doanh thông tin mật ERM tài sản quý giá nhân viên ERM phải tuân thủ thủ tục sách ERM liên quan đến bảo mật thông tin ERM Các nhân viên nhận truy cập vào thông tin mật phải cẩn trọng việc trì tính bảo mật Thông tin mật bao gồm không giới hạn trường hợp sau: • Những kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, tuyển dụng kế hoạch trì; • Thông tin tài chính; • Dữ liệu công việc bao gồm tiền lương, thưởng, liệu thực hiện; • Bất kỳ thông tin khách hàng, thông tin liên lạc khách hàng vấn đề có tính hợp đồng với khách hàng; • Thông tin liên quan đến nhà thầu phụ tương tác kinh doanh khác Các dạng thông tin mật nói ví dụ Các bạn cần thận trọng cân nhắc liệu thông tin mà bạn có bảo mật độc quyền để có ứng xử phù hợp Nếu bạn không điều này, hỏi ý kiến Ban Pháp Lý Hầu hết hợp đồng ERM với khách hàng có quy định bảo mật chặt chẽ - việc không bảo vệ thông tin mật khách hàng đặt ERM vào tình trạng vi phạm hợp hợp khách hàng Bên cạnh tài liệu cất giữ cẩn thận thông tin khách hàng điện tử, bạn phải đảm bảo thực việc bảo vệ thông tin mật khách hàng ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 chừng mực Các bạn cần thực tất yêu cầu khách hàng việc liên lạc trao đổi kết công việc Hãy hiểu rõ nơi bạn thực trao đổi điện thoại cầm tay không nên thảo luận vấn đề khách hàng nơi công cộng thang máy máy bay 5.6 Việc Sử Dụng Không Được Phép Hành Vi Trộm Cắp Tài Sản ERM Mỗi nhân viên, lãnh đạo giám đốc phải giữ gìn tài sản ERM khỏi mát bị trộm cắp không sử dụng tài sản ERM cho mục đích cá nhân Tài sản bao gồm thông tin mật, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ, phần mềm, máy vi tính, thiết bị văn phòng nguồn cung cấp Các bạn phải có quan tâm cần thiết tất tài sản ERM phạm vi công việc để ngăn ngừa việc sử dụng trái phép tài sản Việc sử dụng máy vi tính hệ thống thông tin để truy cập chuyển tải hoạt động kinh doanh cá nhân và/hoặc không thuộc phạm vi kinh doanh ERM thông tin, liệu hình ảnh bị nghiêm cấm giữ/sử dụng mức tối thiểu Mọi thông tin điện tử chuyền tải, tiếp nhận chứa đựng hệ thống thông tin tài sản 5.7 Kinh Doanh Chứng Khoán Trong trình bạn làm việc với ERM, bạn thu thập thông tin quan trọng công ty khác mà thông tin chưa công bố Việc sử dụng “thông tin nội bộ” cho quyền lợi tài lợi ích khác bạn không hành vi vô đạo đức mà vi phạm luật pháp chống lại hành vi “mua bán tay trong” chứng khoán (ví dụ cổ phần, trái phiếu quyền chọn lựa) “Thông tin nội bộ” có nghĩa thông tin: a.) chưa sẵn sàng để công khai b) “quan trọng” “Thông tin quan trọng” mối quan hệ với luật chứng khoán nghĩa thông tin mà nhà đầu tư bình thường hẳn cho quan trọng để định liệu nên mua hay bán chứng khoán Nhiều nhân viên có thông tin nội đơn giản từ vị trí công việc họ công ty Ví dụ, thông tin nội bao gồm: • Việc mua bán tài sản quan trọng; • Các thay đổi sách chia cổ tức; • Sáp nhập, mua lại liên doanh; • Những thay đổi đáng ý hoạt động kế hoạch kinh doanh; • Các phát triển quan trọng kiện tụng; • Điều kiện tài kết hoạt động công ty bao gồm báo cáo dự báo lợi nhuận • Các thay đổi mang tính quy định ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 Nếu bạn biết thông tin loại thông tin – thông tin chưa công bố - thông tin nội bộ, không nhân viên ERM mua bán cổ phiếu biết thông tin nội liên quan đến cổ phiếu Thông tin nội thông tin mật mà bạn có trình làm việc bạn với công ty khác – ví dụ, từ khách hàng từ nhà cung cấp Các bạn nên ý thức việc cấm mua bán tay áp dụng người bên công ty ERM mà họ có thông tin từ nhân viên (ví dụ từ vợ chồng, bạn bè người môi giới nhân viên) Điều có nghĩa bạn không phép cung cấp cho bên ERM “gợi ý” liên quan đến thông tin nội chưa công bố – điều bao gồm thảo luận “chat rooms” internet Nếu bạn mua bán tay người bạn cung cấp thông tin sử dụng thông tin để kinh doanh, bạn lẫn người bạn cung cấp thông tin liên quan đến hành vi quy định theo luật chứng khoán hành Những vi phạm luật chứng khoán thực nghiêm ngặt chí bị khởi tố dù khoản tiền liên quan nhỏ “người đưa tiền” chút lợi nhuận Các quan quyền thường xuyên giám sát hành vi mua bán thông qua kiểm tra máy vi tính Các nhân viên ERM (và người cộng tác với họ) có thông tin nội mua bán hợp pháp thông tin thị trường thông tin công khai phương tiện truyền thông uy tín có đủ thời gian cần thiết để thông tin đến với công chúng Nếu bạn có câu hỏi quan tâm trách nhiệm quy định luật mua bán tay trong, liên hệ với Ban Pháp Lý Tập Đoàn để hướng dẫn thêm 5.8 Những Đóng Góp Chính Trị Không có nguồn quỹ ERM trực tiếp dành cho ứng viên trị Tuy nhiên, bạn tham gia vào hoạt động trị kinh phí thời gian bạn TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA ERM Các chuẩn mực, tính trung thực giá trị tư cách đạo đức không dừng lại hành động phạm vi công ty Chúng kỳ vọng điều từ nhà cung cấp, khách hàng người mà quan hệ kinh doanh 6.1 Giao Dịch Công Bằng Không lãnh đạo, giám đốc nhân viên ERM phép lợi dụng cách không công thông qua việc lôi kéo, che dấu, lạm dụng thông tin mật, xuyên tạc việc quan trọng hành động giao dịch không công ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 6.2 Các Luật Pháp Cạnh Tranh Công Bằng Chống Độc Quyền Chúng phải tuân thủ tất luật pháp cạnh tranh công chống độc quyền hành Các luật đưa nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh phải cạnh tranh cách công trung thực nghiêm cấm việc nhắm đến cách ứng xử nhằm làm hạ thấp ngăn trở cạnh tranh Nếu bạn nghi ngờ xem liệu hành động tạo cạnh tranh không công vấn đề chống độc quyền hay không, hỏi ý kiến Ban Pháp Lý Tập Đoàn 6.3 Việc Thu Thập Thông Tin Cạnh Tranh Các bạn chấp nhận, sử dụng tiết lộ thông tin mật đối thủ cạnh tranh Khi nhận thông tin cạnh tranh, bạn không vi phạm quyền đối thủ cạnh tranh Phải đặc biệt cẩn trọng quan hệ với đối thủ cạnh tranh, khách hàng, người quen khách hàng người quen nhân viên Không yêu cầu thông tin mật độc quyền Không yêu cầu người vi phạm thỏa thuận việc không tiết lộ không cạnh tranh Nếu bạn không hành động dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh hay vấn đề chống độc quyền, hỏi ý kiến Ban Pháp Lý Tập Đoàn 6.4 Bán Hàng: Phỉ Báng Xuyên Tạc Việc nhiệt tình bán hàng không nên bao gồm việc trình bày sai lạc, cạnh khóe đồn đại đối thủ cạnh tranh dịch vụ điều kiện tài đối thủ cạnh tranh Không đưa hứa hẹn thực liên quan đến dịch vụ 6.5 Các Cơ Hội Hợp Tác Tất lãnh đạo, giám đốc nhân viên có bổn phận làm tăng lợi ích kinh doanh hợp pháp có hội Các lãnh đạo, giám đốc nhân viên lợi dụng cho mục đích cá nhân hội phát thông qua việc sử dụng tài sản, thông tin vị ERM cạnh tranh hội kinh doanh với ERM Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến vấn đề này, tham khảo lại phần “Các Xung Đột Quyền Lợi” Quy Tắc Đạo Đức sau thảo luận vấn đề chưa rõ với Chuyên Viên Phụ Trách Tập Đoàn 6.6 Quà Tặng, Hối lộ Tiền Đút Lót Các lãnh đạo, giám đốc, nhân viên đại lý kỳ vọng tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, Vương Quốc Liên Hiệp Anh luật quốc tế hành chống hối lộ chống tham nhũng Các luật pháp quốc tế nghiêm cấm việc trả công đề nghị vật có giá trị viên chức quyền nước ngoài, nhân viên quyền nước tổ chức thuộc phủ (bao gồm hoạt động kinh doanh thuộc sở hữu quyền nước ngoài), nhân viên thuộc tổ chức quốc tế công thành viên gia đình họ, đảng phái trị, viên chức thuộc đảng phái trị nước ngoài, ứng ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 cử viên, với mục đích ảnh hưởng lên họ để sử dụng khả quyền lực họ nhằm đạt được, trì kinh doanh trực tiếp có thuận lợi không đáng Những hành động công ty nước thường áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh coi hành động Nếu bạn có câu hỏi nào, tham khảo bước trình bày phần “Báo Cáo” Quy Tắc Đạo Đức Ngoài tặng phẩm có giá trị nhỏ đưa tặng tặng hoạt động kinh doanh thông thường (bao gồm du lịch giải trí), bạn người thân bạn không phép tặng nhận quà tặng khách hàng bên bán Các quà tặng khác cho phép tặng nhận có phê chuẩn trước người giám sát trực tiếp ban lãnh đạo cấp cao bạn Các bạn không nên đặt ERM bạn vào tình hẳn gây lung túng quà tặng bị công khai Việc quan hệ với viên chức quyền thông thường có khác so với quan hệ với cá nhân bình thường Nhiều quan quyền nghiêm cấm nhân viên họ nhận khoản tiền biếu, bao gồm tiệc tùng giải trí Các bạn phải ý tuân thủ nghiêm cấm Bất kỳ nhân viên, lãnh đạo giám đốc đưa nhận hối lộ tiền đút lót bị cho nghỉ việc báo cáo đến quan chức để xác minh Một khoản hối lộ tiền đút lót bao gồm khoản sử dụng nhằm đạt đối xử thuận lợi không hợp pháp 6.7 Các Chuyên Gia Tư Vấn Nhà Thầu Phụ Bên Ngoài Khi ERM thuê chuyên gia tư vấn, đại lý nhà thầu phụ, ban lãnh đạo ERM gửi Quy Tắc Đạo Đức đến họ thông báo cho họ biết công việc nên tiến hành phù hợp với Quy Tắc Đạo Đức CÁC THỦ TỤC TRONG TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ERM cam kết tuân thủ tất luật pháp quy định Tùy thời điểm có liên hệ trực tiếp với quyền cam kết thực quan hệ tinh thần hợp tác tôn trọng Các quan quyền yêu cầu xem xét lại kế hoạch, báo cáo chi tiết kỹ thuật, hoạt động, nơi làm việc địa điểm dự án ERM Ban Pháp Lý ERM phải thông báo sau tra dân hành bắt đầu tra hình Nếu bạn biết yêu cầu hồ sơ thông tin quan quyền nào, bạn phải bảo đảm có danh thiếp làm việc viên chức Trong trường hợp họ danh thiếp, bảo đảm bạn biết tên, quan, phòng ban số điện thoại họ Chính sách ERM có Thanh Tra Viên Điều Phối để đáp ứng dễ dàng yêu cầu quan dân Các Thanh Tra Viên Điều Phối có trách nhiệm làm việc với viên chức quyền, tra viên để nhận báo cáo sau Các bạn phải bảo đảm sớm cung cấp thông tin liên hệ quan quyền đến Thanh Tra Viên Điều Phối phù hợp bạn nhận thức yêu cầu quyền Nếu ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 bạn Thanh Tra Viên Điều Phối nào, liên hệ với Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực Trong suốt tra nhân sự, lúc nào, tra viên bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng (cần xem xét liệu quan tâm thể lời văn bản)các bạn ngừng công việc Hãy liên hệ với Người Phụ Trách Chính Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực Nếu quan ngại liên quan đến vấn đề sức khỏe/an toàn, đảm bảo bạn liên hệ với Người Phụ Trách Sức Khỏe & An Toàn Trong trường hợp xảy điều tra hình không mong đợi, yêu cầu viên chức/thanh tra viên xuất trình lệnh khám xét Nếu viên chức/thanh tra viên xuất trình lệnh này, bạn nhân danh ERM không đồng ý cho phép thực khám xét Ngoài ra, liên lạc với Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn Nếu bạn liên lạc với Cố Vấn Pháp Luật Cấp Cao Tập Đoàn, liên hệ với Ban Pháp Lý KỶ LUẬT Chúng ủng hộ Quy Tắc Đạo Đức tuân thủ việc thực cách công Những vi phạm Quy Tắc Đạo Đức dẫn đến kết nhiều hình thức kỷ luật sau đây, tùy thuộc vào chất, tần suất xuất tính nguy hiểm vi phạm đó, bao gồm không giới hạn: • Cảnh cáo; • Khiển trách (được ghi nhận hồ sơ cá nhân); • Thử thách; • Đình tạm thời; • Sa thải; • Bồi thường cá nhân thiệt hai tổn thất; • Bị khởi tố dân hình Trong việc xác định hành động thích hợp tùy vào trường hợp cụ thể, ERM xét đến thông tin liên quan, bao gồm không giới hạn, chất tính nghiêm trọng vi phạm, để xem liệu vi phạm xảy lần hay lặp lại nhiều lần, xảy lỗi cố ý hay vô ý, cá nhân liên quan đến vi phạm tư vấn để có hành động phù hợp trước xảy vi phạm hay không liệu cá nhân có vi phạm khác khứ ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010 KẾT LUẬN Ở phần phân tích cuối này, bạn người bảo vệ ứng xử đạo đức kinh doanh ERM Khi quy tắc chung nào, tự đặt câu hỏi với thân: • Những hành vi có phù hợp với quy định luật pháp hành? • Những hành vi có phù hợp với thủ tục sách ERM? • Những hành vi có phù hợp với Quy Tắc Đạo Đức này? • Những hành vi chí gây không đắn đối tượng sau: giám sát, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, khách hàng, gia đình, đối thủ cạnh tranh, quyền cộng đồng? Nếu bạn không thấy thoải mái với câu trả lời điểm đây, bạn không nên tự có kế hoạch hành động mà không trao đổi với người giám sát khu vực bạn Nếu bạn không thoải mái để làm thế, vui lòng làm theo bước trình bày phần “Báo Cáo” Chúng hy vọng bạn chia sẻ niềm tin cam kết tận tụy ứng xử đạo đức việc cần thực hiện, việc tốt cần làm, đường hướng chắn cho thành công ERM vai trò công ty tầm cỡ giới ©ERM Worldwide Group Limited and its affiliates All rights reserved Global Code of Business Conduct and Ethics Updated April 2016 – original Vietnamese translation in November 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh, Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh, Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh, 6 Yêu Cầu Hỗ Trợ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay