ĐỀ ÁN Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020

38 169 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 22:04

Nam Định là tỉnh duyên hải trọng điểm nông nghiệp của Đồng bằng sông Hồng, nằm giữa sông Hồng và sông Đáy, có bờ biển dài 72 km. Diện tích tự nhiên 165.217 ha trong đó có 78.000 ha đất lúa, 15.000 ha NTTS. Với lợi thế về đất đai màu mỡ, chủ động tưới – tiêu, với nguồn lao động dồi dào, nông dân Nam Định cần cù, sáng tạo. Nam Định có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, thủy sản hàng hóa. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc ĐỀ ÁN Tái cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 346 /QĐ-UBND ngày 30/7/2014 UBND tỉnh Nam Định) Phần I THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP Nam Định tỉnh duyên hải trọng điểm nông nghiệp Đồng sông Hồng, nằm sông Hồng sông Đáy, có bờ biển dài 72 km Diện tích tự nhiên 165.217 có 78.000 đất lúa, 15.000 NTTS Với lợi đất đai màu mỡ, chủ động tưới – tiêu, với nguồn lao động dồi dào, nông dân Nam Định cần cù, sáng tạo Nam Định có nhiều tiềm để phát triển nông nghiệp, thủy sản hàng hóa Trong năm qua, thực đường lối đổi Đảng, sau năm thực Nghị Trung ương 07 (Khoá X) nông nghiệp, nông dân nông thôn Được quan tâm lãnh đạo, đạo, giúp đỡ Chính phủ Bộ, ngành TW; trực tiếp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nỗ lực cố gắng Sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố hộ nông dân tỉnh, kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục phát triển đạt nhiều thành tựu quan trọng Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 10 năm qua tăng ổn định từ 2,5 – 3,2%/năm Cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực song chưa thật hợp lý; trồng trọt chiếm tỷ trọng cao, chăn nuôi thuỷ sản có nhiều tiềm phát triển chiếm tỷ trọng thấp, năm 2013: + Tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt chiếm 47,64%, giảm 3,07 % so với 2010; + Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 30,87%, tăng 1,60% so với 2010; + Tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản chiếm 16,28%, tăng 1,04% so với 2010 * Về trồng trọt: Cơ cấu trồng chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa Các giống trồng dài ngày, suất chất lượng thấp thay nhanh giống ngắn ngày có suất, chất lượng cao Đã hình thành ổn định tập quán sản xuất vụ/năm diện tích canh tác hàng năm; Sản xuất vụ Đông khôi phục phát triển Các tiến kỹ thuật (TBKT) tiếp thu nhân rộng, tuyển chọn đưa vào sản xuất hàng chục loại giống trồng có suất, chất lượng hiệu cao, phù hợp với điều kiện Nam Định Đã làm chủ công nghệ trì dòng mẹ, tổ chức sản xuất thành công nhiều tổ hợp lúa lai dòng,3 dòng; chủ động công nghệ sản xuất giống khoai tây bệnh phương pháp nuôi cấy mô tế bào Cơ giới hóa khâu sản xuất mở rộng, bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung theo mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” Giá trị sản xuất 1ha canh tác tăng từ 75,4 triệu đồng năm 2010 lên 87,88 triệu đồng năm 2013 Lúa gạo sản phẩm chủ lực ngành trồng trọt, phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh, năm có khoảng 300 – 350 ngàn lúa hàng hóa cung ứng cho thành phố lớn Song, cấu giống trồng chưa thật phù hợp với mùa vụ; tỷ lệ giống nhiễm sâu bệnh, chống chịu kém với hạn, úng, rét chua mặn chiếm từ 30 - 40% diện tích nên sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro Nhiều xã cấu trồng đơn lẻ, chủ yếu độc canh lúa nên giá trị sản xuất không cao Các loại rau màu hàng hóa giá trị cao chưa quan tâm đầu tư phát triển Nhiều mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu sang trồng màu nuôi trồng thủy sản có hiệu cao khẳng định thực tế việc mở rộng hạn chế; tình trạng chuyển đổi tự phát đất trồng lúa sang trồng cảnh diễn phổ biến số nơi chưa kiểm soát * Về chăn nuôi: Phương thức chăn nuôi chuyển dịch tích cực theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ, tăng chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung theo phương thức công nghiệp Chất lượng đàn gia súc, gia cầm nâng cao; Năm 2013, toàn tỉnh có 10.114 trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung, có 149 trang trại đạt tiêu chí mới; sản lượng thịt đạt 145.500 tấn, trứng 230 triệu quả, tăng 17% so với năm 2010 Chăn nuôi lợn chiếm tỷ trọng cao cấu (70-80%), gia cầm có nhiều tiềm phát triển chiếm tỷ trọng thấp (10-15%) Một số địa phương chưa quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, không đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn dịch bệnh nên dịch bệnh xảy * Về thuỷ sản: Khai thác thủy sản trì tỷ lệ đánh bắt xa bờ thấp, sản xuất giống nuôi trồng thủy sản phát triển sôi động huyện ven biển Tổng sản lượng thủy sản năm 2013 đạt 100,6 ngàn Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản tăng bình quân 11%/năm Đã hình thành 40 vùng nuôi trồng tập trung song nhiều sản phẩm thủy sản có quy mô nhỏ Việc áp dụng công nghệ quy trình nuôi công nghiệp chưa đồng đối tượng nuôi Hệ thống thủy lợi phục vụ vùng nuôi nhiều bất cập * Về sản xuất muối: Diện tích sản lượng muối giảm chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản, bước đổi công nghệ quy trình sản xuất nên chất lượng muối nâng cao * Về công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm: Nhìn chung, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tỉnh có bước phát triển, bước gắn kết với vùng nguyên liệu như: Sản xuất, chế biến lúa gạo, rau quả, thịt động vật thủy hải sản Tuy nhiên, hầu hết sở có công suất nhỏ, sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu thu hoạch, bảo quản với số lượng hàng hóa lớn Công nghệ bảo quản, chế biến lạc hậu, phần lớn sơ chế, chưa có sản phẩm chế biến tinh, chế biến sâu (Chi tiết phụ lục số 8) * Hình thức tổ chức sản xuất: Từ năm 2010 toàn tỉnh thành lập 211 Ban nông nghiệp xã Các Ban nông nghiệp xã tham mưu tích cực giúp UBND xã xây dựng kế hoạch, đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, quản lý nhà nước nông nghiệp PTNT - Kinh tế tập thể củng cố có bước phát triển Năm 2013, toàn tỉnh có 304 HTX nông nghiệp, 14 HTX diêm nghiệp HTX thủy sản, ngành nghề nông thôn với 528 nghìn hộ xã viên Các HTX tích cực chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển 100% số HTX thực dịch vụ tưới tiêu; 30% tổ chức dịch vụ làm đất, 35% thực dịch vụ nước 70% số HTX cân đối thu chi, kinh doanh có lãi Doanh thu năm 2013 đạt bình quân 850 triệu đồng/HTX, tăng bình quân 3,6%/năm Đã hình thành số mô hình liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản - Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp; xây dựng đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, thủy lợi đầu mối lớn số đê kè xung yếu đáp ứng ngày tốt yêu cầu sản xuất, xây dựng NTM phòng chống thiên tai * Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, thành tựu đạt được, kinh tế nông nghiệp, thủy sản Tỉnh số hạn chế, yếu kém: - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản chưa tương xứng với tiềm Chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi nhìn chung chậm, tỷ lệ giới hoá khâu sản xuất khâu gieo cấy thu hoạch thấp Sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp, thủy sản nhìn chung thấp, chưa tạo nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị cao mang thương hiệu Nam Định Công nghiệp chế biến công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển chậm, chưa gắn kết với sản xuất nông nghiệp, thủy sản; việc tiêu thụ sản phẩm nông sản khó khăn - Một phận không nhỏ lao động nông thôn thiếu gắn bó với đồng ruộng; xuất tình trạng nông dân bỏ ruộng không sản xuất - Các hình thức tổ chức sản xuất chưa đa dạng, chậm đổi Hiệu hoạt động số Ban nông nghiệp xã, HTX dịch vụ nông nghiệp chưa cao Thu hút đầu tư doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn hạn chế - Các vấn đề việc làm, đời sống, nước VSMTNT số xã bất cập; công tác thu gom, xử lý rác, nước thải chưa tốt, tình trạng vệ sinh, ô nhiễm môi trường khu đông dân cư, làng nghề, kênh mương; tình trạng vi phạm công trình đê điều, thủy lợi tồn đọng diễn biến phức tạp - Đời sống vật chất, tinh thần phận dân cư nông thôn khó khăn * Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: Nguyên nhân khách quan: - Do tác động biến đổi khí hậu, thời tiết năm qua diễn biến phức tạp bất thường, với ảnh hưởng lạm phát, suy thoái kinh tế, giá cả, thị trường không ổn định làm cho sản xuất đời sống người dân nông thôn gặp không khó khăn - Cơ chế, sách Nhà nước chưa đồng bộ, khó vào thực tế, chưa tạo thành động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển; vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thấp Các sách đất đai chưa khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, chưa thực hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việc vay vốn tín dụng để chuyển đổi cấu sản xuất phát triển ngành nghề nông thôn vướng mắc khó khăn Nguyên nhân chủ quan: - Trong lãnh đạo, đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp, cấp uỷ, quyền số địa phương cấp xã chưa thường xuyên quan tâm mức, chưa thực liệt, động, phát huy lợi địa phương - Nhận thức cán bộ, người dân phát triển sản xuất hàng hoá chưa rõ nét Nhìn chung kiến thức khoa học, trình độ lao động, ý thức bảo vệ môi trường người dân hạn chế Bình quân diện tích ruộng đất thấp, kèm theo tâm lý giữ ruộng làm trở ngại trình tập trung, tích tụ ruộng đất; lực lượng lao động nông thôn phân tán, chất lượng thấp Hiệu hoạt động HTX NN (HTX làng) với chế giao đất, khoán hộ không phù hợp, thiếu liên kết sản xuất nông nghiệp không tạo động lực phát triển sản xuất nông nghiệp, phận không nhỏ nông dân không gắn bó với đồng ruộng - Công tác bố trí, xếp cán bộ, lực trách nhiệm cán làm nông nghiệp số huyện, thành phố chưa đáp ứng yêu cầu Chế độ đãi ngộ cán bộ, nhân viên kỹ thuật nông nghiệp sở hạn chế - Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn mặc dù đầu tư, nâng cấp, cải tạo chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa phòng chống thiên tai Tóm lại, kinh tế nông nghiệp, nông thôn Nam Định có bước phát triển so với tỉnh khu vực song nhìn chung manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu kinh tế hộ, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chưa rõ nét; tốc độ tăng trưởng chậm dần; hàm lượng khoa học - công nghệ, suất lao động xã hội, thu nhập người nông dân thấp Ngành Nông nghiệp tỉnh chưa thực phát triển bền vững Vì vậy, việc tái cấu ngành Nông nghiệp & PTNT cần thiết Phần II DỰ BÁO NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH Trong nước Từ năm 2014, thực Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững”, Bộ Nông nghiệp PTNT địa phương nước triển khai tích cực Đề án với nhóm giải pháp quan trọng: (1) Nâng cao chất lượng quy hoạch, rà soát, gắn chiến lược với xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quản lý giám sát nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước quy hoạch; (2) khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân; (3) nâng cao hiệu quản lý sử dụng đầu tư công; (4) cải cách thể chế (tiếp tục xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước, nâng cao lực cho kinh tế hợp tác, phát triển đối tác công tư (PPP), tiếp tục cải cách đổi hệ thống nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.); (5) tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống sách (các sách hỗ trợ tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp, sách đất đai, sách thương mại liên quan đến nông nghiệp, sách tiền tệ tài chính) Việt Nam ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới, sau tham gia Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) Sản xuất nông nghiệp Nam Định đứng trước nhiều thuận lợi song không thách thức Nông sản, thực phẩm tỉnh cạnh tranh với sản phẩm loại nước mà phải cạnh tranh gay gắt với nông sản, thực phẩm từ nước Để tồn phát triển buộc phải lựa chọn sản phẩm có lợi thế; ứng dụng KHCN quản lý sản xuất, kiểm soát tốt chất lượng nông sản tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân Tốc độ công nghiệp hóa đô thị hóa tăng lên với tăng dân số học đô thị dẫn tới xu hướng giảm già đáng kể dân số, lao động nông thôn Công nghiệp hóa phát triển đô thị làm giảm phần đáng kể diện tích đất tài nguyên nước sản xuất nông nghiệp Kinh tế phát triển đòi hỏi nhu cầu cao chất lượng lương thực, thực phẩm Cấu trúc bữa ăn người dân thay đổi theo hướng giảm sử dụng lúa gạo, tăng chi tiêu cho thịt, cá, rau, hoa, quả, thực phẩm chế biến dịch vụ ẩm thực Những thay đổi hội lớn phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm giá trị cao Đồng thời sở cho việc điều chỉnh cấu sản phẩm nông nghiệp Khoa học công nghệ sản xuất giống canh tác sản xuất nông nghiệp nước ngày phát triển có đột phá quan trọng, có mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp chế hỗ trợ, khuyến khích phù hợp việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp tạo đột phá việc nâng cao suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người nông dân Dự báo nhu cầu thị trường nông sản 2.1 Dự báo nhu cầu thị trường nông sản nước Tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT Bộ Công thương, thị trường nước tiêu thụ khoảng 70% lượng nông sản làm Tuy nhiên, có khác biệt lớn tỷ lệ tiêu thụ nội địa ngành hàng: ngành đạt tỷ lệ tiêu dùng nước cao ngô, đậu tương, bông, trứng, sữa 100%, đường gần 100%, sản phẩm chăn nuôi 95%, gạo 75 - 80%, rau 85%; ngành có tỷ lệ tiêu thụ thấp thị trường nội địa cà phê, hạt tiêu, hạt điều 5%, cao su 15%, chè 30 - 35% Theo Tổng cục Thống kê: thu nhập bình quân nước năm 2012 đạt 1.540 USD/người/năm, tăng gấp 2,1 so với năm 2006 (715 USD/người/năm) Xu hướng tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp chuyển dần từ số lượng sang chất lượng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chứng nhận an toàn thực phẩm có xu hướng tăng Các sản phẩm qua chế biến, đóng hộp, đóng lọ loại rau thực phẩm tiêu thụ ngày nhiều Mặt khác, lượng khách quốc tế vào du lịch nước ta khoảng - 7,5 triệu lượt người năm 2015 10 - 10,5 triệu người năm 2020 nên nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm chất lượng cao thời gian tới lớn - Rau loại: Theo Chương trình Hành động quốc gia Du lịch giai đoạn 2013 – 2020 Đến năm 2020 số khách quốc tế tăng lên 10 - 10,5 triệu lượt, phục vụ 47 - 48 triệu lượt khách nội địa Nhu cầu rau khoảng - 11 triệu tấn, riêng đô thị triệu - Lúa gạo chất lượng cao: nhu cầu tiêu thụ gạo đặc sản, gạo chất lượng cao liên tục tăng bán với giá cao gấp 1,5 - lần gạo thường Nhu cầu gạo sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Viet GAP, Global GAP gắn với thương hiệu bán siêu thị ngày nhiều - Thịt trứng gia cầm an toàn sinh học: Dự báo đến năm 2020 mức tiêu thụ thịt/người/năm Việt Nam 40 kg thịt xẻ, 100 trứng/người/năm năm 2030 45 kg thịt xẻ 120 trứng/ người/ năm Như vậy, tổng sản lượng thịt loại năm 2020 triệu tấn, năm 2030 5,33 triệu tấn, sản lượng trứng tiêu thụ nước năm 2020 10 tỷ quả, năm 2030 14,22 tỷ - Thủy sản: Dự báo mức tiêu thụ thuỷ sản thị trường nước tăng mạnh thập kỷ tới Và năm 2020 Việt Nam hoàn thành trình CNH, HĐH với khoảng 50% dân số sống đô thị thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.000 USD, mức tiêu dùng thuỷ sản đầu người gia tăng khoảng 17% so với nay, nhu cầu tiêu dùng thuỷ sản năm 2020 khoảng 3,2 triệu năm 2030 khoảng 4,74 triệu Tuy nhiên, mức thu nhập thay đổi nên sản phẩm thuỷ sản tiêu thụ ngày đòi hỏi chất lượng giá trị cao - Nấm: xếp loại thực phẩm cao cấp, xu tiêu dùng ngày tăng Giá nấm giới liên tục tăng qua năm (giá nấm rơm muối năm 2009 1.300 USD/tấn, năm 2010 1.800 USD/tấn mức 2.000 USD/tấn) - Ngô: nhu cầu ngô phục vụ cho chế biến thức ăn chăn nuôi lớn mà diện tích đất để trồng ngô lại mở rộng, thêm suất ngô khó tăng nhiều ngô trồng thiếu nước tưới Vì vậy, dự báo từ đến năm 2020 phải nhập ngô Như nông sản Nam Định thuộc nhóm có nhu cầu tiêu dùng nội địa lớn 2.2 Dự báo nhu cầu thị trường nông sản xuất - Gạo: Trên giới có khoảng 20 nước xuất gạo 80 nước nhập Nguồn xuất gạo năm tới tăng so với nhu cầu, nước xuất gạo phải cạnh tranh giá chất lượng gạo tốt để xuất - Rau quả: Mặc dù nước vùng nhiệt đới, nhiên chưa có thị trường xuất truyền thống, xuất chủ yếu tiểu ngạch, Trung Quốc thị trường chính, năm nước ta xuất vào thị trường khoảng 10.000 - Thịt loại: Hiện nay, thị trường xuất thịt lợn giới cần 4,5 - 4,7 triệu tấn/năm Theo dự báo FAO, nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt lợn rộng lớn, cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, đảm bảo VSATTP để chiếm lĩnh thị trường giới Các thị trường nhập thịt tiềm Việt Nam gồm có Liên bang Nga, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Nam Định cần tập trung vào sản xuất loại sản phẩm chăn nuôi hàng hoá mạnh, trước hết loại hàng hoá có thị trường tiêu thụ (thịt lợn, thịt gà trứng gia cầm) - Thuỷ sản: Việt Nam số 10 nước xuất hàng đầu giới mặt hàng thủy hải sản Cùng với gia tăng dân số mức tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản theo đầu người tăng, dự báo mức tiêu thụ thuỷ sản thị trường nước xuất tăng mạnh năm tới Tiềm xuất ngành hàng cao Việt Nam cần tập trung phát triển nghề nuôi trồng thủy sản cách nâng cấp đầy đủ hệ thống hỗ trợ, kiểm soát dịch bệnh môi trường nhằm nâng cao suất giảm thiểu rủi ro cho người nông dân Các thị trường nhập thuỷ sản Việt Nam Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Úc, Trung Quốc, Hà Lan, Italia, Dự báo nhu cầu sản xuất nông nghiệp tỉnh 3.1 Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp a Theo Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Thủ tướng phê duyệt Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013: + Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm Nam Định giai đoạn 2011-2020 khoảng 13,3%/năm, giai đoạn 2011-2015 13%, giai đoạn 2016-2020 13,5% + Cơ cấu kinh tế ngành nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến năm 2015 là: 26%, 39,5% 34,5%; đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng 13%, 45,7% 41,3% Định hướng đến năm 2030: tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp giảm xuống 10%, tỷ trọng phi nông nghiệp tăng 90% cấu kinh tế Cùng với phát triển công nghiệp, dịch vụ, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp cấu kinh tế tỉnh ngày giảm, song nông nghiệp giữ vai trò quan trọng để đảm bảo ổn định kinh tế xã hội làm tảng cho phát triển ngành kinh tế khác b Theo Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm thủy sản muối đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản, muối thời kỳ 2011 – 2020 đạt 3,7%, ngành nông nghiệp đạt 3,0% (trồng trọt 1,3%, chăn nuôi 5,2%, dịch vụ 4,0%), ngành thủy sản đạt 6,5% Giai đoạn 2011 – 2015 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5%, ngành nông nghiệp 2,7% (trồng trọt 1,1%, chăn nuôi 5,1%, dịch vụ 4,1%), ngành thủy sản đạt 7,0% Định hướng giai đoạn 2020 – 2030 đạt tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành khoảng 3% Dự kiến số sản phẩm chủ yếu: - Sản lượng lương thực có hạt đến năm 2015 đạt 944 ngàn năm 2020 đạt 920 ngàn - Sản lượng lúa đến năm 2015 đạt 924 ngàn tấn, năm 2020 900 ngàn tấn, lúa chất lượng cao khoảng 400 ngàn lúa suất cao khoảng 500 ngàn - Sản lượng thịt xuất chuồng đến năm 2015 đạt 162 ngàn tấn, thịt lợn 142 ngàn tấn; năm 2020 đạt 195 ngàn tấn, thịt lợn 172 ngàn - Sản lượng thủy sản đến năm 2015 đạt 118 ngàn tấn, năm 2020 đạt 148 ngàn Mặc dù Quy hoạch sản xuất nông nghiệp, thủy sản muối duyệt song để chuyển sản xuất nông nghiệp từ coi trọng số lượng sang chất lượng nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng NTM cần thiết phải có điều chỉnh cấu sản phẩm phương thức tổ chức sản xuất khoa học, hiệu c Về dân số, lao động: Dân số Nam Định năm 2010 có 1.830 nghìn người người, theo dự báo với tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2011- 2020 0,850,92%/năm, đến năm 2015 có khoảng 1.845 nghìn người, đến năm 2020 dân số toàn tỉnh vào khoảng 1.863 nghìn người Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2015 25% năm 2020 35% Dự báo lực lượng lao động độ tuổi tham gia kinh tế quốc dân vào khoảng 960 ngàn người vào năm 2010, 1.004 ngàn người vào năm 2015 đến năm 2020 khoảng 1.030 ngàn người Lao động khu vực nông lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2010 khoảng 618 ngàn người, năm 2015 vào khoảng 522 ngàn người năm 2020 vào khoảng 360 ngàn người (số liệu QH tổng thể phát triển KTXH tỉnh Nam Định đến năm 2020) d Về quy mô đất nông nghiệp: Năm 2013, quỹ đất nông nghiệp tỉnh có 113.317 đến năm 2020 108.864 giảm 4.453 ha, đất trồng lúa giảm từ 80.072 xuống 75.190 Sự thu hẹp quy mô đất sản xuất nông nghiệp đòi hỏi phải nâng cao hệ số hiệu sử dụng đất thông qua việc áp dụng mạnh mẽ biện pháp luân canh, xen canh, thâm canh, tăng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nhằm nâng cao hiệu sản xuất đơn vị diện tích 3.2 Dự báo phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh: Theo dự báo đến năm 2015 số người tiêu dùng địa bàn tỉnh khoảng 2.395 ngàn người (dân số 1.845 ngàn, du khách cư trú Nam Định 550 ngàn) đến 2020 cần đáp ứng cho 2.763 ngàn người (dân số 1.863 ngàn du khách 900 ngàn) - nguồn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 Với lực sản xuất tỉnh khả cân đối để đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm tiêu dùng nội tỉnh dư lượng nông sản, thực phẩm sau: - Về lương thực: Nhu cầu nội tỉnh đến năm 2015 cần 526,9 ngàn năm 2020 580,2 ngàn Sản lượng thóc dư thừa đến năm 2015 khoảng 343,5 ngàn đến năm 2020 khoảng 220,4 ngàn - Rau xanh loại: Tổng nhu cầu rau đậu thực phẩm đến năm 2015 263,5 ngàn tấn, năm 2020 331,6 ngàn Đến năm 2015 2020 việc đáp ứng đủ nhu cầu nội tỉnh, dư khoảng 28 ngàn Tuy nhiên xét nhu cầu loại rau, hoặc thời điểm năm việc nhập xuất đan xen Thí dụ khoai tây ăn tươi từ tháng đến tháng 12 phải nhập khoai Đà Lạt hoặc Trung Quốc từ tháng đến tháng chủ yếu xuất bán cho thành phố lớn - Quả tươi loại: Sản xuất địa bàn tỉnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng tỉnh, với nhu cầu tiêu thụ tươi bình quân đầu người liên tục tăng, đến năm 2015 khả thiếu hụt tươi 53,7 ngàn năm 2020 khoảng 131,4 ngàn - Thịt loại: Nhu cầu thịt đến 2015 91,0 ngàn tấn, đến 2020 cần 132,6 ngàn Tổng sản lượng thịt dư thừa dành cho tiêu thụ ngoại tỉnh xuất đến năm 2015 khoảng 69,3 ngàn đến năm 2020 khoảng 90,1 ngàn - Trứng: Nhu cầu trứng tỉnh đến năm 2015 khoảng 120 triệu năm 2020 khoảng 193 triệu Dư lượng trứng cho tiêu thụ ngoại tỉnh năm 2015 122 triệu năm 2020 77 triệu - Thuỷ sản: Nhu cầu cá, tôm cho thị trường nội tỉnh đến năm 2015 35,9 ngàn tấn, đến 2020 cần 55,3 ngàn Đến năm 2015 dư khoảng 71,7 ngàn tấn, đến năm 2020 dư khoảng 73,3 ngàn (Chi tiết phụ lục số 2, phụ lục số 3) Như vậy, trừ loại tươi, ngô đậu tương, nông sản tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh mà lượng lớn cung cấp cho thành phố lớn làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất Mối quan hệ Nông nghiệp Nam Định với tỉnh vùng Nhìn chung sản xuất nông nghiệp Nam Định có nét tương đồng với tỉnh khu vực, là: có đặc điểm khí hậu, thời tiết giống tập quán canh tác cử cư dân tỉnh vùng đồng Sông Hồng nhau, có chung nhiều sản phẩm chủ lực: lúa gạo, rau củ nhiệt đới, sản phẩm công nghiệp ngắn ngày, sản phẩm chăn nuôi (lợn, bò, gia cầm…) thủy sản nước Tuy nhiên, tỉnh ven biển, Nam Định có đặc điểm riêng: Có bờ biển dài 72 km với cửa sông với gần 4.000 rừng ngập mặn ven biển, có nhiều bãi bồi thuận lợi cho nuôi trồng khai thác thủy, hải sản Có đội tàu đánh bắt thủy sản gần 2.000 chiếc, có 330 có công suất 90CV, tàu đánh cá vỏ thép công suất 650 CV để khai thác xa bờ Nam Định có nguồn nước dồi môi trường thuận lợi tỉnh khu vực Hệ thống đê điều, thủy lợi hạ tầng đồng ruộng hoàn thiện, thuận lợi cho thâm canh trồng Với đặc điểm trên, Nam Định có nhiều tiềm năng, lợi phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản với nhiều sản phẩm lợi thế, đặc trưng: - Sản phẩm lúa gạo CLC lúa đặc sản Nam Định hàng năm khoảng 500.000 tấn/năm, riêng lúa đặc sản khoảng 15.000 tấn; phat triển với sản lượng cao - Có nhiều sản phẩm mạnh đặc trưng như: Nhuyễn thể mảnh vỏ (ngao Giao Thủy), tôm thẻ, cua, cá song, cá vược, cá chim trắng, chim biển vây vàng, cá bống bớp…Sản lượng thủy, hải sản đạt 100 ngàn tấn/năm; phát triển đạt 120 ngàn tấn/năm - Có tiềm phát triển thành trung tâm sản xuất giống trồng, nuôi khu vực: + Là tỉnh nước có trung tâm nghiên cứu, phát triển lúa lai quốc tế Syngenta với nguồn vật liệu chon tạo giống lúa phong phú, công nghệ tiên tiến Công ty TNHH Cường Tân đơn vị có quy mô sản xuất giống lúa lai lớn nước Cty CP GCT Nam Định Trung tâm Giống trồng Nam Định đơn vị có kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống trồng Việc liên kết đơn vị tương lai góp phần xây dựng Nam Định phát triển thành Trung tâm sản xuất giống trồng khu vực + Về giống thủy sản: Nam Định có 02 Trung tâm, công ty 81 trại sản xuất giống thủy, hải sản Hiện chủ động sản xuất nhiều loại giống thủy, hải sản có chất lượng tốt, đặc biệt giống Ngao với giá thành 1/10 giá nhập giống năm trước + Về giống vật nuôi: Nam Định có 02 Trung tâm, có nhiều doanh nghiệp tư nhân sản xuất lợn giống quy mô hàng ngàn nái ngoại như: Công ty CP Biển Đông, Công ty Hoàng Thành Đạt, công ty TNHH Thái Việt,… Căn đặc điểm, lợi Tỉnh, năm tới, Nam Định đẩy mạnh liên kết với tỉnh khu vực số lĩnh vực sau: - Đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp tỉnh tỉnh bạn, tập trung đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ số sản phẩm chủ lực: Lúa gạo CLC lúa gạo đặc sản, liên kết sản xuất TACN (từ lúa, ngô, đậu tương, phụ phẩm thủy sản, ), chế biến nông sản, thực phẩm (rau quả, lợn sữa, thịt lợn mảnh, ngao sạch,…) - Liên kết với thành phố lớn để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh…thông qua việc xây dựng chế hỗ trợ Doanh nghiệp, trang trại tỉnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm sàn giao dịch nông sản Đồng thời nhập tỉnh nông sản, thực phẩm mà tỉnh hoặc sản xuất chưa đủ cung cấp cho thị trường - Liên kết với Viện nghiên cứu, Trường Đại học để tiếp thu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm - Tranh thủ chương trình hợp tác quốc tế, chương trình hợp tác với Nhật Bản (trong có liên kết hợp tác với tỉnh Ibaraki) để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa Thuận lợi khó khăn thực tái cấu nông nghiệp Nam Định a.Thuận lợi - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định thời gian qua đạt nhiều kết quan trọng, tăng trưởng kinh tế mức khá, cấu kinh tế có chuyển biến tích cực, lực cạnh tranh tỉnh bước cải thiện - Nông nghiệp, nông dân nông thôn Đảng, nhà nước xã hội đặc biệt quan tâm Sau năm thực Nghị Trung ương nông nghiệp, nông dân nông thôn, năm thực Chương trình xây dựng NTM đạt kết bước đầu: Tỉnh hoàn thành dồn điền đổi thửa, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn chỉnh trang, nâng cấp bước; hệ thống sách Trung ương, tỉnh tiếp tục hoàn thiện phát huy hiệu quả; kinh nghiệm đạo sản xuất điều kiện tác động biến đổi khí hậu xây dựng NTM tích luỹ thêm; sản xuất nông nghiệp, mặt nông thôn có nhiều đổi mới; học kinh nghiệm bước đi, cách làm xây dựng NTM hoàn toàn vận dụng vào thực tái cấu ngành nông nghiệp - Tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh làm gia tăng nhu cầu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn - Có nhiều khả tiếp cận với tiến KHKT thông qua sở khoa học, hiệp hội sản xuất, doanh nghiệp Các tiến khoa học tiền đề phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá b Khó khăn - Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi chịu tác động lớn phụ thuộc yếu tố thời tiết khí hậu Đất tư liệu chủ yếu để sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam Định lại hạn hẹp, bình quân thấp, sử dụng manh mún, cánh đồng có nhiều chủ nên việc thống chủng loại, số lượng, chất lượng sản phẩm không đơn giản Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp làm cho phận không nhỏ người dân không thực thiết tha sản xuất, song nặng tâm lý giữ ruộng nên việc tích tụ ruộng đất cho sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn gặp nhiều khó khăn Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao, nhiều loại nông sản thu hoạch thời gian ngắn việc điều tiết nguyên liệu cho công nghiệp chế biến không đơn giản, không đáp ứng điều khoản hợp đồng tiêu thụ ổn định với đơn vị chế biến siêu thị lớn Vì thu nhập thấp ẩn chứa nhiều rủi ro nên thân nội ngành nông nghiệp không đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến Trong điều kiện kinh tế thị trường việc cạnh tranh nông sản Nam Định với sản phẩm loại ngày trở nên gay gắt Trong đó, muốn nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp phải tích cực áp dụng khoa học công nghệ giới hoá đòi hỏi phải có tập trung sản xuất đầu tư kinh phí lao động có tay nghề cao thực hiện, điều khó đạt kết cao doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp - Là tỉnh ven biển, Nam Định chịu ảnh hưởng lớn biến đổi khí hậu, nước biển dâng Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể xâm nhập mặn ngày sâu vào nội đồng, thay đổi cực đoan lượng mưa, nhiệt độ bão lũ Để thích ứng với tác động biến đổi khí hậu, với giải pháp công trình cần phải điều chỉnh cấu sản xuất theo hướng giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích nuôi trồng thủy sản để nâng cao thu nhập đơn vị diện tích Đồng thời phải có biện pháp ứng phó kịp thời thông qua việc lựa chọn giống trồng vật nuôi phương thức nuôi, trồng thích hợp - Trình độ sản xuất lạc hậu; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, suất lao động, thu nhập từ nông nghiệp thấp, nhiều lao động có hội việc làm khác tốt từ công nghiệp, dịch vụ xuất lao động, nên lao động trẻ không muốn làm nông nghiệp 10 - Giống ngao: Ngao Bến Tre, ngao địa (ngao Dầu) 2.2 Đẩy mạnh giới hóa, ứng dụng tiến KHKT vào sản xuất - Đa dạng hóa loại máy làm đất để nâng cao suất, tiến độ chất lượng Tiếp tục khuyến khích đầu tư phát triển giới hóa khâu gieo cấy thu hoạch, phấn đấu đến hết năm 2015 tỷ lệ giới hóa khâu cấy thu hoạch đạt 60% (đạt 100% cánh đồng liên kết) - Nghiên cứu, lựa chọn áp dụng tiến kỹ thuật giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất + Trong trồng trọt: Mở rộng áp dụng gieo sạ hàng, áp dụng “3 giảm – tăng”, thâm canh tổng hợp, canh tác hữu mô hình ”cánh đồng mẫu lớn” sản xuất lúa; kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, màng phủ sản xuất lạc, dưa, bí; kỹ thuật trồng khoai tây làm đất tối thiểu, phủ rạ + Trong chăn nuôi: Áp dụng công nghệ chăn nuôi chuồng kín, chăn nuôi không mùi, công nghệ sản xuất thịt sạch, trứng sạch, công nghệ sử lý chất thải + Trong thủy sản: Áp dụng quy trình nuôi tập trung thâm canh bán thâm canh; công nghệ nuôi trái mùa; quy trình sinh sản nhân tạo loài hải sản cá nước có giá trị kinh tế cao 2.3 Tăng cường ứng dụng VietGAP, GlobalGAP… chế phẩm sinh học sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng xuất 2.4 Tranh thủ giúp đỡ Chính phủ Bộ, Ngành Trung ương, có chế ưu đãi mời, gọi doanh nghiệp nước đầu tư xây dựng khu, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; trước mắt triển khai 01 Khu nông nghiệp ứng dụng CNC Quốc gia xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy 200 (chi tiết chức khu NN ứng dụng CNC phụ lục 7) 15 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: - 02 vùng sản xuất giống nuôi trồng thủy, hải sản vùng Cồn Xanh - Nghĩa Hưng Giao Xuân, Bạch Long, Giao Phong - Giao Thủy; diện tích 350 - 04 vùng sản xuất giống lợn, chăn nuôi công nghiệp chế biến thịt lợn Giao Thịnh - Giao Thủy, Hải Lộc –Hải Hậu, Yên Khánh – Ý Yên, Nghĩa Sơn –Nghĩa Hưng; quy mô 490.000 Chăn nuôi gia cầm ứng dụng CNC, quy mô 4.200.000 - 02 vùng sản xuất giống lúa chất lượng xã Trực Hùng –Trực Ninh, Xuân Ninh – Xuân Trường; - Vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao quy mô 9.000 vùng sản xuất lạc ứng dụng công nghệ cao quy mô 1.500 - 05 vùng sản xuất hoa cao cấp rau chất lượng cao Nam Mỹ, Nam Dương – Nam Định, Mỹ Tân –Mỹ Lộc, Giao Phong – Giao Thủy, Yên Dương – Ý Yên, Lộc Hòa – Thành phố Trong năm 2014-2016 tập trung triển khai có hiệu 02 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất giống lúa, sản xuất giống khoai tây nuôi cấy mô công nghệ khí canh Đổi hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp Đổi quan hệ sản xuất nông nghiệp nhiệm vụ quan trọng tái cấu nhằm đưa quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển lực lượng 24 sản xuất Đổi tổ chức sản xuất phải phù hợp với tiến trình tái cấu ngành nông nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế Trọng tâm đổi tổ chức sản xuất là: - Chuyển đổi toàn diện HTX theo Luật HTX năm 2012 Xoá bỏ HTX hoạt động kém hiệu quả, thường xuyên thua lỗ Thành lập tổ hợp tác, HTX chuyên ngành (HTX kiểu mới) làm đầu mối, đại diện nông dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị - Phát triển mạnh trang trại, gia trại sản xuất hàng hóa Hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp nông nghiệp Khuyến khích doanh nghiệp nông thôn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp - Phát triển mô hình kinh tế hợp tác, mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế nông dân với doanh nghiệp để thay cho mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, hiệu thấp Trong doanh nghiệp giữ vai trò đầu tầu, định hướng cho nông dân HTX quy mô, chất lượng, quy cách nông sản; HTX, tổ hợp tác đầu mối đại diện nông dân tham gia liên kết với doanh nghiệp - Phát triển mạnh mô hình thuê gom, tập trung, tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa tập trung Thí điểm mô hình nông dân góp vốn cổ phần với doanh nghiệp giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp Năm 2014 – 2015 đạo tốt mô hình doanh nghiệp liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản với nông dân lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thủy sản + Mô hình thuê đất, tập trung ruộng đất liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm giống lúa vụ đông hàng hoá Công ty TNHH Cường Tân Trực Ninh, Xuân Trường; Công ty khí Đình Mộc Xuân Vinh, Xuân Tiến, Xuân Trung huyện Xuân Trường; Công ty TNHH Minh Hương Xuân Tiến, Xuân Hòa huyện Xuân Trường + Mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm rau hàng hóa hộ nông dân, HTXDVNN với Công ty CFC (Nam Định) Công ty Minh Hiền (Hà Nam) Ý Yên, Vụ Bản + Mô hình CĐML liên kết sản xuất - tiêu thụ gạo chất lượng cao Tổng công ty lương thực miền Bắc Giao Thủy Nam Trực; Công ty CP giống trồng nuôi Ninh Bình Ý Yên, Nam Trực + Mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm lợn sữa Công ty CP chế biến TPXK Nam Định Trực Ninh, Hải Hậu + Mô hình liên kết nuôi - tiêu thụ sản phẩm Ngao Giao Thủy Doanh nghiệp Cửu Dung; + Mô hình liên kết doanh nghiệp nông dân sản xuất, xây dựng thương hiệu tiêu thụ sản phẩm cá Bống bớp huyện Nghĩa Hưng Từ năm 2016, lĩnh vực trồng trọt phát triển mạnh mô hình sản xuất “Cánh đồng lớn liên kết theo chuỗi bao tiêu sản phẩm” địa phương tỉnh Trên sở mô hình liên kết sản xuất tổng kết đánh giá, nghiên cứu, lựa chọn, nhân rộng hoàn thiện hình thức tổ chức quan hệ sản xuất phù hợp, thực tạo động lực cho phát triển nông nghiệp - Tổ chức lại sản xuất khai thác hải sản, đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ, ổn định giảm dần số lượng tàu sản lượng khai thác ven bờ, phát triển hệ thống dịch 25 vụ hậu nghề cá bờ biển Khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thành lập công ty cổ phần khai thác hải sản xa bờ Phối hợp với huyện ven biển quản lý chặt chẽ số lượng tàu có công suất 20CV phân cấp quản lý theo định sô 04/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2011 UBND tỉnh - Tăng cường quản lý nhà nước chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm chất lượng vật tư nông nghiệp Đảm bảo an toàn dịch bệnh trồng, vật nuôi; phối hợp với tỉnh tích cực chống nhập lậu gia súc, gia cầm, vật tư, thực phẩm không rõ nguồn gốc Mở rộng, khuyến khích xã hội hoá số dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản nguồn lợi tự nhiên từ rừng, biển Tổ chức tốt đào tạo nghề cho nông dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp: Triển khai tích cực chương trình đào tạo nghề cho nông dân theo Quyết định 1956 Thủ tướng Chính phủ Mở rộng hình thức đào tạo nghề cho nông dân gắn với tập huấn, chuyển giao tiến kỹ thuật công nghệ Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đảm bảo việc làm cho người lao động sau học nghề Đào tạo nghề phải gắn với quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn địa phương Lựa chọn lao động nông nghiệp, thủy sản có tay nghề cao, có khả tiếp thu, áp dụng KHCN địa phương để tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao tạo đội ngũ lao động hạt nhân nòng cốt lĩnh vực Ưu tiên đào tạo cho nông dân tham gia vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh có hợp đồng liên kết sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn Phấn đấu nâng số lao động nông thôn đào tạo nghề lên khoảng 42% năm 2015 60% năm 2020 Xây dựng máy tổ chức quản lý ngành đào tạo nâng cao lực cho đội ngũ cán kỹ thuật nông nghiệp, thủy sản từ cấp tỉnh tới cấp xã Củng cố nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Ban Nông nghiệp xã Lựa chọn cán kỹ thuật, cán quản lý nông nghiệp trẻ, có lực, có trình độ ngoại ngữ tốt, có nguyện vọng làm việc cống hiến lâu dài tỉnh để gửi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức KHKT, nông nghiệp công nghệ cao khoa học quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản tỉnh Nâng cao lực đào tạo cho trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Tranh thủ Bộ, ngành TW tích cực tiếp cận tổ chức, quỹ hỗ trợ phát triển quốc tế, chương trình hợp tác song phương nông nghiệp để tạo nguồn lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi chế biến lương thực thực phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại thị trường Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, sở chế biến lương thực (Công ty CP lương thực Nam Định, Công ty TNHH Mạnh Châu, Công ty TNHH Đương Báu Hiệp hội tám xoan Hải Hậu) nâng công suất chế biến từ 32.000 gạo/năm lên 60.000 tấn/ năm, tương đương 90.000 thóc Tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến rau (Công ty CP XNK thủ công mỹ nghệ NĐ, Công ty TNHH bao bì kim loại CFC, Công ty 26 TNHH luveco Công ty TNHH Hành Quân) nâng công xuất chế biến từ 24.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm Hỗ trợ doanh nghiệp chế biến lợn sữa xuất (Công ty CP chế biến XK Nam Định, Công ty TNHH Công Danh) nâng công suất từ 3.000 tấn/năm lên 6.000 tấn/năm; tạo điều kiện cho Công ty CP đầu tư thương mại Biển Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy chế biến thịt lợn lợn sữa xuất công suất 2.000 lợn sữa 15.000 thịt lợn Hỗ trợ Công ty CP Vina HTC nâng công suất chế biến thức ăn chăn nuôi từ 10.000 thành phẩm/năm lên 30.000 tấn/năm; tạo điều kiện cho Công ty TNHH Tiến Đạt Công ty TNHH Phú Lương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi với công suất nhà máy 30.000 tấn/năm Hỗ trợ công ty chế biến thuỷ sản (Công ty CP CB thuỷ sản XK Xuân Thuỷ, Công ty TNHH Vạn Hoa, Công ty CP chế biến hải sản Nam Định sở sản xuất Nguyễn Hùng Vương) nâng công suất chế biến từ 4.300 tấn/năm lên 5.000 tấn/năm Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Cửu Dung đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ngao xuất (Chi tiết phụ lục số 8) - Hỗ trợ đầu tư nâng cấp sở hạ tầng, kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao lực cho số Trung tâm, sở, doanh nghiệp sản xuất giống trồng, nuôi chủ lực tỉnh để có đủ lực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu Tỉnh tỉnh vùng - Rà soát khu, cụm, điểm công nghiệp tỉnh, tạo mặt bằng, khuyến khích, hỗ trợ mời gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi - Hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu hoặc dẫn địa lý cho nông, thủy sản đặc trưng, chủ lực tỉnh (gạo chất lượng cao, gạo đặc sản, rau sạch, thịt lợn sữa, thịt lợn sạch, ngao sạch, tôm thẻ, cá song, cá vược, ) gắn với truy suất nguồn gốc quản lý chất lượng theo chuỗi - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhiều hình thức; tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông, thủy sản chủ lực có chất lượng cao Tỉnh Website tỉnh, Ngành, doanh nghiệp; thường xuyên thông tin, dự báo kịp thời thị trường nông sản - Thực liên kết tỉnh liên kết vùng sản xuất, tiêu thụ nông, thủy sản (Nam Định - Hà Nội, Nam Định – Hải Phòng…) Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác đưa sản phẩm nông nghiệp giới thiệu sản giao dịch nông sản Hà Nội số thành phố lớn - Khuyến khích doanh nghiệp, HTX phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nước xuất Trước mắt khôi phục phát triển xuất lợn sữa, thịt lợn mảnh thủy sản đông lạnh đồng thời đẩy mạnh xuất tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc ngao, sứa loại thủy đặc sản Thành lập Hiệp hội ngành hàng để bảo vệ quyền lợi nông dân thành viên, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh - Tranh thủ tối đa hội hợp tác quốc tế để huy động sử dụng hiệu kỹ thuật, kinh nghiệm nguồn vốn hỗ trợ sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ nông sản Tiếp tục đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa 27 Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực từ ngân sách thành phần kinh tế để tập trung đầu tư phát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm Tiếp tục triển khai chương trình nâng cấp đê biển, đê sông Kiểm tra, rà soát chất lượng hệ thống công trình thuỷ lợi để có kế hoạch đầu tư tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Triển khai thủ tục đầu tư, lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiếp tục đầu tư năm tới, trước hết ưu tiên cống yếu đê, đoạn xung yếu lại tuyến đê biển, dự án ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cấp tuyến đê sông, nạo vét kênh tưới, tiêu lớn huyết mạch Tăng cường quản lý sử dụng có hiệu nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí tập trung đầu tư: Nạo vét, kiên cố hóa kênh cấp II (ưu tiên kênh qua làng nghề khu đông dân cư), hỗ trợ kiên cố hóa kênh cấp III cánh đồng mẫu lớn vùng trồng vụ đông tập trung theo quy hoạch Nâng cao hiệu quản lý khai thác công trình thủy lợi đảm bảo yêu cầu tưới, tiêu, phục vụ sản xuất, đời sống phòng chống thiên tai Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng nhà máy cấp nước Thực nối mạng mở rộng quy mô hệ thống cấp nước nhằm phát huy công suất thiết kế Cùng với vốn chương trình mục tiêu, thực xã hội hoá, đa dạng hoá nguồn vốn thực chương trình nước VSMTNT để tăng nguồn lực gắn trách nhiệm người sử dụng nước, đảm bảo tính bền vững; ưu tiên đầu tư cho xã NTM, xã vùng ven biển, vùng nguồn nước bị ô nhiễm Phấn đấu tỷ lệ số dân dùng nước hợp vệ sinh năm tăng - 3% - Rà soát, phân loại dự án đầu tư, ưu tiên bố trí vốn cho công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, chương trình dự án cấp thiết, quan trọng, có tính đột phá như: + Các chương trình, dự án phát triển giống cây, suất, chất lượng cao, thích ứng với BĐKH; dự án giám sát môi trường, phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh; + Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao; khu neo đậu tránh trú bão; vùng sản xuất trang trại tập trung, vùng chuyển đổi, vùng cánh đồng liên kết + Các dự án đầu tư, chế biến, bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm + Các chương trình, dự án trồng rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, nâng cao lực bảo vệ rừng; phát triển dịch vụ môi trường rừng - Phát triển hình thức hợp tác đầu tư nhà nước tư nhân (đối tác công tư, hợp tác công tư, ); tạo điều kiện quyền sử dụng đất, hỗ trợ sở hạ tầng, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến KHKT chế sách để khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân nhằm huy động cao nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn - Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, nông dân quyền cấp xã tiếp cận thực có hiệu chế, 28 sách nhà nước như: Luật đất đai sửa đổi năm 2013; Luật HTX năm 2012; Nghị định 41 tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 42 sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Nghị định 210 sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định 68 Thủ tướng sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp; Quyết định 62 Thủ tướng sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; Quyết định 1956 Thủ tướng phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn - Thực hiệu chế, sách tỉnh xây dựng NTM hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp - Gia hạn thời gian thực định: số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 sách hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp đến năm 2020; số 22/2012/QĐ-UBND ngày 4/10/2012, Quyết định số 25/2013/UBND sách hỗ trợ sản xuất vụ đông (cây bí, đậu tương, khoai tây) đến năm 2020 đồng thời mở rộng thêm đối tượng trồng như: ngô đông, rau phục vụ chế biến, xuất - Xây dựng, ban hành chế, sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp nông nghiệp, khuyến khích thành lập phát triển HTX chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ, chế biến tiêu thụ nông sản); khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân tổ chức tiêu thụ nông sản theo chuỗi; sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, góp vốn quyền sử dụng đất, cho thuê đất ổn định lâu dài để tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư sản xuất V ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ: Các chương trình, chuyên đề trọng tâm + Chương trình phát triển sản xuất giống trồng, nuôi, thủy sản; + Chương trình đổi hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, nông thôn; + Chương trình xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm chủ lực tỉnh; + Xây dựng chế sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; + Xây dựng đề án sử dụng linh hoạt đất trồng lúa Các dự án a Dự án KHCN - Trong lĩnh vực trồng trọt: Tập trung vào chương trình, dự án nghiên cứu sản xuất giống trồng chất lượng cao cho trồng chủ lực; ứng dụng công nghệ thâm canh tiên tiến vùng cánh đồng liên kết; nghiên cứu quy trình sản xuất sản xuất nấm ăn nấm dược liệu quy mô công nghiệp - Trong lĩnh vực chăn nuôi: Tập trung vào chương trình, dự án đầu tư nghiên cứu cải tạo đàn nái nền, ứng dụng công nghệ tiến tiến chăn nuôi, quản lý chất thải chăn nuôi - Trong lĩnh vực thủy sản: Tập trung vào chương trình, dự án đầu tư nghiên cứu sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, ngao Dầu, ứng dụng công nghệ tiến tiến nuôi trồng thuỷ sản - Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến nông sản làng nghề gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm b Xây dựng mô hình thí điểm tái cấu nông nghiệp: 29 Mỗi huyện chọn xã (riêng Mỹ Lộc Thành phố chọn xã) để thực thí điểm mô hình tái cấu nông nghiệp với 03 nội dung: - Đổi mô hình tổ chức sản xuất theo hướng chuyển đổi HTX, thành lập HTX theo Luật HTX 2012, liên kết với Doanh nghiệp tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản chủ lực xã - Áp dụng đồng KHCN giới hóa vào sản xuất - Chuyển đổi vùng sản xuất lúa kém hiệu sang mô hình canh tác khác cho hiệu kinh tế cao c Một số dự án kêu gọi đầu tư: - Dự án liên kết Doanh nghiệp với nông dân đầu tư sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản thông qua hình thức thuê ruộng ổn định, góp vốn cổ phần quyền sử dụng đất - Các dự án đầu tư nâng cao lực nghiên cứu, sản xuất kinh doanh giống trồng, vật nuôi - Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp sở (nhà máy) xay xát, chế biến lương thực; - Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp sở (nhà máy) chế biến rau quả; giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm; sở chế biến thủy sản gắn với vùng nguyên liệu tập trung - Dự án đầu tư xây dựng sở (nhà máy) sản xuất, chế biến nấm ăn nấm dược liệu tập trung - Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà máy/cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi - Dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng CNC Quốc gia huyện Ý Yên (sau có phê duyệt quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thủ tướng Chính phủ) VI PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Tổng khái toán kinh phí triển khai số nhiệm vụ thực Đề án Dự kiến tổng nhu cầu vốn thực đề án tái cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 25.032.5 tỷ đồng Trong đó, vốn đầu tư, hỗ trợ chương trình, dự án 12.169,5 tỷ đồng, vốn sản xuất hàng năm DN tổ chức, cá nhân 12.863,0 tỷ đồng; phân bổ nguồn vốn sau: Biểu 5: Khái toán kinh phí thực số nhiệm vụ Đề án Đơn vị: Tỷ đồng Kinh phí, nguồn vốn STT Nội dung I Vốn đầu tư, hỗ trợ chương trình, dự án Củng cố, nâng cấp đê sông, đê biển Kiên cố hoá kênh mương (1.992 km kênh cấp I-III) Bê tông mặt đường trục nội đồng 4.150 km CGH khâu thu hoạch lúa (418 máy gặt đập liên hoàn) NS Tỉnh NS huyện, xã Tổng NS TW 12.169,5 7.555,7 945,8 627,9 6.000,0 5.400,0 600,0 - 1.997,6 1.859,7 2.520,0 - 290,0 209,0 - 41,8 30 - 382,9 Vốn tín dụng Doanh nghiệp Vốn dân - 755,0 2.285,1 - - 137,9 1.980,0 - - - 167,2 Kinh phí, nguồn vốn STT Nội dung NS TW NS Tỉnh NS huyện, xã Vốn tín dụng 685,0 - - - - 685,0 - 100,0 30,0 - - - 70,0 - 35,0 21,0 14,0 - - - - 245,0 245,0 245,0 - - - 12.863,0 - Tổng Đầu tư xây dựng nâng cấp DN Hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao Khoa học Công nghệ Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Hỗ trợ XD mô hình KN PTSX, nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất có hiệu từ nguồn hỗ trợ NĐ 42 Vốn SX hàng năm DN t.chức, c.nhân Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng Thuỷ sản Khai thác hải sản 450,0 250,0 D.nghiệp (sản xuất, chế biến) 700,0 350,0 II Tổng (I + II) Tỷ lệ % - - Doanh nghiệp Vốn dân 5.089,0 350,0 7.424,0 5.320,0 5.250,0 1.064,0 2.625,0 4.256,0 2.625,0 1.143,0 800,0 343,0 200,0 25.032.5 7.555,7 945,8 627,9 5.089,0 100,0 30,2 3,8 2,5 20,3 350,0 1.105,0 9.709,1 4,4 Phương án huy động, quản lý, sử dụng vốn Tái cấu ngành nông nghiệp nhiệm vụ, nội dung quan trọng, cốt lõi tổng thể xây dựng NTM việc huy động, quản lý sử dụng kinh phí thực nội dung tái cấu thực lồng ghép với với nội dung xây dựng NTM khai thác nguồn vốn, gồm: Ngân sách nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện, xã); vốn lồng ghép từ Chương trình, dự án; xây dựng NTM; vốn tín dụng; vốn huy động từ doanh nghiệp, từ tổ chức cá nhân đầu tư phát triển sản xuất; nguồn vốn hợp pháp khác Tích cực, tranh thủ quan tâm Chính phủ, Bộ ngành TW, huy động nguồn vốn đầu tư, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng số dự án trọng điểm hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với phòng chống, giảm nhẹ thiên tai Bố trí, xắp xếp lại cấu chi cho nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn không làm tăng kinh phí chi nghiệp ngân sách cấp - Tiếp tục thực 22 dự án củng cố nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển (đã có thông báo vốn) với tổng kinh phí thiếu 5.880 tỷ đồng; triển khai 05 dự án với tổng kinh phí dự kiến 1.220,0 tỷ đồng, nguồn vốn TW đảm bảo 90%, vốn địa phương 10% - Kiên cố hóa 1.992 km kênh mương từ cấp I đến cấp III với tổng kinh phí 1.997,6 tỷ đồng (theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 UBND Tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi hệ thống tỉnh Nam Định) nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí năm 1.038.600 tỷ đồng, vốn TW đầu tư kiên cố hóa kênh cấp I 499,2 tỷ đồng, 245 tỷ đồng (50% nguồn hỗ trợ quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP), vốn dân đóng góp 137,9 tỷ đồng 31 38,8 - Bê tông hóa 4.150 km/5.100 km mặt đường trục nội đồng thuộc Chương trình xây dựng NTM với tổng kinh phí 2.520 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp khoảng 2.000 tỷ đồng, Tỉnh hỗ trợ khoảng 290 tỷ đồng, tương ứng với tối thiểu 50% lượng xi măng để bê tông hóa 4.150 km mặt đường trục nội đồng (Nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ lấy từ nguồn hỗ trợ xã xây dựng NTM tỷ/xã theo Nghị Hội đồng nhân dân Tỉnh: 113 xã x tỷ = 904 tỷ đồng, nguồn trái phiếu Chính phủ xây dựng NTM (250 tỷ đồng cho năm 2014-2016) - Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư giới hoá khâu thu hoạch lúa (418 máy gặt đập liên hoàn theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 UBND Tỉnh): Tổng kinh phí đầu tư 209 tỷ đồng, tổ chức, cá nhân đầu tư 167,2 tỷ đồng; ngân sách Tỉnh hỗ trợ 41,8 tỷ đồng (100 triệu đồng/máy) - Khuyến khích, tạo điều kiện để Doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp – thủy sản đầu tư xây mới, nâng cao lực sản xuất: Ước tổng kinh phí đầu tư doanh nghiệp 685 tỷ đồng Nhà nước hỗ trợ phần cho dự án cụ thể theo quy định Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn - Ưu tiên, cân đối, phân bổ tối đa nguồn kinh phí nghiệp kinh phí đầu tư khoa học Tỉnh quản lý hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao KHCN phục vụ tái cấu nâng cao lực nghiên cứu, sản xuất Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất Ước tổng kinh phí khoảng 100 - 200 tỷ đồng Trong tổ chức, cá nhân đầu tư 70 - 140 tỷ đồng, Tỉnh hỗ trợ khoảng 30 - 60 tỷ đồng theo đề tài, dự án KHCN cụ thể - Hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Ước tổng kinh phí 35 tỷ đồng, phân bổ từ Chương trình dạy nghề theo Quyết định 1956 Thủ tướng Chính phủ (3 tỷ đồng/ năm), kinh phí nghiệp đào tạo nghề Tỉnh (2 tỷ đồng/ năm) - UBND Tỉnh giao xã, thị trấn sử dụng khoảng 50% kinh phí hỗ trợ quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 Chính phủ để triển khai, xây dựng mô hình khuyến nông phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất có hiệu Ước tổng kinh phí thực 245 tỷ đồng/7 năm - Hàng năm giành khoảng 30% kinh phí nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM cho hoạt động Ban đạo cấp, 70% lại phục vụ triển khai xây dựng mô hình đổi hình thức sản xuất, mô hình ứng dụng công nghệ Tạo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng bình đẳng thành phần kinh tế để huy động cao nguồn lực xã hội cho mục tiêu tái cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh Trên sở bước xây dựng đội ngũ doanh nghiệp nông 32 nghiệp hoạt động có hiệu Đồng thời khuyến khích hộ dân làm giàu đáng, phát triển lợi so sánh địa phương Hướng dẫn hộ hướng đầu tư lĩnh vực đầu tư, cung cấp thông tin thị trường hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho hộ tham gia sản xuất, kinh doanh Dự kiến năm thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư khoảng 12.863 tỷ đồng để phát triển sản xuất VII HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN Hiệu kinh tế: - Thúc đẩy xuất nông, lâm, thủy sản Tỉnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đảm bảo bền vững - Giá trị sản xuất lĩnh vực đến năm 2020 tăng 20% so với năm 2013 (giá so sánh năm 2010); - Tổng giá trị tăng thêm từ việc thực nội dung Đề án đến năm 2020 6.097 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010) Hiệu xã hội: Góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông, ngư dân; góp phần phân công lại lao động xã hội, bước thu hẹp khoảng cách kinh tế thành thị nông thôn; góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng NTM tăng trưởng kinh tế tỉnh VIII LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN Năm 2014 – 2015 a Về sản xuất - Hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển ngành hàng chủ lực: Lúa giống, lúa CLC, lúa đặc sản, ngô, lạc, khoai tây, thịt lợn mảnh, lợn sữa, Ngao, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, - Mỗi xã, thị trấn có 02 mô hình CĐML sản xuất lúa rau màu hàng hóa chất lượng cao, phấn đấu toàn tỉnh đạt diện tích 15.000 – 20.000 Mỗi huyện có từ – mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ lúa rau màu (TPNĐ – mô hình); – mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi thủy sản - Hoàn thiện giống hệ thống giống: Lúa, khoai tây, lợn, ngao, tôm b Về đổi tổ chức quan hệ sản xuất - Hoàn thành chuyển đổi 100% số HTX nông, diêm nghiệp theo Luật HTX 2012 - Thí điểm thành lập - HTX chuyên ngành huyện, thành phố - Xây dựng mô hình điểm doanh nghiệp nông nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi thủy sản; thí điểm mô hình nông dân góp vốn với doanh nghiệp quyền sử dụng đất c Về giới hóa xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn - Tiếp tục hỗ trợ đầu tư giới hóa khâu sản xuất lúa để đến năm 2015 tỷ lệ giới hóa khâu thu hoạch lúa đạt từ 60% trở lên - Năm 2014 có 40 xã đạt đạt chuẩn NTM Năm 2015 có 72 xã đạt chuẩn, 24 xã đạt chuẩn NTM - Hoàn thành kiên cố hóa 50% kênh mương cấp III vùng CĐML sản xuất hàng hóa tập trung 33 - Hỗ trợ đầu tư, nâng cao lực nghiên cứu, sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản, thực phẩm hàng hóa cho 03 doanh nghiệp điểm thuộc lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi thủy sản Giai đoạn 2016 – 2018 a Về sản xuất - Sau Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng CNC quốc gia, triển khai giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc gia huyện Ý Yên - Phát triển, nâng số mô hình CĐML mô hình liên kết chuỗi giá trị lên gấp 1,7 lần năm 2015 để tăng 70% sản lượng nông sản, thực phẩm hàng hóa giá trị cao - Xây dựng 04 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất giống lúa chất lượng cao, giống khoai tây bệnh sản xuất hoa, rau cao cấp - Xây dựng hoàn thiện giống hệ thống giống: Lạc, đậu tương, gia cầm, cá nước - Hình thành 01 - 02 trang trại chăn nuôi bò sữa huyện Xuân Trường Nghĩa Hưng (có diện tích trồng cỏ phù hợp), quy mô trang trại có hàng trăm bò sữa b Về đổi tổ chức quan hệ sản xuất - Nghiên cứu, lựa chọn, hoàn thiện hình thức tổ chức quan hệ sản xuất phù hợp Nhân rộng nhanh mô hình tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản, thực phẩm có hiệu - Nhân rộng mô hình tổ hợp tác, HTX chuyên ngành; đến năm 2018, huyện, thành phố có 5-7 mô hình tổ hợp tác, HTX chuyên ngành hoạt động hiệu Tổng kết, đánh giá nhân rộng hình thức liên kết góp vốn quyền sử dụng đất c Về đầu tư giới hóa xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn - Tiếp tục hỗ trợ đầu tư giới hóa khâu sản xuất lúa để đến năm 2018 tỷ lệ giới hóa khâu thu hoạch lúa đạt 100% - Tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM để có 100 xã đạt chuẩn 40 xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018 - Hoàn thành kiên cố hóa 100% kênh mương cấp III vùng CĐML sản xuất hàng hóa tập trung - Hoàn thành đầu tư hạ tầng cho số vùng phát triển kinh tế trang trại tập trung để thu hút chủ trang trại doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi Giai đoạn 2019 – 2020 a Về sản xuất - Phát triển, nâng số mô hình CĐML mô hình liên kết chuỗi giá trị lên gấp 2,5 lần năm 2015 để tăng 150% sản lượng nông sản, thực phẩm hàng hóa giá trị cao - Nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất giống, sản xuất hoa, rau cao cấp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản - Kêu gọi doanh nghiệp nước đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh b Về đổi tổ chức quan hệ sản xuất 34 - Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng HTX dịch vụ nông, lâm, diêm nghiệp nhân rộng mô hình tổ hợp tác, HTX chuyên ngành - Nhân rộng phát triển mạnh hình thức liên kết góp vốn quyền sử dụng đất nông dân với doanh nghiệp c Về xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn - Tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM để có 120 xã đạt chuẩn 47 xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020 - Hoàn thành đầu tư hạ tầng cho tất vùng phát triển kinh tế trang trại tập trung, vùng sản xuất giống cây, giống vùng nuôi trồng thủy, hải sản - Hoàn thành xây dựng sở chế biến nông sản, thực phẩm huyện - Hoàn thành đầu tư nâng cấp đồng sở vật chất kỹ thuật sản xuất giống cho 04 Trung tâm giống 05 doanh nghiệp chủ lực sản xuất giống cây, địa bàn tỉnh Biểu 6: Diện tích chuyển đổi đất lúa lộ trình thực Chỉ tiêu Năm 2015 Hiện trạng So với năm 2013 Dự kiến 2013 Năm 2018 Năm 2020 So với So với Dự kiến Dự kiến 2013 2013 Diện tích đất trồng lúa 79.036 78.285 -751 - Diện tích trồng lúa (ha/năm) 155.354 148.000 -7.354 140.000 3.800 - 75.190 -3.846 -15.354 135.000 -20.354 Dự kiến DT ch.đổi đất lúa (ha) - 8.000 9.600 Trong đó: DT đất lúa chân cao chuyển trồng ngô làm nguyên liệu TĂCN DT đất trũng chuyển sang trồng lúa Xuân + NTTS - 1.500 1.500 4.500 4.500 6.000 6.000 1,000 1.800 800 2.100 1.100 2.200 1.200 DT đất lúa nhiễm mặn, phèn chuyển sang trồng rau màu nuôi thủy sản - 500 500 900 900 900 900 DT đất lúa chân cao, hạn chuyển sang trồng lạc, ngô rau màu CBXK 3.000 4.000 1.000 4.500 1.500 4.500 1.500 IX TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tái cấu nông nghiệp nhiệm vụ lớn, cấp bách, lâu dài, có nhiều khó khăn; phải gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng NTM; phải tập trung cao lãnh đạo, đạo cấp, ngành phải có vào hệ thống trị; nỗ lực thành phần kinh tế hộ nông dân Ban đạo chương trình xây dựng NTM cấp trực tiếp đạo, điều hành triển khai Đề án tái cấu ngành nông nghiệp sở điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp Nhiệm vụ cụ thể Sở, ngành, huyện, thành phố sau: Nhiệm vụ Sở, ngành, đoàn thể tỉnh 1.1 Sở Nông nghiệp & PTNT - Chủ trì phối hợp với Sở, ngành tham mưu cho Ban đạo Tỉnh xây dựng triển khai Đề án tái cấu ngành nông nghiệp Nam Định theo quan điểm, định hướng mục tiêu trên; phối hợp với ngành, huyện tổ chức triển khai hiệu Đề án UBND tỉnh phê duyệt với lộ trình, bước phù hợp với điều kiện tỉnh 35 - Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường huyện, thành phố khoanh định vùng sử dụng linh hoạt đất trồng lúa, lập Đề án để thực - Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể hoặc dẫn địa lý cho nông sản, thực phẩm đặc trưng Tỉnh; tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tổ chức hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản, thực phẩm - Hướng dẫn huyện, thành phố lập Đề án tái cấu ngành nông nghiệp huyện, thành phố; rà soát, phân loại, lập phương án chuyển đổi HTXNN hoạt động theo Luật HTX 2012 gắn với Đại hội HTX nhiệm kỳ 2014-2019; hướng dẫn, thành lập tổ hợp tác, HTX theo luật; hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với nông dân, HTX tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng phát triển chuỗi giá trị cho sản phẩm chủ lực - Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng: Chuyên đề phát triển sản xuất giống trồng, vật nuôi; Đổi hình thức tổ chức sản xuất; xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, thị trường phương thức tiêu thụ sản phẩm; chế, sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, huy động nguồn lực Cung cấp tin, bài, giới thiệu điển hình phục vụ công tác tuyên truyền quan thông báo chí, tổ chức trị xã hội nội dung, giải pháp, kết thực Đề án tái cấu ngành Nông nghiệp - Tham mưu với UBND tỉnh ban hành chế, sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2020 - Phối hợp kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trình thực Đề án; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban đạo tỉnh theo quy định 1.2 Sở Khoa học Công nghệ - Sở KHCN phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng giải pháp, sách thúc đẩy hoạt động KHCN, thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ KHCN vào sản xuất nông nghiệp, trước hết TBKT giống, quy trình canh tác, tưới nước, bón phân, bảo quản sau thu hoạch, chế biến tiêu thụ nông sản Tranh thủ nguồn vốn KHCN Trung ương, tỉnh, cân đối ưu tiên cho dự án, đề tài ứng dụng KHCN phục vụ mục tiêu tái cấu ngành nông nghiệp - Phối hợp với Sở NN&PTNT lựa chọn Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp lập Đề án, phương án hỗ trợ cụ thể để giúp Doanh nghiệp nâng cao lực nghiên cứu, đổi công nghệ tổ chức sản xuất hiệu cao - Chủ trì hướng dẫn doanh nghiệp, HTX sở sản xuất xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho nông sản, thực phẩm; xây dựng thương hiệu dẫn địa lý cho nông sản, thực phẩm chủ lực Tỉnh 1.3 Sở Tài nguyên & Môi trường - Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT huyện, thành phố tập trung chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT; hoàn thành dứt điểm DĐĐT xã lại Rà soát bổ sung tổ chức quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT huyện, thành phố lập phương án khoanh định vùng sử dụng linh hoạt đất trồng lúa làm sở 36 xây dựng Đề án thực chuyển đổi; tham mưu xây dựng sách đất đai để hỗ trợ hình thành vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa; - Tăng cường quản lý môi trường làng nghề, vùng sản xuất nông sản hàng hóa để đảm bảo phát triển bền vững 1.4 Sở Công thương - Xây dựng chương trình, Đề án, Kế hoạch giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản Tỉnh - Chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành liên quan, UBND huyện, thành phố triển khai hoạt động xúc tiến thương mại; khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm Tỉnh; - Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Sở KHCN tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng quảng bá thương hiệu cho nông sản, thực phẩm đặc trưng; xây dựng phát triển hệ thống chợ, siêu thị tiêu thụ nông sản, thực phẩm 1.5 Sở Thông tin &Truyền thông Chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành liên quan huyện, thành phố tuyên truyền, quán triệt Đề án tái cấu ngành Nông nghiệp Chính phủ, Tỉnh; chủ trương, sách hành Đảng, Nhà nước Tỉnh; Kế hoạch kết triển khai thực Đề án tái cấu ngành nông nghiệp 1.6 Sở Kế hoạch & Đầu tư - Chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành, huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh ban hành chế, sách đặc thù nhằm thu hút, khuyến khích doanh nghiệp nước đầu tư nông nghiệp, nông thôn đầu tư vào phát triển vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh quy mô lớn lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT Sở, Ngành liên quan tổ chức diễn đàn kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn - Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp lập, thẩm định dự án thuộc phạm vi Đề án tái cấu ngành Nông nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu thẩm định nguồn vốn hỗ trợ Chương trình, Đề án, Dự án 1.7 Sở Tài Phối hợp với Sở KHĐT, Sở, ngành liên quan tổng hợp nhu cầu vốn; cân đối, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho việc lập mới, bổ sung quy hoạch, triển khai thực nội dung Đề án tái cấu Chương trình, Đề án, Dự án cụ thể 1.8 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành, huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chế, sách hỗ trợ triển khai có hiệu công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1.9 Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên Đề nghị Mặt trận tổ quốc tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Ngành nông nghiệp PTNT huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực triển khai có hiệu nội dung, giải pháp tái cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM 1.10 Các Sở, Ban, ngành có liên quan 37 Căn chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực toàn diện nội dung Đề án tái cấu UBND huyện, thành phố Căn nội dung Đề án tái cấu Tỉnh, đặc điểm, điều kiện địa phương, Kế hoạch hướng dẫn Ban đạo tỉnh, Sở, Ngành: - Xây dựng tổ chức thực Đề án tái cấu ngành nông nghiệp huyện, thành phố phù hợp với điều kiện địa phương Mỗi huyện chọn 2-3 xã, thị trấn có đội ngũ cán tâm huyết, động, sáng tạo để thực thí điểm mô hình tái cấu tập trung vào nội dung: + Chuyển đổi HTX NN hoặc thành lập HTX, tổ hợp tác theo luật HTX năm 2012; + Chuyển đổi vùng sản xuất lúa kém hiệu sang rau màu hoặc mô hình canh khác hiệu cao hơn, có thị trường ổn định; + Xây dựng mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản nông dân với doanh nghiệp thông qua HTX, tổ hợp tác gắn với cánh đồng mẫu lớn, trang trại chăn nuôi, trang trại nuôi trồng thuỷ sản hoặc vùng chuyển đổi; + Đẩy mạnh ứng dụng KHCN giới hoá vào sản xuất - Chỉ đạo xã, thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cấp xã, lồng ghép giải pháp ứng phó BĐKH vào quy hoạch; tăng cường quản lý thực quy hoạch phê duyệt - Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Sở, Ngành liên quan đạo thực tốt mô hình thí điểm tái cấu sản xuất nông nghiệp cấp xã, sở tổng kết, đánh giá nhân rộng phạm vi toàn huyện - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trình thực Định kỳ tháng, hàng năm báo cáo tiến độ, kết thực Đề án UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp & PTNT Các đơn vị, doanh nghiệp Các doanh nghiệp lực, tiềm năng, lợi vốn, công nghệ thị trường, nghiên cứu Đề án chế, sách tỉnh để lựa chọn vùng, lĩnh vực đầu tư hoặc liên kết tổ chức sản xuất tiêu thụ nông sản X ĐỀ NGHỊ - Đề nghị BCH Đảng tỉnh cấp ủy Đảng lãnh đạo, đạo thực nghiêm túc, có hiệu Nghị số 27-NQ/TU ngày 17/7/2014 Ban chấp hành Đảng tỉnh tăng cường lãnh đạo thực Đề án Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị để đạo số vấn đề cụ thể./ Nơi nhận: TM UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH - Bộ Nông nghiệp & PTNT; (để báo cáo) - Thường trực Tỉnh ủy, - Thường trực HĐND; - Lãnh đạo UBND tỉnh; - Các Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Lưu : VP1, VP (đã ký) Đoàn Hồng Phong 38
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020, ĐỀ ÁN Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020, ĐỀ ÁN Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020, Hiệu quả về xã hội:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay