đánh giá hiệu năng mạng băng rộng và ứng dụng trong mạng viettel

95 179 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 02:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN BÁ HIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG BĂNG RỘNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG MẠNG VIETTEL LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Hà Nội – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN BÁ HIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG BĂNG RỘNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG MẠNG VIETTEL LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM MINH HÀ Hà Nội – Năm 2013 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .3 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU .8 CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH ĐO KIỂM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BĂNG RỘNG TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG HIỆN NAY 10 I.1 Tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet 10 I.1.1 Tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet FPT 12 I.1.2 Tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet Viettel 15 I.1.3 Tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet VNPT 19 I.2 Tình hình đo kiểm chất lượng mạng di động 3G miền PS 23 I.2.1 Tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ di động Vinaphone 24 I.2.2 Tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ di động MobiPhone (VMS) 27 I.2.3 Tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ di động Viettel 29 I.3 Tình hình đo kiểm chất lượng mạng truyền tải IP 31 I.4 Kết luận 32 CHƯƠNG II: CÁC THAM SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẠNG TRUYỀN TẢI IP 33 II.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mạng 33 II.1.1 Tính sẵn sàng 33 II.1.2 Thời gian đáp ứng 38 II.1.3 Thuộc tính độ khả dụng mạng 42 II.1.4 Thông lượng mạng 44 II.1.5 Năng lực băng thông mạng 45 II.2 Các phương thức thu nhập liệu chất lượng mạng 47 II.2.1 Các thiết bị truy vấn mạng (Querying Network Devices) 47 II.2.2 Theo dõi lưu lượng mạng hành 50 II.2.3 Tạo lưu lượng mạng để kiểm tra 50 II.3 Các phương pháp đo kiểm, tính toán tham số chất lượng mạng truyền tải IP 51 II.3.1 Các xác định hiệu mạng 52 II.3.2 Đo hiệu mạng 53 II.3.3 Phép đo hiệu với giao thức quản lý mạng đơn giản SNMP 53 II.3.4 Phép đo hiệu với Ping 56 II.3.5 Thăm dò tuyến sử dụng Traceroute 58 II.4 Kết luận 59 CHƯƠNG III: CÁC CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẠNG TRUYỀN TẢI IP 61 III.1 Các chuẩn chất lượng mạng truyền tải IP 62 III.1.1 Chuẩn ITU-T Y.1540 62 III.1.2 Chuẩn ITU-T Y.1541 63 III.1.3 Chuẩn ITU-T Y.1542 66 III.1.4 Chuẩn ITU-T U.1543 66 III.1.5 Chuẩn ITU-T U.1564 68 III.2 Các tiêu chất lượng dịch vụ áp dụng mạng IP 69 III.3 Kết luận 70 CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ MẠNG TRUYỀN TẢI IP TẠI VIETTEL 71 IV.1 Hạ tầng mạng truyền tải IP 71 IV.1.1 Tổng quan mạng truyền tải IP Viettel 71 IV.1.2 Quan điểm thiết kế mạng truyền tải IP 73 IV.1.2.1 Lựa chọn công nghệ MPLS 73 IV.1.2.2 Thiết kế mạng MPLS 74 IV.1.2.3 Thiết kế MPLS TE quản lý lưu lượng 75 IV.1.2.4 Quản lý băng thông ngăn ngừa nghẽn 76 IV.1.2.5 Bảo vệ link node 77 IV.2 Công cụ đánh giá hiệu mạng băng rộng Viettel 78 IV.2.1 Các phần mềm đo kiểm mạng IP 78 IV.2.1.1 Ping Plotter 78 IV.2.1.2 Phần mềm Iperf 80 IV.2.2 Các thiết bị đo kiểm mạng IP 81 IV.2.2.1 Máy đo IXIA XM2 81 IV.2.2.2 Máy đo EXFO FTB1 - AS860 : 84 IV.3 Tham số tiêu chất lượng mạng băng rộng cố định Viettel 86 IV.3.1 Chỉ tiêu kỹ thuật lớp mạng lõi IP 87 IV.3.2 Chỉ tiêu kỹ thuật dịch vụ có dây 87 IV.3.3 Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 88 IV.3.3.1 Nhóm tiêu độ khả dụng dịch vụ bao gồm tiêu sau 88 IV.3.3.2 Nhóm tiêu lắp đặt sửa chữa bao gồm tiêu sau 89 IV.4 Đánh giá mạng IP Viettel 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 3G Third-generation technology ADSL Asymmetric digital subscriber line ANCP Access Node Control Protocol BRAS Broadband Remote Access Server BSS Business Support Systems CBS Committed Burst Size CIR Committed information Rate DCN Data Center Network DGW Domestic Gateway DHCP Dynamic Host Configuration Protocol DSCP Differentiated Services Code Point DST Destination EBS Excess Burst Size EIR Excess information Rate EXP experimental FD Frame Delay FDV Frame Delay Variation FIFO First In First Out FLR Frame Loss Ratio FTP File Transfer Protocol FTTx Fiber to the X GGSN Gateway GPRS Support Node GPRS General packet radio service HLR Home location register HTTP Hypertext Transfer Protocol ICMP Internet Message Control Protocol IGP Interior Gateway Protocol IGW Internet Gateway IP Internet Protocol IPBN Internet Protocol Backbone Network IPDV Internet Protocol Packet Delay Variation IPER Internet Protocol Error Ratio IPLR Internet Protocol Packet Loss Ratio IPTD Internet Protocol Packet Transfer Delay IPTV Internet Protocol television ITU International Telecommunication Union L2CP Layer Control Protocol L2TP Layer Tunneling Protocol LAN Local Area Network LDP Label Distribute Protocol LTE long-term evolution ME Metro Ethernet MIB Management Information Base MP Measurement Point MPBN Mobile Packet Backbone Network MPLS Multiprotocol Label Switching MSC mobile switching centre NMS Network Management System NGN Next-Generation Network OSS Operational Support System P Router Provider Router PE Provider Edge PPPoX Point-to-Point Protocol over X PS Packet Switched Network PHB Per-Hop Behavior QoS Quality of Service RACF Resource Access Control Facility RTP Real-time Transport Protocol SGSN Serving GPRS Support Node SLA Service-level Agreement SNMP Simple Network Management Protocol SRC Source STP Signal Transfer Point TCP Transmission Control Protocol TE Traffic Engineering TTL Time To Live UDP User Datagram Protoco UNI User Network Interface VAS value-added service VoD Video on Demand VoIP Voice Over IP VPN Virtual Private Network WAN Wide Area Network DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Trang số Bảng 1-1 Tham chiếu quy chuẩn Việt Nam dịch vụ Internet 10 Bảng 1-2 Các gói cước cung cấp dịch vụ Internet FPT 12 Bảng 1-3 Kết đo kiểm Internet FPT 13 Bảng 1-4 Các gói cước cung cấp dịch vụ Internet Viettel 16 Bảng 1-5 Kết đo chất lượng dịch vụ Internet Viettel 17 Bảng 1-6 Các gói cước cung cấp dịch vụ Internet VNPT 19 Bảng 1-7 Kết đo chất lượng dịch vụ Internet VNPT 20 Bảng 1-8 Kết đo kiểm dịch vụ di động VinaPhone 25 Bảng 1-9 Kết đo kiểm chất lượng dịch vụ mạng 27 MobiPhone Bảng 1-10 Kết đo kiểm chất lượng dịch vụ di động Viettel 29 Bảng 3-1 Tóm tắt nội dung chuẩn ITU 69 Bảng 4-1 Chỉ tiêu kỹ thuật lớp mạng lõi IP 87 Bảng 4-2 Chỉ tiêu kỹ thuật dịch vụ có dây 88 Bảng 4-3 Chỉ tiêu độ khả dụng dịch vụ 89 Bảng 4-4 Chỉ tiêu lắp đặt sửa chữa 89 Hình Tên Hình Trang số Hình 1-1 Mô hình cung cấp dịch vụ băng rộng Việt Nam 10 Hình 1-2 Mô hình cung cấp dịch vụ di động 24 Hình 1-3 Mô hình mạng truyền tải IP 31 Hình 2-1 Mô hình xử lý gói tin thiết bị mạng 36 Hình 2-2 Mô hình tìm kiếm tắc nghẽn cổ chai 45 Hình 2-3 Các đối tượng quản lý hiệu mạng SNMP MIB 49 Hình 2-4 Mô hình kiểm tra phát – thu lưu lượng đường mạng 51 Hình 2-5 Cách thức SNMP làm việc 54 Hình 2-6 Quá trình xử lý tin ICMP 57 Hình 2-7 Thuật toán Traceroute 59 Hình 3-1 QoS phân loại lưu lượng dịch vụ 61 Hình 3-2 Phân lớp hiệu mạng IP theo chuẩn Y1540 63 Hình 3-3 Phân lớp chất lượng dịch vụ theo chuẩn Y1541 64 Hình 3-4 Độ trễ truyền theo khoảng cách với chuẩn Y1542 66 Hình 3-5 Lược đồ cách phép đo theo chuẩn Y1564 68 Hình 3-6 Hình 3-7 Kích thước gói tin phát trình đo theo 69 chuẩn Y.1564 Thông số chất lượng dịch vụ QoS sử dụng mạng 70 băng rộng Hình 4-1 Mô hình MPLS-QoS mạng ME 71 Hình 4-2 Mô hình kết nối mạng IPBN 72 Hình 4-3 Mô hình IP/MPLS mạng MPBN 72 Hình 4-4 Mô hình kết nối mạng PS 73 Hình 4-5 Mô hình hoạt động Link Protection 78 Hình 4-6 Mô hình hoạt động Node Protection 78 Hình 4-7 Giao diện đồ hoạ Ping Plotter 79 Hình 4-8 Giản đồ băng thông đo sử dụng Iperf 80 Hình 4-9 Menu tham số đầu vào Iperf 81 Hình 4-10 Máy đo IP IXIA XM2 82 Hình 4-11 Máy đo IP FTB1 – AS860 85 LỜI NÓI ĐẦU Ngày hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet Việt Nam tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ đặc biệt mạng di động 3G với ứng dụng Mobile Internet, IPTV, dịch vụ giá trị gia tăng, truyền hình cáp Các doanh nghiệp VinaPhone, MobiFone, Viettel, FPT … tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới cung cấp chất lượng dịch vụ cam kết Để đảm bảo hạ tầng cung cấp dịch vụ tích hợp cho khách hàng sử dụng Internet 3G, doanh nghiệp viễn thông không ngừng nghiên cứu tìm hiểu đưa biện pháp nhằm tối ưu mạng lưới đảm bảo không bị nghẽn, rớt; đồng thời họ nghiên cứu chiều hướng gia tăng phát triển thuê bao sau 10, 20 năm sau Làm việc này, nhà cung cấp cần có nhìn tổng quát hạ tầng mà họ có, đồng thời sử dụng đơn vị đo kiểm bên nhằm đánh giá khách quan chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng Các dịch vụ nói yêu cầu đòi hỏi tốc độ băng thông cao, chạy mạng truyền tải IP, nghiên cứu “đánh giá hiệu mạng băng rộng” vấn đề quan trọng thực tiễn doanh nghiệp viễn thông Mạng băng rộng vấn đề lớn rộng nên nội dung luận văn trình bày vấn đề đánh giá hiệu mạng truyền tải IP Luận văn “Đánh giá hiệu mạng băng rộng ứng dụng vào mạng Viettel” gồm chương, nội dung chương sau: Chương I: Tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ băng rộng mạng viễn thông Chương II: Các tham số phương pháp đánh giá chất lượng mạng truyền tải IP Chương III: Các chuẩn đánh giá chất lượng mạng truyền tải IP Chương IV: Đánh giá hiệu mạng truyền tải IP Viettel Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp Trung tâm Đo kiểm Viettel, Phòng Kỹ thuật Viettel nhiệt tình giúp đỡ giao diện đồ hoạ Ping Plotter trực quan, giúp người quản lý nhanh chóng phát lỗi phân đoạn Hình 4-7: Giao diện đồ hoạ Ping Plotter Các điểm mạnh Ping Plotter: - Dễ dàng cài đặt sử dụng - Thống kê tạo biểu đồ chất lượng theo thời gian Đây điểm bật so với lệnh ping windows, giúp người quản lý mạng biết thời điểm cố xảy - Tạo biểu đồ Delay, Jitter cho Hop khác - Dựa kết đường truyền, Ping Plotter tính toán tham số MOS cho dịch vụ VoIP 79 IV.2.1.2 Phần mềm Iperf Phần mềm Iperf hỗ trợ chức đo băng thông mạng Đây phần mềm viết nhằm mục đích đánh giá băng thông thực tế đường truyền Với Iperf, chương trình vẽ giản đồ băng thông thực tế theo thời gian ứng với tham số đầu vào khác nhau: Hình 4-8: Giản đồ băng thông đo sử dụng Iperf Ngoài ra, điểm mạnh công cụ cho phép thay đổi tham số đầu vào TTL, TCP Windows Size, Max Segment Size 80 Hình 4-9: Menu tham số đầu vào Iperf Phương pháp có ưu điểm dễ sử dụng, tiện lợi không cần chi phí lớn Tuy nhiên nhược điểm độ xác lưu lượng tối đa mô Lưu lượng tối đa công cụ mô phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có yếu tố cấu hình PC sử dụng để chạy chương trình, thường dung lượng khoảng 10 – 40 Mbit/s Các phần mềm phát lưu lượng lớn cho kết xác, đó, cần độ xác cao lưu lượng mô lớn nghiên cứu phương án sử dụng máy đo chuyên dụng IV.2.2 Các thiết bị đo kiểm mạng IP Sự phát triển dịch vụ làm thay đổi mặt ngành công nghiệp viễn thông, mang lại nhiều hội đặt nhiều thách thức Việc phát triển dịch vụ mới, phù hợp với yêu cầu công nghệ triple – play thoại, video, liệu vừa giải thách thức cải tiến dịch vụ, giảm chi phí giá thànhđặt yêu cầu ngày cao với hệ thống Do đó, công cụ để thực công việc cách nhanh chóng hiệu yêu cầu cần thiết để thành công bối cảnh Dưới đưa số chủng loại máy đo thường gặp sử dụng phục vụ đo kiểm mạng lưới Viettel IXIA XM2 - IxNetwork, EXFO – AS860 IV.2.2.1 Máy đo IXIA XM2 IxNetwork tối ưu hoá cho mục đích đo kiểm hệ thống định tuyến chuyển mạch lõi, biên truy nhập Bằng cách mô môi trường 81 mạng có hàng triệu route kết nối lưu lượng, IxNetwork xác định lực hiệu suất hệ thống cần đo kiểm Hình 4-10: Máy đo IP IXIA XM2 Chức máy đo :  Đo kiểm băng thông truy nhập Giải pháp đo kiểm truy nhập IxNetwork đánh giá giới hạn lớn dịch vụ thiết bị truy cập mạng băng rộng hệ cổng mạng băng rộng (BNG), điểm truy cập router biên IxNetwork dùng để : + Xác định tính tương thích hiệu suất hệ thống mô giao thức PPPoX, L2TP, DHCP bao gồm giải pháp đo kiểm ANCP/L2CP + Kiểm tra độ tin cậy theo thời gian thực đồng thời đánh giá QoS SLA + Đánh giá khả hỗ trợ IPv6 + Mô kiện mạng thực + Kiểm tra dịch vụ IPTV cổng mạng băng rộng node truy cập + Tạo nhiều luồng traffic với tốc độ QoS khác  Đo kiểm MPLS VPN IxNetwork đo liểm toàn dịch vụVPN, L2 MPLS VPN L3 MPLS VPN: + Tạo kết nối lưu lượng xác định để đo kiểm, nhằm đo khả hiệu lưu lượng thời gian thực + Đánh giá khả tương thích VPN cách dùng công cụ IxNetwork Topology Builder Productivity Application để nhanh chóng tạo cấu trúc mô đa giao thức 82 + Đánh giá liên kết điểm tới điểm cung cấp kiến trúc sở hạ tầng IP/MPLS với dịch vụ kế thừa bao gồm ATM Frame Relay + Đo khả truyền tải triển khai VPN thông qua việc đo kiểm toàn diện VPN  Đo kiểm truyền tải Ethernet IxNetwork cung cấp công cụ mạnh mẽ để đánh giá khả tương tác, khả mở rộng khả phục hồi dịch vụ truyền tải Ethernet điều kiện thực tế Tuân thủ giao thức sau : + Content fault management (CFM – IEEE 802.1ag) + Link operation, administrtion and management (OAM – IEEE 802.3ah) + Synchronous Ethernet + Bi – directional fault detection + Label switching protocols (VPLS and MPLS) + Bridging protocols (STP/RTSP/MSPT/PVST+) + IEEE 1588v2 precision time control + MEF conformance test suites  Đo kiểm tính sẵn sàng hệ thống IxNetworkcung cấp giải pháp hoàn chỉnh để kiểm tra tính sẵn sàng cao môi trường đa giao thức, cho /.nnn nhà sản xuất thiết bị nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo thành phần mạng kiến trúc mạng thực theo quy định Gồm khả : + Ethernet OAM – mô CFM ITU – T Y.1731 qua Ethernet VPLS + BFD – thời điểm mô hàng nghìn phiên BFD để xác định khả mở rộng mô Graceful Restart + MPLS Fast Reroute – đảm bảo lưu lượng thời gian thực đươc cung cấp cách tin cậy dựa vào việc định tuyến tới LSP dự phòng 83 + MPLS OAM – dùng để xác định tính đắn, hiệu suất khả mở rộng hệ thống LPS ping triển khai, hiểu công cụ gỡ rối để xử lý cố mạng MPLS + Graceful Restart (GR) – mô IS – IS, OSPF, BGP, LDP, RSVP để kiểm tra chức khởi động lại router nhận diện router láng giềng Thông tin máy đo IxNetwork tham khảo : http://www.ixiacom.com Đánh giá máy đo Ưu điểm :  Dễ cấu hình tiến hành đo phức tạp  Có khả mô môi trường mạng chứa hàng ngàn router switch, hàng triệu route reachable hosts  Hỗ trợ kiểm tra nhiều giao thức  Tích hợp dựa Ixia XM hỗ trợ tốc độ cao từ GE đến 10 GE IxNetwork có khả hỗ trợ mạnh việc mô giao thức, lưu lượng với kịch khác cho mặt khác mạng  Có nhiều module phần cứng đáp ứng yêu cầu khác người sử dụng Nhược điểm : IxNetwork công cụ mạnh phục vụ công tác đo kiểm, nhiên thiết bị mặt hạn chế như:  Trong trường hợp có máy IxNetwork, muốn kiểm tra chất lượng truyền tải End – End phải cấu hình Loop vòng đầu xa  Giá thành cao so với loại máy đo handheld IV.2.2.2 Máy đo EXFO FTB1 - AS860 : Máy kiểm tra dịch vụ cầm tay EXFO FTB1 – AS860 thiết kế theo kiểu mô đun tạo nên linh hoạt tối đa Thông qua tuỳ chọn phần mềm thay đổi mô đun dịch vụ (SIM), người dùng kiểm tra dịch vụ khác : từ kiểm tra cáp đồng, dịch vụ HSI, tham số chất lượng truyền tải … Ngoài ra, có trọng lượng nhẹ, thiết kế chắn máy có hệ 84 thống pin độc lập nên thuận lợi cho kỹ thuật viên cần kiểm tra dịch vụ ứng dụng tuyến Hình 4-11: Máy đo IP FTB1 – AS860 Các chức máy đo :  Kiểm tra Triple – play  Kiểm tra đánh giá chất lượng tuyến cáp đồng  Kiểm tra chất lượng dịch vụ xDLS : EXFO – AS860 hỗ trợ kiểm tra chất lượng dịch vụ ADSL, ADSL2, ADSL2+, Global, Standard High – Bit – Rate DSL (G.SHDLS) VDSL2  Kiểm tra GigE and 10/100 Ethernet : thiết bị có khả mô lưu lượng, phân tích lỗi kết nối Ethernet quang điện mạng điểm, điểm mạng có định tuyến  Kiểm tra VoIP : thiết bị có khả tìm xử lý cố kết nối dịch vụ VoIP, kiểm tra chất lượng truyền tải hệ thống Từ chuẩn đoán phân đoạn vấn đề thiết bị mạng  Kiểm tra dich vụ FTTx : đo công suất quang đường thu (ở bước sóng 1490 mm 1550 mm) tín hiệu đường phát (với bước sóng 1310 mm) Đánh giá máy đo : Ưu điểm :  EXFO – AS860 hỗ trợ đầy đủ chức phục vụ đo kiểm truyền tải IP : đánh giá tham số truyền tải Delay, Jitter, Packet loss, BER, hỗ trợ Vlan, QinQ, mô mức 85 Qó khác … Ngoài việc thiết bị hỗ trợ giao diện Quang Điện tạo nên linh hoạt đo kiểm  Thiết bị thường sử dụng theo cặp nên việc đánh giá chất lượng dịch vụ End –End (từ đầu cuối khách hàng tới đầu cuối khách hàng) dễ dàng  EXFO – AS860 thiết kế theo kiểu module, module tích hợp chức khác tạo điều kiện thuận lợi để người dùng lựa chọn  Máy đo có trọng lượng nhẹ, thiết kế chắn có hệ thống pin độc lập nên thuận lợi cho kỹ thuật viên cần kiểm tra dịch vụ tuyến  EXFO – AS860 có ưu điểm giá thành so sánh với loại máy đo chất lượng truyền tải khác SmartBits, N2X Nhược điểm : EXFO – AS860 đáp ứng tốt công tác đo kiểm tuyến, nhiên thiết bị nhiều hạn chế EXFO – AS860 thiếu nhiều chức kiểm tra chuyên sâu, kể tới :  Chưa có chức mô mạng  Traffic Performance Test : số luồng lưu lượng mô tối đa (nhỏ nhiều lần so với IxNetwork/Smartbits) nên việc đánh giá lực hệ thống hạn chế  Protocol Test : Hỗ trợ giao thức, Vd : thiết bị chức kiểm tra giao thức định tuyến mạng ISIS, OSPF, RIP … Do việc mô lưu lượng hạn chế  Ngoài ra, EXFO – AS860 không thích hợp với đo đánh giá lực tối đa hệ thống Vd : thiết bị không hỗ trợ kiểm tra số lượng MAC address, số tuyến ISIS, OSPF … tối đa hệ thống học IV.3 Tham số tiêu chất lượng mạng băng rộng cố định Viettel Viettel doanh nghiệp cung cấp giải pháp Công nghệ Thông tin Dịch vụ băng rộng hàng đầu Việt Nam, vài năm tới trở thành Tập đoàn đa quốc gia Các dịch vụ băng rộng Viettel cung cấp như: 86  Dịch vụ cố định băng rộng: Lease Line Internet, FTTx, xDSL, OfficeWan, dịch vụ IPTV  Dịch vụ di động băng rộng: 3G, Mobile Data, Mobile TV, dịch vụ gia tăng VAS … IV.3.1 Chỉ tiêu kỹ thuật lớp mạng lõi IP Bảng 4-1: Chỉ tiêu kỹ thuật lớp mạng lõi IP Thời gian xử T Chỉ tiêu T Giá trị Giám sát ngưỡng xử lý lý trường hợp không đạt tiêu a b a b c a b Độ trễ kết nối Độ trễ kết nối nội vùng (ms) Độ trễ kết nối liên vùng (ms) 10 Ngày ngày 30 Ngày ngày 5.10-6 Ngày ngày 5.10-5 Ngày ngày 5.10-4 Ngày ngày Ngày ngày Ngày ngày Tỉ lệ gói tin lỗi (%) Kết nối có dung lượng ≥ 10 Gbps Kết nối có dung lượng ÷ 10 Gbps Kết nối có dung lượng ≤ 1Gbps Biến thiên độ trễ Biến thiên độ trễ kết nối nội vùng (ms) Biến thiên độ trễ kết nối liên vùng (ms) IV.3.2 Chỉ tiêu kỹ thuật dịch vụ có dây Bảng 4-2: Chỉ tiêu kỹ thuật dịch vụ có dây 87 TT Tiêu chuẩn LL Internet FTTH ADSL OfficeWan I NHÓM CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Tỉ lệ gói a Nội vùng n/a n/a n/a 0.01% b Liên vùng n/a n/a n/a 0.015% c Trong nước 0.01% 0.01% 0.015% n/a d Quốc tế 0.01% 0.01% 0.015% n/a Tốc độ tải liệu a Nội vùng n/a n/a n/a 100% b Liên vùng n/a n/a n/a 100% c Trong nước 100% 100% 100% n/a d Quốc tế 100% 100% n/a n/a Độ trễ đầu cuối a Nội vùng n/a n/a n/a 20 ms b Liên vùng n/a n/a n/a 40 ms c Trong nước 35 ms 35 ms 40 ms n/a d Quốc tế Hồng Kong, Sinpapore 80 ms 80 ms 210 ms n/a Mỹ 210 ms 210 ms 230 ms n/a Biến thiên độ trễ a Nội vùng n/a n/a n/a ms b Liên vùng n/a n/a n/a 10 ms c Trong nước ms ms 10 ms n/a d Quốc tế 20 ms 40 ms 60 ms n/a 1500 1500 1500 8000 Kích thước gói tin truyền tối đa IV.3.3 Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ IV.3.3.1 Nhóm tiêu độ khả dụng dịch vụ bao gồm tiêu sau Bảng 4-3: Chỉ tiêu độ khả dụng dịch vụ 88 TT a b Tiêu chuẩn Độ khả dụng mạng LL Internet 99.999% FTTH ADSL OfficeWan 99.999% 99.995% 99.999% Khiếu nại liên quan tới chất lượng dịch vụ (khiếu nại/1000 khách hàng/ngày) Khiếu nại lỗi hệ 0.5 thống Khiếu nại lỗi ngoại 2.0 vi 0.8 0.5 0.5 2.0 2.8 2.0 IV.3.3.2 Nhóm tiêu lắp đặt sửa chữa bao gồm tiêu sau Bảng 4-4: Chỉ tiêu lắp đặt sửa chữa TT Giá trị vị ngưỡng Trong vòng ngày %  90 Trong vòng ngày %  95 PKT- Trong vòng ngày % 100 VTT Dịch vụ FTTH, Leased-line (6 ngày) %  95 Dịch vụ FTTH, Leased-line (10 ngày) % 100 Tên KPI I Chỉ tiêu lắp đặt Thời gian thiết lập dịch vụ khách hàng a Dịch vụ ADSL&IPTV b II a Đơn vị Đơn theo dõi Dịch vụ FTTH, Leased-line, Office WAN Chỉ tiêu sửa chữa Tỷ lệ hoàn thành sửa lỗi dịch vụ cho khách hàng Dịch vụ ADSL&IPTV Tỷ lệ hoàn thành 3h (HNI, HCM) % Tỷ lệ hoàn thành 6h (các Tỉnh) % 89  90 TT CSKH- Tỷ lệ hoàn thành 24h % b 100 VTT Dịch vụ FTTH, Leased-line Tỷ lệ hoàn thành 6h (HNI, HCM) % Tỷ lệ hoàn thành 12h (các Tỉnh) % Tỷ lệ hoàn thành 24h %  95 100 IV.4 Đánh giá mạng IP Viettel Chất lượng mạng băng rộng Viettel theo kết đo kiểm chất lượng quý IV/2012 Viện Đo lường Việt Nam cho thấy Viettel vượt xa đối thủ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin Viettel đơn vị đăng ký tiêu chất lượng dịch vụ không cao mà khắt khe tiêu mà Bộ thông tin truyền thông đưa Căn vào bảng tham số tiêu chất lượng mạng IV.3.1, rút số đánh giá sau: Chỉ tiêu kỹ thuật lớp mạng lõi IP áp dụng cho mạng truyền tải lưu lượng Internet, Mobile, Data 3G Mỗi hệ thống tổng đài, hệ thống chuyển mạch, hệ thống định tuyến đòi hỏi xác độ trễ, tỉ lệ lỗi gói, biến thiên độ trễ Viettel nghiên cứu đưa tiêu chuẩn chung thấp nhằm đáp ứng yêu cầu đối tác loại dịch vụ, đồng thời quán tiêu toàn mạng lưới Chỉ tiêu kỹ thuật dịch vụ có dây đưa nhằm hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ tốt theo hợp đồng cung cấp Các gói cước Internet, dịch vụ OfficeWan, Lease Line Viettel đảm bảo tốc độ download upload cho khách hàng Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ thể chất lượng phục vụ khách hàng, hiệu Viettel “Hãy nói theo cách bạn” - Viettel mong muốn phục vụ khách hàng cá thể riêng biệt Viettel hiểu rằng, muốn làm điều phải thấu hiểu khách hàng, phải lắng nghe khách hàng Và vậy, khách hàng khuyến khích nói theo cách mà họ mong muốn tiếng nói Viettel đặt tiêu ngưỡng cho vấn đề 99.999% tiêu Bộ 90% Cũng theo báo cáo Viện Đo 90 lường, chất lượng dịch vụ đạt 99,988%, có nơi đạt 100%, điểm mạnh Viettel đầu tư chất xám, làm việc nghiêm túc, có quy trình theo “cách làm người lính” Dịch vụ Happy Call nhằm đánh giá hài lòng khách hàng thái độ làm việc, thái độ giao tiếp cư xử nhân viên Viettel Việc đưa tiêu chí cao khắt khe Viettel muốn khẳng định tự tin vào chất lượng dịch vụ mình, đồng thời thể tâm doanh nghiệp công tác tối ưu, nâng cao chất lượng dịch vụ 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn tốt nghiệp cao học “Đánh giá hiệu mạng băng rộng áp dụng vào mạng Viettel” thực nghiên cứu vấn đề sau:  Tình hình chất lượng băng rộng Việt Nam, chủ yếu tập trung vào nhà cung cấp dịch vụ lớn chiếm thị phần nhiều VNPT, Viettel, FPT Căn vào kết đo kiểm chất lượng dịch vụ băng rộng Viện Đo lượng Việt Nam, thấy phần tranh dịch vụ băng rộng Việt Nam – phát triển, cạnh tranh nhà mạng chất lượng dịch vụ  Nghiên cứu tham số ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, chất lượng truyền tải phương pháp đánh giá hiệu chất lượng truyền tải IP  Nghiên cứu chuẩn quốc tể ITU-T việc đưa tham số khuyến nghị, đánh giá chất lượng dịch vụ, phương thức đo kiểm hiệu mạng truyền tải IP  Nghiên cứu công nghệ, giao thức hoạt động mạng lưới mà Viettel áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo chất lượng mạng truyền tải IP; tiêu, tiêu chuẩn mà Viettel áp dụng nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng Mạng băng rộng vấn đề rộng, giới hạn luận văn trình bày vấn đề hiệu mạng băng rộng cố định (mạng truyền tải IP) Hướng phát triển luận văn nghiên cứu đánh giá hiệu mạng băng rộng di động; đánh giá chất lượng IPTV; đánh giá chất lượng truyền hình Cáp 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Bưu chính, Viễn thông, “Dịch vụ truy nhập Internet ADSL – Tiêu chuẩn chất lượng”, TCN 68-227:2006, 2006 [2] Bộ Thông tin Truyền thông, “Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia dịch vụ Internet cố định băng rộng”, 2012 [3] Bộ Thông tin truyền thông, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng dịch vụ Internet ADSL”, QCVN 34:2011/BTTTT, 2011 [4] Nguyễn Đình Việt, “Bài giảng đánh giá hiệu mạng máy tính”, Trường Đại học Công nghệ -Đại học quốc gia Hà Nội, 2009 [5] Trung tâm Internet Việt Nam, “Thống kê sử dụng Internet Việt Nam”, 2012 [6] Viện Đo lường Việt Nam, “Báo cáo đo kiểm chất lượng mạng Internet năm 2012”, 2012 [7] ITU-T Y.1540, “Internet protocol data communication service – IP packet transfer and availablity performance parameters”, 2007 [8] ITU-T Y.1541, “Network performance objiectives for IP-based services”, 2011 [9] ITU-T Y.1542, “Framework for achieving end-to-end IP performance objectives”, 2010 [10] ITU-T Y.1543, “Measurements in IP networks for inter-domain performance assessment”, 2007 [11] ITU-T Y.1564, “Ethernet service activation test methodology”, 2011 [12] RFC 2544, “Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices”, 1999 [13] https://www.ixiacom.com/ [14] http://www.exfo.com/ [15] http://cisco.com/ [16] http://vnnic.vn/ [17] http://vnpt.vn/ [18] http://fpt.vn/ [19] http://vietteltelecom.vn/ 93
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu năng mạng băng rộng và ứng dụng trong mạng viettel , đánh giá hiệu năng mạng băng rộng và ứng dụng trong mạng viettel , đánh giá hiệu năng mạng băng rộng và ứng dụng trong mạng viettel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay