Trac nghiem the tich hinh hoc 12 chuong 1 phan dang nhan biet thong hieu van dung

4 722 8
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 22:27

trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán trắc nghiệm toán CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG I BIÊN SOẠN: TRẦN VĂN LƯU I NHẬN BIẾT Câu Mỗi cạnh hình đa diện cạnh chung A mặt đa diện B hai mặt đa diện C ba mặt đa diện D bốn mặt đa diện Câu Cho hai đường thẳng d d ' cắt Có phép đối xứng qua mặt phẳng biến d thành d ' ? A có B Có hai C D có vô số Câu Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng? A B hai C ba D Bốn Câu Cho tứ diện ABCD , lấy điểm M trung điểm CD , N trung điểm BC Khi mặt phẳng ( ABM ) chia khối tứ diện ABCD thành khối đa diện: A ABCM , ADCM B ABDM , ADCB C ABCM , ABMD D ABMD, ADNC Câu Cho khối đa diện loại { p; q} Khi đó: A Mỗi mặt tam giác B Mỗi đỉnh đỉnh chung p mặt C Mỗi mặt đa giác p cạnh D Mỗi đỉnh đỉnh chung q + mặt Câu Khối hai mươi mặt thuộc loại: A {3;5} B {5;3} C {3; 4} D {4;3} Câu Khối đa diện loại {3;3} có cạnh: A 12 B C 30 D Câu Cho hình chóp có diện tích đáy B , chiều cao h Thể tích khối chóp bằng: B 1 A B.h B C B.h D B.h h Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ………… số mặt hình đa diện ấy” A B nhỏ C nhỏ hai lần D lớn Câu 10 Trong trường hợp phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng a thành đường thẳng a ' song song với a ? A a cắt ( P ) B a vuông góc ( P ) C a song song ( P ) D a nằm ( P ) Câu 11 Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi O giao điểm AC ' B ' D Phép đối xứng tâm O biến lăng trụ ABD A ' B ' D ' thành hình đa diện sau đây: A ABD A ' B ' D ' B BCD.B ' C ' D ' C ACD A ' C ' D ' D ABC A ' B ' C ' Câu 12 Có thể chia hình lập phương thành tứ diện nhau? A Hai B Sáu C Bốn D Vô số { p ; q } Câu 13 Cho khối đa diện loại Khi đó: A Mỗi mặt tam giác B Mỗi đỉnh đỉnh chung q mặt q C Mỗi mặt đa giác cạnh D Mỗi đỉnh đỉnh chung p mặt Câu 14 Chỉ có năm loại khối đa diện Đó loại: A {3;3},{4;3},{3; 4},{5;3},{3;5} B {3;3},{4;5},{5; 4},{5;3},{3;5} C {3;3},{4;3},{3; 4},{5; 4},{3;5} D {3;3},{4;3},{3; 4},{6;3},{3;5} Câu 15 Số mặt khối đa diện loại {3; 4} là: A B C D Câu 16 Cho hình lăng trụ có diện tích đáy B , chiều cao h Thể tích khối lăng trụ bằng: B 1 A B.h B C B.h D B.h h II THÔNG HIỂU Câu Cho hình lập phương ( H ) Gọi ( H ') hình bát diện có đỉnh tâm mặt ( H ) Tỉ số diện tích toàn phần ( H ) ( H ') là: A B C D Câu Nếu ba kích thước khối hộp chữ nhật tăng lên lần thể tích tăng lên: A lần B lần C lần D 27 lần Câu Tổng diện tích mặt hình lập phương 54 Thể tích khối lập phương bằng: A B C 27 D 36 a Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh , SA vuông góc mặt phẳng ( ABCD) , SC = a Thể tích khối chóp S ABCD là: a3 a3 C D a 3 Câu Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có cạnh đáy a , diện tích mặt bên ABB ' A ' 2a Tính thể tích lăng trụ ABC A ' B ' C ' A a B a3 a3 a3 a3 B C D 12 · a Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh , ABC = 60 Biết khối chóp S ABCD tích a 3 Tính khoảng từ S đến ( ABC ) A 2a B 3a C 6a D 3a a Câu Biết trung điểm cạnh tứ diện cạnh đỉnh hình bát diện Tính diện tích toàn phần hình bát diện a2 a2 a2 A 2a B C D 16 Câu Nếu giảm diện tích đáy hình chóp xuống lần (chiều cao không thay đổi) thể tích nó: A giảm lần B giảm lần C giảm lần D lần Câu Tính thể tích V khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' biết AC ' = a 3 A V = a B V = a C V = 3a D V = 3a 3 Câu 10 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân B , AC = a , SA vuông góc mặt phẳng ( ABC ) , SA = a Thể tích khối chóp S ABC là: A a3 a3 a3 a3 B C D Câu 11 Cho lăng trụ tứ giác ABCD A ' B ' C ' D ' có AB = a 2, BC ' = a Tính thể tích lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' 2a 2a 3 A 2a B C D 2a 3 3 Câu 12 Cho tứ diện ABCD Gọi M trung điểm AB , N điểm cạnh AC cho AN = NC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện MNAD khối tứ diện ABCD là: 1 A B C D A III VẬN DỤNG Câu Cho hình chóp S.ABCD biết ABCD hình thang vuông A D; AB = 2a; AD = DC = a Tam giác SAD vuông S Gọi I trung điểm AD Biết (SIC) (SIB) vuông góc với mp(ABCD) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a a3 A a3 B 3a3 C a3 D Câu Cho ABCD.A’B’C’D’ hình lập phương có cạnh a Thể tích tứ diện ACD’B’ ? a3 a3 a3 a3 A B C D 4 Câu Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a , hình chiếu vuông góc A ' lên ( ABC ) tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Biết góc CC ' ( ABC ) 600 Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' là: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu Cho khối chóp tứ giác S ABCD , gọi M trung điểm SC , mặt phẳng ( ABM ) cắt SD N Khi tỉ số thể tích khối chóp S ABMN thể tích khối đa diện ABCDNM là: A B C D · Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O, cạnh a, góc BAD = 600 , có SO vuông góc mặt phẳng (ABCD) SO = a Tính khoảng cách từ đường thẳng AD đến mặt phẳng (SBC) a a a a A B C D 3 Câu Với bìa hình vuông, người ta cắt bỏ góc bìa hình vuông cạnh 12cm gấp lại thành hình hộp chữ nhật nắp Nếu dung tích hộp 4800cm3 cạnh bìa có độ dài A 42cm B 36cm C 44cm D 38cm Câu Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a Góc cạnh bên với mặt phẳng đáy 600 Gọi I trung điểm SD Tính thể tích khối tứ diện ABCI theo a 2a a3 a3 4a A B C D 3 Câu Cho khối lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' tích V Gọi E , F trung điểm cạnh AA ', BB ' Tính thể tích khối chóp C ABFE theo V 3 A V B V C V D V a Câu Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh Hình chiếu vuông góc A ' lên mặt phẳng ( ABC ) trung điểm cạnh AB , góc đường thẳng A ' C mặt đáy 600 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' 3a 3 3a 3a 3 3a A B C D 8 Câu 10 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc mp(ABCD), góc SC mp(ABCD) 450 Gọi B’, D’ hình chiếu A lên SB, SD Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC C’ Tính theo a thể tích khối chóp S.AB’C’D’ A 16a 3 B a 39 13 B 8a C a 3 C 16a D a 19 13 D 9a Câu 11 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông A , ·ABC = 300 , tam giác SBC tam giác cạnh a , ( SBC ) vuông góc ( ABC ) Tính khoảng cách từ C đến ( SAB ) A 2a 3 Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem the tich hinh hoc 12 chuong 1 phan dang nhan biet thong hieu van dung, Trac nghiem the tich hinh hoc 12 chuong 1 phan dang nhan biet thong hieu van dung, Trac nghiem the tich hinh hoc 12 chuong 1 phan dang nhan biet thong hieu van dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay